BELANGRIJKE VRAGEN IN MOBILISATIETIJD Wegen zonder auto's. DAMMEN Jan Dwarskieker op z'n proatstoel. Over schade, arbeids contractanten en rentekaarten. SCHADEVERGOEDINGEN, OUDERDOMSVERZEKERING. Het rijverbod op Zondag. Canada opleidingscentrum voor vliegers. iH §1 TEGEN BARBAARSCHE OORLOGVOERING, KRUININGEN NIEUWE UITGAVEN. RADIO-PROGRAMMA AGENDA goes bioscopen. ■w Hier volgt weer een aantal vragen uit het publiek met de officieele antwoorden Vr. Heeft een arbeidscontractant in 's rijks dienst, die aangewezen is voor een functie bij den luchtbeschermingsdienst ten behoeve van het rijksgebouw waarin hij werkzaam is. wanneer hem in laatst bedoelde functie een doodelijk ongeval overkomt, voor wat zijn nagelaten betrek kingen betreft, aanspraak op een gelijke uitkeering als waarop de gezinsleden van. een ambtenaar in dat geval recht kunnen doen gelden? Zoo neen, zal de staat het dan als zijn moreelen plicht beschouwen, in die gevallen een recht op uitkeering vast te stellen? Antw Aanspraak hierop heeft hij niet. De arbeidscontractant valt als zoodanig niet onder de Pensioenwet 1922, zoodat zijn weduwe en/of weezen geen recht op pensioen kunnen doen gelden. Aangeno men mag echter worden, dat de staat 2al zorg dragen, dat in dit geval de nage laten betrekkingen van den contractant niet onverzorgd achter blijven Vr.: Indien een arbeidscontractant in 's rijks dienst bij zijn opkomst onder de wapenen tenminste 12 maanden, vooraf gaande aan den datum van dezen op komst, regelmatig dienst heeft gedaan in zijn burgerlijke betrekking, heeft hij dan ook wanneer tengevolge van de mobili satie de eerste oefentijd langer dan 11 maanden duurt, niettemin na die 11 maanden er recht op om gedurende 30 dagen zijn vroeger loon te ontvangen en vervolgens hetgeen dit loon eventueel meer bedraagt dan zijn militaire beloo ning? Antw Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Herhaaldelijk worden vragen gesteld betreffende vergoeding van schade, welke door particukeren geleden is of wordt door of in verband met de mobilisatie en de landsverdediging in het algemeen Om enkele voorbeelden te noemen: Een cantine moest van het strand ver wijderd worden Kan daarvoor vergoeding worden gereclameerd Een gemeubileerd huis is gevorderd Men wil het meubilair ergens opslaan. Worden de daaraan verbonden kosten ver goed? Verschillende landerijen dreigt men on der water te zetten Wordt daarvoor scha devergoeding uitbetaald? Alleenwonenden, die hun huis bij op roeping hebben moeten achterlaten, zijn genoodzaakt huurpenningen of, in geval zij eigenaar zijn, hypotheekrente en -af lossing te betalen Kan daarvoor vergoe ding worden verkregen nu zij zonder inkomsten zijn? Het valt moeilijk op dergelijke vragen een algemeen antwoord te geven, vooral omdat in verschillende opzichten het oor deel omtrent de grondslagen van het zich hier -voordoende vraagstuk nog zoo wei nig eenstemmig is. Vooropgesteld kan worden, dat voor di verse gevallen een wettelijke regeling be staat Zoo bijvoorbeeld de zoogenaamde kostwinnersvergoeding. Wie, kostwinner zijnd% opgeroepen is en dientengevolge niet in staat is voor zijn verwanten de kost te verdienen, komt binnen de wet telijke grenzen voor genoemde vergoeding in aanmerking. Voorts wordt bij vordering van eigen dommen steeds de waarde daarvan ver goed. Die vordering gea(chiedt hetzij krachtens de Inkwartierlngswet, hetzij op grond van de alg. vorderingswet 