WALDORP RADIO ZEELAND. BUITENLAND. LAATSTE BERICHTEN. Hl lACs. M. D00IENB0S WOLLEN ËinÜÜFWQLLEH „Boldool Scheercrème HANS MATTHES HONING <4 MIDDELBURG. GOES. VLISSIH GEN. WALCHEREN. ZUIDBEVELAND kinderverlamming. kappt^n tractor overreden. NOORDBEVELAND ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Drie schepen op de Wester- schelde gezonken. DE UITVOERVERBODEN BUITEN WERKING GESTELD. KERK EN SCHOOL. GEMENGD NIEUWS. LEGER EN VLOOT. BURGERLIJKEN STAND. MARKTBERICHTEN. Mmmrm tipü. Vraagt onze gratis brochure „Verkwikkende, diepe slaap" Fabriek: „AUPING" - Deventer. Markt 20 Middelburg NU DE AVONDEN LANGER WORDEN: TEMDE TELEFOON 15T breekt alle scheerrecords" KLAAR voor goed scheren SCHEERCRÈME r GEEN CONCERT MEER. Ook gisterenavond moest het concert van Excelsior, dat op het Molenwater zou gegeven worden, uitgesteld worden en nu heden het weder nog niet voldoende ver beterd is, is het geheel afgelast. Dus geen concert in de openlucht meer; wat dit be treft, gaat Middelburg de winterslaap in. De storm. De wind, die gisterenavond steeds in kracht toenam en het karakter van een storm aannam, maakte samen met den re gen, dat men vannacht van een noodweer kon spreken. Alom hoorde men den wind in boomen, rond torens, in schoorsteenen loeien en vele boomen moesten met alleen hun bladeren, doch ook grootere en klei nere takken afstaan, terwijl verschillende daken en schoorsteenen enz. meer of min der ernstig beschadigd werden. Een tak, die op den Noordsingel van een boom woei, kwam terecht op het dak van perceel 116 aldaar. Het dak werd beschadigd en de meu bels op de bovenste verdieping liepen ge vaar nat te worden. Daarom heeft de poli tie aan de alleen wonende bewoonster hulp verleend om de meubelen beneden in vei' ligheid te brengen. Daar de tak hinderde voor het verkeer heeft de politie, zoowel op den hoek van den Noordweg en den Sin gel als bij den Nadorstweg een roode lan taarn geplaatst. Het verkeer was daar dus vannacht gestremd. Hedenmorgen is men van gemeentewerken met opruimen van den tak begonnen. Een boom aan het Smidsbolwerk moest ook een zware tak missen en ook daar kwam deze tegen een gevel op. Het dak bekwam schade en o.a. de gootlijst hing aan den voorgevel te bengelen. Het verbaasde ons, dat geen enkele ruit gebroken was in dit pand. Nog een tweetal zeer zware takken bra ken van de boomen af en wel aan den Zuid singel, waar de tak het verkeer door het laantje bij het nieuwe gebouw der S.D.O.A versperde en een in het Langeviele Bol werk, waar de tak het verkeer over den Achtersingel bemoeilijkte, doch de huizen niet raakte. Verder hoorden wij van een schoorsteen in de Noordstraat, die gedeeltelijk afknap te, van daken, welke pannen verloren, van dakraampjes, die geheel of ten deele ven nield werden e.d. ook zagen wij reparaties verrichten aan draden van telefoon of ra- diodistrubutie. Doch gelukkig tot nu toe hoorden wij niet van persoonlijke ongeluk ken. Aan den besteller bij den P. T. T.- dienst C. Visser van het P.T. en T.