SPORT. Hoe de regeering zich een eventueele distributie denkt. Deze Courant DE TELEX RECHTSZAKEN. LANDBOUW. De internationale tentoonstelling van het water te Luik. Zeeuwsch-Elftal„D.O.S." D.O.S. komt volledig naar Middelburg. SPANJE. KERK EN SCHOOL. Wettelijke regeling van het accountantswezen. In tegenstelling met den opzet tijdens den wereldoorlog is de regeling centraal gedacht. KL0ETINGE De Nederlandsche deelneming VOETBAL. Het elftal van „D.O.S." dat a.s. Zondag te Middelburg zal uitkomen tegen het Zeeuwseh Elftal is naar wij vernemen als volgt samengesteld: doel: Veenendaal. achter: Siebes en De Lang. midden: Van Leur Sr., Van Asten en v. d. Brink. voor: Van Leur Jr., Peeterse, Dumortier, Veltmeijer en Meeuwsen. Het komt vaak voor, dat de werkelijke opstelling van de elftallen op den dag van den wedstrijd geheel verschillend is van de aanvankelijke publicaties. Het bestuur van den Z.V.B. weet maar al te goed, hoe te leurstellend dit voor de toeschouwers is en heeft daarom als voorwaarde gesteld, dat behoudens absolute noodzakelijkheid, we gens ziekte e.d., geen wijzigingen in deze samenstelling zullen worden gebracht. Het bestuur van „D.O.S." stelt zich op het standpunt, dat deze wedstrijd een niet te onderschatten oefening is voor de spe lers, en dat „D.O.S." door het aangaan van deze overeenkomst verplicht is zoo sterk mogelijk uit te komen, teneinde de propa gandistische waarde van den wedstrijd zoo hoog mogelijk op te voeren. Ie Klasse B. Walcheren bevestigde haar kans op de eerste plaats met een klinkende overwin ning op Domburg. Vlissingen III behield de tweede plaats door een zege op Hansw. Boys. Kruiningen en R.C.S. II verstevigden haar plaats op de ranglijst; zij versloegen respect. De Zeeuwen III en Goes III. De stand is nu: Walcheren 17 15 1 1 12122 31 Vlissingen III 16 13 2 1 6633 28 Domburg 18 11 1 6 6543 23 Kruiningen 16 10 0 6 44—35 20 R.C.S. II 18 8 4 6 4643 20 Ierseke 12 8 0 4 45—31 16 Hansw. Boys 14 5 1 8 3446 11 Middelburg III 16 5 1 10 4171 11 De Zeeuwen III 17 4 3 10 3954 11 De Noormannen 14 3 3 8 3254 9 Goes III 15 1 3 11 25—63 5 Zeelandia III 13 0 1 12 1381 1 Reserve le klasse A. Aardenburg behaalde een flinke en mooie zege op Breskens II. Ook Schoondijke deed het best; zij versloeg Groede uit Het spant geweldig in deze klasse, zooals de stand doet zien: Schoondijke 4 3 0 1 105 6 Aardenburg 4 3 0 1 138 6 Breskens II 4 2 0 2 1714 4 Groede 4 0 0 4 417 0 Reserve le klasse B Biervliet II behield de leiding door een mooie zege op Oostburg II, doch IJzen- dijke II, dat een verdienstelijk resultaat behaalde in Schoondijke waar Schoondijke II met 31 werd verslagen, volgt Bier vliet II op den voet. Biervliet II 2 2 0 0 50 4 IJzendijke II 2 1 1 0 53 3 Schoondijke II 3 1 0 2 35 2 Oostburg II 3 0 1 2 38 1 Reserve le klasse C. Aardenburg II heeft zich tot de tweede plaats opgewerkt door een zege op Bres kens III. De stand is hier: Groede II 3 2 1 0 7—4 5 Aardenburg II 4 2 1 1 98 5 Breskens III 3 2 0 1 11—5 4 Schoondijke II 4 0 0 4 313 0 Overgangsklasse^ De Zeeuwen IV won van Walcheren II. Verder werd in deze klasse niets gespeeld. Verandering kwam er niet op de stan- denlijst. 