ZEELAND. SPORT. De diefstal der paneelen van het „Lam Gods". MIDDELBURG. WALCHEREN. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Geen fraude. Een detective-verhaal gelijk. Hoe het geheim werd meegeno men in het graf. De Recht vaardige Rechters nog steeds onvindbaar. Jan Dwarskieker op z'n praotstoel. RADIO-PROGRAMMA. ACERD1. DE TENTOONSTELLING VAN ZEETJVVSCHE KLEEDERDRACHTEN. Er zijn nu 5 van de 9 tentoonstellingsda- gen voorbij, als wij dit bericht schrijven en het is verheugend te kunnen melden, dat er in het aantal bezoekers een climax zit. Waren er na den eersten dag, ongeveer 100 betalende bezoekers per dag, gisteren be droeg het aantal 165. Zij, die komen, ver zekeren bijna zonder uitzondering, dat wat in de betrekkelijk kleine tentoonstellings ruimte bijeen is gebracht, een gang naar de Groenmarkt, waar men auto's en rijwielen zoo goed kan parkeeren, zeker volkomen de moeite waard maakt. Natuurlijk mag morgen een nog grootere stroom worden verwacht. WIJZIGING VERORDENING VEE- EN VLEESCHKEURINGSDIENST. Zoowel Ged. Staten als de betrokken in specteur der Volksgezondheid hebben er bij B. en W. op aangedrongen om het aantal gevallen, waarin de keuringsveearts, hoofd van den vee- en vleeschkeuringsdienst, schriftelijk alleen ontheffing zal mogen ge ven van het gebod om gestorven of in nood gedoode slachtdieren binnen 12 uur na den dood langs den korsten weg te vervoeren naar het gebouw ter keuring van gestorven en in nood gedoode dieren te Middelburg of naar de noodslachtplaatsen, alsnog in dien zin uit te breiden, dat zij geldt voor de ge vallen, dat de cadavers op de bedrijven of ter plaatse, waar de dieren gestorven zijn, niet van de huid ontdaan zijn. Deze aan drang steunt op hygiënische overwegingen. Immers zoodoende zal worden voorkomen, dat een onthuid cadaver aan den openbaren weg komt te liggen. Belanghebbenden kunnen tegen deze aan vulling geen bezwaar hebben, omdat de „Gekro", die belast is met de ophaling van de cadavers, 75 van de waarde der huid, volgens noteering van de Amsterdamsche Huidenclub, uitkeert en langs anderen weg voor de huid geen hoogere prijs zal te ma ken zijn. B. en W. bieden den raad een voor alle kringgemeenten vast te stellen wijziging, ter goedkeuring aan. MEN LETTE OP DE VERKEERSSTREPEN. Het blijkt ons dagelijks, dat vele wegge bruikers niet begrijpen of niet willen be grijpen, waarvoor de strepen in de bochten van straten of pleinen dienen.' Herhaalde lijk rijdt men met een groote snelheid door bochten en blijft dan links van die strepen of snijdt deze op onverschillige wijze. Wij zagen dat gisterenavond nog van iemand, van wien wij dit uit hoofde van zijn beroep het allerminst hadden verwacht. Dat toch ieder begrijpe dat ook voor zjjn veiligheid de verkeersmaatregelen gelden. AAGTEKERKE. Gevonden voorwerpen: een heeren slipover (blauw). Te bevragen gem.-veldwachter. SOEBURG. Het programma van de fees telijkheden alhier te houden op Zaterdag a.s. ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Gemeentehuis alsmede van de jong ste heugelijke gebeurtenis in het prinselijk gezin luidt als volgt: 2 uur: Opening van het nieuwe gemeen tehuis door den Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Uf- ford. 3 uur: Gemeenschappelijk zingen der Sou- burgsche Zangvereenigingen begeleid door het Muziekcorps „Vlijt en Volharding". De ze zang zal plaats vinden voor het nieuwe Gemeentehuis. 