WARME DAGEN. Leerling-Verpleegsters Ha Ken uw zaak! l EXTRA GOEDKOOP Mjjfttnrit", DA, Afd. Winkel, Wagenaarstraat, Middelburg. RECHTSZAKEN. KLEINE ADVERTENTIES BADARTIKELEN KNOOPPAKJES TUINBROEKEN KINDEROVERALLS LUCHTIGE KLEDING IN DE COÖPERATIE «VOORUIT» Drie belangrijke boeken over bedrijfspolitiek. KRABBENDIJKE TE HOUDEN AANBESTEDINGEN. AFLOOP AANBESTEDINGEN. MARKTBERICHTEN. SCH00NDIJKE: VERKOOPING 5 TENTOONSTELLING VAN KLEEDERDRACHTEN NOG DEZE WEEK GEOPEND Huur §n Verhuur Personeel gevraagd Vraag en Aanbod Handel en Winkel Diversen M. Mi de laj kv we he He D. on na vie ko ge- tef ha tel 1 hei me me vei j.°] X Tl de de dei sta koi me gel hei de we sch ma ge\ wii ma hei de de vei zei. 17- 19- bei C dig vas we: die lev ver ke< vei OU( doe gee lee gei kai De He doe str zas eei de Na ha: die zes gei wa ee zij be de ce, wi ge na mi all oo ali ke O ple bij l«i 6 A tre sir zw ee lui mi M( I De de to< na bo bo do TT H tv O] Ki tie ch Hi ge va va he ge gr ar Het Economisch Instituut voor den Middenstand gaat onvermoeid voort het bedrijfsleven van den middenstand met zijn onderzoekingen te dienen. Dezer da gen zijn weer een drietal belangrijke sta- tistieken verschenen, nl. voor het Was- scherijbedrijf, het Kruideniersbedrijf en den Detailhandel in Textielwaren. Elk jaar verschijnt er voor deze branches zulk een Statistiek, waarin de resultaten van tal rijke vakgenooten verwerkt zijn. Op deze wijze kan ieder, die ih een dezer branches werkzaani is, een ihzióht krijgen in de be drijfspolitiek, de góede en de slechte. De éerstë als voorbeeld ter navolging, de tweede als Waarschuwing. Hoezeer een goed gebruik van dergelijk materiaal tot verbeterde uitkomsten kan voeren blijkt uit een voorbeeld, ontleend aan de Statistiek voor het Wasscherijbe- drijf. Een der deelnemers werkte in 1935 met verlies. Op grond van de cijfers uit de Statistiek, kwam hij tot de conclusie, dat zijn kostprijs per kg waschgoed hoo- ger was, dan door een deel van zijn clièntèle betaald werd. Dienovereenkom stig veranderde hij zijn tarieven en stoot te zelfs een deel van de niet-loonende wasschen af. Het resultaat was verras send. Bij geringer aantal verwerkte kg waschgoed, kwam hij tot een beter re sultaat. Met minder werk, verdiende h\j meer. Onderstaande cijfers geven van de bedrijfspolitiek van dezen ondernemer een scherp beeld. Jaar 1935 1936 1937 Omzet 20,913,— 23,716,— „24,531,— Meer 2)803,— 3,618,- Nog maar al te veel is de bedrijfspoli tiek van vele middenstanders een varen op zee zonder kaart en kompas. Soms komen zjj dan wel in de haven terecht, soms ook stranden zij en slaat hun schip te pletter. De juiste verhouding tusschen hun bruto winst en hun kosten, is voor de meeste ondernemers een geheim. Zelfs kennen velen hun onkosten niet precies. Telkens weer wordt bij het verzamelen der cijfers van de betrokkenen ontdekt, dat sommige categorieën van onkosten niet in rekening gebracht zijn. Gevolg is, dat de winst te hoog berekend wordt en overeenkomstig te hoog belasting wordt betaald. Dit is een der zijden van het vraagstuk der bedrijfsvoering. Er is nog een andere. De enkele onder nemer heeft geen kijk en