KRONIEK VAN OEN DAG Finland nog steed bereid tot onderhandelen. Nederland en de Volkenbond. De regeering bevordert de belangen der Ned. vliegtuigindustrie TWEEDE BUD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN ZATERDAG 16 DECEMBER 1939. No. 297. Bij het vonnis van Volkenbond. den De Finsche minister van buitenl. zaken richt zich tot Molotov. Chamberlain bij het Britsche expeditieleger in Frankrijk. Duitsche onderzeeërs in de Noorsche wateren. De houding van onze de legatie tijdens de verga dering te Genève. De schadeloosstelling bij vordering van onroerend goed. Belangrijke faciliteiten voor de nieuwe staatsleening. Duitsehland en Engeland zouden de wereld kunnen beheerschen. Hoofdonderwijzers kunnen reserve-officier worden. Duitsehland zet des nachts het grensverkeer stop. Canadeesche visschers voor dè Britsche vloot. Mededeelingen van mi nister Albarda in de Tweede Kamer. Een geheime clausule in het Turksche pact met de Geallieerden KUNST EN WETENSCHAPPEN Het Middelburgsch Dilettanten- Tooneel. Rusland is uit den Volkenbond gezet. De vroegere Russische vertegenwoordiger te Genève, Litwinof, die geruimen tijd voor zitter was van de Volkenbondsvergadering, heeft al zijn best gedaan, destijds, om een bruikbare formule vinden voor de be- begrippen „aanvaller" en „agressie", opdat Duitsehland, waartegen dit bedoeld was, geen hand zou hebben kunnen uitsteken naar Tsjecho-Slovakije, Dantzig of Polen, zonder dat onmiddellijk de Volkenbond zijn moreele veroordeeling van Duitsehland zou hebben uitgesproken. En Litwinof wilde het natuurlijk hierbij niet laten. Wel had den de heeren uit Moskou in dezen tijd „hooge idealen" Litwinof wilde meer. In feite wilde hij den Volkenbond gebruiken om het land, dat door Moskou het meest gevreesd werd, machteloos te maken Bij het bekend maken der Russische uit sluiting uit den Volkenbond heeft de Mos- kousche radio sarcastischen commentaar geuit over dit instituut, dat „zich voor het karretje der Britsche en Fransche imperi alisten liet spannen". Dat is teneenenmale onjuist. Hoezeer het wellicht te betreuren is, dat in de af- geloopen jaren Engeland en Frankrijk een invloed hebben gehad in den Bond, die den schijn mogelijk maakte, dat zij er aller eerst voor hun eigen belangen zaten, dezen keer heeft te Genève de stem gesproken van allen, die verontwaardigd zijn over den Russischen aanval. Dat deze verontwaar diging goed past bjj de bedoelingen der Ge allieerden, is een tweede. Duitsehland is uit den Volkenbond ge gaan, omdat het in dit instituut slechts een middel der overwinnaars van 1918 zag om den overwonnene klein te houden. Italië is er uit gegaan om eenzelfde soort reden; men gunde Italië niet wat het nood'g had en wat het voor zijn mededoen aan den wereldoorlog verdiende, zei Mussolini. De sancties ten tijde van den oorlog in Abes- synië deden voor Mussolini de deur dicht. En Rusland betitelt nu den Bond in den zelfden geest als z}jn nieuwe vriend. Het is te betreuren, dat het met zoo groote verwachtingen gestichte instituut van Ge nève van z\jn weinige kracht nog zooveel heeft moeten verliezen als thans het geval is. Wij bedoelen hier niet de uitsluiting van Rusland. Want zoolang in Moskou de „Ko mintern" gehandhaafd werd als generale staf van de „nationale" partijlegertjes, die in alle landen der wereld het zaad der re volutie moesten uitstrooien, moest het toch voor ieder duic"/ lijk zijn, dat het Kreml in een scheeve positie stond. En wie dit niet wilde zien, stond in een even scheeve po sitie en gaf blijk slechts te voeren wat men noemt „oogenbliks"-politiek, net als Rus land. Zoo