WW |p mtmmmsmE coimnt -wtrtncxu. (t«eesehb courant) NUMMER 41 I83e JAARGANG Dagblad. Uitgave C.V. De Middel- burgsehe Courant. Bureaux: te MIDDELBURG: St. Pieteratraat 28, TeL Redactie 269, Administratie 139; te GOES: Turfkade, Tel. 2863. Post giro 359300. Abonnementsprijs voor Middelburg en Goes 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Weekabonne menten in Middelburg en Goes 18 ct. DRIE BLADEN EERSTE BLAD ZATERDAG 17 FEBRUARI 1940 30 cent per regel, ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij contract lager. Tarieï op aanvraag. Familieberichten en dankbetuigingen minimum 2.10. „Kleine Advertenties", maximum 6 regels, 75 cent, bij vooruitbetaling. „Brieven, of adres bureau v. d. blad" 10 cent extra. Bewijsnummers 5 et. De toestand op de Karelische landenjte is ernstig1 Het Russische offensief wordt meedoogenloos voortgezet Havas meldt uit Helsinki: Op de Karelische landengte is de toestand voor de Finnen ernstig. De Russische troe pen zijn er in geslaagd zich in de eerste li nie te nestelen, en wel in het Westelijk ge deelte van den sector Summa en op twee andere punten. Ook elders op het uitgestrekte front wordt hevig gevochten. Het Russische of fensief wordt met onverminderde kracht overal voortgezet, zoodat de Finnen dag en nacht tegen een overweldigende overmacht moeten vechten. Ihtusschen behoeft men de bezetting der voorposten niet als een ramp te beschou wen, meldt Havas. Deze stellingen liggen aan beide flanken onder het vuur der Fin nen en de Russen hebben daartegen geen voldoende bescherming. Het schijnt, dat de Russen het er op gezet hebben op de Karelische landengte door de Mannerheimlinie heen te dringen. Hun voortdurende aanvallen op de andere deelen van het front zouden dan bedoeld zijn om de Finsche strijdkrachten daar vast te hou den, zoodat die niet ter versterking naar de landengte kunnen worden gestuurd. De indruk na de laatste twee weken van feilen strijd is, dat de Russen, niettegen staande hun verwoede pogingen, er niet in geslaagd zijn het Finsche front, dat in de diepte is georganiseerd, te doorbreken. Maar wel hebben ze er een paar deuken in gemaakt en dat is reeds bedenkelijk genoeg. Ook in de lucht worden hevige gevech ten geleverd. De Finsche luchtmacht is thans versterkt met een aantal buitenland- sche jachtvliegtuigen en doet aanval op aanval. In de laatste 48 uur zouden er 34 Russische toestellen omlaag zijn gehaald. Vijfhonderd Russische vliegtuigen hebben gevlogen boven de Mannerheimlinie en het Finsche achterland. De Koningin woont concert bij ten bate van 0. en 0. Gisteravond werd in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te "s Gravenhage door het residentieorkest een galaconcert gegeven, waarvan de baten geheel ten goe de zullen komen aan ontwikkeling en ont spanning voor militairen. H. M. de Konin gin woonde dit concert, waarop de beroem de, Hongaarsche violist prof. Carl Flesch belangeloos als solist medewerkte, tot de pauze bij. Toen H. M. dc koninklijke loge betrad, zette het orkest dat onder leiding stond van Frits Schuurman, het Wilhelmus in. dat door talrijke aanwezigen werd medegezon gen. Tot de officieele genoodigden behoorden o. m. de minister van defensie en mevrouw Dijxhoorn, de opperbevelhebber generaal H. G. Winkelman. Oud-minister J. A. N. Patpn en echtgenoote, en de chef van den marinestaf vice-admiraal J. Th. Furstner en echtgenoote. Onder het publiek bevonden zich tal van vooraanstaande burgerlijke en militaire personen, waaronder nagenoeg alle in Den Haag geaccrediteerde gezanten, terwijl op de bovengalerij vele militairen beneden den rang van onderofficier een kostelooze plaats hadden gekregen. Prins Bernhard naar het vliegveld Soesterberg. Prins