BINNENLAND. ZEEUWSCH PROFETENBROOD, het echte in de fraaie verpakking. M. PETER SE, Patissier, Hofleverancier, Middelburg. (Ingez. Med.) ZEELAND. LEGER EN VLOOT. AARDENBURG MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. BEURS VAN AMSTERDAM. BEURSTHERMOMETER WOENSDAG- Raad van Biggekerke. ZUIDBEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. BURGERLIJKEN STAND, Tien OOK Mil De s JONGEMAN BEWUSTELOOS OP DEN RIJWEG GEVONDEN. Gisteravond heeft de gemeente-politie te Maastricht ,op het viaduct Limmel Maastricht een man aangetroffen, die, bloe dend aan het hoofd gewond, op den rijweg lag. Het slachtoffer, dat bewusteloos was, kwam een paar keer even bij kennis en werd op advies van een geneesheer naar het ziekenhuis te Maastricht overgebracht. Het bleek, dat men te doen had met J. van D. uit Luik. Hij deelde mede, met drie hem onbekende jongemannen per auto uit Luik naar Maastricht te zijn gekomen en op het viaduct uit den wagen te zijn gegooid. Hij kon voor deze handelwijze geen reden op geven. Ook later in den nacht heeft de man tegenover de politie deze verklaring her haald, er aan toevoegende, dat hij zijn por tefeuille met driehonderd frank miste. De politie twijfelde echter aan de juist heid van deze verklaringen en tenslotte moest de man toegeven, dat hij onjuiste mededeelingen had verstrekt. Hoe de toedracht der zaak dan wel was, vertelde hij echter niet. Daarnaar stelt de politie thans een nauwgezet onderzoek in. VERSCHILLENDE DIEFSTALLEN IN TI EL EN OMGEVING OPGEHELDERD. Minderjarige jongens de daders. De politie te Tiel, in samenwerking met de politie van Geldermalsen, heeft een goe de vangst gedaan. Sedert geruimen tijd wer den in Tiel en omliggende gemeenten dief stallen gepleegd, welke niet tot klaarheid konden worden gebracht. Vooral rijwiel- merken, gouden en zilveren ringen en der gelijke kleine voorwerpen verdwenen op ge heimzinnige wijze, zonder dat een spoor van de daders bekend werd. Zaterdagavond jl. werd de politie te Geldermalsen gewaar schuwd door een goudsmid, dat een jonge man, die al reeds eerder in den winkel was geweest, een ring te koop aanbood. De winkelier vertrouwde de zaak niet heele- maal en het ingestelde onderzoek naar de herkomst van den ring had tot gevolg, dat de jongeman, de 18-jarige K. leerling van de H.B.S. te Tiel werd gearresteerd. Het verdere spoor leidde naar Tiel en nog dien zelfden avond volgde de arrestatie van den 17-jarigen touwhandelaar v. d. B. en den 19-jarigen zoon van den caféhouder F., beiden woonachtig te Tiel. Ofschoon het onderzoek nog niet geëin digd is, staat thans reeds met zekerheid vast, dat deze jongens, mogelijk in samen werking met nog anderen, verschillende diefstallen hebben gepleegd en een goed leventje leidden van de opbrengst van den verkoop der gestolen waren. KRANIGE REDDING. Gisterenmiddag omstreeks vijf uur ver keerden aan het Noorderstrand te Sche- veningen een 14-jarige jongen en een even oud meisje in zee in levensgevaar, daar zij door den stroom waren medegevoerd en af gedreven. Het meisje werd door den surveil- leerenden agent van politie J. Holsbergen, gered, die het meisje zwemmende aan den kant bracht. De 18-jarigfe J. de Waal uit Delft redde op gelijke wijze den jongen. Het meisje had het bewustzijn verloren, doch kwam in het pofitieposthuis op het strand bij. PLATINA HANGER GESTOLEN. Gisteren vervoegde zich in een juweliers zaak aan het Noordeinde te 's-Gravenhage een Fransch sprekende heer, die informeer de naar het doen graveeren van een ring. Na zijn vertrek vermiste men een