trittcïuïe p $eexiw0cl a.GOESCHE COURANT) Onze regeering streeft naar zelfvoorziening. De mobilisatiemaatregelen over het algemeen goedgekeurd Voorloopig geen gedwongen afslachting van den veestapel. Geen speciaal ministerie voor den landbouw. Activiteit aan het front. De Koning van Roemenië steunt het vredesinitiatief. 600.000 man in België gemobiliseerd. De staat van beleg. De Siegfriedlinie wordt doorgetrokken tegenover de Nederlandsche grens. De aanslag op Hitler was bijzonder goed voorbereid. Onopgehelderd incident aan de Nederlandsch-Duitsche grens. De Tweede Kamer heelt echter wenschen en grieven. Overleg tusschen Japan en Rusland. ),00 2,15 1,10 en mo lm.) 6,15 7,35 8.15 RO- cuo- >dis- RO- RA. 9,00 HA. inw. Pia- 2,00 •am. :em- uw. 3,30 »el.) kin- lers. Jyc- ede- iler. 9,15 orte 0.40 azz- 0,20 ;rie. spel. Ork. 3,35 var. ïar- 5,50 din- 8,20 ogr. 0,35 ;ave De one. iten. So- 4,30 2,20 ork. en ogT. iste. ans- 5,00 7,50 epk. 7,35 ein- 9,20 Ber. ed.) NUMMER 266 182e JAARGANG Dagblad. Uitgave C.V. De Middel- burgsche Courant. Bureaux: te MIDDELBURG: St. Pieterstraat 28, Tel. Redactie 269, Administratie 139; te GOES: Turfkade, Tel. 2863. Post giro 359300. Abonnementsprijs voor Middelburg en Goes 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Weekabonne menten in Middelburg en Goes 18 ct. TWEE BLADEN EERSTE BLAD HIDDELBURGSCHE COURANT VRIJDAG 10 NOVEMBER 1939 Advertentiën 30 cent per regel, ingezonden mededeelingen 60 cent per regeL Bij contract lager. Tarief op aanvraag. Familieberichten en dankbetuigingen minimum 2.10. „Kleine Advertenties", maximum 6 regels, 75 cent, bij vooruitbetaling. „Brieven, of adres bureau v. d. blad" 10 oent extra. Bewijsnummers 5 ct. Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende de begrooting van het Landbouw-Crisisfonds voor 1940 ontleenen wij het volgende: Naar de overtuiging van den minister van Economische Zaken zijn Handel, Nij verheid, Scheepvaart, Landbouw, en Vis- scherij, zooals die op zijn departement be hartigd worden, zoo innig met elkander verweven, dat afzonderlijke behartiging niet dan tot schade van ieder afzonderlijk zoowel met betrekking tot de binnenland- sche toestanden als in verband met de buitenlandsche betrekkingen kan leiden. De minister is niet van meening, dat de vertegenwoordiging van den landbouw bij werkzaamheden van den Economischen Raad en zijn commissies te wenschen laat. Het vraagstuk van de noodzaak om on der de huidige omstandigheden naar ver dere zelfvoorziening van ons land te streven, zoowel op agrarisch als op in dustrieel gebied, heeft de volle aandacht der regeering. De getroffen voorbereidingen waren over het algemeen in een zoodanig sta dium, dat de economische gevolgen van het uitbreken van het internationale con flict op bevredigende wijze konden wor den opgevangen. Zoo lang Europa in oorlogstoestand is moet men echter er zich op instellen, dat de werking van ons economisch mecha nisme ernstige haperingen zal vertoonen. Thans kan nog geenszins verklaard wor den, dat het ernstigste reeds achter den rug is, integendeel, het is niet uitgesloten, dat ons nieuwe veel grootere beproevin gen te wachten staan. Wat in het bijzonder de maatregelen met betrekking Hot de voorraadvorming van verschillende artikelen betreft, kan de minister verklaren dat op dit terrein zeer veel was verricht, zoodat Nederland met een in het algemeen gunstige voor- raadpositie de maand September is inge gaan. De minister is volledig doordrongen van de noodzaak, dat in- en uitvoer niet tegenstaande den oorlogstoestand zooveel mogelijk moeten