SPORTNIEUWS SECHTBAHK ÏE MIDDELBURG Raad van Sluis PREDIKBEURTEN PRIJSOPDRIJVING, DE JODEN BELEEDIGD. Militaire voetbalcompetitie in Zeeland. Een groot aantal militaire elftallen neemt er aan deel. Heftige discussie over het zwembad. Verpachting van gemeentelijke tuin gronden en weilanden. MARKTBERICHTEN (Zitting van heden). GEVONDEN ZAK TARWE VER DUISTERD. L. J de W, 36 "jaar, koopman te Malde- ghem (België), had zich te verantwoorden ■wegen diefstal subs verduistering van een gak tarwe ten nadeele van A. de Bruyne Verd reed op een dag in October met een vrachtauto van Cadzand naar Eede en zag toen opzij van den weg een zak tarwe liggen. Hij stopte- legde de zak achter de cabine en reed dööf naar Eede, waar pij de tarwe aan zijn beesten op yoerde De officier van justitie meende dat hier sprake was van diefstal en eischte 14 da gen gevangenisstraf met onm-ddelliike in vrijheidstelling, daar verd. reeds 18 da gen preventief had gezeten. De verdediger van verd., mr. A. J van der Weel, sloot zich aan bij het requisi toir van den officier en verzocht onmid dellijke invrijheidsstelling. Nadat de rechtbank in raadskamer was gegaan werd besloten het vonnis onmid dellijk uit te spreken, dat conform den eisch luidde. De 49-jarige koopman A. van M te Axel had zich te verantwoorden wegens overtreding van de prijsopdrijvingswet. Hij zou op 25 September te Zuiddorpe 6 bol len gele Edammer kaas 40+ verkocht hebben voor 70 cent per kg, terwijl hij deze had ingekocht voor 51 cent per kg Verd. verklaarde, dat hij voor gewichts verlies door uitdrogen 6 rekende en gewoonlijk een winstmarge van 1.0 ct nam. Op den dag na den verkoop had verd. nieuwen voorraad ingekocht voor 64 ct. per kg; deze prijs was hem reeds enkele dagen bekend Sindsdien was de prijs nog tot 68 cent verhoogd. In den loop van October zakte hp echter weer tot 53 cent, zoodat verd. nu met verlies moest verkoopen De president merkte op, dat de kaas waarom het ging, inge kocht was voor 51 cent en verkocht voor 71 ct. Verd. beriep zich hierop op de vervangingstheorie. Get.e W. Hoek, kaashandelaar te Mid delburg, bevestigde aan verd kaas ver kocht te hebben tegen de genoemde prij zen, en zeide dat ook de groothandel en de grossiers zich onmiddellijk aan de daling of stijging der marktprijzen moes ten aanpassen en dan genoodzaakt waren daarmee van te voren rekening te hou den. Ook in normale tijden waren de marktprijzen van kaas zeer aan schomme lingen onderhevig. Men kan tenslotte niet van alleen ver lies-nemen leven. Op een vraag van den officier van jus titie waar de groote winst, die in Sep tember gemaakt was, dan zat, antwoord de get.: „Bij den producent." In zijn requisitoir herinnerde de officier van justitie aan een zelfde geval dat drie weken geleden behandeld werd Daar was de toestand echter precies omgekeerd: het ging er om, of men, wanneer men inge kocht had voor 400 en de volgende in koopsprijs 600 zou zijn, het recht had de oude voorraad voor 700 te verkoopen. Hier was de zaak echter zoo, dat de vol gende inkoopsprijs belangrijker lager was. Spr. concludeerde hieruit dat verd. zich schuldig had gemaakt aan prijsopdrijving en eischte 25 boete of 20 dagen hechte nis. Uitspraak vandaag over 14 dagen. De 42-jarige koopman J. F. V., grossier te Hontenisset stond eveneens terecht wegens prijsopdrijving. Hij zou in begin September te Graauw en Langendam 10 kg zachte gele zeep verkocht hebben voor 2,60, terwijl hjj die ingekocht had voor 24,50 