I TEGEN DEWÊTl De Staatsleening is geen onverdeeld succes. „België en Nederland zijn solidair". Voor Jong KRONIEK VAN DEN DAG Er is ingeschreven voor de helft van het bedrag, waarop men hoopte. (fotnc een Y&éewe-WoVte&df TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 20 DECEMBER 1939. No. 300. „Het is te betreuren", zegt minister De Geer. DE „STOK ACHTER DE DEUR" HAD MEER SUC CES De Advent-rede van de Koningin. Ook vanavond uitzending. ENORME ACHTERUITGANG VAN DE SCHEEPVAART IN DE ROTTERDAMSCHE HAVEN. Engeland in oorlogstijd viert Kerstmis. De Duitsche luchtaanvallen op Britsche treilers. Nog eenige gehavende schepen in Engeland aangekomen. Minister Spaak brengt hulde aan onze Koningin en aan Koning Leopold. Weer Britsche treilers gebombardeerd. 36 BRITSCHE VLIEGTUIGEN NEERGEHAALD, MELDT BERLIJN. AKKER'S Het Roodè leger. I martin porlock. Gisteravond hebben wij den minister president in zijn kwaliteit van minister van Financiën gevraagd naar zijn indrukken omtrent den afloop der staatsleening. De leening xheeft niet opgebracht zei jhr. De Geer wat wenschelijk ware ge weest. Er is ingeschreven voor een kleine f 100 millioen. v Met de 60 millioen, die bij de fondsen ge plaatst zijn, vormt dit slechts ruim de helft van het bedrag, dat de regeering zich voor gesteld had thans te consolideeren. Indien men uitsluitend let op het bedrag, waarvoor de inschrijving op de vrije markt was opengesteld, is het zelfs minder dan de helft. Komt dit resultaat geheel onverwacht? vroegen wij. Met de mogelijkheid ervan is gerekend antwoordde de minister 1 al gaf natuurlijk de redelijke kans, die aanwezig geacht werd voor het tegendeel, den doorslag bij het uitkomen met zulk een groote emissie. Het was in zekeren zin een proef ging Z.Exc. voort en het kon niet anders zjjn, omdat van een vrijwillige leening in oorlogstijd geen antecedenten voorhanden waren. Gedurende den jongsten wereldoorlog zijn alle staatsleeningen „semi-gedwon- gen" geweest, d.w.z. in de leeningwet stond dan reeds opgenomen de bepaling, dat bij niet-slagen een gedwongen leening zou vol gen tegen een lager percentage. Tevens werd dan voor alle rubrieken van vermo gens reeds aangewezen voor welk bedrag alsdan zou moeten worden ingeschreven. Ieder kende dus zijn „competente portie". Schreef hij bij de leening in voor een lager bedrag dan waartoe hij bij de eventueel- volgende gedwongen leening verplicht zou zijn, dan liep hij een risico. Het risico na melijk om, bij de mislukking der leening, het restant van zijn „portie" te moeten op nemen tegen onvoordeeliger Voorwaarden. Deze methode van den ,stok achter de deur" heeft in al die gevallen het beoogde resultaat gehad De in reserve gehouden gedwongen leening heeft nooit toepassing behoeven te vinden. Intusschen heeft de ervaring uit die ja ren wel geleerd, dat een dergelijke reeks van semi-gedwongen leeningen minder gunstig werkt op het staatscrediet Het gevolg was, dat toen enkele jaren na den oorlog in 1922 voor het eerst weer een zuiver vrijwillige leening werd uitge schreven, de voor de schatkist zeer bezwa rende bepaling moest worden gemaakt, dat de leening, naar den toenmaligen rente- stad 6 pet. rente dragende, gedurende t i. en. jaren niet zou mogen wor den geconverteerd Een en ander was reden, thans de proef te nemen met een vrijwillige leening in oorlogstijd. Als attractie werd daaraan verbonden de bekende belastingbetalings- faciliteit. Ook van de werking hiervan was geen antecedent. Want wel was een dergelijke faciliteit ook in een vroege re leening reeds opgenomen geweest, maar dit was de zuiver-gedwongen leening van 1919 In dat jaar meende men nl. dat het eenvoudiger