Fa. PUTEI Regenjas Regenmantel M. VAN L00, HUDSON 31 GORDIJNSTOFFEN j. B. v. d. BOSSCHE WICHELROEDE-AARDSTRALEN EN ONZE GEZONDHEID KLEINS ADVERTENTIE! ui bi b< li P' di Sl di cl r< Ie n g d V NEDERLANDSCHE SPAARKAS GORDIJNSTOFFENHANDEL VOOR ZEELAND GUUR WEER SHELTER 19.75, 22.75, 24.75 ENZ. K. Noordstraat 4. Tel. 703, Middelburg. Dagbladreclame is niet te vervangen. ADVERTEEREN DOET VERK00PEN BINNEN ZONDER KLOPPEN PT GAAT DOOR! "IR 69 «UITSTOFTEN Vergadering en Bijeenkomst Lessen Aanbieding Personeel Vraag en Aanbod Kandel en Winkel Diversen Huur an Verhuur P' ei O] h F v 1< 0 s k v X d v d i) d ti C t c 1 1 c c II -V v y.V.y+S.'- y *j m L w Naar een gelukkige toekomst? Zullen i zij zoo gelukkig blijven? Het begin was goed, want zij gebruikten overleg. Reeds in hun verlovingstijd namen zij Spaar* brieven, overwegende, dat er .een tijd kan aanbreken, dat een kapitaaltje te pas zal komen. Ongemerkt sparen zij nu uit hun inkomen, veilig en onder Staatscontrole met de Spaarkas, welke i sinds de verdeeling der eerste Jaarkas in 1915 ruim 22 millioen gulden tot uit- keering bracht. m iiiiliil W DE MOET EEN SIERAAD ZIJN. Een goed gekozen hoed doet Uw verdere klee ding beter tot haar recht komen. Onze collectie is met zorg samengesteld wordt steeds met de laatste nouveauté's aangevuld en munt uit door groote verschei denheid. LANGE BURG 48—50 MIDDELBURG. TELEFOON 271. bouclé diagonaal, zuiver wol, voor moderne winter- OC mantels. 1.15-1 ,d0 xvvf.FD NOPPÊ, de laatste mantel- - go nouveauté's, 1.95 1 velours chiffon, prima uni Franse kwaliteiten, 1.60— IU ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES. Wij ontvingen eenige series Nieuwe Gordijnstoffen. Zijden ruitjes, wit en Ecru, per el 15, 18, 20, 22, 10 cent, Etamine, wit en Ecru, 6, 8, 10, 12 tot 28 cent. Nieuwe handweefstoffen 25, 29, 32, 35 tot 85 cent. NIEUWE MATTEN, AFGEPASTE, PER EL. VLOERZEIL, ALLE MATEN, HOUTGARNITUUR. PICOT FRANJES, KANTEN EMBRASJES, Enz. Enz. Nieuwe Mistères, wit en ecru, 42, 49, 55, 69, 79 tot 390 ct. DOET NET ALS ANDEREN, KOOPT UW GORDIJNSTOFFEN IN DEN GROOTE SORTEERINGEN. DE NIEUWSTE DESSINS VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN KORTE DELFT 4 MIDDELBURG. De in verband met den toestand uitgestelde hoogst belangrijke voordracht over zal thans gehouden worden op WOENSDAG -5 OCTOBER te 8 u. 15 door den Heer J. G. MIEREMET uit Wassenaar in de zaal van de Sociëteit „St. Joris", Balans Middelburg. Entrée 50 cent, brochure inbegrepen. NU IS HET TIJD VOOR EEN IN TWEED OF GABARDINE. In prijzen van Alleen-vertegenwoordiger; BEKENDMAKINGEN. Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter openbare kennis: dat de Raad dezer gemeente in zijn vergadering van 28 September 1938 besloten heeft aan Mevr. Murk-Kim- mel aldaar een vergoeding van 6 te verleenen, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 der Lager On derwijswet 1920, Burgemeester en Wethouders der gemeente SCHOONDIJKE zul len op DINSDAG 18 OCTOBER A.S., des nam. 3 uur, ten gemeentehuize aldaar AANBESTEDEN; Het bouwen van een open bare lagercschool met bij komende werken. De aanbesteding zal geschieden in 3 perceelen of massa. A. Ie Perceel. Metsel-, timmer-, lood-, ijzer- en zinkwerken. B. 2e Perceel. Schilderwerken. C. 3e Perceel. Electriciteitswer- ken. D. Massa. Bestek en teekeningen zijn vanaf Woensdag 5 October verkrijgbaar ten gemeentehuize: Afgehaald 5 en toegestuurd per post 5.25 per postwissel bij vooruitbetaling. Restitutie voor de perceelen. GESLOTEN VERKLARING VLISSINGSCHE BRUG VOOR MOTORRIJTUIGEN EN AANHANG WAGENS. Burgemeester en Wethouders van Middelburg; Overwegende, dat bij onderzoek door den dienst van Gemeentewerken is gebleken, dat de toestand van de Vlissingsche brug niet gedoogt, dat daarover rijden zware motorrijtuigen en aanhangwagens, waarvan de rela tieve belasting van eenige as 1000 kg overschrijdt; Gelet op artikel 6, letter b, van de Verkeersverordening d.d. 9 April 1937, no. 15 en op artikel 47, 2e en 3e lid, van het Motor- en Rijwielreglement Overwegende, dat het derhalve in het belang van de instandhouding en bruikbaarheid van bedoelde brug noodzakelijk is, dat deze gesloten wordt verklaard voor motorrijtuigen en aanhangwagens, waarvan de rela tieve belasting van eenige as het hier na te noemen maximum overschrijdt; besluiten de Vlissingsche brug gesloten te verklaren voor motorrijtuigen en aanhangwagens, waarvan de re latieve belasting van eenige as 1000 kg overschrijdt; Dit besluit bij openbare kennis geving bekend te maken. Middelburg, den 30 September 1938. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. ONDERDIJK, Lo.-Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. Ie. 2e. te koop, kl. 8 cyl. 6 a 7 pers., in uitstekenden staat, 300. JANSSENS, Bloemkweekerstraat 164, Rotterdam. Tel. 3861156890. REVUE Coöperatieve Propaganda Vrou wenclub van de Coöp. „Vooruit", ZATERDAG 8 OCTOBER A.S., in de grote zaal van Schuttershof, M'burg. De vier van Tholen en Van Lier met Revue „Binnen zonder kloppen". Entrée 0.40 (belasting inbegrepen). Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur. Zie verdere mede- I deling in „De Faam". 36e WETTIGE HACO-TBEKKING 5e KLASSE. 5e LIJST TREKKING VAN MAANDAG 3 OCTOBER 1936 HOOGE PREMIËN f 100.000.— 1464 f 1.000.— 2488 9796 f 400.— 15615 18418 19767 f 200.— 1828 3324 6617 9514 9708 18213 18467 f 100.— 1936 4076 9716 11853 12050 12720 14012 16406 18617 PREMIËN VAN 70.— 321 357 453 489 515 532 680 750 836 893 913 941 1007 1110 1495 1533 1697 1939 2181 2276 2278 2662 3043 3142 3188 3327 3419 3633 3913 4060 4078 4280 4296 4400 4403 4832 4923 4980 5166 5191 5329 5555 5747 5858 5946 6003 6117 6129 6137 6356 6436 6477 6548 6565 6704 6827 7507 7528 7567 7665 7733 7773 7881 8113 8206 8278 8398 8499 8529 8583 8838 8951 9038 9072 9273 9497 9508 9706 9725 9806 9816 9830 9876 9892 10015 10044 10045 10074 10452 10471 10675 10734 10771 10849 11008 11009 11041 11920 11948 11958 12044 12189 12205 12469 12874 12916 13048 13073 