Bernhard heeft heden namens H.M. de Koningin, een bezoek gebracht aan het vliegveld Soesterberg. De Prins was vergezeld van zijn waarne- menden adjudant, luitenant-kolonel H. J. Phaff. Snmner Wells niet naar Den Haag en Brussel. De staatssecretaris van buitenlandsche zaken der Ver. Staten, Sumner Welles, die morgen scheep gaat naar Italië, is in New York aangekomen. Zooals men weet, zal Welles den toestand in de oorlogvoerende" landen bestudeeren om daarover rapport uit te brengen aan Roosevelt. Hij sprak de berichten tegen, volgens welke hij tijdens zijn reis ook een bezoek zou brengen aan Den Haag en Brussel. Voorts zeide hij, dat hij in Napels aan land zou gaan en voor zijn terugkeer uit Europa geen enkele ver klaring meer zou afleggen. De Noorsche neutraliteit geschonden door Engelschen torpedojager? Het Duitsche s.s. „Altmark" heeft, vol gens het D.N.B., draadloos gemeld, dat de Britsche torpedojager „Intrepid" in de Noorsche territoriale wateren, op 200 me ter uit de kust, getracht heeft de „Altmark' aan te houden. Slechts door het handige manoeuvreeren van den Duitschen kapitein en het krach tige optreden van twee Noorsche torpedo- bóoten kon voorkomen worden, dat het Duitsche schip werd aangehouden. Zweden weigert militaire hulp. Zweden heeft een verzoek van de Finsche regeering om haar militairen steun te ver- leenen en twee divisies soldaten te zenden, afgewezen. De Finnen deelden mede, dat zij zonder hulp niet meer stand konden houden. Als Zweden niet zou helpen, zou Finland zich aldus meldt de Zweedsche „Aftonbladet" tot de Westeljjke mogendheden wen den. Een ander blad weet te melden, dat dit inmiddels reeds gebeurd is en dat Finland vandaag een overeenkomst zou teekenen met de Westelijke mogendheden over het verleenen van militairen steun.. Als dit inderdaad juist is en de Gealli eerden zouden van plan zijn om troepen te zenden naar Finland, dan zullen zjj waar schijnlijk moeten wachten tot de kust van Moermansk vrij wordt van ijs. Immers: de Oostzee wordt volkomen beheerscht door de D.uitschers en de Russen. Het is wel haast ondenkbaar, dat de Geallieerden erin zouden slagen om hierdoor den toegang naar Finland te forceeren, althans niet dan met enorme offers. Zweden heeft gisteren officieel medege deeld geen doortocht van vreemde troepen over zijn grondgebied te zullen toestaan. Tenzü dus de Geallieerden besluiten om de Zweedsche en eventueel de Noorsche neutraliteit te schenden, is de eenige weg, waarlangs aanvoer van troepen mogelijk is de Noordelijke IJszee. SCANDINAVISCHE MINISTER CONFERENTIE. Reuter meldt uit Kopenhagen: De ministers van Buitenlandsche zaken der Scandinavische landen komen, naar gis teravond werd vernomen, aan het einde van de volgende week hier bijeen voor het hou den van een conferentie. Over het onderwerp, dat op deze confe rentie besproken zal worden, zijn geen me dedeelingen verstrekt, maar het ligt voor de hand, dat het Finsche verzoek om mili taire hulp mede aan de orde zal komen Gunstige stand der rijksmiddelen over Januari. Opbrengst der „overige" middelen rond 5 milli- oen meer. Blijkens het overzicht van den stand der rijksmiddelen op ultimo Januari jl. was de opbrengst der directe belastingen volgens de kohieren voor den dienst 1940 in totaal 47.918.464 tegenover 39.742.166 volgens de kohieren voor den vorigen dienst tot en met ultimo Januari 1939. De raming voor het geheele jaar be draagt voor de directe belastingen een b- drag van 158.780.000. Van het genoemde bedrag van 47.918.464 was op ultimo Januari jl. binnen aan grond belasting ruim 272.000, aan inkomstenbe lasting ruim 32 millioen, aan vermogens belasting 6,4 millioen, aan verdedigings belasting 3,4 millioen en aan opcenten op de