Versch STADSNIEUWS UIT DE PROVINCIE MIDDELBURG Beschikbaarstelling van tweede hypotheek voor den bouw van arbeiderswoningen. Wethouder P. Ph. Paul schrijft ons: Sinds November 1934 bestaat de moge lijkheid dat ook aan particulieren voor den bouw van arbeiderswoningen van gemeen tewege rentedragende voorschotten worden verleend (waartoe het Rijk de gemeenten in staat stelt) en welke voorschotten als tweede hypotheek onder bepaalde voor waarden worden verstrekt. Tot op heden werd van de gelegenheid om op deze wijze arbeiderswoningen van passenden huurprijs te bouwen hier ter ste de geen gebruik gemaakt, mogelijk als ge volg van de omstandigheid dat bedoelde re geling te weinig bekend was. Nu de Minister van Einnenlandsche Za ken en de Minister van Financiën, de re geling in gunstigen zin hebben herzien, lijkt het mij goed daarop nog eens de aandacht te vestigen. Bedoelde regeling is thans zóó, dat als 2e hypotheek een bedrag van ten hoogste 35 van de geschatte verkoopwaarde van het voltooide gebouw (grond inbegrepen) kan worden verstrekt, wat met op andere wijze verkregen le hypotheek samen niet meer dan 90 van vorenbedoelde waarde mag bedragen. De van Gemeentewege te verstrekken 2e hypotheek mag niet grooter zijn dan 1250 per- woning bij bouw op eigen grond en 1000,bij bouw op erfpachtsgrond. De rente van deze hypothecaire leening bedraagt 4 wat voor een 2e hypotheek thans zeer billijk is te noemen. Deze regeling kan ook toepassing vinden, indien particulieren voor eigen rekening en eigen gebruik een dergelijke woning willen bouwen. Met een enkel voorbeeld wil ik het voren staande nader toelichten. Men wil een arbeiderswoning bouwen die, met den grondprijs mede, 3000,ver koopwaarde heeft. Daarbij bestaat de moge lijkheid van derden 55 als le hypotheek te krijgen, zijnde 1650,van gemeente wege kan hem dan nog 35 als 2e hypo theek worden verstrekt of 1050,samen wordt dat 2700,zoodat de bouwer voor den bouw en den grond dan slechts 300, behoeft te bezitten. Waar, zooals gezegd, de voor de 2e hy potheek te betalen rente ad 4 zeer bil lijk is, kan men in het vorenstaande wel licht aanleiding vinden eens op het Stadhuis te komen praten' over de mogelijkheid om voor te bouwen arbeiderswoningen deze tweede hypotheek te verkrijgen en over de voorwaarden die daaraan verbonden wor den. Met genoegen zullen die inlichtingen worden verstrekt. Arbeid voor Onvolwaardigen. In 1927 werd de Nederlandsche Vereeni- ging tot bevordering van den arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten, kortweg AVO genomd, opgericht. Zy heeft in haar bestaansperiode groote bekendheid gekre gen in den lande en telt dan ook tal van af deelragen. In Zeeland is men evenwel nog niet zoo ver en dus lag het voor de hand dat men in deze contreien ook de onmisbare belangstelling wilde wekken. Onder auspiciën van de Districtsarbeids beurs werd gisteravond nu, om tot dat doel te geraken, 'n openbare vergadering gehou den in de Sociëteit „De Vergenoeging". De heer P. Ph. Paul opende in zijn kwa liteit van voorzitter van de Arbeidsbeurs deze samenkomst -waarbij hy de vele aan wezigen, w.o. verschillende afgevaardigden van vereenigingen en corporaties, welkom heette en mededeelde dat enkele berichten van verhindering waren ontvangen o.a. van den Commissaris'der Koningin. Spr. wees er op, dat de zorg voor Onvolwaardige arbeids krachten geen bepaalde overheidstaak is, doch dat men in deze toch wel op haar hulp rekent, weshalve de Arbeidsbeurs dan ook haar medewerking voor dezen avond heeft verleend. Daarna verkreeg de. heer W. F. Detiger van Amsterdam, penningmeester van de AOV het woord, die-over het werk van deze vereeniging