UIT DE PROVINCIE Mijnhardtje VLISSINGEN WALCHEREN ZUID-BEVEL AND Z. VLAANDEREN W.D. Rijksambtenaar ging op Zondag autorijden Hei Engelsche antwoord op de boodschap van Koningin Wilhelmina en Koning Leopold. De periodieke verloven ingetrokken. Nederlandsche Nobelprijs winnaar gehuldigd. KERKNIEUWS LANDBOUW Examen diploma drogist. Voor het diploma drogist/ANDB, uitge reikt door een commissie uit de drie Drogistenbonden slaagden op 7 November jl te Amsterdam nog de volgende can didates M. J. van den Boogaart te Vlis- singen; mej. L. M. Hornick te Hoofdplaat; J. F. J. Janssens te Hulst; J. Fastenau te Middelburg en P. Risseeuw te Groede. AANRIJDING. Donderdag omstreeks 12 uur had ter hoogte van de Keersluis een botsing plaats tusschen een personen- en een mi litaire auto. De aanrijding ontstond, door dat de personenauto voor een handkar moest uitwijken. De gevolgen bleven be perkt tot ernstige schade aan de perso- nen-auto. BEHANDELING VAN DE BEGROOTING. De begrooting 1940 zal in de eerstvol gende vergadering van den Raad aan de orde komen. Deze vergadering zal wor den gehouden op Donderdag 23 Novem ber a.s's middags 2 uur, zoonoodig voort zetting 's avonds 8 uur. Loodswezen. Met ingang van 1 Nov. j.l. is benoemd tot loodskweekeling 2e klasse in vasten dienst, de arbeidscontractant H. Goo- sen. ARNEMUIDEN Voor ongeveer 250 aan wezigen uit de burgerij gaven de mili tairen een herhaling van de uitvoering van vorige week welke toen voor de militairen gehouden is in het voltooide Vereenigingsgebouw. Wederom werd me dewerking verleend door het kinderkoor „De Lustige Zanger^" onder leiding van den heer P. C. van Maelsaeke. Als conferencier trad de heer Storm op wat hem wel toevertrouwd bleek). Bijna alle nummers hadden een uitbun dig succes en het geheel leverde een schitterend geslaagd programma. O. EN W. SOUBURG. Evenals het vorig jaar, zullen eenige dames van 1 Dec. 1939 5 Januari 1940 aan het postkantoor, post zegels verkoopen ten bate van „Het Kind". Dames, die bereid zijn hierbij te helpen door één of meer dagen den verkoop aan het postkantoor op zich te nemen, worden verzocht zich schriftelijk te wenden tot mevr. Stemerding, die gaarne inlichtingen verstrekt. Mondelinge aanmeldingen liefst a.s. Maandagavond tusschen 7 en 9 uur. B. en W. dezer gemeente hebben tot loco-burgemeester aangewezen wethouder J. de Priester. WESTKAPELLE Donderdag hield de afdeeling „Het Groene Kruis" onder voor zitterschap van ds. Reus haar najaarsver gadering in het Evangelisatiegebouw. Met het bestuur waren slechts 16 leden aan wezig. Na opening deelde de voorz. mede, dat het bestuur, ingevolge een daartoe ge nomen besluit in de vorige vergadering, gekomen is tot aanschaffing van een nieuwe ligtent, welke gemaakt zal wor den door een timmerman alhieii. De kos ten zullen bedragen ongeveer 205. Ook meende de voorz. even te moeten mede- deelen, dat de inkomsten voor het gebruik van de hoogtezon niet opwegen tegen de uitgaven door de afdeeling. De begrooting van het „Groene Kruist' voor 1940 be draagt in ontvang en uitgaaf 2082,36; die van de afd. tbc-bestrijding 1422,50 Op een vraag deelde de penningmeester mede, dat het aantal jleden van het „Groene Kruis" momenteel bedraagt 627 w.o 8 leden buiten de gemeente woon achtig. Als bestuurslid werd herkozen ds. Reus Als magazijnknecht werd op dezelfde voorwaarden voor 1940 herbenoemd de heer H. Lievense. Uit de 4 gegadigden werd als bode met 10 stemmen herbe noemd de heer A Gabriëlse Stz. Als commissieleden voor het nazien van de rekening 1939 werden benoemd de heeren S. Hengst en Jaks. Louwerse. De voorz. deelde daarop mede, dat bij het bestuur een punt van bespreking heeft uitgemaakt de wenschelijkheid ook in deze gemeente te komen tot het instellen van een bloedtransfusiedienst