3.30 uur: Plaatsen van een herinnerings boom door twee kinderen van het Kinder koor. 4 uur: Groote allegorische optocht, bege leid door twee muziekcorpsen, n.l. van Soe- burg en Rittem. Opstelling op het Oranjeplein. Route: Oranjeplein, Paspoortstr., Kanaalstr., Mar- nixplein, terug naar Bermweg, Dijkstr., Braamstr., Kanaalstr., Vliss. str., Buteux- str., Nieuwstr., Van Turnhoutstr., De Deekerestr., Ritthemsche str., Oranjeplein, alwaar ontbinding volgt. Des avonds van 89 uur: Concert voor het gemeentehuis door de beide muziekver- eenigingen. Van 8—8.30 uur door het Soe- burgsche corps; van 8.30—9 uur door het Rittemsche corps. Van 910 uur wandel concert. Het Soeburgsche corps gaat over Westsoeburg, hèt Rittemsche corps over Oostsoeburg, terwijl beide corpsen om onge veer 10 uur aan de Loskade komen, waar een vreugdevuur ontstoken zal worden. Donderdag 31 Augustus: Kinderfeest voor kinderen van leden der Oranjevereeniging en buurtvereenigingen, op de weide van den heer Jacobs, Beciusstr. Des middags om 1.30 uur opening van het Kinderfeest door den voorzitter der Oran jevereeniging, den heer J. C. Gabriëlse. Van 25 uur Kinderspelen. Na afloop uitreiking der prijzen. Des avonds van 89 uur concert op het Oranjeplein door „Vlijt en Volharding". Om half tien een lampion-optocht. Zooals wij leeds hebben gemeld is de kantoorhouder der .P.T.T. te IJzendfjke, die vier weken geleden werd gearresteerd, wegens vermoeden van het plegen van on regelmatigheden, verleden week ih vrij heid gesteld. Thans vernemen wij nader, dat deze invrijheidsstelling is geschied, onder mededeeling van den officier van justitie, „dat van verdere vervolging werd afgezien, wegens onvoldoende aanwijzing van schuld."' Volgens een mededeeling uit IJzendijke zou van fraude geen sprake zijn en moet worden verwacht, dat de kantoorhouder straks in zijn functie wordt hersteld. OOSTBURG. Dr. F. C. A. Philips, die aan vankelijk zijne herbenoeming tot lid van den Gemeenteraad had aangenomen, is op dat besluit teruggekomen en heeft thans verklaard voor de a.s. nieuwe zittingspe riode te bedanken. In zijne plaats volgt op de lijst der S.D.A.P. de heer A. F. van Rosevelt. (Vanonzen correspondent). Brussel, 21 Augustus 1939. De ophefmakende diefstal van „1/In- différent" te Parijs, uit het Louvremu- seum, is aanleiding om te herinneren aan de zaak van het Lam Gods, het meester werk van de Vlaamsche primitieven, dat in (Jen nacht van 10 op 11 April 1934 uit de St. Baafs, de hoofdkerk van Gent is verdwenen. Zijn de omstandigheden, waarin het jkostbare werk van den Franschen meester werd gestolen en te ruggebracht van sensationeelen aard, dan is de geschiedenis van de twéé" paneelen van het Lam Gods, waarvan nog een, de „Rechtvaardige Rechters'* voorstellende steeds onvindbaar is, dit niet minder. Bo vendien gaat het hier over een kunst werk van onschatbare waarde, dat be hoort tot het Vlaamsch-Nederlandsch cul tuurbezit. Wie thans de Vijdt-kapel van St. Baafs bezoekt, in welke kapel namelijk het veelluik van de gebroeders Van Eyck zich bevindt, merkt een lijst op die leeg is en als hij den bewaker ondervraagt zal deze vertellen dat de lijst het paneel be vatte, dat gestolen werd, dat het niet ver nietigd is, maar dat men niet weet waar het zich bevindt. Deze verzekering wordt gegeven zonder een schijn van reden. In werkelijkheid weet niemand, of het vernietigd is dan wel of het ergens is verborgen op een plaats waar wellicht slechts na vele