§f totrittciule $eettw0cb)e sc MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) Engeland handhaaft zijn garantie aan Polen. De doop van Prinses Irene. De gezondheidstoestand van de Prinses. De Britsche regeering schijnt niet van plan opnieuw te wijken. Engeland neemt voor zorgsmaatregelen. Geruchten over den inhoud van hef Durtsch-Russische verdrag. Von Ribbentrop te Moskou aangekomen. De vlaggen uit! De Britsche ambassadeur te Berlijn naar Hitier. Henderson bracht een boodschap van Cham berlain aan den Führer. Poolsehe militaire maatregelen. Op Donderdag 14 Septem ber in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hoe Hitier eens tegen de Sovjets tekeer ging. De huisvesting van Von Ribbentrop te Moskou. Worden de onderhandelingen van Frankrijk en Engeland met Rusland toch voortgezet? Nog steeds Engelsche alarmberichten. Het normale leven hervat. De conferentie der Oslo-Staten. De conferentie begonnen. De Italiaansche pers blijft een beroep op Polen doen. Hitier spreekt Zondagochtend om 11 uur 20. K.L.M. beperkt voorloopig haar luchtdiensten. Boerenhofstede en twee woningen door brand verwoest. Langdurige vertraging op de spoorlijn Dordrecht-Roosendaal. ez too relke •ma de we ggen uit Beet- laam IME. rie. Iers 1.15 1.45 jel- tin- Ber. Uei- lici- P.00 7a- ftm. I en ve- •TP. ids br., 1.30 (pi- 1m. km. hrs, 1.45 |en. 1.30 ler. Dagblad. Uitg. N.V. De Middelburgsche Crt. Bureauxte MIDDELBURG: St. Pi eters tr. 28, Telefoon Redactie 269, Administratie ?39; te GOESTurfkadq Tel. 17. Postgiro 43255. Abonnementsprijs voor Middelburg en Goes 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week abonnementen in Middelburg en Goes 18 ct. NUMMER 108. TWEE BLADEN. WOENSDAG -» 23 AUG. 1939. EERSTE BLAD. 182e JAARG. Advertentiën 30 ct per regel, ingezonder mededeelingen 60 ct p. r. Bij contract lager. Tarief op aanvraag. Familieberichten en dankbetuigingen minimum f 2.10. „Kleine Advertenties", max. 6 regels, 75 cent, bij vooruitbetaling. „Brieven, of adres bureau v. d. blad" 10 ct extra. Bewiisnummers 5 ct Gistermiddag is de Engelsche regeering in Kabinetsraad bijeen geweest, ter bespre king van den politieken toestand, zooals die zich thans in verband met de plannen tot sluiting van een Duitsch-Russisch niet-aan- valsverdrag voordoet. Na afloop der vergadering werd een com muniqué uitgegeven, luidende als volgt: Het Britsche kabinet heeft besloten, dat een Duitsch-Rnssisch niet-aanvals-verdrag op geenerlei wijze van invloed zal zijn op de Britsche verplichtingen jegens Polen. Het parlement zal Donderdag bijeenko men. Beide Huizen zullen dan in alle stadia een wetsontwerp behandelen betreffende ©risis-defensievolmachten, teneinde de re geering in staat te stellen om alle noodige maatregelen te nemen zonder tijdverlies, •wanneer de toestand zulks noodig mocht maken. Intusschen worden in Engeland voor zorgsmaatregelen genomen, zooals het op roepen van zeker personeel van vloot, leger en luchtmacht en van de luchtafweerdien- sten en civiele defensie. Voorts worden re gelingen getroffen betreffende den uitvoer uit Engeland van essentieele materialen en producten. De Engelsche regeering is van mening, aldus verder het officieele communiqué, dat niets in de Duitsch-Poolsche moeilijkheden een rechtvaardiging zou vormen voor het gebruik van geweld, dat een Europeeschen oorlog met zich mede zou brengen. Er zijn geen kwesties in Europa, die niet vreed zaam kunnen worden opgelost, wanneer het vertrouwen wordt hersteld. De Britsche regeering is, zooals dat steeds het geval is geweest, bereid haar invloed uit te oefenen, om dusdanige omstandighe den in het leven te roepen. Wanneer echter, al haar pogingen ten spijt, anderen er aan vasthouden geweld te gebruiken, is zij be reid en vastbesloten om daaraan tot het uiterste weerstand te bieden. De Engelsche ministers zagen er opgewekt uit. Toen de ministers