platina hanger ter waarde van 75 gulden. De man, die ongeveer 28 jaar oud is en een meter zestig lang, is nog onbekend. Hij heeft een gedrongen figuur en donker uiterlijk en was gekleed in een grijs colbertcostuum. BRUTALE DIEFSTAL VAN RIJWIELBELASTINGPLAATJES. Vrouwen het slachtoffer. Er bevindt zich thans in Amsterdam een man op het rijwielpad, die er speciaal zijn werk van maakt vrouwen van hun belastingplaatje te berooven. In West is deze man reeds een paar maal met suc ces opgetreden. Hij pleegt een eindje met wielrijdsters op te rijden en als de gele genheid gunstig is. grijpt hij plotseling naar het plaatje dat de vrouw op haar mantel heeft gespeld en rukt het af. Niet alleen, dat het plaatje verdwenen is, maar ook de mantel is dan stuk getrokken. Het is een lang en mager persoon, die als het donker is op deze wijze in druk ke straten zijn slag slaat. VRACHTAUTO OP ONBEWAAKTEN OVERWEG DOOR TREIN GEGREPEN. Hedenochtend vroeg heeft een ongeluk plaats gehad op den onbewaakten overweg bij de voormalige halte Nootdorp aan de lijn Den HaagGouda. Trein no. 507, die 6.45 uur uit Den Haag naar Utrecht ver trekt, kwam op genoemden overweg in bot sing met een vrachtauto. Deze laatste werd zwaar beschadigd en ook de trein liep eenige beschadiging op. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. De trein had 10 minuten vertraging. MOTORRIJDER TEGEN BOOM GEREDEN EN OMGEKOMEN. Gistermiddag omstreeks vijf uur is de hr, De Haas uit Deventer, die werkzaam is bi; de ijzergieterij „De Industrie" te Vaassen, toen hij met zijn motorfiets op weg was naar huis, door te groote snelheid uit een bocht van den weg gevlogen en tegen een boom gereden. Het slachtoffer was op slag dood. TWEE ARBEIDERS KRIJGEN KOKEND ASFALT OVER HET LICHAAM. Hun toestand ernstig'. Vanochtend omstreeks half acht is te Hoogkerk een ongeluk gebeurd, waarbij twee arbeiders ernstig gewond werden Op een terrein van de betonbouwfirma Kool en Wildeboer was een ketelinstalla tie geplaatst, geleverd door de asfalt- en chemische fabriek Smid en Hollander te Hoogkerk. Bij deze ketelinstallatie, welke gebruikt wordt voor het impregneeren van betonartikelen, werken drie arbeiders van laatstgenoemde fabriek. Omstreeks half acht is het sluitstuk van den ketel gesprongen. De kokende asfalt spoot met groote kracht meters ver weg en trof de arbeiders H. Boerma en A. Belle. De der de arbeider werd niet getroffen. De slachtoffers kregen brandwonden over het geheele lichaam. Zij zijn naar het zieken huis te Groningen overgebracht. De toe stand van Boerma is zeer ernstig. De oorzaak van het ongeluk moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit, dat het sluitstuk van de ketelinstallatie niet op de voorgeschreven wijze was vastgemaakt. EEN VERSTROOIDE BADER. Gisterenavond werd door den exploitant van een consumptietent aan het Noorder strand te Scheveningen bij de politie eenige kleeren gedeponeerd, die hij omstreeks tien uur des avonds in zijn tent gevonden had. Het ligt voor de hand, dat men vermoedde, dat de eigenaar der kleeren in zee was ver dronken. Hedenochtend bleek echter, dat deze vergeten had zich te kleeden en in een badjas gehuld naar huis was gegaan. VROÜW DOOR VRACHTWAGEN OVERREDEN EN OMGEKOMEN. Gistermiddag is in de plantage Parklaan te Amsterdam een ernstig ongeluk gebeurd, dat een 26-jarige vrouw het leven heeft ge kost. De vrouw kwam per fiets uit de richting Doklaan de Parklaan ingereden en pas seerde daarbij den vluchtheuvel aan den verkeerden kant, met het noodlottig gevolg dat zij door deze manoeuvre door