De Wereldtentoonstelling te New-York. Het Eeuwfeest van|Luxem- burg's onafhankelijkheid. n. Een ontwijkend antwoord van Roemenië. Duitschland zou zelf het best weten of Roemenië bedreigd wordt I l EGYPTE IN DE BRANDING VAN DEZEN TIJD. DUITSCHLAND. Levensmiddelenschaarschte in Bohemen en Moravië. FRANKRIJK ENGELAND. ITALIË. POLEN. SLOVAKIJE RUSLAND De dag van de krijgsmacht, de kerk en de kunst. in. PALESTINA. VEREENIGDE STATEN ZUID-AMERIKA. Dictatuur in Bolivia. INGEZONDEN STUKKEN. HOE EEN TENTOONSTELLING NIET EN WEL MOET ZIJN. De Nederlandsche inzending. ,,Een wereld-expositie is een onweer van krachten, die zich ontladen, een tkolos, een monster, een gigant, die millioenen men- schen op zijn hand houdt schreef „Pris ma der Kunsten" over de „sExpofi" te Pa rijs in 1937. Het thema van de „Expo" was: „Kunst en techniek in het heden- daagsche leven"; vrijwel niemand had zich echter aan dit onderwerp gehou den. Elk land spande zich in vreemdelin gen te trekken eri een indruk' te geven van de beteekenis die het land heeft. Pro paganda., en een propaganda die nooit gericht was op directen „verkoop". Een wereldtentoonstelling is geen jaarbeurs. Voor 90 pet. van de bezoekers is een we reldtentoonstelling een vermaak. De or ganisatoren hebben als schrikbeeld het te kort in de exploitatie voor oogen en stu wen alles in de richting van concessies- verkoop en kaarten-verkoop. Parijs 1937 was reeds een superlatief van oververzadi ging, de arme bezoekers waren na eenige uren al volkomen afgewerkt; men had dit kunnen weten, maar veel te weinig is re kening gehouden met de beperkte capaci teit om indrukken in zich op te nemen. Wat houdt men van, een tentoonstelling aan indrukken over? De aanleiding van de oververmoeidheid is te zoeken in de vele details, die men overal geeft en in het ontbreken van een bindende eenheid. Wie het publiek gadeslaat op een wereldexpo sitie begrijpt, dat de gebruikelijke expo sitie-methode niet kan voldoen. Alleen als de ruimte zelf door haar imposanten in druk als eenheid, door haar overweldigen de uitdrukkingskracht (welke kan ont staan door het rhythmische lijnenspel, door kleur en belichting) ons pakt, alleen dan wordt ons bewustzijn weer wakker, alleen dan kijken wij weer aandachtig. De vele, details gaan volkomen langs ons heen. Het neerzetten van de werkelijkheid, al is die ook buitengewoon interessant, schiet op een wereldtentoonstelling aan belangstel ling tekort. Het vermag niet te boeien en vrijwel steeds is het bovendien onmogelijk de werkelijkheid overzichtelijk weer te ge ven. De werkelijkheid moet getransfor meerd worden door den geest van den kunstenaar. Alleen als de omsmeding van de werkelijkheid een persoonlijke visie heeft gegeven, worden wij geboeid. Terecht schreef dr. S. Giedion in het architectenblad: ..De 8 en opbouw", dat het noodig is door zorgvuldige selectie van het beschikbare materiaal snelle impres sies te geven en zoo den bezoeker een indruk te schenken der eigen atmosfeer van het betreffende 'land. Zweden had bv. door een suggestieve voorstellingswijze bereikt, dat in ons geheugen gegrift staat: „42 pet. van het courantenpapier in de geheele wereld wordt gemaakt van Zweed' sche grondstoffen": ook herinneren wij ons een simpele uitbeelding;, die illu streert, dat Zweden 32.000 km waterwe gen bezit voor het houttransport en dat de omtrek der aarde 40.000 km is. Der gelijke simpele, kernachtige mededeelin- 'gen blijven in onze herinnering hangen. „Duizend jaar is Zweden vrijs, nimmer was hier de boer een lijfeigene." De taak van het tentoonstellingspaviljoen is, voor der gelijke exposities een natuurlijke om lijsting te zijn In Parijs kreeg men den indruk, dat met enkele uitzonderingen (als hier beschreven in Zweden) nergens een land in staat bleek te zijn tentoonstel- lings-technisch een indruk van het