SPORTNIEUWS Akkertje, „De belastingschroef zal nog verder moeten worden aangedraaid De voorzitter der Rekenkamer] wil nog een nieawe bron van inkomsten aanboren. De toestand der wereld thans veel ongunstiger dan in 1914. Het A.N.P. meldt uit Den Haag: Naar aanleiding van de plannen van de regeering om op verschillende wijzen in de sterk gestegen beboetten van de schatkist te voorzien, hebben wij ons dezer dagen ge wend tot den president van de Algemeene rekenkamer, den heer R. Zuyderhoff, met het verzoek ons zijn denkbeelden omtrent den tègenwoordigen financieelen toestand van het Rijk en de middelen tot dekking van de overheidsuitgaven te willen uiteen zetten. De heer Zuyderhoff was hiertoe gaarne bereid. Vergelijkt men zoo zeide hij den tegenwoordigen financieelen toestand van het Rijk en zijn bewoners met dien in het begin van den wereldoorlog, dan valt die vergelijking zeer in het nadeel van thans uit. Dit is duidelijk. Terwijl in 1914 ook in ons land een be trekkelijke welvaart heerschte, beleefde de wereld in 1939 reeds bijkans gedurende 10 jaren een economische crisis van een zoo- danïgen omvang en zulk een diepte, dat reeds bij den aanvang daarvan velen zich afvroegen wat het einde hiervan zou zijn. Een maatschappij heeft, evenals de per sonen waaruit zij bestaat, groote veerkracht door haar reserves. Die reserves nu waren in 1939 heel veel kleiner dan in 1914, zoo dat kans bestaat, dat zij thans vrij spoedig zullen zijn uitgeput. Voor een ieder moet het duidelijk zijn, wat dit beteekent in een tijd, waarin de overheidsuitgaven buitengewoon hoog zijn, terwijl de bedrijven, waarvan een land het toch in de eerste plaats moet hebben voor een groot deel, hetzij weinig of geen winst afwerpen, dan wel van overheidswege ge steund moeten worden om in stand te blij ven. „Hoe komen wij volgens U het beste uit die ongelegenheid". Een allereerste eisch antwoordde de heer Zuyderhoff op deze vraag is, dat ook het -Rijk de uiterste zuinigheid be tracht. In de tweede plaats zal aan een verder aandraaien van de reeds zoo diep in het le ven zittende belastingschroef, niet kunnen worden ontkomen. En tenslotte zal een deel van de dekking van het tekort naar de toekomst moeten worden verschoven. Alles heeft intusschen zijn grenzen. Wor den die overschreden, dan gebeuren er on gelukken. Gevaar voor die overschrijding bestaat in theorie voor alle drie, doch in de p r a c t ij k eigenlijk alleen voor het te sterk aandraaien van de belasting schroef en het verschuiven van dekken der tekorten naar de toekomst. De kans wordt toch geloopen, dat het Rijk althans voors hands eer te weinig dan teveel bezuini gen zal. EEN NIEUWE INKOMSTEN BRON. Wat is uw oordeel over de belastingplan nen van de regeering?" Deze plannen zijn thans in hun geheel moeilijk te overzien meende de heer Zuyderhoff zoolang wij niet nauwkeurig weten, hoe de herziening van de inkomsten belasting er uit zal zien. Ondertusschen wordt het hoog tijd, dat het Rijk en zijn overzeesche gewesten in na volging van het buitenland van u i t w n e n d e n (d.w.z. buiten Nederland en de Indiën wonende personen, onverschillig van welke nationaliteit) meer aan inkomsten belasting gaan heffen dan thans het geval is. Reeds thans worden die uitwonenden als regel door de inkomstenbelasting getroffen voor hun verschillende inkomsten uit Ne- derlandsche of Indische bronnen. Een be langrijke uitzondering hierop vormen de in komsten uit roerend kapitaal. Wel worden de uitdeelingen of de winsten der binnen het Rijk en de overzeesche gewesten geves tigde naamlooze