Vreemdelingen en smokkelaars lira België,, GEMD NIEUWS (Van onzen correspondent) BRUSSEL, 12 Jan. 1940. Een nieuw streng régime tegen de ongewenschten. Sluikhandel aan alle kanten. Sedert de troepen aan de verschillende grenzen de wacht hebben betrokken, is het voor degenen die zich bezig houden met het smokkelen van menschen of goederen niet meer zoo gemakkelijk ais vroeger, zou men kunnen denken, en toch is het een feit dat de smokkelarij zoowel aan de Nederland- sche als aan de Fransehe en Duitsche gren zen zeer bedrijvig is. De handige smokke laar, die zijn streek goed kent, weet steeds zijn bakens te verzetten en gebruik te ma ken van alle middelen om tot een resultaat te komen dat winstgevend is. Tijdens de be zetting van België in den wereldoorlog, toen de grenzen met onder electrischen stroom staande draden waren afgezet, von den de smokkelaars nog middelen om jonge Belgische vrijwilligers over de grens te brengen of goederen te smokkelen. Bij het uitbreken van den oorlog was de smokke larij als het ware lam gelegd, doch geleide lijk is zij weer levendig geworden. Wat de vreemdelingen betreft, die zonder behoor lijke papieren naar België komen, is vast gesteld dat er nog steeds vluchtelingen over de Oostelijke grens sluipen, zij het dan in mindere mate. Het is bekend dat de Duit sche autoriteiten hierbij dikwijls behulp zaam zijn. De meesten komen echter uit Luxemburg. Voor de Belgische autoriteiten is het vreemdelingenvraagstuk zeer speciaal ge worden sedert het uitbreken van den oor log, want aan uitdrijvingen kan moeilijk worden gedacht. De autoriteiten zijn even wel beter gewapend dan vroeger om de on- gewenschte vreemdelingen, dat zijn die genen die zich niet willen schikken naar 's lands voorschriften en reglementen onschadelijk te maken. Tot voor korten tijd kon een vreemdeling die een beetje- voor lichting had gekregen, zich gemakkelijk uit den slag. trekken. Hij kwam naar België zonder papieren en verbleef in het-land tot zoolang hij niet werd opgepakt bij een of andere politieoperatie of tot zoolang hy niet werd aangegeven bij de politie. Indien hij aanzegging kreeg het land te verlaten, werd hjj door de gendarmen op den trein gezet naar het land van zijn keuze en aan het eerste station werd hij, voor de grens, vrijgelaten. Wanneer hij later opnieuw in het land werd aangetroffen moest door de Belgische politie het bewijs worden gele verd dat hjj inderdaad het land had ver laten en was teruggekeerd, alvorens hjj kon worden beschouwd als zijnde in staat van banbreuk, wat een veroordeeling kon wettigen. Dit bewijs was niet altijd, zelfs veelal niet, te leveren en zoo hadden de onge- wenschten gemakkelijk spel. HET TOEZICHT OP DE VREEMDELINGEN. Daarin is nu verandering gebracht sedert 28 September. Een wetsbesluit heeft na melijk een geheel nieuw regime ingevoerd voor de vreemdelingen, waarbij diegenen die normaal in het land zijn gevestigd of de genen die zich willen vestigen en zich ge dragen naar de voorschriften niets hebben te duchten. Om te beginnen is aan al de in het land gevestigde vreemdelingen de ver plichting opgelegd zich te laten inschrijven op het vreemdelingenregister. Degenen die zich daaraan onttrekken maken zich schul dig aan een misdrijf en kunnen worden ver oordeeld. De vreemdelingen die pas in Bel gië aankomen, moeten zich eveneens naar de politie begeven, om zich aan te melden en de noodige papieren te ontvangen. De beteekenis van een bevel van „uitdrijving" is voldoende als bewijs van banbreuk, wan neer nadien de betrokkene in het land nog aangetroffen wordt. Doch de regeering is niet verplicht een uitdrijvingsbevel" te ne men tegen den ongewenschten vreemdeling. Zy kan hem ook interneeren, nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, wat