een ach terop rijdende zandauto werd overreden. De vrouw was op slag dood. KANOVAARDER VERDRONKEN. Gistermiddag is de 27-jarige heer J. Ren- kema, uit Groningen bij het zwemmen in het Leekstermeer verdronken. R. had zich met een vriendin per kano naar het meer begeven om te gaan baden. Terwijl het meisje de kano vastlegde, sprong R. in het water. Een oogenblik later keek het meis je om en zag zij R. in de diepte verdwijnen. Een zeiler, die zich in de omgeving ophield, dook onmiddellijk naar R„ doch zonder re sultaat. Eerst na twee uur heeft men het lichaam opgehaald. Men vermoedt, dat de man, die kon zwemmen, kramp in de bee- nen heeft gekregen. Er zullen wederom een 10-tal amb tenaren van den actieven dienst der cH- recte belastingen worden aangewezen voor opleiding tot het nieuwe ambt van hoofdassistent der grondbelasting. Zij zul len worden werkzaam gesteld te Almelo, Breda, Gorinchem, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Sneek, Tiel en Z i e r i k s e e. AUTOBOTSING TE HILVERSUM. Twee gewonden. Een ernstig verkeersongeluk werd he denochtend te Hilversum veroorzaakt door het niet verleenen van voorrang. Een vrachtauto uit Bodegraven reed op den Lo- rentzweg in de 'richting van het centrum van Hilversum. Achter het stuur zat de 23-jarige slager D. In de cabine bevonden zich verder de 20-jarige G. B. en het 16- arige meisje N. H., allen uit Bodegraven. Op het kruispunt LorentzwegJan van der Heydenstraat zag de chauffeur van de lin kerzijde een personenauto naderen. Daar hij voorrang had, stak hij den weg over, doch de andere wagen reed zonder te remmen door en kwam met een hevigen slag tegen den linker-voorkant van de vrachtauto te recht. De schok was zoo hevig, dat beide wagens kantelden. De chauffeurs bleken merkwaardig genoeg geen letsel te hebben opgeloopen, doch de passagiers uit de ca bine van den vrachtwagen waren minder fortuinlijk. B. had een paar ribben gebroken, terwijl het meisje over hevige pijn klaagde. Een dokter van den geneeskundigen dienst con stateerde ernstige inwendige kneuzingen. Bovendien heeft zij vermoedelijk een bek kenfractuur opgeloopen. Beide gewonden zijn naar het diaconessenhuis vervoerd. De toestand van het meisje is ernstig. De auto's zijn zwaar beschadigd. Bij Kon. besluit is benoemd en aange steld bij het wapen der genie, bij den staf van het wapen tot kapitein de eerste-luit. J. Rothuizen van dien staf. Bij k. b. van 21 Augustus 1939 is met ingang van 1 October 1939, op het daartoe door hem gedaan verzoek, eervol ontheven uit zijn tegenwoordige betrek king, H. M's. ordonnans-officier, de eerste- luitenant A. J. F. M. Egter van Wisseker- ke, van den grooten staf. is met ingang van den eersten Septem- ber 1939: le de vice-admiraal J. C. F. Hooykaas eervol ontheven van de betrekking van hoofd der afdeeling hydrografie bij het de partement van defensie; 2e vice-admiraal J. C. F. Hooykaas op zijn verzoek wegens langdurigen dienst eervol ontslag verleend uit den zeedienst, met dankbetuiging voor de langdurige en zeer goede diensten, door hem aan den lande bewezen; 3e kapitein-luitenant ter eze R. van Tijen, onder eervolle ontheffing van de betrek king van onderhoofd der afdeeling hydro grafie bij het departement van defensie, opgedragen de betrekking van hoofd dier afdeeling. 481STE STAATSLOTERIJ. Trekking van Dinsdag, 22 Augs. 3e Klasse, 2e Lijst. Hooge Prijzen. 25.000: 7861 1,000: 1931 5695 Prijzen van 45. 