Vlaamsche Kronijk. )an Dwarskieker op z'n proatstoel. ONZE ABONNEES, No. 359.300. In Bewogen Dagen. v. De Nederlandsche Landbouw-Handelskamer. Duitsche Joden moeten hun radio inleveren. Vragen en antwoorden in mobilisatietijd. RECHTSZAKEN De kweeker had wel een vergunning, maar mocht deze niet gebruiken. INGEZONDEN STUKKEN RADIO-PROGRAMMA AGENDA XXXIII. Zullen wij neutraal blijven? Telkens en telkens weer doemen alar- meerende geruchten op; de verspreiders daarvan vinden maar al te gemakkelijk een gewillig oor Het gevaar van meege sleept te worden in den oorlog blijft het onderwerp van alle gesprekken; zij, die optimist blijven en gelooven in de hand having onzer neutraliteit worden zelfs soms belachelijk gemaakt. Wij zijn in staat hieronder het oordeel mee te deelen van een der meest voor aanstaande Belgische politici, dien we be reid vonden voor onze lezers zijn gedach ten uiteen te zetten. Het Duitsche gevaar. ,,Hoe sterk zijn de Duitsche strijdkrach ten en hoe sterk die aan Engelsch-Fran- sche zijde?" ,,Het is moeilijk die in cijfers uit te drukken, want de staten hebben er alle belang bij die voor hun tegenstanders verborgen te houden. Het is mogelijk, dat de generale staven ze ongeveer kennen; desniettemin is het eisch hun inlichtingen dienaangaande maar niet klakkeloos te aanvaarden. Dat neemt niet weg, dat wij-zelf wel in staat zijn eehigermate het antwoord op de gestelde vragen te vinden. Op dit oogenblik is de gansche Duit sche natie in oorlog: d.w z. het heeft al zijn krachten te werk gesteld. Deze krachten nu zijn 'afhankelijk van het; aantal mannen en het materiaal, waar over de staat beschikt Duitschland heeft ongeveer 90 millioen inwoners, daaronder begrepen het vroe gere Oostenrijk, Tsjechië en Slovakije. Frankrijk en Engeland samen zullen ook aan dit geta 1 komen Wat het materiaal betreft: er is geen enkele reden om aan te nemen, dat dit van Duitschland beter is dan dat der verbondenen. Als Duitschland een sterk leger heeft voorbereid, heeft Frankrijk evenmin het zijne verwaarloosd, verre van daar En de medewerking van Enge land zal toch zeker het evenwicht bren gen. Maar de Anglo-Fransche landen beschik ken daarenboven nog over de Fransche kolonies en de Engelsche dominions. Dat geeft alleen reeds in economisch opzicht een sterken voorsprong: Het is ontegenzeggelijk dat de balans der krachten ten voordeele der geallieer-^ den doorslaat. Het resultaat isdat Duitschland zich tot een defensieve houding gedwongen voelt, zelfs al zal het straks na den Poolschen veldtocht over al zijn krachten beschikken in het Westen. Het zou dwaasheid van zijn kant zijn zich nog een paar vijanden temeer op den hals te halen: België, met zijn 8 millioen inwoners en Nederland met een onge veer gelijke bevolking, en wier beide le gers afzonderlijk elk een tiende van het zijne sterk zijn. Laten wij ons niet noodeloos bevreesd maken: Duitschland heeft beloofd ons beider neutraliteit te zullen eerbiedigen en al is het wel bewezen, dat men in de po litiek niet al te veel op beloften mag bouwen, het zal zijn woord wel houden, want het is zijn belang het te houden. Het Russische gevaar. „Rusland heeft een deel van Polen be zet. Is dat een bewijs voor een germano- Russisch bondgenootschap?' „Sedert vele jaren heeft Duitschland de haat tegen Rusland aangekweekt en Rusland niet minder die tegen Duitsch land. Deze gevoelens veranderen maar niet in vriendschap door den simpelen wil van -Hitler en Stalin of van de heeren Von Ribbentrop en Molotov. De schepping van een gemeenschappe lijke grens is geschikt om de rivaliteit tusschen Duitschland en de Sovjets te verscherpen. Rusland zal