De vergadering besloot dat het „Groehe Kruis" zijn medewerking daartoe zal ver- leenen en daarvoor ter nadere bespreking een aparte vergadering te beleggen. Nadat dokter Huygens medegedeeld had, dat aanschaffing van een armbad noodig was, sloot de voora de vergadering. BAARLAND. De collecte ten behoeve van het algemeen steuncomité 1939 zal in deze gemeente gehouden worden op Maandag 13 November ais. HEINKENSZAND Naar wij vernemen is ook in deze gemeente een comité voor het breien voor de militairen opgericht. Met het werk zal zoo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt. Allen die aan het breien wenschen deel te nemen, kunnen zich vervoegen, bij mevrouw Mes, die ook gaarne nadere inlichtingen zal verstrekken KLOETINGE. Bij de gisteren gehouden verkiezing van notabelen der Ned,. Herv. Gemeente alhier zijn herkozen de aftre denden Jacs. van Liere, J. Vreeke en D Koster. Met ingang van 8 November is be noemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier mej A. J. Kesteloo te Nieuwerkerk, zulks in ver band met ziekte van mej'. S. J. Straub. AARDENBURG. Onder groote belang stelling vond Woensdagavond in de So ciëteit „Spoor tot Vriendschap" alhier de aangekondigde propaganda-avond plaats van de Zeeuwsche Blindenvereeniging, afd Ned- Blindenbond. Mevr; Van den Broecke de Man sprak in haar openingswoord haar blijdschap uit over de goede opkomst en riep de aanwezigen een hartelijk wel kom toe. Het hoofdnummer van den avond was de vertooning van twee films n.l „Wakende oogera" en „Lichtende verten' welke beide een rijkdom aan indrukken gaven over het leven en streven der blin den, alsmede van de trouwe diensten van de geleidehonden. Met groote aandacht werden de beide films door de aanwezigen gevolgd. In de films werd zeer duidelijk tot uitdrukking gebracht het streven van den Blindenbond, dat er op gericht is: te komen tot een plaats voor alle blinden in de maatschappij op den grondslag van nuttigen arbeid. De heer Joh. van den Berg, landelijk propagandist van 1 den bond, hield een toespraak over: „Om glansde wolken" waarbij hij duidelijk in het licht stelde, de geestelijke volwaardig heid der blinden en hun recht op waar deering van de gemeenschap. Van staats wege wordt tot dusver nog niets voor de blinden gedaan,. De bond ijvert krachtig voor: Leerplicht voor het blinde kind, een goede bij de wet geregelde vakoplei ding, arbeidsnazorg en wettelijke steun voor ouden van dagen en niet werkkrach- tige blinden, aldus de heer Van den Berg, die ook een duidelijke explicatie der films gaf. De avond werd opgeluisterd met pi anospel door den heer C. Ver linde uit Vlissingen. Een en ander oogstte veel bij val en mevr. Van den Broecke kon dan ook in haar slotwoord getuigen van een welgeslaagden avond, die de talrijke aan wezigen nader had gebracht tot het le ven en de organisatie der blinden. De heer J. van den Berg bracht nog dank aan allen, die hadden medegewerkt met name aan mevr. Van den Broecke BRAND. AARDENBURG. Gistermorgen omstreeks half elf brak brand uit in de bakkerij van den heer P. Lampo in de Weststraafi. De brandspuit, die gealarmeerd was, arriveer de na eenigen tijd en te elf uur kon met blusschen worden begonnen, waarna de brand in een minimum van tijd ge stuit was. De brand schijnt te zijn uitge broken op de zolder van het gebouwtje, waar de bakkerij is gevestigd'. De oor zaak van de brand is onbekend. Verzeke ring dekt de schade. wordt verdreven door De echte zijn niet rond, maar hartvormig. (Ingez. Med.) Een boete van 250 geëischt. Voor den politierechter te Assen stonden Woensdag zestien personen terecht, die op Zondag 1 of 8 October met een motorrijtuig hadden gereden. Omdat het de eerste maal was, werden de motorrjjuigen nog geen van alle ver beurd verklaard, terwijl