per 120 kg, dus resp. voor 26 et en 20% cent per kg. Verd. zeide niets meer verdiend te heb ben dan anders. Sindsdien zijn de prijzen nog meer gestegen. De officier van justitie vestigde er de aandacht op, dat de vrouw die de zeep gekocht had, een winkeltje had en gere geld artikelen van verd. als grossier be trok. In dit geval was de prijs te hoog te noemen en daarom eischte spr. 25 boete of 20 dagen hechtenis Uitspraak heden over 14 dagen. De 51-jarige boekhandelaar Gj.. H. V. te Vlissingen stond terecht wegens het openbaar maken en verspreiden van een geschrift waarin een beleedigend artikel over de Joden voorkwam. Het bedoelde geschrift was een nummer van 27 Sep tember 1939 van „De Misthoorn;", en be vatte een artikel met het opschrift: „Nederland maak schoon je nest De Joodsche invloed is de pest", een teekening met onderschrift: „De Jo den waarmee de officier van justitie het te kwaad heeft" en een vers getiteld: „De harde waarheid". Verd. verklaarde dit tijdschrift gere geld in voorraad te hebben, zooals hij ook andere tijdschriften in voorraad had. Dit exemplaar had hij opengeslagen in de étalage neergelegd Tegenwoordig deed hij dat niet meer. Van den inhoud was verd. niet op de hoogte geweest, daar hij ongeveer 200 tijdschriften verhandelde en die niet allemaal controleeren kon. De officier van justitie was echter van oordeel, dat het met bladen als „Het na tionale dagblad", „Volk en Vaderland'* en „De Misthoorn" een ander geval was, daar de strekking van deze bladen alge meen bekend geacht kan worden. Verd. meende vrij te zijn die tijdschrif ten te verkoopen die hij wilde en aan wien hij wilde. Ze opengeslagen uitstallen was echter iets anders. De officier van justitie zeide., dat er tegenwoordig menschen zijn, die meenen, menschen, die een andere politieke ge zindheid of godsdenst hebben, vrij te mo gen beleedigen. Spr. was van oordeel dat verd. niet vrij uitging, daar hij het tijd schrift geregeld ontving en er dus in ze keren zin mee sympathiseerde. Eisch 100 boete of 50 dagen hechtenis. In tal van plaatsen in Zeeland trachten de .commissies voor O. en O. ontspanning te brengen aan de gemobiliseerde militairen. Verschillende ontspanningsavonden hebben de militairen reeds aangenaam bezig gehou den. Ook op sportgebied is er thans voor de militairen een mooie regeling getroffen. Reeds aanstonds, nadat de eerste mili tairen in Zeeland waren aangekomen, wer den door verschillende kantonnementen elf tallen gevormd en sindsdien hebben deze militaire voetballers een groot aantal vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. De Zeeuwsche Voetbalbond heeft van begin af aan pogingen in het werk gesteld voor de militairen het voetballen nog aantrekkelij ker te maken, door een competitie te orga- niseeren, waarin deze ploegen zouden kun nen uitkomen. Nadat eerst getracht was militaire- en burgerelftallen te zamen in een competitie onder te brengen, waarbij bleek dat het zeer groote aantal militaire elftallen en de sterkte der ploegen groote moeilijkheden zouden opleveren, is de Z.V. B. er thans in geslaagd een uitsluitend mi litaire competitie te organiseeren. Na moeitevolle en lange voorbereidingen is men daarmede, dank zij den stuwenden arbeid van den secretaris-compStitieleider van den Z.V.B., den heer A. Imanse, thans zoover gevorderd, dat in de week van 12 tot 18 November a.s. de militaire voetbal competitie een aanvang zal nemen. De Z.V.B., en inzonderheid zijn secretaris, heeft