Provinciale Stoombootdienst op de Wester-Schelde INGEZONDEN STUKKEN. DIENSTREGELING INGAANDE IS MEI 1939 TOT NADERE AANKONDIGING. Wettelijke tijd. BRESKENS—VLISSINGEN. VLISSINGEN—BORSSELEN—NEUZEN. NEUZEN—BORSSELEN—VLISSINGEN. ZONDAGEN NEUZEN—HOEDEKENSKERKE. 9-17 tva iiü 17 38 2, 09 7^45 10.15 12.45 15.15 17.45 21.15 HOEDEKENSKERKE—NEUZEN. WALZOORDEN—HANSWEERT—KRUININGEN/YERSEKE. KRUININGEN/YERSEKE—HANSWEERT—WALZOORDEN. BEKENDMAKING. Veerdienst Veere-Kamperland. DIENSTREGELING Veerdienst Wolphaartsdijk-Kortgene Wettelijke tijd. RADIO-PROGRAMMA. AGENDA. WERKDAGEN. VLISSINGEN—BRESKENS. Aankomst trein te Vlissingen6.15 7.15 8.37 j if lf ,5-09 Vertrek boot van Vlissingen 6.30 7.45 9.— 10.15 11.30 12.45 14.— 15.15 Aankomst boot te Breskens6.55 8.10 9.25 10.40 11.55 13.10 14.25 15.40 Vertrek boot van Breskens7.8.15 9.30 10.45 1213.15 14.30 15.45 Aankomst boot te Vlissingen 7.25 8.40 9.55 11.10 12.25 13.40 14.55 16.10 Vertrek trein van Vlissingen(mi* [,con jiSS 13.30 15.2oJ;fgg Aankomst trein te Vlissingeng,37 12.09 12.22 Vertrek boot van Vlissingen 5.50 9.12.50 Aankomst boot te Borsselen 9,20 13.10 Aankomst boot te Neuzen 7,10.20 14.10 Vertrek boot van Neuzen7.20 10.30 13.50 Aankomst boot te Borsselen 7.40 10.50 14.10 Aankomst boot te Vlissingen 8.40 11,50 15.10 Vertrek trein van Vlissingen 9.20 13.50 15.20 15.23:17.28 16.30 16.55 17.45 18.10 18.13 18.27 19.— 19.25 (19.25 20.28 (21.09 21.15 21.40 17.— 18.15 20.10 21.45 17.25 18.37 20.35 22.10 17.53 18.42 18.20 i 19.20 20.50 15.23 16.— 16.20 17.20 16.25 16.45 17.45 17.53, 18.20, 18.42 Vertrek boot van Neuzen Aankomst boot te Hoedekenskerke Vertrek trein v. Goes n. Roosendaal Vertrek trein v. Goes n. Vlissingen 6.45 7.30 8.15 8.04 9.40 10.25 11.15 11.09 11.40 12.25 14.15 12.59 14.30 15.15 15.51 16.59 17.50 18.35 19.51 19.13 19.55 20.40 21.15 21.14 8.10 10.40 13.10 15.40 18.10 21.40 8.15 10.4513.1515.4518.15 21.45 8.40 11.1013.4016.1018.37 22.10 18.42 9.2011.2013.5016.20119.20 BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders der N.V. Pro vinciale Zeeuwsche Electriciteits- Maatschappif, op VRIJDAG 12 MEI 1939, des namiddags te twee uur, in het kantoorgebouw aan de Koepoort straat No. 6 te Middelburg. Agenda: 1. Notulen. 2. Uitbreiding centrale Vlissingen. S, Aan- en verkoop van grond. 4. Rondvraag. Middelburg, 22 April 1939. De Voorzitter van den Raad van Bestuur, QUARLES VAN UFFORD. 7.30 7.50 8.50 9.— 9.20 10.20 11.20 6.45 7.30 8.15 8.47 17.28 18.— 18.20 19.20 19.20 19.40 20.40 20.50 19.55 20.40 21.15 21.14 Aansluiting op vertrekkende treinen te Goes met tram. Aankomst trein te Goes v. Vlissingen Vertrek boot van Hoedekenskerke. 8.— 9.44 11.44 14.44 17.48 20.44 9.57 20.44 8.13 9.49 11.49 14.13 18.15 19.49 9.49 19.49 8.45 10.30 12.30 15.20 18.45 21.15 10.30 21.15 9.30 11.15 13.15 16.05 19.30 22.— 11.15 22.— Aansluiting van te Goes aankomende treinen met tram. 13.35 14.05 14.10 14.20 14.27 14.34 15.50 16.20 16.25 16.35 17.07 16.43 17.35 18.05 18.10 18.20 18.27 18.50 19.40 20.10 20.12 20.22 21.27 20.34 21.20 21.50 21.50* 22.—* 22.43 7.35 8.05 8.10 8.20 8.27 8.32 11.15 11.45 11.50 12.— 12.07 12.43 17.35 21.20 18.05 21.50 18.10 21.50' 18.20 22.