No. 876 GLANSVERF Drogisterij SGHULTE&THIEME KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART FLINKE STRIJKSTERS MANGELMEISJES LAATSTE BERICHTEN, 'M GOEDE GREEP die haka reep 1 Coöp. „Vooruit" U. A., afd. Winkel ST00MWASSCHERIJ „ZEELAND", MIDDELBURG, VRAAGT Marinevliegtuig verongelukt. Een licht en een zwaar gewonde. VAN-ONZE ADVERTEERDERS. RECHTSZAKEN. BURGERLIJKE STAND. ADVERTENTIEN. Getrouwd; Dr. F. G, VAANDRAGER, MARCELLE VAN 'T HOEF, JAN ADRIAAN DOMINICUS, JOZINA PAULUSSE, Wed. van W. Schutz, in den ouderdom van 67 jaar. JOZIAS ABRAHAM BRAKMAN, G. C. ROMIJN, betuigen wij onzen hartelijken dank. HUBRECHT ADRIAAN DE SMIDT, Weduwnaar van Tannetje du Bois, te Schoondijke, betuigen wij on zen hartelijken dank. SARA LUTEIJN, Weduwe van den Heer Abraham Johannis Risseeuw, betuigen wij onzen hartelijken dank. D. A. RISSEEUW. vanaf 10 uur GESLOTEN. VOOR DE JONGENS BLAUWE en BEIGE GABARDINE JASJES PLUS FOUR PAKJES KLEEDINGMAGAZIJN J. H00FTMAN Jr. VLASMARKT MIDDELBURG. N. V. ZEEUWSCHE CONFECTIEFABRIEK, De inzameling van het Brok- kenhuis te Middelburg komt vandaag niet klaar, maar zal morgen worden voort gezet. Gewone Jaarlijksche Algemeene Vergadering TELEFONISCH AANGESLOTEN Mach. Timmerwerk, Loon-, Zaag- en Schaverij A. GEE H SE SEGEERSTRAAT 11 M'BURG. ADVERTEERT IN GIT BLA DE GLANS IS GELIJK AAN DIE VAN LAKVERF. HELE BUS ƒ0.60 HALVE BUS 0.35 in het Huis met de Roode Pilaren Middelburg TOT ZATERDAG A.S. 3 HALEN 2 BETALEN Drie repen chocolade (verschillende smaken) van 15 voor 10 ct. DAT IS GOEDKOOP KAASRECLAME (zoolang de voorraad strekt) 2 pond heerlijke Leidsche kaas voor 1 kwartje Wagenaarstraat - Telefoon 335 - Middelburg TE AMSTERDAM (BESCHERMVROUWE H. M. DE KONINGIN) Eenjarige opleicfing: Einddiploma B. 5 jar, H.B.S. of Gymnasium, Tweejarige opleiding: Overgang naar de 4de klasse H.B.S. B of M.U.L.O. B (zonder vrijstelling). De Commissaris-Correspondent te MIDDELBURG; Mr. F. B. EVERS. Speciaal voor de Kinderkamer AARDIGE LAMPEN ontvangen. Kappen voor huis kamer of salon koopt U toch het voordeeligst bij: TEMME TELEF. 757 tegenover Postkantoor, M'burg, EN EEN BAZAAR. Een vluchtig bezoek aan de bazaar, die het T.b.c.-fonds „Draagt elkanders lasten", tot en met Donderdag in St. Joris te Middel burg houdt, heeft ons overtuigd, dat er een zeer groote verscheidenheid van artikelen in de keurig geschikte stands op koopers wacht. Maar daarnaast zfjn er de attracties, als sjoelbakken, poppennaam raden, rad van avontuur en wat dies meer zjj en ook een thé-schenkerij en een strijkje zullen niet ontbreken. Op de opening komen wij morgen terug. KRUIKJE MET MUNTEN TE KATTENDIJKE GEVONDEN. KATTENDIJKE. Bij het omwerken van den grond bij den landbouwer A. Wartena, hofstede „De Verwagtinghe", is ruim een meter onder maaiveld een kruikje gevon den met ongeveer 160 zilveren en enkele gouden munten. De meeste zilveren munten zijn Bourgondische daalders uit de jaren voor 1870. Blijkbaar tegen het inwateren was het kruikje plat gelegd, zoodat de meeste munten in vrij goeden toestand zijn. Hedenmiddag te ruim een uur hebben verschillende personen in de omgeving van