land te geven. Het bleek een naïve opvatting te veronderstellen, dat veel foto-montage wat textiel, smeedkunst, wat ceramiek en andere kunstnijverheid in staat zouden zijn een typeering te geven van het land Tentoonstellingskunst is de kunst van het tentoonstellen Het Nederlandsche pa viljoen had een geheelen gevel afgestaan voor de luchtlijn naar Indië, maar duide lijk was het allesbehalve. Zweden deed het beter: .Zweden ligt 5 uur vliegen van Parijs Deze tekst is ons bijgebleven. Ten toonstellingstechniek is wel een zeer apar te techniek. Al bleek het geen waarborg voor een groot succes te zijn, kunstenaars met de uitvoering d.er tentoonstellings uitbeeldingen te belasten, het tegen over- gestelde kon wel eens nog fataler wor den. De tentoonstelling te Parijs was een unieke gelegenheid dit vast te stellen. Het •feit, dat iets draait of op andere wijze beweegt, is voldoende om even de aan dacht te trekken, d.w z. om even onze oogen erop te richten, maar het komt er op aan de aandacht verder te leiden en een indruk achter te laten. Wij gelooven dat alleen de kunstenaar de machtsmid delen daartoe bezit. Wij willen niet uit voerig ingaan op de gevolgen, die de boy cot der kunstenaars kan hebben op het geen ons land in New York laat zien maar wij weten zeker, dat de invloed van het conflict alleen onschadelijk gemaakt kan worden, doordat toch nog kunste naars met de inrichting en met het ma,ken der uitbeeldingen belast zijn. Indien er geen duurzame samenwerking ontstaat tusschen tentoonstellings-organisatoren en kunstenaars is het onmogelijk, dat iets behoorlijks tot stand komt. Ditmaal waren sommige kunstenaars reeds met opdrach ten belast vóór er sprake was van een conflict; dit is echter niet meer het geval bij een volgende gelegenheid! Laten wij dit goed begrijpen! Het Nederlandsche paviljoen, een ont werp van prof. dr. ir. Slothouwer, behoort tot de grootste der buitenlandsche inzen dingen. Het bestaat uit een eerehal, een open cour, waarin drie wanden met hon derd vijf tig schilderingen achter glas weer geven wat Holland aan groote mannen be zit en heeft bezeten. De eerehal is opge dragen aan prof. H. Rosse, die tevens be last is met de supervisie over de uitbeel dingen in het verdere paviljoen. Alvorens het paviljoen te betreden wordt veronder steld, dat een oogenblik tijd beschikbaar komt voor een bezichtiging van het voor gebouw. Veel hoop hierop hebben wij ech ter niet Dit voorgebouw is een deel van een groote sliert hallen, toebedeeld aan alle landen. Ons land heeft in haar partje een soort jaarbeurs ingericht, óp de ma nier waarop de Economische Voorlich tingsdienst tegenwoordig over de geheele wereld aan jaarbeurzen deelneemt. Er zul len klompen, schaatsen en kaas zijn, maar ook een belangrijke inzending van de P. T. T., de zg. „transorma"-machine, welke brieven sorteert met metalen hersenen. De inrichting van dit voorgebouw is opgedra gen aan P. Pieck, die ook de uitbeeldingen van de inzendingen in de „Economische' zaal in het Nederlandsche paviljoen te verzorgen heeft. Dit Nederlandsche pavil joen heeft als vestibule een 9 meter hoo- gen wand. van bruutglasj met de zand straal uitgeëtst ,in decoratieve voorstel lingen van Lambert Simon en prof. Huib Luns. De relaties tusschen Nederland en Amerika uit den pionierstijd worden er in uitgebeeld. Zoowel België als ons land beroepen zich er op, dat landgenooten New-York ge sticht hebben. Geschiedkundig kunnen deze glas-decoraties natuurlijk geen document leveren, maar wel zal onze vaste overtui ging er uit spreken, dat de grondleggers Nederlanders geweest zijn. Deze vestibule toont verder feestelijke vlaggen uit de historie. Achter de vestibule ligt een groo te zaal van veertig meter diep, 30 meter breed en 9 meter hoog; hieraan grenst, een even lange zaal, echter lager van verdiep ing;, beide