als norm een boe te van f 25 subs. 25 dagen hechtenis werd opgelegd. In enkele bijzondere gevallen werden de verdachten tot een nog lagere geldboete veroordeeld. De ernstigste zaak betrof wel die van den rijkspluimveeconsulent te Meppel, den heer ir. H. A„ die te Gasselternijveen woont en op 8 October naar gewoonte per auto naar Borger ging om daar in een hotel te eten. In Borger werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt, terwijl de auto in beslag werd genomen. Hij stelde zich daar telefonisch met den burgemeester van Borger in ver binding, aan wien hij verklaarde, dat hij meende wel te mogen rijden op dién Zon dag en dat het verbod van Zondag 1 Oct.. slechts een proef was geweest. De burge meester had hem terecht toegevoegd, dat die meening nogal naïef was. De burge meester zegde daarop toe, dat hij zich met de politie in verbinding zou stellen. Toen de heer A. had gegeten, was hij weer gewoon in zijn wagen gestapt, omdat daar geen politie bij stond, en was weer naar huis gereden, zulks dus in een in be slag genomen auto. De Borger politie stelde zich echter over dit ernstige feit in verbinding met den of ficier van justitie te Assen en zoo kon het gebeuren, dat eenige politiemannen op last van den offcier des nachts om een uur bij de woning van ir. A. kwamen, hem uit bed belden en hem gelastten om terstond zijn auto weer naar Borger terug te rijden. Aan dit bevel had verdachte voldaan en hij was met een huurauto weer naar Gasselternij veen terug gereden. Ir. A. werd op niet zachtzinnige wijze door den politierechter onderhouden over zijn gedrag als rijksambtenaar. De officier van justitie vond de houding van verdachte buitengewoon ergerlijk. Hij had eerst een vrijheidsstraf willen vragen, doch wilde deze keer nog volstaan met een flinke greep uit verdachte's portemonnaie. Hij eischte daarom een geldboete van f 250 subs, zes maanden hechtenis. De politierechter wenschte zich er nog een week over te beraden of hij verdachte zou veroordeelen tot een vrijheidsstraf of wel een hooge geldboete en zal daarom vol gende week uitspraak doen. BELGISCH DAGBLAD IN BESLAG GENOMEN. Het parket van Brussel heeft de eerste editie in beslag laten nemen van het so cialistische dagblad „Le Peuple" wegens het opschrift van zijn berichten over den aan slag te München, luidende: „Is het een her haling van den Rijksdagbrand?" Overleg noodig met Frankrijk en de dominions. De Engelsche minister-president Cham berlain zou gisteren aan een noenmaal, aangeboden door den eersten burgemeester van Londen, een redevoering houden. Chamberlain kon echter niet komen; hij werd geplaagd door jicht. De rede, die de premier had willen -houden, had hij op pa pier gezet en deze werd nu voorgelezen door den minister van Financiën. Chamberlain had zich o.m. voorgenomen om te spreken over het vredesinitiatief van Koningin Wilhelmina en Koning Leopold. Zijn verklaring hierover luidde: „Het lijdt geen twijfel, dat gij allen de mededeeling hebt gelezen, welke door H.H. M.M. Koningin Wilhelmina en Koning Leopold zijn gericht tot Z. M. den Koning zoowel als tot den president der Fransche republiek en den Duitsche rijkskanselier. Iedereen zal de verheven motieven waar- deeren, welke de beide souvereinen er toe hebben gebracht aldus hun goede diensten aan te bieden, in de hoop, verdere uitbrei ding van den oorlog te voorkomen. Ik geef toe, niet zeer hoopvol te zijn op een bevredigend antwoord van den Duit- schen rijkskanselier, gezien de ondervin ding. Niettemin wenschen wij den oorlog geen dag langer voort te zetten dan noodzakelijk is, indien op een andere wijze een bevredi gende regeling kan worden verkregen. Het zal intusschen de plicht zijn van de Engelsche regeering om den Koning een advies te geven over den aard