Ui DEK POLIMtHIEl TE MIBVELBIIRG. Wa*c aê£ee*u Aspirik STADSNIEUWS STADSNIEUWS UIT DE PROVINCIE ALGEMEENE VERGADERING DER Z. L. M. ABIETTiN (Ingez. Med.) MIDDELBURG GOES DE BURGEMEESTER 50 JAAR. LEGER EN VLOOT ZUID-BEVELAND NOORD-BEVELAND MILITAIRE POLITIE GEHINDERD, Veertien dagen gevangenisstraf. WEERBERICHT Z. VLAANDEREN O.D. BEURS VAN AMSTERDAM. BEURSTHERMOMETER VRIJDAG Stw«tn« ALLEEN BIJ KRE1 (Ingez. Med.) De openingsrede van mr. Dieleman. KERKNIEUWS BURGERLIJKE STAND GASMASKERS KEUREN. Morgenmiddag om 2 uur is er voor burgers wederom gelegenheid gasmaskers te laten keuren in de gaskamer op het Molenwater te Middelburg. Indien de athletiekwedstrijden voor militairen en burgers morgen niet door mochten gaan, zal dit door het uitsteken der bekende vlaggetjes op den Langen Jan worden bekend gemaakt. Burgemeester Van Dusseldorp zal mor gen 50 jaar worden. Hoewel mr. R. M. van Dusseldorp nog geen vijf jaar aan het hoofd van Goes staat, had hij zelfs dezen betrekkelijk korten tijd niet noodig om zich in onze gemeente volkomen in te burgeren, zoo, dat hij, in den goeden zin van het woord, al spoedig een populaire Goesenaar werd. Eenerzijds was dit te verwachten, daar de hr. Van Dusseldorp, als oud-burge meester en lid van Ged. Staten, zoowel met zijn ambt als met de Goesche omstandig heden tevoren reeds volkomen op de hoog te was. Doch er is meer dan dit noodig om zich in korten tijd geacht en gezien te ma ken. Daartoe zijn meer gaven noodig en burgemeester Van Dusseldorp bleek die in ruime mate te bezitten. In zijn zetel, het Stadhuis, in de raadszaal en in het geheele openbare leven van Goes, wist burgemees ter Van Dusseldorp steeds die leiding te geven en dien toon aan te slaan, die hem tot een waren burgervader stempelden. Er waren wel eens meeningsverschillen in de raadszaal, doch als regel bleek, dat de bur gemeester het weer goed gezien had. En hoewel het openbare leven door zijn voor ganger, burgemeester Hajenius, nogal ver wend was, burgemeester Van Dusseldorp verwendde het niet minder. Waar hij maar even kon gaf hij van zijn belangstelling blijk en heel vaak vroegen we ons af, hoe hij zoo met zijn tijd wist te woekeren, niet alleen dat hij overal kon zijn, maar ook, dat hij overal goed op de hoogte van kon zijn. Want dfe hr. Van Dusseldorp vervult naast zijn burgemeestersambt nog zoovele andere functies die hun tijd vergen. En onze burgemeester behartigt al die groote en kleine zaken met een diep-gaande belang stelling. Hetzij dat het gaat over gemeente zaken, het roode kruis, luchtbescherming, een bloemententoonstelling, gymnastiek, postduiven, enz. enz., burgemeester Van Dusseldorp geeft immer blijk werkelijk met de dingen mede te leven. We weten, dat we onzen bijna vijftig-jari gen burgemeester niet bepaald een genoe gen doen door dit goede over hem in de courant te zetten. Burgemeester Van Dus seldorp heeft dergelijke dingen liever hee- lemaal niet in de courant. Maar talloozen anderen, die burgemeester Van Dusseldorp evenzoo zien als wij dit doen, zullen er wel met waardeering kennis van nemen en ze ker deze regelen onderschrijven, en met ons wenschen, dat burgemeester Van Dussel dorp nog lang voor Goes behouden zal blij ven. Hij en zijn gezin. In goede, en waar het mevrouw Van Dusseldorp betreft, in toenemende gezondheid. NEDERLANDSCHE- VEREENIGING