was, den indirecten dwang door een directen te vervangen en dus den stok'niet achter de deur te houden, maar er terstond mee te werken. En de belas- tingbe'tjhalings-f'aciliteit was nu jniet1 be doeld als attractie, maar als soulaas Zij strekte om de pil van den directen dwang te vergulden. Uit een en ander ziet gij besloot de minister dat ditmaal een proef geno men werd, waarvan nog geen antecedent voorhanden was en waarvan dus de uitslag onzeker moest worden geacht Dat die uitslag niet meer bevredigend is geweest, blijft niettemin te betreurèn. Naar wij vernemen, zal de uitzending van de Advent-rede, die H.M. de Koningin hedenmiddag te één uur heeft uitgesproken voor haar volk, vanavond worden herhaald, en wel onmiddellijk na de persberichten van het A.N.P. van acht uur n.m. over beide zenders. De burgemeester van Rotterdam, mr. P. J. Oud heeft gisteravond bij de algemeene beschouwingen over de gemeentebegroo- ting eenige cijfers genoemd van den ach teruitgang van het scheepvaartverkeer in de Rotterdamsche haven In de maanden September, October en November waren 1160 schepen binnengekomen, metend 2 millioen ton tegen het vorige jaar 400C metend 6% millioen ton. Het vervoer had een omvang van 50 pet van dat in het diepste crisisjaar 1932. men Maar dat neemt niet weg, dat duide lijk bewezen is, hoezeer het roode leger inderdaad tekort schiet. Indien het op dit oogenblik tegen een vijand, die een paar millioen man op de been kan brengen, moest vechten, zou de uitslag van den strijd gewis zijn Reuter meldt uit Londen: Engeland maakt zich gereed zijn eerste Kerstfeest in oorlogstijd, sedert 21 jaren te vieren in een ernstige maar niet neerslachtige stemming. Duizenden gezinnen, die uiteengerukt zijn door de evacuatie of militairen dienst, zul len tenminste tijdelijk weer vereenigd wor den. De spoorwegen hebben regelingen ge troffen om speciale treinen te laten loopen, doch zij hebben een oproep gericht tot het publiek om, wanneer dit op 25 of 26 Dec. reist, zulks alleen bij daglicht te doen, in verband met de inspanning, die de verduis tering van het spoorwegpersoneel eischt. in de eerstvolgende paar dagen zullen 1500 extratreinen loopen. Aan een zoo groot mo gelijk aantal in opleiding zijnde soldaten in Engeland zal op of omstreeks Kerstmis een paar dagen verlof worden gegeven, of schoon de manschappen die dienst doen bij het luchtafweergeschut, de ballonversper ringen, de waarnemingsposten en andere essentieele diensten, gedwongen zijn waak zaam te blijven in den Kersttijd. De winkels hebben de gebruikelijke Kerstuitstallingen, en doen ongewoon goe de zaken, waarbij zij in het bijzonder nut tige dingen veeleer dan luxe artikelen ver- koopen. Militairen, die met verlof naar huis ko men, krijgen een speciale benzinevergun ning voor een reis van 300 mijlen, zoodat zij in staat zijn verwanten en vrienden in het land te bezoeken. Boekelo's Tafelzout (15 ct. per bus van 340 gr.) en NEZO, het fijne kristalzuirere keukenzout. Hygiënisch bereid en verpakt; 13 cc per pak van 2 pond (Ingez. Med.) Verscheidene schepen, die gisteren in Schotsche havens zijn binnengeloopen, brengen berichten mee over verdere geval len van het laatste Duitsche offensief bo ven de Noordzee tegen de Britsche scheep vaart, met bommen en machine geweer vuur uit vliegtuigen. De treiler „Etruria" uit Grimsby (Oostkust van Engeland) is in gehavenden toestand de haven inge- sleept. Drie opvarenden waren gedood door bommen, die het vooronder vernielden, een vierde man was gewond. De treiler „Cari- bineer" heeft de opvarenden van den trei ler „Active" uit Aberdeen binnengebracht, die door een bom tot zinken was gebracht. Eén