veelal gebeurt. Een belangrijke maatregel is ook, dat de gene die gastvrijheid verleent aan een vreemdeling die niet in het register is in geschreven eveneens tot zware straffen kan worden veroordeeld, wat vroeger slechts het géval was, indien er sprake kon zijn van heling van misdadigers. Het gevolg hiervan is geweest, dat in den laatsten tijd orde is gesteld wat betreft het verblijf van de vreemdelingen in België, waarmee spe ciaal bedoeld zijn de vluchtelingen uit cen traal Europa, die in de laatste jaren naar België zijn gekomen. De autoriteiten gaan hierbij met veel menschelijkheidsgevoel te werk. Zij, die te goeder trouw zijn of om trent wie overtuigend blijkt, dat zij wel de gelijk als politieke vluchtelingen moeten worden beschouwd, krijgen na hun straf de noodige papieren, of zij worden naar Merks- plas gestuurd met de mogelijkheid eventu eel het weekeinde door te brengen bij vrienden of kennissen, die zij in België heb ben. Doch degenen die zich moedwillig aan hun verplichtingen onttrekken en in strijd met de wet leven worden met de uiterste strengheid behandeld. Volgens de politie rapporten heeft het nieuwe systeem tot ge volg gehad, dat juist deze laatsten zich zeer onveilig gevoelen, gemakkelijker bekend en gepakt worden. De misdrijven gepleegd door vreemdelingen zijn dan ook veel min der talrijker dan b.v. een zestal - maanden geleden. DE SLUIKHANDEL. Anderzijds wordt opgemerkt dat er heel wat wordt gesmokkeld. Hier moeten heel wat winsten aan vast zitten. Het blijkt dat de smokkelaars met de 100 niet n tevreden zijn als winst. Enkele dagen ge leden werd te Eelcloo een Nederlandsche auto in beslag genomen door Belgische douaniers, die in den wagen ongeveer 6.000 aanstekers hadden aangetroffen. De aan stekers vinden hier bijzonder veel afzet en iedereeen vindt onder zijn kennissen perso nen, die in het bezit zijn van een aanste ker zonder het fiscaal zegeltje van 10 frank. Men moet niet verwonderd zijn, dat de melkboer u 's morgens aanspreekt, om te vragen of gij soms geen echte Hollandsche sigaren wenscht te koopen, zonder fiscaal bandje, dus gesmokkeldeHet schijnt, volgens berichten in de bladen, dat aan de Duitsche grens op BeBlgisch gebied weer heel wat winkels zijn ontstaan, waar de Duitsche smokkelaars hun waren komen betrekken. Men kan best begrijpen, dat aan Duitsche zijde de goederen uit België suc ces hebben. Aan Franschen kant is het le ven aan de grens ook heelemaal gewijzigd. Vroeger werd er slechts of in hoofdzaak tabak gesmokkeld naar Frankrijk. Thans hebben de smokkelaars tabak verzaakt om koffie te smokkelen, waaraan in Frankrijk blijkbaar ook gebrek begint te bestaan, als mede pharmaceutische producten. In de eerste plaats wordt echter koffie gezocht en de smokkelaars loopen de grenswinkels af, tot in Bergen (Mons), om te trachten de hand te leggen op gebrande of ongebran de koffie, van goedkoope kwaliteit, om de ze zoo duur mogelijk in Franki-jjk aan den man te brengen. De smokkelaars brengen uit Frankrijk likeuren mee, en zeep, par fum, garen. Aan de Fransch-Belgische grens hebben er steeds nauwe betrekkingen bestaan tus- schen de wederzijdsche bevolkingsgroepen. De Belgische arbeiders gaan bij duizenden werken in de Fransehe fabrieken. Ander zijds vinden de Franschen, dat een Belgisch glaasje bier beter smaakt dan een Fransch en omgekeerd meenen de Belgen dat een Fransch glaasje likeur beter is dan een Bel gisch, in 't geheim gedronken in de keuken van een caféMet den oorlog zijn deze betrekkingen verbroken. De Belgische ar beiders kunnen slechts onder streng toe zicht in Frankrijk gaan werken en beperkt aantal. Er gaat echter geen week voorbij, of in een of andere grensplaats heeft een