NIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) i tytrovïttctme ^eetixirgcfye Langs oitze bewaakte grenzen. Invoering van den in Engeland dienstplicht wordt overwogen. ÏT Van de Eemsmond tot Zevenaar, van Zevenaar tot Bergen op Zoom en overal langs de kusten staan de grensbataljons en de manschappen der kustverdediging gereed Nederland tegen eiken indringer te verdedigen. De Koningin op het Paleis Soestdijk. Chamberlain's „omsingelings- politiek" aan het mislukken Parijs is echter optimistisch Om 11 uur 20 Vrijdagmorgen komt de Rijksdag bijeen. J. A. Dominicus f De Britsche regeering zou gister reeds in beginsel hebben uitgemaakt, dat de invoering wenschelijk is. O 1° i5 In IS. er tal b. .C. pi. ro >o ale .0., ris De pr. ok- h. pr. een Ipr. en 7.V. Ten Na- I Mij. toie Dagblad. Uitg. N.V. De Midjb Bureauxte MIDDELBURG: Telefoon Redactie 269, te GOESTurfkade Tel. 77. Abonnementsprijs voor Midd b f 2.30,, elders f 2.50 per abonnementen in Middelbur, Ad(| kil 3 urgsche Crt. Pieterstr. 28, istratie 139; stgiro 43255. urg en Goes rtaal. Week- er> Goes 18 ct. NUMMER 97. TWEE BLADEN. DINSDAG 25 APRIL 1089. EERSTE BLAD. 182e JAARG. Advertentrën 30 ct per regel, ingezonder, mededeelingen 60 ot p. r. Bij contract lager Tarief op aanvraag. Familieberichten en dankbetuigingen minimum f 2.70. „Kleine Advertenties", max. 6 regels, 75 cent, bij vooruitbetaling. „Brieven, of adres bureau v. d. blad" 70 ct extra. Bewijsnummers 5 ct. venaar tot B<; kust van Hoe in klei, in (Van onzen specialen verslaggever) „Heeren, geeft uw oogen goed den kost, vraagt u my gerust als u iets niet begrijpt of nadere toelichting wenscht al zult u nuj ten goede houden, wanneer ik op enke le vr.igen het antwoord schuldig moet blij ven, om redenen, die ge ongetwijfeld zult billijken. En natuurlijk op u allen de verplichting, in uw versUgen geen plaats namen of troepenonderde,iPT1 *e vermei- Me, enkele kapitein van den general §taf j paters de excursie in, welke ten &el hgd een groot aantal journalisten, enkelen lihnoperateurs en fotografen iets te too»len van de uitge_ breide afweer,naatregele:^ we,ke in deze dagen van internationale hoogspannjng ge_ troffen zijn aan onze lai\d_ en zeegrenzen. Onder kapitein Paters' Voortreffelijke lei ding zwierven wij drie dagen ,ang eerst langs onze Oostgrens, veWgens door fcet Brabantsehe land de Zuié, Igrens volgend, om te eindigen aan de Noord, dzeekust. En over al waar wij kwamen, f.< J I ,n het Zuiden met minder dan in het Oo csten, aan de kust even goed als langs de 1»,-. ïndsgrenzen, overal von den wy de jonge' ,*is van de grensbataljons paraat, figuurlijk.' gesproken met den vinger aan de trekker van karabijn, lichte dan wel zware mitr, .ailleur of achter het vizier van een pants:- serwagen-afweergeschut, de scherpe patron,' pn vlak bij de hand, op het eerste alarmsïg maal bereid en gereed, onze onafhankelijkhe ;id tegen welken mdrmger ook te verdedig Ten. Van den Ecrte nsmond tot Zevenaar, van Ze- érgen op Zoom, en langs de van Holland tot Den Helder, Veen en stuivend zand, vonden wij de mitri weerschutt<riIleurnesten' de l>utten voor sc~ gwamouiiJrTS' luchtafweergeschut in goed gen aan d<ierde opstellingen, trotiel-ladin- fundeerde f hoornen en ijzeren in beton ge- Geen opwJhindernissen voor pantserwagens, der, die v'kkend beeld voor den Nederlan- is, maar jiui nature een man des vredes óóit, dan pan den anderen kantzoo prijs