lid der bemanning wordt vermist. Een opvarende van de „Etruria" vertel de, dat vijftien bommen neergeworpen wa ren, terwijl het schip ook onder machine geweervuur was genomen. De Belgische Kamer heeft de debatten over de begrooting van buitenlandsche za ken hervat. De minister van buitenland sche zaken, Spaak, nam het woord voor een rede, waarin hij o.m. zeide, dat Bel gië neutraal is en dit wil blijven zoolang zijn onafhankelijkheid, de integriteit van zijn grondgebied en zijn vitale belangen niet zullen worden bedreigd. Spaak verklaarde, dat de geheele we reld goedkeuring heeft gehecht aan den oproep, die tot de oorlogvoerenden is ge richt door Koningin Wilhelmina èn Ko ning Leopold na hun onderhoud in Den Haag Spr. bracht vervolgens -een vurige hulde aan het optreden van Koning Leo pold in den loop van de afgeloopen jaren Het streven van beide vorsten heeft in staat gestéld om de solidariteit te con- stateeren, die bestaat tusschen Nederland en België Dit is, aldus spr. een der meest evi dente feiten van het huidige oogenblik en ik begrijp niet, dat sommigen die solida riteit van de hand wijzen Een onafhan kelijk en neutraal Nederland is onmis baar voor de neutraliteit van België. Spr. is van meening dat het een on voorzichtigheid zou zijn, om reeds thans de houding vast te stellen, die België zou aannemen, wanneer er een wijziging zou komen in den toestand van Nederland Het zou echter even onvoorzichtig zijn te zeggen, da,t die .nieuwe toestand België onverschillig zou laten (levendig applaus). De minister van buitenlandsche zaken verklaarde vervolgens, dat de agressie der Sovjet-Unie tegen Finland de veront waardiging van de regeering heeft ge wekt (levendig applaus, de communisten protesteerden heftig. Een communist werd tot de order geroepen). Voortgaande gaf Spaak uitdrukking aan zijn bewondering voor hej Finsche volk, dat voor zijn onafhankelijkheid strijdt. Reuter meldt uit Londen, dat gisteren nog zes gevallen bekend zijn geworden, waarin Duitsche vliegtuigen bommen en machine geweervuur gericht hebben op weerlooze treilers. De treiler uit Granton .Zealous" is door Du tsche vliegtuigen tot zinken ge bracht en de bemanning is, na dertien uur in een open boot te hebben doorgebracht, in een Schotsche haven aangekomen De treiler „Astros" is veilig teruggekeerd. De op dit schip gerichte bommen misten hun doel. De treiler „Ocean View" is met lichte schade binnengeloopen. Niemand van de bemanning was gewond. Een andere treiler is binnengeloopen met twee dooden aan boord. De bemanning berichtte rook te heb ben gezien, welke wellicht afkomstig was van een brandenden treiler. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: De verlie zen Vein het Engelsche eskader bommen werpers bij den luchtslag boven Helgoland zijn volgens de laatste gegevens nog met twee gestegen. Behalve de door Duitsche jachttoestellen neergehaalde 34 bommen werpers is nog een Engelsch toestel door Duitsch luchtafweergeschut omlaag ge schoten, terwijl nog een machine op de vlucht terug gedwongen was op zee neer te strijken. Daarmede zijn van de 52 aan vallende Engelsche machines 36 vernietigd. eischen Hoest en Verkoudheid op de borst dadelijk goede verzor ging. Hoe licht kan een kleine verergering groote gevolgen heb ben en oorzaak zijn dat men ge- ruimen tijd het bed moet houden. Wacht dus niet, maar neem in zoo'i» geval dadelijk de beproefde Abdij siroop, welke de voortgang stuit. Abdijsiroop heeft een dubbele wer king, want zij bevat kruiden? extracten en de beste hoestbe- dwingende stof „codeïne". Daardoor slijmoplossend en hoeststillend. VefostèxJcte tegen hoest, griep, bronchitis, asthma Flacon 90 ct., f 1.50, f 2.40. 