M. VAN LOO, ZEELAND. SPORT, BINNENLAND. BUITENLAND, i 19.75 f 22.75 12G.75 f 32.75 en hoogei KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG. HET VLEESCHVERBRUIK IN 1938. Nieuw laagterecord. OORLOGSBROOD OP PROEF. MIDDELBURG. SOES. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. WAARBORG-KLEEDING II Handelsverdrag tusschen Duitschland en Spanje op komst FRANKRIJK. Duitsche vereenigingen^in Elzas Lotharingen ontbonden. BEURS VAN AMSTERDAM. BEURSTHERMdMETER DINSDAG. EEN BEETJE MINDER VRIJHEID VAN DRUKPERS. DUITSCHLAND Henderson zou een boodschap voor Hitier hebbenJ# Welke'den Führer er van moet overtuigen, dat Engeland geen verdere agressie zal gedoogen. Hitier al !s afgod. MUSSOLINI NAAR ZIJN* ZOMERVERBLIJF. L PORTUGur£AL" CANADA, ï'sd aaia iqmé aan Uw Shelter blijft ziehz^lf! U kunt Uw regenjas moeilijk aan 'n kleerhanger meedragen. Het eene oogenblik hebt U hem achteloos over de arm, het volgende dreigt er een bui en schiet U hem aan. 'n Shelter kan daar tegen. De onberispe lijke pasvorm en het aparte cachet, verliest Uw Shelter nooit! Ungez. MeaJ De „Vee- en Vleeschhandel" geeft in zijn jongste nummer eenige cijfers over het vleeschverbruik gedurende 1938 in ons land en knoopt daar een beschouwing aan vast, waaraan wij het volgende ontleenen: De interessantste vraag voor den slager en tenslotte ook voor producent en con sument is intusschen hoe het vleeschver bruik zich in 1938 gedroeg, onder invloed van de slachtingen voor het binnenland, den vleeschinvoer en den spekuitvoer. Voor de overzichtelijkheid zullen we hier de vol ledige berekeningen afdrukken, maar ons beperken tot de eindresultaten, te weten het totale vleeschverbruik gedurende het exclusief blikvleesch). verst In tonnen In kg per £er: j a 1000 kg hoofd le 1937 1938 1937 1938 Bch 125.028 124.009 14.53 14.25 171.583 157.914 19.95 18.16 9.560 10.350 1.11 1.19 ilvl6.680 6.776 0.78 0.78 j taal 312.851 299.049 36.37 34.33 Het totale vleeschverbruik liep dus van 1937 op 1938 terug met een kleine 14 mil- lioen kg, overeenkomende met 2 kg per hoofd der bevolking. In procenten uitge drukt bedroeg de teruggang t.o.v. 1937 5.5 procent. Het blikvleeschverbruik is in deze cijfers niet verwerkt. Reeds vroeger is opgemerkt, dat nauwkeurige gegevens hieromtrent niet bekend zijn; we meenen dit verbruik op goe de gronden echter op plm. 8.5 millioen kg of gemiddeld 1 kg per hoofd der bevolking te mogen stellen. Het totale vleeschverbruik inclusief blik vleesch gedurende - de laatste jaren geeft het volgende beeld: •Soa» c 0)2 X ■f S* 60$! «|3 sE «S3 5 O cö 3 •e S w o o O X r—O _4_5 w o cö bio .3 1928 47.2 47.2 1929 43.1 43.1 1930 43.2 43.2 1931 48.1 48.1 1932 48.5 48.5 1933 43.3 0.27 43.6 1934 42.4 1.23 43.6 1935 39.5 2.61 42.1 1936 39.5 1.02 40.5 1937 36.4 1.— 37.4 1938 34.4 1.— 35.4 Deze cijferreeks spreekt voor zich zelf. Van 1932 tot 1938 is het vleeschverbruik met 13.1 kg per hoofd gedaald of wel met 27 pet. Naar het Vad. verneemt, worden op het oogenblik proeven genomen met brood bestemd voor oorlogstijd, dat aan een aan tal personen, die zich daartoe bereid heb ben verklaard, ter keuring wordt toege zonden. Het brood is vervaardigd uit tar we, rogge en aardappelmeel. Aan het eind van de proef zullen zij, die er aan hebben deelgenomen hun bevindingen in rapporten neerleggen. TELEURGESTELDE INSTRUCTEUR VERLAAT NATIONALE LUCHTVAART- SCHOOL. Naar de Tel. verneemt, heeft de heer S. de Mul, chef-instructeur der afdeeling Am sterdam van de Nationale Luchtvaart- school, met ingang van 1 Juni a.s. ontslag aangevraagd, daar hp naar Bandoeng denkt te vertrekken, waar hem een commercieele betrekking wacht. In een onderhoud verklaarde de heer De Mul o.m.: Eerlijk gezegd, heb ik hier een groote teleurstelling ondervonden, ten gevolge van de geringe animo voor vliegen bij het Ne- derlandsche volk. Slechts een zeer klein Wie zijn autoped is dat? Op het politiebureau is een autoped ge deponeerd, die men gaarne aan de eigena res of den eigenaar zal teruggeven, als zij of hij zich aanmeldt. Benoemd met ingang van 29 April 1939 tot kantoorknecht bij den P.T. en T.