ja ren de ontdekking zal volgen. Geheel deze zaak is met geheimzinnig heid omgeven en „Mijnheer Arseen", de gewezen koster van Wetteren, die een liefhebber was van detectiveverhalen, is er in geslaagd zijn naam aan het Lam Gods te verbinden op een wijze die hij nooit, heeft kunnen vermoeden. Toen op den morgen van 11 April 1934 de koster van St. Baafs in de kerk kwam en vaststelde dat inbrekers waren aan 't werk geweest, had men niet het minste spoor. Niemand had iets gezien of ge hoord. Niemand wist iets Het eenige wat men had kunnen ervaren was dat men gemakkelijk een kunstschat kon stelen, of liever een deel ervan, een kunstschat die tot na den* oorlog verspreid was geweest over Berlijn, Brussel en Gent en slechts met groote moeite was bijeengebracht, om te worden getoond aan de bezoekers van alle landen. Eerst een jaar later zou men iets de finitiefs vernemen, nl. door een aanplak- brief van den procureur des Konings te Gent, den heer De Heem, die heelemaal in den geheimzinnigen toon was van de zaak zelf. Er was intusschen een en an der gebeurd en enkele journalisten wa ren er in geslaagd te vernemen, dat er over het „Lam Gods" werd onderhandeld, doch het bleek dat de autoriteiten, zoo wel kerkelijke als rechterlijke, volstrekt niet gesteld waren op publiciteit, integen deel alles meenden te moeten tegenspre ken, zoodat de journaliste# er ook maar liever over zwegen. Het ging er immers om de paneelen terug te bekomen. De aanplakbrief van procureur De Heem maakt aan de onzekerheid een einde, echter slechts om nieuwe geheimzinnig heid te scheppen. Inderdaad deelde de procureur mede, dat de dader van den diefstal was geidentifceerd, dat hij van Belgische nationaliteit was, maar onlangs was gestorven. Een van de twee gestolen paneelen, de grijs getinde H. Johannes Baptista was „weer gevonden)'. Het pa neel van de „Rechtvaardige Rechters" was echter verdwenen gebleven, omdat de dief zijn geheim in het graf had meegesleept. Een premie van 25,000 fr. werd uitge loofd voor dengene, die inlichtingen zou kunnen verschaffen waardoor het nog vermiste paneel zou kunnen worden te ruggevonden. Hiermee wist men tenslotte maar wei nig. In welke omstandigheden, was het paneel „weergevonden!"', hoe had men den dader ontdekt, wie was hij eigenlijk, in welke omstandigheden had hij zijn geheim in het graf meegenomen? Al deze vragen werden door het pu bliek gesteld en kort daarop kwam er in de pers een antwoord, gegeven door een journalist die een eigen onderzoek had ingesteld en die onthulde dat de overle den dader niemand anders was dan een zekere „mijnheer Arseen" zooals "hij werd genoemd, heetende Goedertier, gewezen koster, gevestigd als bankier en wissel agent en die op het punt had gestaan voor zijn dood failliet te worden ver klaard. Op 59-jarigen leeftijd was de man overleden op 25 November 1934, na een beroerte te hebben gekregen op "Sen po litieke vergadering te Dendermonde. Hij had allerlei zonderlinge denkbeelden. Goe dertier had zich zoo opgewonden op deze vergadering voor de verdediging van een voorstel tot oprichting van een nieuwen stand bij de katholieke standenorganisatie, namelijk een rijken stand waarbij tevens de intellectueelen zich zouden aansluiten, dat hij een beroerte kreeg. Hij was alleen gebleven met zijn voorstel. Toen werd hij naar het huis gedragen van een familie lid. In het aangezicht van den dood jgaf Goedertier den wensch te kennen, een mededeeling