De verdediging van Nederlandsch-lndiê TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEüWSOiE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 25 APRIL 1939. No. 97. van den DAG. VORST COBRA SMIEIILm Het nijverheidsonderwijs in gevaar, EEN MILICIEN DOODGESCHOTEN. Waarschijnlijk door kogel uit eigen revolver. Aandrang uit de Eerste Kamer, om ten spoedigste tot den bouw van slag schepen over te gaan. ZEELAND. RUSLAND MLSHEREII. ZUIDBEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Belgrado heeft geen keus. Zuidslavië heeft zich, als men de Italiaan- sche bladen gelooven wil. bij de spil Rome- Berljjn aangesloten. Men moet dat wel ge looven: sedert de Italiaansche bezetting van Albanië had Zuidslavië eigenlijk geen keus meer. Ten Noorden zoowel als ten Zuiden heeft het thans de totalitaire staten tot huurlieden, tot zwaar bewapende huurlie den met brandende ondernemingslust. Zuid slavië zou niets dan last ondervinden, in- idien het zich inplaats van bij de spil bij het anti-agressiefront zou aansluiten, het anti- agressiefront, waarvoor men zich te Lon den zooveel moeite geeft. Maar van harte gaarne treedt Zuidslavië niet toe tot de groep van mogendheden, welke de parle mentaire democratie afschreven, ook al re geerde men de laatste jaren te Belgrado dan dictatoriaal. Het Zuidslavisehe volk is in zijn meerder heid noch op de Duitschers noch op de Ita lianen gesteld. Het wantrouwt deze beide groote volken hartgrondig. Het heeft daar reden toe, op grond van eenige niet al te prettige historische ervaring. De Zuidslavi sehe regeering heeft echter, als reeds ge zegd, eigenlijk geen keus. Alleen indien ze het op vijandschap met Duitschland en Ita lië wilde laten aankomen, zou ze zich met Londen en Parijs kunnen verstaan. Zoover is het nu evenwel nog niet met ons wereld deel, dat een land als Zuidslavië moet re deneeren: een oorlog komt er toch en daar om sluit ik me maar aan bij die mogend heden, waarvan ik in geen geval iets te vreezen heb: in casu Frankrijk en Enge land. Meii zal zich te Rome vermoedelijk niet verhelen, dat Zuidslavië moeilijk een bijster betrouwbaar spilgenoot kan worden. In dien het werkelijk op een nieuwen Euro- peeschen oorlog zou uitloop en, zou het nog zeer te bezien zijn, welke zijde Zuidslavië koos. Ten deze heeft het land feitelijk ook geen keus, maar nu precies omgekeerd. Zuidslavië (vroeger Servië geheeten) be hoort politisch-structureel tot de groep van landen, die (om in den stijl van Roosevelt te schrijven) zich bedreigd behooren te ge voelen, door de totalitaire mogendheden, Het kwam als mede-overwinnaar uit den wereldoorlog te voorschijn, zeer vergroot: met stukken van de voormalige Donau-mo- narchie, van Hongarije en van Bulgarije, Het is dus een van de „bezitters", die veel te verliezen, maar weinig te winnen heb ben. Uit dezen hoofde kan men zijn aanslui ting bij de spil een politieke contradictie noemen. Louter opportunisme is het, waar door Belgrado ten deze bezield wordt. Mis schien gelukt het ons, zoo zal de Zuidslavi sehe regeering denken, buiten schot te blij ven, als we mooi weer spelen met Rome en Berlijn. En vast staat, dat ze moeilijk heden zou krijgen, indien ze niet mooi weer speelde. Men moet intusschen nog afwachten, op welke wijs de Zuidslavisehe toetreding tot de spil zich zal manifesteeren. Indien het blijft bij platonische verklaringen, zullen de practische gevolgen gering zijn. Maar dat is nauwelijks aan te nemen. Rome en Ber lijn plegen op platonische verklaringen niet gebrand te zijn, behalve als er daden mee in tegenspraak gebracht kunnen worden. Van groot belang wordt daarom vermoede lijk het bezoek dat Markowitsj, de Zuid slavisehe minister van buitenlandsche za ken, morgen aan Berlijn gaat brengen, op uitnoodiging van