3e klasse A. RCS IV dat RCS V met dubbele cijfers klopte heeft haar mooie kans op de eer ste plaats behouden, zooals de stand doet zien: EMM III 11 6 4 1 35—14 16 RCS IV 10 7 1 2 61—20 15 Noormannen II ...10 4 2 4 2922 10 Zeelandia IV 8 4 1 3 22—27 9 RCS V 11 4 1 6 34—48 9 Middelburg V 10 4 06 22—34 8 Walcheren IV 9 117 19—54 3 De strijd in het Verre Oosten. HET TEGENOFFENSIEF DER CHINEEZEN. Nieuwe successen gemeld. Van Chineesche zijde wordt uit Tsjangs- ja gemeld: De Chineesche strijdkrachten, die bij het tegenoffensief in de provincie Noord Kiangsi vlot voortgang maken, heb ben gister de vijf steden Kauan, Foesji- angkwan, Wansjoekoeng, Sjitoekang en Sjhyictsji bezet. Intusschen naderen de Chineesche troepen in het Z.O. van Ho- pei de grens der provincies Kiangsi en Hoenan, ten Zuiden van den Yangtse. Zij hebben ook Toengsjan op 35 km ten Z.O. van den spoorweg van Kanton naar Han- kau heroverd- De overwinnende troepen maken thans een samentrekkende beweging op Nants- jang. Bomaanslag te Hankau. Tijdens een voorstelling ter gelegenheid van de installatie van het nieuwe onder Japanschen invloed staande gemeentebe stuur te Hankau, is op het tooneel een bom ontploft, tengevolge waarvan zeven Chineezen werden gedood. Bovendien wer den 36 anderen zwaar gewond. De Japan- neezen hebben den omtrek onmiddelüijk afgezet en vele arrestaties verricht. DE GERUCHTEN OVER TANGER. Een Spaansche tegenspraak. Het ministerie van buitenlandsche za ken te Burgos heeft ten aanzien van Tan- ger een communiqué uitgegeven, dat als volgt luidt: De buitenlandsche pers houdt zich op nieuw nadrukkelijk bezig met beweerde oorlogsvoorbereidingen der Spaansche troe pen tegen de internationale zone van Tan- ger. Zij verleent Spanje het voornemen om die zone te bezetten. Dat a'lles is on juist en dient slechts de onuitgesproken plannen van degenen, die, door wederom gebruik te maken van den leugen, onge rustheid wekken, welke de internationale spanning met verdorven doeleinden ver- grooten. Ciano naar Madrid? Havas meldt uit Rome, dat de minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano te gen 15 Mei een bezoek aan Madrid zal brengen. Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres te Hendrik Ido Ambacht mej. K. Goetheer van Wolfaartsdijk, thans kweekelinge met akte te Wissekerke. Da. A. J. MeerdinkVan den Ban zal Zondag 7 Mei a.s. des morgens om 10 uur wegens vertrek naar elders, afscheid nemen van de Doopsgezinde gemeente te Vlissingen. DE HEIBEL OP DE LOSKAAI IN MEI VAN HET VORIG JAAR. Bevestiging van het vonnis der Middelburgsche rechtbank ge- eischt. Voor het Gerechtshof te Den Haag stond gisteren terecht de 36-jarige schipper A. L. R., die in beroep was gekomen van een vonnis van de Middelburgsche rechtbank, waarbij bij ter zake van twee gevallen van mishandeling, wederspannigheid en poging tot zware mishandeling van een ambtenaar in functie, was veroordeeld tot een gevan genisstraf van zes maanden. Verd. was schipper van een jacht, dat te Middelburg lag. Op den avond van 28 Mei van het vorig jaar kwam hij, in gezelschap van zijn stiefzoon E. die eveneens is ver oordeeld, doch berustte in kennelijken staat aan boord. De vertegenwoordiger van de reederij aan boord riep de hulp in van de politie, daar de verdachten als woestelingen tekeer gingen en gevaar opleverden voor passagiers en bemanning. Zij zouden daarbij de politie met ijzeren staven hebben ge dreigd en deze tenslotte naar de agenten hebben gegooid. Eerst toen een inspecteur van politie met een revolver gedreigd had, heeft verd. zich van boord begeven door in het water te springen. Verd. beweerde het hoofd van het jacht te zijn en als zoodanig door niemand ge dwongen te kunnen worden van boord te gaan. De advocaat-generaal, mr. J. u. Polman, eischte bevestiging van het door de Mid delburgsche rechtbank gewezen vonnis. De verdediger mr. H. S. Zwarenstein zeide, dat het er hier om ging om vast te stellen, of verd. hoofd van het jacht was om te weten of de agenten in de rechtma tige uitoefening hunner bediening waren. Met papieren toonde pl. aan, dat