een en ander vertelde. Allereerst stelde spr. vast, dat er duide lijk onderscheid gemaakt moet worden tus schen volwaardige en onvolwaardige ar beidskrachten. De naam onvolwaardig is niet precies juist en wekt verkeerde voor stellingen. Het zi,jn geen menschen, die tot geen enkele arbeid in staat zouden zijn, doch zy staan alleen in geestelijk opzicht of in practische arbeidsprestatie ten achter bij -de volwaardigen. Nu wordt de taak van de AVO beperkt tot de kwestie van arbeid en allerlei andere zorg, zooals geestelijke, paedagogische, enz. valt buiten haar competentie, is althans geen hoofdzaak. Het gaat alleen om het. probleem van de practische arbeidszorg, Spr. herinnert aan het gezegde, dat de hoogte van de cultuur afhangt van de hulp die men verschaft aan de misdeelden. Als dit zoo is, danstaat Nederland cultureel wel zeer hoog, want alles wat gedaan wordt voor de zwakken en hulpbehoevenden in ons land is tot .groote ontwikkeling geko men. Toch blijven velen in deze maatschappij nog verstoken van hulp. De lichamelijk en geestelijk gehandicapten raken achter daar zij de „ellebogenpolitiek" die helaas veelal heerscht, niet kunnen toepassen. Ieder heeft recht op arbeid en moet me dehelpen aan den gezamenlijken opbouw der gemeenschap. Door de onvolkomen ganisatie dier gemeenschap worden velen gehinderd in dit streven en daarom hebben zy recht op hulp en dienen zij gelijk gesteld te worden. Merkwaardig is dat juist op econorniseh-sociaal gebied van deze gelijk stelling het minst te bespeuren is, terwijl toch ook deze lichamelijke of geestelijke minderen recht hebben op arbeid en levens onderhoud. waar het toch niet hun schuld is, dat zij in een dergeljjken toestand zijn gekomen. Meestal zag men in hem wel een medemensch en behandelde hem dien over eenkomstig, maar plaatste zich boven hem om dat hy minder scheen te prestee- ren. Er is gelukkig een kentering gekomen en daar heeft de AVO haar aandeel in. De onvolwaardige moet niet buiten 't arbeids leger gesüooten worden. Hij kan vaak op volwaardige wijze deel nemen aan het ar beidsproces. Dat is op tal van wijzen geble ken. Het AVO-probleem is er een van juiste arbeidsverdeeling, van organisatie en or dening. De AVO begonnen in een periode van groote werkloosheid, is gegroeid tot een beweging van belang en de deuren van overheid en bedrijf staan thans wyd voor haar open. Bpr. wees op de groote beteekenis van den arbeid in het leven van den mensch, die energie en vitaliteit geeft en de ge meenschapszin sterkt. De arbeid oefent ook een weldadige invloed uit op de geestelijke gesteldheid van den misdeelden mede mensch. Wanneer men de verwording ziet door de werkloosheid, vooral by de jeugd, dan begrypt men wat er verloren gaat aan hem die gespeend is van arbeid. Bij de AVO is er geen sprake van mede lijden of philantropie. Zy staat op het stand punt van het recht hebben op een plaats in het arbeidsproces. Bovendien is'de grens tusschen volwaar dig en onvolwaardig heel moeilijk te trek ken. De onvolwaardige mag geen deloyale con current worden van den volwaardige. De AVO legt dan ook heel sterk den nadruk op de gelyke rechten en bezoldiging van beide categoriën, behalve dan dat over het gebrek van den onvolwaardige heen gestapt moet worden en zy een plaats krygen die rekening houdt met hun speciale geval. Steunpunten krygen is het doel van deze actie in deze en andere plaatsen. Er- zyn tal van afdeelingen waar men in den geest van de AVO werkt, waarby de Centrale 'ereeniging richtlijnen geeft. Het doel is arbeidszorg, doch wanneer op ander terrein door verwaarloozing van andere factoren het wex-k geremd zou worden, dan grijpt de AVO in, opdat