13123 13206 13218 13857 13916 13926 14279 14349 14403 14638 15100 15164 15165 16225 15234 15351 15420 15779 15842 15965 15968 15981 16225 16287 16770 16826 16903 16977 17066 17096 17249 17510 17530 17718 17805 17998 18003 18030 18171 18198 18497 18521 18559 18581 18587 18996 19059 19060 19163 19307 19345 19371 19676 19902 19921 20143 20171 20246 20251 20765 20767 20866 20924 20966 20978 GEEN PREMIËN 51 673 1167 2512 3804 4613 5598 6202 6978 7966 8598 9594 9944 10479 11504 12560 13236 14677 15442 16352 17328 18032 18538 19529 20277 249 727 1290 2541 3861 4713 5627 6312 7080 8068 8761 9623 9983 10616 11667 12727 13245 14924 15545 16398 17448 18127 18777 19571 20649 295 741 1387 2550 3879 4769 5702 6325 7476 8111 8803 9705 10000 10661 11916 12797 13249 14968 15756 16718 17468 18162 18991 19608 20723 217 604 799 1309 1554 1803 2198 2519 2809 3193 3538 3810 4092 4359 4818 5011 5284 5575 5839 6164 6579 6624 6946 7360 7629 8003 8277 8557 8765 9139 9403 9450 9690 9 223 607 900 1333 1607 1929 2245 2560 2810 3210 3549 3828 4103 4391 4859 5020 5305 5593 5895 6265 6634 6949 7361 7680 8007 8300 8584 8787 9141 9471 9692 15 278 612 906 ?336 1614 1950 2291 2575 2874 3232 3567 3858 4111 4404 4878 5062 5321 5605 5959 6283 6641 7063 7380 7714 8042 8312 8585 8866 9177 9479 9754 55 134 151 Ï67 174 175 192 303 328 336 380 469 524 577 618 621 663 674 699 707 772 938 961 1005 1205 1269 1285 1292 1386 1442 1499 1520 1526 1580 1544 1698 1711 1740 1785 1790 1794 1795 2013 2033 2034 2041 2111 2153 2158 2297 2380 2397 2427 2474 2486 2503 2606 2657 2673 2700 2743 2770 2803 2885 2975 2995 3014 3054 3116 3158 3276 3295 3308 3352 3367 3429 3525 3604 3642 3652 3673 3878 3705 3719 3859 3864 3884 3939 3977 4002 4016 4114 4133 4190 4210 4237 4253 4349 4560 4561 4572 4662 4668 4779 4803 4892 4914 4936 4942 4965 4994 5003 5083 5091 5100 5104 5119 5239 5246 5331 5341 5406 5452 5461 5492 5524 5691 5718 5774 5786 5800 5822 6835 5960 5984 5991 6030 6065 6127 6141 6286 6355 6422 6431 6453 6488 6575 6661 6686 6751 6804 6818 6826 6909 7092 7135 7173 7202 7264 7286 7313 7477 7489 7550 7572 7573 7611 7628 7755 7813 7880 7895 7931 7963 7970 8069 8184 8215 8230 8231 8259 8326 8390 8417 8430 8439 8442 8475 8604 8643 8661 8666 8713 8726 8732 8882 8887 8897 8918 9000 9090 9093 9181 9189 9266 9301 9335 9341 9380 9513 9517 9556 9572 9608 9640 9662 9785 9887 9908 9930 9937 9946 9953 10395 10422 10433 10456 10684 10702 10704 10749 10754 10815 10830 10860 10883 10947 10957 10967 11048 11059 11073 11109 11183 11206 11215 11248 11275 11300 11324 11377 11379 11892 11435 11459 11476 11501 11597 11611 11624 11638 11715 11735 11768 11854 11991 12035 12038 12114 12125 12139 12149 12198 12229 12230 12236 12269 12309 12322 12425 12426 12487 12586 12590 12693 12709 12800 12817 12930 12941 13021 13114 13121 13140 13255 13284 13291 13316 13346 13398 13426 13437 13453 13469 13474 13493 13494 13504 13526 13532 13575 13623 13627 13654 13656 13697 13716 13748 13771 13871 13905 14043 14056 14077 