te doen. Men wou eerst een priester halen, maar de man gevoelde hoe het einde naderde. Toen zei hij, dat hij het ook wel aan een van zijn aanwe zige vrienden, een advocaat, kon zeggen. De stervende sprak: Ik ben de eenige in de wereld, die weet waar het Lam Gods zich bevindt. Ik alleen kan het zeggen. Het isDe laatste woorden, de be langrijkste, kwamen niet meer over zijn lippen. Hij was een lijk en had, inderdaad, in den letterlijken zin van het woord, zijn geheim mee in het graf genomen. De personen uit zijn omgeving stondën voor een moeilijke zaak. De afgestorvene had een zaak aangeroerd die behoorde tot de bevoegdheid van het gerecht. Maar tevens kwam het er op aan de reputatie van een familie te ontzien. Ook moest men zekere andere belangen ontzien, want Goedertier was een gewezen koster. Ten slotte kwam het er op aan de schilderijen terug te vinden. En men besloot niets te zeggen, maar te zoeken. De vrienden van Goedertier wendden zich tot den president van de plaatselijke arrondissementsrecht bank om. hem op de hoogte te brengen. Deze wilde zich met de zaak bezig hou den, op voorwaarde dat, als hij op zeker oogenblik meende dat zijn plicht als ma gistraat hem voorschreef, zich tot het gerecht te wenden, hij ontslagen zou zijn van de verplichting tot geheimhouding en hij alles zou aangeven. Toen werd gezocht in het kantoor van Goedertier te Wetteren, bij Gent. Daar viel men van de eene verbazing in de an dere. Het bTeek wel degelijk dat Goeder tier een zeer belangrijke rol had gespeeld in de zaak van het Lam Gods. In de eerste plaats ontdekte men de afschriften van brieven die waren gericht geworden? door Goedertier, aan den bisschop van Gent, in verband met onderhandelingen over de teruggave van de .schilderijen, mits betaling van een hoog bedrag. Hier* bijgevoegd waren enkele kleine aankon digingen, antwoorden op deze brieven van Goedertier, in een Brusselsch Fransch blad, dat van een geheel andere richting is dan de katholieke. Men vond ook een bewijs van depot van een voorwerp in de opslagplaats van het St. Pieterstation te Gent. Dit bewijs betrof niet de schil derijen, zooals aanvankelijk was gehoopt. Goedertier Kaïï slechts zijn schrijfmachine in bewaring gegeven, waarmee hij de brieven aan den bisschop had geschreven, want deze machine had tegen hem een bewijs kunnen zijn. In de brieven gaf hij niet toe, dat hij de dader was van de in braak in St. Baafs. Hij beweerde integen deel, dat hij de schilderijen uit de handen had gehaald van de dieven om ze in vei ligheid te brengen, maar nu wou hij voor zijn moeite en voor het levensgevaar, waaraan hij zoogenaamd was bloot ge steld geweest, beloond worden. Aan zijn vrouw had hij ook laten doorschemeren dat spoedig hun financieele moeilijkheden zouden ten einde zijn. Naast de brieven werd ook een sleutel gevonden, die op geen enkel slot paste in zijn huis alsme de een zakboekje met allerlei aanduidin gen, cijfers enz. waar niemand wijs uit kon. SCHAKEN. HET TORNOOI TE BOURNEMOUTH. Euwe en Landau winnen. De spanning in de hoofdgroep van het tornooi te Bournemouth stijgt met elke ron de. Euwe won van Mieses, maar Flohr had gisteren een zware partij tegen den derden concurrent voor de eerste plaats, Klein, welke partij moest worden afgebroken. Landau komt er met elke ronde beter in en gisteren was het Kitto, die verslagen werd door onzen landgenoot, zoodat Landau thans op de zesde plaats in de rangschik