er straks niet npg meer on volwaardigen komen en dan ten laste van de overheid, door werkloozensteun en kos ten van gestichtsverpleging. Dit alles is een kwestie van practisch beleid. Het is merkwaardig, aldus spr. dat ner gens anders ter wereld een organisatie ge vonden wordt als de AVO die het groote terrein van alles wat geschiedt ten behoe- ran de onvolwaardigen door verschillen de instanties overkoepelt en samenbindt. Na deze inleiding van den heer Detiger, werd een film gedraaid, die het gesprokene op duidelijke wyze illustreerde en aanvul- In de eerste p2aats passeerden allerlei onderwijs aan kinderen die door een of an der gebrek, blindheid, verlamming, doof stom, niet op normale wyze onderwijs kun nen genietén, de revue. Dit werk wordt niet door de AVO gedaan, doch door verschillen de andere maatschappelijke instanties. Men kreeg een volledig overzicht van en ook inzicht in het vele dat op dit terrein gedaan wordt en de resultaten die er be reikt worden. Treffend kwam in deze film tot uiting hoe in schier alle takken en bedrijvèn on volwaardigen tot goede arbeidsprestaties in staat zijn, mits zij zich bekwamen onder goede en liefdevolle leiding. Het zegenrijke werk van de AVO bleek uit de beelden, die lieten zien hoe in de grootste Nederlandsche fabrieken en bedrij ven, zooals Philips, Stork, Bruynzeel die volgens den heer Detiger steeds hun volle medewerking verleenen by het plaatsen van onvolwaardige krachten in hun bedrijven de onvolwaardige naast zyn of haar volwaar dige collega aan den arbeid zijn. Meer nog by na dan hetgeen den heer Detiger in zyn boeiend en belangrijk betoog gezegd had, over de AVO, toonde deze film in al haar eenvoud de waardevolle maat schappelyke arbeid van deze Vereeniging. De heer Paul sloot de vergadering met een opwekking om de AVO te steunen. DE CHR. JONGENSCLUB „IMMANUëL" BESTAAT 25 JAAR. De Christelijke Jongensclub „Immanuël" bestaat vandaag een kwart eeuw. By een dergelijk zilveren jubileum hoort een her denkingsstukje, wat dan meestal neerkomt op een stukje geschiedenis. Maar zooals men zegt, dat gelukkige vol ken geen geschiedenis hebben, zoo heeft „Immanuël" dit eigeniyk ook niet. Waar uit daar dit in den gunstigen zin moet worden opgevat is af te leiden, dat „Im manuël" een gelukkige vereeniging is, dus dat het haar is goed gegaan in de afgeloo- pen 25 jaar. En dit is zoo! Al is er maar weinig geschiedenis. Al zijn er maar weinig veranderingen. Er z ij n natuurlijk wel veranderingen geweest. Om maar iets te noemen: de naam is in den loop der jaren gewijzigd. Oorspronke lijk was het de „Knapen-Vereeniging „Im manuël". Maar dat woord heeft zyn tijd gehad en het werd „Jongensclub", Er zijn in deze 25 jaar tal van leiders geweest. Begonnen werd destijds onder lei ding van dè heeren A. Rademaker en N. J. Dormaar. Klein was het clubje toen, maar zooals de jongens beweerden, het was er gezellig. De groep werd grooter en genoem de heeren meenden goed te doen het werk aan jongere krachten over te dragen. Dit was zeker goed gezien. Eenige heeren ver klaarden zich bereid en de eigenlijke ver- éeniging werd opgericht. Een heusche Kna- penvereeniging was gevestigd. Vele waren de mutaties zoowel onder de leiders als de jongens. Wie zal ze tellen de groote schare jongens, die gedurende een kwart eeuw de bijeenkomsten hebben bezocht? Wat al lei ders hebben hun beste krachten gegeven voor dit werk. Elk naar eigen vermogen inzicht, doch allen bezield met hetzelfde doel: Iets voor de jeugd te zijn! Al spoedig bleek dat één groep de leden niet meer kon omvatten. Een tweede, een derde groep werd opgericht en zelfs kwam het voor, dat er een „wachtlijstje" was