GEMENGD NIEUWS WORTH CTATE Een inval tij de Russische ihandelsvertegenwoordiging te Parijs. SPORTNIEUWS DE BRANDWEER MOEST TOEKIJKEN... Uitspanning bij Dieren uitgebrand Gistermiddag is de bekende uitspanning De Geitenberg' gelegen nabij Dieren (Geld geheel door brand verwoest. Het vuur is op onbekende wijze om streeks twee uur ontstaan Kort daarop werd de brandweer gealarmeerd, die groote moeite had om de plaats van den brand te bereiken, als gevolg van de ont dooide sneeuw die de boschwegen onbe gaanbaar maakte. Wegens gebrek aan bluschwater kon de brandweer niets uitrichten Zij moest toe zien, dat de uitspanning met de aan grenzende woning binnen een half uur door de vlammen werd vernield! He gebouw, dat eigendom was van de Vereeniging tot behoud van natuurmonu menten, was evenals de inhoud, welke toe behoorde aan de firma Van der Krocht verzekerd. met de fiets geslipt en door VRACHTAUTO OVERREDEN. Gisterochtend reden op den Lochemsche- weg, onder de gemeente Borculo, twee landbouwers per fiets van de Borculosche veemarkt huiswaarts. Een veeauto uit Ol- debroek kwam hem achterop. De bestuur der gaf een signaal, waarop de mannen, die naast elkaar reden, achter elkaar gin gen rijden. Toen de wagen gepasseerd was en de voorste rijder achterom keek, zag hij tot zijn ontsteltenis, dat z(jn megezel, de 55-jarige landbouwer H. Wormgoor uit Geesteren naast zyn fiets op den grond lag. Tegelijkertijd passeerde een militaire auto. De bestuurder van dezen wagen zag den man liggen, waarop hy in allerijl de veeauto achtervolgde. Hy slaagde er in deze in te halen en beide wagens keerden naar de plaats des onheils terug. De chauf feur van de veewagen verklaarde niets van het ongeluk te hebben gemerkt. Een arts constateerde schédelbasisfractuur met d'oo- deiyken afloop. Men vermoedt, dat het slachtoffer is geslipt. EEN LOSLIPPIG NEDERLANDER IN DUITSCHLAND GEARRESTEERD. Een zekere M. te Denekamp was. na nachtdienst gehad te hebben op een der textielfabrieken te Nordhorn (Duitschl nog een biertje gaan drinken. Öp dit eene biertje volgden er nog een paar en intus- schen raakte de tong losser. Na zich eerst beleedigend te hebben uitgelaten over Hit- Ier, zeide hij, dat in Engeland de kinde ren met Duitsche vliegmachines speelden, zooveel hadden ze er daar al neergechoten Vervolgens keerde hij naar huis in Dene kamp terug. Zondag kreeg hy een waarschuwing, om toch maar niet weer de grens over te gaan, daar meri hem wilde arresteeren. M. nam het zoo zwaar niet op en ging Maandag kalm naar zijn werk. Nauwelijks was hij op de fabriek aangekomen meldt de Msb'. ,0'fl.hij werd gearresteerd en naar de gevangenis in Neuenhaus overgebracht. Men denkt hem vo.orloopig in Dene kamp niet weer terug, te zien. de VRACHTDEENST LEMMERURK GESTAAKT. In verband met den ingetreden dooi zal heden het stoomgemaal te Tacozyn (Fr.) in werking worden gesteld. Het ys in de omgeving van Lemmer zal hierdoor onbe trouwbaar worden, zoodat de vrachtdienst tusschen Lemmer en Urk over het ijs niet meer onderhouden kan worden. Gistermiddag om vyf uur is de laatste vrachtauto van TJrk naar Lemmer ver trokken. HET UIT MAASTRICHT VERMISTE MEISJE IN BELGIE Naar aanleiding van de berichten over de vermissing van de 14-jarige Ivonne Heunders te Maastricht, heeft zich gister ochtend een taxi-chauffeur op het politie bureau te Maastricht gemeld. Hij vertelde, een meisje, dat aanhet signalement van Ivonne Heunders beantwoordt, Dinsdag per taxi naar Luik te