van het ant woord, dat hij dient te geven. Doch eer wij dat kunnen doen, zal het natuurlijk noodig voor ons zijn, overleg te plegen met de do minions en onze vrienden en bondgenooten, die in den strijd schouder aan schouder met ons staan." De Regeeringspersdienst meldt: Daar de regeering het gewenscht acht de weermacht thans niet te zeer te verzwak ken, zullen gedurende e'enigen t ij d geen periodieke verloven kunnen wor den verleend. Zjj, die met verlof zijn, ook zij die gisteren (Donderdag) met verlof zijn gegaan, zullen hedenavond (Vrijdagavond) bij hun onder deden moeten zijn teruggekeerd. De zakenverloven blijven gehandhaafd. De gebeurtenissen met de City of Flint". Het schip op de reede van Bergen onder bewaking van een Noorschen torpedojager. Deze foto moest op een afstand van 1500 voet gemaakt worden, daar het niet toegestaan was het schip dichter te naderen. NEDERLANDSCH MOTORSCHIP BIJ LISSABON GESTRAND. De bemanning gered. Het Nederlandsche motortankschip „Me lissa"' van de N.V. Tank-kustvaart te Rotterdam is op weg van België naar Lis sabon ter hoogte van kaap Raso bij Cac- eaes, in de nabijheid van Lissabon, in den mist gestrand. Twee sleepbooten slaagden er met moeite in de uit zestien koppen bestaande bemanning te redden. Een der opvarenden is gewond en in een zieken huis opgenomen. De „Melissa" was in 1936 gebouwd en mat 540 ton bruto. Maastricht eert een grooten zoon. Gisteren heeft het bestuur en de bevol king van Maastricht een grooten zoon van deze stad, prof. dr. P. Debije, winnaar van den Nobelprijs voor scheidkunde, gehuldigd. De publieke belangstelling bij deze plech tigheid was groot. Op de Markt was -een groote menigte toeschouwers, die de aan komst van prof. Debije met zijn moeder en de talrijke genoodigden gadesloeg. Onder de aanwezigen waren geestelijke en wereld lijke autoriteiten, hoofden van onderwijsin stellingen en leiders van wetenschappelijke en cultureele instituten. Na de huldigingstoespraak, welke de voorzitter van het huldigingscomité, de heer J. Schaepkens van Riempst hield, waarna dezè het in de hal van'het stad huis geplaatst borstbeeld onthulde, aan vaardde de burgemeester van Maastricht het geschenk der Maastrichtsche burgerij met dankbaarheid. Zoowel tot mevr. Debije als tot haar zoon, prof. Debije, sprak hij woorden van gelukwensch, terwijl hij uit voerig de gevoelens van trots en vol doening van de Maastrichtsche bevolking schetste, den grooten Nobelprijs-winnaar en wereldberoemden scheikundige onder haar zonen te mogen tellen. Prof. Debije richtte daarna woorden van dank en erkentelijkheid tot het gemeente bestuur en het comité voor de hulde van de zen dag, waarbij hij deed uitkomen, hoe hij aan de eerste opvoeding van zijn moeder zijn geheele succes zijner latere loopbaan heeft te danken. Begrafenis ds. C. Goote. Onder zeer groote belangstelling vond gistermiddag te Oud-Beyerland de) ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen ds. C. Goote, in le ven em predikant der Geref. Kerken te 's-Gravenhage, afkomstig uit Middelburg. Tevoren vond in de consistorie van de Geref. Kerk van Oud-Beyerland een in tieme rouwdienst plaats, de geleid werd door ds J. G'. Feenstra, Geref. predikant te Scheveningen, die sprak over een ge deelte van Fil. 1. Vervolgens ving in de Geref. kerk een rouwdienst aan onder leiding van dsl I. Hamming, Geref predikant ter plaatse, die sprak over Jes, 40 vers 14, het woord waarover ds Goote het eerst heeft gepreekt in Oud-Beyerland; Namens de kerk van Zuid-Beyerland, de vorige ge meente van ds Goote, sprak ds. Joh. de Boer en namens de classis Barendrecht ds. H, J. Spier van West-IJsselmonde Onder klokgelui begaf de stoet zich hierna naar de begraafplaats Vrijwel de geheele ge meente schaarde zich achter de baar, die