vennootschappen onder verschillende benamingen reeds aan een be lasting onderworpen, zoodat door deze be lasting zoowel de uitwonende als inwonen de deelgerechtigen indirect getroffen wor den. Deze heffing levert mitsdien geen grond op om de uitwonenden, in tegenstelling met de binnen het Rijk en de Indiën wonenden, voor de opbrengst van Nedcrlandsche en In dische dividenden van inkomstenbelasting vrjj te stellen. De regeling van de Nederlandsche in komstenbelasting is door minister Pierson op Duitsche leest geschoeid. Van belang is het daarom te weten, dat terwijl tot 1926 buiten de Duitsche inkomstenbelasting vielen de inkomsten van roerend ka pitaal die uitwonenden genoten uit Duitsche bronnen, van dat jaar af, op buitenlandsch voorbeeld, de opbrengst van Duitsche effecten, welke door uitwonenden genoten wordt, aan die belasting onderwor pen is. Deze inkomstenbelasting, welke ge heven wordt naast de belasting op de naam looze vennootschappen, en in 1926 tien bedroeg van de uitgekeerde winst, wordt bij de bron geheven, en wordt ter voorko ming dat personen, die in Duitschland wo nen over die opbrengst tweemaal inkomsten belasting zouden betalen voor deze in min dering gebracht van hun persoonlijken aan slag in die belasting. De Nederlandsche regeering volgde dit voorbeeld niet, doch diende een wetsont werp in tot het rechtstreeksch belasten van niet binnen het Rijk wonende Nederlanders. Dit ontwerp werd verworpen. De zaak bleef sedertdien rusten, niettegenstaande ik reeds in 1928 openlijk in een geschrift de hierbo ven aangegeven oplossing aanbeval en om standig belichtte. Ware hieraan wel gevolg gegeven dan zouden reeds millioenen uit deze bron in de Nederlandsche en koloniale schatkisten zijn gevloeid, eindigde de heer Zuijdenhoff. BILJARTEN, De Bruine kampioen van Zeeland 3e klasse. Zaterdagmiddag werden de wedstrijden van het biljartkampioenschap van Zeeland 3e klasse voortgezet. Begonnen werd met de partij v. Ochten tegen Stockman, beiden van O.K.K. Het werd een gelijk opgaanden stijd, welke tenslotte door v. Ochten werd gewonnen. Vervolgens mocht De Bruijne, tot nog toe ongeslagen, het opnemen tegen zijn clubgenoot De Vries, De Bruijne was er ditmaal finaal uit, waardoor de Vries on bedreigd won. De Vries speelde tenslotte tegen Stock man. In een aantrekkelijke partij wist De Vries ook ditmaal te winnen. De uitslagen waren: Chr. v. Ochten (O.K.K.) 100469—2.18 M. Stockman (O.K.K.) 9146—11—1.97 Th. de Vries (A.B.C.) 100-41—19—2.43 A. de Bruijne (A.B.C.) 664181. Th. de Vries (A.B.C.) 100—34—13—2.94 M. Stockman (O.K.K.) 73—34—10—2.14 De eerste partij, welken Zondagmiddag werd gespeeld, was tusschen de heeren De Bruijne en De Priester. Deze partij was van groot belang, daar beiden nog kans maak ten op de eerste plaats. Het werd dan ook een spannende partij en de uitslag bleef tot het laatst onzeker. Het was tenslotte De Bruijne die de gelukkigste was, terwijl De Priester op 96 bleef staan. Vervolgens bonden de heeren Stockman en de Soomer den strijd aan. Beide spelers produceerden 'n mooie serie, n.l. De Soo mer 18 en Stockman 17. De Vlissinger won tenslotte. De volgende party tusschen De Soomer en v. Ochten was van zeer slecht gehalte. De Soomer won en boekte daardoor zün eerste winstparty. De uitslagen zijn: A. de Br-uüne (A.B.C.) 100—42—13—2.3S W. Priester (A.L.M.) 9642142,29 M. Stockman (O.K.K.) 100—39—17—2.55 Ph. de Soomer (A.L.M.) 88—39—IS—2.25 Ph. de Soomer (A.L.M.) 100—53— 8—1. Chr. v. Ochten (O.K.K.) 87—53—10—1.34 De slotpartijen. Onder büzonder groote belangstelling