VAN HUISVROUWEN. Tentoonstelling geopend. De af deeling Goes van de Nederlandsche vereeniging van Huisvrouwen had gisteren in Schuttershof een tentoonstelling georga niseerd voor de adverteerders in het maand blad der vereeniging. Te twee uur werd deze tentoonstelling geopend door de vice-presidente, mevr. Van Werkum, te Heinkenszand, die, na een woord van welkom mededeelde, dat de pre sidente, mevr. Van Ballegoyen de Jong, we gens ziekte helaas verhinderd was aanwe zig te zijn. Spr. we'es er dan op, dat deze tentoonstelling speciaal georganiseerd was als blijk van waardeering voor de adver teerders, die het orgaan der afdeeling door hun advertenties krachtig steunen. Spr. drukte haar waardeering uit voor de wijze waarop allen hun stands verzorgden en be sloot met de hoop uit te spreken, dat de tentoonstelling voor allen een succes zou zijn. De aanwezigen gingen hiterop de uitstal lingen bezichtigen, die elk een bescheiden ruimte innamen, maar werkelijk met smaak ingedeeld waren. Op het gebied van meu beltjes, kleeding, huishoudelijke artikelen, comestibles, rijwielen, dameshandwerken, boekhandel, stofzuigers, enz. was het aller nieuwste geëtaleerd en bewezen de Goesche zakenlieden wederom dat zij met recht mo gen adverteeren: koopt in Goes. Bij Kon. besluit zijn benoemd en aan gesteld, bij het reserve-personeel der land macht: tot reserve-kapitein ter nadere in deeling door of vanwege den minister van Defensie; bij het wapen der infanterie, de reserve-eerste-luitenants H. A. Bakker, van het 6de reg. infanterie; J. A. L. Cockx, van het 3de reg infanterie. Bij Kon. besluit zijn tijdelijk benoemd en aangesteld, bij het reserve-personeel der landmacht bij het dienstvak der intendance; tot reserve-luitenant-kolonel de gepens. kolonel der intendance A. J. Bakker, van het Kon. Ned. Ind. leger. YERSEKE. Mr. M. H. Tigelaar, advocaat en procureur alhier, is aangesteld als exa minator te Middelburg voor het mondeling gedeelte 4e Middenstandsexamen. -De cabaretavond welke voor de mili tairen zou worden gegeven door het caba retgezelschap „De Snarenzangers" uit Rot terdam, is in verband met den toestand die er momenteel heerscht afgelast. KLOETINGE. Gisteravond vergaderde de Afd. Kloetinge van het Groene Kruis, on der voorzitterschap van den heer J. Straub. Na een openingswoord van den voorzit ter, die wees op den ernst der tijden werd de begrooting voor 1940 vastgesteld in ont vang en uitgaaf op f 502. Deze begrooting is sluitend gemaakt met een bijdrage uit het kapitaal van f 100, zulks i.v.m. buiten gewone uitgaven voor aanvrage Koninklijke goedkeuring, aanschaffing nieuwe lamp hoogtezon en electrische straalkachel. Aan genomen werd de verstrekking van verster kende middelen in 1940 te beperken in dien geest, dat 1 lid slechts gedurende 3 maan den versterkende middelen zal kunnen krij gen. Deze post welke een groot bedrag vraagt werd met 10 gulden verhoogd. In verband met achteruitgang van kapi taal werd overwogen een kleine vergoeding voor het gebruik van de hoogtezon te vra gen. Beter werd het geacht huurverlaging van het magazijn te vragen aan de gemeen te en de hoogtezon gratis beschikbaar te stellen. Waar de gemeente beschikken kan over een groot deel van de materialen voor luchtbeschermingsdoeleinaen werd 'n huur verlaging algemeen billijk