1939. Beide wetten gaan er van uit, dat de ei genaar, wiens goed door het rijk wordt overgenomen de waarde daarvan vergoed moet krijgen. Ook de schade, welke aan eigendommen wordt geleden door het voorbereiden oi het stellen van militaire inundatiën, wordt krachtens de Inundatiewet op aanvrage vergoed, voorzoover die schade als het onmiddellijk gevolg van een en ander moet worden beschouwd Eveneens wordt ingevolge de oorlogswet in beginsel scha deloosstelling verleend, indien het militair gezag gebruik maakt van zijn bevoegd heid om te doen Wegnemen wat aan een behoorlijke verdediging in den weg staat Moeilijkheden echter leveren op de niet door de wet geregelde gevallen, waarin direct of indirect door burgers schade wordt geleden Het toekennen van vergoe dingen voor al dergelijke schade is om begrijpelijke redenen niet mogelijk. Het is bekend, dat voor gemobiliseerden, die in het bezit zijn van een rentekaart, door de militaire overheid rentezegels ge plakt worden Hoe staat het nu met zelf- stand'ge werknemers die, omdat zij geen loondienst verrichten, geen rentekaart bezitten maar wel een vrijwillige ouder- domsverzekering (V O.V.) hebben afgeslo ten? Brengt de billijkheid niet mede, dat voor dezen, tenminste tot een bedrag ge lijk aan dat wat voor rentekaarthouders geplakt moet worden de premie voor een V.O.V. eveneens vergoed wordt? Velen, ook niet gemobiliseerden, zullen thans de premie moeilijk kunnen betalen Worden deze bij niet tijdige betaling zonder meer geroyeerd of zal de Rijksverzekeringsbank een regeling met soepele bepalingen tref fen. waardoor het mogelijk wordt de door de abnormale tijdsomstandigheden ont stane achterfstand later geleidelijk in te halen? Afltw.: Op grond van de bepalingen der Invaliditeitswet wordt de premie van ver plicht verzekerden, gedurende den tijd, in werkelijken dienst doorgebracht, behou dens enkele uitzonderingen, door het rijk betaald. Een dergelijke bepaling kent de Ouderdomswet niet, zoodat afgescheiden van de vraag, of het billijk zou zijn het rijk te laten bijdragen in vrijwillig aange gane verplichtingen, de V O.V.-premle noch geheel noch gedeeltelijk voor reke ning van het rijk kan komen Voorts kan worden medegedeeld, dat door de Ver. van raden van arbeid overleg wordt ge pleegd met het bestuur der Rijksverzeke ringsbank om een billijke regeling te tref fen inzake uitstel van premiebetaling voor de gevallen, waarin de premiebetaling tengevolge van de mobilisatie in het ge drang zou kunnen komen. Het rijverbod op Zondag heeft overtui gend bewezen, dat déze vorm van benzine besparing onrechtvaardig is, deschat kist zéér benadeelt, het economisch le ven desorganiseert en mede door onvol doende voorbereiding tot onhoudbare con sequenties leidt, schrijft de Autokampi oen." Van een deprimeerende eenzaamheid zijn de wegen-zonder-wagens op de Zon dagen van het rijverbod. Wegen zonder wagens zijn onwezen lijkWe hebben er wel eens in een onbewaakt moment naar verlangd, als lange files onze snelheid belemmerden, maar nu we hebben gezien, wat het be- teekent om door deze gematerialiseerde naargeestigheid te moeten rijden, zullen wij het menschelijk saamhoorigheidsgevoel nimmer meer geweid aan doen, aldus het blad. In de steden vormen de automobilisten des Zondags nu een bezienswaardigheid Langs den buitenweg èn in de steden zijn de café's vrijwel verlaten, de buiten gelegenheden prijken met leege zalen, de bioscopen doen