stelleWeldt het nu, te toonen, dat wij volk, eigei" te blijven wat wij zijn: een vrij „li meester, niemands knecht! In snelt sen ons di;> vaart brachten de militaire bus- rig punt L>n eersten dag naar een willekeu- wacht, daan de oostgrens waar een schild- zijn eerbo bajonet op het geweer, correct en dezen>wijzen bracht aan onzen mentor, dige wijz vervolgens op de gepast-vrijmoe- stad kenn, welke het kind van de groote „Ja, kuerkt, te woord stond: Het etenpitein, we hebben het hier goed. bracht, e wordt met den keukenwagen ge- klagen." n over de ligging mogen we niet „Hoevt „Drie,el dekens hebben jullie?" „Dan kapitein!" hebben. :ullen jullie geen last van de kou „Nee 3n heb je al in den bak gezeten?" nog kortapitein, maar dat kan natuurlijk Des s<en! gehoudcjiidwachts oogen twinkelen van in- Paters pret, vooral wanneer de kapitein en hemem lachend op den schouder klopt, goed opaderlyk vermaant: „Pas dan maar Inmicj dezen v|els is de eerste-luitenant, die op kwipruitgeschoven post het bevel voert bruingée figuur, kwartiermuts op den pitein tanden kop zich aan onzen ka- dat hijlmen voorstellen, hoogst verbaasd, aan e4ijn stelling moet gaan verklaren erger ;j gezelschap louter „burgers", ja operatt, dat hij het moet gedoogen film- mitraif s en fotografen toe te laten in zijn nietpArnesten, P.A.G.-stelling, en bij zijn Tntploffingstof geladen boomen". kSjar de stralende zon op de tuniek van ofmjn Paters het kenteeken van den bezw van den generalen staf smelt alle -hl/en weg: orders van het hoofdkwar- tiêV. En zoo krijgen we dan een inzicht in de wijze waarop men langs een vrij druk ken weg zonder dat het verkeer veel hinder ondervindt, en met betrekkelijk eenvoudige middelen, een sterk steunpunt inricht, waar een eventueelen tegenstander het eerste hal kan worden toegeroepen. Asperges van meer dan 100 kilo! Op het wegdek zelf is reeds op een smallen doorgang voor het verkeer na de uit „asperges" bestaande tankversperring aangebracht. Asperges die met hun 120 tot 150 kg gewicht een gemotoriseerden vijand knap zwaar op de nuchtere maag zullen liggen! Het zijn ijzeren balken, die onder een hoek van 45 graden gezet werden in de daartoe dienende betonnen putten. Zoo'n dubbele rij van betonnen putten vindt men tegenwoordig op eiken grooten verkeers weg, ook meer landwaarts in. Ze zijn af gedekt met losse betonnen paaltjes, welke door middel van een ijzeren haak verwij derd kunnen worden. Twee of drie man namen nu den ijzeren balk, de zg. asperge op, en laten deze in den put zakken. Onder aan den balk zitten de „vinnen", die bij naar omlaag glijden van den paal toeklap- pen, vervolgens uitgezet kunnen worden, waardoor 't weer omhoog trekken van den balk belet wordt, tenzij men even den ter zijde aangebrachten knop indrukt, maar die wordt natuurlijk „in tijd van nood" verwij derd. Bovendien wordt in dit laatste geval de put volgegooid met beton, zoodat de as perge wel stevig verankerd ligt!" Vóór de versperring zijn aan beide kan ten van den weg tegen de boomen ladingen trotiel aangebracht. Eén druk op den knop kan deze ladingen springstof tot ontplof fing brengen, met het gevolg, dat de boo men met de kruinen twee aan twee in el kaar dwars over den weg vallen. Boven dien is de lading zóó gekozen, dat de stam men niet afknappen, maar één geheel blij ven vormen met den tronk, waardoor het opruimingswerk nog weer extra bemoeilijkt wordt. Terloops vermelden