king is geklommen. De uitslagen luiden: KittoL a n d a u 1. AitkenConde afgebroken. KoenigThomas 10. FlohrKlein afgebroken. Miesesdr. Euwe 01. AbrahamsWallis afgebroken. De stand luidt: 1. dr. E u w e 7 p.; 2. Flohr 6 p. plus één afgebr. part.; 3. Klein 5% p. plus één af- gebr. part.; 4. Koenig 4% p.; 5. Conde 4 p. plus één afgebr. part.; 6. Landau4 p.; 7. Aitken 3Vz pnt. plus één afgebr. part.; 8. Mieses 3% p.; 9. Wallis 3 p. plus één af gebr. part.; 10. en 11. Thomas en Kitto bei den 1% p.; 12. Abrahams 1 pnt. plus één afgebr. partij. Landau paste tegen Kitto de Gruenfeld- verdediging toe en na 44 zetten gaf de En- gelschman den strijd op. Caro Kann werd tot op heden nog niet in het tornooi te Bournemouth gespeeld. Ait ken en Conde pasten deze opening ditmaal toe en na 51 zetten werd de partij afgebro ken in een betere stelling voor Aitken. Siciliaansch wordt druk beoefend en in deze achtste ronde was er weer tweemaal vraag naar, n.l. in de partij KoenigTho mas, waarin wit na 25 zetten won en in de partij MiesesEuwe, waarin zwart na 30 zetten zegevierde. De partij FlohrKlein was Catalaansch. Na 51 zetten werd de partij afgebroken in een stelling, welke gunstiger is voor Flohr. Wallis verdedigde zich Slavisch tegen Abrahams. Na 51 zetten werd de partij af gebroken in een betere stelling voor den wit-speler. Bondswedstrijden K.N.S.B. Gisteren zijn de tweede en derde ronde gespeeld van de bondswedstrijden van den Koninklijken Nederlandschen Schaak Bond. De uitslagen van de tweede ronde luiden voor de Zeeuwsche deelnemers: P. VijnH. Blokker afgbr.; G. BarthD. van Setten 10; Derde ronde: H. van VeenP. Vijn afgebr.; B. E. AifeefG. Barth MOTORSPORT. DE INTERNATIONALE ZESDAAGSCHE. Gisteren is de tweede étappe van de in ternationale motorzesdaagsche in het Salz- kammergut verreden. Deze tweede 373 km lange rit werd door de rijders nog zwaar der gevonden dan de eerste. Ook gisteren vielen verscheidene renners uit, waardoor in totaal thans 33 deelnemers uit den strijd zijn. Twee Nederlanders moesten opgeven, de Triumphrijder van der Voort en de B.M.W.-rijder Knijnenburg. Van der Voort had een beschadigd voorwiel, terwijl de jeugdige Knijnenburg tijdens den rit on wel werd. Hij reed een helling af en kwam in een weiland terecht. Gelukkig waren zijn blessures niet van ernstigen aarcT. Noch de twee Nederlandsche vaasteams, noch de D.K.W.-R.T. ploeg liepen strafpunten op. Heden wordt de derde étappe over de Grossglockner gereden. POSTDUIVEN. Wedvlucht van de „Getrouwe Duif" te Kadzand, van Mouscron af, op 20 dezer. Ie, 2e, 3e, 4e en 11e prijs B. P. de Ridder; 'k Twufele d er nie an, dat er 'n eele- boel menschen ulder gröote verontwaer- degienge uugesproken over da bange maeken van dat ouwe vrommes, dat dae zoo mer allêenig weunt bie de dunen van Beekerke. Laet er toch asseblieft nie ge- zeid óore, dat 't mer uut 'n lolletje was. 't Was in ielk geval gevaerlijk kwaejoen- gerswerk, da getuugde van onverstand en lichzinnigeid, waebie' voraol nie ver- gete mag óore, dat dat ouwe mensch 't ao kunne besterreve van den angst. Dae za gestraft moeten óore, voraol om da soort kampeerders te doen begriepe, da ze daer in de dunen nie in 'n vriegevochte land bin. Mè 't zal ook is onderzocht moe ten óore, of dat leven buten 't gewone uselijk en maeschappelijk verband, da's te zeien nie mi zö onder de gewone tucht, gepaerd moe gae mi meer of minder ban- delöoseid. Kiek, as dat waer is, zul in 't svervolg onverbiddelijk geweerd moeten óore aol diegene, die al is bie andere ge legeneden lillijk uut den band gesproenge bin. Om te meuge kampeeren zS. d'r 'n soortement bewies van goed gedrag nöo- dig weze. Zwaer misdaen ei vanself die persoon, die de velwachter mit 'n knippel misan- delde. Ie mag van geluk spreke, dat 'n de mAn nie jdóodgeslogen eit. 