verd. in derdaad kapitein was. De man, die de po litie te hulp had geroepen, was de walbaas of walkapitein, de vertegenwoordiger van de reederij aan wal. Deze had eerst den schipper moeten ontslaan. Voordien was deze niet verplicht zijn bevel om van boord e gaan op te volgen. Verd. was naar het oordeel van den verdediger gerechtigd zich e verdedigen. Van verzet tegen ambtena- on in de rechtmatige uitoefening van hun Was in geval dus geen sprake. Wat de strafmaat betreft, vroeg pl. we derom een straf, gelijk aan den tjjd, in voor- loopige hechtenis doorgebracht en ter be schikking stellen van de regeering. Het hof zal op 8 Mei uitspraak doen. EEN STEENIGING. Timmerman uit St. Jansteen voor het Gerechtshof. Voor het Haagsche Gerechtshof stond_ gistermiddag terecht de 29-jarige timmer man J. V. uit Sint-Jansteen, die in hooger beroep was gekomen van een vonnis van de Middelburgsche rechtbank, waarbij hij ter zake van mishandeling, zwaar lichame lijk letsel ten gevolge hebbende, was ver oordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. In den nacht van 12 op 13 Juni van het vorige jaar had hij op Belgisch grondge bied, even over de grens, een zekeren G. opgewacht, met wien hij oneenigheid had. Toen G. naderde, wierpen, hij en twee zich in gezelschap bevindende vrienden, steenen naar den man, die hierdoor een schedel fractuur bekwam. Bovendien had hij een mes in de hand. Verd. erkende alles en zei- de er veel spijt van te hebben. Op een vraag van den president, waarom verd. in beroep was gekomen, antwoordde hij, dat hij dit deed om een lichtere straf te krijgen. Hoewel hij spijt van zijn daad had, is hij niettemin niet naar zijn slachtoffer toe ge weest om naar diens gezondheid te infor- meeren. De advocaat-generaal, vroeg voor dit buitengewoon ernstige feit bevestiging van het Middelburgsche vonnis. De verdediger, mr. P. C. Adriaanse, zei- de het te betwijfelen, of de steen, die de verwondingen had veroorzaakt, wel de steen was, die door verd. was gegooid, daar ook de beide andere personen met steenen wier pen. Als dit niet vaststaat, kan de man niet veroordeeld worden en uit het vonnis van de rechtbank blijkt nergens, dat dit vast staat. Pleiter drong subsidiair aan op een voorwaardelijke straf, daar het reclassee- ringsrapport zeer gunstig luidt. Het hof zal op 8 Mei uitspraak doen. WOEKERAAR VEROORDEELD. De politierechter te Amsterdam veroor deelde gistermiddag een Amsterdamseh ko lenhandelaar wegens woeker tot één maand gevangenisstraf. Uit het getuigenverhoor bleek, dat de man gedurende eenigen tjjd aan verschillen de menschen, onder wie een 70-jarige schil der en een 73-jarige weduwe, geldbedra gen van tien en vijftien gulden had geleend tegen een rente van tien cent per week per gulden. Verdachte beweerde, dat deze rente hem was aangeboden en dat hjj haar niet had gevraagd. Hij zou uit medelijden hebben gehandeld. De officier van justitie eischte drie maan den gevangenisstraf. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot vaststelling van re-, gelen betreffende het accountantswezen Het wetsontwerp omvat in groote rek ken de instelling van een openbaar accoun- tantsregister, waarin in het algemeen slechts worden ingeschreven zij, die vol doen aan bij de wet gestelde eischen van bekwaamheid en betrouwbaarheid voor de uitoefening van 't accountantsberoep en zich onderwerpen aan bij de wet gestelde regelen van toezicht en tucht. Zij', die in geschreven zijn in het accountantsregister verkrijgen door de inschrijving de uitslui tende bevoegdheid tot het voeren van den tite'l van „registeraccountant". De uitoe fening van het