worden gehandhaafd en hij zal met alle ter beschikking staande middelen er naar streven dat de buiten landsche handel van Nederland op het onder de bestaande internationale omstan digheden hoogst mogelijke niveau zal worden in stand gehouden. Slechts in enkele gevallen zal de over heid zelve als importeur optreden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn, indien de re geering overgaat tot aankoop van goede ren, die hier te lande onder de distribu tie vallen Overigens zal uiteraard het par ticuliere invoerapparaat met zijn relaties in stand worden gehouden. Het is voor den minister een dagelijksche zorg om de grondstoffen- en half-fabri- katenvoorziening van de industrie zoo goed mogelijk te doen functionneeren. Het zal daarnaast noodig zijn te zoeken naar geschikte vervangingsproducten, waar bij o a. gedacht moet worden aan de moge lijkheid van verwerking van afvalstoffen. In de vervaardiging van vervangingspro ducten schuilt o.a. een niet te onderschat ten mogelijkheid van verdete industria lisatie. Proel met exportrecht was geen succes. Ten einde na te gaan, hoe bv. toeken ning van een zeker exportrecht naar con- tingenteerende landen aan zuivelexpor- teurs, die zich bij den export naar vrije markten zeer actief betoonden, in de practijk zou werken, werd hiermede ten aanzien van den uitvoer naar Duitschland een proef genomen. Zulks leidde echter tot klachten, dat geforceerde uitvoer en marktbed-erf op bepaalde nog vrjje markten plaats vond, ten einde in het bezit van een zekere hoe veelheid exportrecht naar Duitschland te geraken. Een en ander maakte het derhalve niet aanlokkelijk op dezen weg practisch de eenige, die openstond verder te gaan Aan enkele der meest dringende en ge grond bevonden bezwaren van eenige in- dividueele exporteurs wefd inmiddels zooveel mogelijk tegemoetgekomen door toekenning resp. uitbreiding van export recht. Met nadruk wil de minister vastleggen, dat hij, op grond van de tegenwoordige omstandigheden en toestanden, niet tot het geven van scheurpremies voor het. scheuren van weilanden zal overgaan. De huidige veevoederpositie maakt het vooralsnog niet noodzakelijk maatregelen te treffen), die tot een gedwongen afslach ting van den Nederlandschen veestapel leiden. BENZINE-DISTRIBUTIE De vraag of het inderdaad noodzakelijk zal zijn tot distributie van benzine over te gaan, zal over eenigen tijd worden overwogen aan de hand van de situatie, zooals deze dan zal zijn. Inmiddels wordt met volle kracht ge werkt aan de voorbereiding van een dis tributieregeling van dit artikel, waaraan omvangrijke werkzaamheden zijn verbon den Zoodra de noodzaak van een feitelijke distributie van benzine blijkt, zal de mi nister haar terstond instellen. De voor- loopige regel van een verbod van autorij den op Zondag zal dan kunnen vervallen Groote moeilijkheden bij land- bouw-crisismaatregelen. Het moge zijn, dat de ontwerp-begroo- ting van het Landbouw-Crisisfonds voor het dienstjaar 1940 een vrij hoog saldo aangeeft, sinds de indiening van dit ont werp is al wel reeds duidelijk komen vast te staan, dat de financiering der land- bouw-crisismaatregelen reeds in de naas te toekomst groote moeilijkheden zal bie den. Tegenover belangrijke vergrooting der lasten van het Fonds, staan, naar zich thans laat aanzien, geen evenredige inkom stenbronnen. De graanrechten brengen ten gevolge van de geringere aanvoeren en de stijging der graanprijzen reeds aanmerkelijk minder op. Het is zeker niet ondenkbaar, dat bij verdere stijging der buitenlandsche graan prijzen deze inkomsten geheel zullen komen