niet zoo heel graag zijn buurman als overwinnaar uit het conflict zien komen, daardoor meer en meer onhandelbaar worden en zijn zolders zien vullen uit de graanschuren van de Oekraïne. In hun eigen belang hebben de Sov jets een deel van Polen uit de handen van Duitschland gewrongen. Hun tus- schenkomst, op het oogenblik dat Polen op de knieën lag, laat geen andere uit legging toe. Het belang van Rusland is de ontred dering van Duitschland. Het mag wellicht voor het oogenblik een (tijdelijke) hulp simuleeren, doch zooveel te ernstiger zal de ontreddering zijn Zullen de geallieerden zich daartegen verzetten? Ik geloof het niet; dit Poolsche stuk, overgegaan aan Rusland, zal toch wel te vergoeden zijn door een met een belangrijke Poolsche bevolking Duitseh stuk? Het Anglo-Fransche gevaar. De eenige vrees, die wij zouden kun nen hebben, is dat Engeland en Frank rijk onze territoria zullen schenden. Onze ligging is netelig, want welke ook onze persoonlijke voorkeur moge zijn, onze voedselvoorziening hangt af van de „be- heerschers der zee". Duitschland zal zich niet laten bidden om ons „te hulp te ko men", de Maginot-lijn te omgaan en het Anglo-Fransche leger" in de flank aan te vallen. Dat weten de geallieerden na tuurlijk ook en daarom is deze veronder stelling onmogelijk Maar zij zouden druk op ons kunnen uitoefenen om ons aan hun zijde te scha ren. Ook dat is weinig waarschijnlijk Waarom, inderdaad, zouden zij dat wil len? Ten eerste om over nog grooter strijd krachten te beschikken. Maar het overwicht van hun krachten is reeds aangetoond Aan den anderen kant: de vrees voor een inval via België en Nederland ver plicht Duitschland zi^p grenzen daar te O. Haar arbeid sterk belemmerd door internationale verhoudingen. Onder voorzitterschap van mr. A G. A. Ridder van Rappard heeft de Néd. Landbouw-Handelskamer dezer dagen te Utrecht haar algemeene vergadering ge houden In zijn openingswoord constateerde de voorzitter, dat de algemeene vergadering van de N.L.H.K, in een veelbewogen tijd wordt gehouden Verre van tot een op lossing te komen, hebben de tegenstellin gen zich zoodanig toegespitst, dat Euro pa is gekomen op een glijdend vlak, dat, wanneer er geen gunstige wending komt, zal leiden naar een afgrond, waaruit de volken zich slechts moeizaam zullen kun nen oprichten. Spr. zeide, dat de oorlogstoestand ons in alle opzichten de beteekenis doet ge voelen van een ongestoord internationaal verkeer voor het economisch leven. Alle neutrale landen ondervinden dan ook den terugslag van het gestokte internationaal verkeer en van de blokkade, welke in toe passing wordt gebracht. Zoo heeft Groot- Brittannie niet alleen een uitgebreide blokkade tegen Duitschland georganiseerd, maar het heeft ook den invoer van groen ten en vruchten met uitzondering van ui en, aardappels tomaten, appels en peren verboden. Ondanks deze uitzonderingen is door dit verbod de geheele uitvoer van onze tuinproducten naar Engeland onmo gelijk gemaakt. Dit voorjaar heeft de N.L.H K. met goed gevolg de land- en tuinbouwinzen- dingen verzorgd op de voorjaarsbeurzen te Leipzig, Keulen, Brussel en Helsingfors. Voorts werden inzendingen van landbouw- en tuinbouwproducten verzorgd op de najaarsbeurzen te Zagreb, Leipzig, Toron to en Bari, welke echter onder ongunsti ge tijdsomstandigheden zijn geëxposeerd, zoodat hiervan weinig succes viel te ver wachten. De N.L.H K bevorderde proefnemingen met pootaardappelen in Argentinië, Bul garije en Palestina terwijl monsters erw ten naar Venezuela zijn gezonden om deze op proefvelden uit te zaaier» Spr. eindigde met de hoop uit te spre ken, dat de zorgvolle tijd, waarin