Vlaamsche Kronijk. Heer Hugowaard ziet den spooktrein. SPORT. LAATSTE BERICHTEN. Vertrouw op de advertenties» de beste artikelen worden geadverteerd 1 BUITENLAND. ■9 Tientsin geheel overstroomd. Militaire verloven in België ingetrokken. Rustig Noordhollandsch dorpje voor één dag filmcentrum. De Spoorwegen „spelen" De salarissen der Vlissingsche wethouders. mee. De veldpostdienst weder in werking. De conferentie te Brussel. (Geen fabrikant of winkelier zou zoo dom zijn, geregeld te adverteeren voor een artikel dat géén waar voor zijn geld biedt. lEen kind kan immers begrijpen, dat men zich dan juist des te beter zou kunnen hoeden, het artikel ooit nog een tweeden keer te koopen. Vertrouw daarom op de advertenties in dit blad: zij vertellen U omtrent artikelen, waarvan U zeker kunt zijn, dat het goede artikelen zijn. Geadverteerde merkartikelen hebben een naam te verliezen! T lH ITALIAAN SCHE MINISTER STELT ZIJN BEZOEK AAN ZWITSERLAND UIT. Havas meldt uit Bern: De Italiaansche minister van handel, Guarneri, die einde dezer maand te Zurich werd verwacht, heeft zich „door onvoorziene omstandighe den" genoodzaakt gezien, zjjn reis tot de tweede helft van September uit te stellen. Tientsin is thans geheel overstroomd en op sommige plaatsen staat het water ruim twee meter hoog. Het zakenleven ligt stil en het verkeer is slechts mogelijk met boot jes en vlotten. De Britsche autoriteiten tref fen maatregelen voor het doen aanvoeren van een scheepslading levensmiddelen om aan de nijpende voedselschaarschte 't hoofd te bieden. Te Peiping wordt door uit Tientsin ko mende reizigers verteld, dat de Japansche schildwachten welke de blokkade rond de Britsche concessie handhaven, bij alle bar ricaden dienst doen in roei- en motorboot jes. OOK BURCKHARDT WEER NAAR HITLER. De „Kurjer Warszawski" meldt, dat Burckhardt de Volkenbondscommissaris te Dantzig zich weder naar Berchtesgaden be geven heeft om Hitier te ontmoeten. In welingelichte kringen werd dit bericht noch bevestigd, noch tegengesproken. Het verlofspersoneel niet opgeroepen. Uit Brussel: Met ingang van heden zijn tot nader order de verloven ingetrokken voor officieren en militairen van subalter- nen rang, behalve voor dringende gevallen. De militairen die thans met verlof zijn, zullen evenwel niet worden teruggeroepen. Waarom lager dan die te Mid delburg? Poging van Burge meester Van Woelderen tot verbetering, heelt geen resul taat. Men schrijft van bevoegde zijde aan de VI. Crt.: Bij de behandeling der begrooting 1939, heeft de burgemeester in de Raadsvergade ring van 28 October 1938 een voorstel ge daan tot verbetering van de salarissen der wethouders. De burgemeester heeft er bij die gelegenheid op gewezen, dat de wet houders vooral in deze jaren een zware taak hebben en dat hij voor hun belangrijken arbeid veel waardeering heeft. Hij stelde den Raad toen voor, goed te vinden dat aan Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld, de jaarwedden der wethouders met ingang van 1 Januari 1939 te verhoogen tot 1855, zooals deze te Middelburg zijn vastgesteld. Aangezien in vele gevallen Vlissingen en Middelburg op één lijn worden gesteld, kwim het der, h<|er Van Woelderen 'toen mét'moeilijk voor; in dezen bij Gedeputeer de Staten een gelijkstelling te bepleiten. Het bewuste voorstel werd indertijd met algemeene stemmen aangenomen en tevens is toen op voorstel van het raadslid De Ruiter besloten, invoering van een wedu- wenpensioen te bepleiten. Het laatste, even als weezenpensioen, heeft inmiddels in de jongste raadszitting zijn beslag gekregen. Met de salarisverhooging voor de wet houders is het minder vlot gegaan en me dio November berichtten Gedeputeerde Sta ten, dat zij geen aanleiding konden vinden de bepleite salarisverhooging te bevorde ren. Natuurlijk toonde de Raad zich hierdoor teleurgesteld. En de burgemeester verklaar den zich bereid, alsnog bij Gedeputeerden een poging te wagen. Dit is geschied en hij moet er op gewezen hebben, dat de Raad er zich over heeft uitgesproken, dat de be zoldiging van de Vlissingsche wethouders geen voldoende waardeering is voor hun verantwoordelijke werk dat de laatste ja ren Vrijwel een volledige dagtaak betee- kent. In Vlissingen ontvangen de wethouders 1390 's jaars. In Middelburg, dat bedui dend minder inwoners telt, echter... 