te vervallen Ook», wat de marga rine en de vetheffingen betreft, zal zich mogelijk de noodzaak kunnen ^/oolrdoen om in verband met een sterke stijging der grondstoffenprijzen tot verlaging der heffingen over te gaan. Ook hierbij moet dus mogelijk met een vermindering van de inkomsten rekening worden gehouden. De regeering blijft ordening gewenschl achten. Het standpunt der regeering ten aan zien van de ordening van het bedrijfsle ven is in beginsel door de veranderde tijds omstandigheden niet gewijzigd Ook thans nog acht zij een zoodanige ordening ge- wenscht. Wat de ordening in den landbouw be treft deelt de minister mede, dat het in zijn voornemen ligt de behandeling van het wetsontwerp inzake de bedrijfsregeling in den landbouw voort te zetten Hij geeft er echter de voorkeur aan de overne ming der landbouw-crisismaatregelen door de bedrijfsgenooten voorloopig op te schorten. Wederkeeirigheid in behandeling ten opzichte van Duitsche financieele vorde ringen op Nederland zou vereischen de invoering van een ialgeheele deviezenre- glementeering in Nederland Voor een tekort aan groenten en fruit in eigen land behoeft zeker geen vrees te bestaan. Tot nog toe is er een groot sur plus geweest en ook in een verre toekomst kan nog met een overschot worden gere kend. Juist voor dit surplus moet de uitvoer een weg vinden. Het is niet uitgesloten, dat er door den oorlogstoestand in het buitenland naar sommige dezer producten een grootere vraag zal ontstaan Het Fransche legerbericht van hedenoch tend luidt: In den loop van den nacht activiteit van de voorposten. Het Duitsche opperbevel maakt bekend: In het Westen tusschen Moezel en Pfaelzer Wald levendiger activiteit van verkenners dan de voorafgaande dagen. Overigens slechts op enkele plaatsen van het front oplaaiend artillerievuur. Belga meldt uit Luxemburg: Gisteravond tusschen half acht en tien uur hebben de bewoners uit de streek van Schengen een hevig mitrailleurvuur ge hoord, gepaard gaande met de ontploffin gen van zware granaten. De ontploffingen waren zoo krachtig, dat de huizen in de aan de oevers van den Moe zel gelegen Luxemburgsche dorpen, trilden. GEARRESTEERDE DUITSCHERS VRIJGELATEN. Zooals wij gemeld hebben, heeft de politie te Arnhem een Duitseher gearresteerd, die verdacht werd betrokken te zijn bij de smokkelarij van Nederlandsche uniformen naar Duitschland. De man bleek een tand arts te zijn en beweerde de militaire attri buten, die hij zocht, noodig te hebben voor een tooneelvoorstelling. Hedenmorgen werd uit Arnhem bericht dat de man op vrije voeten gesteld is. Er bleek geen verband te bestaan tusschen hem en de gesmokkelde uniformen. Koning Carol van Roemenië heeft beslo ten zich evenals de staatshoofden der Scan dinavische landen, aan te sluiten bij het Ne- derlandsch-Belgische vredesinitiatief en al het mogelijke te doen om het te doen sla gen. De koning heeft als eerste stap een telegram aan den Engelschen koning gezonden, waarin hij zegt: „Op het oogenblik, waarop de souverei- nen van Neder- 1 a n d en België hun goede diensten hebben aangeboden, met het doel een grondslag te vinden voor een recht- Koning Carol, vaardigen, duurzamen vrede, acht ik het mijn plicht Uwe Majesteit de verzekering te geven van mijn oprechte goede wenschen voor het succes van het edele initiatief, dat ik van ganscher harte steun." Koning Carol heeft eveneens telegram men gezonden aan den Franschen president Lebrun en aan rijkskanselier Hitier, waarin hij tot uitdrukking brengt, dat hij den Bel- gisch-Nederlandschen vredesstap van gan scher harte steunt. De