Schellingwoude en Durgerdam gezien, hoe een watervliegtuig ten Noorden van Dur gerdam, in de buurt van den Ouddammer- dijk, snel omlaag schoot, zoodat weldra ge alarmeerd werd, dat een marinevliegtuig was neergestort. Politie en geneeskundigen zijn vertrokken naar de vermoedelijke plaats van het ongeval. Deze ligt zeer ge- isoleerd en is moeilijk te bereiken, zoodat nog geen nadere bijzonderheden bekend zijn. Het marinevliegtuig, dat te ruim één uur nabij Uitdam is neergestort, is een marine verkenner, afkomstig van De Mok, dat kort tevoren van het marinevliegkamp Schel lingwoude was opgestegen om naar De Mok terug te keeren. Het kwam ongeveer duizend meter be oosten dén dijk van Uitdam in het water terecht. Het water is hier gelukkig slechts twee meter diep, zoodat eenige personenen, die het ongeluk zagen gebeuren, er ter stond met booten bü de ongelukkige ma chine kwamen. (Ongecorrigeerd.) ENGELAND WIL NIETS LIEVER DAN EEN WELVAREND DUITSCHLAND. Reuter meldt uit Londen: De bekende professor in de geschiedenis Alison Phillips schrijft in de „Times", dat Hitler in zijn te Wilhelmshafen uitgesproken rede, Enge land beschuldigde een omsingelings-politiek te voeren. Professor Phillips heeft slechts twee bronnen kunnen vinden voor deze be schuldiging, nl. een dwaas en provocee- rend artikel in een Londensch weekblad en een even dwaze rede van een onderstaats secretaris op een politieke vergadering in de provincie. Op dezen zwakken grondslag is de legende gebaseerd, dat Engeland steeds op het continent heeft gestookt om eigen commercieele belangen te dienen Indien het waar zou zijn, dan zou Engeland alle haat verdienen en alle kreten van verachting, welke oprezen bij de door Hit- Ier uitgesproken besehuldiging. Professor Alison Phillips zet evenwel uiteen, dat het niet waar is. Noch het Britsche volk, noch de Britsche regeering hebben ooit Duitsch- land willen vernietigen. Zij verlangen in tegendeel een welvarend Duitschland, om dat een noodlijdend en ontevreden Duitsch land een bedreiging is voor den wereld vrede. Indien een economisch blok in Midden-Europa noodzakelijk is voor de welvaart van Duitschland, is er geen re den, waarom Engeland zich hiertegen zou verzetten, mits het tot stand komt als resultaat van vreedzame onderhandelin gen. Het zou een andere zaak zijn, wan neer men zou pogen het door geweld of bedreiging met geweld tot stand te bren gen. DE GOUVERNEUR VAN ROME NAAR BERLIJN. Stefani meldt uit Rome: De gouverneur van Rome, prins Colonna, is op uitnoodi- ging van den eersten burgemeester van Berlijn voor een officieel bezoek naar de Duitsche hoofdstad vertrokken. Hij zal daarna een officieel bezoek aan Boedapest brengen. ELF PERSONEN IN DE DONAU VERDRONKEN. Op de Donau nabij ïsmaïl (Roemenië) hebben zich twee ernstige ongelukken voorgedaan Tengevolge van den zwaren golfslag is een boot met 18 inzittenden omgeslagen, waarbij zeven personen verdronken. Kort daarop kenterde een boot met vier inzit tenden, die allen verdronken. Nieuwe Sportzaak. Aan de auto- en rijwielhandel ven den hr S. van Strien Sr., hoek Ganzepoort- straatKeizersdijk te Goes, is