zalen (als één geheel ontwor pen door Paul Bromberg) herbergen de Nederlandsche afdeeling. Behalve de reeds genoemde economische inzendingen, be vinden zich hier de inzendingen van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, een inzending van de Ned. Reedersvereeni- ging, van het departement van Water staat en van den Economischen Voorlich tingsdienst, respectievelijk bestaande uit een loopenden band met foto's van pitto reske plekjes in Nederland, een reusachtige globe waarop de scheepvaartlijnen zijn aan gegeven, een niveaukaart waarop te zien is hoe Nederland ontworsteld is aan de baren en een „electrische kaart" waar op de bezoekers alles kunnen vinden be treffende ons land door middel van ver schijnende lichtjes, teksten, beelden enz. Aan den rechterkant van de zaal wordt de inzending van den land- en tuinbouw opgesteld; de voorlichtingsdiensten, de plantenziektekundige dienst, de kaasindu strie, de tulpen- en bóllenindustrie, inge dampte groenten, koeienfokkerij, pluimvee enz. krijgen hier hun plaats. Over de in richting van deze en dè verdere zalen zullen wij in een volgenden brief schrij ven. Reuter verneemt in Roemeensche krin gen te Londen, dat de Roemeensche re geering Berlijn er van in kennis heeft ge steld, dat aangezien het geen gemeenschap pelijke grens met het rijk heeft, Roemenië het moeilijk acht te antwoorden op de vraag of het zich door Duitschland be dreigd gevoelt. De Roemeensche regeering voegde hier aan toe, dat naar zjjn mee ning het antwoord op de ze vraag het beste door Duitschland zelf kan w or - den gegeven. Deze punten zijn vervat in de nota door Roemenië aan Hitier gezonden in antwoord op diens vragen na de boodschap van Roo sevelt. In het Roemeensche antwoord wordt ook verklaard, dat Roemenië niet tevoren op de hoogte was gesteld van den stap van Roosevelt. Het beziet den algemee- nen toestaild in Europa met begrip van zaken. EEN ENGELSCH-AMERIKAANSCHE RUILOVEREENKOMST EN DEN MAAK. Katoen en graan tegen grondstof fen voor militair gebruik. Reuter meldt uit Washington: Huil heeft in een gister gehouden pers conferentie medegedeeld, dat de ambassa deur der Vereenigde Staten te Londen on derhandelingen begonnen is met de Brit- sche regeering inzake den ruil van Ameri- kaansch katoen en graan tegen grondstof fen voor militair gebruik. Huil zeide, dat de onderhandelingen zou den kunnen leiden tot een overeenkomst, doch hij verklaarde er nog niet zeker van te zijn hoe het resultaat zou zijn. Voorts wordt aandacht gewijd aan onderhandelin gen met andere landen inzake de totstand koming van overeenkomsten voor handel met gesloten beurzen. Reuter meldt uit Cairo: Minister-presi dent Mahmoud Pasja heeft in het parle ment in antwoord op een vraag ten aanzien van het standpunt van Egypte tegenover den tegenwoordigen internationalen toe stand gezegd: „Wij hebben herhaaldelijk van onzen bondgenoot de verzekering ontvangen, dat Engeland ons zal steunen met zijn militaire maritieme en luchtstrijdkrachten in samen-, werking met ons leger". Egypte slaat den toestand met aandacht gade en is in voortdurend overleg met zijn bondgenoot. Wij beschouwen het als onzen plicht en als den plicht van ieder, den vrede beminnend, land den algemeenen vre de te bewaren. De natuurlijke middelen hiertoe vormen de versterking van onze verdediging, totdat Egypte veilig is. De regeering doet al wat haar mogelijk is om den vrede te handhaven, doch dit weerhoudt Egypte niet gereed te zijn. Hét is bereid alles op te offeren om dit te be reiken. Het is niet in het algemeen belang onze voorbereidingen te onthullen. Egypte zal zijnerzijds zijn bij verdrag aangegane verplichtingen nakomen. Deze verklaring werd met luide instem ming begroet. Havas meldt uit Praag: Sinds enkele weken doen zich in Bohemen, Moravië en ook in Slovakije moeilijkheden