14083 14097 14121 14187 14189 14203 14217 14287 14323 14343 14363 14425 14465 14477 14484 14496 14514 14518 14528 14530 14568 14588 14604 14619 14675 14676 14693 14742 14780 14826 14836 14845 14848 14878 14905 14937 14959 14962 15013 15041 15055 15131 15141 15151 15156 15178 15246 15256 15267 15270 15286 15297 15314 15338 15382 15391 15428 15443 15454 15527 15542 15588 15596 15628 15691 15697 15719 15740 15742 15757 15778 15780 15787 15802 15806 15857 15859 15868 15880 16900 15907 15960 15989 16034 16064 16103 16104 16185 16192 16197 16216 16328 16374 16386 16428 16439 16450 16458 16492 16509 16511 16579 16623 16638 16686 16769 16806 16847 16877 16878 16895 16937 16944 16978 16994 17007 17052 17085 17090 17094 17128 17271 17281 17290 17345 17372 17395 17405 17412 17445 17508 17516 17628 17636 17637 17715 17734 17735 17842 17892 17905 17967 17992 18028 18170 18238 18259 18286 18314 18417 18427 18428 18429 18464 18467 18478 18517 18561 18594 18618 18638 18690 18691 18715 18729 18743 18744 18857 18874 18896 18929 18949 18956 18963 19087 19124 19146 19171 19227 19244 19269 19347 19359 19367 19368 19379 19388 19417 19461 19536 19606 19607 19663 19749 19789 19801 19804 19819 19842 19892 19896 19922 19945 19947 19954 19974 20007 20028 20037 20042 20048 20101 20209 20260 20267 20278 20281 20340 20348 20355 20365 20376 20444 20483 20513 20517 20521 20537 20546 20547 20552 20559 20599 20604 20607 20608 20613 20618 20633 20691 20711 20739 20755 20762 20844 20885 20895 20912 Verb, vorige lijst: 7212 met f 70.— m. z. 9212 met t 70.—, 11100 moet zijn met f 70 velours chiffon, met modieuse des- .g sins bedrukt zijden taffet- rn ruiten '9— kantstof en laizes in nieuwste tin- a ten I TWEED CARRÉ, prachtige zware wollen stof voor sportieve jassen 2.40 IMIT. BONTSTOFFEN, als persianer, breit- schwanz en lamsvel 2.40—1 WOLLEN JAPONSTOFFEN, een uitgebreide collectie nieuwe weefsels en kleuren, 1.95—1.45—1.25— _n 9,Va~89~ MATTOR A FLUWEEL, CRÊPE 1.35 85 vistra weefsel, 39JJ crêpe maboc j-g crêpe satin gg fluweel, 70 c.M., in 9 mooie fgjSj kleuren idem 90 c.M. breed 1 .25 wollen garneerstoffen, 1 chenille effect in- -jn geweven. 97%— 3 ONZE PRIJZEN ZIJN PER EL. Vele „Nederlandse vreemdelingen" van het gewezen zomerseizoen betuigden hun bewondering voor de V. D. stoffenzaak met daglichtoverkapping o, tk~£~ Bij vooruitbetaling van 6 regels 75 cent. Met motto 10 cent nooger. aai DE BAZAR van „Crescendo" in „St. Joris" M'burg, op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag a.s. is geopend 's middags van 26 en 's avonds van 711. Daarna gelegenheid tot dansen. Toeg. vrij. U komt toch? BEZOEKT de Propaganda Film avond, te geven door de Zeeuwsche Blindenvereeniging op Donderdag 13 Oct. in gebouw St. Joris, M'burg. Voorziet U tijdig van kaarten. Zie verder de raambiljetten. LEDENVERGADERING Groene Kruis SerooskerkeSt. Laurens, 10 Oct. a.s., 7.30 uur, bij Servaas, Brigdamme. Aanvulling statuten art. 27. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■RU PAULA MONJé, pianoleerares, oud-leerlinge Iturbi, zoekt nog eenige leerlingen (liefst beginnelm gen) om bij hen thuis les te ge ven. Brieven „De Hermitage", Big- gekerke. SPBK NET MEISJE, 25 jaar, P.G., uitst. op de hoogte met de huishouding, bekend met lichte verpleging en goed met kinderen kunnende om gaan, zoekt passenden werkkring. Brieven No. 7111, Bur. v. d. Blad. Ï3I IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CITAX, ST. JANSTRAAT 32 te Middelburg. 4-deurs Chevrolet te koop. Prima in orde. Tel. 718. Koopje. TE KOOP OF TE HUUR: 2 motor- pompen, compleet met slangen. Vervoerbaar. Tevens een gebruikte Benthal C, D. C. Stroosnijder. J. de Nood, Veersche weg 39, Tel. 431, Middelburg. TE HUUR: Vrij benedenhuis, Dam No, 14, voorzien van gas, electrisch licht en waterleiding, 4, voor klein gezin. Bevragen Noordpoort straat 3, Middelburg. ZIT- EN SLAAPKAMER aangebo- den te Middelburg, met of zonder pension. Brieven No. 7110, Bureau van dit Blad. SLAG. LEIJNSE, SEGEERSTR., M'burg. Ie kw. Lamsvleesch. Bout 35, 40, coteletten 30, kripjes 25, vet 25 cent per 5 ons. Prima kalfs- vleesch tot zeer lage prijzen. Zie prijscourant in de etalage. WOL voor kousen, sokken, pull overs, jumpers, kindergoed. Wol voor dames, heeren en kinderen. Nomotta-, Scheepjes-, Everlasting- wol. Gratis patroon. De Weefstoel, Langeviele 35, M'burg. SLAG. LEIJNSE, SEGEERSTR,, M'burg. Boerenham 35, zultworst 15, gekookte worst 15, bloedw. 15, tongew. 15, leverw. (smal of breed) 13, hoofdkaas 15, zure zult 15 cent per 2 Yi ons. MODERNE DAMESTASSCHEN met overslag, beugel- en ritssluiting in de nieuwste modellen en kleu ren. Meer keus, de betere kwali teit en lagen prijs, bij Goudswaard, Korte Noordstraat, M'burg. SB* «ssaeseiaRBSBBaaassHaissKS VERHUISD van Korte Noordstraat naar Korendijk 14 Middelburg. S. van Eenennaam. VERHUISD van Blindenhoek 3 naar Korendijk 14, Middelburg. W, Koster. ««BBBBB'J&BBBSBBBBBBBBBBS MOOI BOVENHUIS TE HUUR, angedelft 123 Middelburg. Huur prijs 380.per jaar. Te bevragen W. Thieme, Langedelft 84. Middel burg. DIERENBESCHERMING. Maak gebruik van uw macht over het dier, door het datgene te besparen waarvoor ge zelf zoo bang zijt, n.l. de angst en de pijn. Helpt ons, de dieren te beschermen! HYPOTHEEK. Gevraagd wegens sterfgeval van den tegenw. hypo theekhouder, 450 2de hypotheek, op pand met ruime overwaarde. Rente en aflossing bij overeenk. Br. No. 7081, Bureau van dit Blad. DONDERDAG EN ZONDAG naar Antwerpen, 2 retour. Gelegen heid voor bez. aan revue. Woens dag 12 Oct. n. Vrederust en Wouw- sche plant, 1.50 retour. Kaarten Gebr, Blanker, Pottenmarkt Mbg, Electr. Drukkerij G. W. den Boer. mul adr) in Frj eer bat zijr der ger en var tenJ med beh hun hun hoo aan E nuc per: Cha was| genl ondl „Dal leerl aan strel wanl vooiT Ier ztjnl ongl is gq ste Als niet war Fra| die moe in D1 gelei rijkd moei gem1 Eng tred mog mer mer Eur D dez< dat lanc kei luk hae Ze

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 4