- dienst de besteller J. A. Montaan van het P, T. en T.-kantoor alhier. DE RAADSVERKIEZING. De anti-rev, lijst. Det anti-rev. candidaatlijsü voor de ver kiezing van leden van den gemeenteraad is als volgt samengesteld: 1 J. Laport (afjtr.); 2 G. Eckhardt (aftr.); 3 R. Zuidema; 4 J. Steketee; 5 A. de Lange; 6 A. Vingerling; 7 J. J. van den Berg; 8 W. J. G. Doeselaar; 9 J. M. van Riet1; 10 A. Remijnse. DE MTDZA. Naar wij vernemen is ook te dezer stede een afdeeling van de „Midza" (Midden standszaken) opgericht. Tot voorzitter werd de heer A. P. M. Witkam benoemd. De „MidzaV telt reeds af deelingen in ver scheidene steden en moet daar met! veel succes werkzaam zijn. Bedoeling is het koopen in de middenstandszaken in eigen stad te bevorderen, waartoe de aangeslo ten winkeliers Verschillende attracties aan het koopen bij de combinatie verbin den. SINT-LAURENS. Onder voorzitterschap van dokter H. A. de Boer had Maandag avond de jaarvergadering plaats van de Luchtbeschermingsvereeniging welke druk bezocht was. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat de vereeniging 240 leden telt en uit dat van den penning meester dat het kassaldo 88 bedraagt. Het hoofd van den luchtbeschermings dienst ir. J. Volkers, hield vervolgens een causerie over de verschillende aanvalsmid delen en soorten bommen, waarna hij het gemeentelijk luchtbeschermingsplan be sprak en de daarover gestelde vragen be antwoordde. De voorzitter gaf een overzicht van de taak der vereeniging en over het zoo juist verschenen rapport van de commissie, waarvan de Commissaris der Koningin in Zeeland voorzitter is. Voorts werden een tweetal gasmaskers ter bezichtiging ge steld, welke door tusschenkomst van de vereeniging voor den lagen prijs van 5 en 3,85 kunnen worden aangeschaft. En kele leden gingen over tot aankoop, terwijl gedurende 8 dagen Snog gelegenheid is, bij den secretaris een bestelling op te ge ven. Vervolgens werd nog een demonstra tie gegeven met lichtgevende speldjes, waarvan de prijs 0,25 bedraagt. Eenige personen gaven zich op als vrij williger voor den luchtbeschermingsdienst. Een aantal gedragsregels voor iederen Nederlander werden uitgereikt, terwijl besloten werd in den a.s. winter lezingen over de luchtbescherming te houden. IERSEKE. De anti-rev. kiesver. stelde tot candidaten van den Raad: 1. J. C. Cor- nelisse ,aftr.; 2. Ph. Bom; 3. A. Koppe; 4. J. L. v. Dijk; 5. Jac. Nieuwenhuizen; 6. Jan van Putten; 7. P. Bustraan; 8. A. de Putter; 9. L. Stoel; 10. H. Vendeville. WOLFAARTSDIJK. De stemming voor de'verkiezing van den Gemeenteraad alhier zal niet plaats hebben op 14 Juni -zooals reeds gemeld, doch op 21 Juni. WATERLANDKERKJE. De Roomsch-ka- tholieke Staatspartij heeft als candidaten aangewezen voor de a.s. gemeenteraadsver kiezing de heeren: le C. B. Tas (aftr.); 2e A. A. Buyck, 3e J. B. Aers, 4e A. J. de Poorter, 5e C. C. B. Tas en 6e J. F. Feij- naut (aftr.) Wethouder A. H. de Milliano wenscht zijn mandaat niet hernieuwd. roem der Nederlandsche Kieeding Industrie De roem i Wtt:: 11 