kan geen kijk hebben op de vraag of zijn onkosten soms ook te hoog zijn. Het juiste inzicht kan hij alleen krijgen door vergelijking van zijn cijfers met die van concurrenten. Die verschaffen hem deze cijfers natuur lijk niet. In de statistiek vindt hij echter de vergelijkingscijfers van 100200 vakge nooten. Die kunnen hem als maatstaf dienen en enkele avonden studeeren in de statistiek zal hem meer leeren, ook of liever vooral, omtrent zijn eigen zaak, dan dagenlang peinzen zonder leidraad. Het voorbeeld van den waschindustrieëel hierboven geciteerd is er een uit vele. Hiermede is echter het nut, dat de on dernemer van deze statistieken kan trek ken niet uitgeput. Voor elke branche ge ven deze weer iets bijzonders. Enkele bij zonderheden volgen hieronder. De Wasscherijstatistiek bevat nog be langrijke gegevens omtrent den kostprijs per verwerkte kg waschgoed, gedetail leerd naarmate het fijne of kilowasch be treft. Verder tot in bijzonderheden afda lende berekeningen van de diverse kosten als machines, chemicaliën, loon, enz. ner kg waschgoed. Bijzondere aandacht is be steed aan de ligging en inrichting der wasschérijéii. De Statistiek voor het Kruideniersbedrijf bevat o.m. een brief van een deelnemer, die op betere resultaten mag bogen. Hij schrijft deze toe aan de betere bedrijfs politiek, welke hij naar aanleiding eener vorige statistiek gevoerd heeft. De vorige statstiek toch gaf hem, naar hij zelf zegt, een beter inzicht in zijn prijsbepaling. Zijn juistere berekening van zijn onkosten bracht in zijn boeken wel een hooger on- kostencijfer, maar zoowel zijn omzet, als zijn winst stegen. Het eindresultaat was beter en over de onkosten, welke hij vroeger vergat te boeken betaalt hij nu geen belasting meer. Ook deze statistiek geeft een inzicht in de kosten tot in bijzonderheden. Een prachtig middel om de kosten van eigen bedrijf te toetsen en als deze te hoog zijn, den weg te zoeken om deze te verlagen. Dat is de methode van het grootbedrijf. Hier ligt een wapen voor' het kleinbe drijf gratis gereed, waarvan het gebruik kan maken om zich tegen het grootbe drijf te weren. Een middel waarop in de statistiek nog eens in het bijzonder wordt gewezen. In bijzonderheden kan ik hier terwille van de ruimte niet treden. De Aant. kg. Minder 120,000 Tekort 1,480.— 114,400 5,600 Overschot 67Ó, 101,400 18,600 Overschot 1,133,— statistiek kost slechts enkele dubbeltjes, waarvoor een handboek voor de bedrijfs voering wordt verkregen. Ook de Statistiek voor den Detailhandel in Textielwaren bevat weder zeer uitvoe rige gegevens. Allereerst omtrent de kos ten, de bruto en de netto winst. Daar naast worden belangrijke gegevens ver strekt over de personeelbezetting, de be looning en de prestatie. Belangrijke wen ken worden gegeven om den tijd van het personeel en ondernemer zoo produc tief mogelijk te maken. Van groot belang zijn ook de cijfers en beschouwingen over de seizoensinvloeden en de omzetten van dag tot dag. Opmerkelijk is, dat van het totale debiet der manufacturenzaken een vierde op Zaterdag wordt omgezet. Bi) de berekening van de omzetten naar sei zoenen en voor afzonderlijke dagen is