ÉiiEmiIlRGSCHE COURANT Er kom! een gedwongen staatsleemïng. De Russeri zijsi d!e Finsche ^erdedigiRgsilinie bSonerigedroBigen NUMMER 33 183e JAARGANG JDagblad. Uitgave C.V. De Middel- burgsche Courant. Bureaux: te MIDDELBURG: St. Pieterslraat 28, Tel. Redactie 269, Administratie 131) te GOES: Turf kade, Tel. 2S63. Post giro 359300. Abonnementsprijs voor Middelburg en Goes 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Weekabonne menten in Middelburg en Goes 18 ct. EERSTE BLAD (8. ©SESSIE DONDERDAG 8 FEBRUARI 1 Advertentiën 30 cent per regel, ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij contract lager. Tarief op aanvraag. Familieberichten en dankbetuigingen minimum 2.10. „Kleine Advertenties", maximum 6 regels, 75 cent, bij vooruitbetaling. „Brieven, of adres bureau v. d. blad" 10 cent extra. Bewijsnummers 5 ct. Het gaat weer vriezen Er is in den loop van den afgeloopen nacht plotseling een ommekeer opgetreden in de ontwikkeling van den algemeenen weers- toestand. Het gebied van hoogen druk bo- ■en Scandinavië, dat de laatste dagen 'oortdurend in beteekenis afnam, is zich tegen alle verwachtingen in gaan herstel len, terwijl de stijgingen van de barome ter ten Z. W. van ons land tegelijkertijd in dalingen overgingen. Hierdoor is de aanvoer van warme lucht uit het Zuiden opgehouden; er trad in den loop van van daag reeds een stroom in tegengestelde richting op. Vanmiddag liep de wind in Zeeland naar het N.O. nadat hij vanochtend vroeg in de Noordelijke provincies deze prestatie reeds verricht had en er de temperatuur tot het nulpunt deed dalen. Nieuwe vorst zal zich vannacht over geheel ons land uitbreiden! Prinses Beatrix laat hartelijk bedanken voor alle gelukwenschen op 31 januari j.l. ontvangen. (Foto Prins Bernhard.) Tenzij een inschrijving tegen hoogere rente slaagt. Naar wij vernemen, zal de regeering de zer dagen bij de Tweede Kamer indienen een leeningsontwerp, op het voetspoor van wat tijdens den wereldoorlog geschied is. Het zal bevatten: een vrijwillige leening, welke, indien zij niet slaagt, zal gevolgd worden door een gedwongen leening tegen lagere ren- t e. Het bedrag, waartoe men in deze laatste zal moeten deelnemen, wordt reeds thans in de wet bepaald, zoodat ierier nauwkeurig kan nagaan, tot welke som hij op de vrij willige leening zal moeten inschrijven om zich te vrijwaren tegen verplichte deelname straks aan een leening, die een lagere rent© zal opbrengen en door inkoop beneden pari kan worden geamortiseerd. Aan de obliga ties van de vrijwillige leening zal, evenals vroeger, een „bewijs van storting" worden toegevoegd, hetwelk tot het daarop vermeld bedrag zal ontheffen van de gedwongen lecning. Evenals in het ontwerp-Treub van 1914 zullen ook nu de naamlooze vennootschap pen-moeten inschrijven voor een bedrag, dat gelijk staat met de helft van de laatstelijk gedane belastbare uitdeclingen. Alleen voor de zoogenaamde institutionccle beleggers, by wie de uitdeelingen vaak geen groote rol spelen, is een andere regeling getroffen. Ook nu heeft de Nederlandsohe Bank zicli bereid verklaard wegens liet buitengewoon karakter der emissie bepaalde beleenings- faciliteite» toe te staan. OUD-MINISTER DECKERS VOORZITTER DER A. N, V. V. In de vergadering van het hoofdbestuur der Alg. Ned. Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer, welke gisteren te Den Haag plaatsvond, werd als opvolger van C. R. T. baron Krayenhoff de oud-minister mr. dr. L, N. Deckers met algemeene stemmen tot voorzitter der A.N.V.V. gekozen. is Prov. Sfoombosfdiensf ZierikzeeKaissls® veer Iwrvat. De boot van den Provincialen Stoomboot- dienst op de Oosterschelde is van Hans- .