bekeken, brengt dus deze uitsluiting een zuivering van de atmosfeer. Als het ons dan ook spijt, dat het zoover gekomen is, dan hebben we het oog op Duitsehland. Dezer dagen is in Engeland door een hooggeplaatste persoonlijkheid gezegd, dat in „de nieuwe wereld na dezen oorlog" een evenredige verdeeling der koloniën tot stand moet komen en dat Engeland daarbij niet zal achterblijven. Dit komt een beetje laat. Zelfs als men het volste vertrouwen heeft in de Engelsche beloften, dan kan men toch bij zichzelf de opmerking maken: „Als dit aan Duitsehland want daar gaat het om eerder was toegezegd en als er aan die belofte een begin van uitvoering was gegeven, zou dan ooit het Hitlerisme in Duitsehland zijn ontstaan? Rusland is jarenlang in Duitsehland uit gekreten, en andersom. En in de demo cratische landen zijn beide niet populair. Nu hebben de uitgekretenen elkaar gevon den. Of wel: zij zijn in eikaars armen ge dreven. Want nog altijd is net geen band van liefde, die hen bindt. De uitstooting van zijn nieuwen bond genoot komt natuurlijk Duitsehland goed van pas. Het is o.i. zoo, dat de wereld, naar de meening van Duitsehland, niet veront waardigd genoeg kan zijn tegen de Sovjet- Unie. Wij hebben sterk den indruk, dat Hitier speculeert op den angst der wereld voor het om zich heen grijpende commu nisme. De wereld ziet de roode poliep grij pen naar steeds meer landen. En de wereld ziet In dat Moskou de opgave van Lenin nog niet vergeten is, integendeel. Duitsehland heeft zich steeds een bol werk tegen het communisme genoemd. Het verdrag van München werd, volgens vele Engelschen, gesloten omdat Londen meer vrees had voor wat in Duitsehland zou ko men na een oorlog het communisme, zei men dan voor een Duitsehland, dat op dat oogenblik München zijn zin kreeg. Het is verder opmerkenswaardig, dat niet Engeland heeft voorgesteld om Rus land uit den Volkenbond te zetten, maar dat dit gebeurd is door eenige Zuid-Ame- rikaansche staten. Engeland wil Finland steunen met vliegtuigen en materiaal, maar het wil Moskou niet den oorlog verklaren. Men krijgt wel eens den indruk, dat Lon den niet precies weet wat het 't meest moet vreezen: het nationaal-socialisme of het communisme. Met het eene is het in oorlog, tegen het andere leent het zijn vliegtuigen uit. Er blijkt in Engeland een strooming te bestaan om vredesonderhandelingen te openen met Duitsehland. Als drie lords in het Hoogerhuis in dezen geest spreken, dan kan men wel rekenen, dat er meer dan drie menschen in Groot-Brittannië zijn, die er zoo over denken. En hierover sprekend, denkt men onwillekeurig aan Hitiers voor laatste „vredesaanbod", waarin hij zeide een verbond te willen sluiten met Enge land en zich dan te willen verplichten om dit land, waar ter wereld ook, bij te staan als het mocht worden aangevallen. Deze passage, waaraan destijds slechts weinig aandacht is besteed, sloeg du;de- lijk op Japan, den bondgenoot in het Ko mintern-verdrag, „het gele gevaar", en op Rusland „het roode gevaar Engeland is hierop niet ingegaan. En thans gaat de regeering evenmin in op de voorstellen der drie lords Waarschijn lijk zou het Londen heel wat waard zijn °m> Duitsehland aan zijn kant te krijgen als'het eens mocht komen tot een strijd tegen den staat van het communisme Zoover is het echter niet en zooals, de zaken nu staan, zou Groot-Brittannië zich op grove manier blameeren als het po gingen deed in die richting Want dan zou het zeker een groot deel van zijn huidige oorlogsdoeleinden moeten prijsgeven. Lon den blijkt hierover niet te denken Maar de wereld heeft meer gezien hoe het zelfde