de vergadering verlie ten, zagen zij er opgewekt uit naar Reuter meldt. Zij werden toegejuicht door de bui ten wachtende menigte, vooral de ministers der defensiediensten. De kabinetszitting was door alle kabinetsleden bijgewoond, met uitzondering slechts van lord Maug ham, die zich in Canada bevindt. Wat voor volmachten de Engelsche regeering vraagt. Reuter meldt uit Londen: Volgens het defensie-wetsontwerp op de crisis bevoegdheden, dat Donderdag aan het parlement zal worden voorgelegd met het verzoek het in een dag af te handelen, zal de regeering niet alleen in staat zijn om stappen te doen om het hoofd te bieden aan iederen noodtoestand, maar tevens zal zij, zoo noodig, de bevoegdheid hebben om zon der raadpleging van het parlement te han delen. Op die manier zal de Britsche regeering in soortgelijke positie komen als de Fran- sche regeering, die thans beschikt over wat men zou kunnen beschrijven als bijna dicta toriale volmachten. Er is geen twijfel aan, of het ontwerp zal door het Lagerhuis worden aangenomen en op de vlugst mogelijke wijze de ko ninklijke goedkeuring verwerven. De En gelsche regeering zal dan de bevoegdheid hebben om tot onmiddellijke actie over te gaan. Men verwacht, dat Chamberlain Donder dag een volledige verklaring zal afleggen over de crisis en de opvattingen der regee ring ten aanzien van de RussischDuitsche onderhandelingen over een non-agressie pact. De< Duitsche pers verzwijgt vrijwel het geheele Britsche communiqué. Reuter meldt uit Berlijn: Het nieuws dat het Britsche parlement tegen Donder dag is bijeengeroepen, is de eenige passa ge uit het communiqué van het Engel sche kabinet, welke in de Duitsche bladen is verschenen. Het feit, dat het Britsche parlement gevraagd zal worden de defen sievolmachten goed te keuren, wordt ver zwegen. Evenmin wordt melding gemaakt van de opvatting der Britsche regeering dat de Duitsch-Poolsche geschillen hef ge bruik van geweld niet rechtvaardigen. De verklaring dat het Russisch-Duitsche niet-aanvalspact in geen geval van in vloed zal zijn op de verplichtingen van Groot-Britannië jegens Polen wordt even eens genegeerd. Onder groote koppen probeeren de Duitsche bladen bij de lezers den indruk te vestigen, dat te Londen vrees eh con sternatie heerscht. De „Lokalanzeiger" zegt, dat Parijs vol wanhoop naar Lon den kijkt. Op de frontpagina's staan weer veel berichten over beweerde Poolsehe wreedheden, evenals uitgezochte perscom mentaren uit alle deelen der wereld, waar bij Groot-Brittannië en Frankrijk 'in een kwaad daglicht worden gesteld. „ENGELAND MOET STERK STAAN". De Daily Telegraph verklaarde gister avond, dat Engeland thans noodgedwongen is aangeland op een punt, waar het door verder toe te geven den vrede niet kan dienen doch slechts kan schaden. Het is zoowel voor het lot van Europa als voor het lot van het Britsche rijk van het grootste belang, dat Engeland sterk staat. Als het, zoo schrijft het blad dan tot het ergste mocht komen, zal de vuurproef, welke wij moeten doorstaan, geweldig zijn, doch niet geweldiger dan wij reeds hebben doorstaan en wij zullen ons schrap zetten om haar te boven te komen. Wij hebben deze vuur proef noch gewild noch uitgelokt. Zij is ons opgedrongen en er blijft ons niets an ders over dan de uitdaging met al onze vastberadenheid en kracht te aanvaarden. Rusland zou het onmiddellijk kunnen opzeggen, indien Po len door Duitschland werd aangevallen, Havas meldt uit Rome: Volgens geruch ten, welke gisteravond te Rome in buiten- Iandsche kringen de ronde deden, zou het niet-aanvalsverdrag, dat zal worden geslo ten tusschen Duitschland en de Sovjet Unie, de volgende clausules behelzen: Ten eerste: De contracteerende partijen verbinden zich elkaar niet aan te vallen. Ten tweede: Zij zullen neutraal blijven in het geval een der beide partijen zou wor den aangevallen. Ten derde: Ieder der beide