hebben gebracht waar zij aan het station is uitgestapt. De politie van Maastricht heef zich met haar Belgische collega's in verbinding ge steld. (Tel STUDIEVLUCHTEN VAN DE KLM OVER DEN ATLANTTSCHEN OCEAAN. In welingelichte kringen van het Ame- rikaansche ministerie van Handel te Washington verluidt, dat dei KLM voor de lente een aantal studievluchten op papier heeft staan ter voorbereiding van een ge- regelden luchtdienst tusschen Paramaribo en Lissabon via Kaap Verde (West Afri ka). Op deze studievluchten de afstand tusschen Paramaribo en Kaap Verde be draagt ongeveer 2200 mylen zuilen ex- presspostzendingen worden vervoerd. Wan neer de dienst eenmaal geregeld is, zullen volgens de Msb. tweemotorige DC 3 s worden gebruikt!. HETWINSTBELASTING-ONTWERP. Wenschen van het verbond van pro-testonflsch-christelijke iwerkge- vers. Het verbond van protest'antsch-christelij- ke werkgevers in Nederland heeft aan de Tweede Kamer een adres gericht in ver band met het wetsontwerp tot heffing eener winstbelasting. In dit adres wordt voldoening uitgesproken over de intrek king van het ontwerp nationale inkom sten- en winstbelasting. Het bestuur van het verbond meent, ondanks verschillende bezwaren, dat het nieuwe ontwerp zich gunstig onderscheidt van het ingetrokken ontwerp wat betreft de winst- en ven nootschapsbelasting. Het bestuur meent echter, dat het gewenscht is den totalen last, zoo spoedig mogelijk terug te bren gen tot het bedrag van de tegenwoordige opbrengst der dividend- en tantièmebelas ting en daartoe het tarief van art. 9 tot de helft te verminderen. Voorts geeft het bestuur in overweging ten einde dubbele heffing van hetzelfde inkomen zooveel mogelijk te beperken, de belasting over den uitgekeerden winst belangrijk lager te stellen dan over den niet-uitgekeerden, behoudens een zekere belastingvrije reserve. Een ernstig bezwaar acht men, dat het ontwerp geen stimulans totreserveering inhoud Bepleit wordt een matige reservee ring onbelast te laten, zoolang deze niet tot uitkeering komt. Het bestuur zet vervolgens een gediffe- rentieèrd heffingstarief uiteen om aan deze bezwaren tegemoet te komen. De Amerilcaansche hulpactie voor Polen gestrand in Gibraltar. De door de Amerikaansche „Quaker"-or- ganisatie en het Amerikaansche Roode Kruis ondernomen actie tot hulpverleening aan de Poolsche bevolking is, naar het Duitsche Nieuwsbureau aan het blad „Go- miec Krakowski" ontleent, in zooverre on mogelijk geworden, als de voor de Pool sche bevolking bestemde scheepstranspor- ten met levensmiddelen en kleedïng door de Engelschen in Gibraltar zijn opgehou den. Alle pogingen van de Amerikaansche organisaties om de schepen vrij te krijgen, zijn tot dusver zonder succes gebleven. GRATIFICATBE'S VOOR SPOORWEG PERSONEEL. Als waardeering voor den arbeid in de vorstperiode. De directie der Nederlandsche Spoorwe gen heeft, in verband met de jongste peri ode van vorst en sneeuw in een dienst order haar waardeering uitgesproken voor de. byzondere opofferingen, die een groot deel van het personeel zich heeft moeten getroosten, teneinde een zoo goed mogelijk dienstuitvoering te bereiken. In verband hiermede is besloten aan hen, wier taak in deze vorstperiode belangrijk verzwaard is geworden, een gratificatie toe te kennen, en wel van twee dagen loon aan hen, die tenminste zeven dagen ge werkt hebben in den rangeerdienst op de goederenemplacementen en van een dag loon aan bepaalde categorieën van perso neel in den