Ruim 10© dooden bij bombardement Goud in de Wildernis TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN MAANDAG 4 MAART 1940. No. 54. MM VAN DEN 0A6 flet communisme in de Ver. Staten. Het binnenlandsch-politieke tafereel der Vereenigde Staten wordt voor ongeveer 98 procent beheerscht door de beide groote partijen: de Democratische en de Republi- keinsche. Er is niemand die kan uitleggen waarin het principieele onderscheid ligt tusschen Republikein en Democraat en dat maakt het begrip van de Amerikaansche politiek bijzonder moeilijk. In ieder geval hebben Godsdienstige verschillen en opvat tingen met deze moeilijkheid in politicis niets uitstaande. Katholieken .en protestan ten zijn gelijkelijk over beide partijen ver deeld. Er blijft nog twee procent over van hen, die noch depublikeinsch noch demo cratisch zijn. Dat zijn de rechtsche en de linksche extremisten en de sociaal-demo craten. Deze zijn allemaal ondergebracht in kleine partijtjes, die geen van allen bij de stembus voor de volksvertegenwoordiging ook maar de geringste kans maken op ook maar het geringste succes. Over de sociaal- democratie hoort men zoo goed als niets. Zij speelt geen rol. Over de extreme groe peeringen hoort men echter des te meer. Zoowel de communisten als de min of meer fascistoïde organisaties (waarvan er onge veer 200 moeten zjjn, varieerend in leden tal tusschen enkele tientallen en en kele duizendtallen) roeren zich da nig. De vraag of het betrekkelijk geringe ledental van al deze extreme or ganisaties overeenstemt met hun werkely- ken invloed, blijve hier thans onbesproken. Al worde opgemerkt, dat er lieden zijn die beweren dat zij vruchtbaren bodem gereed maken voor gewillig en groeizaam zaad. Dit alles is heel moeilijk te beoordeelen, omdat de Amerikaansche massa heel gril lig lijkt in haar aandoeningen en sympa thieën. Vooralsnog zweert zij bij de „de mocratie". Maar voor onze begrippen is ook deze „democratie" een nauwelijks te omschrijven aangelegenheid. In de Vereenigde Staten is het begrip „democratie" zóó veel-omvat- tend, vereenigt het zoovele en zoo verschei dene ideologieën en begrippen, die oogen- schijnlijk dikwijls ten zeerste met elkaar in strijd zijn, dat het er niet gemakkelijker op wordt. De beste kenner van de Vereenigde Sta ten en van het Amerikaansche volk durft niet te zeggen, welke wending de massa ooit zal nemenindien zij een wen ding zal nemen. Meer dan ooit is, onder den dunnen schijn van een bepaalden gang van zaken, Amerika in een haastig en on rustig groeiproces betrokken. Meer dan ooit is het rijp voor een snelle wisseling van aspecten. Minder clan ooit is eenig peil te trekken op de route die de Vereenigde Sta ten intern nemen. Uit dien hoofde en dit voor oogen houdende, is ook zijn georga niseerde Communisme belangrijker dan het ledental der Communistische Partij zou kunnen doen vermoeden. Dat ledental be draagt nog geen 60.000 op 130 millioen Amerikaansche Staatsburgers. En ook dit moet vooropgesteld worden: Om de hui dige Russische pol tiek is het huidige Ame rikaansche communisme in den neergang. Tot voor een jaar gold het in bepaalde hoog-kapitalistische kringen als bon ton communistische sympathieën te uiten. Thans is hgt tegendeel het geval. Hetgeen eens te meer bewijst, dat de Amerikaan sche volksgunst grillig is. En het is juist deze grilligheid, die iedere voorspelling omtrent ieder toekomstig proces onmoge lijk en onaanvaardbaar maakt. Eén vierde gedeelte van