nog een splitsing gemaakt naarmate de zaken in een of andere artikelenreeks gespeci aliseerd zijn. Nauwkeurige bestudeering zal den ge bruiker zeer veel kunnen leeren ten aan zien van het personeel, het aantrekken of afstooten van artikelen, prijzenpolitiek, te hooge onkosten in zijn zaak enz. En last not least ten aanzien van de zakenpolitiek om tot een goed winstcijfer te kornet waarom het tenslotte toch gaat. Mr. M. Visser. (Nadruk verboden.) Vrijspraak. Wij meldden gisteren,, dat de officier van justitie bij de rechtbank te Middel burg tegen A. J B., 64 jaar, handelaar in landbouwwerktuigen te Sluiskil, wegens veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel, 3 maanden gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar had géëischt. Dit blijkt niet juist te zijn. De officier van justitie heeft namelijk tegen Iden man vrijspraak geëischt. DE SOESTER SPIONNAGE-AFFAIRE. Tegen caféhouder een jaar gevan genisstraf geëischt. Voor de Utrechtsche rechtbank stond gis termiddag terecht een caféhouder uit Soest, wien ten laste was gelegd, dat hij den ser geant-vlieger v. d. B. uit Soesterberg onder belofte van een groote geldsom heeft trachten te bewegen tot de levering van 'n aantal luchtfoto's van belangrijke nieuwe verdedigingswerken in ons land. Tegenover verschillende café-bezoekers zou verdachte zich dikwijls hebben uitge laten over de mogelijkheid in het bezit te komen van luchtfoto's van strategische waarde. Toen dan op zekeren dag een on bekend persoon hem om dergelijke foto's vroeg, wendde de caféhouder zich tot den sergeant-vlieger, die oogenschijnlijk op het voorstel van den verdachte inging, doch in werkelijkheid terstond zijn superieuren van een en ander op de hoogte stelde. Daarop werd besloten, dat de sergeant-vlieger zijn rol zou uitspelen, om op deze manier te weten te komen voor wie deze foto's be stemd waren. Een tweetal zendingen werd afgeleverd. De eerste zending werd blijkbaar niet van waarde geoordeeld door den onbekenden aanvrager, waarin hij gelijk had, want er v/as natuurlijk zorgvuldig voor gewaakt, dat slechts waardeloos materiaal werd af gegeven. Kort nadat de tweede zending aan den caféhouder was afgegeven, had de Soester politie een inval gedaan in het café waarbij de caféhouder werd gearresteerd en de foto's weike in een kastje in de kel der waren opgeborgen, in beslag werden genomen. Tegenover den president van de rechtbank verklaarde gistermiddag de caféhouder, dat hij de sergeant-vlieger dik wijls had gevraagd om eenige luchtfoto's met het doel hiermede zijn café eenigszins op te sieren. Toen hij op zekeren dag be zoek kreeg van een persoon, die hem naar een paar luchtfoto's vroeg, heeft hij zijn verzoek zonder verder na te denken bij den sergeant-vlieger herhaald. In ernst was er volgens verdachte nooit over dergelijke foto's onderhandeld. De sergeant-vlieger v/d B. als getuige gehoord verklaarde, dat wel degelijk ge sproken was over een belangrijke geldelijke belooning, welke o.m. tegen de tienduizend gulden zou loopen. De winst zou eerlijk worden verdeeld. De inspecteur van politie te Soest, de hr. Schreuder, evenals kapitein-vlieger