-kantoor alhier is met ingang van 3 December a.s eervol ontslag verleend wegens ziekte. Bij het op 3 Oct. j.l. alhier gehouden examen ter verkrijging van de aantee- kening kraamverpleging is geslaagd zr. A M. v. Langevelde. De Storm. De storm, die ook over Goes sinds gisten avond raast, heeft heel wat groote en klei ne takken van de boomen gebroken. Op den Westwal waaide een water-wilg om. Van beduidende schade of ongevallen vernamen we echter niet. De Storm. Tijdens den hevigen, nog steeds voortdu- renden Zuid-Westerstorm, heeft het terras van het Hotel Noordzeeboulevard het we derom moeten ontgelden en ook enkele rui ten van het hotel begaven het. Door het breken van draden van het electrisch net, kwamen deelen der gemeente zonder stroom te zitten; de monteurs van de P.Z. E.M. waren vanmiddag druk bezig de sto ringen te herstellen. Tal van schoorsteenen woeien af en zeer vele dakpannen werden vernield. Het aantal vooral jonge boompjes, dat omwoei, is legio. Van persoonlijke on gelukken vernamen wij niets tot nu toe. De loodsdienst op de Schelde is niet ge staakt, doch de uitgaande schepen komen op de reede voor anker in afwachting van beter weer. VERE In de hedenmorgen gehouden ver gadering van den gemeenteraad is tot wet houder in de vacature wijlen den hr. P. Dekker (Lib.) gekozen de heer Jac. Poppe (C.H.) met 5 stemmen en één blanco. BORSELE. In deze gemeente heeft zich een geval van kinderverlamming voorge daan, het betreft een meisje van 1% jaar. IERSEKE. Door spelende kinderen werd m de groote etalageruit van de firma J. J. van der Peyl alhier een tol geworpen, waardoor de ruit werd vernield. Voor den vader van de kleine meid een schadepost. Het koudere weer deed de vraag naar oesters veel toenemen en naar België en naar Londen gaan nu heel wat meer oes ters. Ook de Scandinavische landen gaan nu meer trekken, speciaal de groote soorten. De vraag onder den wal naar groote oes ters is nu zeer goed. De kleine Zeeuwsche oesterkweekers voelen zich in de bestaande vereeniging van kweekers niet geheel thuis; ze achten hun belangen daar niet goed gediend. Het ge volg van een en ander is, dat ze Dinsdag avond bijeen zullen komen en een eigen vereeniging zullen trachten op te richten de belangen van de kleine Zeeuw- ncrf,,, bVeekers en van de zoogenaamde pan- nencultuur te bevorderen. in dienst hu' ^ugdige werkman P. S., tuur Maatsch,06 .N'V' Zuid-Bev. Fruitcul- tuur Maatschappij alhier, wilde op een beweging zijnde tractor springen m viel en kwam onder het zware voertuig terecht het 7i.Lnt.Tk TV1" en naar shihi llf i G°es vervoerd. De toe stand laat zich ernstig aanzien KOLIJNSPLAAT. Maandagavond gaf het harmoniegezelschap „Wilhelmina" een con cert op de tent in de Voorstraat. Na en kele nummers ten gehoore gebracht te heb ben, verscheen de heer J. Huisson op de tent en hield een korte toespraak tot de talrijke aanwezigen. Hij zeide, dat op 3 October 1898 een vergadering is gehouden, waarin tot oprichting van „Wilhelmina" werd besloten. De vereeniging herdacht dus Maandag haar 40-jarig bestaan. Om dit heugelijk jubileum te vieren, hebben de muzikanten gemeend, ondanks den guren, bijna stormachtigen avond, toch een concert te moeten geven. De heer Huisson ging verder in het kort de geschiedenis van „Wilhelmina" na en besloot met den wensch, dat in de volgende 40 jaren de burgerij denzelfden steun zou schenken als ze tot nu gedaan had. SLUIS. Met ingang van 16 October a.s. is aangewezen tot kantoorhouder van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor al hier, J. de Klerk, thans besteller te Oud- Vosmeer. De opvarenden gered, Tengevolge van den hevigen storm zijn vanmorgen op de Westerschelde drie sche pen vergaan: alle in het zgn. „Gat van Os- senisse" ter hoogte van Hoedekenskerke. Het waren het Fransche schip „Jupiter", metende 1000 ton, en de Belgische booten „Balijne", eveneens 1000 ton en „Brabant", 445 ton. Ze waren met erts geladen op weg naar Duitschland. Alle