belang vroegere tegenstanders tot elkaar deed komen, Berlijn en Moskou vormen het laatste voorbeeld „Ons eerste oorlogsdoel is het neer slaan van het nationaal-socialistische Duitsehland" heeft Chamberlain gezegd. Maar het tweede zoo pas Reuter meldt uit Helsinki: De Finsche minister van buitenlandsche zaken, Tanner, heeft gisteren voor de radio in het Rus sisch een redevoering u'tgesproken, waar in hij zich tot den Russischen volkscommis saris van buitenlandsche zaken, Molotov, richtte hem mededeelde, dat Finland bereid was de onderhandelingen over een vreedzame regeling van het geschil voort te zetten. Tanner vroeg: „Zijt gij bereid de onder handelingen te hervatten? Ik vraag U te antwoorden langs denzelfden weg, dien ik thans gebruik. Enkele weken geleden wa ren Paasikivi en ik bezig met het voeren van onderhandelingen met U en Stalin. Deze onderhandelingen hadden betrekking op eischen, die door den Sovjet gesteld wa ren betreffende afstand van gebied. Wij wa ren bereid vérstrekkende concessies te doen, ofschoon er geen wettige rechtvaar diging bestond. Bij deze onderhandelingen slaagden wij er niet in een gemeenschap pelijke basis te vinden. Desalniettemin ga ven wij uitdrukking aan de hoop, dat zij voortgezet zouden kunnen worden, tot een bevredigende regeling zou zijn bereikt. De onderhandelingen werden niet voortgezet. De blaam hiervoor valt op den Sovjet. Gij hebt het aanbod der Vereenigde Staten tot bemiddeling afgewezen evenals de voor stellen van de Zweedsche regeering. Uw laatste daad is geweest het voorstel te ver werpen van den Volkenbond tot staking van de vijandelijkheden en opening van on derhandelingen. Om te vermijden, dat gij onze voorstellen zoudt hooren, hebt gij alle deuren gesloten. De lucht echter is nog open. De gebeurtenissen, die daarop intusschen gevolgd zijn, waren er op berekend, QBi de gedachte te doen ontstaan, dat Rusland heel dien tijd doelstellingen in den geest had van verder strekkenden aard. Uw doel stellingen schijnen te zijn U in het bezit te stellen van geheel Finland en de tsjaristi- sche grenzen te herstellen. Wanneer dat Uw doel is, kunt gij er zeker van zijn, dat Finland zich tot het uiterste zal verdedi gen. Het Finsche volk is niet bereid zijn onafhankelijkheid en vrijheid te verliezen, of zich te onderwerpen aan een vreemd juk." Het Britsche departement van oorlog deelt mede, dat eerste minister Chamber lain in Frankrijk is aangekomen en eenige dagen zal doorbrengen bij het Britsche ex peditieleger. De speciale correspondent van Reuter bij het Britsche expeditieleger meldt, dat Chamberlain per vliegtuig is aangekomen Een escorte Britsche gevechtsvliegtuigen heeft het toestel van Chamberlain van En geland af vergezeld. Volgens den Stockholmschen correspon dent van de „Neue Zürcher Zeitung" zou de Noorsche regeering een protest indienen bij de Duitsche regeering tegen herhaalde schending van de Noorsche neutraliteit door Duitsche onderzeeëers, die kortelings drie schepen in de Noorsche territoriale wateren hebben getorpedeerd. Eén schip werd getorpedeerd zonder voorafgaande waarschuwing. Het optreden der Duitsche duikbooten zou gericht zijn tegen vracht schepen die Noorsch en Zweedsch ijzererts naar Engeland en Frankrijk vervoeren. Officieus verluidt: In de ontwerp-resolutie nopens Finland's beroep op den Volkenbond tegen de agres sie van de Sovjet-Unie, welke Donderdag te Genève aan de Volkenbondsvergadering werd voorgelegd, komt een passus voor, waarin de secretaris-generaal gemachtigd wordt, de medewerking te verleenen van zijn technische d.ensten voor de orgartisatie van den bijstand