buitendienst. EEN NOODLOTTIGE VAL. De 56-jarige P. Hintzen uit de buurt schap Pey (L.) is gisteravond in de mout- fabriek, waar hij werkte, van een kelder trap gevallen. De man liep een hersen schudding op en is naar het St. Lauren- tius-ziekenhuis te Roermond overgebracht. Vanochtend is hy daar overleden. Het slachtoffer laat een ziekelijke vrouw en tien kinderen achter. j li BLENDED <«#CiCARFTTES| (Ingez. Med.) TERSCHELLING NOG STEEDS GEiSOLEERD. Een ijsvlet met levensmiddelen van Texel aangevoeii.1. Van de Cocksdorp (Texel) zijn gistermid dag acht mannen met een ysvlet vertrok ken, teneinde een hoeveelheid levensmidde len van Texel naar het geïsoleerde Vlie land over te brengen. Gisteravond om streeks half zeven zijn de mannen weer in de Cocksdorp teruggekeerd. Om vier uur had de expeditie de Vlie- hors bereikt. Alvorens zy van de Cocks dorp waren vertrokken, hadden de man nen afgesproken dat een vrachtauto van Vlieland naar het einde van de Vliehors zou komen om de levensmiddelen over te nemen en verder te expedieeren. Men verwonderde zich bij de aankomst op de Vliehors, dat de auto niet te bekennen was, doch later bleek, dat deze op de helft van de uitgestrekte zandplaat in de sneeuw was blyven steken De mannen laadden de levensmiddelen van de vlet en lieten, deze met een zeil overdekt op de zandplaat achter Vervol gens keerden zy naar de Cocksdorp terug. Men zal heden met een vrachtauto van Vlieland de levensmiddelen halen. Texel is nu al bijna een week geïsoleerd. AANBESTEDINGEN. Het bestuur van den Polder Walche ren heeft hedenmiddag aanbesteed: a. de uitvoering van werken aan den Westkapelschen Zeedijk. Inschrijvers: A. A. de Wilde, Middelburg 14.155 en J. Lindenberg Cz., Wemeldinge 13.540, b. het schoonmaken der sprinken in den Polder gedurende de jaren 1940 en 1941.' Er werd besteed in 22 perceelen waarbij ver schillende personen te samen voor 3930 per jaar bereid bleken het schoonmaken op zich te nemen. BURGERLIJKE STAND Goes. Ondertrouwd: J. J. van Noordwyk jm. 25 j. en A. S. Joosse jd. 22 j. Overleden: A Welleman 5 d. te Bors- sele. P. de Jonge 71 j. echtgen, van J. M. Jellema MARKTBERICHTEN Middelburg, S Febr. Aangevoerd door. Walchersche boerinnen (officieele prijsno- teering)Boter f 0,90, Eieren f 5. Aangevoerd door handelaren: Boter f 0,80, Eieren f 5, Poelje f 4,50. Particuliere prjjs van den Marktzetter van de Z.L.M.: Boter f 0.S7M;, Eieren f 6. Idem handel: Boter f 0,90, Eieren f 6, Poelje f 5.10, Eendeneieren f 5,50. Middelburg, 8 Febr. Op de eiervei- ling was heden de aanvoer 13.000 stuks. 50—52 kg 4.10, 52—54 kg 4.30, 54—56 kg 4.47—4.49, 56—58 kg 4.61, 58—60 kg 5.20, 60—62 kg 5.39, 62—64 kg 5.30, 6466 kg 5.48, 66—68 kg 5.60, 68—70 kg 5.59, 70—72 kg 5.66, 72—74 kg f 5.69, 80—S2 kg 6.25. Bruine: 50—52 kg 4.29, 52—54 kg 4.42, 54—56 kg 4.63, 56—58 kg 4.86, 58—60' kg 5.40, 60—62 kg 5.56, 62—64 kg 5.70, 64—66 kg 5.76, 66—68 kg 5.85, 68—70 kg 5.92. STAATSLOTERIJ. (Trekking van Woensdag 7 Febr. Prijzen van f 70. 4344 7487 18406 18417 19565 Nieten. 4338 7474 7479 10604 12223 12274 19568 (Trekking van heden.) ƒ50.000: 5356. ƒ5000: 5864. ƒ1500: 1473 12609 f10006939 9986 16373 400: 4901 7094 14018 19663. 