hiermede een mooi succes geboekt. Immers nog geen enkele bond of organisa tie in ons land is er tot nog toe in ge slaagd een dergelijke voetbalcompetitie sa men te stellen. Dat dit streven van den Z.V.B. groote be langstelling in den lande heeft gewekt, moge blijken uit het feit dat reeds door eenige organisaties inlichtingen bij den Z. V.B. zijn gevraagd op welke wijze men dit tot stand heeft weten te brengen. Er wordt thans in de militaire kanton nementen hard gewerkt aan de samenstel ling der elftallen en aan de verdere voor bereidingen. De wedstrijden worden ge speeld volgens het systeem van den Zeeuw- schen Voetbal Bond en onder de reglemen ten van dien Bond, alles zooveel mogelijk aangepast aan de bijzondere omstandighe den. Er wordt alleen op werkdagen ge speeld, eenmaal, soms tweemaal per week, volgens minstens 14 dagen tevoren opge stelde programma's. Van de wedstrijden worden, als in de burger competitie, wed strijdformulieren geruild en de scheidsrech ters dienen ook hun formulieren in. De scheidsrechters zijn allen militairen, waar onder verschillende scheidsrechter van den K.N.V.B. en van de erkende bonden. Op Walcheren zijn 39 elftallen over 4 af- deelingen verdeeld, terwijl nog een flinke uitbreiding van dit aantal verwacht kan worden. In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn voor- loopig 13 elftallen over twee afdeelingen verdeeld, terwijl, zoodra deze competitie op gang is, Zuid-Beveland aan de beurt komt. 46 scheidsrechters zijn aangesteld. Alle elf tallen hebben zich een naam gekozen, zoo als: Kikkers, Kaninefaten, Veldmuizen, Zeewachters, Scherpschutters, Kleiridders, Duinhazen, Duinkonijnen, Waterrotten, Eenden, Het Kanon e.d. In een uitvoerige circulaire verschafte de contact-officier voor O. en O. alle noodige gegevens aan de deelnemende elftallen. O.a. zijn geen protesten toegelaten, bij eventu- eele fraude met spelers zal de wedstrijd niet worden overgespeeld, terwijl een groote macht is gelegd in handen van den secre taris van den Zeeuwschen Voetbal Bond. Het is niet uitgesloten, dat eenige vertra ging ontstaat tengevolge van een mogelijk noodzakelijk voordoende wijziging der in deeling. DE HEER LOTSY ZAL DE ATHLETDEK- WEDSTRIJDEN TE MIDDELBURG BIJWONEN. De morgenmiddag op het Gem. Sportter rein te Middelburg voor militairen en bur gers te houden athletiekwedstrijden welke voor ieder belangstellende toegankelijk zijn, zal naar wij vernemen o.m. worden bijge woond door de reserve-kapitein K. J. J. Lot- sy, wien de organisatie van de afdeeling sport van de landelijke commissie voor O. en O. is opgedragen. KORFBAL. Z.K.B. Het programma voor morgen luidt: Afd. I. Swift IZeelandia; Madjoe-SSS, Afd. III. Swift IV—Volharding II, V.K.V. Wemeldinge. ZWEMMEN. BRAZILIAANSCHE ZWEMSTER VERBETERT WERELDRECORD 200 M. SCHOOLSLAG. Tijdens wedstrijden te Rio de Janeiro is de Braziliaansche zwemster, Maria Lenk, er in geslaagd het wereldrecord over 200 m. schoolslag, hetwelk sedert 2 October 1937 op naam stond van onze landgenoote Jopie Waalberg met een tijd van 2 min. 56,9 sec. met 0,9 sec. te verbeteren en te brengen op 2 min. 56 sec. Maria Lenk, die onlangs nog het wereld record op de 400 meter schoolslag van Denemarken naar Brazilië deed verhuizen, legde de 200 meter vrijwel geheel af in den vlinderslagstijl. Deze stijl, die zeer uitput tend is, kan alleen zoo lang volgehouden worden door bijzonder krachtige zwem sters. Reeds tijdens de Olympische Spelen te Berlijn