geacht. Deze zal aan de gemeente worden aangevraagd. De opkomst was als gewoonlijk zeer slecht. WOLPHAARTSDIJK. Nu de suikerbieten- oogst in vollen gang is, blijkt dat de op brengst van vele perceelen aan den lagen kant is en de suikergehalte zelf beneden het normale blijft. KORTGENE. Geslaagd aan de Techni sche Hoogeschool te Delft voor electro- technisch ingenieur de heer A. Heijstek te Kort gene. (Zitting van heden). De 39-jarige werkman U. K. L. te Mid delburg stond terecht wegens beleediging van en verzet tegen een ambtenaar in func tie. Op 24 October moest de korporaal E. C. Grootendorst van de militaire politie een soldaat opbrengen van de Lange Delft naar de kazerne. Er bestond groote publieke be langstelling voor dit evenement, die zich op hinderlijke wijze uitte. Enkele opgeschoten jongens jouwden den korporaal uit, totdat deze zich omdraaide en een er van een paar stevige draaien om zijn ooren te incasseeren gaf. „De vellen gingen eraf" zei verd. veront waardigd. „En toen vroeg ik „Mag dat?" en toen zei de korporaal: Daar heb je niets mee te maken". „Inderdaad", vond de politierechter. Verd.: had zich echter bij het antwoord niet neer willen leggen en zei, dat hij het dan wel eens aan den commandant zou gaan vragen. Hij was toen meegeloopen tot de Koepoort, ofschoon de korporaal hem herhaaldelijk toevoegde: „loop niet mee, je hebt ons niet te volgen." Achter den verd. waren nog meer menschen meegeloo pen, maar deze waren weggegaan toen de korporaal zijn pistool trok. 's Avonds kwam E. C. Grootendorst langs de Markt en zag daar verd. staan. Hij ging op den man toe en vroeg naar diens naam. „Dat gaat je niet aan", antwoordde deze; er ontstond een woordenwisseling, en verd. schold den korporaal en de militaire politie in 't algemeen uit voor „Leelijke vuile rot lui". Toen de korporaal hem daarop wilde ar resteeren, verzette hij zich heftig, maar na dat de agent van politie A. A. van Luijk te hulp was gekomen kalmeerde hij onmiddel lijk en ging hp rustig mee naar het politie bureau. „Waar bemoeide je je eigenlijk mee?" vroeg de politierechter. „Je hebt je neus niet in zulke zaken te steken, die gaan het publiek niets aan." „Ja, ik heb er spijt genoeg van", gaf verd. toe. De officier van justitie was van meening, dat een dergelijk vergrijp in deze tijden heel ernstig opgevat moet worden. Niet alleen de verd., maar ook andere personen uit Middelburg hadden de militaire politie bij haar taak gehinderd. Op dat tijdstip verkeer de de stad nog in staat van oorlog, die nu in staat van beleg is overgegaan. Van be voegde militaire zijde had spr. vernomen, dat dergelijke incidenten aanleiding zouden kunnen vormen tot scherp ingrijpende maatregelen. Het is dus in het algemeen belang, te voorkomen dat de burgerbevol king nog meer gehandicapt wordt door mi litaire maatregelen. Spr. eischte 1 maand gevangenisstraf. De uitspraak luidde: 14 dagen. Verwachting tot morgenavond: DE BELT: Meest matige Z.W. tot Z. wind, aanvankelijk nevelig en half tot zwaar be wolkt, later waarschijnlijk weer toenemen de bewolking, aanvankelijk weinig of geen regen, later toenemende règenkans, weinig verandering in temperatuur. UKKEL: Matige tot vrij sterke wind uit Z. tot Z.W. richtingen, afwisselend bewolkt en heldere hemel, plaatselijk regenbuien, lichte daling der temperatuur, plaatselijk