werd Zondagavond begonnen aan de slót- partijen. De Bruijne, die nog slechts tw_ verliespunten had, moest beginnen tegen Koch, die geen kans meer had. De Bruüne wist ook deze party, na 'n gelijlcopgaanden strijd, te winnen. Vervolgens moest de al gemeene favoriet Bruël het opnemen te gen Stockman, die niets meer had te ver liezen, speelde heel rustig, in tegenstelling tot Bruël. Stockman wist daardoor een flin ke voorsprong te behalen en won de partij. Deze party kostte Bruël het kampioenschap. Daarop werd de aandacht gevraagd voor de party tusschen De Vries en Van Och ten. Regelmatig wist De Vries zün punten bijeen te brengen, waarbij v. Ochten geen schpn van kans kreeg. De Vries maakte het hoogste gemiddelde tot nu toe in dit tour- nooi behaald. Door dit verloop bleven er nog slechts 2 gegadigden over voor den titel, nl. De Brupne met 2 en De Vries met 3 ver- VAN DE BELGISCHE KUST (Van onzen correspondent). Onze kustverdediging. Hoe langer hoe meer komt men hier tot de overtuiging, dat onze kust een de gelijker verdediging noodig heeft dan tot dusver. By een gebeurlijke schending van ons grondgebied en dus bü een verwikkeld geraken in het huidige conflict, zou onze vijand inderdaad met veel vrucht', door zijn lucht- of zeevloot onze havens kun nen blokkeeren of vernielen, zonder nog te spreken vdn een onverhoedsche ont scheping van vüandelijke strijdkrachten, die op onze kust, zonder verdediging, alles behalve onmogeiyk zou zijn. Welke middelen hebben wij ter beschik king om zulke pogingen te verijdelen? Te land hebben wij onze thans uitnemend voor hun taak geschikte en parate infan terie. artillerie, onze Ardeensche jagers er ook het atweerwapen tegen aanvallen uit de lucht Onze militaix-e autoriteiten hebben niet tevergeefs de droeve ervarin gen van 1914 meegemaakt: ze hebben de harde lessen van toen ter harte genomen en ons leger is nu op een peil zooals het nimmer geweest is. Maar bovendien hebben wij te waken over de kustwateren, want het komt er op aan in staat te zijn den vijand in tyds te ontdekken en hem op afstand te hou den. Voor de kust beschikken wü over onze luchtvaart, met Wevelgem als basis; doch wat vangt men daarmee aan bij mist- of stormweer? We hebben ook nog een kust wachtschip (met een snelheid van 12 knoopen) en verder eenige treilers enz kleine en trage vaartuigen, die zich even tueel tegen 40-knoopschepen zouden moe ten te weer stellen. Voor de begeleiding van koopvaardij schepen hebben wij geen convooi-materiaal ter beschikking Het is daarom niet verwonderlijk dat herhaaldeiyk en met klem op de noodza- keiykheid e.ener verdedigingsvloot gewe zen wordt. Maar dan nog is het van het grootste belang dat deze verdedigingsrol ter zee toevertrouwd wordt aan lieden van de zee En in verband hiermede moet i vaststellen, dat de kustverdediging tydens de huidige periode erbarmelijk is verwaar loosd. Bij donkeren nacht, mist, regen- of stormweer is de kustverdediging te land van geen tel Er is- een verdediging op zee noodig ch'e de wateren verkent en de kust dekt, die münen legt of onschadeiyk maakt, die gestadig de wacht houdt: een taak, waarvoor een grondige kennis van de zeevaart, van de kustbanken enz onmis baar is. Dit werk kan slechts gedaan worden door onze zeelui, menschen die er in vre destijd reeds toe voorbereid werden. Zeven jaren zeevaart en drie jaar hooge- re zeevaartschool zijn er noodig om een kapitein voor de groote vaart te vormen, bekwaam om commando te voeren. Men heeft al twee jaar noodig om een matroos behoorlijk op te leiden: hieraan kan men oordeelen