gemeentefondsbelasting 5,6 millioen. De totale opbrengst dezer „overige" mid delen was over de afgeloopen maand 42.811.604,hetgeen 5,3 millioen meel is dan 1/12 der raming, welke 37.541.666 bedroeg, terwijl de opbrengst over Januari 1939 was 38.402.286, zoodat ook in verge lijking met laatstgenoemde maand de op brengst over Januari 1940 aanmerkelijk hooger was, nl. 4,4 millioen. Deze grootere opbrengst was voorname lijk te danken aan de omzetbelasting, die 2,9 millioen meer opbracht dan over Ja nuari 1939, aan de rechten op den invoer, die 1,2 millioen meer opbrachten en aan de rechten en boeten van successie enz., die 1,3 millioen meer opleverden, terwijl daar entegen de rechten van boeten en zegel de afgeloopen maand 1,4 minder opbrachten dan in Januari 1939. De inkomsten ten bate van het gemeen tefonds hebben voor den dienst 1939/1940 tot en met Januari jl. 72,9 millioen be dragen, waarvan 67,5 millioen uit de ge meentefondsbelasting en 5,4 millioen uit de opcenten op de vermogensbelasting ten getale van 50. Hierbij zij opgemerkt, dal de raming der gemeentefondsbelasting op 63,millioen en die van de genoemde opcenten vermogensbelasting op 6,mil lioen was gesteld. De inkomsten ten bate van het werkloos- heidssubsidiefonds over den dienst 193° ben volgens de kohieren tot en met Januari 1940 53,6 bedragen, hetgeen twee millioen gulden meer is dan de raming. Ten bate van het verkeersfonds hebben over Januari jl. opgebracht: de motorrij tuigenbelasting 1.555.213,en de rijwiel belasting 5.045.terwijl voor het gehee le jaar van de raming der motorrijtuigen belasting op 24.750.000 en die der rijwiel belasting op 8.500.000 is gesteld. De dooi werd weggeblazen. In den afgeloopen nacht is onverwachts een depressie verschenen, uit Ierland. Zij trok naar midden-Frankrijk en deed in het Zuiden van ons land, ook in Zeeland, de barometers verbazingwekkend snel dalen. Doordat ze ook Zuidelijk bleef liep de wind bü ons weer naar het Oosten, zoodat de vorst voor de zooveelste maal de dooi ver drong. Aangezienuit Engeland-en Ierland geen weerberichten komen, in verband met den oorlog, was - dezè ontwikkeling gis teren' niet' té voorzien. De weerstoestand is thans nogal grillig geworden, zoodat moeilijk is te voorspellen. ,of de dooi spoedig terugkeert. De mogelijk heid daartoe bestaat nog wel, al zal er wel licht eerst nog weer een pak sneeuw ko- Te voet over de Zaadkreek. Het ijs in de. Zandkreek heeft zich bij Katsche veer thans zoo vast gezet en is van zoodanige dikte, dat men reeds van Noord- naar Zuid-Beveland heeft geloopen. De prov. bootdienst is, zooals reeds ge meld, van Zierikzee naar Stavenisse geleid. Vanmorgen was ér ook te Veere zooveel ys, dat de boot naar Kamperland niet kon varen. Per fiets over het bevroren Usselmeer. VAN NOORD-HOLLAND NAAR FRIESLAND EN TERUG. Gistermiddag om half drie zijn in Stavo ren (Fr.) veertien personen gearriveerd, die over het IJselmeer waren komen fietsen. Van het Westfrjesche kustplaatsje Andijk, dat zij om een uur verlaten hadden, keer den zij om half vier per fiets naar Noord- Holland terug. Te 5 uur keerden zij te An dijk terug. Het ijs bleek over het algemeen betrouw baar, hoewel op den terugtocht eenige scheuren van ruim een voet breedte werden ontmoet. De tocht was tamelijk zwaar, heen en terug Andijk-Stavoren is pl.m. 50 km. De groep was uitgerust met redding- materieel, hetwelk men evenwel niet noo- dig heeft gehad. I3ö®rs®t) sehïp ®p gei mijn geloopen nabij tie Zeeiwsetje feusi Het Nederlandsche s.s. „Oranjepolder" van Cornelder's scheepvaart en agenturen Mij. te Rotterdam, dat op weg was naar Londen, heeft op een halve mijl ten Zuiden van Schouwenbank dus ongeveer 14 km ten Westen van Schouwen de bemanning aan boord genomen van het Noorsche stoomschip „Kvernaas", dat vermoedelijk op een mijn is geloopen. De geredden, van wie eenigen licht gewond zijn, zijn door den „Oranjepolder" te Hoek van Holland aan land gebracht. Weer 37 Beensehe zeelieden om het teven gekomen. EEN ENGELSCH EN DRIE DEENSCHE SCHEPEN GE TORPEDEERD. Gisteren zijn twee Deensche schepen voor de Oostkust van Engeland getorpedeerd. Het waren de „Rhone" en de „Sleipner" (resp. 1064 en 1066 ton). 