#ITY LECTRO HET SPECIMLHUIS EENHEIDSPRIJS GRAND THEATER KAHREL'5 THEE HEDEN HERVAT «Tarzan's Verbanning» «Een dubbele bruiloft» Kleermakerij J. Hooftman Jr. Te hour gevraagd «GUNGA DIN» Een prima verzorgd Voorprogramma! Sfo sa— ietronwd: P. GOEMAN en MARTINA J. LEIJNSE, lie, mede namens wederzijdsche amilie, hartelijk dank zeggen voor vele blijken van belangstelling "óór en bij hun huwelijk onder- onden. "iddelburg, 7 Februari 1940. Seisweg 131. Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer ANTHONIE GRIEP, in den ouderdom van 53 jaar. Uit aller naam, Wed. A. M. GRIEP— NEDERHAND. Middelburg, 7 Febr. 1940. Noordweg 45. Heden overleed te Was senaar, tot onze diepe droef heid, onze lieve Man en Va der, Mr, RUDOLF MARI VAN DUSSELDORP, Burgemeester van Goes, Oud-Lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, in den leeftijd van 50 jaar. A. C. VAN DUSSELDORP— KERN. A. CH. VAN DUSSELDORP. P. VAN DUSSELDORP. Goes, 7 Februari 1940. Geen bezoek. Geen toespraken. De teraardebestelling is bepaald op Zaterdag a.s., drie uur, op Oud Eik en Dui nen te 's-Gravenhage. Ver trek van Koninginnegracht 32 aldaar te half drie. Volstrekt eenige kennisgeving. Heden overleed onver wachts, onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, MARIA KLEINEPIER LEIJNSE, in den ouderdom van 62 jaar en 5 maanden. Uit aller naam, JOHs. KLEINEPIER. Westkapelle, 7 Febr. 1940. Héden ontsliep in Vrede, onze lieve Moeder, Groot moeder, Zuster en Huisge- noote, ANNA FRANQYNA VAN DEN DRIES, Weduwe van Ds. L, Hijmans, in den ouderdom van 74 jaar. Rotterdam: A. HIJMANS. H. HIJMANS-OTTO en Kinderen. Voorburg: M. A. VAN DAM— HIJMANS. ir. C. VAN DAM en Kinderen. Hoensbroek: L. L. HIJMANS. J. C. VAN DOORN- VAN DEN DRIES. Voorburg: J. HAGEN. Voorburg, 7 Februari 1940. Dr. Blookerstraat 26. Geen bloemen. De teraardebestelling is bepaald op Maandag 12 Fe bruari 1940 te 13.00 uur op de Algemeene Begraafplaats aan den Parkweg te Voor burg. yó^ ..Pil' houdt gedurende EEN WEEK ad. II. 25,25 Colbert-costumes 1940 a. P. H. RECHSÏEINER EN Zn. Telefoon 463 - Giststraat 15-17 - Middelburg voor de moderne Prijzen per on» Voor een goede kop Thee 28 ct Voor een betere kop Thee 30, 32, 34, 36 ct Voor een fijne kop Thee 38. 40, 44 ct Voor een buitengewone kop Thee 46, 50 ct. PROV. STOOMBOOTDIENST OP DE OOSTER-SCHELDE Dienst Zierikzee-Katscheveer VOLGENS LAATSTE BEPERKTE AFVAARTLIJST. GOES TELEFOON 2153 Voor de zeer vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen besten Va der, Behuwd-, Groot- en Over grootvader, IZAAK JACOB DU BOIS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, P. I. DU BOIS. Middelburg, 8 Februari 1940. Voor de vele blijken van deel neming, ontvangen bij het over lijden van onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mej. de Wed. W. J. SNIJDERS—VERMEULE, i betuigen wij onze welgemeende dank, FAMILIE SNIJDERS. Goes, 8 Februari 1940. Groningen, Van Vrijdag 9 tot en met Woensdag 14 Februari (behalve Zaterdag 10 Febr.) presenteeren wij de groote en meeslepende avonturenfilm met: JOHNNY WEISMüLLER, MAUREEN O'SULLIVAN, JOHNNY SHEFFIELD. Nieuw Ontzagwekkend Tarzan heeft een Zoon Groot van avontuur. Intens van spanning. Nieuw in elk opzicht. In het Voorprogramma: met William Powell en Myrna Loy, EEN FILM VOL CHARME EN ROMANTIEK van Metro Goldwyn Meyer. ATTENTIE Zaterdag 10 Februari zal er, in verband met de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van wijlen burgemeester Van Dusseldorp, geen voorstelling zijn. Woensdag (inplaats van Dinsdag) verlaagde prijzen. Heerencostumes naar maat Wij hebben het genoegen onze geachte cliëntèle te be richten, dat wij de stoffen voor het voorjaar 1940 heb ben ontvangen. Niettegenstaande den oor- logstoestand, is het ons toch gelukt een keurige sorteering costuumstoffen op te nemen, w.o. ook de prima Engelsche „Elbroco" stoffen. Voor coupe en bewerking geven wij de volle garantie. VLASMARKT M'BURG, IETS GOEDS is SCHROEVERS ROZUNENBROOD met MELK bereid I 0.28 per K.G. Wordt ook gaarne thuis bezorgd. „DE NIJVERHEID" SEISWEG 55-57, MIDDELBURG. Voor ouden prijs kunt U nog koo- pen Tomaten- en Bruineboonen- soep Van Hoogenstraaten, Zoolang de voorraad strekt 18 cent per Literblik. Nieuwe prijs is 26 cent. Ook zijn er weer Pinda's, type Va lencia, en Schorsjes, een lekker koekje van 14 cent per ons. S. J. KLEINEPIER, Middelburg. Burgemeester en Wethouders van GOES maken bekend, dat op den dag der begrafenis van wijlen den Heer Mr. R. M. VAN DUS SELDORP, in leven Burgemeester dezer gemeente, zijnde Zaterdag 10 Februari a.s,, alle openbare diensten, voor zooveel zulks mo gelijk is, GESLOTEN zullen zijn. De uitbetaling van kostwinners vergoeding zal plaats vinden op 9 FEBRUARI a.s. van 14115 uur. De landbouwer denkt er niet aan thans op te houden met het cultiveeren van zijn ak kers hij ploegt en zaait om een volgend seizoen weer te kunnen oogsten. Hij houdt niet op omdat hij momenteel genoeg heeft. Ad verteerders: iets dergelijks geldt ook voor U. Behoudt het contact met Uw afne mers: blijft adverteeren, blijft zaaien. voor direct of later net benedenhuis of woning aüeen, liefst met tuin te M'burg.l Brieven No. 811 3 bur. v.d. blad Houtverkooping Randduin is nu bepaald DINSDAG 13 FEBRUARI 1940,1 namiddags half twee, beginnen I eind Duinweg. Notaris VAN DER HARST. I SERIEUZE HUWELIJKSBEMIDDELING door gepens. Hoofd der School. Bureau AMORE, Hilversum. CONCENTREER op het krachtigste reclame-middel DAGBLAD-RECLAME V._ MARKT TEL. 410 MIDDELBURG Presenteert vanaf Vrijdag 9 tot en met Donderdag 15 Februari EEN CAVALCADE VAN ACTIE (R.K.O. Radio Film) met Cary Grant Victor Mc Laglen Douglas Fairbanks - Sam Jaffe - Eduardo Cianelli - Joan Fontaine, RUDYARD KIPLING'S gedicht voor de film bewerkt door BEN HECHT en CHARLES MAC ARTHUR, ïn de mystieke stilte van Brilsch Indië's Noord-Westelijk grensgebied strijden de Britsche patrouilles tegen de fa natieke Thugs, de wreede volgelingen van de wrekende godin Kali. Een sensationeel avontuur, trillend van jonge kracht, stra lend van machtige verbeelding. HOLLYWOOD vindt zijn symbool van grootscbe drama tiek en monumentale vertelkunst in deze krachtproef van bruisende mannelijke romantiek. Voor de Pauze «De Zes van de Marine» ïn de hoofdrollen The Crazy gang, Alastair Sim, Wally Patch, James Garney, Peter Gawthorne, Glennis Lorimer. Het verhaal van een tooverlamp die terecht gekomen is tusschen een hoop oud ijzer en omgesmolten wordt