nevel en mist. Za. 11 Nov. Zon op: 7 h 14; onder: 16 h 14. Licht op: 16 h 44. Maan op: 7 h 11; onder: 16 h 31. Hoog- en Laagwater t® Vlissingen: Hoogwater. Laagwater. November. Vrijdag 10 12.12 6.20 18.54 Zaterdag 11S 0.40 12.55 7.07 19.40 Zondag 12 1.22 13.38 7.52 20.20 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge: Hoogwater. Laagwater. November. Vrijdag 10 1.48 14.09 7.29 19.52 Zaterdag 11S 2.40 14.56 8.14 20.36 Zondag 12 3.25 15.41 8.57 21.16 DEENSCH STOOMSCHIP TEGEN SPOORBRUG TE SELZAETE GEVAREN. Men meldt ons uit Terneuzen: Het van Terneuzen komende en op weg naar Gent zijnde Deensche stoomschip „Eli- sabet" is in den afgeloopen nacht, even over de Nederlandsch-Belgische grens, bij het passeeren van de spoorbrug over het kanaal te Selzaete, in botsing gekomen met het linker gedeelte van de ophaalbrug. De gevolgen waren ernstig. De voorste mast knapte af, het dek werd beschadigd en de scheepsbrug vernield. De „Elisabet" bleef onwrikbaar onder het bruggedeelte zitten. Ook de spoorbrug bekwam ernstige averij. Naar verluidt zal 't zeker een tiental da gen duren voordat het schip zijn plaats zal kunnen verlaten. De averij aan de „Elisa bet" wordt op ruim 1 millioen Belgische franken geschat, terwijl de schade aan de brug nog niet bepaald is. Het spoorwegver keer ondervindt stagnatie, doch het scheep vaartverkeer kan ongestoord plaats vinden. Amsterdam 1936-3"% 8987% Zeeuws. Hyp. B-3% 8887 Cities Service Cy. P. 1958 5 53%—53% A Amsterd. Bank 9793% A Ned. Gist- en Spiritusf. 318310 A De Schelde N.B. 41%40% C Am. Smelt en Ref 39%37% A Houth. Alberts 7473 C Chesapeake en Ohio 30%29% C Pref. Kansas City South. 15%14% C Union Pac. Rr. 79%79% Ned. 38 1000-3 87%—86 O. Indie 37 1000-3 86%—85% A Koloniale Bnk. 160%—158% A N.I. Hbk. 600 110—106 C Ned. H. M. 1000 86—82 A v. Berkels Pat. 3232 C Calvé-Delft 67—66% A Lever-Bros Unilever 94%92-90% A Philips Gem. B. afg. 131125%-23 C Am. Car Foundry 25%—24%-23% C Anaconda Cop. 25%23%-24 C Bethlehem St. 64%—62-61% C Kennec Copper 3028%-29 C Rep Steel 19%—17%-8% C U. States St. C. 53%—51%-50% C North Am. Cy. 17%—16% A Kon. Petr. Mpij. 255%252-49 C Con tin. Oil Cy. 18%—17% C Phillips Petr. Comp. 3130% C Shell Union O.C. 10%—9%-10 C Tide Water Ass. Oil 9%9-8% A Ned. Scheepv. U. 109%102-04 A H. V. Amsterdam 389%377%-71 A Java Cult. Mij. 220209 A N.I. Spiker U. 222210 A Deli Batavia 112107-110 C Deli Mij. 1000 152-148-52 Amerika KoninkJL HVA Rubber Marlet Schepen Obl.Marki Tabak Unilever Philips KiMiepoESffly&f1 A Senembah 137-129-28 C Baltimore Ohio 5%4%-5 C Southern Pac. Cy. 112%—12%-12 A Southrn Rlw. 13%13% A Amst. Rubb. C. 195189-82 A Deli-Bat. Rubb. 156%—148%-44% A Hessa Rubber 108102 A Serbadjadi S.R. 102%—95 WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Par jjs Brussel New-York Heden. 7.27 75,12% 4.12% 30.65 1.88% Gister. 