in 1936 viel de Braziliaansche zwemster op door haar groote en krachtige gestalte. Te Berlijn heeft zij geen bijzondere prestaties verricht. Verd. ontkende dat er hier sprake was van sympathiseeren. Het was zuiver een zakelijke kwestie; „De Misthoorrf" was voor hem een tijdschrift als ieder ander. Maar voor den rechter-commissaris had verd verklaard dat het tijdschrift hem ge leverd werd onder de conditie dat hij het open in de étalage zou leggen. Hierop wist verd. niet veel te zeggen. Uitspraak over veertien dagen. Een ontzettende verwoesting werd in den Bürgerbraukeller te München aangericht tengevolge van den mislukten homaanslag op Adolf Hitler. Links op de telegrafisch overgebrachte foto ziet men het ingestorte plafond. Donderdagmiddag vergaderde de Raad van Sluis voltallig, onder voorzitterschap van burgemeester Aernoudts Een verzoek van den heer Bauer inzake erfpacht werd tot een volgende zitting verdaagd, aangezien de heer Bauer wegens ziekte niet aanwezig kon zijn om persoon lijk zijn standpunt toe te lichten. Verschillende verzoeken om subsidie zul len nader onderzocht worden Een verzoek vaan de R. K. Vluchtelingen om ontheffing van het betalen van het be drag van 10,bij het plaatsen van een kruis of iets dergelijks op de graven van hun gestorven kameraden, werd in stem ming gebracht en met 5 tegen 2 stemmen aangenomen. De heer S m o o r e n- b n r g zei, dat er volgens hem ook in de gemeente menschen zijn, die financieel niet in staat zijn deze extra kosten te be talen Volgens hem mogen er geen uit zonderingen zenn. De heer M a z ij k acht te dit een exceptioneel geval Een verzoek van C. v d Walle om een groot stuk tuingrond „De Grooten Hof" genaamd en dat in een 12 tal perceelen ver deeld is, in zijn geheel te mogen pachten en met fruitboomen te beplanten werd nader onder oogen gezien. Verschillende leden waren hiertegen ge kant daar er volgens hen dan gebrek aan tuingrond zou komen en bijgevolg de prij zen te veel zouden worden opgedreven. Met algemeene stemmen werd dit ver zoek afgewezen. Een verzoek van C. d e Vos om te rugbetaling van opstalgeld,, daar hij in den zomer door velen beconcurreerd wordt, die minderwaardige buitenlandsche klom pen te koop aanbieden werd eveneens af gewezen. De heer J. P. B r e v e t te St Anna ter Muiden had verzocht om plaattsing van een straatlantaarn voor zijn perceel aan de Nederheerenweg De afstand van de huidige gasleiding tot de grens bedraagt ongeveer 270 m en over dien afstand zou den nog 4 of 5 particulieren zich aanslui ten. Men kwam tot de overeenstemming de gasfabriek te verzoeken 2 lantaarns te plaatsen tegen het gewone tarief a 6,25 per lantaarn per jaar. Hierna kwam het zwembad ter sprake en ontstond een heftig debat tusschen de heeren Smoorenburg en Ma- z jj k- Volgens den heer Smo Orenburg was een bedrag van 3.000,inbegrepen 1.000,voor onvoorziene uitgaven, voor het zwembad uitgetrokken. Thans zijn de kosten ruim 5.000,terwijl men nog 1.500 2.000,beschikbaar moet stellen als het Rijk den uitgegraven grond opeischt, die inmiddels voor het parkeer terrein gebruikt is. Volgens spr. kost het zwembad thans 7.000,en is het werk verknoeid, omdat er geen deskundige lei ding was Spr. verweet den heer M a z ij k, dat de ze de leiding op zich genomen had en dat hfj van de door spr. zelf ingediende plan nen geen notitie genomen heeft, tenminste dat hij hier nooit eenig antwoord heeft op ontvangen. Het zwembad kost nu reeds 4 978,62, waarbij dan