partijen be houdt het recht, ieder oogenblik de over eenkomst op te zeggen indien hij dat noodig oordeelt, wanneer een der par- tijen een derde part ij aan valt. Aan deze laatste bepaling wordt nogal wat beteekenis toegekend. Immers Rusland zou volgens haar, onmiddellijk weer de vrije hand kunnen krijgen, indien Polen door Duitschland werd aangevallen. Reuter meldt uit Moskou: De Duitsche minister van buitenlandschfe zaken, Von Ribbentrop, is vanmiddag om een uur te Moskou aangekomen. Hij had voor zijn vertrek nog een onderhoud met den Japanschen ambassadeur. Vernomen wordt dat Von Ribbentrop gisteravond voor zijn vertrek uit Berlijn bezoek heeft ontvangen van den Japan schen ambassadeur Osjima. Het onderhoud duurde een half uur en had betrekking op den nieuwen toestand, voortvloeiende uit het a.s. Sovjet-Russisch- Duitsche pact en de toekomst van het anti- kominternverdrag. Van de vroegere legatie van Oostenrijk te Moskou, waar Von Ribbentrop zijn in trek heeft genomen, werd vanochtend reeds gevlagd. Ook van de overige huizen der Duitsche ambassade hingen vlaggen uit. Na aankomst van den minister heeft de Duitsche ambassadeur een noenmaal aan geboden. De eerste bespreking was tegen vanmiddag drie uur vastgesteld. Een uit wisseling van beleefdheidsbezoeken zou niet geschieden, daar te Moskou bij dergelijke gelegenheden zulke zuiver protocolaire be zoeken geen gebruik zijn. Havas meldt uit Berlijn: Van particuliere goed ingelichte zijde wordt vernomen dat Henderson, de Brit sche ambassadeur te Berlijn met een speci aal vliegtuig naar Salzburg is vertrokken vanwaar hij zich naar Berchtesgaden zou begeven. Hij zou in den loop van den ochtend door Hitier worden ontvangen, wien hij een boodschap van Chamberlain zou overhandi gen in antwoord op een onlangs door de rijksregeering aan Londen gerichte nota, waarin het Duitsche standpunt ten aanzien van de Oost-Europeesche kwesties werd uiteengezet. De diplomatieke correspondent van Reu ter verneemt in officieele kringen te Londen, dat na de gisteravond gehouden kabinetsbijeenkomst instructies werden gezonden aan ambassadeur Henderson om persoonlijk een boodschap van de Brit sche regeering aan den Führer over te brengen. Het verluidt, dat deze boodschap in de lijn lag van het na den gisteravond ge houden kabinetsraad uitgegeven communi qué. De regeeringen van Frankrijk en Po len worden op de hoogte gehouden. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Schneidemuhl De Polen zetten hun militaire maatrege len in snel tempo voort. Te Rostau en Stra- tow worden mitrailleurnesten gebouwd en in de plaatsen langs de Netze zijn afdeelin- gen geniesoldaten aangekomen, die in ge val van nood de sluizen moeten openzetten om het land onder water te zetten. Naar wij vernemen bestaat 'tvoornemen, de doopplechtigheid van Prinses Irene in de Nieuwe Kerk. te. Amsterdam te doen plaats vinden op Donderdag 14 September a.s. De hofprediker, prof. dr. H. T. Obbink, is uitgenoodigd dezen dienst te leiden. Reuter meldt uit Londen; Officieel com mentaar op het DuitschRussisch plan tot het sluiten van eeii niet-aanvalsverdrag was gister niet te krijgen. De algemeene indruk bij het Engelsche publiek schijnt te zijn, dat de plotselinge verandering in de houding van Duitschland jegens Rusland weer een nieuw voorbeeld is van de on standvastigheid der Duitsche buitenlandsche politiek. Er wordt aan herinnerd, aldus Reuter, dat het plan tot een pact met de Sovjets de derde groote frontverandering der na- tionaal-socialisten is sinds Hitier aan het bewind kwam. In 1933 heeft Hitier een niet-aanvalspact met Polen gesloten voor den duur van tien jaar. Dit pact behoort thans tot de geschiedenis. In 1934 waren de DuitschItaliaansche betrekkingen zëer slecht. In 1936 heeft Hitier het geheele partijcongres te Neurenberg gewijd aan he vige aanvallen op Rusland en in zijn slot redevoering