slechte zaken, de benzi nestations zijn vrijwel alle gesloten. Om halfvijf 's middags laden wij twintig li ter op een normaliter zéér druk kruis punt waar de eigenaar ons vertelt dat dit zijn eerste verkoop is terwijl hij an ders 1000 a 2000 liter aan den man brengt. Het economisch leven is afhankelijk van de automobiel, een rijverbod dupeert dus niet alleen automobilisten en motorrijders, maar talloozen, die nimmer benzine ver bruiken voor iets anders dan hun sigaret tenaansteker. De schatkist is reeds vóór den Zondag de dupe geweest, want het is te begrijpen, dat menigeen er niets voor voelt onder déze omstandigheden weer voor een vol kwartaal te gaan betalen» Vorig jaar bedroeg de opbrengst der mo torrijtuigenbelasting over de maand Oc tober 1,859,690, het zou ons niet ver wonderen indien de fiscus ditmaal aan zes cijfers genoeg zal-hebben om de in komsten te registreerenVoegt daarbij de belastingderving als gevolg van het geringere benzineverbruik en het is dui delijk dat de rijksbegrooting die in de autobelastingen een harer belangrijkste steunpilaren heeft, in hooge mate wordt gedupeerd Wie niet gedupeerd waren'?De taxi s Zij hebben in zekeren zin, oorlogs winst weten te maken. De eerste minister van Canada, King, heeft aangekondigd, dat Canada van nu af het opleidingscentrum zal vormen voor de vliegers van het geheele Britsche rijk. King wees op het groote belang van de over eenstemming, waarbij Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada er in toegestemd hebben op dit gebied samen te werker zeer talrijke scholen voor laatste oefening zullen in Canada worden ingericht. De leer ling-vliegers zouden na een eerste oefening in hun vaderland naar Canada komen om zich in de vliegkunst te vervolkomen. Het is bekend, dat de Canadeesche vliegers in den wereldoorlog een eersterangs rol heb ben gespeeld en dat Canada met zijn uitge strekte ruimten buitengewone faciliteiten biedt voor oefening, veilig voor ieder vij andelijk bombardement. Vrijwel iedereen is het er over eens, dat dit Zondagsverbod averechts ver keerd" werkte Iedereen zegt: laat de overheid haar onderdanen toch asjeblieft vrijlaten ten aanzien van de wijze, waar op het hun toe te wijzen kwantum brand stof mag worden verbruikt. In alle kringen dringt men er op aan, benzinedistributie in te voeren. Velen ma ken er de regeering een verwijt van, dat zij niet tijdig gereed is kunnen komen met de voorbereiding der rantsoeneering Bovendien drukt het Zondagsche rijver bod speciaal op minder kapitaalkrachti gen. Zij, die over voldoende middelen en vrijen tijd beschikken, kunnen immers Zaterdagsmiddags of 's avonds reeds naai hun weekeindbestemming gaan en des Maandags terugkeeren! Sommigen kun nen ook hun vrijen dag naar het midden van de week verplaatsen en zich/ niets van het Zondagsche verbod aantrekken! Ernstig zijn ook de klachten van hen, die door dit rijverbod niet in staat waren- hun gemobiliseerd familielid op te zoe ken. De vrijwillige besparing maakte, vol gens veler oordeel, uitstekende vorderin gen Méér en meer zag men auto's zich aan een vrijwillig opgelegde maximum snelheid houden. De propagandamogelijk- heden zijn door de regeering vrijwel ver waarloosd, getuige bijvoorbeeld de strak ke houding van den fiscus ten aanzien Van het terugbetalen der motorrijtuigen belasting aan hen, die hun auto wilden, stilleggen Het Zondagsche rijverbod, zoo besluit het blad, is waarlijk