Walcheren's MelKpro aucten zijn beter Tel. 83 CRISISBEKENDMAKma Op volle kracht werken de Sunlight- fabrieken om de Nederlandse huisvrou wen te voorzien van de van ouds bekende kwaliteitsproducten: Sunlight Zeep, Lilx, Vim, Radion, Rinso, Lux Toilet Zeep en Rexona Toilet Zeep. Als niettemin de verbruiksters van onze artikelen moeilijk heden hebben om in de winkels de nodige Sunlight-producten te krijgen, dan is dit uitsluitend te wijten aan het feit, dat er huis vrouwen zijn, die het voorschrift van onze Regering in de wind slaan en Sunlight- producten hamsteren. Dit betreuren wij ten zeerste, want door deze onverantwoor delijke handelingen kan in de winkels een tekort aan Sunlight-producten ontstaan, wat voor onze geregelde verbruiksters zeer onaangenaam is. Wij geven dus iedere huisvrouw de raad: Koop niet meer Sunlight-producten dan U voor een week nodig heeft. Als iedere huisvrouw zich hier stipt aan houdt, dan kunnen wij aan alle aanvragen voldoen, want onze fabrieken werken op volle kracht en kunnen ruimschoots voldoen aan de normale vraag. BUREAU VOEDSEL VOORZIENING IN ZEELAND. RADIO-PROGRAMMA VEERE AGENDA VOEDERNORMEN VOOR DE PERIODE VAN 13 NOVEMBER TOT EN MET 10 DECEMBER 1939. Van officieele zijde wordt het vol gende bekend gemaakt: De normen, volgens welke de hoe veelheid veevoeder bepaald wordt, waarvoor in de periode 13 November tot en met 10 December aan veehou ders toewijzingsbiljetten worden ver leend, zijn de volgende: I. RUNDVEE. 1. Melk- en kalfkoeien, hoogdrach- tige en melkgevende vaarzen, bene vens mestvee, dat melkende word vet gemaakt: avan consumptie-melkbedrijven met een gemiddelde winterproductie van meer dan 9 1 melk per koe per dag 2,5 kg; b. van consumptie-melkbedrijven met een gemiddelde winterproductie van 69 1 melk per koe per dag 2 kg. Aan den provincialen voedselcom- missaris staat ter beoordeeling of de omstandigheden, in den zin dezer nor men, voor specifieke consumptie- melkbedrijven bedoeld, al of niet aan wezig zijn. c. van bedrijven met minder dan 10 bouwland, niet tot de catego rieën a en b behoorende, 1 kg per dier per dag; d. van bedrijven met 10 of meer bouwland, niet tot de categorieën a en b behoorende 0,75 kg per dier per dag. 2. Mestvee, 2 jaar en ouder, niet onder 1 genoemd, 0,75 kg per dier per dag. 3. Jongvee, 1 jaar en ouder, (geen mestvee, geen stieren) 0,25 kg per dier per dag. 4. Vaarskalveren beneden 1 jaar 0,50 kg per dier per dag. 5. Stierkalveren beneden 9 maan den 0,50 kg per dier per dag. 6. Dekstieren, 9 maanden tot 2 jaar, 1,5 kg per dier per dag. 7. Dekstieren, 2 jaar en ouder, 1,5 kg per dier per dag. 8. Mestkalveren nihil. 