39 opvarenden werden gered. 22 man kwamen om. De reederij van liet tot zinken gebrachte Deensche s.s. „Martin Goldschmidt" deelt mede, dat vijf leden der bemanning door een Noorscb schip zijn gered. Vijftien man, waaronder de kapitein en alle officieren, zijn om het leven gekomen. ENGELSCH SCHIP IN DEN GROND GEBOORD. Na 56 uur in een open boot te hebben rondgezwalkt, zijn 15 overlevenden van het Britsche s.s. „Langleeford", groot 4622 ton, gisteravond in Ierland in uitgeputten toe stand aan land gekomen. De „Langleeford" die van Boston op weg was naar Engeland, is door de Duitschers Woensdagmorgen tot zinken gebracht. Een man overleed in de reddingboot. Een tweede boot met den ka pitein en de overige leden der bemanning wordt vermist. DUITSCHE DUIKBOOT VERNIETIGD Naar Reuter uit Londen meldt, is gis teren op de Noordzee een Duitsche duik boot door een Britsch vliegtuig gebombar deerd en mogelijk vernietigd. Het vliegtuig bereikte de duikboot, juist toen de periscoop onder water verdween. Een bom viel vlak voor de periscoop en een andere weer daarvoor. Er verschenen daarop olievlekken en luchtbellen aan de oppervlakte. Hoewel het vliegtuig geruimen tijd bleef uitkijken, werd van de duikboot geen spoor meer gezien. GEMOBILISEERDE BELGISCHE MIJN WERKERS EN VADERS VAN DRIE KINDEREN NAAR HUIS. Het Belgische ministerie van landsverde diging deelt mede, dat tusschen 15 dezer en 1 Maart een aantal militairen onder de wa; ponen zal worden geroepen, ter vervanging van de gedemobiliseerde mijnwerkers en vaders "on drie kinderen. Nederland in de ec@n@miseln© branding. Voedselvoorziening,, distributie en prijspoÜtiek. Mr. dr. Yam Rhijm spreekt voor dee Ckr. Hist Sfcatenkring te Goes. Voor den Statenkring Goes der Christe- lijk-Historische Unie sprak heden mr. dr. A. A. van Rhijn, secretaris-generaal van het departement van economische zaken, over het onderwerp: „Nederland in de economi sche branding". Spreker behandelde daarbij in het bijzonder drie punten: De voedselvoorziening, de distributie en de prijspolitiek. DE VOEDSELVOORZIENING. De voorraden voor de voedselvoorziening zijn op dit oogenblik niet onbevredigend. Ook de landbouwproductie in ons land wordt zooveel mogelijk aangemoedigd. Zoo werd het fabrieks-aardappelenareaal opge voerd van 27.000 ha tot 36.000 ha, terwijl de suikerbietenverbouw voor dit jaar met 25 werd verhoogd. Daarentegen werd de productie van fijne zaden en haver beperkt, Te ver moet men hierbij evenwel niet gaan. Verschillende handelszaken kunnen in het buitenland vermoedelijk tegen hoo- ge prjjzen worden afgezet en vormen daar door een waardevolle versterking van on ze betalingsbalans. Inzake het scheuren van grasland is geen scheurgebod opgenomen, omdat tal van gronden niet voor scheuren geschikt zijn, terwijl ook vele veehouders de kennis en de outillage voor den akkerbouw missen. Een scheurpremie is o.a. ook op öe kosten afgestuit. Wel is er een aanmoediging tot scheuren toegepast door de verplichting tot inlevering van producten, op gescheurde gronden geteeld, te beperken. DE DISTRIBUTIE. De distributie van een artikel kan in drie gevallen onmisbaar zijn. In de eerste plaats wanneer reeds een tekort aan een bepaald product aanwezig is en het noodig is ieder zijn