typische plechtigheid plaats aan de grens. Dan verschijnen de burgemeester van den Franschen kant en de burgemeester van den Belgischen kant, om een bruid en een bruidegom in den echt te verbinden. Onder het belangstellend oog van de Belgische en Fransehe gendarmen wordt de echtverbin tenis uitgesproken op de grens zelf, waarna de bruid dan haar man kan volgen in het nieuwe vaderland, zonder de minste beper king. Fransch patrouillevaartuig bestookt Duitsche duikboot met dieptebommen. Een Duitsch schip door eigen bemanning tot zinken ge zinken gebracht. Havas meldt uit Parijs: Maandag heeft de Fransehe marine een Duitschen onder zeeër aangevallen en vermoedelijk vernie tigd, terwijl een Duitsch koopvaardijschip, de „Janus", dat door een Fransch patrou illevaartuig werd aangehouden, door de Duitsche bemanning tot zinken is gebracht, om te voorkomen, dat het schip in Fran sehe handen zou vallen. Omtrent den aanval op den vijandelijken onderzeeër deelde de woordvoerder van de Fransehe marine mede, dat een Fransch patrouillevaartuig dieptebommen heeft ge worpen naar een ondergedoken onderzeeër. De aanval verliep onder gunstige omstan digheden en vermoedelijk is de onderzeeër vernietigd, of minstens ernstig beschadigd. De Fransehe admiraliteit bericht evenwel alleen dat een vijandelijke onderzeeër is vernietigd wanneer zy absolute zekerheid heeft doordat of wel wrakstukken znn ge vonden, ofwel overlevenden zyn opgepikt ENGELAND WIL JACHTVLIEGTUIGEN KOOPEN IN AMERIKA. Reuter meldt, uit New York: Vernomen wordt, dat onderhandelingen gaande zijn tusschen Engeland en de Brewster Aero nautical Corporation over een bestelling van jachtvliegtuigen tot een bedrag van 8 millioen dollar. Duitschland voert politiek van ontvolking in Polen. Volgens een verklaring van Chamberlain, Chamberlain heeft in het Engelsche La gerhuis op een desbetreffende vraag ver klaard, dat de berichten over terechtstel ling van Polen in het door de Duitschers bezette gedeelte van Polen, tot zijn leed wezen over het algemeen bevestigd werden door het beschikbare bewijsmateriaal. Het scheen duidelijk, dat het aantal slachtoffers aanzienlijk was. Chamberlain voegde hieraan toe, dat in de bij Duitschland ingelijfde deelen van Polen de Duitsche autoriteiten volgens be richten van betrouwbare zijde een politiek van weloverwogen ontvolking voerden en dat, naar het scheen, onder de intellectu- eele leiders opruiming werd gehouden. De Poolsche regeering heeft zich voorgesteld, hieromtrent een witboek uit te geven. RELLETJES IN BRITSCH-INDIë. In de centrale provincies van Britscli- Indië worden drie politiemannen vermist na relletjes in Burhanpur. Drie andere po litieagenten werden bewusteloos geslagen. Er werden steenen geworpen naar een over heidspersoon en een aantal politieagenten, die hem begeleidden. Nadat eenige agenten geslagen waren, werd bevel tot vuren ge geven. Een persoon werd ernstig gewond, een tweede licht. Gemeld wordt, dat de relletjesmakers gevangen genomen zijn. Er zijn politieversterkingen naar Burhanpur gezonden. VEREENIGING TOT BEVORDERING DER KLEINVEETEELT OPGERICHT. Dezer dagen kwam een aantal liefheb- bers-fokkers te Amsterdam bijeen ter be spreking van plannen tot daadwerkelijke steun aan het kleindiertentoonstellingsive- zen hier te lande Aanleiding hiertoe was de steeds groei ende moeilijkheid tot het organiseeren van kleindiertentoonstellingen met volledig behoud van het zuiver propagandistisch en opvoedkundig karakter. Ook het exposee- ren en in stand houden van de zeldzaam geworden of voor ons land uit historisch oogpunt belangwekkende rassen, eischtc reeds jaren lang georganiseerde steun Ondanks de lofwaardige pogingen v sommige organisaties of particulieren voor en na in die