aan Finland, waarvoor in deze resolutie op ieder lid van den Volken bond een beroep wordt gedaan. Voor Nederland stelde zich hier de vraag, of zulk een organisatie door de apparatuur van den Bond, welke den indruk kon wek ken, als zou Nederlaifd gezamenlijk met een der in het Westen oorlogvoerende partijen deelnemen aan een internationale actie, zij het ook onder auspiciën van den Volken bond, te beschouwen ware als een collectie ve Volkenbondsactie. Het is dan ook om die reden, dat de Ne- derlandsche delegatie te Genève, hiertoe door de regeering geïnstrueerd, bij het uit brengen van haar stem voor de resolutie een verklaring heeft afgelegd, waarin zij deed uitkomen, dat Nederland de bewuste zin snede in dien zin opvat: dat de genoemde medewerking in geen geval kan worden be schouwd als een collectieve actie van den bond zelf, maar uitsluitend als medewer- k;ng van zjjn technische diensten aan de in- dividueele leden, die Finland materieele en humanitaire hulp zouden willen geven. Dit in aansluiting aan een mededeeling in de Nederlandsche bladen van jl. Zater dagavond en Zondagochtend, over het stand punt hetwelk Nederland ten aanzien van deze aangelegenheid zou innemen, nl. dat de Volkenbond in zijn tegenwoordige sa menstelling het gezag mist om leiding te geven bij een internationale actie tegen een aanvaller. Een tweede voorbehoud moest de Neder landsche delegatie maken ten aanzien van de vaststelling, dat de Sovjet-Unie zich door haar optreden geplaatst had buiten 't Volkenbondshandvest. Dit is een opvatting, die, hoezeer op zichzelf wel verklaarbaar, in den opzet van het Volkenbondshandvest zelf geen steun v'ndt. Aan Nederlandsche zijde had men er de voorkeur aan gegeven, zich strikt te houden aan de toepassing van het Volkenbondsverdrag, wat overigens aan de beslissing, gelijk die is gevallen, niet in den weg zou hebben gestaan. Het is onder deze reserves, dat Nederland de resolutie heeft aanvaard, waaraan de veroordeeling van het optreden der Sovjet- Unie tegen Finland ten grondslag lag. Commissies ingesteld. Men meldt ons uit Den Haag: Op grond van de algemeene vorderingswet 1939 is bij KB bepaald, dat voor elk der gebie den, ressorteerende onder de directies van s rijks belastingen en der registratie en domeinen, wordt ingesteld een commissie bestaande uit drie leden, zoomede plaats vervangende leden, welke commissies tot taak zullen hebben, in het geval, bedoeld in art 11, lid 3 van de algemeene vorde ringswet 1939, bij vordering van onroe rend goed de schadeloosstelling in hoogste ressort vast te stellen, met inachtneming van de bij KB. van 29 Aug. vastgestelde bijzondere regelen. Benoemd zjjn in de commissie voor het gebied, ressorteerende onder de directie der registratie en domeinen te Mid delburg: le. tot lid, tevens voorzitter: den direc teur der registratie en domeinen te Mid delburg; 2e tot leden mr. m. C. van der Minne te Middelburg en -ir. C. Staf te Arnhem De regeeringspersdienst meldt: Van 2 Januari 1940 af zal men bevoegd zijn om bedragen, verschuldigd wegens de vermogensbelasting, met inbegrip van alle daarop geheven opcenten, en wegens de verdedigingsbelasting I, te betalen door middel van schuldbekentenissen, deeluitma kende van de a.s. staatsleening. Bovendien zal men bevoegd zjjn, betalin gen in de genoemde belastingen, verschul digd door verschillende personen, te combi neeren tot één betaling. Dit zal bijvoorbeeld kunnen geschieden door bemiddeling van een bank, een effectenkantoor of op andere wijze. Op die wijze zal ook ten aanzien van klei nere aanslagen van de vermelde faciliteit kunnen worden