alle georgani seerde Amerikaansche communisten woont in New-York. Dat wil zeggen, dat deze in aantal nauwelijks overtreffen het aantal hunner aartsvijanden: de New-Yorksche politie-agenten. Doch in dezen tijd minder dan ooit mag aan een gering cijfer een geringschattende beoordeeling worden ont leend. Zeker niet in het kader van de massa-psychologie der Amerikaansche be volking. Hoe de N.S.D.A.P. in Duitschland is ge groeid, ligt nog wel versch in het geheugen en toen Lenin's bolsjewieken de regeering van Kerensky overnamen, bevatte hun par tij slechts 79.000 leden, doch elk dezer le den was een wei-geoefend leider. De Ame rikaansche Communistische Partij ontleent haar optimisme aan dezelfde philosophie. De Amerikaansche Communistische Partij en al haar leden stellen zich ten doel on afgebroken te werken voor dé omverwer ping van de Amerikaansche staatsinstel lingen en voor een vervanging van deze door een Sovjet-staatsvorm. Volgens hen is de Amerikaansche revolutie een onaf wendbaarheid. Hun terminologie dramati seert al het huidige in het licht en de ro mantiek van deze verwachting. Daarom heeten bereden 'politiemannen bij hen „Ko zakken", de werkverschaffing „Concentra tiekamp" en de padvinderij „een organisatie voor kapitalistische oorlogvoering". De groote man in de partij is Earl Brow- der, 48 jaar, een smal gezicht en een rus tige stem een typische Amerikaan. Hij is accountant geweest en gedurende den vorigen wereldoorlog heeft hij wegens anti- propaganda in deze gevangenis gezeten. De tweede man is Clarence Hathawary, een ex-machinist, die hoofdredacteur is van het partij-dagblad Daily Worker. De partij richt zich geheel naar Moskou en is dus Stalinistisch. Eenige jaren gele den heeft zich een kleine, doch lastige en actieve, Trotzkistische groep afgescheiden. Het schijnt vast te staan, dat de partij vroe ger 300.000 dollar per jaar uit Moskou ont ving. Of zij nu nog iets ontvangt en zoo ja hoeveel, is niet bekend. Browder zegt, dat hij naast zijn georganiseerde „kame raden" staat kan maken op 300.000 a 500.000 aanhangers. Er is een werkloozen- organisatie van ongeveer 600.000 leden, die sterk onder comunistischen invloed staat. En in wellicht geen democratisch land ter wereld is de zoogenaamde communistische cellenbouw zoo consequent georganiseerd als hier. Tal van overigens volkomen on politieke organisaties leeren daarvan voort durend de consequenties kennen. En hoe gering in georganiseerd aantal de party ook is, overal doet zich haar in vloed onderkennen. Geen doel is haar te gering om als onderdeeltje in den strijd te dienen. Stop op militaire sommatie De K.N.A.C. waarschuwt automob:listen voor de gevaren, welke zün verbonden aan het niet direct gevolg geven aan het stop- teeken van militaire wachten. Aangezien verwacht mag worden, dat onder de tegen woordige omstandigheden büzonder gelet zal worden op automobilisten, vooral des avonds en in den nacht, houde men ernstig rekening met de mogeiykheid, dat bij niet direct stoppen'de militairen gebruik zullen kunnen maken van hun recht op schieten. Men lette dus terdege op! Onze regeering protesteert weer. Te Berlijn en Londen. De regeeringspersdienst meldt: Ter aanvulling van het bericht betref fende twee vreemde vliegtuigen, welke zich Vrydag om het middaguur boven het cen trum des lands hebben bevonden, kan wor den medegedeeld, dat op grond van nader binnengekomen gegevens met zekerheid is komen vast te staan, dat één der beide