200: 14201 14683 20300 20892 100: 1673 2734 4596 4668 10356 20888 21835 Vele documenten in be-; slag genomen. Het sovjet-Russische telegraafagentschap deelt officieel mede: „Op 5 Februari, des ochtends om 9 uur 30 drongen ongeveer 100 man in burger- kleedij het gebouw binnen van de Russi sche handelsvertegenwoordiging in Parijs. De indringers verklaarden door den pre fect van politie gemachtigd te zijn huis zoeking te ondernemen. Zij sneden ter stond alle telefoonleidingen door en dron gen de dienstlokalen en de woning van den plaatsvervangenden handelsvertegen woordiger, Estratow, binnen, welke even eens,. ondanks alle protesten, doorzocht werd. Tijdens de huiszoeking werd een reeks .documenten, in beslag genomen, ter wijl kasten en safes opengebroken werden. De ambtenaren der handelsvertegenwoor diging, die voor hun dienst verschenen wa ren, werden vastgehouden en onder poli tiebewaking naar hun particuliere wonin gen geleid, welke eveneens doorzocht wer den. Tezelfdertijd-werden in de lokalen der „Intoerist'.'-vertegenwoordiging en in' 't ge bouw van de vroegere Sovjetschool in Pa rijs huiszoekingen gehouden. Daarna wer den de aangehouden ambtenaren der han delsvertegenwoordiging in vrijheid gesteld. Onmiddellijk nadat hy van deze gebeur tenissen kennis had gekregen, heeft de Russische ambassadeur in Parijs, Soeritz twee ambtenaren der ambassade naar de handelsvertegenwoordiging gezonden met den eisch, dat het gebouw terstond moest worden vrijgegeven en dat de geconfiskeer- de documenten teruggegeven moesten wor den. Nadat de politie dezen eisch van de hand gewezen had, diende de ambassadeur den zelfden dag om 17 uur een protest in by de Fransche regeering tegen het optreden der politieautoriteiten, waarby hij vast- heild aan stopzetten der huiszoeking en te ruggeven van alle daarby geconfiskeerde .documenten." In politieke kringen te Moskou wordt er op gewezen, dat deze huiszoeking in strijd Is met alle internationale gebruiken, aan gezien de leidende ambtenaren der Russi sche handeisvertegenwoordiging in het bui tenland dezelfde exterritoriale positie ge nieten als de ambtenaren der diplomatieke missies." Mijnramp in België. Men vreest 26 dooden. Vannacht is- brand uitgebroken in de schacht van de Belgische myn „Parents" te Marchiennes in Henegouwen. Ér zouden 26 dooden zyn. Vijf gewonden zyn naar het ziekenhuis vervoerd. De betrekkingen tusschen Amerika en Rusland. NOG MAAR ,ZOOZOO" Reuter meldt uit Washington: Het huis van afgevaardigden der Ver. Staten heeft met een meerderheid van slechts drie stem men 108 tegen 105 een motie verwor pen, waarin voorgesteld wercl de post „sa laris voor den Amerikaanschen ambassa deur te Moskou" op de begrooting te schrappen. Een der afgevaardigden ver klaarde, hierin een aanwyzing te zien, dat een groot aantal afgevaardigden voor ver breking der diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie was. *,HET MOET ANDERST De correspondent van de „New-York He raid Tribune" te Washington meldt, dat in het Huis van Afgevaardigden de democraat Izac uit Californië critiek heeft uitgeoefend op het voorstel tot opheffing der ambas sade te Moskou. Izac zeide, dat dit voorstel Rusland geen enkel nadeel zou berokkenen en dat het wenschelijker was Rusland tegen te houden, waar het tegengehouden moest worden, nl. op de landengte van Karelië Daar - aldus Izac ligt de grens. Izac verklaarde verder, dat de Ver. Staten ka nonnen, torpedobootjagers, duikbooten en •vliegtuigen moesten zenden om de Finnen onverwijld en openlyk te helpen. Het Prinselijk paar ontvangt generaal Winkelman. Van officieele zyde wordt gemeld dat de opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal Winkelman, hedenmorgen ten. paleize Noordeinde door het Prinselijk paar audiëntie