heeft hij toen verklaard: Wij zien in het bolsjewisme een beestachtige, dwaze leer, welke een bedreiging voor ons vormt. Ik kan geen verdrag sluiten met een natie welker eerste daad is de vrijlating van gevangenen". In dezelfde redevoering verklaarde Hit- Ier: „Wij kunnen niet onderhandelen met Joodsche communistische leiders." Ley, de leider van het Duitsche arbeids front, heeft op het- zelfde congres Sovjet- Rusland beschreven als „de Joodsche trust voor de meedoogenlooze exploitatie van het geknechte Russische volk". Havas meldt uit Moskou: Von Ribbentrop zal te Moskou zijn intrek nemen in het gebouw van de' voormalige Oostenrijksche legatie, dat na den An schluss eigendom van Duitschland is gewor den. Dit gebouw ligt naast dat, waar t a 1- rijke leden van de Fran- sche en Britsche militaire delegaties hun intrek heb ben genomen. Von Ribbentrop zal vergezeld worden door 32 personen, die verdeeld zullen wor den over de verschillende gebouwen, waar de Duitsche ambassade huist. Onder degenen, die Von Ribbentrop ver gezellen is ook de chef van den persdienst van het ministerie van buitenlandsche za ken, dr. Schmidt, hetgeen er op schijnt te wijzen, dat Duitschland een groote public! teit aan het verdrag wil schenken. Aangezien de Sovjet-Unie op het oogen blik geen ambassadeur te Berlijn heeft (Merekalof is in Mei jl. teruggeroepen en sindsdien niet op zijn post teruggekeerd) verondersteld men, dat de Duitsche ambas sadeur te Moskou, Von Schulenburg, voor het grootste deel de voorloopige besprekin gen heeft geleid. Volgens berichten uit Moskou, zou de sluiting van het Duitseh-Russische niet- aanvalsverdrag geenszins hoeven te betee kenen, dat de besprekingen der Sovjet-Unie met Engeland en Frankrijk worden afge broken. Er wordt in dit verband gewezen op de waarschijnlijkheid, dat het pact inder daad een clausule zal bevatten, behelzende dat het onmiddellijk kan worden opgezegd, indien een der part ij en een derde mogfendheid (Duitschland Polen b. v. aanvalt. Men zal dus moeten afwachten, wat er verder gaat gebeuren. Dit geldt trouwens voor alle aangelegenheden betreffende het verdrag. Er is op het oogenblik nog niets van te zeggen, wat achter de huidige sen saties vandaan zal komen. Het Engelsche blad „Manchester Guar dian" meldde vanochtend, dat Duitsch land zijn voorbereidingen voor een inval in Polen voltooit. Groote gedéelten der in den omtrek van Berlijn in garnizoen liggende afdeelingen gemotoriseerde troe pen zijn Maandag en Dinsdag naar de Poolsehe grens vertrokken. Ook wordt melding gemaakt van troepenbewegingen in Bohemen, Moravië en Oostenrijk. Het blad voegt hier aan toe: „Teneinde de Tsjechen met een oorlog tegen Polen te verzoenen, bereidt de Duitsche regee ring een decreet voor, dat den Tsjechen den waarborg van een „nieuwe' vrijheid zou geven. Het volgende bulletin werd hedenmiddag aan het A.N.P. verstrekt: De gezondheidstoestand van II.K.H. Prin- is Juliana is uitstekend. HJKJK. heeft thans weer het normale leven hervat. De zorg voor Prinses Irene, die het even eens uitstekend maakt, is verder overge dragen aan dr. Carstens. (w.g.) dr. J. de Groot. Soestdijk, 23 Augs. 1939. Naar wij vernemen is dit het laatste bul letin, dat uitgegeven wordt. De conferentie der Oslo-staten, welke op uitnoodiging van België te Brussel wordt gehouden, is hedenmorgen aangevangen. Gisteravond zijn de verschillende ministers van buitenlandsche zaken der aan de confe rentie deelnemende landen te Brussel gear riveerd. De Nederlandsche minister van bui tenlandsche zaken, mr. E. N. van Kleffens, vertrok gisteravond om half zes uit Den Haag per spoor naar de Belgische hoofd stad. Met den minister reisde mee jhr. mr. H. L. F. C. van Vredenburch, die werkzaam is aan het departement van buitenlandsche zaken. Minister Van Kleffens wenschte zich niet uit te laten over de agenda van de confe rentie. De minister