Roemeensche ministerraad is gister avond bijeengekomen voor een langdurige beraadslaging over de houding van Roeme nië in verband met het standpunt van den koning in deze aangelegenheid. DE MOEDERS VAN AME RIKA DANKEN DE KONIN GIN, Naar aanleiding van het aanbod van goe de diensten door H. M. de Koningin en Z. M. Koning Leopold, zijn verder in Den Haag adhaesiebetuigingen ontvangen van een groot aantal binnen- en buitenlandsche or ganisaties en particulieren. Uit het buitenland kwamen o.m. tele grammen van: „Het nationale legioen van Amerikaan- sche moeders", den Britschen nationalen raad te Londen, de Australische vrouwen partij en de „American Patriots". Volgens het Belgische blad Vingtième Siècle is thans in België ook de laatste di visie welke nog niet opgeroepen was, ge mobiliseerd. Het effectief van het Belgische leger zou daardoor bijna 600,000 man be dragen De schepen moeten verdwijnen. Uit Den Haag: De opperbevelhëbber van land- en zeemacht, belast met de uitoefe ning van het militair gezag in elk in staat van beleg verklaard gedeelte van het grond gebied des rijks, heeft bevolen het weg voeren van de vaartuigen uit het in staat van beleg verklaard gebied, welker aanwe zigheid naar zijn oordeel schadelijk kan zijn voor de belangen der landsverdediging. De uitvoering van dit bevel is opgedragen aan den inspecteur-generaal voor de scheep vaart. Reeds geruimen tijd is bekend, dat de Siegfriedlinie zij het wellicht niet in een dergelijke sterkte als lang de Fransche grens doorloopt langs de grens van Bel gië en Nederland. Dit wordt thans in een bericht uit Berlijn toegegeven. Men zegt, dat een waar leger van den Duitschen Rijkswegendienst, alsme de soldaten en leden van den Arbeidsdienst reeds weken geleden met de werkzaamhe den begonnen zijn. Alle ervaringen, welke men de twee laatste jaren bij den bouw van den Westwall langs de Fransche grens heeft opgedaan, zullen thans ten nutte worden gemaakt bij den aanleg van de verdedi gingswerken langs het Noordelijk deel van de Duitsche grens. Materiaal voor den bouw is op uitgebreide schaal ter beschikking ge steld, aldus de Tel. Met honderden bouw werken is reeds een begin van uitvoering gemaakt. Hier en daar is het beton reeds gestort, zijn er al stellingen ingericht. En dagelijks komen er nieuwe onderkomens, observatieposten en allerhande soort ver sterkingen bij. Bijvoorbeeld in de buurt van Babberich langs de grens tegenover de Maasvlakte en op de hoogten, welke de Rijnvlakte beheerschen. Op sommige plaat sen zijn de versterkingen aangelegd vijf tot tien km diep het land in, net als de zwarte vakjes op een schaakbord. Uiterlijk is er van deze versterkingen niets te bespeuren en zoo wordt van Duitsche zijde verklaard ze zijn dusdanig gecamoufleerd, dat men bij een tocht door dit gebied voorzichtig moet zijn niet in een loopgraaf, machinegeweernest of observatie post te vallen. Zij zijn zoo aangelegd, dat zij door middel van mortieren verdedigd kun nen worden en volkomen en onwaarneem baar zijn door' verkenningstroepen en vlieg tuigen. Een speciale belooning voor aanwijzingen uit 't buitenland. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: De bevoegde instanties hebben alle maatrege len genomen om het onderzoek en de op heldering van den aanslag in den „Burger- braukeller" te bespoedigen. In het belang van een centrale leiding is het geheele ophelderingswerk opgedragen aan een speciale commissie van vaklieden. Deze commissie heeft reeds feiten kunnen vaststellen, die belangrijke conclusies moge lijk maken. Volgens hetgeen tot dusverre is vastge steld, gaat het bij deze daad in geen geval om een spontaan gepleegden aanslag, maar veeleer om een zeer zorgvuldig voorbereide misdaad, die gepleegd is met behulp van een tijdbom. Hier is niet iets primitiefs of een uit een opwelling ontstaan feit gebeurd en evenmin iets, dat zeer korten tijd voor de betooging is uitgedacht. Zoowel de keuze van de plaats als ook het „deskundige werk" wijzen erop, dat de daders zeer zorgvuldige voorbe reidingen hebben getroffen. De geheele mis daad was klaarblijkelijk systematisch zoo georganiseerd, dat de Führer het meest was blootgesteld en dat een succes van het plan voor den aanslag met zekerheid moest volgen. Al kan nog niet geconcludeerd worden, dat er bepaalde daders of groepen van da ders zijn, materiaal en sporen wijzen toch de richting aan, waarin het verdere onder zoek gaan moet. NOG EEN BELOONING. De leider der S.S. en chef van de Duit sche politie, Himmler, maakt bekend, dat de sporen der daders, die de springstofmis daad in München hebben gepleegd, naar het buitenland leiden. Derhalve wordt voor mededeelingen die in het buitenland bij Duitsche missies, consulaten etc. gedaan worden en die leiden tot opheldering van de misdaad, onafhankelijk van de in Duitschland uitgeloofde belooning van 600.000 mark een aanvullende belooning uitgeloofd ten bedrage van 300,000 mark in buitenlandsche valuta, betaalbaar door de bevoegde Duitsche vertegenwoordiging. Naar het D.N.B. verneemt, bevonden zich gisteravond nog 28 slachtoffers van den aanslag in de ziekenhuizen. Zestien hunner zijn ernstig gewond; de tien anderen kun nen zeer binnenkort ontslagen worden. Van twee zwaargewonden is de toestand nog zorgwekkend. Een dertigtal personen, die onbetee- kenende wonden hadden opgeloopen, kon den zich naar huis begeven na in de zieken huizen verbonden te zijn. Minister van Kleffens bracht Donderdag een bezoek aan den Duitschen gezant te Den Haag in verband met den mislukten aanslag op Adolf Hitler. De minister bij het verlaten van het Duitsche gezantschap. Gistermiddag zijn aan de Nederlandsch- Duitsche grens bij Blerick schoten gevallen, waarbij enkele in burger gekleede personen betrokken zijn geweest. Naar het schijnt, is een persoon getroffen, terwijl de anderen over de grens gevoerd zouden zijn. De lezingen over wat is voorgevallen loo- pen zeer uiteen, zoodat nog niet met juist heid kan worden medegedeeld, wat werke lijk is geschied. Het onderzoek, dat is inge steld, zal meer licht moeten verschaffen. ROME DANST WEER, Stefani meldt: Het leven in Rome en de andere groote steden in Italië wordt weer normaal De beperkingen, waartoe in de eerste dagen van September -werd besloten, zijn geleidelijk ingetrokken, Met ingang van Zondag zullen de dansgelegenheden weer worden geopend en zullen de café's en re staurants tot een uur 's nachts mogen open blijven, in plaats van tot middernacht. Aan het voorloopig verslag over de De- fensiebegrooting voor 1940 wordt het vol gende ontleend: Alvorens over te gaan tot beschouwingen over dit wetsontwerp wenschte men te ge tuigen van de waardeering, welke bij heel ons volk leeft voor de persoonlijke offers, gebracht door hen, die voor de handhaving van onze onzijdigheid uit arbeid en gezin zijn weggeroepen. Deernis ging uit naar de nabestaanden van de mannen, die in dienst van het vader land het leven lieten. Algemeen stemde men in met het beleid van den minister; leger en vloot zijn op het juiste oogenblik rustig en snel gemobili seerd. Onze weermacht is thans een zeer krachtig wapen tegen hen, die onze onzij digheid zouden bedreigen. Tegen