gebruik gemaakt. Daarnaast zal den ontvangers worden op gedragen een redelijk aantal coupures van 500 en 100 gulden, welke te hunnen kantore in betaling zijn gegeven, beschikbaar te houden om deze te kunnen teruggeven aan wie een grootere coupure ter betaling aan biedt. Contanten zullen de ontvangers niet kun nen teruggeven. Betalingen met recepissen zal mogelijk zjjn zoolang de obligaties nog niet zjjn af gegeven. Maar Engeland wenscht dit niet. De vroegere Britsche ambassadeur in Parijs en Berlijn, sir Eric Phipps, heeft in de Press Club te Londen aan een noenmaal het woord gevoerd Hjj zeide o.m., dat bjj zjjn besprekingen met de Duitsche leiders de kern van hun opmerkingen was, „wan neer Duitsehland en Groot Brittannië tot een overeenkomst kunnen geraken, kun nen zij de wereld beheerschen". Phipps had steeds geantwoord, dat Engeland niet den wensch had om de wereld te beheerschen en nooit een overeenkomst kon afsluiten, die tegen derden was gericht Soortgelijke denkbeelden werden geop perd tegenover de Fransche collega's van spr Phipps voegde hieraan toe, ;,het schjjnt nooit te zjjn opgekomen bjj onze Duitsche vrienden, dat wjj mogelijk onze aanteekeningen wel eens zouden kunnen vergelijken". Voor de opleiding tot reserve-officier kunnen in het vervolg ook in aanmerking komen zjj, die in het bezit zjjn van een akte van bekwaamheid als hoofdonderwij zer, bedoeld in art 77 onder b der lager- onderwijswet. In het algemeen zullen zij echter niet kunnen worden bestemd voor opleidingen waarbjj uitsluitend of bij voorkeur perso nen worden geplaatst, die voldoen aan bij zondere eischen betreffende wiskunde of technische bekwaamheid Houders van bedoelde akte, die n i e in werkeljjken dienst zjjn en die wenschen mede te dingen naar plaatsing bjj een der opleidingen tot reserve-officier, welke begin Februari 1940 aanvangen, kunnen zich per ongezegeld verzoekschrift tot den minister van defensie wenden. Deze ver zoekschriften, waarbjj behoort te worden overgelegd een gewaarmerkt afschrift van de akte van bekwaamheid als hoofd onderwijzer en van de daarbij behoorende cjjferljjst, welke tegelijk met de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer werd uitgereikt, moeten vóór 30 December a s het departement van defensie hebben be reikt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bjj het doen van een keuze uit de gega digden de jongeren het eerst voor plaatsing in aanmerking komen, en dat zjj, die de eerste o.efening hebben volbracht, n i e kunnen mededingen. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: In tegenstelling met de oorlogvoerende Westelijke mogendheden hebben de Duitsche grensbeve.ligingsautoriteiten de bepalingen voor het overschrijden van de grens tot dus verre uiterst tegemoetkomend gehandhaafd. Met gebruikmaking van deze inschikkelijke handhaving trachten systematisch in het Westen van het rijk lichtschuwe elementen en buitenlandsche spionnageagenten, de Duitsche grens illegaal te overschrijden. Om de hieruit voortvloeiende gevaren te voorkomen, is bevel gegeven, dat het over schrijden van de grens, aan de Deensche, Nederlandsche, Belgische, Luxem- burgsche en Zwitsersche grens, met ingang van 18 December geregeld in den tijd van 20 uur des avonds tot zeven uur des mor gens, stop gezet' wordt. Dit geit niet voor het normale spoorwegverkeer. Vergrijpen tegen deze bepaling zullen in de toekomst meedoogenloos gestraft worden. Ongeveer tweehonderd visschers van Belle Isle en New-Founland (Canada) tus- schen 18 en 24 jaar, zijn te Liverpool aan gekomen om dienst te nemen op de Brit sche vloot. Zij zijn