richting gedaan, werd niet: blijvends bereikt. Steeds weer zijn in de laatste 25 jaren de groote kleindierten toonstellingen gedwongen geweest, conces sies te doen aan de dwingende noodzake lijkheid bij de inrichting der klassificaties en het prijzensysteem, al te zeer reke ning te houden met het zoo veel mogelijk drukken der tentoonstellingskosten Mede door de huidige tijdsomstandighe den, die hun invloed op de beoefen inj der kleindiex-teelt zullen doen gelden, heeft thans een aantal liefhebbers beslo ten tot de stichting van een organisatie welke ten doel heeft, steun te verleenen aan daarvoor in aanmerking komende kleindiertentoonstellingen, of indien dit plan op eenig tijdstip niét volledig te verwezenlijken zou zijn, door het zelf or ganiseeren van een tentoonstelling van het beoogd karakter. Verder zal de nieuwe vereeniging zich onmiddellijk bezighouden met het vraag stuk hoe de zeldzaam geworden rasser zoo goed mogelijk voor het nageslacht kun nen worden bewaard De voorzitter der vereeniging, welke vereeniging tot bevor dering der kleinveeteelt Amicitia'' is ge doopt, is de heer P. M. van Dam, Zeist, en secretaris-penningmeester H. L. A. v d. Horst, Jutphaas. AMELAND GEÏSOLEERD. De nadeelige gevolgen zijn vele. Een sneeuwstorm maakte het gisteren voor de bewoners van Ameland niet mo gelijk, verbinding met den vasten wal, het zij per boot, hetzij per vliegtuig, të ver krijgen. Was Maandag de landing voor een vlieg tuig vanwege de gesteldheid van het ter rein door den ingevallen dooi uitgesloten, gisteren was een landing onmogelijk door dat de zee zeer hoog op het strand stond. De wadden zijn voox- schepen niet te be varen wegens het vele drijf ijs. Tenzij bin nenkort de wind naar het Westen draait, waardoor hooger getij het ijs zal verdrij ven, kan er voorloopig geen sprake zijn van een bootverbinding met den vasten wal. Vooral zeelieden, die van een reis terug komen of moeten vertrekken, zijn hiervan de dupe. Ook anderen ondervinden de nadeelige gevolgen. De bakkers op Ameland beschik ken thans nog slechts over een kleinen voorraad meel. Bij het afkondigen van de mobilisatie kregen de bakkers slechts voor raad voor één week, doch een later besluit, dat eerst begin Januari is afgekomen, maakte het mogelijk om gedurende den winter voor vier weken tarwemeel op te slaan. Bij het in werking treden van dit besluit was de bootverbinding evenwel reeds verbroken, terwijl de bakkers op dat oogenblik slechts weinig voorraad hadden. In normale tijden slaan de bakkers een voorraad voor den geheelen winter in, zoo dat de verbreking van de verbinding met den vasten wal hun thans wel heel onge legen komt. Ook de zuivelfabrieken hebben te lijden van de gevolgen van dezen strengen winter. Er is thans geen afzetgebied voor boter en kaas, waardoor de voorraad opstapelt. Vooral voor boter is deze toestand hoogst ongewenscht, aangezien de kwaliteit ver mindert. Sedert Vrijdag hebben de Amelanders geen nieuws meer ontvangen, terwijl zij nog wachtende zijn opde kranten van Zaterdag. VROUW, DDE JUIST UIT EEN SANATORIUM WAS ONTSLAGEN BIJ AUTOBOTSING ERNSTIG GEWOND. Gistermiddag is te Giesendam door de gladheid van het wegdek een botsing ontstaan tusschen een personenauto en een vrachtwagen, waarbij een zestigjarige vrouw, die juist uit het sanatorium te Hardex-wijk was ontslagen, verwondingen aan het hoofd opliep en naar het zieken huis te Dordrecht moest worden vervoexxl In de personenauto zaten behalve de be- stuurder, de vrouw, een zoon van de vrouw en diens echtgenoote en dochtertje die de uif 't sanatoi'ium ontslagen vrouw hadden afgehaald en naar haar woning te Dordrecht wilden brengen. Deze vier in zittenden kregen minder ernstige verwon dingen aan het hoofd en