'k Opé, dat 't op de rechtzittienge wir is goed gezeid zal óore, dat 't pebliek van de peliesie af moe bluve. Kiek, as diezelfde persöon daer an de dunen ienkelde dae- gen te voren misandeld was en die vel wachter was daerontrent geweest, dan ao die 'm g'ollepe. Bè noe, omdat 'n van de peliesie as z'n recht bescherremienge moch verwachte, daerom was 't z'n plicht geweest de peliesie t'ellepen en zeker nie te bemoeilijken, mè daerom was 't mis- daedig om die velwachter, die' nie anders dee as zn plicht, neer te slaen. En êel lillijk vin 'k ook, dat te keer gaen tegen de bruggewachters deur aesti- ge reizigers, toen de brugge wir is nie dich kon op de nieuwe maniere. Ze zou- we ulder eige kunne veronschuldige deu te zeien, da ze zö zenuwachtig waere. Mer azze me dat anneme, dan moete me toch blie weze, dat die bruggewachters kalm gebleve bin tegenover die onebbelijkeden van die reizigers, naeda ze toch ook zelf geprikkeld waere deu dat martelen mit de brugge. Dienkt 't j'n eige is in, dat die bruggewachters ook is uugevaere wae re van 't zelfde laeken 'n pak. 't Was dan meschien mè gelukkig geweest, dat die .reizigers vee aest aode. In ielk geval moet toch nog mer is meer bedocht óore, dat amtenaers ook menschen bin, da's êestens te zeien, da ze recht op 'n fas- soendelijke bandelienge, mè twêedens, da je z'ook kwaed kan maeke deu Z'onver- diend iet te verwieten. Deudat er 'n êeleboel menschen nie is op ulder gemakje te meugelijke gevolgen over wogen van 't gene, da ze wilde doe, ebbe ze deu schae of schande en soms wè deur aolebei moete leere. Daer ei lest de geweze burregemeester van Kerkwerve iet van moeten ondervinde. De goeie man wist toch wè, dat 't tusschen 'm en z'n gemêenteraed mè zelden goed wou beuteren en noe stierd 'n werentig toch, naedat al 'n paer jaer burregemeester uut was, z'n portret an de raed om dat op de gemeentekaemer te 'an- gen. Waerom eit die man nie bedocht, dat 't geweigerd kon óore en dat 't daerom wies zou weze om is an den êen of den an deren, daer nog 'n bitje mee kon opschiete, zö langst z'n neuze weg te vraegen, of z'n verzoek in goeie aerde zou valle? Dan was zeker an die burregemeester die onange- naeme weigerienge bespaerd. En noe wi 'k nie zeie, dat de burregemeester bie de kwesties de schuld alleenig ao, êelemaele nie: twêemanskieven is mè zelden eênmans- schuld. Mè dat wi 'k toch wè zeie, da ze g'liek aode mit da portret te weigeren. Dae- mee toonde z' ulder êerelijkeid. En kiek, 't moet toch zöo weze, dat op 'n gemêentekae- mer allêenigt de portretten ange van die menschen, vö wien 'n dankbaere verêerien- ge kan bestae. En zöo dochte de Middelburgers in den ouwen tied d' er ook over. Z' aode al êel wa beelden van graeven en graevinnen in de gevel van ulder mooie staduus laete plaese. 't Sprak vanself, dat nae keizer Ka- rel konienk Filips an de beurte moch kom- me. 't Plekje vó z'n beeld was t'er, zooa me noe nog kunne zie. En z' aode werentig de 4 pond. 24) die 't beeld zou koste, ook a bie mekaore. 