■eert via Wemeldinge naar Katscheveer gevaren. Aan den. ingang van de Zandkreek bleek nog zeer veel ijs te zitten, doch het gelukte de prov. boot niettemin er doorheen e komen en te kwart over acht vanmor gen Katscheveer te bereiken. Gisteren had een sleepboot van de marine nog getracht zich door het ijs bij Katscheveer heen te breken, doch het lukte toen niet. Het la; nu in de bedoeling, hoewel er nog veel ijs op de Oosterschelde drijft, den dienst op Zierikzee te hervatten, nadat deze verbin ding ruim 14 dagen is gestremd geweest. De diensten KortgeneWolphaartsdijk en VeereKamperland varen weer zoo goed als normaal. Nader wordt gemeld, dat de „Ooster schelde" er hedenmorgen in is geslaagd Katscheveer uit Zierikzee te bereiken, een moeilijken tocht. De kapitein rappor teerde, dat er nog zeer veel drijfijs was op de Oosterschelde. Men zou trachten van middag om 3 uur weer uit Zierikzee te ver trekken, doch daar de mist dik is en boeien zijn verdwenen was het vanmiddag nog niet zeker dat de overtocht zou door gaan. De ontaarding van den oorlog ter zee. Zweedsch protest tegen Russische terreur. Naar aanleiding van den aanval van Rus sische vliegtuigen op het Zweedsche s.s. „Wirgo", dat zij met mitrailleurs bescho ten, schrijft het Zweedsche blad „Allehan- da": „Er bestaat voor alle neutrale zeeva rende naties aanleiding, zich met de oor logvoerenden in verbinding te stellen om zoo mogelijk een einde te maken aan de klaarblijkelijke ontaarding van den oorlog ter zee". Het dagblad „Dagens Nyheter" schrijft, dat het Zweedsche s.s. „Fenris", dat door een duikboot tot zinken is gebracht, bijna zeker is aangevallen geworden door een Russischen onderzeeër. Het door Rusland toegelegde onderzoek in deze aangelegen heid is nog niet beëindigd, wellicht omdat de duikboot sindsdien tot zinken is bracht, maar ditmaal is het niet moeilijk het geval op te helderen. Waarom, zoo vraagt het blad, zijn de Russen teruggeko men om de bemanning te beschieten? Het blad eindigt met een krachtig protest te gen „de barbaarsche methoden van de Rus sische terreur". Maar de Mannerheimlime is nog intact. Het kruien van den Rijn. De toestand niet zonder gevaar. Nadat gisterochtend, zooals gemeld de geweldige ijsmassa's van den Rijn tussehen Spijk en Millingen zijn gaan kruien, waar door een gevaarlijke situatie ontstond, heeft zich het ijs. dat na een klein uur tot stilstand was gekomen, gisteravond opnieuw in beweging gezet. Het kruien be gon omstreeks kwart over tien te Lobitb en deed zich tien minuten later te Millin gen voor. Het schuren en bonken van de ijsschotsen was tot in den vérren omtrek hoorbaar. Te Lobith had het voorbijdrijvende ijs een snelheid van zes km terwijl de water stand tussehen tien uur en kwart over tienen met niet minder dan 47 cm was ge stegen tot 15,09 meter. Hierdoor is dc overlaat tussehen Lobith en Spijk in wer king getreden. De overlaat werkte vannacht over di volle breedte, d.i over een afstand van 340 meter. De weg tussehen Lobith en Spijk is als gevolg hiervan gebroken. Het water, dat 45 centimeter hoog stond, vloeide over de bedding van de oude Rijnmonding in de richting van Zevenaarwaar het we rivier zou worden opgenomen. EEN GROOT AANTAL BOOTEN HEEFT SC? j ïDEOPGELOOPEN. De schade door het kruien van het ijs nabij Lobith was gisterenavond van groo- ten omvang. Door den hoogen water- stand drong het ijs in de vluchthaven var Lobith-tolkamer. waar ongeveer 200 sche pen gemeerd liggen. Toen het ijs