vliegtuigen de Duitsche nationaliteit bezat. Behalve de beide vliegtuigen, die boven Utrecht werden waargenomen, is op Vry- dag te 4.15 uur 's namiddags een Engelsch vliegtuig binnen Nederlandsch territoriaal gebied by Vlieland gesignaleerd. Dit vliegtuig verwyderde zich na beschie ting van den grond af buiten Nederlandsch rechtsgebied. Zaterdagochtend heeft een Duitsch vlieg tuig de provincie Groningen overvlogen. Voorts heeft zich Zaterdagochtend een Duitsch vliegtuig boven den Moerdyk be vonden en een ander boven Beierland. Na beschieting door luchtdoelartillerie verwyderden deze vliegtuigen zich. Zoowel te Londen ten aanzien van het Engelsche vliegtuig als te Beriyn ten aan zien van de Duitsche vliegtuigen zal ge protesteerd worden. Het kruiend ijs op het IJselmeer vormde voor de Bruggepoort te Harderwijk een berg, die het badhuis van de Vereeniging Zuiderzeebad ernstig beschadigde vara Britscih passagiersschip. Het verlies van vijf andere vaartuigen wordt gemeld. Officieel wordt uit Lonuen medegedeeld, dat het passagiersschip „Domala", groot 8441 ton, van de „Britsch India Steam Nav. Co." Zaterdag getroffen is door drie bom men van een „Heinkèl" bommenwerper in Het Kanaal. De kapitein werd gedood en midscheeps ontstond brand. 20 van de 48 Engelsche onderdanen en SS van de 253 Britsch-Indische onderdanen worden ver mist. Men vreest, dat. zij om het leven zijn gekomen. Engelsche schepen en een Ne derlandsch vaartuig hebben de meer derheid der passagiers en bemanning gered. Verscheidene overlevenden zijn gewond. Het Heinkeltoestel ontdekte het schip in het maanlicht en liét vier bommen val len. De „Domala", dié thans in een haven voor anker ligt, was Gen passagierschip, dat van Antwerpen was uitgevaren met 143 Britsch-Indische onderdanen, die door de Duitsche regeering waren vrijgelaten en naar hun vaderland teruggingen. De „Domala" is ook met machinegeweer- vuur bestookt door het Duitsche vliegtuig. Een lid der bemanning vertelde, dat het vüandelijk toestel over het schip vloog, dat alle navigatielichten aan had. De bemanning dacht, dat net een En gelsch toestel was, tot het neerdook tot op ongeveer 40 voet hoogte van de dekken af en bommen neerwierp. Binnen 20 minuien stond het stoomschip van voor tot achter in vlammen, zoo voegde hy hieraan toe. De „Domala" is het eerste groote Engel sche passagiersschip, dath door een Duit- schen bommenwerper is aangevallen. De verlieslyst is grooter dan eenige andere se dert het torpedeeren van de „Athenia". TWEE BRITSCHE SCHEPEN OP MIJNEN GELOOPEN. Gisteren is voor de Britsche Westkust hét Britsche s.s. „Cato" (710 ton) gezonken. Mën gelooft, dat het op een myn is geloo- pen. Ongeveer 11 leden der bemanning worden vermist. Twee overlevenden, die gewond zijn, zijn aan land gebracht, alsme de de lijken van twee opvarenden. Het Brische s.s. „Albano", groot 1176 ton, is Zaterdag buiten de Schotsche kust gezon ken na op een myn te zün geloopen. De gezagvoerder en de tweede officier kwamen om het leven. De overige leden der beman ning zijn aan land gekomen. NOORSCH SCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT. Reuter meldt uit Londen: De bemanning van het Noorsche „Vestfoss" (18S ton), dat door vliegtuigen gebombardeerd en gezonken is, is te Kirk wall aangekomen. TWEE GRIEKSCHE SCHEPEN VERMIST. Het D.N.B. meldt uit Athene: De beide Grieksche schepen „Panacharntos" (2900 ton) en „Flora Nomilko" (4500 ton) zün reeds lang over tijd. Men ne'emt aan, dat