tot een knoop aan de tuniek van een marinier, die na tot de ontdekking gekomen te zijn welk een macht hij bezit, de geheele marine op stelten zet. Een Filmex Film. AANVANG AVONDVOORSTELLING 8 UUR. Zondag 3 uur matinée met compleet avondprogramma. Plaatsbespreken dagelijks aan het City-Theater van 111 des morgens en des avonds van 67 uur. Besproken plaatsen, welke niet voor het begin der voor stelling afgehaald zijn worden bezet LANGE NOORDSTRAAT TEL. 334 MIDDELBURG Vertoont vanaf Vrijdag 9 tot en met Donderdag 15 Februari Een nieuw succes voor Nederlands Film-Industrie Ik zoek even een goed droog plekje! (Weekly Telegraph). Mevr. Dr. ARNTZENIUS, Van Aerssenstraat 15, Den Haag, raagt tegen 1 Maart EEN MEISJE, goed kunnende koken en werken. oon 35 per maand. 2e Meisje aanwezig. .Na tallooze films van ander genre te hebben geprodu ceerd, heeft de Hollandsche Film een „Thriller" van Amerikaansch formaat gemaakt, een experiment, dat volkomen gelukt is. De geheimzinnige sfeer van de Spooktrein houdt U van begin tot einde in haar beklemming. Voor de Pauze AANVANG AVONDVOORSTELLING 8 UUR. Zondag 3 uur matinée met compleet avondprogramma. Plaatsbespreken dagelijks van 111 uur des morgens en des avonds van 67 uur. Besproken plaatsen, welke niet voor het begin der voor stelling afgehaald zijn worden bezet M1 'u Om'ersdsiDDalëg'e minui grijpt naar z'a hoofd in plaats van naareen WITTE KRUISJE. In een wip kon hij van z'n barstende hoofd pijn bevrijd zijn. Bovendien werken WITTE KRUIS poeders opbeurend en ver- dooven niet. Ze zijn abso luut onschadelijk en ook de gevoeligste maag zal er geen hinder van ondervinden. I Tabletten Q0 cent per koker van 24 stues 1 Vf'SX bApotbeUcrs en Dro^L-l DUTIM OEGSTGEEST. MONTEUR GEVRAACD automobielbedrijf te M'burg. Brieven onder No. 8110, Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd: aankomende Bakkersknecht! A, v. d. HULLE, Bakkerij, Kerkwerve bij Zierikzee. KLEINE ADVERTENTIES Bij vooruitbetaling van 16 regeli 75 cent. Met motto 10 cent hooger. Personeel gevraagd HUISHOUDSTER GEVRAAGD. P. K. Polderdijk, Nieuw en St. Joosland. Handel en Winkel BBE3QGIBDClDBBIIDBi9BIOSIBC9SIBBt> IDE GEEST VAN DEN TIJD IS: goed, vlug en goedkoop. Voor stoomen en verven vindt dit bij ons zijn weerklank. Costuum, man tel of regenjas stoomen 2,25. N.V, Hoeksema, L. Burg l.Tel, 121, Mbg. WIJ HEBBEN mooie dikke blad- reuzel, van eigen slachting, 78 cent per kilo. Slagerij De Munck, Sint Pieterstraat, Telefoon 660, Middel burg. Diversen WEGENS HUWELIJK is morgen, Vrijdag de Electrische Slijpmnch- ting van v. d. Woestijne, Gortstraat Middelburg, den geheelen dag ge- sloten- [BURGERMEISJE, 30 jaar, zoekt kennismaking met heer, liefst van 1 de Geref. Gem., tot 40 jaar. Bne- I ven met foto, welke retour, onder |No. 8111, Bureau van dit Blad. DANSCLUB. Happy Dance Lucky geeft Zaterdag a.s. een groot Soi- rée in St. Joris, Balans Mbg. Mu ziek Jesayes Ensemble. Introduc- tiekaarten verkrijgbaar in St. Joris en bij de leden. I JONGEDAME, 23 jaar, zoekt ken nismaking met besch. heer, tot 30 jaar P.G. Brieven met foto, welke retour, onder No. 8112, Bureau van dit Blad. Electr. Drukkerij G. W. den Boer.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 4