4.20. Alom verkrijgbaar (Ingez. Med.) O Br is in den loop der laatste jaren heel ■wat gediscussieerd over het roode leger; door leeken maar ook, o.a. in tal van militaire tijdschriften, door deskundigen. Veel waarschijnlijkheidsberekening werd daarbij toegepast; omdat men zoo weinig betrouwbare gegevens bezat. De Sovjets hebben steeds uiterst geheimzinnig gedaan over hun militaire apparaat. Ze bevorder den weliswaar zooveel mogelijk de meening in het buitenland, dat het een geduchte macht zou zijn, maar beletten voor 't overi ge, dat die meening steekhoudend kon wor den gestaafd. Echter: één ding konden ze niet verbloe men: dat er bij de „zuiveringen", welke de laatste jaren in de Sovjet-Unie plaats von den, ook tal van militaire autoriteiten den dood vonden. Het kader van het roode le ger werd hierdoor vrijwel gedecimeerd. Voor de officieren, die jarenlang dienst had den gedaan en dus geacht moesten worden goed getrainde vaklieden te zijn, kwamen jonge menschen in de plaats: een deel er van had zijn militaire studie nog niet eens voltooid. Van dit moment af kwam er in de bui tenlandsche oordeelen over het roode leger heel wat meer eenheid dan daarvoor had bestaan. De deskundigen raakten nu vrijwel unaniem de meening toegedaan, dat het mi litaire apparaat der Sovjets in den strijd niet veel waard zou zijn, en dat het ver scheidene jaren zou duren, alvorens het de geweldige beschadiging door de vernieling van het kader ontstaan, te boven kon ko men. Tegen alle verwachting in de Sov.iet- regeering was er tot voor kort hardnekkig op uit, buiten gewapende conflicten te blij ven heeft men thans opeens gelegenheid gekregen, de uitgesproken opvattingen aan de praktijk te toetsen. Het roode leger, al thans een deel er van, is opeens in een strijd gewikkeld, een verbitterden strijd tegen een kleine, maar uitstekend georganiseerde troepenmacht. Vermoedelijk hebben Stalin c.s. gedacht, dat Finland een even gemak kelijke prooi voor Rusland zou zijn, als Po len voor Duitschland is geweest. In tegen stelling met de Polen, bleken de Finnen hun maatregelen echter uitstekend geno men te hebben. Er was geen sprake van een ineenstorting, toen „de Russische stoom wals" in beweging kwam. In tegendeel, die „stoomwals" stuitte onmiddellijk op een hardnekkig verzet, zoo hardnekkig, dat het roode leger voor de noodzaak kwam te staan, zijn militaire capaciteiten te demon- streeren. Wat' het tot op den dag van vandaag demonstreerde, stelt degenen, die weinig fidueie in zijn deugdelijkheid hadden, vol komen in het gelijk. Hun geweldige over macht aan manschappen en materiaal (veel grooter dan de Duitsche ten opzich te van het Poolsche leger) heeft den Rus sen na een strijd van verscheidene weken nog steeds niet in staat gesteld, om den Finnen een nederlaag van beteekenis toe te brengen Hoe klein het Finsche leger ook is, het heeft verbazingwekkend goed stand weten te houden tot dusver. Voor een deel moet dit verschijnsel zonder twij fel worden toegeschreven, aan terrein moeilijkheden voor de Russen Het Fin sche land met zijn duizenden meren en duizenden bosschen, is allesbehalve een gemakkelijk operatie-terrein voor een aanvaller. Echter uit de berichten, weR ke van de Finsche fronten komen, blijkt ook duidelijk, dat de Finnen op het stuk der strategie ver weg de meerderen van de Russen zijn De wijze, waarop het roode leger vecht, bewijst, dat er inderdaad heel veel ontbreekt aan de bevelvoering. Op verscheidene plaatsen zijn noodeloos dui zenden Russische soldaten opgeofferd; kon den de Finnen een tien- en meervoudige overmacht volkomen in-Kle pan hakken Het is bijna ondenkbaar, dat de