— 18.27 18.50 22.43 Vertrek boot van Walzoorden7.35 9.20 11.15 Aankomst boot te Hansweert8.05 9.50 11.45 Vertrek autobus van Hansweert8.10 9.50 11,50 Aankomst autobus te Kruin./Yerseke 8.20 10.12. Vertrek trein naar Roosendaal 8.27 10.07 12.07 Vertrek trein naar Vlissingen8.32 11.34 12.43 Deze bus rijdt alleen, als er passagiers van de boot zijn, Aankomst trein van Roosendaal Aankomst trein van Vlissingen Vertrek autobus van Kruin./Yerseke Aankomst bus te Hansweert Vertrek boot van Hansweert Aankomst boot te Walzoorden Dienstregeling op den Hemelvaartsdag en den 2en Pinksterdag, als op werkdagen. De booten wachten op treinen, indien de dienst dit toelaat. De uren van aankomst der booten zijn bij benadering opgegeven. Het vervoer van auto's, goederen en vee is facultatief en zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben. Zaterdagsmiddags en Zondags wordt te NEUZEN en WALZOORDEN geen ledig goed ter verzending aangenomen. De stoombootdienst neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich. ^ldcn of kij agenten worden bekomen: Afvaartlijsten voor alle lijnen van den Stoombootdienst op de "z "rx- o a 1 1 ^ef (afgehaald); abonnement per jaar 0.25; tegen betaling van vijftig cent (franco per post vijr en vijftig cent) een boekje, inhoudende tarieven voor al deze lijnen. en en ander kan ook per giro worden besteld; postrekening 52737: Provinciale Stoombootdienst op de Wester-Schelde te Vlissingen. 7.44 9.32 12.41 14.32 16.41 18.48 20.32 9.41 16.41 20.32 6.25 8.25 10.05 12.05 14.25 16.05 18.25 20.05 ,f 10.05 20.05 6.30 8.28 10.10 12.45 14.35 16.45 18.50 20.35 10.10 16.45 20.35 6.40 8.38 10.20 12.55 14.45 16.55 19.— 20.45 10.20 16.55 20.45 6.45 8.40 10.25 12.55 14.50 17.— 19.05 20.50 6.45 10.25 17.— 20.50 7.15 9.10 10.55 13.25 15.20 17.30 19.35 21.20 7.15 10.55 17.30 21.20 CANDIDAATSTELLING VOOR DEN GEMEENTERAAD. De Burgemeester van Middelburg brengt het volgende ter openbare ken nis: Op Dinsdag 9 Mei a.s. zal plaats hebben de candidaatstelling voor den gemeenteraad. Op dien dag kunnen, van des voor middags negen uur tot des namid dags vier uur, bij den burgemeester ter secretarie der gemeente worden ingeleverd lijsten van candidaten, als bedoeld in artikel 35 der kieswet. Op dezelfde lijst mogen ten hoogste 22 candidaten worden geplaatst. Iede re lijst moet worden onderteekend door ten minste 25 personen, die vol gens de kiezerslijst, geldende op het oogenblik der inlevering, kiezers zijn voor den gemeenteraad in de ge meente. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lijst onderteekenen. Formulieren voor de lijsten en voor de schriftelijke verklaring van bewil liging, zijn ter secretarie dezer ge meente kosteloos verkrijgbaar tot en met den dag der candidaatstelling. Middelburg, 24 April 1939. De Burgemeester voornoemd, J. ONDERDIJK, wnd. Waarnemend Notaris J. L. HER- TOGS te Middelburg zal VRUDAG 28 APRIL 1939, om één nur, voor Mei. Wed, ADR DE NOOD Kz.—BIERENSj, pp de Hofstede aan den Polderschen Dijk, bij Veere, om contppt geld, ip het openbaar verkoppgp? Bruine m?rïte, geb. 1926, veu- lendragend; bruine merrie, geb, 1928, met merrieveulen. 