't Moch wel itte, da ze net 8 meulenaers in de boete van ielk 'n pond konde slae. Den eit van da geld was vö de stad. Mè zooa me wete, ze da beeld êel verstandig toch nie geplaest, toen 't in de meulen kwam, dat de konienk afgezwore zou óore. Je begriept, as 't toch geplaest was, aode ze 'n in goe fassoen nie kunne laete stae. En zöo is t'er dan in 'n êeleboel plaesen in Zeeland in dankbaereid leutig fêest ge vierd. D'anankelijkeid van de Zeeuwen an ons vorstenuus is daedeur wi klaer en dude- lijk gebleke. 't Is ook van gin wonder, wan die leit om zö te zeien in onzen aerd. Nae mien mêenienge is 't nog ten volle waereid, wat a meer as tachentig jaer gelee deu Jhr. Tets van Goudriaan gezeid wier bie z'n af scheid as commissaoris des Konienks in Zeeland. Ie getuugde van onze provinsie: „dat er nevens de zucht tot vrijheid, die den Nederlander past, eerbied voor de wet, lief de voor den Koning en zijn doorluchtig Huis, ontzag voor de overheid heerscht". Jan Dwarskieker. 5e Is. Misilje; 6e Adr. Masclee; 7e Abr. Bre vet; 8e en 12e P. Goossen; 9e W. van Ak ker; 10e Abr. Vasseur; 13e M. van Hee. De uitslag van de wedvlucht van Marbahan gehouden door de postduiven- vereeniging de „Blauwe Doffer" te Hansweerd, is als volgt: 1 A. de Klerk, Hansweerd, 2, 6, 16 en 18 A. Verhage, Kruiningen, 3, 4 en 24 F. Dommanchet, Hansweerd, 5 G. Flips, Hansweerd, 7 en 14 J. Kostense, Kruiningen, 8, 10, 12, 13, en 20 J. den Exter, Hansweerd, 9 en 22 N.N., 11 -L. van Ertvelde, Hansweerd, 15 V. v. d. Kreeke, 17 J. Theenaart, Hans weerd, 19 Gebr. Smallegange, Schore, 21 en 23 J. Bruinzeel, Schore. De afstand was 220 km. DONDERDAG 24 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 1875 en 414,4 M. AVRO-Uitz. 8.00 Orgelspel. 8.15 Ber. 8.17 Gram. 9.00 AVRO-Amusementsork., Schuricke-trio en solist (opn.). 9.45 Gram. 10.00 Morgenw. 10.15 Gram. 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Om- roepork. en solist. 11.15 Declamatie. 11.35 Omroepork. 12.15 Ber. 12.17 Ensemble Spe- zialetti. 1.00 Interview. 1.05 Gram. 1.30 En semble Spezialetti. 2.00 Causerie. 2.30 Re- nova-septet en Gram. 4.00 Voor zieken en thuiszittenden. 4.30 Gram. 5.00 Jeugdhalf- uur. 5.30 Omroepork. 6.28 Ber. 6.30 Sport- halfuur. 7.00 Orgelspel en zang. 7.35 Cau serie (met opn.). 7.55 Ber. ANP. 8.00 Inlei ding volgende uitz. 8.15 Opera „Figaros Hochzeit". (In de pauze: Ber. ANP). 11.45 12.00 Gram. HILVERSUM H. 301,5 M. 8.00—9.15 KRO. 10.00 NCRV. 11.00 KRO. 2.00—12.00 NCRV. 8.00—9.15 Gram. (Ca. 8.15 Ber.). 10.00 Gram. 10.15 Morgend. 10.45 Gram. 11.30 Godsd. halfuur. 12.00 Ber. 12.15 KRO-ork. (1.001.20 Gram.) 2.00 Fluit met pianobeg. en Gram. 2.45 Gram. 3.15 Reportage. 4.45 Gram. 5.00 Cursus handenarbeid voor de jeugd. 5.30 Laudatio en Gram. (Ca. 6.30 Ber.) 7.00 Ber. 7.15 Journalistiek week- overz. 7.457.55 Gram. 8.00 Ber. ANP. Herh. SOS-Ber. 8.15 Chr. Muziekver. „Hal leluja" en gram. 9.00 Declamatie. 9.30 Bel Canto ensemble. 10.00 Ber. ANP, actueel halfuur. 10.30 Bel Canto Ensemble. 11.15 Gram. Ca. 11.50—12.00 Schriftlezing. DROITWICH, 1500 m. 11.05 Gram. 11.35 Alfred van Dam en zijn ork. 12.20 Intelli gentie-test. 12.50 Het Austrial trio. 1.20 Al Durrant's swink kwintet. 1.35 Gram. 1.50 De BBC-Zangers. 2.20 Marine-stafmuziek. 3.20 Dorothy Hogben en haar vocaal en semble. 3.35 Sted. ork. van Bournemouth, en solist. 5.05 Gram. 5.20 Serge Krish sep tet. 5.50 Gram. 6.20 Ber. 6.50 Causerie. 7.05 Orgelspel. 7.40 Piano en viool. 8.20 Gevar. progr. 9.05 Lucky Dip-ork. en solisten. 