Wij kamp legden vervolgens nog eenige verkla ringen af betreffende het onderzoek en de onderlinge samenwerking in deze zaak. De officier van justitie achtte het ten laste gelegde bewezen en eischte een ge vangenisstraf van een jaar. De verdediger betreurde het, dat door 't vroegtijdig ingrijpen van de politie de hoofd schuldigen nu nog vrij rondloopen. Ver dachte is de dupe geworden van een gesle pen individu. Uitspraak 5 Sept. ZIJN VADER MET EEN MES GESTOKEN. Jongeman tot vier jaar gevange nisstraf veroordeeld. Het boterde slecht in het gezin Algra te Altenburg, onder Tietjerk (Fr.). Op 2 Juni kwam deze slechte verhouding tot een uit barsting. De vader droeg zijn 25-jarigen zoon werkzaamheden op, welke deze ech ter niet wilde verrichten. Er ontstond een woordenwisseling, in den loop waarvan de zoon een mes trok en zijn vader hiermede in den schouder stak. Gelukkig draaide de man zich om, waardoor de steek niet erg aankwam. Verdachte zeide bij de behandeling van de zaak voor de Leeuwarder rechtbank op 9 Augustus, dat hij in drift gehandeld had en heelemaal geen kwade bedoelingen had ge had. Hij gaf echter toe, dat het mes flink scherp was. Het bleek nog, dat de zoon la ter van huis is weggeloopen. De officier van justitie had drie jaar ge vangenisstraf tegen hem geëischt. Wegens poging tot doodslag werd de jongeman he den door de rechtbank tot vier jaar gevan genisstraf veroordeeld. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent H. KOK Czn. MA 28 Augs. 13,30 h café Otte te Krabben- dijke, door bestuur van den Karei- polder te K r a b b e n d ij k e: 't ver vaardigen 20,800 m2 betonblokken. Zie Middelb. Crt. 14 Augs. 1939. De hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat in Zeeland heeft heden morgen te Middelburg aanbesteed: 1. Het vernieuwen van vijf drijfkisten van de Noordponton in de buitenhaven te Vlissingen, behoorende tot de werken van het kanaal door Walcheren. Raming 32.000. Inschrijvers: NV Constructie werkplaatsen en machinefabriek Braat, Rot terdam, 33400 NV Constructiewerk plaats „Nederlandsche Staalindustrie" Rotterdam 32995. firma Penn en Bau- duin, Dordrecht 30330. NV Kon. Mij. de Schelde, Viissingeu 28890. NV Con structiewerkplaats en Machinefabriek v.h. S. A. Hovers, Tilburg 27500. NV Arnhem- sche Stoomsleephelling Maatschappij Arn hem 27100. 2. Het uitvoeren van baggerwerk in het Veersche gat in de nabijheid der bui tenhaven van het kanaal door Walche ren te Veere. Inschrijvers: NV A. Prins Th.zn., Sliedrecht 17,8 c., B. van Noor- denne, Sliedrecht 13.8 c. per opgebagger de m3 specie. Goes, 22 Aug. Veilingsvereeniging „Zuid- Beveland". Groote veiling. Dubb. Prin- cesseboonen 9,20, Zure Kroetappels 0,60, Reine Victoriapruimen extra 12,6012,70, idem A 10,1511,40, idem B 9,109,70, id. C 8,60, per 100 kg. Kleine veiling. Appels: Codlin Keswick extra 4,30, idem A 4,30, idem B 4,10, idem C 3,40, Early Victoria A 6,508, idem B 5,50—8, idem C 4,506, Mancks Codlin ex tra 1016, idem A 9,5015, idem B 912, idem C 7—8, Transp. de Cronsels extra 15, idem A 15, idem B 1314, idem C 10, Zi geunerin extra 1425, idem A 1425, idem B 12—24, idem C 1214, Bismarck 2—3,50, Clasieappels 2—3, Duch. d'Oldenburg 3,50— 8, Dominoappels 2,506,50, Gansebout 3 5, James Greeve 7,5018, Jacq. Lebel 2 6, Lord Suffield 2,50—4, Lord Grosvenor 24, Perzikr. Zomerappels 410, Roode Astrakan 3,50, Roode Claville 34, Sweden- appels 5,50—9, The Queen 25,50, Yellow Transp. 