door den kerkeraad grafwaarts gedragen werd. Aan de geopende groeve spraken ds. I. Hamming, ds D. Kleyne, Ned. Herv. predikant ter plaatse, namens (de Chr. school, een afgevaardigde van den Bijz. Vrijw. Landstorm en ds. J. G. Feenstra, die de Apostolische geloofsbelijdenis las. Na het zingen van Ps. 68 vers 10 dankte de heer J, Goote van Den Haag namens de familie voor dé betoonde belangstel ling. Teruggekeerd _in het kerkgebouw, voerde ds. Hamming'nog het woord, waar na de schare het lievelingslied van ds. Goote zong, namelijk Ps. 89 vers 8. ZEEUWSCHE LANDBOUW MLL Vergadering dagelijksch bestuur. Kort verslag van de vergadering van het dagelijksch bestuur der Z.L.M., gehouden op Dinsdag 7 November 1939 in het Land- bouwhuis te Goes. De vergadering werd ge leid door mr. P. Dieleman. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in bespreking: Prijzen peulvruchten. Het dagelijksch Bestuur acht als geheel de prijsverhooging voor de peulvruchten, in het bijzonder die voor de schokkererwten onvoldoende. Deze prijzen moeten eigenlijk nog met 0.15 per 100 kg voor vrachtkosten worden verlaagd, daar zij berekend zijn op levering Rotterdam. Besloten werd de aandacht van het Land- bouw-Comité hierop te vestigen en op prijsverhooging aan te dringen. Exportmogelijkheid fijne zaden. Het Dagelijksch Bestuur heeft kennis ge nomen van de mededeeling van den Minis ter van Economische Zaken dat de verhan deling van fijne zaden, t.w. karwijzaad, blauwmaanzaad en mosterdzaad, thans vrij is. Daar de gelegenheid tot export van deze producten echter niet is opengesteld heeft de verbouwer hiervan geen voordeel. Besloten werd het Landbouw-Comité te verzoeken bij den Minister met kracht er op aan te dringen de uitvoer van fijne zaden open te stellen. Onderzoek waterschapslasten. De aandacht van het Landbouw-Comité is er op gevestigd, dat inzake het onderzoek naar de waterschapslasten het afdrukken der verslagen voor de verschillende provin cies zeer langzaam geschiedt. Met het oog op het hoogst belangrijke van deze rappor ten voor den land- en tuinbouw is het ge wenscht dat deze druk in veel sneller tempo geschiedt en de rapporten kunnen worden afgewerkt, opdat het verzamelrapport kan worden samengesteld. Besloten werd bij het landbouw-Comité aan te dringen op het bespoedigen van het drukken der bedoelde rapporten. Opening en sluiting van de jacht op een den en ganzen. Naar aanleiding van een schrijven van den Minister van Economische Zaken aan het Landbouw-Comité betreffende de opening en sluiting der jacht op eenden en ganzen, was het Dagelijksch Bestuur van oordeel dat gezien de schade welke in som mige jaren door deze dieren aan de land bouwgewassen wordt toegebracht, het tijd stip van opening der jacht eerder moet worden vervroegd, dan dat deze op een la ter tijdstip zou moeten worden gesteld. Prijzen van wol. Besloten werd de aandacht van het Land bouw-Comité te vestigen op de te lage prij zen waarvoor de inlandsche wol door de Re geering wordt ingenomen en op verbetering van dezen prijs aan te dringen. Zaaizadenregeling. In samenwerking met de andere Zeeuw sche Landbouworganisaties is een schrijven gericht tot de 3 centrale landbouworgani saties, waarin er op wordt aangedrongen de verhandeling van niet te velde gekeurd zaad van boer tot boer behoudens de ver plichting tot vervoer op geleidebiljet vrij te laten. De thans bestaande regeling werkt te tijdroovend, waardoor verschillende ver bouwers er toe overgaan zaad van eigen verbouw te gebruiken, wat in sommige ge vallen aanleiding kan geven tot minder goe de uitkomsten. Aardappelregeling. Uitvoerig werd besproken de door de Re geering ingestelde regeling voor de aard appelen, waarmede het Dagelijksch Bestuur zich in het algemeen heeft kunnen vereeni