Euro pa thans verkeert, spoedig ten goede zal mogen keeren. Na behandeling van eenige zaken van huishoudelijken aard bracht de secreta ris, dr. H. Molhuysen, het jaarverslag over 1938 hit. In dit verslag wordt er op gewezen, dat 1938 een jaar van bewogen heid, spanning en nerveuze stemming was. Aan verschillende personen en instel lingen. in het buitenland zijn door de N.L.H K gevraagd en ongevraagd, rap porten en progandamateriaal betref fende onze producten gezonden, terwijl getracht werd door het gratis beschikbaar stellen van monsters de belangstelling voor onze producten op te wekken resp te stimuleeren De pogingen om tot afzet van wol en of schapen naar Japan en Mantsjoerije t.e geraken, zijn voortgezet. Door het zen den van monsters zaaizaad en pootgoed is de aandacht op deze producten geves tigd in Roemenië, Argentinië, Turkije, Irak, Bulgarije, Chili en Peru De be perkte middelen lieten niet toe een meer uitgebreide propaganda te maken, doch ongetwijfeld zal het door de N.DH.K ver richte werk op den duur vruchten afwer pen De rekening en verantwoording 1938 en de begrooting 1940 werden met alge meene stemmen "vastgesteld en goedge keurd, Tot bestuurslid werd met algemeene stemmen herbenoemd de heer W. van Wijnen te Gouda. o- In het Derde Rijk is dezer dagen 'n begin gemaakt met het in beslag nemen van alle radiotoestellen van Joodsche bezitters, voor zoover met deze apparaten ook buitenland- sche zenders kunnen worden gehoord. 's Morgens tusschen negen en tien uur verschenen bij de nog te Berlijn woonachti ge Joden politiebeambten, om te informee- ren, of er een radiotoestel in huis was. Was zulks het geval, dan moest de bezitter een formulier invullen, waarop het merk en nummer van het toestel werden opgeschre ven en even later kwam dan een andere beambte, die het in beslag genomen voor werp weghaalde. De toestellen werden op vrachtauto's geladen en meegenomen. Te Praag hebben honderden Joden Za terdag hun radio-apparaten naar de ver schillende synagogen in de stad gebracht, waar ze verzameld werden in opdracht van de Gestapo, die later op den dag de appa raten met vrachtauto's heeft weggehaald. (Tel.) bewaken. Onze beide landen houden dus een deel van het Duitsche leger vast en verhinderen het deel te nemen aan de krijgsverrichtingen Onze neutraliteit is op deze wijze bezien van evenveel waar de voor de Engelschen en Franschen als onze daadwerkelijke medewerking. Ten tweede Sommigen beweren, dat de geallieerden onze grenzen noodig hebben om hun front uit te breiden, gezien de groote getalsterkte van hun legers. Ern stige vergissing; want zij (de geallieer den) herinneren zich nog tfe goed „den loop naar de zee" van den wereldoorlog. De Engelseh-Franschen, beschermd door een solide basis: de Maginotlijn, moeten de Siegfriedlijn doorbreken. Om er door te komen moeten zij het maximum van hun krachten inzetten en dat op één punt. Zij hebben er niet het minste voor deel bij hun front te vergrooten, waar door hun stootkracht zou verminderen. Laten wij niet te pessimistisch zijn Ons beider neutraliteit is geen zeepbel. Niet tegenstaande al de moeilijkheden, die wij zullen doormaken, is onze neutraliteit sterk, want het is in het belang van alle belligerenten dat zij bestendigd blijve Hendrick de Vlaming. 