4 baatgevende melkkoeien. Vaars oud 20 m.; y^éiré 1 j.: vaars 9 m.j vaars 7 m.; ós 7 Hi.j V&ars 6 m,; allen met schets; stiertje, 3 m.j schaap met lam, 3 varkens, 30 kip pen met 2 hanen, 6 eenden met woerd. Menwagen met toebehooren, breed beslag, als nieuw, driewiels- kar met onderdoordraaier, als nieuw, wendploeg, Rudsaksploeg, coksploeg, eggen in soort, w.o. ijze ren als nieuw, 10 balks, houten 4 en 6 balks, kettingeg, zigzag-eg, watertank 600 L., nieuw, sleepbord, rolblok, handblok, veldslede, trek- rijf, voorsleper, ros met stangen, kort- en mangelmolen, windmolen, kruiwagen, mestkruiwagen, 4 ijze ren damhekken met staken, com pleet, dam- en draadpalen, steenen waterkuip, klaverruiters, slijpsteen, trekzaag, graankist, mestputplan ken, kort- en langtouwen, graan- zeven, bascule, gewichten, maten, kookfornuis, 2 fornuispotten 50 L., kettingen, ladders, handgereed schappen, harnassement, mut saards, brandhout, graan- en aard appelzakken, melkbussen, melk zeef, botertob, ontroomer en karn, spekstander, eenig huisraad, w.o. tafel, stoelen, spiegel, kastje, lam pen en al hetgeen verder zal wor den gepresenteerd, benevens den mest in den mestput. Geen stalling. Geen muziek. Bergplaats voor fietsen. ingaande 15 Mei 1939 tot nadere aankondiging. Wettelijke tijd. Van VEERE Van KAMPERLAND Werkdagen Zondagen Werkdagen Zondagen v 7.30 8.30 9.15 11,15 13.45 14,30 16.30 18.30 20.00 7.30 8.45 11.15 13.45 16.30 20 00 8.00 8.45 9.30 12.00 14.00 15.00 17.00 18.45 20.15 8.— 9.— 11.45 14.— 17.— 20.15 Dienstregeling op den Hemelvaartsdag en den 2en Pinksterdag als op werkdagen. Mits den avond te voren aangevraagd, wordt des morgens 7 uur van Kamperland naar Veere tegen dubbel tarief overgezet. Dienstregeling van 15 Mei 1939 tot nadere aankondiging. Van Kortgene. Werkdagen 6.30 7.20 7.50 9.05 10.10 11.00 11.40 12.30 13.20 14.00 15.00 15.50 16.15 17.30 18.15 19.00 20.00 21.30 Zondagen 7.20 9.00 9.45 11.00 12.30 13.20 14.00 16.15 17,30 18.45 20.00 21.30 Van Wolphaartsdijk. Werkdagen 7.00 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.15 13.00 13.30 14.30 15.20 16.00 16.30 17.45 18.35 19.35 20.30 22.00 Zondagen 7.30 9.30 10.30 11.15 13.00 13.30 14.30 16.30 17.45 19.35 20.30 22.00 Dienstregeling op den Hemelvaartsdag en den 2en Pinksterdag als op werkdagen. De boot kan ten hoogste 10 minuten op de aankomst van den autobus uit Goes wachten. Voor NACHTDIENSTEN moet uiterlijk vóór 9 uur des avonds kennis worden gegeven aan een der veerschippers. NATIONALE FIERHEID. M. d. R. De meening van den heer Roose geuit in uw blad van 20 April jl. geeft wel geen strooming'' weer, die welkom zou kun nen zijn voor zekere propagandisten bui ten onze grenzen, maar toch is het geven van dergelijke meening in dezen tijd niet ongevaarlijk. Ik acht ze even bedenkelijk als de uitingen van sommige vreesachti- gen, we'lke bij een veronderstelde dreiging van vreemden kant maar pardoes hun be staan van vrjj Nederlandsch burger er aan zouden willen geven en wegschuilen onder de „hoede" van een overweldiger, al mocht hun dan in die vermeende veiligheid knechting wachten en geestelijk dood-zijn. Het zij er verre van te veronderstellen dat het schrijven van den heer R. uit der gelijke kleinheid voortspruit, doch het marchandeeren met ons koloniaal bezit al valt van een brandschatting, Gode zij dank, nog niet te spreken gelijkt zijns- ondanks teveel op het afkoopen van plun dering, waarvan onze geschiedenis