van jongens, die graag wilden komen als er plaats was. Kwam er in de manier van werken al eens verandering, het doel bleef onaange tast hetzelfde. Dat doel vindt zijn uitdruk king het best in artikel 1 van het Regie- BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal aangegeven gevallen van be smettelijke ziekten over de week van 24 tot en met 30 Maart in de provincie Zee land bedroeg: Paratyphus (typheuse vorm): Vlissingen 1. Roodvonk: Axel 1, Philippine 1, Vlissingen 2. Encephalitis: Ierselce 1. VLISSINGEN ALLIANCE FRANQA1SE. In het Strandhotel heeft graaf De la Varende, Normandiër in merg en been, op 2 April gesproken over „Humor en de zee". Deze 50-jarige schrijver heeft zich in nau welijks vijf jaren naam gemaakt door de frissche beschrijving van oude legenden en door de geestdrift en de diepte van gevoel, waarmede hy zeeverhalen samenstelt. Spreker heeft eerst duidelijk gemaakt, hoe angstig de ouden waren voor al wat scheepvaart is, bang voor elke zeereis, vol zorg om iedere aanraking met de zee te vermijden. Zeide Horatius niet, dat wie de zee durft trotseeren, een driedubbele plank op de borst moet hebben? Spreker haalde voorbeelden aan uit Lucretius, Homerus, met den ongelukkigen terugkeer van Ulys ses, en gaf te verstaan, dat, zoo alleen het Oude Egypte een blijde zeevaart heeft ge kend, de schoonheid van de zee zeer diep en zeer vroom is doorvoeld door de Hel lenen met den eeredienst van Bacchus, den god der vergetelheid, met de -verpersoon lijking der krachten van de zee in de go den en godinnen, met Poseidon, Amphitrite, Néreus en de 52 Nereïden. Hy heeft mede gedeeld, dat het lang heeft geduurd, voor de menschen bekend en vertrouwd raakten met de zee, en dat in het bijzonder de dich ters, die te zeer getroffen waren door het grootsche en het onstuimige van den oce aan, meer zyn onheilen dan zyn bevallig heden en gunsten hebben bezongen. Trachtende hiertegen een reactie in te zetten, heeft de heer De la Varende een reeks zeevertellingen samengesteld, welker doel is den geest van gevoeligheid samen te binden aan dien van vroolijkheid, welke twee elementen aanwezig zijn in het begrip zee. Spreker liet door voorlezing van en kele dier vertellingen de nieuwe kracht zien, die we vinden in de zee, de toewijding, die zy op blyde wijze doet geboren worden en iets van de bezieling, welke zij aan de menschen schenkt. Wel beseft spreker, dat de wreede tijden, welke al wat vaart doorleeft, den gebie denden plicht opleggen, geest en ziel te spannen en te richten op het beheerschen van het ongeval, en de prachtige vruchten van de zee niet uit onze handen en uit onze harten te laten glijden. WALCHEREN. COöP. BOERENLEENBANK ARNEMUIDEN. ARNEMUIDEN. In het Vereenigingsge-1 bouw hield de Coöp. Boerenleenbank haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer C. A'. Polderdijk wees er in zijn openingsrede op, dat de bankzaken in 1939 een. normaal verloop hebben gehad. De winst- en verliesrekening wees een bedrag aan van 296,501,57 terwijl de ba lans 141,363,16 aanwees. De rente voor 1940 bedraagt voor spaar gelden 4 en voor deposito 2,7 Het aftredend bestuurslid de heer M. Vader werd herkozen. In de vacature van den heer J. J. Huys- sen werd in den Raad van toezicht ge kozen de heer J. Dekker. De twee plaatsvervangende bestuursle den, de heeren Johs. Crucq Fzn. en A. Wisse beiden te Nieuw en SC. Joosland, werden herkozen. INSTALLATIE VAN DEN HEER LOS. O. EN W.