3,50—12, Zomer Princesse 2,50— 4,50, Zomer Courtpendu 3, Zoete Ribbeling 26, Kroet en valappels 0,503, per 100 kg. Peren: Clapps Favorite extra 1218, id. A 12—14, idem B 11—13, idem C 7,50—10, Jutten extra 32-33, idem A 2430, idem B 2231, Pree. de Trevoux extra 13, idem A 10—13, idem B 8,50—11, idem C 8—9, Ananas de Contrai 5—8, Beurré d'Arem- berg 25, idem d'Amanlis 511, idem Har dy 3,50—8, Bruine Heeren peer 28,50, Bergamotten 2,5051, Callebasse Carafon 4,50, Beurré de Merode 3—8, Diamantperen- 3—6, Dr. Jules Guyot 4,50—11, Duifjespe ren 4,50, Dr. Cornells 2,50—6, Marg. Ma- rillat 4, N.-H. Suikerpeer 2—5,50, Pet. Mar guerite 3,50—6,50, Roode Suikerperen 1— 2, Ronde Perzikperen 2,505, Spekperen 2,50—3, Sov. de Congres 5—8, Scharlaken- peren 2—6, Seign. d'Espern 8,5013, Triumph de Vienne 17, Wittebroodsperen 24,50, Will. Duchesse 6,50—16, Kroet ett valperen 0,502, per 100 kg. Pruimen: Abrikoospruimen 716, Blauwe Wijnpruimen 616, BI. Abrikoospruimen 5,5017, Belle de Louvain 511, Burbank- pruimen 1015, Blauwe Kwetsen 4, Czar- pruimen 4,506, Cataloniepruimen 313, Dubb. Boere Witte 7—20, Ditrich Uhlhorn 4,50—9,20, Golden Japan 19, Jeff er sonpr ui- men 5,5023, Kirkespruimen 618, Mo- narchpruimen 16, Princepruimen 2,50, Purple Pershore 46,50, Prince of Wales 714, Reine Victoria 5,5013, Reine Clau de (groene) 2036, idem Claude d'Alton 4—18, Reine Cl. Violette 5—15, Roode Eier- pruimen 7—13, Tonneboers 411, Wash, pruimen 517, Witte Wijnpruimen 1017, Pruimen (val) 2—6, per 100 kg. Diversen: Black Berry 1619, Blauwe druiven 19—35, Tomaten 4—6,50, per 100 kg. Meloenen 5,50—13, Perziken 1,50—10, per 100 stuks. Rotterdam, 22 Augs. Op de eiervei- ling waren heden aangevoerd: 110.000 St. Prijzen: 50/2 kg 3,90-^, 52/6 kg 4— 4,10, 56/8 kg 4,10—4,25, 58/60 kg 4,25- 4,40, 60/2 kg 4,40—4,45, 62/4 kg 4,45— 4.50, 64/8 kg 4,504,60. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent JZ. J. VAN ECK. Getrouwd: J. W. VAN PUTTE, Arts te Ameide, en WILLY C. KAMM. Zierikzee, 22 Augustus 1939. Voor de deelneming, betoond bij het overlijden van onzen innig ge liefden Vader, WILLEM MARINUS VAN DER HARST, betuigen wij hierdoor onzen har- telijken dank. W. M. VAN DER HARST. R. J. VAN DER HARST. Middelburg, Markt 25. GROOTE BELANGRIJKE NOTARISHUIS, Koepoortstraat Middelburg, van zeer groote partij PRIMA HEEREN- EN KINDER- KLEEDING, MANUFACTUREN, VITRAGES, TAFELKLEEDEN DEKENS ENZ. ENZ. De nieuwste stollen voor het a.s. seizoen voor damesmantels en -japonnen. Alles wordt verkocht tegen bela chelijk laag getaxeerde prijzen, nog niet de helft der waarde. Verkoop heeft plaats: Woensdag 23 Aug., Donderdag 24 Aug., Vrij dag 25 Aug. 98 uur. Zaterdag 26 Aug, 96 uur. Betaaldag 24 November. Contante koopers geen opgeld. Dagelijks gesloten 12.302 uur. Door A. BARENTSEN te Vlis singen, zal op 30 AUGUSTUS A.S., des namiddags te 2 uur, in