opvarenden, in to taal 14 personen, konden worden gered, doch hun bezittingen zijn verloren gegaan. Van de drie gezonken schepen steekt de „Bra bant" nog met den top van de mast boven water uit; het zit op een zandplaat; de bei de anderen zijn geheel onder water verdwe nen, dat ter plaatse 40 m diep is. De kapitein van de sleepboot „Leen", wel ke hulp verleend heeft, vertelde ons, dat de „Balijne" en de „Brabant" vanochtend uit Terneuzen waren vertrokken, gesleept door de Belgische sleepboot „Angleur". Aange zien beide schepen diep geladen waren en de wind steeds aanwakkerde, vreesde men te Terneuzen, dat er iets zou gebeuren. De „Leen" voer daarop uit, om zoo noodig as sistentie te verleenen. Ter hoogte van Hoe dekenskerke bemerkten de opvarenden van de „Leen", dat het inderdaad verkeerd ging met de sleep. Het water sloeg over de beide zwaar geladen schepen, die reeds scheef hingen. De kapitein bood hulp aan, doch op dat moment was reeds te zien, dat de be dreigde schepen nite te redden waren. Met veel moeite is men er toen in geslaagd, de opvarenden van de „Balijne" en de „Bra. bant" aan boord van de „Leen" te krijgen, het waren 3 kinderen, 3 vrouwen en 4 man. nen. Spoedig verdween hierop de „Balijne" in de diepte. Men slaagde er echter nog in de „Brabant" op een plaat te zetten, waar dit schip met laag water grootendeels droog zal komen. De geredden zjjn in Hoedekens kerke aan den wal gebracht en vanmiddag met de provinciale boot naar Terneuzen teruggekeerd. De opvarenden van de „Jupiter", 3 man nen en 1 vrouw, konden worden gered door de sleepboot „Pieternella", welke de „Ju. piter" sleepte. Zonder letsel zjjn ook zij aan den wal gebracht. Het Fransche schip is gebroken en geheel in de golven ver. dwenen. Faillissementen. Het faillissement van G. H. Vos, hande lende onder de firma B. Wijma, boekhan delaar te Vlissingen, is geëindigd wegens het verbindend worden der eenige uitdee- lingslijst. Curator mr. P. M. W. J. van der Slikke. In verband met de in den internationalen toestand ingetreden ontspanning heeft de Nederlandsche regeering besloten de op 28 September jl. afgekondigde uitvoerverbo den, in afwachting van een definitieve in trekking hiervan, die binnenkort te ver wachten is, voorloopig buiten werking te stellen. Dientengevolge is bij beschikking van den minister van economische zaken van heden algemeene dispensatie verleend van alle uitvoerverboden, afgekondigd in de buitengewone Nederlandsche Staats courant van 28 September jl. a-Ile onder die verboden vallende goederen kunnen van het tijdstip af dezer bekendmaking derhal ve zonder vergunning worden uitgevoerd. UIT EN THUIS MET DE „TROMP." Hedenochtend kwart over 10 uur is Hr. Ms. „Tromp", die sinds Zaterdag jl. aan de Parkkade te Rotterdam gemeerd lag, naar Den Helder vertrokken. Aan boord bevonden zich de ministers van algemeene zaken, dr. H. Coljjn, van de fensie, de heer J. J. C. van Dijk, van kolo niën, de heer Ch. J. I. M. Welter en van financiën, mr. J. A. de Wilde, die de reis tot Hoek van Holland zouden meemaken. In afwijking echter van het oorspronke lijke plan heeft de „Tromp" na aankomst in Hoek van Holland in verband met het zware weer den steven gekeerd en is in de richting Rotterdam teruggevaren, waarbij de ministers aan boord bleven. STAATSLOTERIJ. 