portie te verzekeren. In de tweede plaats, wanneer, byvoorbeeld door ham steren, een tekort dreigt. Én in de derde plaats wanneer het verbruik van bepaalde artikelen moet worden beperkt, teneinde te bevorderen, dat de productie zich meer op oorlogsdoeleinden richt. Wanneer een distributie eenmaal in be- teekenende mate wordt toegepast heeft zij de tendenz zich uit te breiden. Naar mate immers meer artikelen in de distributie worden betrokken, neemt het gevaar toe, dat de consument zich van de overblijvende artikelen extra hoeveelheden zal willen aanschaffen. Ook heeft de distributie het bezwaar, dat moeilijk rekening kan worden gehouden met verschillen in den omvang van het verbruik, voortspruitend uit ver schil in plaatselijke gewoonten, uit het verschil tusschen ouderen en kleine kinde ren, enz. Gelukkig behoefde de distributie in ons land tot nu toe slechts in beperkten omvang te worden toegepast. Spreker ging in dit verband uitvoerig na de distributie suiker en peulvruchten, waarover z.i. onjuiste klachten zijn geuit. PRIJS EN GOEDEREN. Bjj de bespreking van de prijspolitiek zal en onderscheid moeten maken tusschen prysverhooging door oorzaken gelegen bü de goederen en prüsverhooging door oor zaken gelegen bij het geld. Vele oorzaken gelegen bü de goederen hebben tot de prysverhoogingen van de laatste maanden bijgedragen. De vraag naar goederen is toegenomen o.a. door de vrees voor prijsstijgingen en tekorten en voorts door de eischen van defensie. Daar entegen is het aanbod dalende door stagna- in den aanvoer van ovex-zee, de vernie- nietiging van welvaartsbronnen (handel en schepen) en het richten van kapitaal en ar beid op improductieve oorlogsdoeleinden in plaats van op productieve vredesdoeleinden. Zulks zal leiden tot een zekere schaarsch- aan bepaalde artikelen, welke verbruiks- beperking noodig maakt. Toch zal men hier bij niet moeten overdrijven. Een soort ver-, soberingsmanie zou eenerzüds de geest kracht van ons volk verlammen en ander- zyds economisch schadelijk zün, immers de werkloosheid vergi-ooten en de afzetmoge- lükheden verminderen van producten, waar van thans reeds een teveel bestaat als groenten e.d. Voorts zün er ook nog moge lijkheden tot opvoering der productie, o.a. door het laten vervallen van restricties der productiecapaciteit. Een en ander neemt niet weg, dat po gingen om iedere prüsverhooging te neutra liseeren door een inkomstenverhooging met kracht moet worden afgewezen, om de noodlottige spiraalbeweging van prijzen en loonen te vermyden. PRIJS EN GELD. Prüsstügingen kunnen ook ontstaan door oorzaken gelegen bü het geld. De defensie uitgaven vragen op het oogenblik het groo- te bedrag van 1.7 millioen gulden per dag. Een zeer belangrijk deel van dit bedrag be- teekent nieuwe koopkracht. Uiteraard kun nen deze nieuwe uitgaven niet worden gefi nancierd door de bankbiljettenpers, omdat deze ons de inflatie zou brengen. Een infla tie teert het economische leven uit, legt een volkomen willekeurige druk op bepaalde bevolkingsgroepen en dupeert juist de eco nomisch zwakken. Noodig zün dus belastin gen en leeningen. Zulks brengt mede, dat een grooter deel van de economische hulp middelen op improductieve doeleinden zal moeten worden gericht. Spr. behandelt in dit verband het in Duitschland toegepaste en in Engeland verdedigde systeem van „spaarplicht", ten doel hebbende een be paald deel van het inkomen voor de oorlogs doeleinden van den staat vast te leggen. WELKE PRACTISCHE POLI TIEK. Tenslotte rü'st de vraag, welke practische loon- en prijspolitiek uit de vermelde gege vens volgt. Een systeem van prijstoeslagen, d.w.z. subsidies van het rijk voor den producent of handelaar, kan prüsverhooging voor den