Finnen op deze wijs nog langen tijd zullen kun nen stand houden. Zij strijden tegen een overmacht, welke onuitputtelijk is Het roode leger kan de verliezen als het ware tot in het oneindige steeds maar weer aan vullen. Uit deze hoofde staat het Finsche leger voor een hopelooze taak, tenzij er alsnog hulp uit het buitenland zou ko- S ""."'"1,1,1,,r Naar het Engelsch van 20). Wat u noodig hebt is wat te drinken", zei Nicholas Revel. „Misschien zelfs wel meer dan één glas!" Zijn vingers sloten zich om haar elleboog en zonder complimenten bracht hij haar naar de auto, die voor het trottoir stond. Zij liet zich in de gemakkelijke zitplaats naast die van den bestuurder neervallen en loosde een zuchtje. „Fjjn!" zei Jane. „Dank u wel"; De grijze wagen kronkelde zich door Cha ring Cross Read, zwenkte links af en ver volgde hier en daar tusschen zijn mindere broeders doorglippend, vlug en zonder eeni ge moeite zjjn weg. Jane opende haar oogen waarin de tranen ondertusschen opgedroogd waren en zei: „O!" „Wat is er?" vroeg haar chauffeur. „U rijdt zoo snel. Waar gaan wij naar toe?" „Ik heb u toch gezegd, dat u wat te drinken moest hebben en misschien zelfs wel meer dan één glas". En zij dronken er dan ook twee in de koele, schemerige lounge van het Hyde Park Hotel. „Al wat beter?" vroeg Nicholas. Jane glimlachte naar hem. „Nou, en of! Weet u, het is toch eigenlijk niet eerlijk!" „Wat niet?" „Dat iederen keer, wanneer u mij ziet, ik last van een appelflauwte heb." „Iederen keer?" zei Nicholas en keek haar lachend aan. „„Welbegon Jane en voelde dat zij waarachtig een kleur kreeg. „Ja, dat is maar twee keer geweest, hè?" zei ze stijfjes. Nicholas leunde met zijn hoofd achter over en grinnikte. „Als u soms denkt, dat ik u erg aardig vindt, hebt u het mis!" „O, daarover zou ik mij maar geen zor gen maken, dat komt nog wel!" antwoord de hij laconiek. Jane deed haar uiterste best om ernstig te blijven, doch faalde hopeloos. „Maar in ieder geval ben ik u zeer veel dank ver schuldigd". Zij keek haar metgezel aan met groote, ernstige oogen, waarvan de azuren schoonheid reeds een belooning op zichzelf was. „Bedankjes laten mij koud", zei Nicho las. „Verplichtingen, daar voel ik meer voor". „O!" zei Jane en staarde hem met 'n verwarden blik in haar oogen aan. Haar „beschermer" zette zijn glas neer en stond op. „Kom, wij gaan!" zei hij. „Waarheen?" „Koffiedrinken, of lunchen, als u dat beter vindt klinken". „Maar ik kan niet", zei Jane en scheen werkelijk te meenen wat ze zei. „Verplichting", zei Nicholas. „Maar ik kan heusch niet!" Jane keek op haar horloge. „Over een half uur moet ik in Grosvenor Place lunchen. Ik kan die afspraak onmo gelijk uitstellen". Nicholas ging weer zitten. „Met wie?" „Met Betty Gore-Smith. Kent u de fami lie Gore-Smith?" „Nee", zei Nicholas. „Nog een glas?" Wij zouden ons dikwijls schamen over onze beste daden, wanneer men al onze beweegredenen kon zien. Illlllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll Jane schudde haar hoofd. „Als u de Gore- Smiths kende, zou u begrijpen, dat afzeg gen eenvoudig uitgesloten is. Ik ik yjnd het verschrikkelijk jammer!" „Waarom jammer?" Nicholas wenkte een kellner en gaf hem een order. Nicholas stond op. „Excuseert u mij", zei hij. „Ben in een oogenblik terug". Het oogenblik duurde vier minuten. Hij ging weer zitten en dronk de cock tail op, die de kellner had gebracht. Daarna betaalde hij de consumpties en liet het te rug ontvangen wisselgeld in zijn vestzak verdwijnen. „Klaar?" vroeg hij en liep met haar de stoep af, waarvoor zijn auto stond. „Ik zal u afzetten". „Heel graag", zei Jane en wierp een zij- delingschen blik op zijn