4725 10262 10283 (Trekking van heden). f 1,000: 2377 f 400: 13056 200: 4431 100: 13070 18858 Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent J. BRUYNOOGE. Ned. Bond van Kleermakers-patroons. J.l. Maandagmiddag werd te Goes door den Ned. Bond van Kleermakers-patroons een streek-vergadering gehouden. De heer D. Stenhuis uit Middelburg, cQe als leider van deze vergadering was aange wezen, opende de belangrijke samenkomst met een welkomstwoord. Hierna sprak de heer C. Doeleman uit Nieuw-Vennep met als onderwerp: „Hoe zullen we ons hand haven?" Tot slot toonde de heer H. Engel uit Voorburg door middel van filmbeelden diverse teekeningen der moderne coupe. Het komt steeds meer naar voren, dat ook de Zeeuwsche kleermaker met de mo derne coupe en bewerking niet achter wil blijven. DE M. V. S. De Middelburgsche Vacantieschool, die gisteren bij prachtig weer haar zevenden uittocht in dit seizoen hield, heeft zich wederom in officieele belangstelling mo gen verheugen. In den voormiddag bezocht mevrouw Weijl, lid van den gemeenteraad het ter rein te Westduinen en in den namiddag was het de heer C. Wit, inspecteur van het lager onderwijs, die van zijn belang stelling blijk gaf. Beide waren door het bestuur uitgenoodigd en namen met be langstelling een en ander in oogenschouw. Wanneer Vrijdag de M.V.S. dit" jaar voor de laatste maal naar het strand trekt, komen de kinderen om 5 uur allen tegelijk op de Loskade. Voorafgegaan door de signaalafdeeling van Achilles, zal dan door enkele straten der stad naar de Markt worden gewandeld, waar de .stoet wordt ontbonden. Tijdens dezen achsten uittocht, zal ook het laatste deel van de smalfilm wor den opgenomen, en zullen de toegangs bewijzen voor de vertooning van deze film en die van de Rotterdamsche vacantie school reeds bij de ontbinding van den stoet op de Markt bij de leidsters ver krijgbaar zijn. De kinderen tot 14 jaar hebben evenwel alleen toegang onder ge leide van meerderjarigen. Het strand niet afgezet. In verband met hier ter plaatse loopen- de geruchten, dat het strand te Koude- kerke zou zijn „afgezet" in verband met de nieuwe politieke spanningen, deelt men ons mede, dat van zulk een afzetting van daag althans nog geen sprake was. DE TENTOONSTELLING VAN ZEEUWSCHE KLEEDERDRACHTEN. Hedenmorgen heeft mevrouw Quarles van Ufford, beschermvrouwe der Vereeni- ging tot behoud van de Zeeuwsche Klee derdrachten, een bezoek aan de tentoonstel ling van Zeeuwsche Kleederdrachten ge bracht, waar zij werd ontvangen door twee bestuursleden. Maria van Sluis uit Zoute- lande in Zeeuwsche kleederdracht, bood de hooge bezoekster bloemen aan. Hierna is een rondgang langs het geëxposeerde ge maakt. De duizendste betalende bezoeker is thans genoteerd. Het bestuur besloot van nu af aan elke 100ste betalende bezoekster of bezoeker een doosje met Zeeuwsche bab belaars aan te bieden. - De politie heeft gisteravond proces verbaal opgemaakt tegen den houder van een eethuis, omdat deze na winkelsluitings- tijd waren afleverde, welke de klanten niet in het eethuis gebruikten, doch meenamen, Dit afleveren om mee te nemen is voor der gelijke eethuizen na winkelsluitingstijd ver boden. Temperatuur badwater. De temperatuur van het water in het kanaal door Walcheren was heden 73 gra den. DE KERMIS. Ook den laatsten dag van kermis is het weer bijzonder druk geweest. Zoowel des middags als des avonds draaiden alle ver makelijkheden op volle kracht en schuifel den de menschen bij duizenden over de markten en door de winkelstraten. We twijfelen er niet aan of ook voor een aantal Goesche zaken is het gisteren een beste dag geweest. Ook de laatste dag verliep weer ordelijk en slechts bij één geval