7.30% 75 4.15 3094 1.8 In de heden te Goes gehouden algemeene ledenvergadering van de Z.L.M., de Maat schappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, heeft als te doen ge bruikelijk, de voorzitter, mr. P. Dieleman, de openingsrede uitgesproken. Spr. zeide, dat het wel zeer bijzondere omstandigheden zijn, die het dagelijksch bestuur hebben genoodzaakt de algemeene wintervergadering zoo vroeg te houden. Bij zonderlijk worden thans weder aan de grondgebruikers zware eischen gesteld, ge lijk er zeer zware verplichtingen op hen rusten. Zij moeten uit den bodem halen, water uit te halen is, om de bevolking van het eigen land zooveel als maar mogelijk is, van voedsel te voorzien. Nu komt het er meer dan ooit op aan om te toonen hoe land- en de tuinbouw zich vakkundig heb ben ontwikkeld, hoe zij vervuld zijn met grooten, volhardenden ijver en eveneens met toewijzing aan en liefde voor hun taak. Ieder kan zich nu overtuigen van de on misbaarheid van een gezonden, ontwikkel den arbeidzamen boerenstand. Men heeft thans volop gelegenheid deze te eerbiedi gen, te waardeeren, aan te moedigen, doch het meest ook door hem te geven behoor lijke prijzen voor zijn land- en tuinbouw producten, opdat hij niet alleen die bedrij ven in stand zal kunnen houden, maar daaruit zal kunnen leven minder bekrom pen dan tot heden, opdat hij voor al zijn jjver en risicovollen arbeid, zijn talent en zijn toewijding, zal vinden een redelijke be looning, die hem in staat stelt in de eerste plaats zijn productiekosten w.o. een zeer behoorlijke belooning voor zijn arbeiders, goed te maken, maar ook om zijn eigen ge zin behoorlijk te onderhouden, en het ri sico te ondervangen van slechte jaren. Ri sico van zijn bedrijf, zorg voor ziekte van zich en de zijnen, zorg voor weduwen en weezen, zorg voor den ouden dag, de land en tuinbouw moet die alle zelf dragen. Als men veel van zijn arbeider vergt en het va derland eischt dit, dan moet met al die factoren gerekend worden bij de belooning van dien arbeid. En dan is het billijk en rechtvaardig, dat dit uitkomt in de prijzen voor de producten. Al moeten daardoor de loonen in handel en industrie hooger wor den, omdat de levensmiddelen dientengevol ge duurder zijn, en al moeten daardoor door de bevolking in moeilijke tijden meer worden betaald, rechtvaardigheid eischt dat de land- en tuinbouw voor de producten van den bodem een prijs krijgt, die met ge noemde factoren rekening houdt. Het is treurig dat in een land als Neder land daarover steeds moet worden gestre den en zoovelen, die soms zelf van platte- landsafkomst zijn, niet weten te waardee ren soms ten goeder trouw, den harden ar beid. den noesten vlijt, de schrandere op merkzaamheid, de groote kunde, de diep gaande kennis, het waardevolle overleg, het ootmoedig geloof en de liefdevolle toe wijding die onzen land- en tuinbouw ken merken. Mochten toch allen die leiding heb ben te geven dit alles begrijpen. Er worden tegenwoordig allerlei maatregelen geno men. Maar waarom moet dan met bijzon dere scherpheid gewaakt worden tegen „prijsopdrijving" bij land- en tuinbouwpro ducten. Zoo scherp en zoo intensief, dat andere bedrijven er door glippen en de be trokken land- en tuinbouwproducten eerder te laag dan te hoog geprijsd worden? Wie bepaalt voor hoeveel de tarwe, de rogge, de erwten, de witte boonen, de bruine ronde mogen worden verkocht Wie adviseert hier over? Toch zeker niet de rijksaccountant- dienst, want niemand zal aan zijn boekhou der of controleerenden accountant overlaten of ook maar toelaten, dat hij zich met zijn bedrijf bemoeit. De wereld wordt niet gere geerd door cijfers. Is dan de jurist de ad viseur? Maar hoe voortreffelijk deze ook moge kunnen concludeéren enz. als hij wer kelijk jurist is en niet slechts den titel heeft hoeveel kennis