volstond met te zeggen: „ik hoop gauw terug te zijn". De ministers van buitenlandsche zaken van Zweden, Noorwegen en Finland kwa men gisteren te Brussel per vliegtuig aan. Een verklaring van minister Sandler. Uit Stockholm meldt Havas, dat de Zweedsche minister van buitenlandsche za ken, Sandler, voor zijn vertrek naar Brus sel verklaarde, dat de grondslag der bespre kingen blijkbaar is: le. het groote belang, dat de deelnemende landen hebben van den vrede; 2e. de duidelijke wil van deze mogendhe den om een politiek te voeren, welke staat buiten de tegenover elkaar staan de groepen in Europa; 3e. de noodzakelijkheid in de huidige pe riode van spanning voor deze landen een gereserveerde en gematigde hou ding aan te nemen, welke wordt ge- eischt door de verantwoordelijkheid en het geluk van hun eigen landen. Zwitserland neemt niét aan de conferentie deel. Naar uit Bern wordt gemeld, heeft Zwit serland besloten niet deel te nemen aan de conferentie der Oslo-staten. Het A.N.P. meldde vanmiddag uit Brus sel: De conferentie der tot de Oslogroep behoorende staten is vanochtend begonnen op het ministerie van buitenlandsche za ken. Tal van nieuwsgierigen stonden voor den ingang van het ministerie in de Wet straat om de komst gade te slaan van de buitenlandsche gedelegeerden. De ministers van buitenlandsche zaken van Denemarken, Finland, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, en Zweden, te weten de heeren Munch, Erkko, Bech, Koht, Van Kleffens en Sandler, gevolgd door hun medewerkers arriveerden tegen tien uur op het ministerie, waar zij werden verwelkomd door de heeren Pierlot, eer sten minister en minister van buitenland sche zaken, Van Langenhove.' secretaris generaal, baron Van Zuylen, directeur-ge neraal der afdeeling politieke aangelegen heden, Prins De Ligne en baron Delvaux de Fenffe, secretaris-generaal der confe rentie. Óp verzoek van fotografen en filmopera teurs hebben de zeven ministers op de bin nenplaats van het ministerie geposeerd. Vervolgens werden zij naar de roode sa lon van het ministerie geleid, waar de ka binetszittingen worden gehouden en welke nu voor de conferentie is ingericht. Om kwart over tien opënde de heer Pier lot de bijeenkomst. Eenige oogenblikken later werd door tusschenkomst van een ambtenaar van den persdienst vernomen, dat het eerste deel der besprekingen gewijd zou zijn aan de bestudeering van den inter nationalen toestand. Stefani meldt uit Rome: De Italiaan sche bladen doen in hun hoofdartikelen uitkomen, dat de diplomatieke overwin ning van de as, het Fransch-Britsche om singelingsfront in Oost-Europa onderste boven heeft gegooid, doch blijven bij hun bewering, dat ondanks den nieuwen toe stand vrede of oorlog afhangen van de beslissingen van Polen. De „Messagero" schrijft, dat het slechts aan Polen is, te besluiten oprecht toe te treden tot deze onderhandelingen, die het evenwicht en de samenwerking in den zoo opgewonden sector van Europa kun nen herstellen. De „Popoio di Roma" zegt,, dat iedereen den categorischen plicht heeft al wat hij kan te doen om een con flict te verhinderen, doch dat deze plicht vooral op Polen rust. Bij den tegenwoor- digen toestand is het een werkelijk mis dadige daad prestige kwesties te stellen of hardnekkig te zijn. De Italiaansche Bladen wijzen overi gens met zeer groote duidelijkheid op nieuwe militaire maatregelen, waartoe de democratieën, „verbitterd door "liet gele den échec'>\ hebben besloten. WEERBERICHT. Verwachting tot morgenavond: DE BILT: Zwakke, veranderlijke wind, helder tot licht of half bewolkt, droog weer behoudens kans op onweer, vooral in het Oosten, weinig verandering in temperatuur. UKKEL: lichte veranderlijke wind, voor al uit N.O. richtingen, weinig bewolkt tot helderen hemel, vrij warm tot warm. DO 24 Aug. Zon op: 5 h 57; onder: 20 h 06. Licht op: 20 h 36. Maan op: 4 h 52. V.M. 29 