van dronkenschap moest de politie optreden. De Beestenmarkt. Vooral deze twee Dinsdagen, nu de Bees tenmarkt weer aan een deel der Dinsdag- sche marktkooplieden een plaats verleen de, viel de slechte toestand van dit plein weer op. We vernemen echter, dat de be strating nu spoedig aan de beurt is, om verbeterd te worden. Het is wel noodig Aan de Beestenmarkt en aan de Vlasmarkt is heel wat te verbeteren. Het zou mooi zijn als de financiën het toelieten, dat dit grondig kon gebeuren, dat ze een beurt kregen als de Groote Markt. Het centrum van Goes zou er heel wat mede vooruit gaan! PAARDEN OP HOL. ARNEMUIDEN. Dinsdagmorgen toen de zobri van S. met een met twee paarden be spannen wagen, geladen met eierkolen reed viel in de Westdijkstraat een volle zak met kolen van den wagen achter de paarden De dieren schrokken daar zoo van, dat zij op hol sloegen en de Langstraat doorhol den, via schoolplein de Zuidwal op, alwaar zij, doordat het linkerachterwiel eraf liep en de leidsels in het voorwiel verward wer den, tot stilstand kwamen. Den geheelen weg, dien de hollende paarden gevolgd had den lag bezaaid met eierkolen. Dat de schade slechts tot 'n kapotten wagen, ver loren eierkolen en een verwonde poot van een der paarden beperkt bleef, is bijna on begrijpelijk, daar reeds bij het begin de Amsterdam 1936-3% 95%95 Zeeuws. Hyp. B-3% 93%93% Cities Service Cy. P. 1958 5 54%53% A Amsterd. Bank 128128% A Ned. Gist- en Spiritusf. 399298 A De Schelde N.B. 40%—.— C Am. Smelt Ref. 31%32% A Hauth. Alberts 81 C Chesapeake Ohio 23%—24% C Pref. Kansas City South. 1211% C Union Pac. Rr. 70%—70% Ned. 38 1000-3 92%—92% Indië 37 1000-3 91%—91% Engeland 1960-90 4 72%—73% Koloniale Bank 154 A N.I. Hbk. 600 103—103 C Ned. H. M. 1000 91 A v. Berkels Pat. 4543% Calvé-Delft 76%—75% A Lever-Bros en Unilever 122%122%- 23% A Philips Gem. B. afg. 184%—183-85% C Am. Car en Foundry 14%14%-% C Anaconda Cop. 1818%-% C Bethlehem St. 39%41-% Int. Nickel 34%34% C Kennec Copper 2425-24% C Rep. Steel 10%—11%-% C U. States St. C. 32%— 33%-% C North Am. Cy. 16%16 A Kon. Petr. Mpij. 280%—280%-83% C Contin. Oil Cy. 15% C Phillips Petr. Comp. 23%—24% C Shell Union O.C. 7%—7%-% C Tide Water Ass. Oil 7%8-7% A Ned-. Scheepv. U. 104%106% A H.V. Amsterdam 378%380-82 A Java Cult. Mij. 187 A N.I. Suiker U. 203 Unilever KoninkL Schepen - Industrie - Obl.Markt - Suiker (Wettig Amerika HVA Marlet Philips Rubber Tabak sedeponeerij A Deli Batavia 111110 C Deli Mij. 1000 177%—174 A Senembah 137%137 C Baltimore en Ohio 3%3% C Southern Pac. Cy. 1212% A Southern Rlw. 8%9%-% A Amst. Rubber C. 180178%-81 A Deli-Bat. Rubber 123%128-32 A Hessa Rubber 87%85% A Serbadjadi S.R. 80%-81 WISSELKOERSEN. Heden. Londen 8.73% Berlijn 74.75 Parijs 4.94 Brussel 31.52% New-York i. Gister. 8.73% 74.80 4.94%' 31.60 1.! BIGGEKERKE. Gistermiddag vergader de de gemeenteraad. Wethouder Moens was met keninsgeving afwezig. Ingekomen was o.a. een verzoek om ad- haesie-betuiging vein het gemeentebestuur van Zuidwolde inzake kostwinnersvergoe ding. Aldus besloten. Besloten werd 2530 beschikbaar te stellen voor een tractatie van de school kinderen in verband met de geboorte van Prinses Irene. Besloten werd tot verlegging van een voetpad van den heer Joh. Wisse. De heer Verschuure had een mondeling verzoek gedaan, tot het aanbrengen van een dakkapel in zijn woning. De kosten zouden 53,50 bedragen. Daar deze uit gaven de post op de begrooting belang rijk overschrijden, werd besloten deze uit gave over 2 jaren te verdeelen en het dakkapel aan te brengen. De gemeenterekening