accountantsberoep en het gebruik van den titel van „accountant" blijven derhalve zondier eenige beperking toegelaten. Het register wordt gehouden met medewerking van een speciaal met het oog op deze wet nieuw gevormde ver- eeniging, van welke de in het register in geschreven accountants van rechtswege lid worden en welke vereeniging, nevens de instellingen van hooger onderwijs, die op dat gebied werkzaam zijn, de opleiding en de examens voor het accountantsbe roep zal verzorgen. Verschillende organen samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeering en van genoemde vereeniging. zijn belast met het beheer van het regis ter, met het beoordeelen van de aanvra gen tot inschrijving daarin, met het toe zicht op de gedragingen der ingeschre ven accountants1, zoomede met het toe zicht op de uitvoering van datgene, wat verder krachtens de wet aan de nieuwe vereeniging is toevertrouwd. Een zoo rechtstreeksche en innige sa menwerking tusschen overheid en particu lier initiatief, als in het voorgestelde ont werp belichaamd, is in dezen vorm voor ons land feitelijk iets nieuws. Intusschen bezit die vorm zooveel aantrekkelijkheid, dat er alle aanleiding bestaat, de totstand koming eener regeling naar grondslag daarvan te bevorderen Daarmede zal, naar het den minister wil voorkomen, aan het moeilijke vraagstuk van een regeling betreffende het accountantswezen hier te lande een oplossing zijn gegeven, welke ten volle bevrediging kan schenken. Rundveekeuring Wolfaartsdijk. WOLFAARTSDIJK. Maandag had alhier op een terrein van den landbouwer J. Re- mijnse de jaarlijksche veekeuring plaats. Aangevoerd waren in totaal 54 stuks, waar van de uitslag is als volgt: Oudere stieren Heros van J. Driedijk le prijs 77,9 p.; 2. Cesar, J. L. Goetheer 2e pr. 76,6 punten; 3 Peter, A. van Strien 2e prijs 74 punten. Jonge stieren: 1 J. Driedijk, 2 J. van Damme, 3 J. Driedijk; 4 J. van Damme. Vaarzen beneden 1 jaar: 1 J. Driedijk; 2. D. P. Goetheer; 3. J. Driedijk; 4. J. van Damme benevens werden in deze klasse nog 4 kalveren aangevoerd. Vaarzen van 1 tot 2 jaar. 1 A. van Strien, 2 idem, 3 J. Sinke, 4 D. J. Goetheer, 5 J. Remijnse, 6. A. van Strien, 7 idem. Vaarzen 2 tot 3 jaar: 1 J. Driedijk, 2 P. Blok, 3 A. van Strien, 4 J. M. Klompe, 5. J. Remijnse, 6. J. van der Bliek. Koeien 1 X gekalfd: 1 Nora van J. L. Goetheer 82 punten; 2 Dora van Jan Sinke 80 punten; 3. Lena, van A. van Strien 79 punten; 4. Emma, D. Sandee 76 punten; 5. Santa van Jan Goetheer 75 punten. Koeien 2 X gekalfd: 1 Mina van J. van Damme 78 punten; 2 Jannie van J. Sinke 77,5 punten; 3. Anna van P. Blok 77 pun ten; 4. Martha van J. Remijnse 76 punten; 5 Bertha van J. van Damme 75.5 punten. Koeien 3 X gekalfd: Nora van A. van Strien 82 punten; 1 Mina van D. P. Goet heer 81 punten; 2. Bontje van J. van der Bliek 79 punten; 3 Bles van J. Remijnse 78,5 punten; 4. Bertha van J. Katsman 77.5 punten; 5. Nellie van J. Duldijk 76.5 pun ten; 6. Marie van J. van Damme 76 pun ten; 7 Aagje van J. Driedijk 75 punten. Koeien 4 'X en meer gekalfd: 1 Starre van Jan Goetheer 82 punten; 2. Elza van J. L. Goetheer 81.5 punten; 3. Marie van J. Sinke 81 punten; 4. Bertha van J. Drie dijk 80.5 punten; 5. Starre van D. P. Goet heer 80 punten; 6. Santa van J. Remijnse 79 punten; 7. Martha van J. van Damme 78.5 punten; 8. Elza van D. Zandee 76 pun ten. BEVOLKING VAN KOUDEKERKE. Van 115 April. Ingekomen :M. van de Guchte, landbouwer, E 151 van 's-Heer-Arendsker- ke; A. van de Guchte, zonder beroep, E 151 van 's-Heer-ArendskerkeP. van de Guchte, zonder beroep E 151 van 's-Heer-Arendsker ke; J. van de Guchte, zonder beroep, E 151 