in de haven drong, zag het er een oogenblik zeer angstig uit. De ka bels, aan welke de schepen gemeerd lagen knapten door de sterke spanning, welke ontstond, af zoodat de schepen los raakten en als het ware in hel kruiende ijs op en heer dansten. Tal van vaartuigen kregen deuken, roeren werden beschadigd en an dere schade, zij het niet van ernstigen aard. werd aangericht. Een der schepen, de 1000 ton metende „Vergine" uit Antwerpen, geladen met ko len, werd lek doordat een boei met kabel door het vlak van het schip werd getrok ken. De „Vergine" wordt thans met vier motorpompen drijvende gehouden. Scheepswerf te Millingen onder water geloopen. Gisteravond om elf uur had het voorbij schietende ijs te Millingen een snelheid van acht tot negen kilometer per uur bereikt. Het water steeg in een half uur zevtntig centimeter. Een gevolg van dezen hoogen waterstand was, dat de helling en de lood sen van de scheepswerf der firma Bodewes onderliepen. In allerijl heeft men getracht de zich daar bevindende scheepsmotoren in veiligheid te brengen. Tegen half twaalf was het kruien van het. ijs in de Waal reeds gevorderd tol: Er- lekom en het fort Sprokkelenburg. Het. ter voor Nijmegen steeg per uur 6 cm de Waal bereikte om elf uur een hoogte van 10,84 plus NAP, waardoor de lange kade tegenover de groote straat onder- stroomde. TE NIJMEGEN IS EEN BOOT GEZONKEN. Vannacht te twaalf uur is de Waal vooi Nijmegen ook aan het kruien gegaan, na dat de waterstand tot 10,96 m was geste gen. Vannacht heeftt het ijs drie kwartier lang in groote drift voorbij de stad Nijmegen geschoven. Te kwart voor een kwam er plotseling voor de centrale aan de Waal kade een opstopping van ijs, doordat groo te vakken van wel 400 vierkante meter in elkaar schoven en zich vastzetten, terwijl het kantijs waartegen zij aanschoven over de kade kruide. Een groote boot dreef met het ijs dé Waal af en kwam behouden onder de spoor brug door en was reeds lang uit het oog verdwenen in de richting Weurt. nabij het Maaskanaal, waar hij is weggedreven. Men vermoedt dat de boot onder Beuningen vastzit. Twee stoombooten van de reederij Rot terdam, welke ter hoogte van den Linden- berg te Nijmegen lagen gemeerd en zich gedekt waanden door de kribbe van kleine vluchthaven, kregen een leelijke knauw van het ijs dat in deze vluchthaven was losgeraakt. Dit ijs dat een dikte had van 34 dm wrong zich tussehen de boo ten, zoodat de „Nijmegen 3" het anker kwijtraakte en de „Nijmegen 5" aan stuur boordzijde ingedeukt werd, lek geraakte en eenigen tijd later is gezonken. Nadat gisteren den geheelen dag in den sector Summa van het gebied der Manner- heim-linie verwoed is gestreden gelooft men aldus Reuter dat de Russen een in ham in de Finsche frontlinie hebben ge maakt, waardoor zij tot op ongeveer 32 km van Wiborg zijn gekomen. Het is echter uiterst onwaarschijnlijk, dat de Russen de uitgebreide verdedigings werken der Mannerheim-linie diep zullen kunnen binnendringen. Voorloopig zijn zij, na tien dagen verwoeden strijd en ten kos- ;an een groote hoeveelheid munitie en vele menschenlevens, nog slechts genaderd tot de eerste verdedigingswerken der linie. Den geheelen dag door zijn in de buurt an Pitkaranta hier en daar gevechten ge leverd tussehen Finsche troepen en over blijfselen van de achttiende Russische di- isie. De berichten wijzen er op, dat het Rus sische opperbevel een offensief aan het ge- heele Oostelijke front tracht te ontkete nen, ongetwijfeld om de Finnen bezig te hou den, terwijl de hoofdaanval op de Manner heim-linie voortduurt. EéN FIN