Augs. Hoog- en Laagwater te Vlissingen: Augustus. Hoogwater. Laagwater. Woensdag 23 8.36 21.06 2.35 14.57 Donderdag 24 10.01 22.33 3.46 16.19 Vrtfdag 25 11.21 23.53 5.09 17.48 Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij.) Hoog- en Laagwater te Wemeldinge: Augustus. Hoogwater. Laagwater. Woensdag 23 10.12 22.38 3.34 16.04 Donderdag 24 11.32 24.01 4.45 17.23 Vrijdag 25 12.53 6.08 18.48 Reuter meldt uit Berlijn: Reuter heeft van gezaghebbende zijde vernomen, dat Hit- Ier Zondag a.s. om elf uur 20 te Tannen- berg zijn redevoering zal houden. O.m, alle binnenlandsche luchtlijnen stopgezet. In verband met de intrekking der klei ne verloven van het personeel, behoorende tot de onderdeelen belast met de grens- en kustbeveiliging en de luchtverdediging, waardoor een aantal vliegtuigbestuurders van de K.L.M weer onder de wapenen wordt geroepen, zullen met ingang van heden enkele luchtverbindingen worden opgeheven en wel: Alle binnenlandsche luchtlijnen, lijn 890 AmsterdamHannoverBerlijn, lijn 126 AmsterdamBreme.'nHamburg, lijn PF 850 nachtpost-vrachtdienst Amsterdam Londen, lijn 859 AmsterdamManchester Liverpool, lijn 1713 AmsterdamKristi- ansandOslo, lijn 213 AmsterdamRot terdamBrusselParijs en lijn 905 Am sterdamHamburgKopenhagen Mal- moeStockholm. Lijn 30 AmsterdamRotterdamKeu lenFrankfortMilaan wordt voorloo pig om den dag door de Deutsche Luft Hansa onderhouden. Gisteravond is de gemeente Sliedrecht opgeschrikt door een grooten brand, waarbij een boerenwoning en twee wo ningen in de asch zijn gelegd. Omstreeks half negen ontdekten eenige buren bij den landbouwer en veehouder De Leeuw aan den Merwededijk een be gin 'van brand. Direct poogden 4U' het vuur met emmers water te blusschen, doch heel spoedig bleek, dat de vuurhaard was te zoeken in den hooizolder, die tot den nok gevuld was. In een oogwenk sloegen de vlammen huizen hoog uit het dak en aan blusschen viel toen niet meer te denken. De brandweer, die spoedig ter plaatse aanwezig was, beperkte zich aan vankelijk tot het localiseeren van den brand, die in wijden omtrek zichtbaar was. Deze pogingen mislukten echter, want nauwelijks een kwartier later stonden ook twee aangrenzende en met rieten da ken bedekte huizen in vlammen. De boe renhofstede en de twee woningen werden volkomen vernietigd. Een oogenblik be stond er nog gevaar voor een tweede groo te boerenhofstede. Het gelukte evenwel deze te behouden. Om helf elf was de brandweer de vlammenzee meester. Voor de eigenaars van de vernielde per- ceelen beteekent de brand een catastro phe. Geen van hen is verzekerd. Het verkeer op den zeer drukken Mer wededijk was geruimen tijd gestagneerd. o As van ketelwagen gebroken, waardoor de lijn ernstig werd beschadigd. Het spoorwegverkeer van Dordrecht naar het Zuiden heeft in den vroegen ochtend geruimen tijd ernstige stagnatie ondervon den door een ongeval, dat in den afgeloo- pen nacht omstreeks half drie op de spoor lijn tusschen de brug over den Moerdijk en wissel no. 1 bij Willemsdorp heeft plaats gehad. Het ongeluk zelf is van betrekkelijk wei nig beteekenis. Van een ketelwagen, die in den goederentrein 4026 van Blerik naar IJsselmonde reed, brak een as. De wagen zakte dientengevolge door en sloeg om. Bo vendien werd over een vrij grooten afstand het spoor ernstig beschadigd. Daar het ongeval juist gebeurde op het korte stuk, waar enkel spoor ligt, was de verbinding met het Zuiden als gevolg van het ongeval geheel versperd. Om vijf uur vanmorgen is men met het opruimingswerk begonnen en om acht uur was men zoo ver gevorderd, dat met een snelheid van 5 km per uur weer over het spoor gereden kon worden. Een uur later was het verkeer ter plaatse weer normaal en kwam ook een einde aan de ernstige vertraging, welke het spoorwegverkeer van Dordrecht naar het Zuiden vanochtend heeft belemmerd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 1