over 1938 werd hierna aangeboden en staande de verga dering nagezien en in orde bevonden. De ontvangsten van den gewonen dienst bedroegen 20626,32 de uitgaven 19932,87, goed slot gewone dienst dus 693,45. De kapitaaldienst sluit in ontvangst met een bedrag van 3945,45 in uitgaaf met een bedrag 445,45. Het goed slot van den kapitaaldienst bedroeg dus 3500. Het goed slot waarmee de gewone dienst begonnen is bedroeg bij het begin van 1938 598,08. Hierna was aan de orde de bespreking voor de aanbrenging van een brandvrije archiefbewaarplaats. De V o o r z. lichtte dit punt toe. Een commissie voor de bescherming van archieven heeft een bespreking gevoerd met B. en W. Deze commissie vond het archief zelf wel aardig maar de berging onvoldoende. De commissie ried aan een brandvrije kluis te bouwen in het schuur tje van den veldwachter. Door het colle ge is toegezegd, dat er ernstig aandacht aan zal worden geschonken. B. en W. zouden nu gaarne het gevoelen van den Raad vernemen in deze kwestie. De heeren Janse, Lampert, Poppe en De Voogd voel den veel voor het bouwen van een brand vrije kluis. Dehr Lampert vroeg of de kos ten niet gezamenlijk door de gemeente -en de kerkvoogdij der Ned. Hervormde Ge meente, als dit kerkgenootschap ook haar archieven in deze kluis zou bergen, kun nen worden gedragen. De hr Poppe vroeg of er nu, als het schuurtje van den veldwachter geno men wordt, nog genoeg ruimte is voor bergplaats. De heer De Voogd vond het eigenlijk wel jammer, dat in dit oude ge bouw weer voor 1000 moet worden ver anderd. De V o o r z. antwoordde op het ge vraagde van den heer Lampert dSt het niet gewenscht is dat de kosten gezamen lijk gedragen worden. Hij zou er meer voor voelen om bv. een gedeelte van de kluis te verhuren. Op de vraag van den heer Poppe ant woordde spr., dat de ruimte voor den heer Verschuure geheel verloren gaat. Er zal dus waarschijnlijk een schuurtje in de» tuin moeten worden gebouwd. Zonder hoofdelijke stemming werd in. principe besloten tot het aanbrengen van een brandvrije kluis. Bij de rondvraag vroeg de heer D e Voogd of eenige restanten van ouden steen niet kunnen worden opgeruimd, daar dit zeer veel bezwaar oplevert met het maaien van gras aan de wegkanten. De V o o r z. zeide dat er de noo- dige aandacht aan zal worden geschon ken. Aan het einde van deze vergadering die voor 2 leden de laatste was, dankte de V o o r z. de leden voor hun ijver in1 deze 4 jaar betoond. In deze 4 voorbijge vlogen jaren zijn weinig veranderingen van grooten omvang aangebracht, mede door de minder gunstige financiëele posi tie van de gemeente. Verder hebben de heeren trouw hun plicht gedaan. Hij hoopte dat de 5 leden die terugkeeren in de volgende 4 jaren zoo voort zullen gaan, trouwens hij verwacht niet anders. Spr. dacht echter met weemoed aan den heer Poppe, die na 24-jarigen diensttijd het college gaat verlaten. Hij bracht den heer Poppe zijn welgemeenden dank voor het gepresteerde. Ook persoonlijk dankt hij voor hetgeen de heer Poppe voor hem als voorzitter is geweest. In gelijke geest richtte spr. woorden van dank tot den heer De Voogd, die eveneens den laatsten keer als raadslid de vergadering bijwoonde. De heer Poppe dankte den Voor zitter voor de tot hem gerichte woorden. Hij hoopte, dat op dezelfde wijze zal' worden verder gearbeid als tót nu toe is geschied. Er is misschien wel eens een klein verschil van meening geweest tus- achen den voorzitter en hém, doch dit heeft nooit aanleiding gegeven tot ver wijdering. Spr. heeft getracht de eed, als lid van den Raad