1855! Sinds de invoering van het algemeen kies recht, nemen verschillende personen in den Raad zitting die wel bereid zijn zich een wethoudersbenoeming te laten welgevallen, maar die om financieele redenen niet in staat zijn, dit te combineeren met de ver vulling van hun betrekking of beroep. Het wethouderschap eischt nu eenmaal dat de betrokkenen hier een zeer belangrijk deel van hun tijd aan wijden. De burgemeester moet er in verband hier mede op gewezen hebben, dat de Raad zich om deze redenen reeds genoodzaakt heeft gezien, bij de benoeming van wethouders zijn keuze te moeten beperken tot die raads leden die, in verband met hun gevorderden leeftijd, geen beroep meer hebben! Het spreekt vanzelf, dat zulk een beperk te keuze wel eens kan beteekenen, dat men niet de bekwaamste krachten op de wet houderszetels kan brengen. En dit is zeker niet in het belang der gemeente te achten Ook de jongste poging van den burge meester, wiens voornaamste argumenten wij in het bovenstaande hebben samenge vat, heeft echter niet tot het beoogde doel mogen leiden. In de jongste raadsvergade ring^ werd mededeeling gedaan van een brief, waarin Gedeputeerde Staten berich ten, dat ook dit pleidooi hun geen aanlei- ng geeft hun eerder ingenomen stand punt te wijzigen. In de geheime raadsvergadering schijnt iJL e+ °V^ 13826 ®angelegenheid van gedach- 2;.in gewisseld. Men heeft besloten zich bij den stand van zaken neer te leg- Ifumav^Zlen Van V8rdere actie in dit sta dium van de zaak geen resultaat is te ver dat de ^ar dit ,beteekent allerminst, standm6 f ™SSI"gS8he gemeenteraad het standpunt van Gedeputeerde Staten deelt nLt°£ faar b,Hlijk acht: het laatste is zeker met het geval. (Van onzen specialen verslaggever). Wel eens van Heer Hugowaard gehoord? Wie is dat ook weerzoo reageerde een brave vaderlander op dezen steekproef naar zijn aardrijkskundige kennis. Hij was geen spoorwegman, want anders had hij ge weten, dat Heer Hugowaard een station netje is, en nog wel een knooppunt van lijnen, waar de reizigers van Enkhuizen en Hoorn, moeten overstappen als ze naar Den Helder en Alkmaar gaan. Dit landelijke spoorwegcentrum in het hooge Noorden van Noord-Holland bestaat uit twee met grint bestrooide perrons en een groen en geel beschilderd gebouwtje, waar de stationschef kaartjes verkoopt en waar de reizigers in de wachtkamer praten of slapen want de aansluitingen zijn er niet altijd op een modern levenstempo inge steld. En omdat deze situatie merkwaardig goed overeenkomt met hetgeen zich in de nieuwe Nederlandsche film „De spooktrein" moet afspelen, is Heer Hugowaard het voor recht ten deel gevallen meer dan vieren twintig uur het middelpunt te zijn van een hoog opgevoerde activiteit van vrijwel de geheele bezetting van de Duivendrechtsche Cinétone studio's. Het is een complete sensatie geweest, die Maandagmiddag al begon, toen twee fel blauw geschilderde wagens met de geluids apparaten en een stuk of wat vrachtwagens bij het stationnetje verschenen om de voor bereidingen te treffen voor de opnemingen, die in overeenstemming met het gegeven voor een groot gedeelte in den nacht moesten worden gemaakt. En toen de noo dige artisten verschenen waren en er met draaien begonnen kon worden, was het heele dorp zoo" ongeveer uitgeloopen om er iets van te zien. De veldwachters, de burgemeester, de voltallige bezetting van het station en