zij aan de .Engelsche kust- zün vergaan. Met den dag wordt het voor de Grieksche reeders moeilijker Grieksche bemanningen te vinden voorde op Engeland varende schepen, meldt het D.N.B. Alle zeelieden, die nog geen contract hebben onderteekend, weigeren aan te monsteren. Anderen, die wel een contract geteekend hebben, willen niet aan boord gaan. Het Britsche s.s. Royal Crown" (4300 ton) dat aan den grond is geloopen op 30 Januari na te zün gebombardeerd en bescho ten, is geborgen en weggesleept. Het wordt in een dok opgenomen. BRAND BIJ COMMUNISTISCH BLAD IN ZWEDEN. Vyf menschen omgekomen. Het gebouw van het blad „Nordens Flam- man" te Lulea, na de Stockholmsche „Nij dag" het grootste communistisch orgaan in Zweden, is gisteren door brand verwoest. De oorzaak van den brand is nog niet be kend. Tot dusver heeft men drie verkoolde lij ken gevonden. Daar nog twee personen vermist worden, vreest men, dat vijf perso nen by dezen brand het leven hebben ver loren. Drie kinderen door bei ijs gezakt Twee jammerlijk ver dronken. Gisteren zijn in Zalk (Overijssel) drie kinderen door het ijs gezakt, dat zich in den r.acht in de kolk van Adsum had ge vormd. Het üslaagje was zeer dun Twee kinderen uit het gezm Van der Stouwe, een jongen van negen en een meis je van tien jaar zijn verdronken Hun speelmakkertje, eer kind van den landbouwer Lans, kon worden gered. Nader wordt gemeld: Gistermorgen om streeks acht Uur begaven de elfjarige Dirk, zijn tienjarig zusje Mina, kinderen van den landbouwer Jan van der Stouwe, en de negenjarige Jan, zoontje van den timmer man Lans allen wonende te Loelucht bij Zalk, zich op het. ongeveer vier centimeter dikke ijs. De kleine' Ank is een water, dat de verbinding vormt tusschen de IJssel ën de kolk van het stoomgemaal Adsum Het ijs was niet sterk genoeg om de kinderen te dragen. Toen zij ongeveer drie meter van den kant waren, zakten zij er door. Het meisje schoot onder het ijs, de beide jongens wisten het hoofd boven te houden. Op hun hulpgeroep snelde de landbouwer Piet Lans, een oom van Jan Lans, toe Hij begaf zich ook op het ijs en gei'aakte eveneens te water. Desalniet temin wist hij zijn neefje op den wal te duwen, zelf kon hij den kant evenwel niet bereiken Inmiddels waren de landbouwer Jan van Regteren en de vader van de kin deren Van der Stouwe op liet hulpgeroep komen toeloopen. Het gelukte hun P Lans en de beide kinderen op den wal te brengen De artsen Pel en Bogaerds. bei den uit Kampen, die spoedig na het onge luk ter plaatse arriveerden, konden bij de beide kinderen slechts den dood' conslatee- ren. Piet Lans en ook zyn neefje Jan Lans hebben geen nadeelige gevolgen van het koude bad opgei oopen DUITSCHE SOLDATEN ONTVLUCHT UIT BELGISCHE INTERNEERENG. De Brusselsehe „Gazette" meldt, dat drie Duitsche soldaten, die geïnterneerd waren in het fort van Huy, erin zijn geslaagd te ontvluchten. Naar het Engelsch van C. VANDERBILT Jr. 18). Eindelqk bereikte de schuit de donkere golven van het meer. Hier was de lucht zuiverder en het gevaar minder groot. Maar de hemel was geheel door rookwolken be dekt en de groote bosschen langs het meer gloeiden als hoogovens. Elephantine II ver volgde log en loom haar weg door het met brandende wrakstukken overdekte water eri bereikte eindelek de luwte der ongerep te groene haven van het Eenzame Eiland. „Het eiland is nog veilig!" mompelde Mimi zachtjes en innig dankbaar. „Ik heb het juist uitgekozen, omdat het voor boschbrand