wij nog, dat de slooten langs den weg verbreed en uitge diept zijn. Het spreekt vanzelf, dat op een derge lijke hindernis, waar een aanvaller even wordt opgehouden in zijn opmarsch, vuur dient te worden gebracht, anders zou haar nuttig effect" verloren gaan. En daarom staat, vrij onopvallend langs den weg, be hoorlijk gedekt tegen viiegerzicht, een 4,7 anti-tankgeschut, dat door de infanterie wordt bediend. Terzijde van de versperring, midden in de velden, en geheel onzichtbaar, bevinden zich de mitralleur-nesten, en grillig verspreid daartusschen de opstellin- lingen voor de geweerschutters. Boven het kalf en de geit „Waar zijn uw manschappen gelegerd, luitenant?", vraagt kapitein Paters. „Komt u maar mee!" In de aan een zijweg gelegen boerderij vinden een tiental manschappen hun kwar tierboven het kalf en de geit! In de ruime deel is een tusschenverdieping aan gebracht, en hier spreidden de jongens van het grensbataljon hun wolletje, juist boven de plaats waar het jonge vee een plaatsje kreeg. „Veel aanspraak heb jé daar ook al niet aan", merkt een der journalisten op. Maar dat geven de „jongens" niet toe: Niks hoor! Ze hebben hun eigen taaltje, en we weten precies, wat ze willen". Overigens, al is er dan in het Carlton- hotel méér comfort, de infanteristen heb ben het hier best naar hun zin, en we kun nen er ons van overtuigen: de geest is goed Nog dienzelfden middag bekeken we de verdediging van een der vaste bruggen over een van onze groote rivieren. Ook hier een „asperge" borstwering dwars over het wegdek, met een smalle opening voor het verkeer, waakzame korporaals van de mili taire politie aan weerskanten, en beneden, in de uiterwaarden, de mitrailleurschutters in hun dekkingen. Een adjudant komt ademloos toesnellen: „Hier mag volstrekt niet gefotografeerd worden heeren". Maar kapitein Paters verklaart hem de zaak en stelt hem de reeds gebruikelijk geworden vraag: „Hoe is de geest onder uw manschappen, adjudant?" „Uitstekend, ka pitein. Vooral nu ze weer met verlof mo gen, zijn ze allemaal best te spreken". „Ja, dat is een belangrijk ding!" Een laatste indruk van dezen eersten dag: langs de gracht van een tot uiterste afweer ingericht fort, waar naar alle kan ten de- vuurmonden dreigend gericht <eijn staat in de gulden stralen van de onder gaande zon een soldaat rustig te visschen. Onze jongens zijn paraat, inderdaad, maar last van hun zenuwen hebben ze niet! Vandaag heeft H. M. de Koningin een bezoek gebracht aan het paleis Soestdijk, vanwaar zij tegen den avond zal terugkee- ren. PRINS BERNHARD AAN BOORD VAN DE „TROMP". Vanochtend arriveerde Prins Bernhard in Den Helder voor het meemaken van oefeningen aan boord van H. M./s flottiel jeleider „Tromp." Om elf uur kwam de Prins per auto uit Soestdijk, vergezeld van den adjudant van H M. de Koningin, kapitein-luitenant ter zee jhr. E. J. van Holthe en zijn adjudant kapitein J. K H. de Roo van Alderwe- relt. Bij zijn aankomst werd de Prins verwel komd door den marine-commandant, schout bij nacht H. Jolles, die met zijn adjudant, luitenant ter zee eerste klasse B. J. Velderman, ter begroeting aanwezig was. Terstond begaf de Prins zich met den marine-commandant en zijn gevolg aan boord van de commandantssloep, waarop de Prinselijke standaard werd geheschen De sloep zette daarop koers naar de ree de, waar Hr. Ms. „Tromp" onder stoom lag, Aan boord van deze flottieljeleider zal de Prins; den