boerenzoons uit den heelen omtrek stonden achter de rood-witte spoor- hekken te kijken naar het wonderlijke ge doe van ongewoon groote schijnwerpers, tientallen kabels, hollende en roepende menschen in hemdsmouwen en velerlei fan tastische en kleedingstukkennaar de vol gens Heer Hugowaardsche begrippen wel heel erg opgemaakte actrices en acteurs en hun voor niet-ingewijden niet erg plausibele uitingen van woede en angst. Een aspirant spooktrein. Ook de Nederlandsche Spoorwegen „speelden" mee en lieten zich van hun al- lerbesten kant kennen, door een werkelijk grootscheepsche medewerking te verleenen Er arriveerde uit Amsterdam een speciale trein, met een van de modernste en groot ste locomotieven er voor en regisseur Carl Lamac had maar te zeggen hoe hij het hebben wilde. En toen bleek, dat de dienstregeling ge vaar zou loopen door het vele heen en weer rijden van dezen aspirant-spooktrein, stuur de Amsterdam nog even een specialen in genieur, die met een dienstregeling in zijn hand op het station bleef en zoo nu en dan den treinenloop veranderde als het voor de filmers noodig was. Den heelen nacht, tot het aanbreken van den dag toe, is er zoo gewerkt, gerangeerd, opgenomen en nog eens opgenomen. De menschen uit Heer Hugowaard hadden er allemaal schik in, waren niet alleen bereid willig tot het uiterste, maar bleken zelfs onvermoede acteertalenten te bezitten: De treinmachinist ontpopte zich tenminste als een prachtige speler, die onmiddellijk een extra rol kreeg en een van de stationswerk lieden aanvaardde gracielijk de functie van „misdadiger" en bleek de ster van het ge zelschap te zijn. Heele dorp leeft mee. Tot vijf uur 's morgens duurde het werk en om halfnegen waren alle menschen al weer uit hun hotel terug voor het vervolg van de opnemingen bij daglicht. Maar de weergoden zorgden voor een teleurstel ling, want het zonlicht, dat nadrukkelijk besteld was, bleef achterwege en de mieze rige grijze lucht kon den cameraman aller minst bevredigen, met het gevolg, dat de schijnwerpers, die al weer onderweg waren naar Amsterdam, inderhaast teruggehaald moesten worden, om met hun schelle schijnsel aan te vullen, wat de zon weiger de te geven. Op een dood spoor, begrensd door een dreigende groene sloot (waar toch niemand in is gevallen) ging het toen maar weer verder, onder de onverminderde belangstel ling van de buurt, die gratis meeprofiteerde van de gramofoonmuziek, waarmee de ge luidsauto de spelers probeerde bezig te hou den in de vele uren van wachten, die bij filmen nu eenmaal onvermijdelijk zijn. Intusschen bleek, dat spoorwegmenschen wel goede filmers kunnen zijn, maar dat filmers nog niet dadelijk goede spoorweg menschen kunnen worden, want de trein wagon, waarin de geschiedenis van „De spooktrein" begint, bleek niet goed te zijn uitgezocht en kwam heelemaal niet overeen met het model, dat in de Cinétone studio's staat. Maar de N.S. bleken onvermoeid met hun hulpvaardigheid; drie kwartier nadat regisseur Lamac gezegd had, dat het niet ging, verscheen er uit Amsterdam een nieu we wagon, wèl van het goede type, en kon den de werkzaamheden weer worden ver volgd. Koeien-figuranten, De eenigje filmartist, die wèl een goede spoorwegman bleek te zijn, was Lau Ezer- man, die het in zijn uniform van hoofdcon- ducteur, zoo „echt" deed, dat de passagiers op het perron hem om inlichtingen kwamen vragen en hij tenslotte met al zijn „colle ga's" van de passeerende treinen kennis moest maken. Ook de Heer Hugowaardsche caféhouder begon zich al op het filmische tempo in te stellen, want hij had op slag een nachtver gunning gevraagd ten behoeve van de vele werkers en kijkers. Alleen de eigenaar van XXVIII. Weer heeft Vlaanderen zjjn Yzer-bede- vaartsdag beleefd, weer zijn de duizenden en duizenden, de meer dan honderdduizend bijeengekomen in de vlakte van den Yzer, uit alle gouwen