onbereikbaar is", ant woordde Jim afwezig. Want zyn gedachten waren volkomen in beslag genomen dooi de plichten, die hem wachtten en door de noodzakeiykheid, zoo snel mogeiyk maat regelen te tenemen. ,.jy zorgt wel voor de schouw, niet waar Mimi?" riep hü, aan land springend. „Je behoeft haar niet te lossen. Ik moet voort maken; elke seconde telt mee. Zoodra je haar vastgelegd hebt, kom me dan een handje helpen, om het vliegtuig te laden". Mimi gehoorzaamde vlug. Nadar ze het anker uitgeworpen en het meertouw aan een paal op den oever vastgemaakt had, holde ze naar den hangar. Daar hielp ze Jim om pompen, haken, zagen -en hamers in het vliegtuig te laden, dat door Jim reeds naar buiten gebracht was. Toen Jim er eindeiyk in klauterde en den motor aan zette, om hem warm te laten draaien, be sefte Mimi opeens, dat zij alleen achter bleven zou. „Toe, Jim, neem me, mee!" vroeg ze dringend. Hü schudde het hoofd. „Dat gaat niet, kindje. Je zou me maar in den weg loopen. Blijf nou zoo flink, als je aldoor geweest bent. Misschien bén ik wel gauw terugmisschien moet ik het hier wel als eerste hulppost inrichten. Zou je alles zooveel mogeiyk in orde willen ma ken, Mimi? Warm water, voedsel, en alle verband- en geneesmiddelen, die je maar vinden kunt, klaar zetten? Daar zou je me veel.mee helpen". Hü glimlachte en wildé het deurtje dichttrekken. Maar bij het zien van haar bevuilde gezichtje, haar moedige houding en haar vastberaden gelaatsuit drukking werd het hem toch te machtig. Hy sprong uit het vliegtuig, nam haar in zijn armen en kuste haar. Daarna klom hy weer naar binnen en vloog weg. Met door tranen van geluk verblinde oogen keek Mimi de Chasse-Galerie II na, toen deze zich boven de boomen verhief. En ze kon niet zien net zoo min als Jim het kon weten dat een straaltje kostbare benzine uit de tank liep en in de lucht ver vluchtigde HOOFDSTUK VI. De heks. Door dien kus van Jim was de geheele wereld voor Mimi veranderd. Haar nuch tere verstand zei haar wel, dat het slechts een opwelling van het oogenblik was ge weest. tengevolge van de doorstane angsten bü het ontsnappen aan de gevaren van het vuur in de bosschen, waarheen hy nu weer terugkeerrie: ze trachtte zich wel voor te praten, terwyl ze door het schemerige avondbosch naar de hut liep, dat Jim zich slechts bezwaard gevoelde, omdat hy haar In dezelfde mate als ge wilt ont vangen moet ge geven wilt gij een geheele ziel, geef dan een geheele ziel. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU alleen moest achterlaten op dat donkere eiland, zonder zelfs een enkelen Indiaan om haar te beschermen. Maar desondanks slaagde ze er niet in, den warmen druk zyner lippen op de hare, noch de zoo plot selinge en korte omhelzing zijner sterke armen te vergeten. „Ik zal wel zorgen, dat hy me lief krijgt!" dacht ze bly in zichzelf. „Ik kan het doen!" Op haar moccasins haastte ze zich over het gladde, met dennennaalden bestrooide pad voort. De lucht op het eiland was benauwd en verstikkend door de wolken scherpen rook, die over het meer kwamen aange waaid. De boomen, waaronder ze liep, zaten vol kwetterende vogels, die daar een veilig heenkomen gezocht en gevonden hadden. In de struiken ritselde het van de dieren, die het meer waren overgezwommen om aan de vlammen te ontkomen. Maar Mimi voelde zich niet angstig. Er was iets met haar gebeurd, dat tegen allo eenzaamheid en angst opwoog. Iets dat ge weldiger was dan vuur en duisternis en dood. „Ik heb hem