9.20 Ber. 9.50 Literair-muz. progr. 10.35 Leslie Bridgewaterkwintet. 11.05 Eddie Carroll's ork. en solisten. 11.50 Gram. 12.1512.20 Ber. RADIO-PARIS, 1648 m. 9.00, 9.30 en 12.30 Gram. 12.35 Zang. 1.10 Eddie Foy*s ork. 2.10, 2.55 en 3.30 Gram. 3.50 Viool- voordr. 4.05 Gram. 5.25 Kamermuz. 6.05 Ra- diotooneel. 7.20 Gram. 8.50 Pianovoordr. 10.20 Gram. 10.3510.50 Zangvoordracht. KEULEN, 456 m. 6.50 Gram. 7.35—8.20 Dresdener kleinork. 8.509.50 Omroepork. en solist. 12.20 Omroepkleinork. 2.303.20 Pop. conc. 4.20 Herm. Hagestedt's ork. en reportage. 6.55 Gram. 8.35 Omroepork. en solisten. 11.00 Solistenconc. 11.4512.20 Om roeporkest. BRUSSEL, 322 en 484 m. 322 m: 12.20 Gram. 12.50 Omroepork. 1.502.20, 5.20, 6.50, 7.20 en 8.20 Gram. 9.20 Symphonie-ork. en soliste. 11.0011.20 Gram. 484 m: 12.20 Gram. 12.50 Radio-ork. 1.50 2.20, 5.20, 6.35, 7.35 Gram. 8.20 Radio-ork. en Omroepkoor. 10.3011.20 Gram. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 m. 8.35 Omroepork. en solist. (In de pauze: Decla matie). 10.20 Ber. 10.40 Sportreportage. 10.55 Gram. 11.05 Ber. 11.20—12.20 Stutt- garter Volksmusik, accordeon-ensemble van Bad Cannstatt en solisten. MARKTBERICHTEN^ Middelburg, 22 Augustus. Fjuit-.. veiling. Appels.: Sweden 10 c., Keswick 1 6 c., Earley Victoria 14 c Zigeune rin 922 c., Duchesse "d'Oldenburg 15 c., Transparant de Croncels 49 c., Per zik roode Zomerappel 313 c., Newton wonder 79 c., Mr Gladstone 5 c., The Queen 26 c,Bramley Seedling 23 c., Tarwe 58 c„ Warners King 4 c., Honds muil 35 cFrederich van Baden 26 c., Dominisca 4 c., Charlewoiski 68 c., Beauty of Bath 4 ck, Alexander 25 c., Cox Pomona 611 c., Klaasjes 24 c. Peren: Précose de Trévoux 614 c.. Clapp's Favorite 313 c N.H. Suikerpeer 14 c., Roode Suikerij 1 c Bruine He renpeer 48 c., Scharlaken 46 c Jutte 11 c., Carbonkel 46 cKaneelpeer 1— 3 c. Pruimen: Washington 619 c* dubbele Boeren Witte 15—18 o, Witte Wijn 7—19 c., Reine Victoria 614 c„ Czaar 25 c., Kirkes 1420 c., Burbanc 1016 e, Ton- neboer 45 c., Belle de Louvain 613 c., Abrikoos 4—12 aPrince 4 c., Reine Claude 1821 c., Blauwe Eierpruim 7 16 c., Druiven: Franckenthaler 1834 c., Black Alicante 2527 c Muscaat 3032 c., Golden Champion 3537 aWitte Druiven 1013 c., Tomaten 47 c., Roo de Bessen 513 c., Morellen 33 c Bra men 2124 c. alles per kg. Meloenen: Net 618 c., Suiker 522 c., Ananas 521 c„ Perziken. 110 'c. alles per stuk. Aardappel veiling: Blauwe Eigenheimers groote 5162 o, drielingen 3539 c., bonken 4252 c., Bintjes groote 4960 c., drielingen 4145 c., Bonken 5157 c., Bevelanders groote 4651 c., Zeeuwsche blauwe groote 7279 c., drielingen 40 47 c. alles per 25 kg. MIDDELBURG. lederen Woensdagavond in de maand Augs. en tot WO 13 September Stadhuisbe lichting. 'Markt. Tot en met ZA 36 Aug. Tent. Zeeuwsche Kleederdrachten uitg. Vereen, tot behoud der Zeeuwsche Kleeder drachten; Abdij (Koffiekamer, Sta tenzaal) Groenmarkt 1012,00; 13,00 —17,00 h. Do 10.00—17,00 h. WO 23 Aug. Conc. Middelb. Muz. korps uitg. buurtcommissie-Markt, 20,30 h. DO 24 Aug GOES WO 23 Aug DO 24 Aug. VR 25 Aug. Alg. verg. ingelanden „de Bree- de Watering bewesten Ierseke"; „De Prins van Oranje", 14.00 h. BIOSCOPEN, CITY, Middelburg VR 18DO 24 Aug.: „In veilige haven" (Eight Bells) en „Op het goede spoor" (The Man trailer), 20.00 h. ELECTRO, Middelburg VR 18-DO 24 Aug.: „De dans des doods" en „De bruide gom in angst", 20.00 h.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 6