onhoudbaar. REDACTEUR: J. A. VAN dixhoorn, Achterweg A 90b, Zierikzee. Ditmaal bieden we onzen lezers het vol gend fraaie probleem van de hand van den bekenden Walcherschen problemist, den heer C. K. Kaan te Koudekerke, ter oplos sing aan. Auteur: C. K. Kaan te Koudekerke (W.) 1 2 3 4 5 CijferstellingZwart 8 schijven op 7, 10, 13, 20, 23, 26, 29 en 35. Dam op 6. Wit 12 schijven op 16, 27, 31, 37, 38, 40, 42, 43, 45 en 48—50. Als steeds: Wit begint en wint. Oplossingen worden gaarne ingewacht binnen 14 dagen na plaatsing bij de Redac tie der Mdb. Crt. onder motto Damrubriek. Raichenbach in het nauw. In den enkele maanden geleden te De Lier gehouden vierkamp, waaraan met den we reldkampioen Raichenbach deelnamen de heeren J. Broekman, L. Valstar en C. Val- star, deed zich in de partij tusschen den wereldkampioen en den eersten prijswin naar, den heer Broekman na 37 zetten on derstaande stelling voor: Zwart: J. Broekman. 1 <m m 'm 46 47 48 49 50 Wit: M. Raichenbach, Parijs. In een onregelmatig gespeeld middenspel had de heer Broekman in moeilijken stand een schijf geofferd. In den diagramstand deed de Fransch- man den foutzet 3833?, waarop de heer Broekman dam haalde door: 15—20; 24x15 14—19; 23x14 3—9; 14x3 18—23; 29x7 11x2; 3x21 en 16x49. Een fraaie damzet. We geven nu zonder aanteekening het ver dere verloop, waaruit moge blijken, dat zelfs een wereldkampioen niet onfeilbaar is. Hieruit volgt dan tevens, dat men in het damspel steeds voor verrassingen komt te staan vanwege de moeilijkheden, die zich telkens weer in de partij voordoen, terwijl dit edele spel steeds weer even mooi en nieuw blijft. Dit is trouwens ook de meening van niemand minder dan den ex- wereldkampioen Ben Springer. In de partij ging het n.l.- als volgt: 1510 354010—5 49—16; 39—33 40—45 33—28 16—7; 31—27 25—30; 48—43 30—35; 43—39 71; 39—33 35—40; 27—22 45—50; 22—17 40—44; 42—38 44—49; 37—32 49—35; 28—22 50x46; 38—32 46x28; 5x32 35—49; 32—37 49—35; 36—31 35—13; 31—27 13—8; 2721 en 118, waarna Raichenbach op gaf. Bovenstaand spelverloop troffen wij aan in „Het Damspel" van 6 Juli 1939. Oplossing probleem Raman. Het in onze voorlaatste rubriek aangebo den probleem van den ex-kampioen van Nederland, den heer F. Raman te Am sterdam had den volgenden stand: Zwart 10 schijven op 5, 9, 11, 14, 17, 20, 23, 29, 34 en 36. Wit 10 schijven op 22, 25, 37, 38, 41, 43—45, 47 en 49. De haast onnavolgbare ontleding van dit fraai geconstrueerde probleem verloopt als volgt 45—4017x28; 44—39 34 x 45 47—42 36x47; 37—32 28x48; 49—44! 47x33; 39x10 48x50 (meerslag) 25x3 5x14 en 3x6. Schitterend! Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren W. B. te Middelbug; A. C., D. v. d. K., J. v. d. K., G. v. O., J, S. en H. M. S., al len te Goes. Nagekomen oplossingen van het pro bleem van den heer Joh. de Bree ontvingen we nog van de heeren A. C., G. F., D. v. d. K., J. v. d. K., G. v. O., G. S., J. S. en H. M. S., allen te Goes. Betreffende het overgebleven eindspel van dit probleem, waarop we in onze vorige rubriek de aandacht vestigden, geeft de heer C. K. K. te Koudekerke de volgende winstgang: 1318; 2-16 2126; 1627 18—23; 50—44 23—28 (Op 23—29, 44—39. Op 1—7, 44—39, 2328 als in Hoofdvari ant); 44—39 1—7;, 27—4 28—32 (anders volgt 4—10); 4—10 32—38 en 10—15 met gewonnen, stand. Onzen dank aan den heer C. K. K. voor deze bijdrage, die bewijst, dat onze rubrie ken nauwlettend worden nagespeurd. De vroegere president der Ver. Staten, Herbert Hoover, heeft een. verklaring uit gegeven, waarin hij-er op aandringt, dat de Ver. Staten een vaan zullen opheffen tegen barbaarsche oorlogvoering door een ver bod van verkoop van bommenwerpers, gif gas en duikbooten aan welke natie óok, het zij neutraal, hetzij oorlogvoerend. En zöo is 't er dan noe deu, óor, dat er in Middelburg 'n allegemêene slachplaese za komme vö Middelburg en ienkelde dur- repen in de buurte. 