Von Ribbentrop. Er zullen in de Duitsche hoofdstad wel eenige bewij zen van Zuidslavië's „oprechtheid" worden geëischt. Vermoedelijk heeft graaf Ciano dat ook reeds gedaan, bij zijn besprekingen met Markowitsj te Venetië. Het bedenkeljjkst kunnen de directe ge volgen van Zuidslavië's aansluiting bij de spil voor Roemenië worden. Roemenië heeft op het oogenblik veel te duchten van Hon garije, dat op een terugkeer van de ontzag lijk groote, aan Roemenië afgestane gebie den blijft hopen. Tot dusver was Zuidslavië een bondgenoot van Roemenië. Het zou ons niet verwonderen, indien Belgrado gedwon gen werd, den Roemeenschen vriend in den steek fe laten. Hongarije kreeg dan de han den vrij. Weliswaar hoeft men te Boeka rest van Hongarije alleen niet bang te zijn, maar achter Hongarije zal Duitschland staan. Tenzij misschien Boekarest zou wil len beloven, een niet al te ijverig bond genoot in het anti-agressiefront te worden. Bij het bezoek, dat de Roemeensche minis ter van buitenlandsche zaken, Gafencu aan Berlijn bracht, zou hem in dezen zin reeds een en ander te kennen zijn gegeven. Er woedt op het oogenblik een feitelijk diplomatieke oorlog: Duitschland en Italië 23). Door MARK CHANNING. „Ik haat Jaffir", zei ze met nadruk, ter wijl ze een lange gouden speld opraapte en op een kussen prikte, alsof ze den verfoei den eunuch doorstak. „Zouden we haar niet kunnen verstoppen?" opperde ze ten laat ste, een beetje uit 't veld geslagen. „Dwaze praat", repliceerde Chirine on geduldig. „Niemand kan zich verbergen voor mijn Heer". De overtuiging in den toon van de Per zische onttrok Diana aan haar verstarring. „Ik heb een besluit genomen", begon ze bedaard. Chirine keek haar aan. „Je moet me het vergif geven, Chirine, het vergif, dat je me beloofd hebt en ter stond." De Perzische nam de koude handen van het Engelsche meisje in de hare. „Neen, Di. Open nooit de poort naar de Eeuwigheid, zoolang hoop uw gast is. Je herinnert je dit gedicht toch? Wanneer er geen hoop meer is, dan „Indien ze zich eens in den tuin verstop te", opperde Gulbundun optimistisch. „Ik weet wel plekjes Chirine fronste haar voorhoofd. „Ik heb aan dien dikken aardworm, aan Jaffir gezegd, dat ze ziek was, en ziek zal ze schijnen." Ze klapte in de handen, waar op een dikke slavin verscheen. „Ga onmiddellijk de vrouw van de ge neeskruiden halen, dezelfde die me heeft opgepast, toen ik ziek was", beval Chirine. Het hoofdbestuur van den Bond van Ver- eenigingen tot het geven van nijverheids onderwijs heeft een schrijven gericht tot den minister van onderwijs, kunsten en we tenschappen, waarin er op gewezen wordt, dat verschillende omstandigheden en maat regelen op het nijverheids-onderwijs voor meisjes een zeer nadeeligen invloed hebben, terwijl nog meer maatregelen, welke bui ten het departement van onderwijs, kun sten en wetenschappen in het vooruitzicht zijn gesteld, dezen invloed zeer zeker nog zullen vergrooten. Het hoofdbestuur is van meening, dat het nijverheidsonderwijs dient door te dringen in alle lagen der maatschappij, maar dat het vooral tot taak heeft de kinderen van de slechtst gesitueerden tot zich te trekken en deze meisjes, die dit onderwijs zoo bitter noodig hebben, op te leiden tot den gezins taak. Thans ziet men datgene gebeuren, waar op het hoofdbestuur reeds herhaaldelijk heeft gewezen, namelijk, dat de meisjesscho len, bevolkt door kinderen uit de slechtst gesitueerde kringen, in de jaren 1937 en 1938 aanmerkelijk in leerlingental terug liepen. Deze achteruitgang bedraagt voor sommi ge scholen reeds 20 pet. Terwijl in verband met den bevolkingsaanwas een vermeerde ring van het aantal leerlingen mocht wor den verwacht. De oorzaken van deze teruggang meent het hoofdbestuur te moeten zoeken in de verhoogde leeftijdsgrens