-SOUBURG. Dinsdagmorgen had in de School met den Bijbel de instal latie plaats van het nieuw benoemde hoofd, den heer Los. Deze werd door den voor zitter van het schoolbestuur, den heer A. Arendse Jr., geïnstalleerd. Na deze instal latie voerde het woord de burgemeester der gemeente, die bij deze plechtigheid te genwoordig was. Verder werd nog gespro ken door het oud-hoofd der school, den heer J. K. Voogd, alsmede door den heer Los, rustend hoofdonderwijzer, vader van het nieuwe hoofd. Tenslotte dankte de heer Los met eenige woorden voor de belangstelling, by zijn installatie betoond. ZUID-BEVELAND. EINDLES TUINBOUWCURSUS. BAARLAND. Op Dinsdagavond j.l. vond in een der lokalen der O. L. School, alhier de eindles plaats van den 3-jarigen tuin- bouwcursus. Door de leeraren, de heeren Leijs en Buteyn werden de leerlingen on dervraagd en door den tuinbouwconsulent ir. Bosma werden de diploma's met een toepasselijk woord uitgereikt. Ook werd het woord nog gevoerd door den burgemeester door den heer J. Traas, namens de com ment der club dat luidt: „Het doel der Ver eeniging is aan de jongens den weg ten eeuwigen leven te wijzen ons in den Bijbel gegeven". Daarom en daarom alleen ging het en gaat het nog. Al het andere wordt dienst baar gemaakt aan dat eene. Het lezen van een boek, het houden van voordrachten, de filmavond zoowel als het uitstapje, het weekend zoowel als dé jaarlijksche open bare samenkomst, het dient alles het eene doel. En als men vraagt: Heeft „Imma nuël" met dit geestelijk werk succes ge had? dan is het antwoord een wedervraag: „Wie kan het „succes" op geestelijk terrein bepalen? Men reken de uitkomst niet, doch tel het doel alleen. Alles bijeen genomen, ziet „Immanuël' dankbaar terug op het voorbijgegane tijd vak en na een kleine rustpooze gaat het weer moedig voorwaarts. Zooals het bestuur ons schrijft: „Met jonge kracht de oude taak volbracht. Dat zij de leuze!" missie van toezicht en door den heer J. L. Overbeeke, als belangstellende. Aan de volgende leerlingen werd het di ploma uitgereikt: W. de Vriend, J. Elen- baas, M. Burgel, J. den Herder, P. van Sab- ben, en P. Dronkers. Twee leerlingen kon den den cursus niet bezoeken, omdat zy on der de wapenen zijn. BORSSELE. Bij de Woensdag door het bestuur van de Waterkoering Calamiteuzen Polder Borssele gehouden aanbesteding on derhoudswerken 1940, raming 9320, schre ven in: R. Verschelling te Terneuzen voor 1OS00; J. P. van de I-rade te Kattendijke 10695; C. Wiskerke te Nieuwdorp 10600; M. Andriesen te Scherpenisse 10480; Ge- brs G. en - M. Verheyke te Ellewoutsdijk 10450; L. van Boven te Ellewoutsdijk voor 10369; A. Warre te Hontenisse 10170. EEN MOOIE FILMAVOND. KAPELLE. In het lokaal Obadja werd op initiatief van het Oranje-comité ver toond de kleurenfilm van de feesten van het regeeringsjubileum te Kapelle. De voorz. van het comité, de hr M. Glas Jz. sprak een inleidend woord. De heer A. v. d. Have, die de film vervaar digde verstrekte toelichtingen. Het was voor velen een genoegen, om het feest nog eens te mogen aanschouwen Bovendien werden vertoond een film over Indië en een prachtige kleurenfilm van Belli. Het was een mooie avond. NOORD-BEVELAND. J. Slotema. COLIJNSPLAAT. De heer J. Slotema die een 25-tal jaren hoofd.is geweest van de Chr. school hier ter plaatse, is op 69- jarigen leeftijd te Amersfoort overleden Tevoren diende hy het Chr. onderwijs als onderwijzer te Zaamslag. Door zyn arbeid werd hy in beide genoemde gemeenten een zeer geziene figuur. Ongeluk niet. een spade. WISSENKERKE. Woensdagnamiddag reed Johs. Ma£cusse, per rijwiel door het dorp. Hij had 'fft een zijner handen een spade. Een spelend meisje genaamd Sien Houwer liepmet haar hoofd tegen de spade en werd zoodanig verwond, dat dok ter Bruynzeel de wond moest hechten. Z.