alléén bij (Ingez. Med.) percentage van de jongelui, die daarvoor in aanmerking komen, meldt zich aan voor de opleiding bij de N.L.S. De heer De Mul zal als chef-instructeur waarschijnlijk worden opgevolgd door den heer Postma. DRIE JEUGDIGE DIEVEN GEARRESTEERD. Gisteren bood in een goudsmidswinkel aan de Boekhorststraat te Den Haag een varensgezel een gouden horloge met ket ting te koop aan, hetgeen voor den winke lier aanleiding was om de politie te waar schuwen. Toen de man, die op verzoek van den winkelier legitimatiepapieren was gaan halen, daarmede terugkwam, liep hij in de armen van de politie, die hem arresteerde. Daar hij verklaarde, het horloge in op dracht van den 18-jarigen J. P. te koop aan te bieden, heeft de politie dezen P. aangehouden. Na verhoor bekende hij het horloge van zijn vader te hebben gestolen. De vader heeft hiervan klachten gedaan. Tevens kwam aan het licht, dat P. nog meer op zijn geweten had. Tezamen met den 18-jarigen lossen werkman J. T. en den 16-jarigen N. V. had hij enkele weken geleden na opensluiting uit een rijwielzaak vijf dynamo's gestolen, welke later zijn verkocht. J. T. bekende bovendien enkele maanden geleden een rijwiel te hebben ontvreemd en eveneens verkocht. De varensgezel, die de oorzaak van deze aanhoudingen was, bleek onschuldig te zijn. De drie jeugdige delinquënten zijn in bewaring gesteld. ONWEER BOVEN BAARN. Tijdens een kort doch hevig onweer is in den afgeloopen nacht te Baarn de bliksem geslagen in een boom aan de Faas Elias- laan, zonder dat deze omviel. De luchtdruk was evenwel zoo hevig, dat van zes villa's in deze laan ruiten werden vernield. Van drie dezer huizen bleef letterlijk geen ruit heel. JONGE VROUW DOOD GEVONDEN. Onder verdachte omstandigheden. Gisteravond werd te Dreume'l een 25- jarige vrouw in haar woning dood gevon den. Bij het onderzoek tot vaststelling van de doodsoorzaak kwamen eenige om standigheden aan het licht', waardoor twij fel mogelijk was of de overledene wel een natuurlijken dood" was gestorven. De po litie werd gewaarschuwd en op last van de justitie is het lijk in beslag genomen ten einde een nader onderzoek in te stel len naar de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden. VOETBAL. WEDSTRIJDPROGAMMA Z.V.B. Zondag, le kl. B. Goes 3Middelburg 3, DomburgKruiningen I, De Noormannen- Ierseke, De Zeeuwen 3Zeelandia 3, R.C.S. 2Vlissingen 3, WalcherenHansw. Boys. le Kl. C. Terneuzen 3S.V.O., Sluiskil 2- Hontenisse. le Kl. A (res.) Breskens 2—Schoondpke, AardenburgGroede. le Kl. B (res.) IJzendijke 2Biervliet 2. le Kl. C (res.) Schoondijke 3-Breskens 3, Aardenburg 2Groede 2. Overgangski. CortgeneMiddelburg 4, De Zeeuwen 4R.C.S. 3. 2e Kl. B. Axel 3Hontenisse 3, B.K.V.V. 2—Corn. Boys 2, Hulst 2Terneuzen 4, Ria 2—S.V.O. 2, Sluiskil 3—Hoek 1. Het A.N.P. meldt uit BerlijnBinnen kort zal een nieuw handelsverdrag gesloten worden tusschen Duitschland en Spanje. Het tijdschrift „Sud-Ost-Echo", dat dit bericht publiceert, zegt uit bevoegde Duit- sche kringen vernomen te hebben, dat dit verdrag waarschijnlijk eenzelfde strekking zal hebben als het onlangs tusshcen Duitsch land en Roemenië afgesloten verdrag. Het zal in de eerste plaats streven naar de exploitatie der rijkdommen aan delf stoffen in den Spaanschen bodem. In dit verband wijst bovenvermeld tijd schrift er op, dat tot aan het uitbreken van den burgeroorlog, Spanje uitsluitend grondstoffen leverde aan de industrieele landen van West-Europa. Spanje heeft in zijn bodem verschillende delfstoffen, als kwik, pyriet, welke zeer belangrijk zijn voor de