van het Vlaamsche land, om gezamenlijk hun dooden te herdenken, die hier tijdens den wereldoorlog hun leven lieten. Terwijl we in de weinig benijdenswaardi ge periode leven van eiken dag opnieuw ge slingerd te worden tusschen hoop en vrees, zoowel in de regeeringsgebouwen en par lementen, zoowel bij de diplomaten als bij den eenvoudigen man van de straat, terwijl de dreigende onweerswolken zich almeer samenpakken, hield Vlaanderen zijn twin tigste Yzerbedevaart. Voor de twintigste maal ging in ons lan- deke de tocht naar Diksmuide. Een pel grimstocht eerst van enkele getrouwen, die uitgroeide tot een massale betooging, on danks laster en tegenwerking, van tiendui zenden en nog tienduizenden. Naar den Yzer leidt een vrome vaart, in piëteitvolle hulde, in heilig herdenken. De tocht van Vlaanderen naar zijn dooden. En hoe schril steekt deze bedevaart van die tallooze Vlamingen, op den heldengrond te Kaaskerke bij Diksmuide af tegen de thans in Europa heerschende atmosfeer van ophitsing, bedreiging en zenuwen-oorlog. Hoe indrukwekkend die manifestatie met die honderdduizenden opgeheven handen, den eed van trouw zwerend in de schaduw van dat majestueuse vredes-kruis, dat naar de vier windstreken, gekroond door het: „Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus", zijn viertalige leuze verkondigt: Nooit meer oorlog Nie wieder Krieg No more war Plus jamais de guerre!" Vorig jaar eindigde het verslag van de zeer franskiljonsche „Gazette de Charleroi" over de Vlaamsche Yzerbedevaart met de volgende beschouwing: „Het is vergeefs dat men de uitwerking van deze betooging te Diksmuide tracht te minimaliseeren. Men moet integendeel er kennen, dat ze in de Belgische politiek een belangrijke rol speelt En weeklachten zijn volstrekt nutteloos, aangezien het aantal bedevaarders ieder jaar toeneemt." Inderdaad. Het is een verheugend feit, dat deze kruistocht ieder jaar een stijgend succes heeft gekend, maar nimmer zag men zoo talrijke deelnemers als ditmaal. Toen om 11 uur de reuzenklok „Nele" haar bronzen stem over de vlakte gezonden had, klonk van den hoogen toren bazuin geschal, ter aankondiging van de Heilige Mis. Daarna las Pater Callewaert het gebed voor den vrede en voor de dooden en voor het levende Vlaanderen: „God, Schepper, Voorzienigheid en Leider der volkeren, die wil dat bij den uitbouw van zijn lot en ge luk elk volk zijn weg ga, de ongeschreven wetten volgende, die hem zijn krachten, zijn levensbehoeften, zijn veiligheid en zijn toe stand wijzen, geeft aan het Vlaamsche volk zelfbewustheid, houwe trouw, heldhaftig heid, kinderlijkheid en offer-bereidheid." Daarop zong de menigte: „O kruise den Vlaming", waarna Antoon Coolen, Neder- landsch letterkundige, het woord nam om in naam van onze noorderburen hulde te brengen aan de nagedachtenis onzer doo den: „Uitgenoodigd om hier te spreken, kan ik alleen maar stil ja zeggen, wetend dat ik hier op den hartslag zelf zou staan van den Vlaamschen grond, die hier zoo heilig is, dat hij brandt onder de voeten en dat ik doordrongen zou zijn van eerbied voor die grootste gebeurtenis in de eigentijdsche geschiedenis van Vlaanderen. Hoe is het mogelijk, dat wie u weerstreven, niet hoo- ren en niet zien hoe de kreet „Alles voor Vlaanderen" opstijgt met de steenen mee van dit hooge, ijle kruis? De op den top van dezen toren kruisgewijze geschreven beginletters der verheven levensleus van A Vlaanderen V V K zijn meer dan een V brandend schrift. Zij zijn een getuigenis en een bevestiging in den meest ontróerenden zin, want zij houden het opgerezen offer zelf in, dat dezen grond heiligt, waarop wij staan, het offer van het bloed der tiendui zenden die vielen aan den Yzer. In de tragedie van den wereldoorlog is er geen, die met die van Vlaanderen is te vergelijken. Het is waar dat ook geen land een cenotaaph tot oorlogsmonument