-VLAANDEREN W.D. ONTSPANNINGSAVOND VOOR DE MILITAIREN. BRESKENS. Woensdagavond werd door het Algemeen Comité voor O. en O. te 's Gravenhage een tooneelavond voor mi litairen aangeboden. In de overvolle zaal merkten we o.a. op den kantonnements- commandant en eenige leden van het da- 'gelijksch--bestuur der gemeente. Opgevoerd werd een mobilisatieblijspel getiteld ,,Dui- kie op het Oorlogspad". Vooral Duikie, vertolkt door André van Dyk wist het publiek met zijn komisch spel te boeien. De lachsalvo's waren niet van de lucht. Als byzondere attractie werden tijdens de pauze aan de militairen gratis pakjes tabak door de firma 'Niemeyer aangebo den. GROEDE. Loop der bevolking over de maand Maart. Ingekomen: F. M. van Kerkvoort, O 197; L. van 't Westeinde, O 242; I. E. de Martelaere, O 242; A. E. van 't West einde, O 242; H. L. Lippens, O 176; S. C. E. le Grand, A 353; H. F. Verplanke, O 153; S. E. Buijze, W 119. Vertrokken: B. J. E. Tanghe naar Hoofdplaat; L. de Bie naar IJzendijke; E. Eoodt naar Utrecht; S. M. van Uxem naar Middelburg; E. A. van Roo naar IJzen- dyke; P. J. Seen naar Den Helder; M. S. de Meester naar Breskens. (V.C.) RECHTSZAKEN STEUNDELICT. C. K. te Middelburg was in hooger be roep gekomen van een vonnis van den po litierechter, waarby hy tot 14 dagen gevan genisstraf veroordeeld was wegens een steundelict. Verd. had zijn extra-inkomsten verzwegen voor den dienst der steunver- leening, zoodat hy op den duur een flink' bedrag aan steungelden teveel had ontvan gen. Hij beriep zich op zijn armoede, dio hem er toe gebracht had zyn bijverdiensten te verzwijgen. De procureur-generaal acht te dit geen verontschuldiging en. eischte bevestiging van het vonnis van den politie rechter. Het Hof heeft gisteren uitspraak gedaan en het vonnis bevestigd. ZEDENMISDRIJF. De rechtbank te Middelburg had J. L. E. wegens een zedenmisdrijf veroordeeld, van welk vonnis E. in hooger beroep kwam by het Hof'. Gisteren heeft hel Hof uitspraak gedaan en het vonnis der rechtbank vernietigd. E. werd niet ontvankelijk verklaard in zyn vordering tot hooger beroep en veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. By Kon. besluit zyn met ingang van 1 April 1940, bevorderd by de Koninklijke marine-reserve tot officier-zeewaarnemer der 1ste klasse de officier-zeewaarnemer 2de -klasse P. A. de Vuij,st; tot officier van den marine-stoomvaartdienst 2de kl. de officier van den marine-stoomvaart dienst 3d'e kl. I. M. Slagter. DE ONDERGANG VAN MENDELSOHN. Passief nu getaxeerd op 2854 mi-i Hoen. Hét tweede verslag van bewindvoerders- in de surséance van betaling der beheerde vennooten van de Commanditaire Vennoot schap Mendelssohn Co. opgemaakt per 31 Januari 1940 geeft een aanmerkelijke verbetering te zien, vergeleken bij de con clusies, waartoe het eerste verslag (per 31 October 1939) kwam. Het nadeelig verschil tusschen activa en passiva werd toen bere kend op 40.504.485 en in het tweede ver slag op f 28.777.567. GAWANEN BERG's groenten zijn op bijzondere wijze geconserveerd. Geur en kleur van de versche, pasgeplukte groente worden volledig behouden. Niets van de malsch- heid en de voedzame sappen gaat teloor! (Ingez. Med.) KERKNIEUWS ZILVEREN AMBTSJUBILEUM DS. JOH. A, RAAMS. Donderdag 11 April as. viert ds. Joh.' A. Raams, predikant bij de Ned. Herv. ge meente van Feyenoord, zyn zilveren ambts jubileum. i De jubilaris werd 7 April 1889 te Alm- kerk, waar zyn vader hoofd der school was, geboren. Hy bezocht het Stedelijk gymnasium te Doetinchem en studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht theo logie. Als student was ds. Raams rector van Unitas Studiosorum Rheno-Trajectima. In 1914 candidaat geworden in Friesland werd de jubilaris 11 April 1915 te Asch (Geld.) door zijn broer, ds. E. Raams van Hoek (Z.) in zyn eerste gemeente beves tigd, waaraan hy zich verbond sprekende over' Matfch. 