hoeveel tijd het kost om een knap officier te worden, Dezer dagen las ik in een Nederlandsch dagblad een vermakelijk stukje onder den titel: „Bü ons in hetgrensdorp". De schry- ver verhaalt op geestige wijze hoe hy aan een nieuwe militaire jas, buitenmodels, gekomen is, of eigeniyk: niet gekomen is, Zün regiments-kleermaker is in het bur ger ïyke leven chauffeur, daarentegen is een burgerlijke kleermaker bij de telegra fie ingedeeld. Zoo iets beleven we hier ook op het ter rein waarmede dit artikel zich bezighoudt: koopvaardij-officieren, zeelieden en vis- schers zün by het landleger ingelijfd, ter wijl officieren van het landleger tot alle graden van het zeecommando-kader wer den bevorderd, Officieren van de koopvaar dij. van de Staatmarine, zee- en rivierlood- sen, matrozen van alle graden teekenen protest aan en met reden. Bij Koninklük besluit van 29 Juni 1930 een besluit waarop wijlen Koning Albert zooveel prijs stelde werd te Oostende een Marineschool opgericht, Minister Lip pens was een der promotors en tot-stand brengers van dit werk. Deze Marineschool had o,m. ten doel: zeelieden van alle graden voor de zee vaart in oorlogstyd op te leiden. Na hun verblijf in deze school moesten deze „stu denten" by de marine-reserve worden in gedeeld om ze in oorlogstijd voor hunne functies te mobiliseeren, Behalve de zeevaartvorming aangeleerd door zeeofficieren, moesten de leerlingen er ook een gewone militaire opleiding ont vangen, van officieren daartoe aangeduid Uit het landleger. Maar en het klinkt bijna ongelooflik het leger heeft nimmer officieren stuurd en dit deel der opleiding werd dan ook maar verwaarloosd. Kenschetsend dienaangaande is een arti kel in een Belgisch tydschrift waarin on der den titel „La mobilisation maritime' over de waarde onzer marine eenige rake opmerkingen worden gemaakt. „Gedurende tal van jaren lieten onze zeelieden, jonge zoowel als oude, zich schrijven op de marine-rol". Er is te Brussel een commissie van toezicht op deze rol, waarin enkel burgeriyke amb tenaars zitting hebben. Elk voorstel aan deze commissie gedaan ter verbetering on zer marine werd afgescheept:' zy had slechts te beslissen of het gedrag van den eenen of den anderen zeeman van dien aard was, dat hij op de rol kon worden ingeschreven. Deskundigen zouden sedert lang reeds een aanvang willen zien maken met de oorlogsuitrusting van schepen, maar zelfs voorstellen om tenminste op sommige vaartuigen het plaatijzer aan te brengen, waarop te zpner tyd de affuiten der kanonnen zouden moeten rusten werden niet ingewilligd. Een laatste steun bracht het Koninklijk besluit van 28 October 1936, waarbij de graden van het leger en van de marine op oorlogsvoet werden gelijk gesteld. Doch ook dit heeft niet gebaat Bij de algemeene mobilisatie werd deze prachtige zee- „garde-civiek", die op papier bestond, uiteengeslagen, doordien de reser visten, die op de marinerol waren inge schreven bevel kregen zich bü het landle ger te melden. Talrüke schepen werden zoo goed als geheel van hun staf beroofd en onze kust van haar zeelieden En wü waren toen nog maar op versterkten vre- desvoet." De officieele blikken .al te veel op het Oosten, op de Ardeensche troepen gericht, vergaten de weermacht, aan de Noordzee De visschers trokken af in khakipak en te leurgesteld scheurden zü hun rol-kaarten in stukken. Te Zeebrugge werd zelfs de motorist van den reddingsdienst gemobili seerd Men wilde ook de benzine van de zen dienst opeischen. Officieren van de Staatsmarine, zoogenaamde scheepsluitenan- ten, moesten hun veldgrüs