geheelen dag de oefeningen bijwonen. De vrouw is zwak, zegt men, zij ver mag geen kommer en zorgen te dra gen: men moet in liefde met de zwak ken omgaan. Onwaar! onwaar! De vrouw is even sterk als de man, mis schien sterker! Volgens de Duitsche bladen dan altijd. Men meldt uit Berlijn aan de N.R.C.: De meeste Berlijnsche bladen kwamen gisteravond in hun beschouwingen tot de conclusie, dat de nieuwe politiek van Cham berlain, de z.g. omsingelingspolitiek, aan het mislukken is. Om zulks aan te toonen, moet allereerst het resultaat van de Ita- liaansch-Zuid-Slavische besprekingen te Ve netië dienen. Hierbij worden twee soorten van onaf hankelijkheid tegenover elkaar gesteld, waartusschen de staten van Zuid-Oost- Europa kunnen kiezen. De door Engeland gewenschte en in bepaalde gevallen gewaar borgde schijnbare onafhankelijkheid, welke in waarheid dient om spanningen te ver duurzamen, welke in het belang zijn van Frankrijk en Engeland en waarvoor de ge waarborgde staten offers moeten brengen. Daartegenover wordt de ware of positieve onafhankelijkheid gesteld, welke op solide wijze wordt gewaarborgd door de samen werking met volken die in hetzelfde levens gebied wonen (Italië en Duitschland)Door het kiezen van dezen laatsten soort onaf hankelijkheid door Zuid-Slavië (of de om standigheden nog ruimte tot „kiezen" la ten, komt er voor het effect niet op aan), door zijn aansluiting dus bij de spilmogend- heden en als gevolg daarvan toenadering tot Hongarije, verliest Roemenië een steun tegen de revisionistische eischen van Hon garije. Deze worden daardoor automatisch meer tegen Roemenië geconcentreerd. Zulks wordt te Berlijn even goed als elders er kend, maar uit den aard der zaak anders gewaardeerd. Naast de nauwelijks anders te verwachten ontwikkeling in het weste lijk deel van het Balkan schiereiland hecht men hier groote beteekenis aan de tegen voorstellen van Rusland. Moskou heeft de spies omgedraaid, zegt de Angriff. Het vre- desfront, zooals Moskou dat ziet, heeft een andere gedaante dan Chamberlain en Dala- dier zich het hebben voorgesteld. Op grond van dergelijke overwegingen gooit de Deutsche Aligemeine Zeitung een vischje uit naar Engeland, welk land terloops gezegd een kalmer Duitsche pers heeft dan eenige dagen geleden. Lon den beklaagt zich erover, zoo zegt de D.A. Z., dat men in Duitschland ten opzichte van Engeland zulke bittere gevoelens koestert. Engeland heeft het zelf in de hand om de oorzaak van deze bitterheid weg te nemen. Daartoe behoeft het slechts, nu de omsin gelingspolitiek tot teleurstelling leidt, zijn eigen zenuwachtigheid te overwinnen, op dat de weg weer vrij worde voor rustig overleg. Dit zal misschien gebeuren zegt de D.A.Z. met den terugkeer van den Engel- schen ambassadeur naar Berlijn. Havas meldt uit Parijs: De besprekingen met Rusland, zoowel als die met Polen en Roemenië hebben een gunstig verloop. Uit hier ontvangen inlich tingen blijkt, dat de banden tusschen Roe menië en Polen nooit zoo nauw zijn ge weest. De besprekingen met Turk ij e,die eenveiligheids- stelsel voor het oostelijke deel der Midde1 1 andschezee ten doel hebben, hebben vrijwel tot resultaat ge leid. Wat de besprekingen tusschen Engeland. Frankrijk en Rusland betreft: De Fransche voorstellen schijnen gebaseerd te zullen zijn op een regeling, die, zegt men hier, tot stand zal komen. De in Engeland waar neembare evolutie in de richting van