zooveel voorbeelden telt. Wij verfoeien den waanzin, dien men oorlog noemt en die ons dwingt een gas masker voor te drukken Dit, waar toch de goddelijke scheppingsmacht ons eens vergunde de dierlijke normen te verlaten, waar dit schandmasker aan herinnert. En zooals dieren in hun holen wegschuilen, zullen wij in onze schuilkelders verdwijnen, terwijl toch de Heer ons ruimte heeft gemaakt' op onzen schoonen vaderland- schen grond, waarboven de klaarheid der luchten werd verpest door gifgas. Van veel meer praktische waarde dan het uitweiden in een schoone moraal acht ik het zich te scharen achter onze regee ring, welke vóór alles neutraal willende blijven allerminst een vreesachtige politiek voert. Ingevolge harer krachtige houding staan thans onze jongens aan die grens. Houden wat we hebben. Blijven wat we zijn. L. Bootsgezel. Breskens, 22 April 1939. [De discussie is hiermede gesloten. Slechts onzerzijds deze aanteekening, dat wij den heer Roose, wiens boven allen twij fel verheven goede en oprechte bedoelin gen uit zijn twee ingezonden stukken dui delijk spraken, daarom gaarne aan het woord hebben gelaten, maar dat wij ons in deze gedachtenwisseling zonder eenig voorbehoud achter den heer Bootsgezel scharen. Hoofd-Red.] GEVAARLIJK? Er worden op het oogenblik werkzaamhe den uitgevoerd aan het wegdek van den Nieuwen Vlissingschen weg, nabij het Wis sel te Soeburg. Overdag is hierbij, voor de regeling van het verkeer, politietoezicht. Des avonds echter is het ter plaatse, vooral voor de voetgangers, heel gevaarlijk, daar het materiaal op het trottoir ligt. Zoo is op het voetpad een zware ijzeren plaat neerge legd waarover de voetgangers, vooral wan neer de straatverlichting gedoofd is, groote kans loopen te struikelen, met alle gevol gen van dien. Bestaat er geen voorschrift dat het materiaal des avonds geborgen wordt? Een vuilnisbak e.d. mag men toch ook niet buiten laten staan? Soeburg. W. Pieterse. De burgemeester van Soeburg meldt ons het volgende: De toestand ter plaatse is bij onderzoek gebleken niet zóó bezwaarlijk te zijn. De aandacht is er evenwel op gevestigd, zoodat bezwaren zooveel mogelijk zullen worden ondervangen. WOENSDAG 26 APRIL. HILVERSUM I 1875 EN 415,5 M. NCRV.-Uitz. 6.307.00 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart. 8.00 Schriftlezing, meditatie. 8.15 Ber., gram. (9.309.45 Gelukwenschen)10.30 Morgendienst. 11.00 Gram. 11.15 Ensemble v. d. Horst. 12.00 Ber. 12.15 Gram. 12.30 Ensemble v. d. Horst en gram. 1.30 Orgel spel. 2.30 Gram. 3.00 Chr. Lectuur. 3.30 Pianokwartet en gram. 4.45 Felicitaties. 5.00 Voor de jeugd. 5.455.55 Gram. 6.00 Land- en tujnbouwpraatje. Hierna: Ber. 6.30 Taalles en causerie. 7.00 Ber. 7.15 Sportpraatje. 7.30 Gram. 7.40 Causerie. 8.00 Ber. ANP. 8.15 Chr. Zangver. Kerkkoor, solisten en het Rotterdamsch Philh. ork. (9.309.55 Boekbespr. 9.5510.00 Ber. ANP). 10.45 Gymnastiekles. 11.00 Gram. ca. 1-.5012.00 Schriftlezing. HILVERSUM H 301,5 M. VARA-Uitz. 10.00—10.20 v.m. en 7.30— 8 00 VPRO. 8.00 Gram. (Om 8.16 Ber.). 9.30 Causerie. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Voor de arbei ders in Continubedr. 11.40 Voor de werk- loozen. 12.00 Gram. 12.15 Ber. 12.17 VARA- ork. 12 45 Gram. 1.00—1.45 VARA-ork. 2.00 Voor de vrouw. 