thans een afdee'ling sportartikelen verbonden die geleid wordt door ziin zoon den heer S G M. van Strien. Op den hoek van het pand zijn de étalages gemoderniseerd en deze toonen thans een keur van sport artikelen, van shurts, schoenen, ballen voor voetbal, tennis, hockey enz boks- handschoenen, rackets, sticks, tot siki's en een home-trainer (roeimachine) toe Er is een keur van artikelen, in diverse kwa liteiten en prijzen te bewonderen en de op zoo gunstigen stand gelegen etalages trokken dadelijk veel belangstelling. GEVONDEN VOORWERPEN TE MIDDELBURG. Te bevragen aan het Bureau van Politie te Middelburg des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van 6 tot 8 uur n.m.: rijwielbelastingmerk, een motorduosteun. Bij vinders: kinder jasje, J. Jacobse, Oud Arnemuidsch voetpad 1; broche, Tine Vol- mer, Seisstraat 38; armbandje, mej. De Jonge, Molenberg 1; shawl en zakdoek, Bakker, Oude Vliss. weg 64; 3 briefkaar ten, T. van Walen, Singelstraat 30; dames polshorloge, L. Gideonse, Noordweg A 90, Sint-Laurens; zakdoek, J. J. Wanda, Oude Mannen en vrouwenhuis, Heerengracht; heerenhandschoen, R. Everwijn, Stations straat 11; dameshandschoen, R. Boone, Oostkerkstraat 2; hond met penning 353. A. Caljouw, Volderijlaagte 10; rijwielbelasting merk, D. Geelhoek, Leliestraat 3; jongens jas, Jan v. d. Berg, Bleek 18; ketting, Wim Verdonck, Heerenstraat 20; knot sajet, J. Zandee, Westdijkstraat 118, Arnemuiden; kapmes, H. Huibrechtse, Brakstraat 33, rij wielbelastingmerk, Kinderzorg, Veersche singel; zak uien, Hubrechtse, Stadhuishal, Markt; medaille Koninklijke Marechaussee, Izak Coppoolse, Schroeweg 32; breinaalden, C. Leonhard, Oude Kerkstraat 3; kinder- portemonnaie, B. Hoek, L. Giststraat 30; portemonnaie, S. de Schipper, Seïssingel 48; meisjesmantel, L. Louwerse, Middelburg- sche straat 9, Soeburg; muts, J. de Valk, Dampoortstraat 8; shawl, C. Wondergem, Penninghoeksingel 19; riempje, C. Heeren, St. Pieterstraat 33; padvindersriem met sleuteltjes, P. Onderdijk, Middelburgsche weg 16; Jongensregenjas, I. Polderdijk, Rijksweg A 148, Nieuw- en Sint-Joosland; snelbinder, D. v. d. Velde, Lazerijstraat 9; regenmuts in zakje, S. Geldof, Veersche weg 119; rozenkrans, C. Mes, Dam 56; muts, Kees Pluijmers, K. Geere 37; dames vulpen, J. Taal, Markt 14; vulpotloodje, I. van Riet, Heerengracht 102; dameshand- sehoen, R. Onwijn, Spanjaardstr. 13; auto sleuteltje, C. Osté, Middelburgsche straat 52 Soeburg; autoped, winkel Jamin, Lange Delft. Indien bij een der vinders voorwerpen worden afgehaald, geve men daarvan ken nis aan het Bureau van Politie. POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. (Zitting van 25 April '39.) De volgende personen waren o.m. gedag vaard: J. W. M., 33 jaar, eommissionnair te St. Annaland, wegens diefstal van een heeren- rijwiel ten nadeele van Cornelis Blokpoel, op 10 Maart j.l. te Goes. Eisch en vonnis: 3 weken gevangenisstraf. P. B., 20 jaar, werkman te Zieriksee, we gens diefstal van een rijwiel, toebehooren- de aan Cornelis Snijders, op 7 Maart j.l. te Zieriksee. Eisch en vonnis: 1 maand gevangenis straf. J. J. v. H., 40 