dienstplicht zal 'n gunstigen invloed op de onderhandelingen hebben. Ook de Engelsche pers opti mistisch. Wat betreft de diplomatieke onderhan delingen tusschen Londen en de verschil lende hoofdsteden van Oost-Europa toonde de Britsche pers zich vanochtend optimis tisch, evenals over het bezoek van den Roe- meenschen minister van buitenlandsche za ken, Gafencu, aan Londen. De „Times" schrijft, dat hoewel Roemenië bereid is met al zijn buren betrekkingen aan te knoopen tot het verzekeren van den vrede, het toch niet gaarne toestemming zal verleenen aan Sovjet-Russische troepen, om over zijn ge bied te trekken. Havas meldt uit Berlijn: Het presidium van den Duitschen Rijksdag deelt mede, dat' de Rijksdag Vrijdagmiddag om 12 uur (11.20 Ned. tijd) bijeen zal komen, om de verklaring van Hitler, in verband met de boodschap van Roosevelt aan te hooren Hitlers rede zal over radio worden uitgezonden. Nader wordt gemeld: De rede van Hitier zal over de radio worden uitgezonden, en in de fabrieken zullen de arbeiders de rede door middel van luidsprekers kunnen be luisteren. De winkels zullen 1% uur geslo ten zijn. De rede zal ook voor de school- ;eugd te volgen zijn. EEN ONTPLOFFING TE HENGELO, Particuliere woning nagenoeg geheel verwoest. Een ontploffing, waarvan men de oor zaak nog niet kent, heeft vanmiddag een aan den Woltersweg te Hengelo staande, voor eenige jaren nieuw gebouwde villa van de weduwe Santman nagenoeg geheel ver nield. De voormuur en een gedeelte van den zijmuur en verschillende binnenmuren zijn volkomen weggerukt. Het huisraad werd nagenoeg volkomen vernield. Alles ziet er uit, alsof het huis door een bombardement is getroffen. Door de explosie, welke tot ver in den omtrek hoorbaar was, zijn de ruiten van een aantal omliggende huizen ingedrukt. De oorzaak zou misschien gezocht kunnen worden in het springen van een gas- of centrale verwarmingsbuis. Omstanders zagen plotseling aan de ach terzijde van de villa een steekvlam omhoog- schieten en vrijwel tegelijkertijd geschiedde de ontploffing. Er hebben zich geen persoonlijke onge lukken voorgedaan, daar er niemand in huis was. Het personeel bij de Nederlandsche Spoorwegen wordt voorzien van gasmaskers. Naar wij vernemen zal de directie der Nederlandsche Spoorwegen gasmaskers ver strekken aan enkele categorieën van per soneel, die daarvoor in aanmerking komen. Het overige personeel en de leden van het inwonend gezin zullen in de gelegen heid worden gesteld gasmaskers tegen den kostenden prijs te verkrijgen. 3400 JAAB OUD PALEIS IN GRIEKENLAND ONTDEKT. In het dorp Pylos nabij Navarino hebben oudheidkundigen de overblijfselen aan het licht gebracht van een paleis, dat volgens dé deskundigen in 1500 v. Chr. gebouwd moet zijn en waarschijnlijk het door Home rus genoemde paleis van Nestor is. In het paleis werden 150 tegels gevonden, welke het archief vormden. Zij behelsten een lijst van de voorraden, van het personeel en van de loonsuitkeeringen. Rond het paleis wer den teekenen aangetroffen van een oude stad. Men acht het mogelijk, dat deze de spo ren zullen dragen van een onbekende be schaving. De uitgravingen worden voort gezet en verdere waardevolle ontdekkingen worden verwacht. WEERBERICHT. Verwachting tot morgenavond: DE BILT: wisselende bewolking, geen re gen van beteekenis, meest matige wind uit N. richtingen, weinig verandering in tem peratuur. UKKEL: matige tot vrij sterke wind uit W. tot O. richtingen, vrij langdurige op klaringen, tijdelijk zwaar bewolkte hemel, plaatselijk regen, en zelfs kans op onweer vrij koele temperatuur. WO 26 Apr. Zon op: 4 h. 43; onder: 19 h. 14. Licht op: 19 h. 44. Maan op: 10 h. 36; onder 12 h. 57. E.K.: 26 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen: Hoogwater. Laagwater. April. 