3.15 Voor de kinderen. 5.30 Orgelspel. 6.05 Gram. 6.18 Ber. 6.20 Ram blers. 6.50 Causerie. 7.05 VARA-Kalender. 7 06 Felicitaties. 7.10 Vocaal conc. 7.30 Bij belvertellingen. 8.00 Ber. ANP. 8.20 VARA- ork. en soliste. 9.00 Radiötooneel met muz. 10.00 Ber. ANP. 10.10 Causerie. 10.15 VARA-ork. 11.00 Esmeralda. 11.30—12.00 Gram. DROITWICH 1500 M. 10.25 Northern Ire- land-ork. 11.05 Harp Trio. 11.35 Uit Stock holm: Levén's Variété-ork. 12.20 Declama tie. 12.35 Orgelconc. 1.20 Sehotsch ork. 2.20 Sportrep. 2.50 Pop. conc. 3.204.10 Vesper. 4.20 Hungaria Zigeunerork. 5.00 Gram. 5.20 Ber. 5.40 Interviews. 6.00 Zang. 6.20 Zie Hilversum II. 6.50 Actueele uitz. 7.20 Gevar. progr. 8.20 Ber. 8.45 Causerie. 8.55 Mid land ork. 10.00 Gram. 10.30 Billy Merrin's Band. 10.50 Gram. 11.10—11.20 Ber. RADIO-PARIS 1648 M. 8.00; 9.00 en 10220 Gram. 11.30 Zang. 12.35 Cantrelle-ork. 1.00 Gram. 1.35 Zang. 150; 2.35 en 4.05 Gram. 4.25 Derveaux-ork. 5.35 Viola d'amore. 5.50 Gram. 6.20 Zang met toel. 6.50 Piano. 7.50 Variété. 9.20-11.20 Symphonie-conc. m.m.v. solisten. KEULEN 456 M. 5.50 Kleinork. 7.50 Gram. 11.20 Fabrieksork. 12.35 Kleinork. 1.30 Pop. conc. 2.40 Gram 3.20 Kleinork. 5.50 Piano. 6.35 en 7.50 Gram. 8.50 Literair-muz. progr. 9.50 Amusementsork. en solisten. 11.202.20 Ork. en solisten (opn.). BRUSSEL 322 en 484 M. 322 M. 11.20 en 12.301.20 Gram. 4.20 Zang en gram. 4.50 Gram. 5.50 en 6.20 Antwerpensch Kamer- ork. 7.20 „Polenblut", operette. 9.5010.20 Cello en piano. 484 m: 11.20 Dansork. 11.50 Gram. 12.30 Dansork. 12.50—1.20; 4.20 en 4.55 Gram. 5.35 en 6.05 Viool. 6.35 Gram. 7.20 Gevar. progr. 8.05 Symphonie-ork. en soliste. 9.30- 10.20 Dansork. DEUTSCHLANDSENDER 1571 M. 7.35 Libiszowski's- ork. en solisten. 8.20 Hoorber. 9.20 Ber. 9.50 Altviool en piano. 10.05 Ber. 10.2011.20 Zie Keulen om 9.50. BURGERLIJKE STAND. Westkapelle. Van 17—24 April. Bevallen: Katha. Korna Faasse, Houmes d. Dl 25 Apr. Oud Geref. Gem. spr. de heer Wijnne uit Kamperveen; Bogardzaal 19.30 h. Dl 25, WO 26 en DO 27 Apr. Bazaar t. b. Fonds tot bestrijding der T.B.C. „.Draagt elkanders lasten", uitg. pl. commissieDl 20.00—23.00 h; WO 14.00—17.00 en 19.00—23.00 h; DO 14.00—17 00 h en 19.00—23.00 h. Dl 25 Apr. Openb. Verg. Vereen. Nationale Veiligheid Comité Middelburg e.o., spr. prof dr. J. de Quay; St. Joris 20.15 h. WO 26 Apr. Gymn. Uitv. M.T.V. Wilhel- mina t.g. 20 j. best.; Schuttershof 20.15 h. GOES Dl 25 Apr. 2e Opv. Revue Gezelschap „Euphonia", „Prins v. Oranje" 20 h. WO 26 Apr. Alg. Verg. Ingelanden, „De Breede Watering bewesten Ierseke"; Prins van Oranje 14.00 h. BIOSCOPEN. ELECTRO, Middelburg VR 21DO 27 Apr. „Sneeuwwitje" en „De held op sok ken", 20.00 h. Za, Zo, Wo en Do 15 h. matinée. CITY, Middelburg VR 21DO 27 Apr. „Orkaan" en „Een soldaat en een jong meisje", 20.00 h: ZO 15.00 h. matinée. GRAND THEATER, Goes VR 21-DI 25 Apr. „Marie Antoinette", 20.00 h. ZO en Dl 15.00 h. matinée. ALGEMEEN. WO 26 Apr. Jaarl. Alg. verg. aandeelh. N.V. Kon. Mij. „De Schelde" te Vliss.; Ten kantore der Mpij. 13.45 h. WO 26 Apr. Jaarl. Alg. aandeelh. N.V. Na tionaal bezit van aandeelen Kon. Mij. ..De Schelde" te Vliss. Ten. kantore der Mpij. 14.15 h. geb.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 8