0 Dat er 'n êeleboel soldaoten werentig nie vor ulder plezier opgerope bin, wete me aol te goed. Zeker, z' de kost vö t' eten, sommigste meschien nog beter as tuus en d' uusouwens, waevan de vaoder in dienst is, oeve gêen gebrek te lien, öor. Mè ze kun 't toch mè moeilijk naer ulder zin as z' an tuus dienken en zeker nie as ze bange moete weze, dat 't in ulder zaeken minder goed gaet. Mè wat ook zö onangenaem is, is, da z' in ulder vrieën tied langst pad of wegt of langst de straete moete zwalleke. Wie za zukke soldaten oördeêle, as ze van vervelendeid ulder vertier in erreberregen zoeke. En lae me noe mè drekt zeie, dat er fassoendelijke erreberregiers bin, die de sol daoten in de gelegeneid stelle om ulder te vermaeken, zonder da ze daebie in d' eêste plaes ulder eige op 't oog Die erreberre giers stelle d'er ook 'n eêre in, dat de sol daoten in aole ordentelijkeid naer ulder nachtkwartier gae. Mè dae bin ook kroeg- baozen en die tappe an de soldaoten, zöda sommigste brullende over de straete gae. Daer is mer één middel om dat tegen te gaen en dat is an de soldaoten verbie om nae zukke kroegen toe te gaen. Mè daerom ook eêre an aol diegene,, die ulder eige op- maeke om de soldaote„op gepaste wieze te vermaeken en daedeur en daebie ook nog te zurregen, da ze wat kunne leêre. Zoo zou 't zelfs kunne gebeure, dat er bin, die laeter zeie da z' in dienst êel wat opgesto ken dat ulder te pas komt. Mè 'k wil wè zeie, dat er ook nog op 'n andere manniere de- soldaoten 'n weldaed beweze kan óore. 'k Geve daevan mer één voobeeld. Dae was 'n doodeenvoudige soldaot, die op 'n Zon- dagaevend uu kerreke kwam. Ie wier deur 'n meneer angeklampt. Die, vroeg 'm, waer 'n nae toe gieng. De soldaot wist 't nie. Mè toen wier 'n gevroge mit die menêer mee te gaen. Dat deej 'n graog. Ie bleef dae d'n êelen aevend, droenk kommetjes thee, rook te 'n paer segaoren en kleste mit die men- schen onderd uut. 't Was licht en werm in de kaemer, mer in d' arten van die men- schen nie minder, öor. En g'-loof mè, dat die meneer en z'n vrouwe ook geestelijk gesterkt wiere, as z'an dat van dankbaereid straelendegezicht van die soldaot dochte en die a nie minder deur an de vriendelijke gezichten van die menschen te dienken. 't Bleek bie die soldaot ook wè, deudat 'n d'er ni vee opef ovèr an z'n vrouwe schreef. Zöoa 'k zeie: 't is mer één voobeeld. Mè daer öore op die manniere in ons land week an weke duzende soldaoten gelukkig gemaekt. 't Is daebie êel angenaem te we ten, dat de Zeeuwen in dit opzicht ulder eige ook nie onbetuugd laete. En noe schrief 'k dat nie om die menschen daevo in d' öogte te steken, dat nie öor: 'k wille mer allêenig andere jaloersch maeke op 't groote geluk, da gelegen is in 't bewiezen van 'n weldaed an 'n erreme soldaot. En noe bin d' er ook nog 'n êeleboel domenies in 't leger. Die menschen zwaer werk. Mè ze kun 't makkelijk volbrienge, deuda z' ulder roepienge verstae en wete, da ze toe grooten zegen vö de soldaoten kunne weze. Noe was dat in den ouwen tied ook zö en omda 'k daer fiet over gelezen in ouwe papperassen, spéciaol over domenies in Zêeland, wi 'k daer nog iet van zeie. Zöo wier d'er in 1643 deu de klassis Wal- Over aardappelen, bivakmutsen, verlof en Roode Kruis. Hieronder geven wij opnieuw een aantal vragen weer, welke de belangstelling van velen blijken te hebben. De officieele ant woorden volgen er dadelijk op. Vraag: Is het geoorloofd om evenals an dere jaren een normale wintervoorraad aardappelen op te slaan? Antwoord: Daartegen bestaat geen enkel bezwaar. Ook eigen geteelde aardappelen mogen worden gereserveerd als wintervoor raad. Een vervoerverbod voor aardappelen bestaat niet. Vr.: Is het waar, dat de verlofregeling voor gemobiliseerden niet van toepassing is op hen, die voor eerste oefening nog geen zes maanden in dienst zijn? Antw.: Inderdaad is zij op hen niet van toepassing. Vr.: Krijgt deze categorie dan in het ge heel geen verlof? Antw.: Hiervoor komt een aparte rege ling. Vr.: Men vraagt een gironummer, waar