konden na ter plaatse door een geneesheer te zijn ver bonden. huiswaarts keex'en. De bejaarde vrouw evenwel moest in het gemeente ziekenhuis te Dordrecht worden opgeno men. In de cabine van de vraelitaxito za ten drie personen, die allen met den schrik vrij kwamen De beide voertuigen zijn ernstig beschadigd. MIJNWERKER VERONGELUKT. Zaterdagavond is in de staatsmijn „Wil- helmina" te Terwinselen de gehuwde hou wer J. Tiemens uit Terwinselen in den steengang tusschen den zijwand en een lo comotief bekneld geraakt en ernstig aan de borst gewond. Het slachtoffer is naar het St. Jozelf-ziekenhxiis te Heerlen over gebracht, waar de man gisteren is over leden. BEZOEK VAN PRINS BERNHARD AAN HET ALGEMEEN PAARDENDEPÖT OP HOUTRUST. Prins Bernhard, vergezeld van zijn waar nemend adjudant, luitenant-kolonel H J. Phaff, heeft gistermiddag een bezoek ge bracht aan het algemeen paardendeöt op Houtrust. K.L.M.-POSTVLUCHT NAAR URK. Parmentier vloog boven ingevroren schepen op het IJsselmeer. Het K.L.M.-vliegtuig Fokker F VII, ge zagvoerder Parmentier. heeft gisteren de post naar het geïsoleerde eiland Urk ge bracht. Parmentier heeft tijdens zijn tocht naar Urk en terug in beide richtingen over de drie stoombooten van de reederij Koppe te Amsterdam gevlogen, welke Maandag ochtend naar het IJsselmeer waren ver trokken teneinde te trachten een vaargeul te maken naar Kampen en verder den IJs- sel open te breken tot Wijhe, waar sinds eenige dagen een tweetal schepen van ge noemde reedery in het ijs vastzit. Maan- da'gavond was er in Kampen van het kon vooi nog niets te bespeuren, zoodat men vermoedde, dat de schepen wegens den mist waren blijven liggen. Parmentier die op dracht had gekregen, naar de vaartuigen uit te kijken, rapporteerde thans, dat de „Friesland", welke met een zware ijsploeg uitgerust, voorop voer, in het ijs vast zit. De twee andere schepen, de „Holland" en de „IJssel" liggen op korten afstand naast elkaar achter de „Friesland". Uit de lucht kon worden waargenomen, dat laatstge noemde booten nog temidden van di'ijven- de schotsen in beweging waren, doch aan gezien zij van den ijsbreker afhankelijk zijn, wordt het onmogelijk geacht, dat zij den tocht alleen zouden kunnen voortzetten. De opvarenden, die leeftocht voor vele da gen aan boord hebben, bleken welgemoed te zijn. Eenigen hunner bevonden zich op het ijs en liepen om de „Friesland" heen. Zij wuifden de inzittenden van het vlieg tuig, dat laag over hen heenscheerde, vroo- lyk toe. Het konvooi bevindt zich op 12 km af stand van Urk op de route naar Kampen. Het Fokkertoestel heeft op de heenreis 43 zakken post meegevoerd en is op Schip hol teruggekeerd met drie passagiers en zes postzakken. ZWARE STORM AAN ZWEEDSCHE WESTKUST. Een zware storm heeft Maandag aan de Zweedsche Westkust groote schade aange richt. Voor Gotenburg raakte het Zweed sche ss „Mongolia" aan den grond. Nog twee 'stoomschepen, onder welke een Deensch schip, kregen averij Een ber gingsvaartuig. dat ter assistentie uitliep, moest van zijn tocht afzien, aangezien de bebakening in het ijs vastgevroren was. Er zou echter geen onmiddellijk gevaar bestaan voor de gehavende schepen, aan gezien de storm inmiddels zwakker werd Verscheidene visschersschepen worden ver mist. Het is nog niet zeker of zij een nood haven hebben kunnen bereiken Ten Noor den van Helsingborg is het Nooi'sche ss ..Kong Halsdan groot 1456 ton. gestrand. In West Zweden is ook het spoorwegver keer door een sneeuwstorm tijdelijk ge heel stopgezet RECHTSZAKEN JONG SERGEANT WILDE ZIJN MANSCHAPPEN EEN PLEZIER DOEN. Maar hij vergreep zich aan di krijgstucht De dag van de geboorte van Prinses Ire ne, een vi'eugdedag voor heel Nederland, zal den jongen sergeant D. B. als een min der