van 's-Heer-Arendskerke; E. C. Adriaan- sen, zonder beroep, E 178 van Batavia; M. H. Sonius, kantoorbediende, E 223 van Mid delburg; M. J. Geuze, assistent r. dir. Bel., E 108, van Middelburg; O. Ehelich, zonder beroep E 338 van Duitschland; A. Wijkhuis, dienstbode, A 61 van Biggekerke; N. C. de Pree, transportarbeider, B 232 van Leid- schendam; Ph. van der Moer, wijnhandelaar E 3 van Middelburg; W. Terwoert, opzich ter Heide Maatschappij, A 72 van Arnhem; J. C. Carol, schilder, E 39 van Middelburg; G. van der Weele, fabrieksarbeider, E 99 van Middelburg. Vertrokken P. C. van der Leek, zonder beroep A 130 naar Vlissingen; A. Bassi, zonder beroep D 127 naar Middel burg; H. van Putten, reiziger, D 272 naar Princenhage; F. Huvers, zonder beroep B 141 naar Vlissingen; H. de Roode, off. v. d. M.S.D., B 439 naar Den Helder; C. J. Vene- ma, E 385 naar Soeburg. (V. C.) In de memorie van antwoord op de op merkingen uit de Tweede Kamer over het ontwerp distributiewet 1939 heeft de re geering uiteengezet hoe zij zich een even tueel in te voeren stelsel van distributie denkt. De distributieregeling zal in algemeene trekken voor alle te distribueeren artikelen voor huishoudelijk gebruik gelijk zijn, doch uiteraard zullen de details voor verschillen de artikelen onderling kunnen verschillen. In het algemeen wordt uitgegaan van de navolgende richtlijnen: a. Indien een tekort aan een bepaald ar tikel dreigt te ontstaan, zullen de beschik bare hoeveelheden daarvan zooveel mogeijk gelijk over alle consumenten worden ver deeld, met inachtneming van bepaalde be hoeften en seizoeninvloeden. b. daarbij zullen de bestaande organen van handel en verkeer zooveel mogelijk worden ingeschakeld. De distributieregeling voorziet ter uit voering dezer richtlijnen in de uitgifte aan alle consumenten, tot de burgerbevolking behoorende, van een op naam gestelde dis tributie-stamkaart, welke recht geeft op de verkrijging van de distributiebonboekjes, waarvan de inhoud bestaat uit genummer de bonnen. Op gezette tijden zal dan door de regeering bekend gemaakt worden, dat in een bepaald tijdvak bij de winkeliers een zekere hoeveelheid van een aangewezen ar tikel gekocht zal kunnen worden tegen af gifte van een aan te wijzen bon uit het bonboekje. Teneinde te bewerkstelligen, dat de winkeliers tot den verkoop van het be trokken artikel kunnen overgaan, zullen de zen eenigen tjjd vóór eerdergenoemde tijd stippen in de gelegenheid gesteld worden bestellingen bij den groothandel te doen, weke bestellingen door den in iedere ge meente in te stellen distributiedienst zullen worden afgeteekend en beperkt tot den nor malen omzet, of indien tot rantsoeneering moet worden overgegaan, tot een bepaald percentage van den normalen omzet van den winkelier, welke omzet, door het in stellen van een enquête bij alle winkeliers zal komen vast te staan. Ter voorkoming van verkoop aan het publiek zonder het in nemen van een bon, worden volgende be stellingen slechts toegestaan op basis van de door den winkelier in te leveren consu mentenbonnen uit een vorig distributietijd vak. De distributiedienst heeft* tot taak de uit reiking der distributie-stamkaarten en bon boekjes aan de consumenten, het instellen van een enquête bij alle winkeliers naar den omzet (en voorraad) van de te distribu eeren artikelen, de afteekening der bestel lingen, welke de winkeliers bij den groot handel zullen kunnen plaatsen. Hij heeft als regel geen bemoeienis met den opslag, het vervoer en de daadwerkelijke uitgifte van het artikel zelf. Tevens zal worden zorg gedragen, dat alle formulieren, boekjes en kaarten, noo- dig voor de