voor toelating tot de nijverheidsschool, de kosten van school geld en leermiddelen, die aanmerkelijk hoo- ger zijn dan bij het lager onderwijs, het feit dat naast het bestaande nijverheidsonder wijs zich thans ook het departement van sociale zaken over het vakonderwijs ont fermd heeft en dat een ernstige bedreiging van het nijverheidsonderwijs moet wor den gezien in de plannen van den minister van sociale zaken. Het hoofdbestuur dringt er bij den mi nister ten sterkste op aan, het daarheen te willen leiden, dat de vakopleiding van werklooze meisjes blijvend zal worden toe vertrouwd aan het bestaande nijverheids onderwijs, waardoor tevens wordt voorko men, dat met rijksgelden een concurrentie wordt gestreden tusschen twee soorten vak opleidingen, welke beide een zelfde doel nastreven. BIJEENKOMST VAN DE VAN RAPPARDGROEP VERBODEN. Amsterdamsche politie treedt door tastend op. Toen dr. v. Rappard Zaterdagavond ter gelegenheid van Hitiers verjaardag voor een ledenvergadering der N.S.N.A.P. in Krasnapolski te Amsterdam het woord wil de voeren, is hem dit door de politie ver boden. Tegen deze inbreuk op de vergade ringsvrijheid zal door den leider der N.S.N.A.P. een aanklacht worden ingediend Oorspronkelijk was de vergadering be legd in Bodega op het Damrak. Toen men echter daar kwam, weigerde de directie de zaal af te staan, zoodat men ijlings de ver gadering naar Krasnapolsky moest ver plaatsen. Doch ook hier ging de vergade ring niet door, omdat de politie reeds bo vengenoemd verbod had uitgevaardigd. AUTO GESLIPT EN TEGEN EEN BOOM GEREDEN. Een luitenant, afkomstig uit Vlis singen, gekwetst. Gisteravond om half acht is op den weg BredaTilburg onder Huiten, gemeente Gilze-Rijen, een personenauto, komende uit de richting Tilburg, door de gladheid van den weg geslipt en tegen een boom gereden. In de auto waren twee militairen geze ten. De bestuurder bleef ongedeerd, doch de naast hem gezeten luitenant Wijtenburg uit Vlissingen, cadet der Konink lijke Militaire Academie, kreeg vermoe delijk een schedelbreuk. Het slachtoffer is naar het' Sint Ignatius ziekenhuis te Breda vervoerd. De totaal vernielde auto is weg gesleept. trachten de pogingen van Engeland, om een hecht anti-agressiefront te vormen, te doen mislukken. Zuidslavië kan hierbij een hef boom van beteekenis worden, zijns ondanks. Ik zal haar met goud betalen, indien ze zich een beetje haast." De slavin vertrok na een diepe buiging. „Licht van mijn oogen," fluisterde de Perzische bemoedigend tegen Diana, „de vrouw, die aanstonds hier komt, zal een drankje klaar maken, waardoor je lichaam zoo branderig aanvoelt, alsof je hevige koorts hebt, maar je zult er geen letsel van ondervinden. Wanneer mijn Heer je laat halen of dat hij persoonlijk bij je komt, zal hij denken, dat je ziek bent en je met rust laten, althans eenige dagen. En vóór dien tijd heb ik wel een vluchtplannetje in el kaar gezetGulbundun, wil je wel 's la ten dien pauw te plagen? Ga aan mijn vrou wen zeggen, dat ze Diana's rustbank naast de mijne moeten plaatsen!" Diana gaf haar een dankbaren blik ze voelde zich als een vervolgd dier, aan wien een veilige schuilplaats wordt geboden; het jonge vrouwtje naar zich toetrekkend, drukte ze haar een kus op het voorhoofd, daar waar het zijdeachtige haar zich scheid de. „Mijn leven ligt in jou handen. Chirine, en ik heb een blind vertrouwen in je", zei ze erkentelijk. „Wanneer je wakker wordt, is misschien alles veranderd!" „Waardoor zou de loop der gebeurtenis sen veranderen kunnen?" vroeg Diana. Een ondeugend lachje speelde om het mooie mondje van Chirine. „Ik ga één ding veranderen en wel op staanden voet. Ik vind toch dien naam van Di niet mooi voor je. Voortaan heet je Dina. Bevalt 't je niet? Het klinkt als mu- TWEEDUIZEND