aangename herinnei-ing bij blijven. Hij had het goed bedoeld, maar het was ver keerd uitgevallen. Negentien jaar was hij en pas van de school voor reserve-officierer gekomen. Hy had twintig manschappen on der zich en toen de heuglijke tijding was gekomen, wilde hy graag wat voor hen doen. I-I3j vroeg aan den kapitein of het avondappel voor de manschappen niet kon vervallen, opdat de soldaten nog wat kon den. feestvieren, doch dat verzoek werd ge weigerd. Toen deed hij iets heel doms. Hij deelde den manschappen eigenmachtig me de, dat zy wel wat later thuis konden ko men en dat hij geen avond-appel zou hou den. Aan zyn superieuren rapporteerde hy evenwel, dat dit appèl wèl gehouden was en dat enkele manschappen, die te laat thuis gekomen waren, er op tyd geweest zijn. Dit vergrijp tegen de krijgstucht kwam uit en de sergeant heeft zich voor den Bos- schen krijgsraad moeten verantwoorden. De krijgsraad legde den sergeant geen straf op. doch verwees de zaak naar den tot straf fen bevoegden commandeerenden officier. De auditeur-militair teekende hooger be roep aan en de advocaat-fiscaal by het Hoog Militair Gerechtshof meende, dat de sergeant in deze omstandigheden niet in zijn rang gehandhaafd kon blijven. Hy heeft gehandeld tegen het uitdrukkelijk bevel van zyn superieuren in. Hoe stelt hy zich voor, dat zyn minderen zyn bevelen dan opvol gen? Spr. eischte een voorwaardelijke ge vangenisstraf van een maand met verlaging tot den stand van soldaat. De uitspraak volgt later. DIENSTWEIGERAAR VERKIEST LIJDELIJK VERZET BOVEN VERDEDIGING MET WAPENEN. Twee jaar gevangenisstraf HOEST VERKOUDHEID BRONCHITIS Sedert meer dan 30 jaar wordt Siroop Famel door doktoren gewaardeerd als een betrouw baar geneesmiddel ter bestrij ding van aandoeningen der ademhalingsorganen. SIROOP FAMEL I Kleine flacon f 1.15 Groote flacon f 1.90 KUNST EN WETENSCHAPPEN ATOOMPHYSICA. Voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg hield prof dr. H. A. Kramers te Leiden een lezing over atoomphysica. Lx verband met zijn relativiteitstheorie, aldus spr., heeft Einstein geconcludeerd tot de gelijkwaardigheid van massa en energie en wel tot de equivalentie: 1 gram massa 9 biljoen kilogrammeter, een hoeveelheid ongeveer voldoende om de Zuiderzee leeg te pompen. Rutherford, de grondvester van de nieu we atoomtheorie en de mogelijkheid van overgang dex" elementen in elkaar, vond dat, wanneer 1 gram watex-stofatomen werd ver anderd in Helium, de massa met zou wor- 140 den vex-minderd, zoodat een hoe- 140 De motieven, welke dienstweigeraars er toe bewegen, den militairen dienst te veiia- ten, of na te laten de bevelen van hun meerderen op te volgen, zijn vrijwel alle van moreelen of godsdienstigen aard. dik wijls ook ontspruiten zij uit een combinatie van beide overtuigingen. De 23-jarige J. N. V., die gisterochtend voor het Hoog Militair Gerechtshof te Den Haag terecht stond, achtte het dooden van een medemensch nooit geoorloofd, zelfs niet, wanneer het ging om een eerlijke en rechtvaardige zaak. Wanneer ons land met geweld wordt aan gevallen, dan zag beklaagde slechts een verdediging: lijdelyk verzet. „Maar", zoo vroeg hem luitenant-gene raal Van Munnekx-ede, „wanneer dit mid del dan onvoldoende blijkt om ons te ver dedigen?". „Dan moeten we maar in het ons aangedane onrecht berusten" was klaagde's antwoord op deze vi'aag. Zooals meer voorkomt, had V. niet dade lijk dienst geweigerd. Hy was voor eerste veelheid energie zou ontstaan van gbiljoen kgm. Tot nog toe heeft men geen goedkoope exploitatie van deze energiebron gevonden. Dit px-oces speelt zich echter op groote schaal af in de zon, wier stralingsenergie daaruit voor een groot deel voortkomt. Het atoom bestaat uit een positief gela den