op bijdragen kunnen worden gestort tot ontspanning van gemobiliseerden? Antw.: Dergelijke bijdragen kunnen wor den gestort of overgeschreven op postreke ning 35.99.88, ten name van het Alg. hoofd kwartier, bureau - ontwikkeling en ontspan ning, te 's Gravenhage. Vr.: Men wil bivakmutsen, sokken, en dergelijke breien voor gemobiliseerden. Be staat hiervoor reeds een organisatie, waar men bijzonderheden kan vernemen zooals model, kleur, adres van inlevering, enz.? Antw.: Men wende zich tot mevr. Meyer- Van den Berg, Hartenlustlaan 12 te Bloe- mendaal, die een comité voor het beoogde doel heeft opgericht. Vr.: Waar kunnen vrouwen en meisjes zich opgeven voor hulp bij het Roode Kruis? Antw.: Vrouwen en meisjes van Neder landsche nationaliteit, die zich willen opge ven voor het volgen van een cursus voor opleiding tot helpster van het Ned. Roode Kruis, kunnen dit doen bij het bestuur eener plaatselijke afdeeling. Kent men het adres dier afdeeling niet, dan kan men zich uit sluitend schriftelijk opgeven bij het hoofd bestuur, Prinsessegracht 27 te Den Haag, dat dan voor doorgifte der aanmelding naar een afdeeling zorg draagt. Vr.: Ik heb mij als helpster bij het Ned. Roode Kruis verbonden. Moet ik nu reeds mijn uitzet gereed hebben voor het geval ik in werkelijken dienst moet treden? Mijn inkomsten zijn intusschen zeer gering, zoo dat ik een en ander bezwaarlijk zelf bekos tigen kan? Antw.: De helpsters van het Ned. Roode Kruis ontvangen, zoodra zij in actieven cheren 'n soort regglement gemaekt en dae stieng onder vee meer in: „Dat men oock int Leger soo veel Doenlyck sal doen corte morgen ende avontvermaeningen ofte aen- spraecken ende gebeden, welcke gelyck oock de vermaeningen ende gebeden voor de soldaten nae de approches gaende met het singen van een veers vuyt de psalmen davits sullen besloten worden". En ook nog: „Dat voorts alle ijver ende neersticheyt werde aengewent Jhde bedieninge van den H. Doop gebeden vermaningen verstroostin- gen beschouckingen van Ziecken ende ge- questen ende alle voorsichticheyt Int trou wen." Daeruut kan vanself begrepen óore, dat de vrouwen van de soldaoten mee gien- ge in 't leger en dat er ook gelegeneid was vö de soldaoten om in 't leger te trouwen. Er was bie die domenies ook kaf onder 't koren, öor. De staeten van Zêeland krege in 1691 'n êel lillijken brief. Daerin stieng onder vee meer van ienkelde domenies, da ze „door haren onbetamelyken ommegank meerder ontstichtinge hebben gegeven als door haer predieatie goetgedaen". En toen domenie la Motte van Erremu wi t'rug was uut 't leger, deej 'n in 1749 verael an de classis over 'n konfraoter, dat d' aeren te berrege reze. 'k Zou 't nie graog naeschrie- ve. Noe moe 'k toch ook nog is vertelle, dat domenie van der Waayen, die ook nog in Middelburg gestaen eit, al 'n biezonder goeien legerdomenie geweest is. Ie was in 1672 in 't leger op de grenzen van Fries land. De soldaoten liete de moed zakke en stienge op 't punt om op de vlucht te slaen. Mer ie sprak ze moed in en ze joege den vieand achteruut. 'k Moet ier inpursant toch ook nog is bie vertelle, dat de kerre- keraed van Erremu êelemaele nie blie was, dat domenie la Motte in 't leger gieng: ze waere mè zö bange, dat er in ulder gemeen te 'n gröote verwilderienge zou komme. 