van regelen en wetten hij ook moge hebben hoe bekwaam hij ook moge zijn in het opstellen van regelen en ontwerpen van bepalingen in wet, veror dening of resolutie hoe duidelijk en lees baar hij ook al die bepalingen moge kun nen stellen de inhoud van deze moet toch niet door hem worden bepaald. Daarvoor is noodig een diepe, groote ervaring van het maatschappelijk leven, een diepe groote ken nis van de behoeften van de verhoudingen in den land- en tuinbouw, die een jurist of een statisticus niet krijgen bij hun gewonen arbeid. Het is ontzettend moeilijk prijzen voor de producten in een bepaalden tijd vast te stel len. Niet benijdenswaardig is de taak van een minister, die verplicht is dat te doen. In de allereerste plaats moeten de land en tuinbouwers zelf adviseur zijn, zij moe ten het materiaal verschaffen, waaruit mo gelijk eenige, meer algemeene regel is te trekken. Noodzakelijk is het daartoe, dat zij zoo goed en deugdelijk mogelijk georgani seerd zijn. In de allereerste plaats moet de georganiseerde land- en tuinbouw streven naar een eenheid, om vast aaneengesloten, kleinere verschillen daargelaten, econo misch één en vereend te staan. Door mid del van hun vertegenwoordiging moeten zij zelf een orgaan vormen, waarmede de re geering en de betrokken bewindsman kan praten, die hem adviseeren en zakelijke kennis bijbrengen, om zich een oordeel te vormen, om rekening te houden met alle gegevens en feiten en cijfers van heden ên naaste toekomst die noodig zijn om te ko men tot een prijsbepaling, rekening hou dende met goede arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders. De wensch, dat de minister of de regee ring bij de bepaling van prijzen voor de landbouwproducten, bij het nemen van maatregelen voor land- en tuinbouw in de allereerste plaats overleg zal plegen met de vertegenwoordigers der organisaties, is de kern van de wenschen, die als onderwerp van bespreking den voorzitter voor deze vergadering hebben bereikt. Zeker moet ook rekening worden gehouden met andere om standigheden en juristen en accountants, oeconomen en industrieelen en handelaren zullen moeten meespreken of overleggen, wanneer het maatregelen betreft van alge- meenen aard, maar in de allereerste plaats dient toch voor wat den grond betreft en de opbrengsten daarvan, die den grondslag voor het geheel vormen, rekening te wor den gehouden met wat noodig is en duide lijk aan het licht is gebracht door land- en tuinbouw zelf. Voor ons land en in het bij zonder in oorlogstijd blijft de land- en tuin bouw primair. Spr. wil niet opstandige, onrechtvaardige critiek. Men beseft volkomen de groote moeilijkheden, waarin elke regeering, die belangrijke beslissingen heeft te nemen en neemt, thans verkeert. Men weet hoe eeuwigdurende critiek, die niet beoogt op te bouwen en te steunen, verengt het begrip en is een pest. Dit beseffen de aanwezigen volkomen. Daarom willen zij blootleggen, wat h.i. niet juist is en aangeven, hoe het beter ware te doen en waarom het niet juist is maar in het volle goede vertrouwen op de regeering, aan wier hoofd immers staat onze geëerbiedigde Vorstinne, Konin gin Wilhelmina, de eigen Beschermvrouwe van de Z.L.M. Men gelooft niet wat soms in arrenmoede en bitterheid, door angst en te leurstelling gewekt, een enkele onder ons voedt aan zijn boezem, aan