nog 5 komt voor den gemeenteopzchter. De heer M a z ij k antwoordt, dat in werkverschaffing altijd alles tweemaal zooveel kost. Sarcastisch merkt hij op, dat er dan nooit gewerkt wordt en men zich alleen maar kan erge ren wanneer men eens een kijkje op het werk komt nemen. De nota van den gemeenteopzichter welke 5 bedraagt van de| onder zijn toezicht voltooide werken, werd met 4-3 stemmen goedgekeurd. De heer S m o o r e n b u r g noemde dit niets anders dan een fooienstelsel. Hierna kwam de verplichtng van de ge meentelijke tuingronden en weilanden ter sprake. De heer Smoorenburg stelde voor hen, die tuingrond of weiland in pacht hebben, dit na afloop van het con tract te laten behouden, zoo lang ze dat wenschen omdat zij soms tijdens hun pacht verbeteringen aangebracht hebben, waar van anders later anderen zouden profi- teeren Volgens den heer M a z ij k zijn de pachten veel te laag en is het een onbil lijkheid jegens anderen die zoodoende nooit in het bezit van een stuk tuingrond of weiland zouden kunnen komen. Hét voorstel werd met 4-3 stemmen verwor pen. Er werd aangenomen een commssie het land te laten taxeeren en de menschen wanneer de pacht ten einde is, in de ge legenheid te stellen het te behouden tegen den vastgestelden pachtprijs Een verzoek van het R K Vluchtelin genkamp om een lokaal beschikbaar te stellen voor de vluchtelingen, die huis vlijt willen beoefenen, werd ingewilligd De voormalige Kantwerkschool werd als zoodanig beschikbaar gesteld tegen een lagen huurprijs. Licht en brandstof moe ten de gebruikers zelf bekostigen. Bij de rondvraag verzocht de heer Smoorenburg den „Grooten Hof" te laten draineeren en de afwateing bij den molen onder oogen te zien. De heer P. d e H u 11 u wenschte een verkeersbord bij het kruispunt HoogstraatVrijsitraat, daar er volgens hem reeds enkele, geluk kig niet ernstige, ongelukken op dat punt zjjn voorgevallen Deze ongelukken zijn echter reeds voor gevallen toen in Sluis nog overal de ver keersborden, die hier tijdens het seizoen geplaatst zijn, aanwezig waren. Op dit verzoek werd niet verder ingegaan. Hierna sloot de voorzitter de vergadering. Middelburg, 9 Nov. Fruitveiling. Appels: Zoete Bellefleur 24 c„ Zure idem 15 c, Zoete Ermgaarde 27 c„ Campag- nezoet 26 c., Bramley Seedling 23 c„ Charles Ross 716 c„ Zoete van de Bent 1- 4 c„ Cox. Oranjepippin 818 c., Blomzoet 16 c„ Hondsmuil 27 c., Gron. Kroon 2- 6 c„ Goudreinette 411 c„ Sterappel 310 c., Oldenwaller 24 c„ Grauwzoet 5—10 c„ Landbergerreinette 12 c„ Lemoenappel 8 c. Peren: Zwijndr. Wijnpeer 412 c„ Winterlouwtjes 24 c., Beurré d'Hiel 4 9 c„ idem Alex. Lucas 1117 c„ idem Clair- geau 915 c„ Doyenne de Cornice 820 c,,. Nouveau Poiteau 311 c„ Gieser Wildeman 59 c., Jodenpeer 58 c„ Kleipeer 25 e., Ie Lectier 8 c„ Bergamot 24 c„ Soldat Laboureur 614 c., Comtesse de Paris 5 11 c„ Rietpeer 24 c„ Black Alicante 15 24 c„ Tomaten 8 c„ alles per kg. ZONDAG 12 NOVEMBER. Ned. Herv. Kerk. Aagtekerke 9,30 u. en 2 u. cand. H. G. Beneder. Arnemuiden 9,30 u. de heer Smit, Rotter dam; 2 u. ds. Kelder, Middelburg; 6 u. de heer Smit. Biggekerke 9,30 u. en 2 u. (H. Doop) ds. de Ru. Domburg 9,30 u. ds. F. G. H. Nicolaï; 7 u. ds. Bartlema van Ritthem (jeugdd.) Gapinge 2 u. ds. Van Duyne. Grijpskerke 9,30 u. en 2 u. ds. H. A. van Loon; Kleverskerke 9,30 u. ds. Fagel. Koudekerke 9,30 u. ds. Bakker van Melis- kerke; 7 u. ds. Warners (Jeugddienst). Nieuw- en St. Joosland 9,30 u. ds. Van Em- pel, Middelburg. Oostkapelle 9,30 u. en 2 u. ds. F. Don. Ritthem 9,30 u. ds. Bartlema; 2 u. ds. L. C. Spijkerboer. St. Laurens 9,30 u. ds. J. P. Simoons. Serooskerke 9,30 u. ds. N. Visser; 2 u. de hr. J. Swijnenburg over „Zending onder Israël". Veere 2 u. ds. Fagel. Vrouwenpolder 9,30 u. ds. Van Duyne. Westkapelle 9,30 u. en 2 u. ds. W. Reus. 