GULDEN VERDWENEN Een dame, die te Amsterdam een pen sion houdt, heeft bij de politie van het bu reau Marnixstraat aangifte gedaan, dat zfj tweeduizend gulden mist. Zij had het geld in een tasch geborgen, en toen zij er naar omzag, was het verdwenen. Zij sprak een vermoeden ten nadeele van een tweetal bü haar inwonende heeren uit, doch bij huiszoeking en fouilleering heeft de politie niets gevonden. NEDERLANDSCH—FRANSCHE HANDELSONDERHANDELINGEN HERVAT. De NederlandschFransche handelson derhandelingen, die met Paschen onderbro ken werden,' zijn gisteren hervat in het ministerie van handel te Parijs. Zij hebben betrekking op de opstelling van een nieuw accoord ten aanzien van de contingenteerin- gen. Het vorige accoord is op 1 April afge- loopen, nadat het drie maanden verlengd was. JONGEMAN GEARRESTEERD WEGENS DIEFSTAL VAN DUIZEND GULDEN. De politie van het bureau Marnixstraat te Amsterdam heeft gisteren een 20-jarigen jongen gearresteerd, woonachtig aan het Bellamyplein, die in dienst is van den wol- handel Lohmann Co., kantoorhoudende in het gebouw „Felix Meritis" aan de Kei zersgracht, die een diefstal heeft gepleegd in het kantoorgebouw, waar hij werkzaam is. Hü had duizend gulden aan binnen- en buitenlandsch geld en een groot aantal post en plakzegels buit gemaakt. Zaterdag had de jongeman zich, na de kantooruren, in het gebouw laten insluiten. Later op den dag werd hij echter ontdekt door den portier van het gebouw, die hem kende en die er zijn bevreemding over te kennen gaf, dat hij nog zoo laat in het kan toor aanwezig was. De jongen wist een aan nemelijk verhaal te vertellen en zonder ver der eenig argwaan te hebben, liet de por tier hem gaan. Gisterenontdekte men echter, dat de bei de brandkasten waren opengesloten. Uit de eene brandkast, staande in het kantoorlo kaal op de tweede verdieping, werd duizend gulden aan binnen- en buitenlandsch geld vermist en ook op de derde verdieping was door den jeugdigen kantoorbediende een brandkast geopend, waaruit plak- en post zegels waren gestolen. Intusschen was een zonderling schrijven van den jongenman binnengekomen. Hij schreef aan den portier, dat deze misschien zou ontdekken, dat er diefstal van een be langrijk bedrag aan geld had plaats gehad, maar dat hij niet moest denken, dat hij, de kantoorbediende, de schuldige was. De politie van het bureau Marnixstraat toog op onderzoek uit en bij een huiszoe king in de woning van den jongeman, werd in een kist op zolder het geheele bedrag en de post- en plakzegels teruggevonden. De jongen werd gearresteerd. Zijn straf register is blanco. Gistermiddag is te Susteren (Limburg) de 19-jarige milicien Kerkhof uit Oss, die tot de grensbewakingstroepen behoort, door een kogel doodelijk getroffen. Hij had kort tevoren met eenige andere militairen op wacht gestaan en begaf zich alleen naar een groep kameraden, die in de nabijheid aan het werk waren. Op een ge geven oogenblik hoorden de wachtdoende soldaten een schot. Bij onderzoek vonden zij K. dood op den weg liggen. Hij was door een kogel in het hoofd getroffen. De toe dracht van het ongeluk is uiteraard niet bekend, doch men denkt, dat zijn revolver per ongeluk is afgegaan. De militaire poli tie heeft het stoffelijk overschot naar de woonplaats van het slachtoffer vervoerd. DOODENDAGBOEK VAN HET VERKEER Bomebroek: 1 doode. Zaterdag j.l. is te Bornebroek ter hoogte van de r.k. kerk, de 55-jarige tewerkge stelde werklooze S. uit Borne, die zich met zijn kameraden per fiets op weg naar huis bevond, aangereden door een vrachtauto uit Almelo, waarschijnlijk omdat hij de auto geen voorrang verleende. Met een zware hersenschudding werd de man opgenomen en naar het ziekenhuis te Almelo vervoerd. Zonder bij kennis gekomen te zijn is hij gistermorgen aan de