oorlogsindustrie, voorts homatiet, wolfram, antimoon, enz. DE DUITSCHE VLOOT IN DE SPAANSCHE WATEREN. Reuter meldt uit Gibraltar: De Duit- sche vloot, die thans in de Spaansche wate ren kruist, wordt Donderdag te Algeciras, vlak bij Gibraltar gelegen, verwacht. De Spaansche autoriteiten treffen voorberei dingen voor feestelijkheden. De „Petit Parisien" bericht uit Straats burg, dat een decreet, waarbij de drie Duit sche bonden in Elzas-Lotharingen zijn ont bonden, door de vaderlandslievende bevol king met vreugde is begroet. Reeds lang had men zich erover verwonderd, dat de regeeringen deze twijfelachtige elementen rustig liet begaan. De drie vereenigingen zijn de „Jungmannschaft", de „Bund Erwin von Steinbach" en de „Elsaessischer Volks- bildungsverein". De eerste vereeniging is gesticht in 1931 te Straatsburg en staat onder leiding van den Straatsburger advocaat Herman Bick- ler. De vereeniging is georganiseerd als de Duitsche para-militaire organisaties en heeft vaandels, standaarden en armbanden, waar op een Wolfsangel is aangebracht. De „Bund Erwin von Steinbach" voert Duitsche propaganda onder het mom een toren te willen bouwen op den kathedraal van Straatsburg. De leider van deze ver eeniging is dr. Fritz Spieser, die op het kas teel Hunenburg bij Saverne woont. Hjj ver- eenigt zijn volgelingen, om hen op te voe den in de Duitsche cultuur en aan te spo ren tot verzet tegen assimilatie. Het kas teel heeft hem ongeveer twee millioen fran ken gekost, terwpl hij zelf over geen for tuin beschikt. Hjj heeft in Duitschland op kosten van den propaganda-diefist gestu deerd. De „Elsaessischer Volksbildungsverein" geeft geschriften uit, waarin wordt ver klaard, dat het Duitsch moedertaal van de Elzassers is en dat het dialect van den El zas slechts een onderdeel is van de taal van Goethe. De leider is dr. Ross, die thans te Nancy gevangen zit wegens spionnage. Ook deze vereeniging beschikt over belangrijke geldelijke middelen. (Amsterdam 1936-3% 97%—97% Zeeuws. Hyp. B-3% 95%94 Cities Service Cy. P. 1958 5 52%52% A Amsterd Bank 114%116 A Ned. Gist- en Spiritusfabr. 380395 A De Schelde N.B. 40—38 C Am. Smelt en Ref. 29%29% A Houth. Alberts 83% C Chesapeake en Ohio 2423% C Pref. Kansas City South 12^-11% C Union Pac. Rr. 67%68 C Int. Nickel Cy. 34—34 Ned. 38 1000-3 96%—96% O. Indië 37 1000-3 94%—94 Engeland 1960-90 4 74%—74% A Koloniale Bnk. 151150 A N.I. Hbk. 600 112—114% C Ned. H. M. 1000 118%—123% A v. Berkels Pat. 4343 C Calvé-Delft 77—79% A Lever-Bros Unilever 123125-28 A Philips Gem. B. afg. 188189-87% C Am. Car Foundry 16%16%-% C Anaconda Cop. 18%18-% C Bethlehem St. 42%—41%-42% C Kennec Copper 23%22%-23 C Rep. Steel 11%—11%-12 C U. States St. C. 36-35%-% C North Am. Cy. 16%—16% A Kon. Petr. Mpij. 294%—287%-89%' C Contin. Oil Cy. 16% C Phillips Petr. Comp. 25%24% C Shell Union O.C. 8%—8%-8% C Tide Water Ass. Oil 9%— 9%-9% A Ned. Scheepv. U. 102%—104%-% A H.V. Amsterdam 400%400-401% A Java Cult. My. 192196-98 A N.I. Suiker U. 208%—211-14 A Deli Batavia 149%146-50 Deli Mij. 1000 177%—177-81 hva - Markt Philips - Schepen - (Wettig Unilever KoninkL Amerika Rubber Tabak - Obl.Markt Suiker gedeponeerd 1 A Senembah 168% C Baltimore en Ohio 44 C Southern Pac. Cy. 9%9% A Southern Rlw. 10%—10% A Amst. Rubb. C. 183%—180-83 A Deli-Bat. Rubb. 121%—123%-24% A Hessa Rubber 9293 A Serbadjadi S.R. 80—80. WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Parps Brussel z New-York Havas meldt uit Parijs: De Staatscou rant publiceert vandaag een decreet, tot wijziging van de wet van 1881 op de vrp- heid van