voor in de levensmiddelen voorziening: v'leesch, eieren, vet en boter worden schaarsch. De huis vrouwen beginnen moeilijkheden te onder vinden bij het inslaan van hun benoodigd- heden. Er komt gebrek aan koffie, thee is er niet meer. De voorraden der kleeding- magazijnen zijn uitgeput. In Bratislava ,kai} men geen zakdoek meer koopen. In den mooisten winkel van Praag waren gisteren slechts drie heerenjassen te koop. De bes te schoenwinkels hebben geen schoenen beneden nummer 45. In sommige steden hebben de autoriteiten aanplakbiljetten doen aanbrengen, waarin de bevolking de raad gegeven wordt zich van brood te voorzien, aangezien binnenkort militaire convooien zuilen passeeren. In Praag, waar de Mark een gedwongen koers van tien kronen heeft, koopen de soldaten alles op in de banketbakkerijen en op de markten. In Bratislava weigeren de kleine winke liers marken in betaling aan te nemen, ondanks d.e officieele bekendmaking. De banken wisselen den Mark in tegen acht kronen, in plaats van tien. OM DE DALING VAN HET GEBOORTE CIJFER TEGEN TE GAAN. Een merkwaardig denkbeeld, De Fransche schrijver Paul Guillemet heeft in het Fransch-Marokkaansche blad „Vigie Marocaine'' het denkbeeld geop perd om de stammen uit het Atlas-geberg te toe te staan zich in Frankrijk te ves tigen als boeren en landarbeiders, tenein de het steeds lager wordende geboortecij fer in Frankrijk en het daaruit voortvloei ende gebrek aan mannelijke .arbeidskrach ten tegen te gaan. De schrijver wijst er in zjjn artikel op dat de Berberstammen tot het blanke ras behoor en, dat zij in de Vereenigde Staten bewezen hebben zeer goed geschikt te zijn voor immigratie, en belangrijke nederzet tingen gesticht hebben in New York, waar de Berbers voornamelijk in functie zijn als kellners, en in Detroit als fabrieksar beiders. In Frankrijk zouden deze werk krachten goed van pas komen in het land bouwbedrijf. Er bestaat reeds een plan, volgens hetwelk Marokkaansche boeren gebruikt worden als seizoen-landarbeiders in Frankrijk, doch er is nog geen plan voor permanente vestiging. DECRETEN TEGEN ANTI-NATIONALE PROPAGANDA. Havas meldt uit Parijs: De ministerraad heeft een aantal decreten uitgevaardigd tot het tegengaan van de anti-nationale propaganda in Frankrijk. Drie vereenigin- gen in Elzas-Lotharingen, zijn verboden. Het aanvaarden van buitenlandsch geld voor anti-nationale propaganda in Frankrijk wordt zwaar gestraft, evenals uitingen, welke strekken tot het opwekken van haat of tweedracht tusschen Franschen, om re denen van ras of geloof. VERGROOTING VAN DE HAVEN VAN GIBRALTAR. In antwoord op een vraag in het Lager huis heeft kolonel Lewellin gister ver klaard, dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de uitbreiding van haven nr. 1 te Gibraltar snel te voltooien. Dag en nacht wordt gewerkt. OP 9 MEI EEN GROOTE PARADE. Havas meldt uit Rome: Ter gelegenheid van den derden verjaardag van de stich ting van het Italiaansche imperium na de verovering van Abessynië zal op 9 Mei een groote mitiltaire parade te Rome worden gehouden. Afbeeldingen legioensoldaten die in Spanje hebben gestreden, en een afdee'ling van het Albaneesche leger, zullen het défilé openen. TWEE COMMUNISTEN OPGEHANGEN. Gisterochtend zijn te Pinsk twee commu nisten, Maximowitsj en Ladislas Lazarski door middel-van den strop terechtgesteld, Zij werden beschuldigd twee aanslagen te hebben beraamd op personen, die geheimen der communistische partij verraden zouden hebben. ZUIVERING DER HLINKA-GARDE. Havas meldt uit Bratislava: Sano Mach de leider der Hlinka garde, heeft de „zui vering" gelast van de Hlinka garde. Ze kere functionarissen van deze organisatie werden gearresteerd1, anderen verwijderd Daar de manschappen der Hlinka-garde waren overgegaan tót het verrichten van huiszoekingen, heeft Sano Mach den leden der