25 4.54 17.15 11.19 23.52 26 5.47 18.13 12.13 27 6.59 19.31 0.49 13.21 Dinsdag Woensdag Donderdag Hoog- en Laagwater te Wemeldinge: April. Hoogwater. Laagwater. Dinsdag 25 6.40 19.05 0.06 12.24 Woensdag 26 7.30 19.58 0.53 13.18 Donderdag 27 8.35 21.10 1.48 14.24 Reeds spoedig na dé verkiezing van le den van de Provinciale Staten is in de namen van hen, die gekozen zijn, een ver andering gekomen, door het plotseling overlijden van den heer J A. Dominicus, die sedert 1931 lid was voor de anti-rev. en nu als eenige op de lijst dier partij in den kieskring Goes gekozen werd. Zoowel voor de thans nog 2 maanden durende zitting als voor de nieuwe, die op 4 Juli begint is opvolger op de lijst, de heer A de Lange te Goes. Toen h'i op weg was naar een verga dering van het instituut tot onderzoek van verwerking van groenten en fruit te Wa- geningen is gistermiddag de heer J. A. Dominicus plotseling overleden. Een ge neesheer constateerde den dood tengevolge van een hartverlamming. De heer Dominicus was te Wemel dinge, waar hij 'n groote boomkweekerij bezat, wethouder, lid van het hoofdbestuur van den Chr Boeren- en Tuindersbond en secretaris van de afdee'ling Zeeland van dien bond, voorzitter van de Ned. Tuin- bouwbeurs, bestuurslid der vereeniging tot Chr. verzorging van krankzinnigen in een mooie en land en voorzitter Van het prov. C01liiedekking wel' van A.R. kiesvereenigingen. Hij berei, den leeftijd van 60 jaren. geschiedt Laat ons Sinds geruimen tijd houdt men zich in Engeland bezig met' de vraag, of de militai re dienstplicht moet worden ingevoerd, ja dan nee. Tot dusver wilde de regee ring er niet van weten. Engeland heeft het altijd met vrijwilligers gedaan en de regeering dacht het daar ook nu wel mee te zullen klaar spelen. Echter, meer en meer blijkt dat het systeem der vrijwillig heid tekort schiet, dat voor de meeste onderdeelen der weermacht onvoldoende aanmelding is en men daardoor niet zal komen tot die voorzieningen, welke onder de huidige omstandigheden noodzakelijk geacht worden. Een paar dagen gingen er nu reeds ge ruchten te Londen, dat de regeering voor deze realiteit geplaatst, zou overwegen van haar ingenomen standpunt af té stappen Als men ReutJer mag ge'looven, is dit gis ter reeds geschied in een ministerraad, welke enkele uren duurde.Naar Reuter meldt, was men het er in deze bijeenkomst der geheele regeering, algemeen over eens, dat militaire dienstplicht -wenschelijk is geworden. Het vraagstuk van de inklee ding moet echter nog geregeld worden Indien Woensdag een definitieve beslis sing in een nieuwe kabinets-vergadering zal worden genomen, zal de regeering waarschijnlijk Donderdag een uiteenzet ting van haar politiek geven. Het onderwerp is gisteren niet voor het eerst besproken, doch wel is het thans, aldus Reuter, behandeld als een dringende aangelegenheid met het oog op den inter nationalen toestand en den sterken aan drang van Frankrijk en eenige andere Eu- ropeesche landen, die op het standpunt staan, dat de invoering van dienstplicht in Engeland hoogstwaarschijnlijk een gun