gevolgen daarvan overleden. Groningen: 1 doode. Gistermiddag om half vijf is het vier jarig dochtertje van de familie W. te Gro- ziek. Dina. Liefkoozend herhaalde ze den naam verschillende malen. Diana omarmde haar impulsief. „Je bent zoo lief voor me, alsof ik je zuster was", riep ze uit. „Je bent meer dan een zuster, je bent mijn vrienden", antwoordde de Perzische. In het Oosten bestaat na de liefde voor de ouders geen hechter band. dan die der vriendschap. „Ik zou willen, dat ik hoop had, Chirine", vervolgde Diana moedeloos, ,,'t Is misschien dwaas, maar ik heb het idee, dat zelfs in dien ik vandaag en morgen vrijgesteld word van aan de bevelen van den Khan te ge hoorzamen, er toch binnenkort een oogen blik zal komen, waarop ik gedwongen word naar hem toe te gaan op straffe van ge dood te zullen worden". Ohir'ne stampte driftig met haar voet op den grond. „Jé zult nooit gedwongen worden aan een dergelijk bevel te gehoorzamen. En je zult evenmin gedood worden. Ik heb je immers gezegd, dat mijn Heer altijd luistert naar wat ik zeg?" Haar stem werd nog zachter: „Ik heb slechts eenmaal in mijn leven hem om een gunst gevraagd en hij heeft ze me toegestaan, er bijvoegend, dat ik hem iets heel zwaars zou mogen vragen, om hem in staat te stellen mij een bewijs te leveren hoe groot zijn liefde is En weet je, wat ik nu van plan ben? Ik zal hem vragen om jou aan mij te geven". „Dat zal hij weigeren", merkte Diana op, zich de gemeene uitdrukking in zijn oogen her'nnerend. „Neen, hij zal je aan mij geven. Daar ben Verschenen is het voorloopig verslag der Eerste Kamer inzake de Indische begroo ting 1939. Een belangrijk deel daarvan is gewijd aan de verdediging van ons koloniale rijk in Azië. Eenige leden waren van oordeel, dat, nu de internationale toestand met den dag meer reden tot bezorgdheid geeft,, onze vloot moet worden aangevuld met twee of drie slagschepen. Bovendien achtten de ze leden den bouw van slagschepen een maatregel van groot belang met het oog op de bestrijding van de werkloosheid hier te lande. Andere leden stemden met dit betoog in. Uiterlijk binnen vijf jaren moeten huns in ziens de bedoelde schepen gereed zijn, wes halve de regeering den bouw er van terstond, en wel met de grootst moge- lijke voortvarendheid, zal dienen te bevorderen. Deze leden oordeelen het namelijk niet alleen voldoende, dat achterstand wordt ingehaald. Daarnevens bepleitten zij het treffen van voorzieningen in verband met den meer dan ooit te voren gespannen internationalen toestand, alsook met de totaal gewijzigde verdeeling der onderscheidene machten in den Pacific. Enkele andere leden, meenden dat de bouw van slagschepen en de opleiding van het daarvoor noodige personeel geruimen tijd zullen eischen. Inmiddels zullen dan ook huns inziens ten spoedigste reeds op andere wijze de allernoodzakelijkste en op korten termijn bereikbare voorzieningen moeten worden getroffen. Zoo acht ten zij een belangrijke uit breiding van het aantal onderzeebooten een pri- mairen eisch. Wordt daaraan vol daan, dan zal in de onderscheidene deelen van den archipel een zeer krachtig afweer middel zijn. Voorts werd er op gewezen, dat de vloot- basis te Soerabaja onvoldoende is, omdat het Oostgat aldaar te weinig water heeft voor groote schepen. Wie thans, dus sprak men, de aanschaffing van slagschepen be pleit, zij zich hiervan wel bewust. Deswege moet ten spoedigste een goede nieuwe vloot- basis worden gevonden. Andere leden ontrieden den aanleg van een nieuwe vlootbasis, mede gelet op het geen reeds aan die te Soerabaja ten koste was gelegd. Zij meenden, dat door uitbag gering van de beide toegangswegen het brengen op de vereischte diepte van deze basis mogelijk moet zijn. Verder werd bepleit uitbreiding van het aantal watervliegtuigen, welke men voor een doeltreffender verdediging van meer belang achtte dan landvliegtuigen, zulks met het oog de kwestbaarheid van de in den Indischen archipel gelegen vliegkam pen. Deze toch zullen door een vijandelijke vloot met haar vliegtuigschepen gemakke lijk kunnen worden vernietigd. 