organisatie ten stelligste verboden de plaats in te nemen van beambten van po 'litie of gendarmerie. Volgens sommige mededeelingen houden de maatregelen van Sano Mach verband met het aftreden van minister Karol Sidor den stichter der Hlinka-garde, wiens popu lariteit sinds zijn aftreden nog voortdurend toeneemt. De manschappen der garde hadden te genover Sidor den eed afgelegd. OP ZOEK NAAR EEN ONTZAGLIJKEN METEOORSTEEN. De slag was op een afstand van 900 km te hooren. Het ANP meldt uit Moskou: Op 30 Juni 1908 viel een meteoorsteen neer nabij de rivier Podkamennaya Tunguska in Si berië. Sinds 1937 zijn uit Moskou verschei dene expedities vertrokken om het woud, dat door den zwaren val van den steen verwoest werd, op de gevoelige plaat vast te leggen, teneinde een reconstructie te maken van de botsing. Luchtfoto's zijn ge maakt van een gebied van circa 93 vier kante mijlen, waaruit blijkt, dat de ge velde boomen in verschillende richtingen liggen. Men verklaart, dat hieruit volgt, dat de meteoor uiteenspatte en dat de stukken verschillende kanten uitvlogen. Het verkregen fotografische materiaal wordt thans uitvoerig bestudeerd, en wan- Luxemburg; Zondagavond. De tweede en laatste dag van de officieele onafhankelijk heidsfeesten was de dag der drie groote K's; achtereenvolgens: van de Krijgsmacht sit venia verbo van de Kerk en van de Kunst. Het is ook de dag geweest, die be wees, dat het Nassau-zonnetje nog niet te gen het Oranje-dito op-kan: het heeft veel geregend. Maar driekwart van de plechtig heden waren binnen de muren. GROOTHERTOGINNE-PARADE. De eenig overgebleven kazerne van wat eens de sterkste vesting van Europa was, is de kazerne van den Heiligen Geest: daar bivakkeert nu de vrijwilligerscompagnie met een deel der Rijks veld wacht. Deze klei ne keurtroep stond Zondagmorgen half tien op het binnenplein tot de parade opgesteld: met militaire muziek, vaandel en vaandel- wacht, en zelfs twee dozijn cavaleristen al les compleet. Toen de groothertogin aankwam werd het Wilhelmus marschtempo en volgens de bij ons in onbruik geraakte melodie gespeeld: dat is hier geen Volkslied, maar het lied van het Huis van Nassau. En toen hield de majoor-commandant, staande voor het front van den troep, een lange en schoone toespraak tot zijn man schappenin de Luxemburgsche taal, die met een schallend Vive,vive,vive! be sloten werd. Daarna werd een blozend jong luitenantje tot Oberstleutnant bevorderd en stante pede op het vaandel beëedigd. PLECHTIG TE DEUM IN DE KATHEDRAAL. Er was des morgens ook in de protestant- sche kerk van de hoofdstad een dank-gods- dienstoefening. Maar het spreekt vanzelf, dat in dit vrijwel uitsluitend roomsch-katho lieke landje met een vroom-godsdienstige vorstelijke familie, de officieele dankstond met een plechtig gezongen Te Deum Lau- damus in de kathedrale kerk gevierd werd. Ook op den zelve niet tot dien godsdienst behoorenden maakt dat een machtigen in druk: de prelaten in hunne somptueuze ge waden, de gemijterde bisschop mgr. Philip pe; de diplomaten Nederland was bij alle officieele plechtigheden vertegenwoordigd door den gezant te Brussel, tevens geaccre diteerd bij het Luxemburgsche Hof, baron van Harixma thoe Slooten, met den gezant schapssecretaris jonkheer Snouck Hurgron je de regeering, hooggerechtshof, de bei de rechtbanken, de Raad van State, en wat niet al. Want al is het landje klein, het heeft als zelfstandige staat nu eenmaal alle die zaken, die een moderne staat van noo- de heeft, óók te hebben! Door den bisschop aan den ingang der oude kathedraal begroet, begaf de vorste lijke familie zich tot voor het outer, waar zij, grootendeels geknield gedurende heel den dienst, plaats namen. Toen groothertogin Charlotte, na afloop van het Lof, onder zachte orgelmuziek Ons Hémécht de kerk verliet, zag men menigeen een traan