afgelegd, zoo goed mo gelijk na te komen, en de belangen van de gemeente met de gaven die hem ge schonken zijn, te behartigen. Hij dankte verder de leden voor, de prettige samen werking en wenschte hun veel zegen op- hun arbeid toe. De heer De Voogd bracht den voorzitter eveneens dank voor de goede woorden tot hem gericht. Nadat de heeren Coppoolse, Janse en Lampert nog dank woorden tot den voorzitter hadden gespro ken voor den arbeid door hem verricht en voor de voortreffelijke leiding der vergaderingen, sloot de V o o r z. de vergadering. draaiboom verloren werd. Gelukkig kon de groentehandelaar, die fle hollende paarden zag aankomen nog juist met zijn met een hit bespannen groentewagen de maiki be reiken, daar anders een botsing onvermij delijk geweest zou zijn. HANSWEERD. Het binnenkomende ms. Roberta is gisteravond op een in de bui tenhaven staand houten juk gevaren en heeft hieraan schade toegebracht. Het schip is door den rijkswaterstaat vastge houden tot de schade bekend is. IERSEKE. Dinsdag zijn door de firma Pols-Bom de eerste oesters naar Engeland verzonden. Dit jaar eenige dagen vroeger dan in 1938. De groei is matig, de kwaliteit valt mee, al is er nog een hoog percentage zaadoes ters. BRESKENS. Maandagavond hebben voor het vereenigingsdiploma A van „Scheldestroom/" de volgende leden met goed succes de proef afgelegd: Martha de Jonge, Joop Broodman, Agnes Cijsouw Mien van de Sande, allen Breskens, Bart Blaakman, Hoofdplaat, mevr. DeesBe- cu, Groede. Middelburg. Getrouwd: A. van Hemert, 25 j. jm. eiï" A. S. Paulusse, 29 j. jd. Bevallen: M. van Belzen, geb. Kaljouw, d.; B. C. Marijs, geb. Tiersen, 2 z.; L. Kra mer, geb. Tazelaar, r.; J. van Sorgen, geb. Geertse, z.; M. M. Smits, geb. Lockefeir, d. Overleden: F. van Kempen, 82 j., wed. van J. C. Doggen. Goes. Bevallen: W. Koppejan, geb. Remijn d.j J. M. Noordhoek, geb. Straube z. 7D.Z. Vlissingen. van 17—21 Augustus. Ondertrouwd: R. G. ter Haak, 46 j. j-m» en H. A. Raywood, 31 j. j.d. J. 't Hoen, 28 j. j.m. en L. Provoost, 27 j. j.d. Getrouwd: G. M. P. Lemmens, 29 j. 3.m. en C. L. Raamsdonk, 20 j. j-d. R- L- A. De- siter, 25 j. j.m. en C. Kruijssen 19 j. jd.; M. van der Wekken, 26 j. j.m. en L. Weijer- mans, 23 j. j.d. J. de Noojjer, 24 j. j.m. en M. C. de Ruiter 22 j. j.d. H. K. van Halte ren, 28 j. j-m. en A. Meerman, 25 j. j.d. Bevallen: E. M. Nagtegaal, geb. Lommers z.; W. J. Nieuwënhuijze, geb. Barentsen, z.'; C. Bosselaar, geb. Zuidema, d. Overleden: L. Groendjjk, 53 j., vrouw van J. Bakker. P. B. A. Strijd, 45 j. vrouw van J. F. Kasteelen. (V. C.) *•- ITALIA BEZO Havas minister dezer heeft zi den" g< tweede Tientf op somr twee m O* en het jes en v fen ma van eer aan de te biede Te P mende schildw Britsehe ricaden jes. De Burckh Dantzig geven welinge bevesti; H Uit E tot nad voor of nen ran De n zullen Men VI. Crt. Bij d heeft d< ring va daan t< wethou die gel- houders hebben arbeid den Ra: Gedepu jaarwei 1 Janu zooals Aangez Middelt kwam 1 met 'mc de Stat Het 1 algemei is toen Ruiter wenpen als wei jongste Met houders dio No\ ten, dal de bep ren. Natui teleurgi den zie een pog moet e er zich zoldigin geen h verantv ren Vr kent. In V 1390 dend m Sinds recht, i Raad z wethou maar staat z vulling wethou betrokk van hui De bi mede o om dez gezien, zijn kei leden d leeftijd, Het s te keuz niet d houders niet in Ook meeste wij in vat, he mogen ring brief, i ten, ds ding g punt t In di mede o ten te zich bi; gen, aa dium v waehte dat c standpi of ook 1 niet he t t LkÉIC

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 2