'k E gin woorden van afkeurienge genoeg vö die man daer an den overkant, die bre- taol weg duzende guldens van andere men schen zö mer an van aoles en nog wat ver- smost eit. Vrêed kwaed bin 'k, omdat daer ook bie bin de centjes van menschen, die ze mi gröote zunigeid opgespaerd Mè diep verontwaerdigd bin 'k ook over de naelae- tigeid van diegene, die ulder amtenaer nie voldoende naegegaen Lae me mè zeie, dat er gêen of al êel weinig toezicht was. Men kunt 't toch werentig gin toezicht noeme, as t' er van te voren gezeid wier, wanneer ze kwaeme. Dan kon d'er deu die man mi twee betrekkiengen wè zöovee van teene potje in d' andere g,edaen öore, dat 't aoles in orde scheen. Mè z' ieuwe ook gin toezicht op die man z'n andel en wandel. Aode die menschen dan werentig nooit is in de gaoten, dat 'n zö dikkels nae België gieng? E ze nooit is gedocht: wae slaet die man zöo 'n zwiet van? Ze waere da ver plicht geweest nie alleenigt tegenover aol die menschen, die zö lillijk te passé kwae me, mer ook tegenover ulder amtenaer. Kiek, 'k zou 't wè van de daeken wille schreeuwe, dat 't wantrouwige toezicht 'n zegen is vor 'n amtenaer, die geldelijk ver antwoordelijk is. Noe dat die algemêene slachplaese in Middelburg buten gebruuk za komme, öore me d'er 't een en ander van. 'k Za d'er noe mè nie verder op ingae. Mè wè moe 'k zeie, dat die onderde rotten, die toet eden prontjes bie de slachplaese bleven, voo 't afbreken dood gemaekt moeten öore, wan anders zü z' er in de buurte last van öor. 'k Zou zeie: de tieden bin d' er nie nae om zukke kosgangers ook nog t' eten te geen. O Een hooge boete geëischt. Voor den kantonrechter te Den Helder ver scheen gisteren de bollenkweeker W. Sn. uit Anna Paulowna, die terecht stond voor het feit, dat hij in Mei 1939 of daaromtrent bollen van narcissen en tulpen had ge kweekt, zonder de vereischte vergunning en zonder te zijn aangesloten bij de Ned. Sierteeltcentrale. Uit de behandeling van de zaak bleek, dat bekl. toen hij circa 130 are met bollen beplantte, wél een teeltvergunning had, hetgeen door ambtenaren van de Sierteelt centrale werd bevestigd. Bekl. was toen echter in afwachting van een uitspraak in hooger beroep tegen een vonnis van de commissie voor Crisïstucht- rechtspraak, die hem voor twee jaar had geschrapt als lid van de Sierteeltcentrale en tot f 2,000 boete had veroordeeld. Om dat bekl. tot het betalen van deze boete niet in staat was, ging hij in hooger beroep. In September plantte hij de bollen en eerst in Febr.—Maart kwam de uitspraak. Hij had dus de bollen geplant, toen hij nog de vergunning had, doch toen de uitspraak viel, teelde hij zonder vergunning. Van de 130 are bollen, was reeds 75 are, ter waarde van 3.000 gulden, in beslag ge nomen. Een getuige-ambtenaar schatte de waarde van het restant op f 2,000, waarvan f 1,000 verdienste. Dit werd door den verdediger direct be streden. Van het restant had bekl. bijna niets verkocht en de rest ïs door den de- plorabelen toestand van het bedrijf onver koopbaar. Pi. vond dan ook de door den ambtenaar geëischte boete van f 1200 of 200 dagen veel te hoog, betoogende, dat bekl., die zijn vergunning niet kon verkoo- pen, moeilijk anders kon doen, dan er ge bruik van maken. Hierop repliceerde de ambtenaar, dat bekl. op een voor hem ongunstige uitspraak had moeten rekenen. De kantonrechter vond de zaak zoo in gewikkeld, dat hij over veertien dagen schriftelijk vonnis zal wijzen. dienst worden geroepen, van het hoofdbe stuur 3 helpsters-dienstuniformen (mouw- schort en muts). Deze worden gratis ver strekt doch blijven het eigendom van het hoofdbestuur. welke gewoon zijn elk kwartaal het door hen verschuldigde abonnements geld te gireeren hetzij automatisch dan wel door gewone overschrijving - worden beleefd verzocht dit van heden af te doen overschrijven op onze nieuw® postcheque- en girorekening; De Administraties o OPHELDERING. M. de R., Ter toelichting van het stuk, door den1 heer Mesu ingezonden in Uw nr. van 25 Sept., deel ik het