schendingen van ons grondgebied door vliegtuigen is aanstonds en krachtig opgetreden. Algemeen erkende men, dat niets mag worden verzuimd om het vredeswerk te be vorderen. EEN OUDE WENSCH Verschillende leden drongen wederom aan op inwilliging van de bekende wen schen van oud-marinewerklieden, mobilisa tieslachtoffers, gepasporteerde marineman nen en militaire weduwen. De nooden van deze kleine groepen nemen toe naarmate de kosten van het levensonderhoud stijgen. Verscheidene leden zouden het gewenscht achten, indien de minster een commissie benoemde met de opdracht om na te gaan, in hoeverre de verlangens van deze groe pen gerechtvaardigd zijn en welke voorzie ningen getroffen moeten worden om aan gerechtvaardigde verlangens tegemoet te komen. Vele leden vestigden er de aandacht op, dat van vele gemobiliseerden de bedrijven na hun terugkeer in de burgermaatschap pij zoozeer zullen zijn verloopen, dat zij daarin geen bestaan meer kunnen vinden. Men achtte het noodzakelijk, dat tijdig maatregelen getroffen worden om deze personen te hulp te komen. Algemeen gaf men uiting aan zijn waar deering voor den goeden geest, die leger en vloot bezielt. Het kan goedkooper! Verscheidene leden vestigden de aan dacht op het feit, dat sommige staven zijn ondergebracht in hotels, welke tot de duur ste van het land behooren. Kon in deze ge vallen niet een goedkooper gebouw worden gevonden? Sommige leden meenden, dat te veel auto's en paarden zijn gevorderd. Duizen den gevorderde auto's staan ongebruikt dag en nachT in de open lucht. Als dit nog enke le maanden zoo voortduurt, is al dit mate riaal waardeloos. Kunnen deze wagens niet onderdak gebracht of anders aan de vroe gere eigenaren worden teruggegeven? Andere leden meenden, dat de hier be doelde ongebruikte wagens en paardeh noo dig zijn voor oorlogsgebruik. Zeer vele leden achtten aflossing van de oudste lichtingen dringend gewenscht, zoo wel in het belang van een goed geoefende weermacht, van de dienstplichtigen zelf, als in dat van de Schatkist, aangezien onder de oudste dienstplichtigen het aantal kost winners het hoogst is. De vraag werd gesteld, of het mogelijk is, de zakenmenschen in de omgeving van hun woonplaats te legeren. Zij zouden dan buiten de diensturen het oog op hun zaak kunnen houden, waardoor met een lagere kostwinnersvergoeding zou kunnen worden volstaan. Vele leden hoopten, dat dë regeering zeer spoedig haar houding zal bepalen ten aanzien van de vraag, met welk materieel de verdere versterking van de Indische ma rine zal moeten geschieden. Dat met deze versterking groote spoed zal moeten wor den gemaakt, was voor deze leden buiten kijf: de internationale spanningen zijn van dien aard, dat ook het verruimde Vlootplan- Deckers onvoldoende is. Gevraagd werd, of met inschakelen van de koopvaardijvloot in de maritieme verde diging voldoende voortvarendheid wordt be tracht, met name, of gebruik wordt ge maakt van de krachten in de scheepvaart bedrijven, welke daarbij van nut zouden kunnen zijn. Reuter meldt uit Tokio: Parallel met de RussischJapansche besprekingen in Mos kou, welke, naar gemeldt wordt, reeds tot het besluit geleid hebben een gemeen schappelijke MandsjoekwoschRussische commissie te vormen ter regel ng van de grenskwesties in het gebied der recente grensschermutselingen, zullen soortgelijke besprekingen tot bijlegging der geschillen tusschen de twee landen binnenkort in To kio beginnen. Bovenstaande inlichtingen zijn ontleend aan het Japansche blad „Yomiuri Sjim- boen". urg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 1