stige uitwerking op den toestand zou hebben. De minister-president heeft ai eens in het Lagerhuis beloofd, dat in vredestijd geen dienstplicht zou worde.ii én gevoerd en het staat vast, dat de arbeiderspartij en de vakvereenigingen sterk gekant zijn tegen een afwijking van die belofte. De mogelijkheid van overeenstemming moet dan ook in zeer belangrijke mate afhanke lijk zijn van den vorm en den omvang van een ontwerp, dat het kabinet zou voorleg gen. Onder de aanhangers der regeermg is echter de strooming ten gunste van ver plichten nationalen dienst steeds sterker geworden: verscheidene leden vaï, het kabinet hebben zich eenigen tijd geleden voor een ontwerp van dien aard uitge sproken.. Attlee blijft tegen dienstplicht. In de Star schreef gisteravond Attlee, de leider der Arbeiderspartij, dat de ar beiderspartij nog steeds even onverzoen lijk staat tegenover het denkbeeld van dienstplicht eerst na verscheidene jaren tot een werkelijk resultaat zou leiden. Dienstplicht is niet gunstig voor de indu strie. De arbeidersleider trekt de, volgen de conclusie: Diensplieht, zou oorzaak kunnen zijn, van een verzwakking van het moreel, die niet door ,een grootere op brengst gecompenseerd zou worden. Het is naar mijn meening niet twijfelachtig, dat in geval van noodzaak de Britsche krachtsinspanning niet minder energiek en doeltreffend za'l zijn dan die van welk ander land ook Geen princlpieele maar praetisehe bezwaren. Volgens uit kringen der arbeiderspartij door Havas gisteravond ontvangen inlich tingen behoeft de door Attlee geformuleer de critiek niet te worden uitgelegd in dien zin, dat men beslist zou weigeren een ontwerp te bestudeeren. Men zegt: Laat de regeering een ontwerp indienen, dan zullen wij zien. Het is onmogelijk, aldus verklaart men in deze kringen, zich in abstracto uit te spreken. Men heeft ech ter geen enkel principieel bezwaar tegen het denkbeeld. De tegenargumenten bewe gen zich op practisch terrein: men acht een desorganisatie van handel en nijver heid mogelijk en acht het bestaande ma teriaal en de uitrustingen onvoldoende. Intusschen wordt de mogelijkheid van een welwillende neutraliteit ten aanzien van een ontwerp voor verplichte r militaire vorming of een anderen vorm overwogen, mits een dergelijk ontwerp rekening zou houden met de bezwaren en de ontoerei kendheid der bestaande methode zou blij ken. Men voegt hieraan toe, dat de uit werking van den dienstplicht meer psy chologisch dan militair zou zijn en vraagt zich af, of voor dat psychologische effect de traditie moet worden opgeheven. Pleidooi van Amery voor den dienstplicht. Op een recruteeringsveldtocnt heeft oud-minister Amery gisteren gezegd dat nu reeds meer dan zestig leden der con servatieve partij zijn motie om onverwijl de invoering van den algemeenen dienst plicht hadden onderteekend, en dat de re geering niet langer mocht wachten, om dat niemand in het buitenland de verze keringen der Engelsche regeermg au se- rieux nam zoolang deze maatregel als noodzakelijk complement niet was inge voerd. De aarzeling der regeering stond gelijk met een indirecte uitnoodiging aan Duitschland en Italië om te blijven vast houden aan het denkbeeld dat Engeland den oorlog tot iederen prijs zou willen vermijden en ten slotte dus weer alle nieuwe eischen van Hitler en Mussolini zou slikken. en. Xê ir :t e i- i- i, >f t- Bs

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 1