9. Mestvee beneden 2 jaar, niet tot de vorige categorieën behoorende, 0,25 kg per dier per dag. Aangezien het vee gedurende de onderhavige periode vrijwel uitslui tend op stal verblijft, hebben de nor men t.o.v. die van het tijdsbestek 16 October13 November in het alge meen eenige verhooging ondergaan. II. PAARDEN, Aan den paardenhouders, die geen „jaartoewijzing" voor hun paarden hebben ontvangen, kan op basis van de volgende normen een toewijzing worden verleend: 1. Werkpaarden boven 2 jaar, niet tot de volgende categorieën behoo rende: a. van bedrijven met 50100 bouwland 3 kg per dier per dag; b. van bedrijven met 550 bouw land 3 kg per dier per dag; c. van bedrijven met minder dan 5 bouwland nihil. 2. Manege- en stalhouderspaarden mai. 3 kg per dier per dag. 3. Politiepaarden max. 4 kg per dier per dag. 4. Sleeperspaarden, melkrijders paarden en andere paarden, welke buiten het landbouwbedrijf zwaren transportarbeid verrichten max. 4 kg per dier per dag. 5. Jonge paarden, 13 jaar (geen werkpaarden boven 2 jaar) 2 kg per dier per dag. 6. Veulens beneden 1 jaar 2 kg per dier per dag. 7. Hengsten boven 2 jaar 3 kg per dier per dag. De normen voor de paarden zijn in Bet algemeen niet gewijzigd. Op grond van aard en omvang der werkzaamheden werd het niettemin gewenscht geacht, het voor werk paarden van bedrijven met 50100 bouwland geldende rantsoen met 1 kg per dag te verminderen en gelijk te stellen aan dat, hetwelk voor de werkpaarden van bedrijven met 5 50 bouwland geldt. Daartegenover werd echter tevens besloten om de jonge paarden van 13 jaar, alsmede de veulens instede van 1 kg, 2 kg per dier per dag te verstrekken. UI. VARKENS. 1. Biggen tot 30 kg 0,25 kg per dier per dag. 2. Varkens van 3090 kg, mest- varkens boven 90 kg, fokzeugen en dekbeeren: a. van bedrijven, waar de zwaar- mesterij wordt uitgeoefend 2,6 kg per dier per dag; b. van de overige bedrijven 2 kg per dier per dag, met dien verstande, dat de te ver strekken hoeveelheid voeder per dag maximaal gelijk is aan 60 van de varkenstoewijzing, vermenigvuldigd met de betreffende hiervoor vermel de norm, terwijl, indien minder dan 60 van de varkenstoewijzing wordt gebruikt, het aantal aanwezige var kens zonder meer met de hiervoor geldende normen van 2, resp. 2,6 kg vermenigvuldigd kan worden. Voor de „zwaarmestersnorm" van 2,6 kg kunnen uitsluitend in aanmer king komen varkenshouders, woon achtig in de provinciën Noord-Hol land, Zuid-Holland of Utrecht. Het aantal varkens boven 90 kg, dat zij opgeven, dient dan echter ten min ste 50 naar boven afgerond) te bedragen van het totale aantal varkens boven 30 kg dat aanwezig is. Fokzeugen en dekbeeren blijven hier bij echter buiten beschouwing. Voor de periode na 10 December zal ten aanzien van het onderscheid tusschen de „zwaarmesters" en de overige varkenshouders een ander criterium gelden. IV. GEITEN. 1. Drachtige en melkgevende gei ten 0,25 kg per dier per dag. 2. Dekbokken 0,5 kg per dier per dag. 3. Jonge geiten en lammeren, niet tot de eerste twee categorieën behoo rende, nihil. V. PLUIMVEE. 