wegpinken, zoo als sommige Kamerleden Zaterdag in het par lementsgebouw hun ontroering ook al niet meester hadden kunnen blijven. PERSDINER. Men moet niet alleen de vuile wasch, maar ook de andere, en familie wasschen; daarom zij hier niet uitgeweid over 't voor treffelijke persdiner, hetwelk de regeering den zeer velen buitenlandschen journa listen aanbood; het werd door-den Regee- ringsraad Albert Wehrer voorgezeten en was een groot succes met een drietal bril- lante redevoeringen der bigg bosses van de pers...... SLOT-ACTE IN HET STEDELIJK PALEIS. Stad-Luxemburg heeft op den Parade plaats een indrukwekkend gemeentepaleis met een burgerzaal, waarop menige stad met tien maal zooveel inwoners trotsch zou kunnen zijn. Daarin is de slotacte van de officieele onafhankelijkheidsfeestviering op gevoerd: een muzikaal programma met een orkest, samengesteld uit dat van Radio-Lu xemburg en de militaire kapel, en beurte lings gedirigeerd door den reeds vermaar den dirigent van het eerste, Henri Pensis en den pasbenoemden nieuwen kapelmees ter van de laatste, Aug. Thorn. Het pro gramma bevatte patriottische muziek in muzikaal verfijnden vorm; als solist trad er bij op de bekende bariton Venant Pauké, een zoon van het Luxemburger land. Mi nister-president Peter Dupong heeft een groote rede gehouden tot de ook hier aan wezige vorstelijke familie en genoodigden: óók in de Luxemburger landstale. Tot slot zongen alle aanwezigen staande het volks lied mede; met een vrije vertaling uit het Letzeburger Platt daarvan moge ook hier het slot geschreven worden: het vat al het geen geschiedde zuiver samen: O, Gij Die daarboven aan Uwen hand De volk'ren der wereld voert en leidt, Behoed toch ons Luxemburger vaderland Voor 't juk des vreemden, voor haat en [nijd. Als kinderen reeds hebt Gij ons Den vrijheidsgeest al ingegeven, Laat immer de stralende vrijheidszonne Blijven schijnen over ons leven! S.S.S. neer de nauwkeurige ligging van den me teoorsteen is bepaald, zal een nieuw on derzoek ter plaatse worden ingesteld om de grootste stukken van dit hemellichaam terug te vinden. Men veronderstelt, dat. deze tot een diepte van 2 tot 5 meter den grond zijn binnegedrongen. (Op 30 Juni 1908, om zeven uur des ochtends, kwam de meteoor in botsing met het aardoppervlak, en de slag, waarmede dit gepaard ging, was over een afstand van 900 kilometer in den omtrek te hoo ren. De kracht van den stoot was zoo groot, dat menschen en dieren, bijna 600 kilometer van de plaats van het ongeluk verwijderd, door de samengeperste lucht ter aarde werden geworpen.. In een 300 kilometer verwijderd gelegen dorp werd een geheele kudde schapen door den uiterst krachtigen windstoot in een rivier geworpen. De vlammen, die gepaard gin gen met de botsing, waren honderden ki lometers in den omtrek zichtbaar). DE TERREUR DUURT VOORT. Gisteren zijn in Palestina drie daden van terreur gepleegd: een jong meisje van zes tien jaar werd door bandieten, welke bij een nederzetting in hinderlaag lagen, ge dood. Te Haifa werden twee politiemannen, die bij het station op post stonden, door een Arabier doodgeschoten. Niettegenstaande de hoop, welke is ont staan door den dood van den opstandelin genleider Abdoel Rahim Mohammed en de overgave van Abdoel Razzek aan de Fran sche autoriteiten in Syrië, moet men vast stellen, dat de onveiligheid voortduurt. Gisteren heeft bovendien het revolutio nair comité een manifest gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat het verzet zal worden voortgezet. Dit document wordt toegeschreven aan den commandant van de strijdmacht der opstandelingen, Abdoella Toeben, bijgenaamd Aboe Baker, een lui tenant van Abdoel Rahim. EMBARGO OP OORLOGSMATERIAAL GEVRAAGD. Wanneer het bestemd is voor „aanvallende staten". Havas meldt uit Vancouver: Gedelegeerden van 130 organisaties uit de