't Was wieze zunigeid, die de raed dee beslute om zèvee geld te wille spandêere vö f,t bouwen van zöo'n gróót slachtuus. En daebie dien'k 'k noe nie in d'êeste plaes an bespaerienge vö de slachters (die in de raed ook nog nae voren is gebracht) nêe, 'k bedoele de be spaerienge, die verwacht mag öore, deu- dat er noe wi beter vö de gezondeid ge- zurregd kan öore-, En noe mag die be spaerienge nie zö makkelijk anwiesbaer weze en zeker nie te becieferen, mè die is 'ter daerom toch, óor. 't Is werentig 'n mooi voobeeld, dat 'n mensch zunig kan weze deu vee geld uut te geen. 't Is te begriepen, da'k de zunigeid van meneer Schot nie kan priezei, Mè 't is wè gebleke, dat de raed nog nie zö wies was om wa zuniger mit ulder woorden te wezen, 'k Zou zeie, da ze best mit den elt toe aode kunne komme, vor- aol omdat 't meeste van ulder gepraot toch a nie vee anders was as 'n open deure openloope. 'k Gloove dan ook wè, dat de burregemeester de raesleen zal anraoie om in ;'t vervolg onder mekaore af te spreken, wie d'er wa zü zeie en wie d'er mè stilletjes zü luustere. Dan za 't meschien wè nooit mi gebeure, dat er 14 van de 16 over dezelfde zaeke prao- tei En noe kwam de burregemeester an 't ende nog uut den oek mit: „Wat vanzelf spreekt, moet nog eens gezegd worden". Noe za 't wè waere weze, dat dat 'n Fransch spreekwoord is, mè 't is ook waere, dat 'n Franschman zeit: „Da gae zonder zeien!" as 't vanself spreekt. En da's vö de gemeenteraed öoger wieseid as da spreekwoord, óor 'k Zou zeie, da spreek vanself, mè daerom za 'k er ook verder niks over zeie. Joengen, joengen, wa gaet 't op 't Nieuweland ard tegen ard. Ze schiene dae nie te weten, da vaoder Kas is gezeid eit: „Al te scherp maeckt schaerdigh." Laete ze g'loove, dat dat waer is, öor. 'k Ope, da ze wete, da je mit 'n schaer- dig waepen lillijke wonden maekt, die êei moeilijk geneze. 'k Bin vanself de man nie om die menschen wi toet mekaore te briengen. Ze zouwe zeker drekt zeie: „be moei jie j'n eige mè mit j'n eige bemoei- sels).'' Mè daerom zou 'n oud, bezaedigd Nieuwelander, dien êel 't Nieuweland ach- tienge toedraegt, d'ergste kempaenèn Is bie 'm moete laete komme. En dan moet 'h z' in aolen ernst op 't arte binde, da ze saemen *t eil van 't Nieuweland en van diegene, die dae noe tiedelijk weune, moete zoeke. En noe moet die man z'n eige daetoe nie laeten afschrikke deu Spreuken 26 17; Da slaet êelemaele nie op fxa, wan as rechg'aerd Nieuwelander is 't gin vöbieganger, as 'n bezaedgd man zal 'n z'n eige nie kwaed maeke en die ruzie gaet 'm wè degelijk an, wan laet 'n toch begriepe, dat 't Nieuweland toet 'n an- fluitienge öort, as "t dae nog lank zö bluuft. Me wete vanself êel wel, dat Middel burg de naem eit, (en lae me d'er mè drekt bie zeie: ook de daed) dat de strae- ten d'er prontjes onderouwen öore. Da's vanself toet êere van aol diegenè, die mit de reinegienge te maeken (toet de ge meenteraed inkluus) mè 't is ook 'n êere vö de Middelburregers zelf, óor., Noe is die