1. Hoenders van fok- en vermeer- deringsbedrijven voor 100 van het door de Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee toegestane aan tal 100 gram. 2. Hoenders van alle overige bij de L.C.O. georganiseerde pluimveehou ders met uitzondering van sportpluim- vee tot een maximum van 65 van het begin September geïnventariseer de aantal, 100 gram per dier per dag. 3. Piepkuikens beneden 12 weken, 60 gram per dier per dag. 4. Eenden van fok- en vermeerde- ringsbedrijven voor 100 van het door de Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee toegestane aan tal aan gemeengd graan, 100 gram per dier per dag. 5. Eenden van specifieke eenden- bedrijven tot een maximum van 80 van het begin September geïnventa riseerde aantal aan gemengd graan, 100 gram per dier per dag. 6. Eenden van alle overige bedrij ven tot een maximum van 80 van het begin September geïnventariseer de aantal aan gemengd graan, 60 gram per dier per dag. 7. Kalkoenen van georganiseerden bij de L.C.O.'s, 150 gram per dier per dag. De normen, welke voor de vorige periode voor het pluimvee hebben ge golden, zijn voor het tijdsbestek 13 November11 December gehand haafd. LEVER S ZEEP MAATSCHAPPIJ N. V. R A D I O N N. V, De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland maakt het volgende be kend: Voor zoover betreft de districten Oost en West Z.-Beveland wordt de levering van granen en peulvruchten, welke deze week (6 tot en met 11 No vember) zijn gekeurd, uitgesteld tot de week van 20 tot en met 25 Novem ber a.s. In de week van 13 tot en met 18 November a.s. zal derhalve de le vering zijn stopgezet. Tevens zal in de week van 13 tot en met 18 No vember in Goes niet worden gekeurd. Alleen de levering van de granen en peulvruchten, die de vorige week (30 Oct. tot en met 4 Nov.) zijn ge keurd, gaat gewoon door. Met nadruk zij er de aandacht op gevestigd, dat deze regeling uitslui tend geldt voor Zuid-Beveland. ZATERDAG 11 NOVEMBER. HILVERSUM I 1875 EN 414,4 M. KRO-Uitz 8,00 Ber. ANP. 8,05—9,15 en 10,00 gram 11,30 Godsd, halfuun. 12,00 Ber. 12,15 KRO-ork. (12,45—1,10 Ber. ANP., gram 2,00 Voor de rijpere jeugd 2,30 Gram. 2,45 Kinderuurtje. 4;,00 KRO-ork 4,50 Rococo-octet 5,15 Filmpraatje. 5,30 Rococo-octet. 5,45 KRO-Nachtegaaltjes. 6.15 Gram 6,20 Journalist', weekoverz. 6,45 Gram. 7,00 Ber. 7,15 Cyclus;. 7,35 Ac- tueele aetherflitsen 8,00 Ber. ANP, mede- deelingen. 8,15 Toespraak. 8,25 Medita tie met muz. omlijsting 8,40 Gram. 8,45 Gevar. programma. 10,30 Ber. ANP. 10,40 Causerie (met muz. omlijsting). 11,10 12,00 Gram. HILVERSUM H 301,5 M. VARA-Uitz. 10,00—10,20 vm. en 7,30— 8,00 VPRO. 8,00 Ber. ANP, gram. 10,00 Morgenwij ding 10,20 Voor de arbeiders in de Con tinubedrijven 12,00 Gram'. (Om 12,45 Ber. ANP). 2,00 Filmpraatje 2,152,55 Orgel en piano 3,00 Overz van den economi- schen toestand over 't 3e kwartaal '39. 