27 CONTRA-REVOLUTIONNAIREN VEROORDEELD, Reuter meldt' uit Moskou: Zevenentwin tig personen van wie beweerd wordt, dat zij leden zijn van een contra-revolutionnai- re spionnage-organisatie, die optrad op instructie van den inlichtingendienst van een niet genoemd land, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van acht tot tien jaren De organisatie werkte in Mongolië. De tegen hen ingebrachte beschuldigingen be troffen o.m. sabotage en het beramen van plannen om het Sovjet-regiem omver te werpen. Tot de beschuldigden behoorden vele Boedistisehe priesters en gewezen niet-pro- letarische boeren. ningen nabij de ouderlijke woning bij het oversteken van den weg door een vracht auto overreden. Het kind was op slag dood. Den chauffeur treft geen schuld. ik zeker van. Maar het hem nu te vragen, zou gelijk staan met Shiv, wanneer ze hon ger heeft, een bot af te nemen. Ik heb op keer gezien, dat ze iemand, die dit probeer de, aanvloog en doodde en 't was nog wel haar oppasser en ze hield van hem. Mijn Heer zou bij zoo'n gelegenheid mogelijk nog wreeder zijn dan de tijgerin." Ze sprak met berusting, sterk in de ze kerheid, welke een dikwijls op de proef ge stelde, doch onwankelbare liefde geeft. ,Hier is de vrouw met de kruiden", meesteres". „Laat haar maar binnen". Chirine streek liefdevol met haar hand over Diana's krul len. „Durf je te drinken, wat zij je zal geven, Diana's?" Diana knikte toestemmend, terwijl ze flauwtjes glimlachte. Indien hooge ouderdom synoniem is met wijsheid, dan was de oude heks, die over de groote zwarte en witte tegels van den vloer als een door een aarzelenden speler op het schaakbord voortgeschoven zwarte pion op hen toekwam, de geïncarneerde wijsheid geweest. Diana, die haar medelijdend be schouwde, schatte, dat ze wel honderd jaar moest zijn, ofschoon ze wist, dat in Ooster- sche landen vrouwen wreedaardig vroeg oud worden. Maar niettegenstaande haar leeftijd sprak uit de snelle glurende blik ken, welke de oude oogen van onder de af hangende oogleden om zich heen wierpen, helderheid van geest en de gave alles vlug in zich op te nemen. Haar rimpelige lippen trokken zich onophoudelijk samen, alsof ze door stille smart gekweld werd. ARNEMUIDEN. Toen Zondag een auto door de Langstraat reed zagen de inzitten den hiervan tot hun grooten schrik plotse ling uit een der woningen een circa 3-jarig jongentje de straat oversteken. Direct na het oversteken liep dit jongentje weder te rug waardoor een botsing ondanks het ve- vig remmen onvermijdelijk bleek. Hevig verschrikt verliet men de auto verwachten de, het knaapje onder de wielen te vinden. Gelukkig bleek evenwel dat de kleine door de bumper gegrepen was, zoodat het ongeluk afliep met een kapot koplampglas en een eenigszins verwond achterhoofd van het knaapje. DOMBURG. Maandagavond trad voor de vereeniging „Domburgsch Handelsbelang op als spreker de heer F. L. van der Leeuw, directeur van het bureau van den Kon. Ned. Middenstandsbond met het on derwerp „De noodzakelijkheid van midden standsorganisatie in dezen tijd". Spr. drong in een helder en met aandacht gevolgd betoog aan op organisatie in lande lijk verband en aansluiting bij den „K.N.M. B.", van welks werk de tot op heden nog niet aangeslotenen mede hebben geprofi teerd en welks voorlichting en advies men geregeld noodig heeft. In tegenstelling met de arbeidende klasse en het kapitaal is de middenstand volgens spreker altijd laks ge weest in haar organisatie en is zij weinig bereid een klein geldelijk offer te brengen, niettegenstaande juist in dezen tijd van grootwinkelbedrijven en coöperatie's orga nisatie een gebiedende eisch is. In een volgende vergadering zal een voor stel tot aansluiting worden behandeld. MELISKERKE. Van Hervormde zijde zijn candidaten gesteld voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing de heeren Kr. Dekker en Js. Koene. RAAD VAN OVEZANDE. 