Amerikaansche en Canadeesche staten aan de kust van den Stillen Oceaan hebben de regeeringen der Vereenigde Staten en van Canada een resolutie toegestaan, waar in zp haar vragen alle middelen in het werk te stellen, om een embargo te leggen op zendingen oorlogsmateriaal, bestemd voor de „agressieve staten". BRAND OP HET TENTOONSTELLINGS TERREIN TE NEW YORK. In den afgeloopen nacht is het gebouw voor de glas-industrie op de wereld-ten toonstelling te New York, door een brand in korten tijd vernield, niettegenstaande men meende, dat het gebouw vrijwel on brandbaar was. Drie brandweermannen werden gewond. De materieele schade wordt op honderdduizend dollar geraamd. BRAND IN DANSZAAL. Zaterdagnacht heeft te Mont Vernon (Ohio) in een danszaal een brand gewoed. Het vuur greep met groote snelheid om zich heen en veroorzaakte een paniek, waar bij tal van personen onder den voet werden geloopen of wonden opliepen, toen zij uit de ramen sprongen. Er zijn meer dan dertig gewonden en een doode. Havas meldt uit La Paz: De president der Boliviaansche republiek, Herman Busch, heeft zich gister met een manifest tot het volk gewend. Hij verklaart, dat hij de Kamers ontbindt en de verantwoordelijkheid voor vroegere en toekomstige daden der regeering op zich neemt. Het nieuwe regime, aldus het mani fest, houdt een dictatuur op politiek, finan cieel en maatschappelijk terrein in, die los staat van iedere rechtsche of linksche strekking en het herstel van het land ten doel heeft. Nader wordt gemeld: Het manifest, waarmede de president vein de republiek Bolivia de beide Kamers van het parlement heeft ontbonden en zelf de macht in handen heeft genomen, zet uit een, dat de president in 1936 zijn post heeft aanvaard om vaderlandslievende redenen. Hij heeft zich toen gehaast verkiezingen uit te schrijven, een parlement bijeen te roe pen, vrijheid van drukpers toe te staan en den staat van beleg op te heffen. Deze vrij heden veroorzaakten evenwel bandeloos heid en partij-intriges, welke aanstuurden op een burgeroorlog. Het was noodig een economische, financieele en sociale dicta tuur in te stellen, welke zuiver Boliviaainsch is. De geruchten over een revolutie in Boli via, welke de ronde hebben gedaan, zjjn ge heel ongegrond. Overal heerschen orde en rust. ORDE IN LUXEMBURG. Als, naar ik aan mag nemen, een der weinige stadgenooten, die het voorrecht hadden jl. Zaterdag en Zondag de herden kingsfeesten in Luxemburg-stad bij te wo nen viel mij bijzonder op: 1. De voorbeeldig ordelijke houding van het publiek voor en tijdens het passeeren van den historischen optocht, zoodat met zéér weinig politioneel vertoon volstaan kon worden. Wellicht droeg hier mede toe bij een degelijke voorbereiding door de pers. 2. Het vrijhouden van alle verkeer per as (behalve trams) van de te volgen route, reeds twee uren voor het passeeren van den stoet, zoodat het publiek zich zonder gevaar rustig langs den weg kon opstellen. En dit waren ongetelde duizenden. 3. De kalme correctheid en volslagen be- heerschtheid der politie-beambten, zoodat het geheel wel geleek op een demonstratie van hoe het kan en behoort. De politie- training, na volbrachten vrijwilligen mili tairen dienst, schijnt erop gericht, iédere ruwheid in woord en gebaar uit te bannen. Inderdaad een elitecorps. 4. Het totaal ontbreken van den vooral in Nederland bij dergelijke gelegenheden zoo bloeienden straathandel, mitsgaders fotografen, zoodat men ongehinderd door dit altijd min of meer opdringerig soort lie den zijns weegs kon gaan. Evengoed was ieder gesierd met strikjes in de nationale kleuren of gelegenheidsspeldjes, die immers in de winkels te kust en te keur verkrijg baar zijn. Hier moet de centrale leiding werkelijk voortreffelijk geweest zijn. Middelburg. J. C. den Boer.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 6