TEGEN TIEN RUSSEN... Volgens schattingen van Finsche deskun digen hebben de Russen sedert den aanvang van den oorlog 600 tanks verloren. Het of fensief tegen Summa heeft den Sovjet troepen meer dan 5000 man gekost; bij de Finnen sneuvelden ongeveer 500 soldaten. Een aantal Estlandsche vrijwilligers heeft over de Finsche Golf de kust van Finland bereikt. Russische vliegers hadden hen on derweg met machinegeweren bestookt. Aan het front in Karelië hebben de Rus sen hun grootseheepsche aanvallen tussehen Summa en Hatjalandenjarki herhaald; zij wilden blijkbaar over Paunnusjaki een om trekkende beweging maken. Al hun pogin gen werden verijdeld. GEEN STAD, DIE NEET GEBOM BARDEERD is: Het Finsche legerbericht van 6 Febr. luidt: Te land: De vijand heeft op de landengte van Karelië in het district van het Hatja- lahti-meer en Summa de aanvallen voort gezet, doch al zijn pogingen zijn mislukt. In de richting van Summa heeft de vijand vier aanvallen gedaan, gesteund door tanks. Alle aanvallen werden met groote verliezen voor den vijand afgeslagen Ook de pog:ng de Russen om bij deze aanvallen de infanterie te vervoeren met gepantserde sleden, zijn mislukt. Twintig vijandelijke tanks werden vernield of buiten gevecht gesteld. Te Cummusjoki heeft de vijand twee aanvallen gedaan, welke werden af geslagen. Bovendien is op de landengte de artille rie actief geweest. Aan de Oostgrens, ten Noordoosten van het Ladogameer hebben de Finsche troepen een bataljon vijandelijke skiloopers vernie tigd. De vijand verloor meer dan 300 doo- den en twee tanks. Ook in de richting van Kuhmo wordt de strijd voortgezet. In de laatste dagen heeft de vijand hier meer dan 1500 dooden ver loren. In de lucht: Op 6 Februari heeft de Fin sche luchtmdcht defensieve vluchten en verkenningsvluchten gemaakt. Volgens ge controleerde inlichtingen heeft de vijand zes vliegtuigen en een vvaafnemingsballon verloren. In de operatiezone was de activi teit van den vijand zeer beperkt; slechts enkele aanvallen werden gedaan op de Fin sche linies. In het binnenland heeft de vij andelijke luchtmacht enkele aanvallen ge daan, doch de vijandelijke toestellen bleven boven de wolken en een bombardement van beteekenis vond niet plaats". Gisteren hebben weer hevige bombarde menten plaats gehad. Men meldt, dat er thans in Finland geen enkele stad is, die niet door de Russen is gebombardeerd. fSegeïi opvarenden van een Estiandseh schip omgekomen hij mijnomfploffiiig. Het 1.421 ton metende Estlandsche vracht schip „Anu" is bij de Britsche Oostkust op een mijn geloopen. Negen van de negentien opvarenden zijn om het leven gekomen. Een reddingboot was uitgevaren om de vermis ten, onder wie zich de kapitein en zijn vrouw bevinden op te sporen, maar tever geefs. De „Anu" is bij de ontploffing door midden gebroken en bijna onmiddellijk ge zonken. Aan de Oostkust van Schotland zijn gis teravond 5 mannen en 3 vrouwen met een vlot, waarmede zij 12 uur hadden rondge dreven, op het strand geworpen. Het waren overlevenden van de 19 opvarenden van de „Anu". Twee andere overlevenden waren reeds aan land gebracht. Twee der drie rouwen zijn ernstig gewond. 