drukpers in dier voege, dat alles, wat aanspoort tot haat en wat Franschen ophitst tegen Franschen als verraad zal worden beschouwd. Het behoud van de bur gerlijke vrijheden moet gepaard gaan aan het beschermen van het openbaar belang en derhalve mag de gelijkheid der burgers met om redenen van ras of geloof worden verbroken. Beleediging van groepen perso nen om redenen van ras of geloof zal ge straft worden met gevangenisstraf variee- rend tusschen een maand en een jaar en een boete van 500 tot 10.000 franken. Vervolgens wordt een decreet gepubli ceerd, strekkende tot het tegengaan van buitenlandsche propaganda. Hierby wordt degenen, die direct of indirect ondersteu ning uit het buitenland aanneemt tot het voeren van politieke propaganda bedreigd met gevangenisstraffen van zes maanden tot vijf jaar en boete van 1000 tot 10.000 franken. Ieder, die gelden uit het buiten land ontvangt, bestemd voor een publici- teits-lichaam is verplicht binnen acht dagen hiervan kennis te geven. Reuter meldt uit Londen: Men verwacht te vanochtend hier, dat de Britsche ambas sadeur te Berlijn, Sir Neville Henderson, die gister naar de Duitsche hoofdstad te rugkeerde, vandaag een bezoek zou bren gen aan den Duitschen minister van bui tenlandsche zake,n Von Ribbentrop. De diplomatieke correspondent' van Reuter voegt hieraan toe,, dat de ambassadeur van de gelegenheid gebruik zal maken om den nadruk te leggen op zekere punten van de Britsche politiek, hierbij ingesloten het vaste besluit, dat weerstand zal worden geboden aan iederen nieuwen aanval. Ook zal de ambassadeur waarschijnlijk duide lijk maken, dat in geen omstandigheden een omsingeling van Duitschland is be doeld. De Britsche politiek is een politiek van vrede, doch de gevaren, welke na de jongste gebeurtenissen zijn gerezen moe ten tan einde komen. Britsche persstemmen. Ten aanzien van het terugkeeren van den Britschen ambassadeur naar Berlijn schrijft de „Times", dat de Engelsche re geering in deze critieke dagen een verte genwoordiger te Berlijn wil hebben, die in contact kan treden met de Duitsche leiders, zooals alleen een ambassadeur dit kan. Volgens de „Daily Mail" moet sir Ne ville Henderson te Berlijn zeggen, dat de Britsche regeering den militair el n dienst plicht zal invoeren. Dit' zal by Hitler veel gewicht in de schaal leggen, omdat het bewijst, dat de Britsche garanties geen holle woorden zijn. De diplomatieke redacteur van het blad voegt hieraan toe, dat Henderson bovendien moet verzekeren, dat Engeland bereid biyft Duitschland de voorziening van grondstof fen te vergemakkelijken. Ten aanzien van het invoeren van den militairen dienstplicht schrijft de „Times" dat men niet vergeet, dat de regeering in dertijd beloofd heeft geen dienstplicht in te zullen voeren, doch toen kon men de huidige spanning niet voorzien. Het blad voegt hieraan toe, dat de leiders van de Arbeiderspartij weinig voelen voor dienst plicht, doch heit is niet zeker, dat hun aanhangers hierin zullen volgen. Onder invloed van de gebeurtenissen kan .de meening dikwijls snel omslaan. UITBREIDING VAN RADIO UITZENDINGEN IN VREEMDE TALEN. O.a. in Afrikaansch. Nadat kort geleden reeds de radio-uit zendingen in de Engelsche taal waren uit gebreid, zullen van 25 April af ook dage- Ipks nieuwsberichten worden uitgezonden in het Arabisch en het Afrikaansch. Heden. Gister,- 8.81 8.81%' 75.50 75.55 4.98% 4.98% 31.67 31.67% 1.88% l.S In het feestnummeL dat „Das Schwarze Korps" by gelegenheid van den verjaar dag van den „Führcju" heeft uitgegeven, komt ook een reeks correspondenties