kern, waaromheen in een bolvormige ruimte negatief geladen electronen in aller lei soorten planetenbanen wentelen. Het ge- heele atoom heeft een doorsnede van 1 mil- lioenste millimeter; die van de kern is een honderdduizendste van dit bedi'ag, zoodat het een „zonnestelsel" vormt met relatief meer leege ruimte dan ons planetenstelsel. De kern is een conglomeraat van positief geladen protonen, elk met een lading: één, verbonden door negatief geladen elec tronen elk met een negatieve eenheidsla- 1 dixxg en een massa van die van het 2000 proton. Zoo was de opvatting tot vóór de ontdekking der neutronen. Dit zijn ongela den deeltjes met een massa gelijk aan die van een proton. Een kern bestaat nu uit een een aantal protonen P plus een aantal neutronen N en de kernlading is gelijk aan P, het atoom gewicht aan N -f P- Men duidt de elementen aan door hun kerngetal. Rutherford is het gelxikt, door bombar- deeren van Stikstof (7) en Helium (2), zuurstof (8) en waterstof (1) te verkrijgen. Deze transmutatie van elementen is nog steeds een voorwerp van experimenteel on derzoek. De door den Nobelprijswinnaar Fermi, de Italiaan, die, na ontvangst van den prijs, uitweek naar Amerika, ontdekte neutronen heeft Otto Halm in 1938 gebruikt om er Uranium atomen mee te bombardee ren. Hierbij deden zich merkwaardige ver schijnselen voor; o.a. van creatie van ma terie, pos. geladen electronen, die echter waarschijnlijk slechts een korten levensduur bezitten. Hier zouden wy dus moeten waar nemen de creatie van massa uit energie (Heisenbex-g). Ook valt daarbij niet alleen het uranium atoom uit elkaar maar men meende zelfs verschillende „transuranen" met kerngetal len tot 97 te hebben verkregen. Dit is ech ter onjuist gebleken, noogstens Kan er spra ke zijn van één instabiel kernnummer 93.. Merkwaardig is de „druppeitheorie" van de kex-n, die men vergelijkt bij ^sn water druppel. daar men de electrische lading niet alleen aan de oppei'vlaKte aanneemt, maar ook in het inwendige van het congiomeraat van protonen en neutronen (Gamavl. Een uraniumkern bevat 92 P. en 146 N.; haar evenwichtstoestand is de bolvorm', maar de mogelijkheid bestaat, dat de drup pel by liet verkrygen van energie door bom bardement met een neutron, die dan wordt opgenomen in den kern, een pulsatee ont staat, die het een instabielen vorm geeft, die door de afstooting der ladingen de kern tot splitsing brengt en daarby negatief ge laden protonen benevens pos geladen elec tronen uit zendt. Spreker heeft dit alles op zoo geestige en boeiende manier uitgelegd, dat de aanwezi gen in voortdurende gespannen aandacht luisterden en door een hartelijk aplaus aan hun dankbaarheid uiting gaven. oefening opgekomen en had zelfs in April 1939 dienst gedaan. Daarna was zyn over tuiging hem te sterk geworden en had hij in October geweigerd zyn uniform aan te trekken. De krijgsraad had hem tot één jaar ge vangenisstraf veroordeeld, van welk von nis de auditeur-militair hooger beroep had aangeteekend. Ook de advocaat-fiscaal, achtte de door den krijgsraad opgelegde straf te laag. Beklaagde stelt hel belang van het vaderland achter by een persoon lijke meening, welke hem bovendien nog niet heelemaal heeft overtuigd. Spr. vordex-de verzwaring van de straf tot twee jaar gevangenisstraf. De verdediger voex-de aan dat beklaagde zijn overtuiging fundeert op religieus-humanistische gron den. Het leven acht hy zoo heilig, dat het aan geen enkel doel, hoe verheven ook, mag worden opgeofferd. Een zuiver en schoon doel mag niet anders dan met reine mid delen worden bereikt. Wapengeweld tot verdediging van welke waarde ook. acht beklaagde ontoelaatbaar. De sententie van het hof volgt later.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 7