't Zand 10 u. ds. Warners; 2 u. ds. v. Voorst Vader, Middelburg. Zoutelande 9,30 u. en 2 u. ds. W. Oosthoek. Baarland 9,30 u. en 2 u. ds. B. Dagevos. Biezelinge 9,30 u en 2 u ds Van Steenber gen. Borssele 9,30 u. en 2 u. ds. Bunjes. Driewegen 9,30 u. ds. Van Burgeler. Hansweert 9,30 u. en 6,30 u. ds. Plaggemars Heinkenszand 9,30 u. en 2 u. cand. Renting van Sluiskil. Hoedekenskerke v.m. en n.m. ds. Huls bergen. Kapelle 9,30 u. de hr. de Jager; nam. geen dienst. Kloetinge 9,30 u. en 2 u. ds. H. Boersma. Krabbendijke 9 u en 2 u ds Baarslag. Nieuwdorp 9,30 u. en 2 u. ds. Wagner. Nisse 9,30 u. en 2 u. cand. Van der Horst Vader. Oudelande 9,30 u. en 2 u. ds. J. Matzer van Bloois. Ovezand 2 u. ds. Van Burgeler. Rilland Bath 9,30 u. en 2 u. ds. Sickesz. Schore 9,30 u en 2 u. ds. Postma. 's-Heer Abtskerke, 9,30 u. en 2 u. ds. Drost. 's Heer Arendskerke v.m. ds. C. v. d. Waa; n.m. ds. de Willigen. 's-Heerenhoek geen dienst. Wolphaartsdjjk 9,30 u. en 2 u. ds. Van Dijk; Yerseke 9,30 u. en 2 u. ds. Bons. Kats 9,30 u. en 2 u. ds. Hansen. Kamperland v.m. en n.m. ds. Tonsbeek. Kortgene vm en nm ds Van der Most van Spijk Colijnsplaat 9,30 u. en 2 u. ds. J. H. Kluiver. Aardenburg 10 u ds J. B. 'van Dalfsen. Cadzand 9,30 u. ds. Visser. Groede 9,30 u, ds. G. J. Derksen, Zendings zondag. Hoofdplaat 9,30 u ds M. R. Pliester. Nieuwvliet 2 u. ds. G. J. Derksen, Zendings- dingszondag. Schoondijke n.m. 5,30 u. ds. J. A. Swart. Sluis 10 u ds M. J. Beukenhorst. Sint Kruis 8,30 u ds J B. van Dalfsen. Waterlandkerkje 9,30 u ds G. van Yperen.. Zuidzande 9,30 u. ds. Stegenga. St. Annaland 9,30 u. en 2 u. ds. W. van Griethuysen. Geref. Kerk. Arnemuiden 9,30 u en 2 u ds H, Scholing. Domburg 9,30 u. ds. J. E. Visser; 2 u. Lees- dienst. Meliskerke 9,30 u en 2 u ds M. Vreugden- hil. Sint Laurens 9,30 u en 2 u ds A. Koning. O. en W. Souburg 9,30 u. en 2 u. cand. J. C. Everaars, Sloten; Veere 9,30 u. en 2 u. ds. J. W. Smitt. Vlissingen 9,30 u. en 5,30 u. cand. H. J. Swierts, hulppr. Westkapelle 9,30 u. Leesdienst; 2 u. ds. J. E. Visser. Baarland 9,30 u. en 2 u. ds. Joh. Booy. Heinkenszand v.m. enn.m. ds. G. Leene van Baarland. Nieuwdorp 9,30 u en 2 u ds E. Beukema. Wemeldinge 9,30 u en 2 u ds M, P. van Dijk. Yerseke vm en nm ds Van Egmond. Colijnsplaat 9,30 u. en 5,30 u. ds. H. Veen- stra. Wissenkerke 9,30 u en 2 u ds A, A Oosten brink. Aardenburg 930 u en 3 u ds J. A. Tiemens Evang. Luth. Middelburg 10 u. ds. C. F. Nolte „Zien en... Zien". Groede 9,30 u. da. M. P. Stol. Doopsgez. Gem. Goes 1014 ds. J. Koekebakker. Aardenburg 10 u. ds. Mulder. Geref. Gemeente. Middelburg 9,30 u„ 2 u. en 6 u. leesdienst. Oostkapelle 9,30 u„ 2 u. en 6 u. ds. A. Visser Westkapelle 9,30 u., 2 u. en 6 u. Leesdienst. Rilland Bath 9 u. 1,30 u. en 5,30 ds. Van Neerbos. Wemeldinge 9,30 u 1,30 u en 5,30 u lees dienst. Krabbendijke 9 u, 1,30 u en 5,30 u ds J. v. d Berg. Yerseke v.m., n.m. en av. leesdienst Vrij Evang. Gem. Wemeldinge 9,30 u. en 2 u. ds. P. Werges. Evang. Kerk. Yerseke v.m. en n.m. ds. M. J. Mooy. Eglise Wallonne. Middelburg le matin a 10,30 h Mr. Ie pas teur R. Blommaert.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 3