heeft als Vlaanderen zulk een kruis op zulk een massagraf. Hier bij deze cenotaaph, waar niet één onbekende soldaat ligt, maar heel de neer gevelde garvenlezing der jongelingschap van een volk, herdenkt men de oorlogs- dooden met stilte en met tranen". Ontroerend is het daarna te hooren, hoe uit meer dan honderdduizend kelen over Yzervlakte klinkt het wonder- schoone: Wilhelmus van Nassauwe, Ben ik van dietschen bloed, Het Vaderland ge trouwe, Blijf ik tot in den doet" en „Mijn schilt en mijn betrouwen, Zijt Gij, o God, mijn Heer!" Dan volgde de onthulling der tweede tienduizend namen van gesneuvelden, die vereeuwigd werden in de crypte van den Yzertoren, uit 90 gemeenten en waarvan de kosten door de betreffende gemeenten werden betaald. Ten slotte volgde de uitvoering van „Yzerpsalm", waarvan de uitzending door de Radio geweigerd werd, welke weige ring het Bedevaart-bestuur aanleiding gaf om de geheele betooging niet per radio te doen uitzenden. Na de rede van prof. Daels, het „requi sitoir" van dezen populairen Gentschen professor, worden honderdduizend han den hemelwaarts geheven en klinkt de eed van trouw: O, land van roem en rouwe van liefde en lijdensnood, Gij wordt weer vrij en groot. Wij zweren houwe trouwe, U, Vlaand'ren tot den dood",, waarna tot slot dezer waardige bedevaart als uit één mond klinkt „De Vlaamsche Leeuw." Hendrick de Vlaming. VOETBAL. EngelandNederland te Londen. De voetballandenwedstrijd Engeland Nederland welke was vastgesteld op 8 No vember a.s. te Sheffield, zal, naar de Tel. meldt, dien dag echter niet in deze stad, doch in Londen worden gespeeld. AUTOMOBILISME. BIJNA 600 KM PER UUR. Maar de recordpoging geslaagd. niet De Engelsche coureur John Cobb heeft te Bonneville (Ver. Staten) gefaald in zijn poging het absolute snelheidsrecord dat op naam staat van zijn landgenoot, capt. G. E. Eyston, te verbeteren. In noordelijke rich ting legde Cobb de mijl met vliegende start af met een gemiddelde snelheid van 594.2 km per uur. Toen hij echter terug wilde keeren om de mijl ook in zuidelijke richting af te leggen, liep de motor van zijn Napier Railton racewagen vast, zoodat Cobb zijn recordpoging moest opgeven. BOKSEN. Lou Ambers wereldkampioen lichtgewicht. Te New-York heroverde Lou Ambers den titel van wereldkampioen in het lichtge wicht op den titelverdediger Henry Arm strong, dien hij in een gevecht over vijf tien ronden op punten versloeg. POSTDUIVEN. Prijsvlucht van den Schoondijkschen Concours- en Verzendingsbond van Bre- teuil, oude duiven: 1 en 4 W. Pleijte, Bres- kens, 2 en 24 Albregtse, Draaibrug, 3, 6, 7, 8, 10, 13, en 17 Dusardeijn, Groede, 5 Verberkmoes, Groede, 9 en 12 J. de Zwart, Schoondijke, 14 M. de Visser, Breskens, 15 J. van Gijs, Breskens, 16, 20, 26 Mabesoone, Oostburg, 18 Risseeuw, Groede, 19 W. Klaaijsen, Breskens, 21 F. de Lange, Breskens, 22 A. Vermeulen, Breskens, 25 Joz. Pleijte, Breskens Zelfde vlucht met jonge duiven: 1 P. de Back, Breskens, 2 G. Boeckhoudt, Breskens, 3 en 20 G. Pleijte, Breskens, 4 en 12 J. de Veij, Breskens, 5 F. de Lan ge, Breskens, 6, 24, 25 en 26 J. van Gijs, Breskens, 7 en 33 Jn. Pleijte, Breskens, 8, 21 en 35 A. v. d. Velde, Breskens, 9, 13 en 34 A. Bondewel, Breskens, 10 P. Buijze, Breskens, 11 F. de Roo, Groede, 14 J. Wisse, Breskens, 15, 17 en 31 W. Pleijte, Breskens, 18 M. Quaars, 19 L. v. d Wege, 22 Wisse Czn., Breskens, 23 P. de Rie, Groede, 27 Bourgraaf, Breskens, 28 en 29 A. de Munck, Breskens, 30 Ris seeuw, Groede, 32 A. Vermeulen, Bres kens, 36 v. Quekelberghe, Breskens. ONTVANGEN BOEKEN. „Winst aan de speeltafel", door Piet Kloppers. De bedoeling van dit boek is de lukraak spelers voor te lich ten over de beste manier om hun geld te verdedigen, om hun verliezen te beper ken en om hen in de gelegenheid te stel len met een vrij zekere winst terug te keeren. Uitgave