volgende mede. Door eenige ingezetenen, waaronder on- dergeteekende, werd op 8 Sept. een voor- loopig comité opgericht ter behartiging van de belangen der militairen. De burgemees ter voelde daar niet voor, zoolang er geen geschikte localiteit was gevonden. Dit was dan ook het punt, waarop onze pogingen strandden. Darana vernam de burgemeester van den militairen commandant, dat er een lokaal beschikbaar zou kunnen komen. Daarop richtte hij een comité op, waarin ook eeni ge leden van het oorspronkelijke comité werden uitgenoodigd zitting te nemen. Wij kunnen slechts de wensch uitspreken, dat deze poging in het belang der mili tairen mogen slagen. Met dank voor de plaatsing, A. Burger, Pred. Nw.- en Sint-Joosland, 26 Sept. '39. o DONDERDAG 28 SEPTEMBER. HILVERSUM I 1875 EN 411,4 M. AVRO-Uitz. 8,00 Event. Ber. ANP, gram. 10,00 Mor genwijding. 10,15 Gewijde muziek (gr. pl.) 10,30 Voor de vrouw. 10,35 Omroep- ork. en soliste: In de pauze: Declamatie. 12,30 Gram. (ca 12,45 event, ber. ANP)'. 1,00 Zang en orgelspel. 1,30 Sylvestre-trio. 2,15 Boekbespr. en declamatie. 2,40 Ca- baret-progr. (opn.) 3,40 Orgelspel en 'zang (opn.) 4,00 Voor zieken en thuilszitten- den. 4,>30 Gram. (met toelichting). 5,00 Jeugdhalfuur. 5,30 AVRO-Amusementsork. 6,30 Sportpraatje. 7,00 Cabaret-progr. 7,40 Causerie. 8,00 Ber. ANP, mededeelingen, eventueel Vraag en antwoord. 8,20 Om- roepork. en solist. 9,15 Radiotooneel. 9,35 Twilight Serenaders 10,20 Gram, met toel. 11,00 Ber. ANP. Hierna: AVRO- Dansork. 11,4012,00 Gram, HILVERSUM II 301,5 M. 8,00—9,15 KRO. 10,00 NCRV. 11,00 KRO. 2,00—12,00 NCRV. 8;00—9,15 en 10,00 Gram. 10,15 Mor- gend. 10,45 Gram. 11,30 Godsd. halfuur. 12,00 Ber. 12,15 KRO-orfc (1,00—1,20 Gram.) 2,00 Handwerkuur. 3,00 Zang en piano. 3,45 Bijbellez, 4,45 Gram. 5,00 Handenarbeid voor de jeugd. 5,305,55 Gram. 6,00 Causerie. 6,30 Viool en piano. 7,00 Ber. 7,15 Boekbespr. 7,45 Causerie. 8,00 Ber. ANP, herh. SOS-Berl 8,15 Chr. gemengde Zangver. „Harmonie" en gram. 9,00 Causerie, 9,30 Arnhemsche orketet- ver. 10,00 Ber. ANP, actueel halfuur. 10,30 Verv. conq 11,15 Gram. ca 11,50 12,00 Schriftlezing. DROITWICH 1500 M. Geen opgave ont vangen. RADIO PARIS 1648 M. Geen opgave ontvangen. KEULEN 456 M, Geen opgave ontvan gen, BRUSSEL 322 EN 484 M. 322 m: 12,20 Gram. 12,50 en 1,30 Om- roepork. 1,502,20, 5,,20, 6,50 en 7,20 Gram. 8,20 Ontspanningsprogr. voor sol daten. 8,50 Gram. 9,20 Omroepsymphonie- ork. en soliste. 10,10 en 10,3011,20 Gram. 484 m: 12,20 Gram. 12,50 en 1,30 Radio- ork. 1,50—2,20, 5,20, 6,35 en 7,35 Gram. 8,20 Uitz. voor soldaten. 8,50 en 9,35 Ra- dio-ork. 10,30—11,20 Gram. DEUTSCHLANDSENDER 1571 M. 8,40 Gram. 9,05 Omroepork. 10,20 Ber. 10,40 Blaasensemble Berlijnsch Philharmonisch orki 11,00 Ber. 11,20 Otto Dobrindt s ork. 12,203,20 Nachtconc. MIDDELBURG. WO 27 Sep. en VR 29 Sep. Uitg. best. afd. M'burg Ned. Ver. Luchtbescherming cursus in brand-, scherf- en instort- vrijmaken huizen voor timmerlieden; Ned. Koffieh. (Bovenz.). DO 28 Sept. Verg. deelhebbers Onderlinge Brandwaarborg Mjj. voor de prov. Zeeland van 1829. Ten kantore Lan ge Burg 63. VR 29 Sep. Jaarl. Alg. verg. aandeelh. Stoomtram-Mij-Breskens-Maldelghem N.V. gevestigd te Breskens; Hotel De Burg; 13,30 h. GOES BIOSCOPEN. CITY, Middelburg VR 22—DO 28 Sep.: „Het hooge commando" en „In den Mist" („Fog".), 20.00 h. ELECTRO, Middelburg VR 22—DO 28 Sep. „De fatale nacht" en „De vechtende speurder", 20.00 h. GRAND THEATER te GOES Dl 26 Sept.: „Rosalie" en „Cassidy is opstandig", 20.00 h. ALGEMEEN. WO 27 Sep. Oranjefilmavond te Vlïssingen, Concertgeb. 20.00 h. Electr. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 8