pakje van ge woon militair aantrekken. Men trof zee lieden aan bü het vervoerkorps, bij het vliegwezen, de artillerie en ondanks alle koninklijke besluiten dacht niemand er aan hen voor de marine te mobiliseeren, waar zü hun onmisbare functies zouden moeten vervullen. Zelfs de officieren der Marineschool, die meenden als commandanten van de kust wacht aangewezen te zullen worden, wer- de eveneens bij 't landleger ondergebracht. Het doorgaans op maritiem gebied goed ingelichte Antwerpsche blad „Lloyd An- versois" geeft in zijn nummer van 11 Janu ari onder den titel: „Een verdedigigsflot- tielje in Belgie'' een artkel, waaruit het volgende vertaald wordt: „In opdracht van het ministerie van Landsverdediging houdt zich thans te Brugge een officier met de studie van deze kwestie bezig Uit de ondervindingen bij de laatste gebeurtenissen is het aan de hoo- gere legerleiding duidelijk geworden, dat bijzondere maatregelen moeten getroften worden voor de verdediging der kust, als voor die der Zeeschelcte. Met dit doel is liespunten. De Vries was echter hiermede uitgespeeld, terwül De 'Bruijne het nog moest opnemen tegen Bruël. Zou De Bruü ne dus winnen, dan was hy kampioen, doch zou Bruël winnen, dan kwam de titel aan De Vries. Alvorens deze party aan de orde kwam, werd eerst nog gespeeld de party tusschen de clubgenoot Koch en Priester. Deze party werd geheel onbedreigd door Priester gewonnen. De beslissing. Onder góote spanning volgde tenslotte de laatste partij tusschen De- Bruüne en Bruël. De Bruüne, gekweld door zenuv begon zeer slecht, terwül Bruël spoedig een voorsprong kreeg. Toch gaf De Bruüne den moed niet op en hoe verder de party vor derde, hoe meer hü ophaalde, om tenslot te zün tegenstander te passeeren. Toen daarop Bruël eenige zeer slechte beurten maakte, wist De Bruijne zijn zenuwen te beheerschen en onder daverend applaus deze party en daarmede het kampioenschap te winnen. Het waseen fraai besluit van dit, spor tief verloopen tournooi. De uitslag van de avondparty was: A de Bruüne (ABC) 100 51 12 1,96 G. Koch (ALM) 88 51 8 1,72 M Stockman (OKK) G. Bruël (ALM) 100 42 13 2,( S2 42 10 1,95 Th. de Vries (ABC) 100 24 15 4.16 Chr. v. Ochten (OKK) 37 24 9 1.54 W. Priester (ALM) G. Koch (ALM) 100 40 10 2,50 5S 40 13 1,45 A. de Bruüne (ABC) 100 44 11 2.J26 G Bruël (ALM) 88 44 9 2,00 De totale uitslag luidt: De Bruüne (ABC) 7 6 0 1 12 666 301 2.21 De Vries (ABC) 7 5 1 1 11 66S 229 2,91 Priester (ALM) 7 4 1 2 9 691 282 2.45 Bruël (ALM) 7 4 0 3 S 65S 258 2,55 Stockman (OKK) 7 3 0 4 6 598 282 2..12 Koch (ALM) 7 2 0 5 4"603 284 2.12 v. Ochten (OKK) 7 2 0 5 4 568 305 De Soomer (ALM) 7 1 0 6 2 623 273 2,28 Het hoogste gemiddelde in één party be haalde de heer De Vries, nl 4.16, die s de hoogste serie heeft gemaakt nl. MILITAIRE KOKS STALEN BELANGRIJKE HOEVEELHEDEN LEVENSMIDDELEN. Burgers dreven er een handeltje Naar aanleiding van de arrestatie van drie ingezetenen te De Bilt wegens aldaar gepleegde diefstallen ten nadeele van de fensie, kan nog nader word'en medegedeeld, dat behalve de arrestatie van de drie bur gers eveneens vier aldaar gelegerde litaïren door de miltaire politie zijn aan gehouden en in verzekerde bewaring ge steld. Vast is komen te staan, dat belang- ryke hoeveelheden levehsmiddele/tl, be stemd voor de ter plaatse gelegerde mili tairen in handen van enkele burgers zijn gespeeld, die daarmede een handeltje heb ben gedreven. Geruimen tijd is dat onopge merkt kunnen geschieden, tot dat de ver verkoop der gestolen levensmiddelen een dergelijken omvang ging aannemen, dat de