het Café van den Heer Coomans, Bellamy- park te Vlissingen, publiek worden AANBESTEED: Het bouwen van een Be drijfswoning met Schuur en Autogarage, aan den Hoo- geweg in de gemeente Vlis singen, Bestek en teekeningen zijn vanaf 25 Augustus a.s. verkrijgbaar a 2.50 per stel bij A. Barentsen, Koopmansweg 2 te Vlissingen. Res titutie vindt niet plaats. Voor de vele blijken van deel neming, ontvangen bij het overlij den van onzen innig geliefden Broeder, Behuwdbroeder en Oom, WILLEM MARINUS VAN DER HARST, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, P. F. VAN DER HARST. Middelburg, Markt 25. In de WILLEM ARNTSZ STICH TING (Geneeskundige Stichting tot verpleging van zenuw- en gees teszieken) te UTRECHT en te DEN DOLDER (Gem. Zeist) kun nen geplaatst worden. Leeftijd 1822 jaar. De aanvangsbezoldiging be draagt 300.en klimt op tot 450.per jaar na behaling van het diploma; plus vrije kost, inwo ning en bewassching. Vereischt is het U.L.O.-diploma A oi daarmede gelijk te stellen schoolonderricht, terwijl opleiding gedurende tenminste 1 jaar voor huishoudkundige aan een nijver heidsschool tot aanbeveling strekt. Brieven te richten aan den Ge neesheer-Directeur, Agnietenstraat 2, Utrecht. II Uw vreugde stijgt ten topwant het is weer Zie hier2 grote stukken Toiletzeep 15 cent 2 blikjes Leverpastei (overheerlijk) 19 2 grote blikjes extra fijne Sardines 25 4 pak Pudding10 1 delicatesse Wafelreep5 2 flinke Vruchtenrollen10 '/2-pond Toffees 17'/2ir 1 pondspak prima Bak- en Braadvet 35 VOLGT DE WEG VAN VELEN EN KOOPT BIJ «VOORUIT» (Ook verkoop aan niet-leden). GROENMARKT - MIDDELBURG ENTREE 20 CENT. In hoerendracht vrij entree. Bij vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. TEHUIS AANGEBODEN voor 1 a 2 leerlingen. Rustig gezin, aparte leerkamer. Brieven No. 7683, Bu reau van dit Blad. SRI EEN BAKKERSKNECHT ge vraagd, voor direct, bij W. Roelse, N. Vlissingsehe weg E 146, Mid delburg. WINKELJUFFROUW gevraagd, eenigszins ontwikkeld, voorko mend voor 't publiek. Veel vrij. Sa laris 20 per maand. Brieven No. 7770, Bureau van dit Blad. HULP IN DE HUISHOUDING ge vraagd bij bejaard echtpaar, tevens genegen zijnde den man behulp zaam te zijn. Brieven No. 7772, Bu reau van dit Blad. WEGENS DIENSTPLICHT, voor direct gevraagd een flinke Bak kersknecht. Leeftijd 1822 ifar- Electr. Bakkerij C. Sanders, Var- kensmarkt, Mi^^e^urê' ■■■■■■■■■RRRRSÜRRRR'RR11 TE KOOP GEVRAAGD wegens vertrek naar elders, een gebruikte Hand- of Trapnaaimachine, Prijs opgaaf met merk. Brieven No. 7771, Bureau van dit Blad. PEDICURE! Heeft U last van pijn lijke voeten? Laat U door ons be handelen. L. Noordstraat 32, Mid delburg. Tel. 400. M. Schippers Hessels. TE KOOP OF IN RUIL: Beste os sen met schets, Donderdag op stal van Janus Leijnse, Kerspel, Mid delburg, RRRRRRRRRRRR«""""B""^,T (eve*. den Seisweg M'burg. Af te halen Asyl, Seisweg 21, Mburg, tegen betaling der onkosten. Electr. Drukkerij G. W. den Boer. - Tl niel het van gel| le hee steil mal lijk| daa lan cem bori dra we| rar ovel tre| dez diei He| lijt tal(| rer bad Pol ziel ke f te eer Mo aid t i k w

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 4