is ontvangen. PRINS BERNIIARD BIJ DE PAD VINDERS. Prins Bernhard heeft hedenmiddag eene vergadering van den nationalen padvinders- raad te Den Haag bijgewoond. Ierland rouwt om twee dooden. Leden van do „I.R.A!opgehangen. Geheel Ierland heeft gisteren gerouwd om twee leden van het „Iersche Republi- keinsche Leger", een verboden organisa- tie(i), die in Engeland ter dood zijn ge bracht wegens medeplichtigheid aan de bekende bomontplofftngeri,. Sportwedstrij den waren afgelast, bioscopen en schouw burgen bleven gesloten, vlaggen woeien halfstok. e veroordeelden, Barnes en Richards, zijn door executie met de galg om het leven gebracht. Dit geschiedde in de gevangenis te Birmingham. De Engelsche politie had uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen het bevrijden van de twee Ieren te ver hinderen. Niemand mocht de gevangenis naderen en auto's moesten op een flinken afstand blyven. In Ierland is een aantal vergaderingen gehouden, waarin geprote steerd werd tegen de ter dood brenging der twee Ieren. In de hoofdstad Dublin is een optocht gehouden, eveneens ter protestee ring. De bewaking van de Engelsche havens is nog versterkt. Het gerechtshof te Liverpool heeft giste ren een zestienjarigen Ier, Bi'endam Bet ham, tot drie jaar tuchthuisstraf veroor deeld. Hij was op 1 December gearresteerd, toen hy uit Dublin naar Liverpool was ge zonden om deel te nemen aan de terroris tische campagne van het Iersche republi- keinsche leger. Men had in zrjn bezit een hoeveelheid ontpl'offingsmiddelen gevonden en materiaal, dat dient tot vervaardiging •an helsche machines. Enme aardverschuiving in Spanje. Reeds twintig dooden. Bij het Spaansche dorp Tuentes de Cesna in de provincie Granada, heeft gisteren een groote aardverschuiving plaats gehad. Vanochtend bedroeg het aantdl slacht offers twintig dooden en vijf gewonden, waarvan twee in hopeloozen toestand. Den geheelen nacht is het bergingswerk voort gezet, vanochtend zyn nieuwe ploegen ar beiders aangekomen. Naar schatting heeft zich een millioen kubieke meter aarde en rots los gemaakt van den berg, aan welks voet het dorp ligt. Elf huizen zijn verpletterd. Men vreest, dat nog andere aardstortingen zullen volgen en bijna alle huizen van het centrum zyn ontruimd. De bewoners kampeeren aan den ingang van het dorp. De civiele gouverneur van Granada heeft een publieke collecte georganiseerd ten bate van de slachtoffers. ZES EERSTE KLASSE WEDSTRIJDEN IN HET ZUIDEN VASTGESTELD. Alle andere ontmoetingen gaan niet door. Naai- wij vernemen is door het bestuur van den KNVB besloten alle competitie wedstrijden vastgesteld voor Zondag li Februari, af te lasten, een en ander in ver band met den slechten toestand der ter reinen door sneeuw en vorst'. Men heeft een uitzondering gemaakt voor de zes wedstrijden der eerste klasse in het Zuiden Deze zijn nl. niet afgelast, doch de 'consuls zullen Zondagmorgen het terrein keuren en van die keuring zal het afhangen of de ontmoeting doorgaat. De zes wedstrijden in kwestie zyn: Eindhoven PSV, MVVJuliana, NACLimburgia, BW'Longa, Willem IJ.Helmond en No- adRoermond Bij aankomst aan het gebouw van den Genera len Staf in Den Haag inspecteerde generaal H. G. "Winkelman, de nieuwe opperbevelh ebber van land- en zeemacht de eerewacht. Generaal H. G. Winkelman, de nieawe opperbevelhebber van land- en -eemacht, in zijn werkkamer in het gebouw van den Generalen Staf te Den Haag.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 3