plaatselijke politie er de lucht van kreeg en in samenwerking met de miil- taire politie een. onderzoek ging instellen. Hierbij kwam aan het licht, dat ver schillende militaire koks, die zich thans in arrest bevinden, levensmiddelen uit villa, waar de militairen gelegerd zijn. smokkelden naar een achter deze villa ge legen opslagpaats van den eveneens gear resteerden brandstoffenhandelaar, die alge meen voor de hoofdschuldige in deze zaak wordt aangezien. Het gestolen goed be staat hoofdzakeiyk uit margarine, koffie en thee, welke de koks bijeengaarden, door de rantsoenen der militairen tot een mi nimum terug te brengen! Een en ander geschiedde geheel buiten medeweten van den menagemeester, die, toen hij van de diefstallen hoorde, zeer verrast was. gestolen levensmiddelen warden tegen lage prijzen speciaal in tuindorpDe Bilt aan particulieren verkocht onder het mom, dat de goederen afkomstig waren van een faillieten; boedel. BURGERLIJKE STAND Domburg. Van 1017 Febr. Getrouwd: Willem Lampers jm. 26 j. en Maria Provoost jd. 27 j. BRESKENS Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent IZ. VERDUIJN—DE BEER, het oprichten eener weliswaar bescheiden militaire vloot voorzien Voor het bevel dezer flottielje zal beroep gedaan worden op marineofficieren van de koopvaardij, die een cursus volgden de Zeekrijgsschool te Brest". Waarom die aspirant-commandanten hun miltiaire opleiding te Brest moeten op doen, is voor onze kustmenschen- allen op en-top Vlamingen, een raadsel Laat men hen. zoo zeggen ze, naar Nederland sturen en zij zullen daar wel zoo goed gevormd worden als te Brest. Bovendien zullen ze dan een taal en een technologie machtig worden, die bü hun manschappen niet als latyn in de oor en zal klinken. Onze 67 km lange Noordzeekust heeft een strategisch beiang dat onze legerstaf niet mag verwaarloozen. De kustbewoners niet alleen, maar geheel België wil niet dat de kust in oorlogstyd aan haar lot wordt overgelaten Cust Waghter. 'n 4 (Ingez. Med.) RADIO-PROGRAMMA DINSDAG 20 FEBRUARI. HILVERSUM I. 1875 en 414,4 M. AVRO-Uitz. 6,30—7,00 RVU. 8,00 Ber. ANP. 8,10 Gram. 9,15 Causerie. 9,20 Gram. 10,00 Morgenwüding. 10,15 Gram. 10,30 Voor de vrouw. 10,35 Ensem ble Jetty Cantor (11,00-11,30 Huish. wen ken). 12,15 Alfredo Spezialetti en zün ork. 12,45 Ber. ANP, gram. 1,00 Ensemble Spe zialetti. 1,30 Omroepork. (2,00—2,10 Voor /rouw). 2,45 Knip- en naaicursus. 3,45 Zang met pianobegeleiding. 4,05 Pianovocr- dracht. 4,30 Kinderkoor. 5,00 Kinderhalf uur. 5,30 AVRO-Aeolian-ork. en solist. 6,30 Cyclus. 7,00 Voor de kinderen. 7,05 Zang en orgelspel. 7,30 Engelsche les. 8,00 Ber. ANP, mededeelingen. 8,15 Intern, overz. 8,35 Bonte Mobilisatietrein. 9,45 Causerie. 10,15 Gram. 11,00 Ber. ANP. 11,10 AVRO- Dansork. 11,50—12,00 Gram. -j;, HILVERSUM II. 301,5 M. KRO-Uitz. 4,00—5,10 HIRO. 8,00 Ber. ANP. 8,05—9,15 en 10,00 Gram. .,30 Go'dsd. halfuur. 12,00 Ber. 12,15 Ro- coco-octet. 12,45 Ber. ANP, gram. 1,10 KRO-Melodisten en solist. 2,00 Vrouwen uurtje. 3,00 Modecursus. 4,00 Gram. 4,05 Lezing. 4,20 Gram. 4,25 Causerie. 4,40 Gram. 4,45 Ber. 4,50 Gram. 4,55 Causerie. 5,10 Mu- siquette (5,45—6,05 Felicitaties). 6,35 Sport- praatje. 7,00 Ber. 7,15 Lezing. 7,35 Militaire muz. 7,50 Reportage. 8,00 Ber. ANP, mede deelingen. 8,15 Lijdensmeditatie. 9,15 Gram. 9,30 KRO-Symphonie-ork. 10,30 Ber. ANP. 10,40 Gram. 10,50 B. v. Dinteren en zyn ork. 11,15—12,00 Gram. *i' ENGELAND, 391 en 449 in. 12,20 Gram. 12,50 Causerie. 1,20 Ber. 1,30 Solistenvoor dracht. 2,05—2,20 Causerie. 3,20 Billy Cot ton en zijn Band. 3,50 Pianovoordr. 