consument geheel of gedeeltelijk voorko men. Aan deze prijstoeslagen zijn evenwel ernstige bezwaren verbonden. Vooreerst zün de onkosten enorm. Gedurende en na den wereldoorlog 191418 hebben de toe slagen op de levensmiddelen bijna een half milliard bedragen. Bovendien brengt dit systeem het bedrijfsleven sterk onder con trole van de overheid, terwijl het moeilijk kan worden geliquideerd, omdat het prijs peil voor den consument dan in eens zulk een grooten sprong naai" boven moet maken. Spreker zou daarom prijstoeslagen alleen willen doorvoelen indien dit in het belang der volkskracht onvermijdelijk is. De onvermijdelijke welvaartsvermindering zal over de verschillende groepen der be volking zoo rechtvaardig mogelijk moeten worden verdeeld. Daarom zal stijging in de kosten van het levensonderhoud voor hen, die de geringste economische draagkracht hebben, de werkloozen, indien dit financi eel eenigszins mogelijk is, tot steun verhoo ging moeten leiden. Voor de werkende ar beiders zullen de loonsverhoogingen bij een stijging van de kosten van het levensonder houd moeten achterblijven. Sterker nog geldt dit voor dc ambtenaren, die een meer verzekerde positie hebben dan de arbeiders. De zwaarste offers zullen moeten worden gebracht door de welgestelder!met name in den vorm van belastingen. De economi sche vrede zou ermede gebaat zün, indien vraagstukken van prijs- en loonpolitiek door vertegenwoordigers der regeering, de lei ders van de werkgevers en van de werkne mers gezamenlijk zouden worden bespro ken. Van het Nederlandsche-volk zullen thans worden gevraagd: offer en geestkracht. De ze gaven ontvangen wü door Christus in ons leven als leidsman te aanvaarden. Toen zijn discipelen op zee in een gevaarly'ke bran ding verkeerden, kwam hü tot hen met de vreest niet". Dit troostrijke woord moge ons woorden: „zyt goedsmoeds, ik hen het, opwekken in hem te gelooven en van hem de rustige kracht, tc ontvangen, die wij noo dig hebben ook in de economische branding ■an den tegenwoordigen tijd. Bepcare! Uw temden In tuben van 60, 40 en 25 ct. en doozen van 20 ct. (Ingez. Meö.) Ook de extra-brandstoffeii- toesüag aan kleine boeren en tuinders verlengd. De ministers van sociale zaken en van economische zaken hebben besloten den termijn, waarover de extra-brandstoffentoe- slag aan kleine boeren en tuinbouwers mag worden uitgekeerd, nogmaals met één week te verlengen. Het stoomschip „Alkmaar" op een rots geloopen. KAPITEIN VERZOEKT DRIN GEND OM HULP. De directie van de K.N.S.M. deelt mede: De gezagvoerder van. het Nederlandsche s.s. „Alkmaar" metende 69S2 ton, dat op 5 Februari van Amsterdam is vertrokken, op weg naar La Plata om een lading graan voor de regeering te halen, heeft draadloos medegedeeld, dat het schip is gestrand op een rots van South Cima Island (Santos- groep, O.N.O. van Madeira). De gezagvoerder seinde hierbij, dat hulp dringend wordt verzocht. Voor de beman ning blijkt geen gevaar te bestaan. MET BENZINE BIJ OPEN VUUR. Vrouw in brand. Gistermiddag hoorde de heer P. C. V. in Donkerslootstraat te Rotterdam zyn. wouw, die in de keuken bezig was, gillen. Toen hij in de keuken kwam, zag hij zijn vrouw met brandende kleeren op den grond liggen. Met een kleedtngstuk en een deken bluschte hü de vlammen. De vrouw werd naar het Zuiderziekenhuis vervoerd, waar zy in hoogst ernstigen toestand is opgeno men. Het bleek, dat zy ernstige brandwon den aan borst en bovenlijf bud opgeloopen. Vermoedelük heeft z'y in de keuken een of ander kleedingstuk willen reinigen met benzine. Er stond althans een half gevulde flesch benzine in de keuken. Waarschijnlyk heeft een geyser de benzinedampen vlam doen vatten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 1