gen. Opgemerkt werd, dat door de te late be kendmaking op een ongelegen tijdstip ver schillende verbouwers hun aardappels tegen te lagen prijs hebben verkocht. Het Landbouw-Comité is verzocht de aan dacht van den Minister er op te vestigen dat het zeer wenschelijk is, dat de bekend making van regelingen voor het landbouw bedrijf steeds door middel van de radio ter kennis van belanghebbenden wordt ge bracht. Documentatiebureau. Besloten werd de voorstellen van het Landbouw-Comité tot het stichten van een documentatiebureau te steunen. Dit docu mentatiebureau zal tot taak hebben het niet-agrarische deel onzer bevolking een be ter begrip te brengen betreffende de noo- den en wenschen van den landbouwenden en den tuindersstand, het bestrijden van on juiste inzichten omtrent de beteekenis van den boeren- en tuindersstand, e.d. Voorzitterschap G.T.Z. De heer J. M. van Bommel van Vloten te Goes heeft medegedeeld dat hij aan den Mi nister van Economische Zaken ontslag heeft gevraagd als voorzitter der gewestelijke tarwe-organisatie, bestuurslid van de Ne derlandsche Tarwe-Centrale en bestuurslid van de Nederlandsche Akkerbouw-Centrale. Besloten werd den heer Van Bommel van Vloten een schrijven te zenden waarin hem dank wordt gebracht voor het vele werk dat hij in deze functies heeft verricht. In de vacature-Van Bommel van Vloten als lid van het Bestuur der gewestelijke tarweorganisatie werd de volgende voor dracht in dubbeltal ingediend: 1. J. S. de Regt, 2. M. W. van Arenthals, beiden te Kats. Wildschadecommissie. Besloten werd aan de andere Zeeuwsche Landbouworganisaties voor te stellen ter benoeming aan te bevelen als plaatsvervan gend lid der Wildschadecommissie: 1. A. van den Dries, Heinkenszand; 2. Z. Maljaars te Oostkapelle. ZaJienverlof. Medegedeeld werd dat de organisaties geen bemoeiing meer hebben met het ver- leenen van advies voor te verstrekken land- bouwverloven, daar de Minister van Defen sie hiervoor de burgemeesters heeft inge schakeld. Besloten werd bij het Departement nog maals krachtig aan te dringen op het in meerdere mate verleenen van landbouwver- lof dan tot heden het geval is. Het Dagelijksch Bestuur kan niet de meening deelen van hen die van oordeel zjjn, dat in den winter geen landbouwverlof behoeft te worden verleend. De aanwezig heid van den bedrijfsleider is dan op vee- houdersbedrijven in het bijzonder noodzake lijk. Aflevering en betaling van afgeleverde partijen. Verschillende klachten zijn ingekomen over de weinig vlotte betaling der produc ten, welke de boer aan de Regeering afle vert. r Uit ingewonnen inlichtingen is het aan het Dagelijksch Bestuur gebleken dat alles in het werk wordt gesteld de betalingen zoo spoedig mogelijk te doen geschieden. Men mag niet uit het oog verliezen dat reeds zeer belangrijke hoeveelheden door de Re geering zijn ingenomen. Een vluggere beta ling is wel mogelijk, doch dit zou tot gevolg hebben dat de aflevering minder vlot zou kunnen geschieden. Dit wordt evenwel niet wenschelijk geoordeeld. Medegedeeld werd dat binnen enkele we ken de achterstand in de uitbetaling geheel zal zijn ingehaald. Algemeene vergadering Centraal-Bureau. Naar de algemeene vergadering van het Centraal-Bureau uit het Nederlandsch Landbouw-Comité, welke op 8 December a.s. te Amsterdam zal worden gehouden, werd afgevaardigd de heer H. C. v. d. Zan- de te Nieuwerkerk. Besloten werd een bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitzending van eenige zoons van kleine boeren voor het bezoeken van een cursus aan de Volkshoogeschool te Bakkeveen. Volkshoogeschool te Bakkeveen. Het Dagelijksch Bestuur heeft als as sistent-secretaris in tijdelijken dienst be noemd de heer A. Vijfwinkel te Nieuw-Hel- voet.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 6