4,20 Declamatie. 4,40 Dansmuz. 5,20 Ber. 5,30 Kinderuurtje. 5,50 Kinderuurtje. 6,20 Ber. 6,35 Causerie. 6,50 Gevar. progr. 7,20 Cau serie. 7,50 Radiotooneel. 8,50 Muzikale show. 9,20 per. 9,35 Causerie. 9,50 BBC-Northern ork. 10,35 Korte kerkd. 10,50 Revue-uitz. 11,20 Variété. 11,35 BBC-Theaterk. en -ork. 12,20 Ber. RADIO-PARIS. 1648 m. 12,05 Zang. 12,35 Cellovoordr. 1,05 Pianovoordr. 1,35 Zang. 2,00 Gram. 2,05 Blaastrio. 3,20 Parü'sch blaaskwintet. 3,50 Radiotooneel. 4,50 Zang. 5,35 Kamermuz. 6,05 Zang. 6,35 Pianovoor dracht. 7,20 Bailly-ork. 7,50 en 9,05 Nat. ork. (met inl.). 10,35 Duetten. 11,05 R. Le grand en zijn jazzorkest. 12,05 Gram. KEULEN, 456 m. 5,50 Gram. 7,40—8,50 Leo Eysoldt's ork. 10,50 Gram. 11,20 Om- roepkleinork. 12,20 Conc. 1,15 Muz. tus- schenspel. 1,35 Pop. conc. 2,45 Gram. 3,20 Philharm. ork. en -koor. 4,30 Pianoduetten. 4,50 Folklor. progr. 5,20 Gram. 6,05 Zang en piano. 6,50 Willi Libiszowski's ork. 7,35 Gram. (7,508,20 Herdenkingsprogr.). 9,50 tot sluiting: Zie Deutschlandsender. BRUSSEL, 322 en 484 m. 322 mi 12,20 Gram. 12,51 en 1,30 Omroepork. 1,502,20 Gram. 5,20 Radiotooneel met muz. 5,50; 6,50 en 7,20 Gram. 8,20 Voor soldaten. 8,50 Revue-progr. 10,3011,20 Selectie uit de operette „Die Fledermaus" (gr.pl.). 484 m12,20 Gram. 12,50 en 1,30 Radio- ork. 1,50—2,20 Gram. 6,35 Zang. 6,50 Or- gelconc. 7,35 Jazzmuz. (gr.pl.). 8,20 Voor soldaten. 8,50 Radio-orlc. en solist. 9,40 Pi anovoordr. met toel. 10,3011,20 Gram. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 m. 7,35 Omroepork. S,35 Solistenconc. 9,20 Ber. 9,50 Wilfried Krüger's ork. 10,20 Pol. overz., hierna: Conc. 11,20 Ber. Hierna tot 12,20 Nachtconc. 12,501,20 Militair progr. EN IK OP DE ZIJNE Oorlogshumor. Dat er zelfs op het slagveld humor kan opbloeien, is een van de lichtpunten die het geloof in de onverwoestbare mildere eigenschappen van den mensch büwülen weer sterken. Het volgend voorval, dat uit Engelschen koker komt, is waard om aan de vergetelheid te worden ontrukt. Een Anglikaansche geestelijke die als veldprediker bü het Britsche expeditieleger in Frankrijk dienst deed, schreef op een dag aan zün Roomsch-Katholieken collega, die als aalmoezenier z'jn geloofsgenooten verzorgde, om hem voor te stellen zooveel mogelijk samen te werken teneinde met de beschikbare middelen de soldaten te velde in het koude winterweer zoo goed mogelijk op te vroolijken. De Anglikaan besloot zün brief met de woorden: „Tenslotte dienen wij beiden toch denzelfden God." De Ro omsch-Kath olieke priester ant woordde dat hij gaarne bereid was om op het voorstel van den Anglikaanschen gees telijke in te gaan. „U hebt volkomen gelü'k schreef hij „wij dienen beiden den zelfden God. U op u w manier, en ik op de Züne". 'Ifji (Hbld.) AGENDA. MIDDELBURG. MA 19 Feb. Lez. Natuurk. Gezelschap, spr. dr. G. J. van Oordt te Utrecht, St. Joris (Beneden voorz.) 20,15 h. WO 21 en DO 22 Feb. Tentoonstelling, Lo terij van Vrouwelijke Handwerken; Wo 14,00—17,00 h„ Do 11—12, 14,00- 17,00 h.; Hotel Verseput (L. Delft). GOES. Dl 20 Feb. Openb. Les Ambachtschool 14,00 —16,00 en 19,00—21.00 h. BIOSCOPEN. ELECTRO, Middelburg VR 16—DO 22 Feb. „Jesse James" (de Wreker) en „Vlie gende vrouwen", 20,00 h. CltY, Middelburg VR 16—DO 22 Feb. „Jongens met smerige gezichten" (Angels with Dirty Faces) en „Sally, Irene en Mary", 20,00 h. GRAND THEATER, Goer. VR 16-DI 20 Feb. „Dodge City", 20,00 h. 41.GEMEEN. MA 19 Feb. Alg. Verg. Het groene Kruis te VVestkaplle Evang. Geb. 19,30 n. Electr. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 8