300 meer voor luchtbescherming. OVEZANDE. De raad vergaderde gister onder voorzitterschap van burgemeester Mes voltallig. De voorschotten ingevolge de Lageron- derwijswet voor de bijzondere scholen wer den als volgt vastgesteld: voor de christe lijke school op 332 en voor de roomsch katholieke school op 1368. In de begroo ting voor 1939 werden eenige wijzigingen aangebracht. Het bestaande artikel 9 van de verorde ning op den vleeschkeuringsdienst werd aangevuld met een bepaling omtrent het vervoer van kadavers naar den verharden weg. Op verzoek van Ged. Staten werd de instructie van den gemeenteontvanger ge wijzigd. In verband met de' plannen tot wegsverbetering werd besloten de opcenten op de gemeente-fondsbelasting te verhoo- gen. Voor luchtbeschermingsdoeleinden werd nog een bedrag van 300 op de be grooting gebracht. OVEZANDE. De heer N. J. de Regt, ambtenaar ter secretarie dezer gemeente is in gelijke betrekking benoemd te Ba- rendrecht. De heer P. J. Leenman, volon tair ter secretarie van 's-Heerenhoek werd in zijn plaats te Ovezande benóemd. BIERVLIET. Zondagnamiddag werd de algemeene vergadering van de muziekver- eeniging „De Harmonie" gehouden in café „Oude Zeezicht", onder voorzitterschap van den heer C. Kostense. Er was zeer weinig belangstelling. De rekening 1938 werd vastgesteld met aan ontvangsten 618 en uitgaven 627. Te kort 9. De begrooting 1939 werd vastgesteld op een bedrag van 516. Een nieuw instrument van 130 zou aan geschaft moeten worden. Een ander nieuw schijnt niet te deugen; getracht zal worden dit bij den fabrikant in te ruilen. Lukt dat niet, dan kan van een nieuw instrument moeilijk sprake zijn. De aftredende bestuursleden, de heeren C. Moens en J. van de Sande werden bij acclamatie herkozen. In de bestuursvergadering werd de func tie van secretaris-penningmeester gesplitst. De heer Pr. Ducheine zal voortaan alleen secretaris zijn, terwijl de heer J. van de Sande als penningmeester zal optreden. Het vlugge verstand van het oudje, nog gescherpt door een heel leven van intriges, had den toestand schielijk doorzien en te vens, dat er vlug gehandeld moest worden. Ze haalde terstond van onder haar wijden mantel een tinnen trommeltje te voor schijn, dat gedroogde wortels bevatte en eenige fieschjes met een geel en een bruin poeder. De stroom van uitleggingen, waar mee de keus der bestanddeelertv vergezeld ging, deed Diana denken aan het aanhou dend geklep van een gebarsten belletje. De vrouw vertelde de laatste nieuwtjes uit die wonderbare, verderfelijke buitenwe reld, waarvan de bewoonsters van den harem zich wel voorstellingen maakten en die ze allen uit boeken kenden, maar die ze waarschijnlijk nooit met eigen oogen zou den zien. Diana, plotseling vervuld van angst over haar vader, luisterde niet. Chi rine hoorde het gebazel gretig aan. Het oudje, tactvol en handig in het vin den van uitgezochte vleitaal, noodzake lijke hoedanigheden, indien een enkel woord goud in een dracht stokslagen veranderen kan, overdacht al ratelende welke van deze beide belooningen haar deel zou zijn, als ze zekere inlichtingen, den Mongool Khoon betreffende, verschafte. De fatale gevolgen van de luimen van Chirine Bibi vormden het onderwerp der dagelijksche gesprekken in de bazaars van Yanistan; en, niemand hield van den dwerg. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 5