jaar, zonder beroep te Oostburg, wegens beleediging van Izaak Boone op 28 Januari 1939 te Oostburg. Eisch en vonnis: 10 of 5 d. h. M. J. L., 26 jaar, zonder beroep te Baar land, wegens diefstal van 13 en van 12, toebehoorende aan Simon de Leeuw, ge pleegd te Baarland op 10 en 13 Maart j.l. Eisch en vonnis: 14 dagen gev. met proef tijd van 2 jaar en 15 boete subs. 10 d. h. Rectificatie. Een „slip of the pen1" liet ons gisteren schrijven dat voor de heipalen van het ge bouw voor de N V. P.Z.E.M. 250 m3 beton voor ieder noodig was; dit moest echter zijn voor de 125 palen te samen. GEBEDEN VOOR DEN VREDE. Uit Washington: Na ontvangst van een telegram van kardinaal Maglione, waarin deze namens Paus Pius XII verzoekt voor den vrede te bidden, heeft de apostolisch gedelegeerde Giovanni Cicognani alle Ame rikaansche diocesen verzocht gedurende de maand Mei „kruistochten van gebed voor den vrede" te organiseeren. MARKTBERICHTEN. Goes, 25 April. Op de graanmarkt was de aanvoer klein. Haver 7,257,50; schokkers 15,5016,25; kookerwten 11 12,25 aardappelen: bonte 2,80blauwe 3. Goes, 25 April. Veemarkt, aanvoer 61 biggen. Eierveiling V.V.Z.B. Aanvoer 125,000 Kippeneieren (gr.) 3.153.70, kl. 3.05 3,10; eendeneieren 33,10; ganzeneie ren 7,60; kalkoeneieren 4,50; parel- hoeneieren 3,50. Handelaarsnoteering: boter 0,60; eie ren 2,90; ganzeneieren 6. Noteering Z.L M.-commissiiefabrieks- boter 0,82%; boerenboter 0,70; 2e kw. 0,65; afw. kw. 0,50. Rotterdam, 25 April. Totaal aanvoer 5769. Paarden 154, veulens 8, magere run deren 1748, vette runderen 958, vette kal veren 48, graskalveren 121, nuchtere kalve ren 2040, schapen 298, lammeren 278, var kens 18, bokken en geiten 98. Vette koeien: le kw. 72, 2e kw. 58, 3e kw. 3646; Vette ossen: le kw. 66, 2e kw. 56, 3e kw. 3848; Stieren: le kw. 58, 2e kw. 50, 3e kw. 46; Vette kalveren: le kw. 110, 2e kw. 90, 3e kw. 6075; Schapen: le kw. 48, 2e kw. 43, 3e kw. 32; Graskalveren: 2e kw. 52, 3e kw. 40; Nuchtere kalveren: le kw. 30, 2e kw. 25, 3e kw. 20; Slacht- paarden: le kw. 56, 2e kw. 48, 3e kw. 37, alles per kg. Schapen: le kw. 24, 2e kw. 19, 3e jcw. 16; Zuiglammeren: le kw.-8, 2e kw. 6, 3e kw. 4; Nuchtere slachtkalverenle kw. 6%, 2e kw. 5%, 3e kw. 4; Nuchtere fokkal- voren: le kw. 20, 2e kw. 15, 3e kw. 12; Slachtpaardenle kw. 250, 2e kw. 210, 3e kw. 130; Werkpaarden: le kw. 360, 2e kw. 280, 3e kw. 140; Hitten: le kw. 260, 2e kw. 200, 3e kw. 130; Stieren: le kw. 250, 2e kw. 185, 3e kw. 135; Kalfkoeien: le kw. 285, 2e kw. 220, 3e kw. 155; Melkkoeien: le kw. 280, 2e kw. 210, 3e kw. 155; Varekoeien: le kw. 200, 2e kw. 160, 3e kw. 140; Vaar zen; le kw. 170, 2e kw. 150, 3e kw. 110; Pinken; le kw. 130, 2e kw. 110, 3e kw. 90; Graskalveren; le kw. 55, 2e kw. 35, 3e kw. 25; Bokken en geiten: le kw. 10, 2e kw. 7, 3e kw. 5, alles per stuk. Aanvoer vette koeien en ossen als vorige week, handel redelijk, prijzen als gisteren, prima koe tot 75, os tot 70. Aanvoer stie ren flink, handel traag, prijzen iets hooger. Aanvoer vette kalveren gewoon, handel kalm, prijzen als gisteren, prima tot 1,20. Aanvoer schapen en lammeren iets kleiner, handel tamelijk; prijzen