A. J. G. Strengholt's Uitg. Mij. te Amsterdam. Bij dezelfde Uitg. Mij. verscheen voorts: „Naar Prairieland'1, door J. M. Bendien. Bij de uitgevers Nijgh en Van Dit- mar te Rotterdam verscheen als no. 1 in de derde reeks Waakzaamheid: „het fascisme in de internationale poli tiek" door dr. Jan Romein. Men meldt ons uit Den Haag: Ten behoeve van de bij de grensbevei- liging betrokken militairen is met ingang van heden opnieuw de veldpostdienst in werking getreden. Veldpostkantoren zijn gevestigd te Gro ningen, Apeldoorn, 's-Hertogenbosch en Maastricht. Correspondentie voor militairen als be doeld moet zijn voorzien van: de dui delijke aanwijzing „Veldpost", naar, voor letters en militairen rang van geadres seerde, het legeronderdeel (in bijzonder heden omschreven) waartoe hij behoort of waarbij hij is gedetacheerd. Vermelding in het adres van de plaats waar het onderdeel is gelegerd, mag niet geschieden, wel mag de naam van het betrokken veldpostkantoor worden toege voegd, indien den afzender bekend is on der welken territorialen bevelhebber (Friesland, Overijssel, Noord-Brabant of Zuid-Limburg) de geadresseerde behoort. KASSIERSTER VERDUISTERDE 18.000. 3.300 teruggevonden. Een dertigjarige kassierster, in dienst bij een handelsonderneming te Amsterdam heeft in den loop van de afgeloopen drie jaar kans gezien de zaak voor niet minder dan 18.Q00 te benadeelen. Zij had trouwplannen, doch het jonge paar zij had een behoorlijk gesalarieerde betrekking, waarvan zij alleen goed kon rondkomen, maar de man was zonder werk beschikte niet over de noodige contan ten om een leven voor twee te bekostigen. De jonge vrouw nam toen haar toevlucht tot een kleine geheime leening uit de haar toevertrouwde kas, in het vaste voprnemen het bedrag spoedig weer aan te zuiveren. Dit gebeurde de eerste maal met een be drag, dat zij voor de zaak ontving en van dien tijd af werd het eene gat met het an dere gestopt. Tot dezer dagen de verduiste ring werd ontdekt. Man en vrouw hebben zich gisteren op het bureau Leidscheplein ter beschikking van de politie gesteld en tevens 1200 wel ke zij bij zich hadden, overhandigd. Na langdurig verhoor heeft de vrouw vanochtend bekend nog een bedrag aan geld thuis te hebben verstopt gewikkeld in een kluwen wol. Bij huiszoeking heeft de politie inderdaad ten huize van het echt paar in Zuid op den zolder een kluwen ge vonden, waaruit nog 2200 te voorschijn kwam. Beiden zullen voor den officier van justitie worden geleid. Verklaring van Pierlot voor de pers. De conferentie der Staten-leden van de Oslogroep werd om 13 uur 25 geschorst. De Belgische premier en minister van buitenlandsche zaken, Pierlot, heeft de journalisten ontvangen en tegenover hen de volgende verklaring afgelegd: Wij hebben den ochtend in een geest van zeer vriendschappelijke samenwerking be raadslaagd over de verschillende vraag stukken, welke op de agenda der conferen tie zijn geplaatst. Tot mijn groote spijt ben ik nog niet in staat u inlichtingen te geven over. het re sultaat der beraadslagingen. Men stelt thans de teksten op, waarover wij het eens zijn geworden. Deze teksten moeten in onze volgende zitting, vanmid dag, worden bezien. Overigens wenschen de hoofden der delegaties zich in verbinding te stellen met hun onderscheiden regeerin gen, wht zij begin van den middag tele fonisch zullen doen. De beraadslagingen zullen tegen vier uur worden hervat. Het is niet uitgesloten, dat de besprekingen over andere onderwerpen morgenochtend worden voortgezet. de hofstede langs den spoorweg zat op een gegeven oogenblik in moeilijkheden, want zjjn vrouw kwam vragen of de koeien, die mede tot de „figuranten" behoorden nu even weg konden, want ze moesten gemolken worden Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van De Nederlandsche Dagbladpers

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 3