de eersten van een con tingent van 625 vrijwilligers, die zjjn aan genomen voor den dienst op mijnenvegers. Van sommigen hebben de vaders dienst gedaan in den vorigen oorlog. Zjj werden begroet uit naam van den koning. Gistermiddag heeft de Tweede Kamer de begrootingen van Waterstaat en van het Verkeersfonds voor 1940 zonder hoofdelij ke stemming aangenomen Bjj de onder scheidene af deelingen van het Verkeers fonds hebben Vele sprekers het) woord gevoerd over spoor- en tramwegaangele genheden, over de waterwegen en de bin nenscheepvaart, over de landwegen in vele deelén des lands en over de luchtvaart Bij deze laatste afdeeling bepleitten de hee ren Baas (ar.) en Van Kempen (lib) o m. de belangen van de Nederlandsche vliegtuigindustrie In antwoord hierop deelde minister Albarda mede, dat na het gevoerde overleg van de regeering met die industrie en de KLM bij de Fokkerfa brieken een bestelling van vier belangrij ke vliegtuigen is gedaan, terwijl men over andere belangrijke machines nog in on derhandeling is. Een luchtverbinding met Noord- Amerika wordt overwogen. Voorts deelde de minister mede, dat naast de verbinding tusschen Nederland en West-Indië zeer ernstig wordt overwogen een luchtverbinding tusschen Nederland en Noord-Amerika, met Nederlandsche vlieg tuigen te onderhouden Verdere mede deelingen konden hierover nog niet wor den gedaan. Bij de afdeeling waterwegen en scheep vaart vestigden de heeren Duymaer van Twist (ar.) en Ebels (vd.) o.m. de aan dacht op de te hooge en verschillende scheepvaartrechten De minister antwoord de, dat die scheepvaartrechten niet met een enkele pennestreek kunnen worden weggevaagd Bij het verleenen van con cessies wordt er op toegezien, dat die rechten niet te hoog zijn Bij de afdeeling landwegen bepleitte de heer Ter Laan (sd.) een tegemoetkoming van het rijk aan de gemeente Rotterdam in de bouw en exploitatiekosten van den Maastunnel. De Kamer ging uiteen tot Dinsdagmid dag De „National Zeitung" te Essen meldt uit Moskou, dat volgens een aldaar gepu bliceerd bericht, dat ook in de Russische radio is verspreid, het Britsch-Fransch- Turksche pact een geheime clausule zou behelzen, welke voorziet in de opstelling van een tegen de Sovjet-Unie gericht leger in Turkije onder Fransch commando. Dit leger zou bestaan uit 400000 Franschen, 80.000 Engelschen en 500.000 Turken. RUSSISCH SPIONNAGECENTRUM IN HELSINKI ONTDEKT. Het Deensche blad „National Tidende" verneemt uit Helsinki, dat daar een Sov jet-Russisch spionnagecentrum is ontdekt, met vertakkingen naar Stockholm. Tijuens de verduistering bemerkte een politieman in de Finsche hoofdstad een niet voldoen de afgeschermd licht. Bij onderzoek bleek in de woning een Russische vrouw met Stockholm te telefoneeren. Onder bedrei ging met zijn revolver arresteerde de agent de vrouw. GERUCHTEN ROND VON PAPEN. Havas meldt uit Ankara (Turkije): Wel ingelichte kringen bevestigen, dat de Turk sche regeering niet aan Duitsehland ver zocht heeft den ambassadeur in Turkije, Von Papen terug te roepen. De openbare meening is echter van oordeel, dat het aan blijven van den ambassadeur moeilijk is geworden na zijn recente propagandistische optreden en dat Berlijn derhalve zijn ver tegenwoordiger in Turkije zal vervangen. Geslaagde opvoering van „Op 't kantje ai". Jan Fabricius heeft met „Op 't kantje af" een stuk geschreven, dat alle kwaliteiten bezit om het publiek een avond lang goed amusement te geven. Het heeft vaart, hu mor, ernst en spanning in een doseering, die geen oogenblik van 't een te veel en 't ander te weinig geeft. Het is een comedie, maar dikwijls