uitvoering van de ontworpen regeling, door den minister van economi sche zaken aan de distributiediensten der gemeenten worden verstrekt, terwijl ten slotte een samenstel van maatregelen ont worpen is ter verzekering van het noodige contact tusschen de verschillende distribu tiediensten en het bij het departement van economische zaken bestaande centrale dis tributiekantoor, dat tot taak heeft de ge meentelijke diensten te voorzien van de noo dige gegevens ter uitvoering der distributie regeling. Zooals uit het vorenstaande blijkt, is de regeling der distributie, in tegenstelling met den opzet van 1916, voor het geheele land centraal gedacht. Hoezeer ook thans de gemeenten een uiterst belangrijke scha kel in de gedachte organisatie vormen, zoo is de haar toegedachte taak in hoofdzaak van administratieven aard. In de uitzonderlijke omstandigheden, waarin de wet zal worden toegepast, is snel heid van handelen conditio sine qua non. Beslissingen moeten alsdan worden geno men, maatregelen getroffen zonder dat veelal gelegenheid voor rustig, collegiaal overleg bestaat. Is het dan wonder, dat al dus de memorie, het wetsontwerp te dezen den burgemeester tot uitvoering roept, den gezagsdrager, ook door de gemeentewet in buitengewone omstandigheden met groote bevoegdheden bekleedt? Bovendien verlie- ze men niet uit het oog, dat goede handha ving van de krachtens de wet te stellen re gelen zonder 't politieapparaat dei' gemeen ten moeilijk denkbaar is. Het vereenigen in één hand van de functies van het orgaan, hoofd der gemeentepolitie en van dat, be last met de uitvoering van het onderhavige wetsontwerp, biedt ongetwijfeld voordeelen. Zelfs is de regeering tot de conclusie ge komen, dat het noodzakelijk is nog een stap verder te gaan dan aanvankelijk in het voornemen lag en bij de omwerking van de artikelen 1016 van het wetsontwerp de lijn van het oorspronkelijk ontwerp con sequent door te trekken. Daardoor wordt op elk gebied van de gemeentelijke mede werking snelheid van handeling en eenheid van beslissing gewaarborgd. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent M. KOLE. Telkenmale wanneer onze Belgische na buren het initiatief namen tot het organi- seeren van een internationale tentoonstel ling, heeft men van Nederlandsche zijde er prijs op gesteld, zoo goed mogelijk voor den dag te komen, en dat niet alleen om dat het onze representatieve plicht was, voora'l in een buurland een duidelijk beeld te geven van wat Nederland vermocht, doch ook omdat wij het voelden als een daad van vriendschap jegens het ons in zoo vele opzichten verwante België, om op hun tentoonstellingen door fraaie in zendingen tot het succes der onderneming bij te dragen. Ook in Luik zal Nederland goed voor den dag komen op de internationale ten toonstelling van het water, welke op 20 Mei a s. op de aan beide zijden van de Maas nabij het begin van het Albert-ka- naa'l gelegen terreinen, geopend zal wor den ter feestelijke viering van de voltooiing van het genoemde, voor België zoo belang rijke kanaal. Reeds twee dagen na de of- ficieele opening, zal op 22 Mei het Neder landsche paviljoen officieel worden open gesteld, en drie dagen later, op 25 Mei, zal het binnen zijn poorten H.M. de Ko ningin en Koning Leopold van België ont vangen tijdens het bezoek van onze vorstin aan den Belgischen vorst. Nauwer dan eenig ander deel van Ne derland is onze provincie Limburg ver bonden met het Waalsche land, waarvan Luik het centrum vormt, en de Maas, die het geheele 'tentoonstellingsgebied in de lengte doorsnijdt en door de verbinding met Antwerpen via het Albert-kanaal een nieuwe