lief!" riep ze opgetogen en luid. „Ik heb voor het eerst van myn leven iemand echt lief! Het is om krankzinnig te worden en ik vind het toch zoo heerlyk!" Ze duwde de deur van de hut open en ging in het halfduister naar binnen. Ze stak één. twee, drie, ja zooveel kaarsen aan, als ze maar vinden kon. „Ik heb J;m lief", neuriede ze voor zich heen, „en hy zal my liefhebben!" Ze danste het vertrek rond. Voor het eerst vond ze het mooi. De glanzende bontvellen tegen de ruwe muren, de met kralen versierde jacht- kleedyongetwyfeld het werk van een of andere dankbare Indiaansche! De gewe ven karpetten op den vloer, de prachtige bontdeken op haar bed! Beschaamd keek naar het gat, dat ze er met haar voeten in getrapt had. Wanneer? Gister- of eergisteravond? Needat was jaren en jaren geleden! Ze herinnerde zich opeens, dat ze de schouw nog niet gelost had. Ze ging in de spookachtige schemering de deur uit. Het was te donker voor Juni en te somber voor die groene omgeving. Toen Mimi aan den oever kwam, draaide de wind een oogen blikje en liet haar een glimpje van de on dergaande zon zien, waarin de muggen dansten. „Ik ben verliefd!" zei ze tegen de verdwy- nende zon. „En van nu af aan zal ik een echt mensch wordeneen mensch, zóó degelyk, dat Jim van me zal gaan houden!" Beladen met de mand, de pan, het hou weel en het geweer van Jim keerde ze te rug. Toen de met kaarsen verlichte hut in het gezicht kwam, begon ze te zingen, om dat ze zich zoo gelukkig voelde en de hut zoo naby was en ze zich den tyd voorstelde, dat zy en Jim er hun wittebroodsweken zouden doorbrengen. „Eyaeyaom me heen ligt kalm de zee Ik vaar op stil water er is geen gevaar meer, Eyaeya Heel even kreeg ze het gevoel, dat iemand haar begluurde, maar dat zette ze terstond van zich af. Dat waren de vogels en de eekhoorns in de boomen, dat waren de dansende muskieten! Muskieten! Lachend smeet ze de zware deur achter zich dicht. „Vanavond geen muskieten, lachte ze. „Ik zal nergens last van hebben. Het is vannacht een geluksnacht. Jim zal gauw terugko menOnder het praten door ruimde zo alles in de kamer op. „Ik zal tegen hem zeggen, dat ik hem liefhebof nee ik zal hem eerst toonendat ik een echt mensch benniet het snertschaap waarvoor hy me houdt! Ik zal hem toonen, dat ik hem evengoed helpen kan als Laura Hillal ben ik dan ook niet blond en zes voet lang... Wacht eens! Nu is 't geen tijd om vinnig te zyn. Jim kan ieder oogen blik terugkomen en misschien menschen meebrengen, die honger en dorst van het blusschingswerk hebben gekregen Ze gooide de „parka" van Jim uit. En toen die klirrend op haar bed neerplofte, herinnerde ze zich de stukjes koperpyriet, die ze van den bodem van dat hol des doods opgeraapt had nadat Jim de zijne in het meer had geworpen. „Die zullen we bewaren als een aanden ken aan den dag, waarop ik een grooteren schat gevonden heb, dan de smerigste goud- myn me ooit verschaft kon hebben". Ze haalde de steenen uit haar zak en legde ze weg op een kastplank. Terwijl ze dat deed, kwam haai- hand in aanraking met een kistje, waarop zich een hoorn van welbe kenden vorm bevond. Ze haalde het te voorschyn. 'n KoffergramophoonZe droeg hem opgetogen naar de tafel. Ze vond een stapeltje oude platen, koos er blindelings een uit en zette die op. En onder de kras sende tonen van „Kom Josephientje, In mijn vliegmachientje!" begon ze aan haar nieuwe en nu prettige huisvrouwelyke taak. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 5