3,20 Gram. 3 30 VARA-ork. 4,30 Vragenb. 4,50 Residentie ork. en solist (opn.) 5,30 Repor tage. 5 50 Orgelspel 6,15 Uit de roode jeugdbew. 6,45 Kinderleesclub. 7,00 VARA- Kaïender. 7 05 Felicitaties. 7,10 Politiek radiojournaal. 7,30 Cyclus ,Hoe werkt de kerk7' 8,00 Herh SOS-Ber. 803 Ber ANP, VARA-Varia 8,15 Toespraak. 8,25 Gram 8.30 Esmeralda 9,10 Toespraak 915 Radiotooneel. 9.30 Gram 9 40 Com munity-singing (opn 10,00 ..En nu Oké!" 11,00 Ber ANP 11,10 Radiotooneel 11,3012 00 De Ramblers. ENGELAND 391 EN 449 M^ 10,05 Kerkdienst, 10,35 Lewisham Hippodrome- ork. 11,20 Causerie. 11,35 Joe Loss en zijn orkest 12,20 Ber. 12,30 Het Coventry Hippodrome ork, 1,20 Orkestconc. 2,00 Uitwisselingsconcert met Frankrijk. 2,40 Gevar progr. 3,20 Ber. 3,35 Sportpraatje. 4,05 Orgelspel. 4,20 Kinderuurtje. 4,50 Cau serie. 5,20 Ber. 5,35 Causerie. 5,50 Varié té. 6>50 Mededeelingen 7,20 Kerkdienst. 7,40 BBC-Haxmonie-ork. 8,15 Causerie 8,20 Ber. 8,35 Causerie, 8,50 BBC-Thea- ter-ork. 9,35 Gevar. progr., 10,20 Orkest conc. 11,10 Declamatie, 11,2011,35 Ber RADIO PARIS 1648 M, Geen opgave ontvangen. KEULEN 456 M. 5,50, 7,40 en 9,05 Gram. 9,3010,20 Pop. concert. 11,20 Herm. Ha- gestedtl's ork. 1,35 Gram. 2,304,20 Win terhulp-programma 5,20 Concert. 7,35 12,20 Zie Deutschlandsender. BRUSSEL 322 EN 484 M. 322 m11,20 Gram. 11,50 Omroepork 12,50 Gram. 1,25 Causerie (met gram. pl 2,25 Zang, mandolinespel en gram 3,50 Pianovoordr. 5,05 Omroepork. 5,15 Reportage 5 40 Omroepork. 6,45 Gram. 7,20 Ontspanningsprogr. voor soldaten. 7,50 Gram. 8,20 ,,De lustige Krekels'". 9,30 —11,20 Gram. 484 m: 11,05 Gram. 1150 Radio-ork 12,50, 1,20 en 2,10 Gram. 3,05 Pianovoor dracht. 3,20 Omroepdansork 4,00 Cello- voordr. 4 35 Gram. 5,10 Reportage 5,50 Gram. 7,20 Uitz voor .soldaten1. 7,50 Ge varieerd progr. 9,30 Omroepdansork. en soliste 10,2011,20 Gram. DEUTSCHLANDSENDER 1571 M, 7,35 Gevarieerd progr. 8,05 Künneke-progr 9,20 Ber. en mededeelingen 9,50 Concert. 11,20 Ber., hierna tot 12,20 Nachtconc Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent C. DE JONGE. APOTHEKEN. Van Zaterdagavond 9 uur, Zondag en de nachten der volgende week is te Middel burg geopend de apotheek, Van Pien- broek, Pottenmarkt. MIDDELBURG. Tot ZO 12 Nov. Ver. „Voor de Kunst", Ten toonstelling werken van D. Koets en J. Buys; Kunstmuseum (Schutters hofstraat). Geopend: Werkd. 13,00 16,00 h. ZO 10—16,00 h. MA 13 Nov. Lez. Natuurk. Gezelschap, spr. prof. dr. B. G. Escher, te Leiden; 20,15 h. Dl 14 Nov. Klavieravond 2 vleugels door de hrn. mr. Vogelvanger en Ferwerda; m.m.v. Betsy Bonthuis-Dhont; „Witte Zwaan" 20,15 h. Dl 14 Nov. Openb. Verg. met filmvertoo- ning Ver. voor Facultatieve Lijkver branding afd. Middelb. e.o. spr. de heer J. J. Deggeler, lid Hoofdbest. St. Joris 20,15, h. Dl 21 Nov. Opening 2e zitting Prov. Staten van Zeeland; 14,00 h. VR 24 Nov. Bijeenk. Ned. Prot. Bond, spr ds. H. H. Dorgelo, Naarden. ZA 2 Dec. St. Nicolaasfeest door Muziek- Vereen. „Crescendo", St. Joris. ZA 9 Dec. 