profiel, dat haar evenwel niets wijzer maakte. In plaats echter, dat de wagen recht op Knightsbridge afreed, maakte deze nu een zwenking naar links en reed het Park in. „Dat is korter, heusch", zei Nicholas. „Misschien wel", zei Jane. Doch toen zij Hyde Park Corner bereik ten, stopte Nicholas niet voor den rechter uitgang van het Park. De auto sloeg links af en liet de corner achter zich. „Wat doet u toch in 's hemels naam?" riep Jane uit. „Ga terug naar Emperor's Gate en van daar naar Richmond". „Naar Richmond!" Jane's stem klonk zelfs in haar eigen ooren vreemd. „Ja, lunch bij de rivier". „O!" zei Jane. „Wel, als u zich dan met alle geweld zoo zoo belachelijk wilt aan stellen, dan zal ik in vredesnaam maar wachten tot wij ergens moeten stoppen, dan kan ik tenminste uitstappen". „Waarom zou u? De Gore-Smiths zijn van de baan". „Debegon Jane en zweeg plotse ling. Zjj draaide zich heelemaal om en staarde Nicholas Revel aan. ,,U wilt toch niet zeggen, dat „Ja. U voelt zich niet goed. Porter heeft mevrouw Gore-Smith opgebeld. Hoewel u zich vanmorgen niet heelemaal wel voelde, was u toch van plan te komen lunchen. U stond laat op en maakte .toilet. Darop voel de u zich zoo slecht, dat u weer naar bed ging". Jane zweeg. Zij was weer recht gaan zit ten en staarde voor zich uit door de voor ruit. Ook Nicholas zweeg. Jane was de eer ste, die weer sprak, doch dat was pas toen Hammersmith Bridge reeds achter hen lag. „Porter?" begon Jane. Haar stem klonk alsof zij het tegen zich zelf had en drukte duidelijk haar verwondering uit. „Ja, madame", weerklonk Porter's stem naast haar. „O!" riep Jane verschrikt uit. Voor den tweeden keer in den korten tijd, dat zij dezen man kende, viel het haar op met hoeveel „O's" haar conversatie doorspekt was. Zij wendde het hoofd om en keek den persoon naast zich met groote oogen aan. Hét was toch werkelijk Nicholas Revel en niet Emmanuel Porter. „Ik hoop, madame", weerklonk Porter's stem uit Nicholas Revel's mond, „dat ik geen onvergeeflijke fout begaan heb. Het spijt, mij. dat het gemak, waarmee ik stem men kan imiteeren, u zoo aan het schrikr ken gemaakt heeft, madame". Plotseling schaterde Jane het uit. „Zoo mag ik het zien!" zei Nichlas Revel. III. Zij lunchten in een lange zaal, waarvan de vele ramen uitzicht gaven op de rivier. Buiten goot de zon haar stralen over de boomen en het water en iedere straal was gelijk een Midasvinger, die alles wat hij. aanraakte in goud veranderde. Zij dronken een kopje koffie op een veranda, aan den voet waarvan een klein groen grasperk lag, dat zich tot aan het jaagpad uitstrekte Jane voelde de zon heet op haar huid branden, doch ergens vandaan kwam een koeltje om, wat een onaangename hitte had kunnen zijn, in een gezegende warmte te veranderen. Haar blik zwierf weg over het gouddoor- spikkelde brons van het water. Haar twee de kopje stond, onaangeroerd, koud te wor den. „Zoo in gedachten?" zei de stem van haar gastheer. Jane schrok op. „Ik ja, ik zat te den ken. Ik geloof niet, dat ik u zou kunnen zeggen waarover. Ik bedoel, zelfs al zou ik het willen". „Tja", zei Nicholas en keek naar de lange punt asch aan zijn sigaar. „Veertien dagen zijn tenslotte door te komen". „Veertien dagen? Waar hebt u het toch over?" „Zeven dagen één week. Veertien da gen twee weken met of zonder dwang arbeid" zei Nicholas. O'" Nicholas Revel voelde dat Jane's blauwe oogen op hem gericht waren. Hij wendde het hoofd hun blikken ontmoetten el kaar. Op Jane's gezicht stond duidelijk haar hulpelooze verbazing afgeteekend; het ge zicht, waar zij in kéék, was effen en volko men uitdrukkingloos "T (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 5