200 PASSAGIERS AAN BOORD. Het te Dublin (Ierland) thuisbehoorende stoomschip „Munster" (4.305 ton) is gezon ken vermoedelijk na op een mijn geloopen te zijn. Alle passagiers, ongeveer tweehonderd in getal, zijn gered. De meeste geredden zjjn door een stoomschip van de wilde vaart aan land gebracht. De „Munster" deed dienst voor overvaar ten op de lersche Zee. Het schip was in 1937 te water gelaten. Het was het grootste motorschip ter wereld voor dergelijke over vaarten. Er was aan boord accomodatie voor 425 passagiers der eerste klasse. Een schip, dat zich op S mijl afstand be vond, is zoo snel mogelijk naderbij gekomen en kon tal van schipbreukelingen oppikken. BRITSCH VRACHTSCHIP GE TORPEDEERD. Het Spaansche 211. s. „Mafcebaril" heeft gisteren te Las Palmas op de Canarische Eilanden de 52 leden der bemanning van het Britsch vrachtschip „Armanistan" aan land gezet. De „Armanistan" is op 3 Fe bruari op 30 mijl afstand van Lissabon zon der waarschuwing door een Duitsche duik boot getorpedeerd. Alle opvarenden werden Volgens den Londenschen correspondent van „Stockholm Tidningen" zijn acht leden der bemanning van het Zweedsche s.s. „Fram", dat op 1 Februari in de Noordzee tot zinken is gebracht, na 40 uren van vree- selijke ontberingen op een vlot teruggevon den. Hiermede zijn 22 van de 24 leden der bemanning gered. Weer staking in Belgische mijnen. DRIJVEN VAN COMMUNISTEN? In de mijnen in Henegouwen (België) zijn stakingen uitgebroken, welke in som mige ondernemingen de helft van het per soneel omvatten. Het socialistische orgaan ,,Le Peuple" veroordeelt onomwonden „het drijven van de agenten van Stalin". Minister Spaak heeft eraan herinnerd, dat de Belgische In dustrie en dus de onafhankelijkheid van de steenkool afhangt. H1IL doe.- overwarme treinen, bioscopen, croort etc.? Verzacht de keel, alvorens het een verkoudheid wordt,met de medicinale /Pjfo (Ingez. MecL), Een opzienbarende verklaring van den japanschen premier Geen bezwaar tegen Tsjang Kai Sjek in de „Centrale Chineesche regeering". De Japansche minister-president Yonai heeft gisteren een opzienbarende verkla ring afgelegd. Zooals men weet, concen treert zich de tegenstand der Chineezen te gen de Japanners om den persoon van maarschalk Tsjang Kai Sjek, den militairen en ideëlen leider dr Chineezen, die a.h.w. het symbool geworden is van den Chinee - schen onafhankelijkheidszin. De Japanners hebben Tsjang Kai Sjek be schuldigd, dat li ij door het aannemen van Russische hulp zijn land „verkocht" aan Moskou; zij hebben getracht het volk van hem te vervreemden. Maar tevergeefs. Evenmin als de Chineezen hun vrijheidsge dachten prijsgeven, evenmin als hun mili taire tegenstand eindigt, evenmin willen zij den man loslaten, die voor hen de be lichaming van dat alles is. In China zijn onder de „bescherming" van Japan een aantal regionale regeeringen ge vormd. Deze hadden totnogtoe uiterst wei nig succes. Japan wil het nu probeeren met een „Centrale Chineesche regeering", waar de reeds eerder gevormde onderhoorig zullen zjjn. De klap op de vuurpijl was, dat een bekend Chineesch leider, Wang Tsjing Wei, die eenige lceeren premier van China geweest is, de leider van deze regee ring zou zijn. Het is echter wel duidelijk, dat ook deze „marionetten"-regeering niet veel vertrou- -en heeft onder de Chineezen. Thans is de Japansche minister-president gekomen met een tweeden klap op de vuur pijl: hij heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de opname van Tsjang-Kai- Sjek in de nieuwe „centrale regeering". Het nationalistische bewind te Tsjoengking zou dan ontbonden moeten worden. Ook andere leden van dit bewind zouden in het gouvernement van Wang Tsjing Wei een zetel kunnen krijgen. Het is nog niet bekend hoe Tsjang-Kai- Sjek op deze verklaring gereageerd heeft. Waarschijnlijk zal hij zich echter wel tien keer bedenken voor hij op dit voorstel in gaat en zichzelf in handen der Japannee- zen geeft.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 1