17 vers S. In 1917 verwisselde de jubilaris zyn standplaats met Breskens om zich in 1921 aan de gemeente- van KQswijk (Geld.) te verbinden. In 1926 vertrok hij van daar naar I£ 1 o e t i n g e en 14 Juni 1936 deed hy zijn intrede in z$Jn te genwoordige gemeente sprekende over Hand. 18 vers 9b en 10, na door zyn broer ook in deze gemeente bevestigd te zijn- Belangrijke beroepen heeft ds. Raams in den loop van zyn dienstjaren gehad o.a, Groningen, Rotterdam-C en Vlissingen: Na afloop van den wereldoorlog in 1918 nam ds. Raams tijdens zijn verblijf in Bres kens een krachtig aandeel in de actie te gen de annexatie van Zeeuwsch-Vlaande- ren. Hy was voorzitter van hetplaatselijk comité en had ook in het gewestelijk co mité zitting. In Breskens nam ds. Raams het initiatief tot den bouw van een nieuwe kerk, waarvoor het grondkapitaal werd bijeengebracht. Zoowel hier als in Rijswijk had met name het jeugdwerk zijn inte resse; In de Gewestelijke zendingsvereeni- ging als in h"ef Ned. Bijbelgenootschap had hij in Zeeland zitting. In Kloetinge mocht ds. Raams een nieuw vereenigingsgebouw in gebruik nemen. Tijdens zjjn verblijf al daar maakte hij ook deel uit van het classicaal bestuur van Goes en was hij voorzitter van het prov. comité. Zeeland van den Chr. Nat. Werkmansbond alsmede van den Kamerkring Zeeland der Chr. Hist. Unie. De jubilaris is o.m. bestuurslid van de Ned. Herv. fstichjfcingen voctr zenuw- en geesteszieken en heeft behalve in verschil lende plaatselijke en gewestelijke kerkbo den bijdragen gepubliceerd in het week blad voor Christendom en Cultuur en de Rott. Kerkbode, terwijl liy thans een eigen wykorgaan redigeert dat in 2500 gezinnen wordt verspreid. Van de Ver. voor Chr. Volksonderwijs waarvan 8 scholen in Rot terdam uitgaan, is de jubilaris eveneens bestuurslid. Er heeft zich in de gemeente een comi té gevormd dat op 11 April a s. in. de Wil- helminakerk den jubilaris een receptie bie den zal. Zondagavond 14 April zal ds. Raams in dit kerkgebouw een gedachte nisrede uitspreken. LANDBOUW STAND DER GROENTENTEELTGEWAS- SEN ONDER GLAS OP 30 MAART 1940. De weersgesteldheid in de afgeloopen wintermaanden heeft zich gekenmerkt door een langdurige en strenge vorst. De gemid delde temper atuur-af wij king te de Bilt be droeg voor de maanden December t/m Fe bruari °4.2. Ook in de maand Maart zette het koude weer zich voort; tot 10 Maart was de temperatuur alle dagen beneden normaal, om eerst daarna te stijgen. De onder glas geteelde groenten hebben in sterke mate door deze weersomstandig heden geleden. Veel planten zijn bevroren, in het bijzonder wat sla, andijvie, bloemkool en peen betreft. A n d y v i e. Dit gewas geeft over het al gemeen slechte oogstvooruitzichten. De vóór de vorst uitgezette planten konden zich beter ontwikkelen en vertoonen een be teren stand dan het na de vorst geplante gewas. 'De in niet verwarmde kassen en bakken geteelde sla geeft een matigen en onregelmatigen stand te zien. Vooral van het na de vorst geplante gewas vallen nog regelmatig planten uit. Waar verwarming is toegepast, staat het gewas er matig tot goed voor. B 1 o e m k o o 1. De stand is matig; een groot gedeelte van het gewas is bevroren. Peen. Ten aanzien van dit gewas wor den de verwachtingen eveneens matig ge noemd. Kaskomkommers vertoonen een goeden stand. Stooktomaten. De ontwikkeling is ten gevolge van de weersomstandigheden in belangrijke mate verlaat. Het laat zich echter aanzien, dat een goede oogst zal wor den verkregen. (Staatscrt.)*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 6