als gisteren. Aanvoer zuiglammeren veel grooter, handel matig, prijzen als vorige week. Aanvoer nuchtere slacht- en fokkalveren korter, handel slee- pend, prijzen stabiel. Aanvoer paarden Iets korter, handel lui, prijzen onveranderd. Aanvoer kalf- en melkkoeien groot, han del zeer kalm,, prijzen onveranderd. Aan voer varekoeien als vorige week, handel sleepend, prijzen beste kwaliteiten iets hoo ger, overigens onveranderd. Aanvoer vaar zen en pinken als vorige week, handel traag, prijzen constant. Aanvoer graskal veren iets ruimer, handel flauw, prijzen onveranderd. Aanvoer bokken en geiten iets kleiner, handel vlot, prijzen prijshou dend. Rotterdam, 24 April. Fijne zaden: lijnzaad (voer) 78, karwijzaad 3133, koolzaad 1314, blauw maanzaad 25-26. Goes. Bevallen: C. J. Kosten, geb. IVeststrate z. te Kapelle. Overleden: L. Mange 59 j. echtgen. L. v. Liere. (D.Z.- Vlissingen. Van 2024 April. Ondertrouwd: A. de Haan 22 j. en N. Hoeijdonck 19 j. Getrouwd: J. W. Pleters 26 j. en C. E. M. M. Crijnen 28 j. F. Zurhaar 23 j. en M. Jobse 18 j. Bevallen: E. J. M. Somers, geb. Geijsen z., L. Fleurbaaij, geb. de Bree d. Overleden: C Giljam 72 j. wed. van W. M. Vermeulen, J. M. van den Berg 75 j. wed. van F. A. Bakker. (V.C.) Koudekerke. Getrouwd: A. Reijnierse 20 j. jm. en W. Kluijfhout 20 j. jd. Bevallen: A. Kluijfhout, geb. Reijnierse d., W. P. Geuze, geb. Marinissen zH. W. do W t, geb. Van de Putte d., E. de Buck, geb. Pieterse z„ M. de Witte, geb. Brasser z., M. Jobse, geb. Tevel z. Overleden: P. Schrier 75 j. wedp. van A. Keij, A Reijnierse 79 j. wed. van C. Reij nierse, P. L. Snoep 57 j. wedn, van J. M. de Jong. (V.C.) Arts, en De Heer en Mevrouw VAAN DRAGERVAN 'T HOFF zeggen, mede namens wederzijdsche fami lie, hartelijk dank voor de belang stelling bij hun huwelijk ondervon den, Rotterdain, Mathenesserlaan 300. Algemeene kennisgeving. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht kennis te ge ven van het plotseling over lijden van onzen zeer gelief den Broeder, Zwager en Oom, den Weledelgestrengen Heer Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, lid der Provinciale Staten van Zeeland, in den ouderdom van 60 jaar en 9 maanden. Ons van Uwe deelneming overtuigd houdende. Kattendijke A. BURGER— DOMINICUS. B. BURGER en Kinderen. Wemeldinge: Wed. L. DOMINICUS— DEKKER en Kinderen. Wed. F. DOMINICUS— BRUIJNZEEL en Kinderen. Schiedam: J. K. DOMINICUS. A. J. M. DOMINICUS— GABEL en Kinderen. Wemeldinge, 24 April 1939. •iReephof." De teraardebestelling zal plaats vinden D.V. op Don derdag 27 April a.s. op de Algemeene Begraafplaats te Wemeldinge. Vertrek van het sterfhuis 1 uur. SBSBECB ving. Algemeene kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze gelief de Zuster en Tante, Uit aller naam, A. J. POPPE. TH. POPPE— PAULUSSE. Middelburg, 24 April 1939. Teraardebestelling zal plaats hebben op Donderdag 27 April te 12 uur vanaf het zie kenhuis, Hierbij vervullen wij den treurigen plicht kennis te ge ven van het overlijden van onzen besten Broeder, Be- huwdbroeder en Oom, den Heer na een langdurig lijden, in den ouderdom van ruim 73 jaar. Hilversum; P. BRAKMAN. S. A. BRAKMAN— RISSEEUW. Groede:. Mej. E. J. BRAKMAN. Middelburg: Mevr. Wed. J. H. BRAKMAN- SNOEP. Breskens: Kinderen wijlen IZ. BRAKMAN- DE SMIT. Groede, 23 April 1939. Voor de vele en hartelijke blij ken van deelneming, ons betoond gedurende de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer Namens de Familie, Wed. J. H. ROMIJN— GROOTJANS. Middelburg, 25 April 1939. Burg 34. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij het overlij den van onzen geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootva der, den Heer Uit aller naam, Familie DE SMIDT. Schoondijke, 24 April 1939. Voor de vele blijken van deel neming, vóór en na het overlijden van onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mej. FR. M. RISSEEUW— VAN PROOIJE. ABR. JOH. RISSEEUW. ABR. D. RISSEEUW. M. FR. RISSEEUW. Zuidzande, April 1939. Wegens sterfgeval is WOENS DAG 26 APRIL a.s, de Limonade- fabriek van Firma N. MINDER- HOUD en het Café van P. MIN- DERHOUD te Middelburg gegarandeerd waterdicht 8.50 9.75 10.50 met gevoerde broek 7.50 9.25 10.75 12.25 PAKJES met korte broek vanaf 4.50. Middelburg. van aandeelhouderSj te houden op MAANDAG 8 MEI 1939, ten 14 ure, Houtkade 11, te Middelburg. Aandeelhouders, die deze verga dering wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen deponee- ren ten kantore van de N.V. Hen- drikse Co.'s Bankiers- en Effec tenkantoor te Middelburg, ten min ste zes dagen vóór de vergadering. De Balans en Verlies en Winst rekening over het afgeloopen boekjaar, alsmede het rapport van den accountant en de agenda der vergadering, liggen voor aandeel houders ten kantore der Vennoot schap, Molenwater 87, ter visie. Elga tapijt is een mooie en voordeelige vloerbedekking wel ke warm aandoet. Naaien en leggen geschiedt door ons vakkundig. Laat ons vrijblijvend prijs opgeven. GABRIëLSE Langviele Middelburg 60 modelkamers. Regelmatig WRIGLEY'S P.K kauwen Is een goeie gewoonte, die voor kin deren en volwassenen op eiken leeftijd door tandartsen wordt aanbevolen. p.K. culvert de adem, verfrischt de mond en hondt de tanden gaal en Bterk. Boven dien bevordert P.K. de spijsvertering. Koopt vandaag nog enitele pakje, en hondt er ateeda een paar bU de hand. Mf# Veei genot voor weinig geldt S cent. in bussen, merk „DE TWEE PIJLTJES" heeft een grote dekkracht en is daardoor voordelig in het gebruik. Profiteert van deze speciale aanbiedingen (Ook verkoop aan niet-leden) De INSCHRIJVING VAN ADSPIRANTEN ter opleiding voor Stuurman en Gezagvoerder ter Koopvaardij voor den cursus 1939, zal plaats hebben te Amsterdam, op 8 Mei a.s. te 10 uur in het Gebouw der Kweekschool, Prins Hendrikkade 189. Elders wonende adspiranten kunnen 2 Mei a.s. ingeschreven worden bij H.H. Com missarissen-Correspondent; te Haarlem en omgeving wonende adspi ranten op 4 Mei, van 912 uur. Toelatingseischen INTERNAAT; Voor externe leerlingen (uitsluitend tweejarigen cursus) gelden dezelfde toelatingseischen. Aanvragen volledig prospectus bij den Commandant der Kweek school te Amsterdam en bij ondergeteekende.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 3