propereteit van de straeten werentg nie van vandaege of gister, öor. Toch schient er in den ouwen tied wel .is wat an gemankeerd t'en. Zöo ao werentig Mid delburg in 1654 in opspraeke ebbe kunne komme deudat er op de straeten aolder- ande smeerlapperie gegooid wieii 't Was, zöoas d'êeren van >'t staduus zeide: „tot disreputatie van de stad, ende kleynigheid van de Gemeente, zelfs by Nagebueren." D'êeren maekte toen 'n ordonnantie van mer effentjes 18 artikels tegen 't kwaed. Die 't art ao om vuligeid, asschie of mod der op de straete te gooien wier vö d'êes te kêer in 'n boete gesloge van 3, de twêede kêer dubbel en derde keer was 't a nie mi goed te maeken ml boete. En g'loof mè, dat er korte metten gemaekt wiere mèt 't beboeten, As ti'er één nie drekt betaelde, wier d'er pand uu z'n uus g'aeld en da kon 'n inlosse en zö nie, dan wier 't pand op de vendu verkocht Mè 't vollegende jaere wier d'er \va bie verzonne; Toen wier de stad in 60 wie ken verdêeld. Zöo was de 26ste wieke ,,'t Cellebroersstraatje, de Penninghoek ende 't Bastiaanstraatje ende Wyngaardsïraat- je, uytkomende op de vest en eyndigende aan de VlasmarktVor iedere wieke wier d'er 'n wiekmeester angesteld, die in de boete moch slae. En noe komt 't mooie: Die boeten waereten profyte van de Wyke of Gebuurte" en wiere bewaerd deur 'n anderen uut de wieke „zoo lange tot dat d'Inkomste genoegsaam is, dat de Buuren met malkanderen in vriendschap en minnelijkheyd daar mede eens mogen vrolijk wesen." Uut da potje kreeg de wiekmeester ook 'n kleini'geid vö z'n moei te. Me kun daeruut dus begriepe: oe meer onverschillige vulakken in 'n buurt, oe meer kêeren dat de pot ye'rsmêerd wier. Uut 't gene, da'k in 't begin a zei, is te begriepen, dat noe zukke diengen êelemae le nie mi nöodig bin, eq a, zou 't mit 't öoge op „de vriendschap ,en minnelyk- heyd" in 'n straete mi vee bpreruzie me schien toch nog wè goed kunne wezel Mè dat wi 'k wè zeie, da'k in'zöo 'n straete nie graog wiekmeester zou weze, wan 't zóu kunne gebeure, dat dan êel de buur te êendrachtig optrokke tegen den ge- mêenschappelijken vieand. Jan Dwarskieker. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent E. WESTVEER, Grindweg B 18. „Borders. Hoe men ze maakt", door Mien Ruys, tuinarchitecte. Met vele foto's. Deze uitgave verschen in Kosmos nieuwe reeks voor liefhebbers van bloemen en planten bjj de N.V. Uitg. Mij., „Kosmos" te A m s t e r-' dam. „In den vrijen Amerikaan", Koen van Wessum's Haagsche jaren roman door M.- Scharten Antink. Dit boek is uitgegeven in de bekende Salamander-reeks Ter gelegen heid van het verschijnen van het 50e deel en de twee daaropvolgende deelen in ge noemde reeks is een prijsvraag uitgeschre ven. De beste en meest bekende Nederland- sche en Vlaamsche auteurs hebben hieraan deelgenomen. De roman „In den vrijen Amerikaan" verkreeg den eersten prijs. Het bekroonde boek is uitgegeven door N.V, Querido's Uitg. Mij. Amsterdam. „Kun je nog zingen, zing dan mee!" Tekst boekje door J. Veldkamp en K. de Boer 440e465e duizendtal. Deze oplage is uit gebreid met eenige bekende Oranjeliederen, Uitgave P. Noordhoff N.V. Gronin gen. „Verschenen is het eerste nummer van „De Spelewei" een tijdschrift voor spel, muziek, zang en dans. Dit eerste nummer verschaft hoofdzakelijk materiaal voor het prachtige feest dat vooral de jeugd de vol gende maand zal vieren: het feest van Christus koningsschap. „Hoe de oorlog van 1939 