eenig boos op zet en gemis van goeden trouw of wantrou wen in eenigen bewindsman of eenig per soon die geroepen is op een moeilijke plaats, de algemeene belangen van land en volk te dienen. Ook zij hebben recht op vertrouwen en eerbiediging, op steun en raadpleging en overleg hunnerzijds. Als men tot den Zeeuw zegt: Och helpt eens mede, wat denkt gij hiervan of daarvan, dan staat hij met ver stand en hand terzijde. Maar beveelt men hem forsch en norsch, dan wordt hij re calcitrant tegen zoo'n behandeling uit de hoogte, dus wordt hij geprikkeld en heeft hij stijgende neiging tot krachtig verzet. Men duldt hier geen dwang, men eerbiedigt wel leiding. Stoom moest worden uitgelaten, en dit is geschied. Maar alle stoomuitlating geeft een gemis en gewurm en maakt de geheele omgeving onzichtbaar en werkt dus ver warrend en veroorzaakt ongelukken. Daar door zijn er wel eens menschen onder de tram gekomen, gedood. Zoo zou ook de tram des levens, de gang der gebeurtenissen ons kunnen overrijden tot onnoemelijke schade, wanneer men alleen stoom zou uit laten. Toch is spr. niet als een vliegenier, die hoog in de lucht vliegend over de din gen fantaseert. Ook niet gelijk aan onder zeeërs, pessimisten, die altijd kankerend naar de diepte gaan en verzinken wanneer zij zich lek stooten. Neen, men zij menschen als met stoom d.w.z. met innerlijke levens kracht, die naar omhoog werkt en vooruit streeft en wij gaan door die kracht voor waarts, die ingehouden kracht bemerke men ook in deze vergadering. Zij kan voor uit brengen en een aangename vergadering geven. Zoo mag stoom gecondenseerd ver werkt, uitgelaten edoch in alle ootmoedig heid. Per slot van rekening zij ons vertrouwen niet op menschen. Een oud Germaansch spreekwoord zegt: God is nog altijd de beste boer! Wij zijn diep ootmoedig, wij buigen voor God, des levens Schepper en van alle leven Souverein, maar Hij zelf heeft ons een taak gegeven. Hij eischt getrouwe ver vulling daarvan; wij staan houw en ge trouw deswege rondom den troon voor ons land en voor ons volk, maar men erkene onze daad, ons werkvermogen, onzen arbeid. Ned. Herv. Kerk. Candidaat J. J. Siezen te Vlaardingen is beroepen te Dreischor. O Middelburg. Bevallen: C. M. Jansen geb. Van den Ber ge z. J. de Klerk geb. Polderman z. Ondertrouwd: J. Roth 24 jr jm. en T. Dingemanse 20 jr. jd.; F. C. Dekker 27 jr. jm. en P. W. van de Gruiter 26 jr. j.d.; P. Ingelse 23 jr. jm. en P. J. den Hollander 22 jr. jd.; A. Jonkheer 23 jr. jm. en M. Cor- nelisse 22 jr. j.d. Getrouwd: E. Smit 31 jr. jm. en S. P. Moens 26 j. jd.; P. J. Rijkse 25 jr. jm. en J. A. Hendriks 22 j. jd.; J. Nelisse 29 jr. jm. en C. S. de Paepe 23 jr. j.d.; J. v. Wezel 30 jr. jm. en J. van der Bliek 27 jr. jd. Goes. Ondertrouwd: L. A. v. d. Kreeke, 35 j. jm. Wolf aartsdijk en M. v. d. Weel 32 j. jd.;; C. Kempe, 27 j. jm. en J. Westschoten 24 j. jd- Getrouwd: P. J. Aertssen 27 j. jm. en P. Rooze 27 j. jd.; H. D. Breen, 29 j. jm. en C. G. Kimmel, 28 j. jd.; Ch. Beetse, 26 j. jm. en J. K. A. Herrebout 29 j. jd.; G. M. Lankhuyzen, 26 j. jm. te Rotterdam en D. C. T. v. Zweeden, 24 j. jd.; F. H. Bakker* 27 j. jm. en J. F. J. Tierie, 25 j. jd. Bevallen: H. Bouwman, geb. Sinke* Krabbenijke, d. Overleden: L. Eckhardt 78 j. wed. van J. Lepoeter. (D. Z.)!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 2