economische beteakenis voor het Walenland krijgt, is tevens de hartader van de Nederlandsche provincie Limburg, terwijl de stroom voorts een hechte band tusschen de beide gewesten aan weerskan ten van de grens vormt. Het is dan ook te begrijpen dat men in Limburg zeer dankbaar gestemd was voor het initiatief tot deelneming van Nederland aan de tentoonstelling, welke deelneming ditmaal onder leiding staat van het departement van buitenlandsche zaken, en dat Limburg een belangrijke plaats in het Nederlandsche paviljoen wil de innemen, welke plaats deze provincie gaarne werd ingeruimd. Naast het departement van waterstaat zijn het dan ook de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en de provincie Limburg, die de voornaamste colecbieve inzendingen verzorgen. In Limburg hebben alle instan ties, die het belang van een representa tieve Limburgsche vertegenwoordiging in zagen, de handen ineengeslagen, en zoo is men er in geslaagd, een belangrijke col lectieve Limburgsche deelneming te ver zekeren, die een waardige plaats zal krij gen in het centrum van de bovenverdieping van het Nederlandsche paviljoen Deelnemers aan de collectieve Limburg sche inzending zijn, het provinciaal be stuur van Limburg, de gemeente Maas tricht, de Limburgsche Kamers van Koop handel, de vereenigingen voor Vreemde lingenverkeer in Limburg, de Streekplan- nendienst, het Economisch Technologisch Instituut, de Limburgsche Mijnen, de Stroomverkoop Maatschappij, en de Lim burgsche Waterleiding Maatschappij. De uitvoering der Limburgsche inzen ding is opgedragen aan ir. Pieck, die ook het geheele Nederlandsche paviljoen heeft ontworpen. Het hoofd gedeelte van de Limburgsche inzending bestaat uit een horizontale sche matische voorstelling van de Maas, zoo als deze door Limburg loopt met alle aan de rivier of in de omgeving ervan gelegen vestigingen, dus de steden, de groote be drijven, en de kunstwerken zooals de ka nalen, havens en sluizen bij Maastricht, Steijn, Born, Maasbracht, Borgharen, Ven- lo enz. Twee lichtende kaarten van Lim burg zullen op aantrekkelijke wijze een beeld geven van de hoofdverkeerswegen te land en te water, en de bedoelde sche matische voorstelling zal worden verfraaid met groote fotomontages van de plaatsen, die zij willen illustreeren. Voorts zullen statistieken van het vervoer te water en van andere gegevens op origineele wijze worden uitgebeeld. Tevens heeft men de beschikking gekre gen over origineele oude gravures, betrek king hebbend op Limburg, en afkomstig uit het arcief te Maastricht. MARKTBERICHTEN. Middelburg, 24 Apr. Groentenveiling. Andijvie 1021 c., Snijsla 515 c., Slavellen 1217 c., Spinazie 2,54 c., Postelein 19 26 c., Koolrapen 2,54,5 c., peën 2,55 c., Uien 3 c„ Prei 10—16 c., alles per kg, Peën 1920 c., Raapstelen 1,52 c„ Selderie 2 c., Rabarber 25 c„ Radijs 12 c., alles per bos, Kropsla 27 c., per stuk. Hulst, 24 April. Geen aanvoer, geen no teering. Goes, 24 Apr. Veilingsvereeniging „Zuid- Beveland". Groenten: Gele savoye kool 6.50, Lamsooren 10-11, Prei 17, Snijsla 6 11, Stoofsla 7, Spinazie 2.5010, Uien 2.50 4, Witlof 2431, Bevelanders 2 per 100 kg. Rabarber 56.50, Raapstelen 1.50, Radijs 1.503, Rammenas 35, Sjalotten 2.50, Selderij 1.502, Wortelen 15, per 100 bos. Kropsla 1.606.50, Komkommers 7.50, Koolplanten 0.080.11, per 100 stuks. Bloemen: Vergeet mij niet 0.55 per 100 stuks. krijgt dag en nacht uit alle eorden der wereld het nieuws toegezonden per sol-automatische verreschrijfmachine Abonneert U op de courant, die U het wereldnieuws snel en aeeuraat in m huis brengt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 7