ontstond". Varr München tot September 1939. De authen tieke briefwisselingen, démarches en rede voeringen van staatslieden dier landen, wel ke thans in oorlog gewikkeld zijn, benevens de teksten van de oproepen, welke door den Paus, den Koning van België, Koningin Wilhelmina, President Roosevelt, Mussolini, de Hertog van Windsor e.a. tot de betrok ken regeeringen hebben gericht om den vrede te behouden, in chronologische volg orde gerangschikt verzameld en van een nawoord voorzien door A. Cohen, hoofdre dacteur van het A.N.P. Ingeleid door dr. H. Colijn. Uitgave Andries Blitz, Am sterdam. DONDERDAG 12 OCTOBER. HILVERSUM I 1875 en 414.4 m. 8,00—9.15 KRO. 10,00 NCRV. 11,00 KRO, 2,0012.00 NCRV. 8,00 Ber. ANP. 8.05— 9.15 en 10.00 Gram. 10.15 Morgend. 10.45 Gram. 11,30 Godsd. halfuur. 12.00 Ber. 12.15 KRO-ork. (12,45-1,10 Ber. ANP., gram) 2,00 Handwerkuurtje. 3,003.55 Vocaal- en in strument. conc. 4.00 Bijbellez. 5.00 Gram. 5.15 Handenarbeid voor de jeugd. 5.45 „Apollo" en gram. 6,45 C.N.V.-kwartier. 7.00 Ber. 7.15 Boekbespr. 7.45 Causerie 8.00 Ger. ANP. herh. SOS-ber. 8.15 Nederland- sche Kamerkoor en solisten. 9.30 Causerie. 10.00 Gram. ANP., act. halfuur. 10.30 NCR V-Salonork. 11.25 Gram. 11.50—12.00 Schriftl. HILVERSUM H. 301.5 m. AVRO-Uitzending. 8.00 Event, ber. ANP, hierna: Gram. 10.00 Morgenwijd. 10.15 Gram. 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Omroep- ork. en solist. (Om 11.00 en 12.00 Declam.) 12.30 Gram. (Ca. 12.45 Ber. ANP.) 1.15 De Romaneers en soliste. 2.15 AVRO-Aeolian- ork. 3.00 Brei- en borduurcursus. 3.45 Gram. 5.00 Voor zieken en thuiszittenden. 4,30 Orgelspel. 5,00 AVRO-Weekkaleidos- coop. 5.25 Voor de kinderen. 5.30 AVRO- Amusementsork. en solist. 6.30 Sporthalf- uur. 7.00 Voor de kinderen. 7.05 Prog. voor militairen. 8.00 Ber. ANP., mededeelingen, event.: Vraag en antwoord. 8.25 Concert- gebouwork. en solist. (In de pauze: Cause rie) 10.20 Gram. met toel. 11.00 Ber. ANP, hierna: AVRO-dansork. 11,40—12.00 Nina Dolce's Puszta-ork. ENGELAND, 391 en 449. Geen opgave ontvangen. RADIO-PARIS, 1648 m. Geen opgave ontvangen. KEULLEN, 456 m. 5,20 Hermann Hage- stedt's ork. 7.50 en 9.30 Gram. 10.00 Viool en piano. 10.20 Gevar. progr. 11,20 Om- roepork. 1.35 Popul. conc. 2,20 Leo Eysoldt's ork. 3,30 Popul. conc. en volksmuz. 4.30 Gram. 5.00 Pianovoordr. 5.20 Otto Do- brindt's ork. 7.40—12.00 Zie Deutschland- sender. BRUSSEL, 322 en 484 m. 322 in: 12.20; I.30—2.20; 5.20—6.05 en 6.50 Gram. 8.20 Ontspanningsprogr. voor soldaten. 8.50 en 9,20 Omroepork. 10.10 en 10.3011.20 Gram. 484 m: 12.35 Gram. 12.50 en 1.30 Radio- ork. 1.50—2.20 Gram. 5.20 Omroepdansork. 6.35 en 7.35 Gram. 8.20 Uitzend, voor sol daten. £50 en 9.35 Radio-ork. en Omroepk. 10,3011,20 Gram. DEUTSLANDSENDER, 1571 m. 7.40 Bar nabas von Géczy's ork. 8.20 Omroepork. 9.20 Ber. 9.40 Omroepkleinork. (Om 10.00 Ber.) II,20 Ber. hierna tot 12,20 Nachtconc. MIDDELBURG. WO 11 Oct DO 12 Oct. Optr. ds. J. Thijmes van Nun- speet in de Chr. Geref. Kerk; Lange Delft 1930 h. CITY, Middelburg VR 6DO 12 Oct.: „De Zusters" (The Sisters) en „De Geheimzinnige misdaad", 20.00 h. ELECTRO, Middelburg VR 6DO 12 Oct.: „Je kunt 't tóch niet meenemen 20.00 h. GRAND THEATER, Goes VR 6-DO 12 Oct. „Jongensstad" en „Nancy breekt drie Harten", 20 00 h. ALGEMEEN. VR 13 Oct. Kleurenfilm. „Ons Prinsesje loopt", uitg. N.V. ,Gofilex, te West- kapelle. Electr. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 8