't Overschotje, bonte-lach-avond „Confetti", Schuttershof 20.00 h. VR 15 en ZA 16 Dec. Coöperatieve Revue Tholen en Van Lier. MA 18 Dec. Lez. Natuurk. Gezelschap, spr dr. K. M. Slotboom te A'dam; 20.15 h Dl 19 en WO 20 Dec. Verg. Prov. Staten van Zeeland; 10 uur. 1940. MA 15 Jan. Lez. Natuurk. Gezelschap, spr prof. dr. H. A. Kramers te Leiden, 20,15 h. WO 24 Jan. Bijeenk. Ned. Prot. Bond, spr de hr. A. Brys, Den Haag. MA 29 Jan. Generale Repetitie Kon. Zang- vereen. „Tot Oefening en Uitspan ning", en de Ver. voor Instrumentale Muziek. Dl 30 Jan. Groot concert met symphonie- orkest Kon. zangvereen. „Tot Oefe ning en Uitspanning", en de Ver. voor Instrumentale Muziek. MA 19 Feb. Lez. Natuurk. Gezelschap, spr dr. G. J. van Oordt; te Utrecht 20.15 h. VR 8 Mrt. Bijeenk. Ned. Prot. Bond, spr. ds. G. Westmijse, Rotterdam. MA 18 Mrt. Lez. Natuurk. Gezelschap, spr. prof. dr. F. M. Böhl te Leiden; 20.15 h. WO 3 Apr. Generale repetitie Vereen, v. Instrumentale Muziek en Kon. Zang- vereen. „Tot Oefening en Uitspan ning". DO 4 Apr. Concert Vereen, v. Instrumen- trale Muziek en Kon. Zangver. „Tot Oefening en Uitspanning". GOES VR 10 Nov. Ned. Natuurhistorische Vereen, causerie Jan P. Strijbos; Schuttersh. 20,15 h. ZA 11 en ZA 18 Nov. Uitv. Ruvue Gezelsch. „Euphonïa", ',,Binneii ponder klop pen"; „Prins van Oranje". DO 16 Nov. Opv. „De Schouwspelers" van „Gekocht en betaald"; Schuttershof, 20,15 h. Dl 21 Nov. Openb. Verg. m. filmvertooning Ver. v. Facultatieve Lijkverbranding afd. Middelburg e.o. spr. de hr. J. J. Deggeler, lid Hoofdbestuur, „Prins van Oranje", 20,15 h. ZA 25 Nov. St. Nicolaas-kinderfeest van de „Midza"; Schuttershof 13,30 h. ZO 26 Nov. Vara-avond .Schuttersh. 20,00 h. Dl 28 Nov. Toondagbal, Schuttersh. 18,00 h. Dl 28 Nov. Opv. „Kunstvrienden" van „Het paard van Troje", Pr. v. Or. 20.00 h. DO 30 Nov. Uitv. Pijperskorps „Excelsior", Schuttershof 20,00 h. BIOSCOPEN. ELECTRO, Middelburg VR 10—DO 16 Nov. „Gewiekste schatjes worden groot" en „De vlucht naar Budapest", 20,00 h. ZO 15,00 h. matinée. CITY, Middelburg VR 10—DO 16 Nov. „Een uit duizend" (You're a Sweet heart) en „Het doode ravijn", 20.00 h. ZO 15,00 h. matinée. GRAND THEATER, Goes VR 10, ZA 11» ZO 12 en Dl 14 Nov. „Luchtduivels der marine" en „De gevaarlijke leef tijd", 20,00 h. ZO 15,00 h. matinée. ALGEMEEN. WO 15 Nov.. Openb. verg. m. filmvertooning Ver. v. Facultatieve Lijkverbranding afd. Middelburg e.o. spr. de hr. J. J. Deggeler, lid Hoofdbestuur; te Vliss. Strandhotel Oosterhuis 20,15 h. VR 17 Nov. Alg. Verg. Aandeelh. N.V. Kon. Mpij. „De Schelde", te Vliss.; ten kantore 15,00 h. Electr. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 8