voor, waarin verschillende ipersonen verklaren, wat de „Führer" voo)r hen beteekent. Deze correspondenities verraden een hoogst merkwaardige - mentaliteit. Zij zpn ook daarom van belantg, omdat, zooals men weet, steeds weer in Duitschland verze kerd wordt, dat het a.nationaal-socialisme den godsdienst niet wil invangen. De redactie van „Das ,§chwarze Korps" had zich tot haar lezers gewend met het verzoek, te zeggen,' „wat de ü„Führer" voor hen is en welke rol hij speelt! in hun gees telijk en materieel bestaan eiU in hun ge- heele persoonlijke voorstellings wereld." De ontvangen antwoorden iJ«9n buiten gewoon leerrijk. f Een vader van zeven kinde:£'en schrpft,- dat de „Führer" voor hem aUles is- "Hö is ons geloof en hoopHij i s voor mpn kinderen de zichtbare persoon, welke men bps vroeger als kinderen in 'God poogde voor te stellen." ii Een moeder verklaart, hoe d.9fi „Führer" aan haaf leven richting en doel &af- God" loos zouden wij, Duitsche mensc. l\len> Se~ worden zijn? Nooit zag ik de gïoddelpke macht zoo nabij als in de grooti ieid vam den „Führer". £1 Een vrouw uit de Ostmark nschrjjft: „Wat me de „Führer" schonk, ï>'s nie^ slechts een politieke wereldbesch cowing, doch ook een godsdienst! Hp schonk mÖ een geloof, dat ik eigenlijk nooit, zelfs a's kind niet, bezeten heb. Het is het "gelor.0,)^ aan onszelf, aan onze kracht, aan onze' Sr°°t- heid, het geloof aan de geheim kracht van het bloed, den vaderlarr' bodem en de Duitsche natie". -h Weer een ander schrijft: „Zoo vfo1. ge~ loovig vertrouwen als ik in mijn kinds heid tot God bad, geheel do.ordrang'S van zijn goedheid en almacht, zoo zie ikv" thans tot den „Führer" op. Voor een zekeren Adolf R. uit I 7rank" fort beteekent de „Führer": dat, waaj' Yoor een fanatieken en streng gelo^ov'gen mensch het woord God beteekent" „r^'n ee? Hans W. uit München verhaalt, dat te >en af- beelding van den „Führer, als mijn 5CheP" per" zoowel in zijn werkkamer als i salon hangt en dat iedere blik er rAop in hem dat bewerkt, „wat vrome mer n blijkbaar in diep gebed ondervinden' zinnige idschen Stefani meldt uit Rome: Mussolini zich vanochtend in een door hemzelf! stuurd driemotorig vliegtuig naar Foi vandaar naar zijn zomerverblijf te I della Caminate begeven. heeft be- ~ii en tocca EEN AVISO VOOR DE SOVJETS0^ c. 15 aza^me- -« o r au v i wi» M.T juj KTCf V tPMU AOjg Stefani meldt uit Livorno: Vannac. de aviso „Taschkent", welke op de maza werven alhier voor rekening der Sor JGL vjet- regeering gebouwd is, naar Odessa trokken. Tijdens de proefvaart heeft hi vaartuig bewezen, het snelste ter were: h;d r zijn. 0 t DRIE DOODEN BIJ VLIEGONGELUK! T°rl Te Vizeu is een vliegtuig brandend neer gestort. Drie inzittenden zijn verbrand. ■ÏV HET BEZOEK VAN HET BRITSCHE KONINGSPAAR. Een politieke wapenstilstand afge kondigd. Teneinde het Britsche koningspaar waar dig te ontvangen maakt het Canadeesche parlement zich gereed een politieke wapen stilstand af te kondigen. Lang en breed is gesproken of de zittingen van het parle ment voorloopig moesten worden gestaakt, dan wel dat het parlement verdaagd zou worden. Minister-president Mackenzie King ver klaarde, dat het parlement gedurende het bezoek niet bijeen moest komen, teneinde alle leden in staat te stellen hulde te bren gen aan het koningspaar en omdat het ge- heele land wenschte, dat de partijstrijd ge staakt zou worden. De wapenstilstand om vat ook verkiezings-vergaderingen, hetgeen des te opmerkelijker is, omdat men in het najaar verkiezingen verwacht.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 2