komt na een hartelijken lach een oogenblik, dat voor en achter het voetlicht de gezichten verstrakken en dat zijn niet de slechtste. Wel zijn het de moeilijkste om te spelen, want de speler, die iets geestigs moet zeggen, heeft den tekst mee, doch als vlak daarna iets ernstigs moet worden uit gebeeld, dan is het vaak zoo lastig om de grens naar het lachwekkende niet te over schrijden. Biedt dus het stuk de mogelijkheid voor een goeden avond licht tooneel, er liggen voor de spelers niettemin vele voetangels en klemmen. Drift en berouw en minutenlange alleen spraken, wij willen de dilettanten-reputa ties, die daardoor gekraakt zijn, niet tel len. Maar gisteravond is dat niet gebeurd. In tegendeel: Het Middelburgsch Dilettanten- Tooneel heeft zijn reputatie ten volle ge handhaafd en versterkt. De spelers gaven den tekst den juisten achtergrond, zoodat woord en spel een har monisch en succesvol geheel werden, goed tooneel. „Op 't kantje af" is een comedie met een „probleem" en een „moraal". Het probleem is: Wie is de baas in het huwe lijk? En de moraal verheugt U, heeren der schepping! luidt: de man. Fabricius concretiseert het „probleem" in de geschiedenis der pas-getrouwde Boldriks. „Hij" verlangt naar zijn werk in Indië en „zij" blijft liever in Den Haag en is graag bereid zonder veel nadenken van hem het offer aan te nemen dat hij het werk, dat hij lief heeft, in den steek laat. Een vriendin, die zich bij haar echtgenoot, het type van den Haagschen ambtenaar, verveelt, helpt het jonge vrouvWje de ledige uren te vullen, welke vulling lang niet naar den smaak is van Boldrik. Hij geeft maar toe. Else heeft als eenig kind nooit anders gekend dan haar eigen zin te doen en nu schijnt het zoo te blijven. Maar haar grootmoeder waarschuwt hem „zijn haar niet te laten knippen voor den tijd" en te denken aan Simson. Hoe Boldrik dezen raad ter harte neemt en hoe de geschiedenis zich ontwikkelt en eindigt, is te kostelijk om na te vertellen. Laten wij volstaan met te zeggen, dat het M.D.T. het ons gisteren ook kostelijk heeft vertoond. Alle rollen waren in goede handen. De verliefdheid, het eigendunkelijke optre den en de inkeer van het jonge vrouwtje „deden" het uitstekend. Haar man en haar vader waren niet minder en haar groot moeder vervulde de moeilijke taak om in een comedie wijze woorden te zeggen en niet langdradig of belachelijk te worden, op een manier, die aller bewondering af dwong. Natuurlijk komt het jonge stel toch in Indië terecht. Eer het zoover is, moet er echter heel wat gebeuren. Wij zien het hu welijk van den referendaris bijna eindigen in echtscheiding en wij zien hoe het met de Boldriks ook nog maar net op 't kantje af goed gaat. Maar goed gaat 't in het stuk en goed ging 't gisteravond en allen kon den tevreden zijn, het publiek over het spel en de spelers over het succes. Een langdu rig applaus en bloemen vormden een wel verdiende hulde. Dat wij hierboven den referendaris en echtgenoote slechts even hebben aangestipt, beteekent niet in het minst, dat hun spel minder goed was. Hun rollen waren kleiner, maar aan het spel deed dit niets af. Ook Clara, die dienstbode en Hendrik, de huis knecht waren uiterst geslaagde figuren. De zaal heeft om hen gebulderd. De Nieuwe Schouwburg was bijna geheel bezet. De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford en mevr. Quarles van Uffordbaronesse Mulert tot de Leemcule gaven door hun tegenwoor digheid blijk van hun belangstelling. Een strijkje speelde het Wilhelmus en zorgde ook den verderen avond voor gepaste mu ziek.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 5