50.000: 7116 25.000: 3364 10.000: 13551 1000: 4972 20219 21084 400: 8843 18799 200: 1100 4099 11259 100: 1343 1983 2638 3769 4333 7409 9325 12845 13360 13792 14136 21783 Namens B. .en W. van Middelburg is door den directeur van gemeentewerken aanbesteed het uitbreiden van de kantoor ruimte van de Districtsarbeidsbeurs in de Wagenaarstraat. Inschrijvers waren: M. Walraven 2110; J. Wisse 1975; L. Dingemanse 1914; F, Hollebrandse 1898; J. J. Molhoek 1880; C. Joziasse Zoon 1795; I. Danielse 1780; De Rijk en Minderhoud 1766; Pag- ter en Versluijs, Domburg 1759; C. A. Flipse 1710; W. J. Krijger Zoon 1690. Do strijd in het Verre Oosten. DE JAPANSCHE OPMARSCH. Aangezien het ten gevolge van den Chi- neeschen tegenstand moeilijk is voor de Ja- pansche troepen over land naar Hankau op te rukken, zijn zij overgegaan tot een vlootaanval op de boven Jangtse. Niette genstaande het vuur van de Chineesche ar tillerie aan beide zijden van de rivier zijn de schepen tot boven Tientsjiatsjeng opge rukt. De woordvoerder van het Chineesche le ger heeft gezegd, dat de Japanneezen ver sterking afwachten, alvorens op te rukken naar Hankau. Hij deelde mede, dat onlangs 35.000 man Japansche troepen te Sjanghai aan boord zijn gegaan van transportsche pen, welke de Jangtse zijn opgevaren. Ten Zuiden van Hankau wordt hevig gestreden. Van Japansche zijde wordt medegedeeld, dat na een strjjd van drie dagen Makwan, acht kilometer ten Westen van Loshan door de Japansche troepen is bezet. De Chineezen lieten 430 dooden op het slag veld achter, alsmede een aanzienlijke hoe veelheid oorlogsmaterieel. Ook Swantien, acht kilometer ten Zuiden van Loshan, is door de Japansche troepen bezet. Duitschland. DE STAATSINKOMSTEN IN 1937/'38. De Duitsche staatsinkomsten hebben voor 1937/'38 het bedrag van veertien mil liard bereikt. De staatssecretaris van fi nanciën, Reinhardt, heeft verklaard, dat men voor 1938/39 in het geheel 16 milliard verwachtte, doch dat volgens de resultaten der zes eerste maanden de ontvangsten meer' dan 17 milliard zouden bedragen. Maar waarom worden de uitgaven niet ook gepubliceerd? lens le kw. 130; 2e kw. 100; 3e kw. 50; stieren le kw. 290; 2e kw. 215; 3e kw. 160; kalf koeien le kw. 280; 2e kw. 230; 3e kw. 150; melkkoeien le kw. 275; 2e kw. 220; 3e kw. 160; pinken le kw. 155; I 2e kw. 125; 3e kw. 100; graskalveren le kw. 55; 2e kw. 45; 3e kw. 30; bokken en] geiten le kw. 14; 2e kw. 10; 3e kw. 5. Vette koeien en ossen, aanvoer ruimer, handel kalm, prijzen le soort als gisteren, overigens lager, pr. koe 80 ct., os tot 771 ct.; Stieren, aanvoer gering, handel ma tig, prijzen hooger; vette kalveren, aan-1 voer matig, handel vlug, prijzen als gis teren, pr. tot 1.15; schapen en lamemren, I aanvoer korter, handel sleepend, prijzen goed prijshoudend; nuchtere slacht- en fokkalveren, aanvoer als vorige week, handel matig, prijzen constant; veulens,, I aanvoer klein, handel kalm, prijzen iets I lager; paarden, aanvoer matig; handel stroef, prijzen slachtp. iets stijver, overige onveranderd; kalf- en melkkoeien, aan voer aanmerkelijk, handel traag, prijzen I niet hooger; varekoeien, aanvoer grooter; vaarzen en pinken, eaanvoer als vorige week; handel matig; prijzen iets hooger; graskalveren, aanvoer grooter, handel re delijk; prijzen prijshoudend; bokken en geiten, aanvoer korter, handel vlot, prij-1 zen als vorige week. De beroepen predikant bij de Geref. I Kerk te Wissekerke cand. A. A. Oos-1 lenbrink zal op Zondag 23 October a.s. al daar zijn intrede doen, na bevestiging door ds. H. Veenstra te Kolijnsplaat. Tusschen ijzeren deur bekneld geraakt en omgekomen. Vanochtend is te Breda de 38-jarige heer Jansen in het nieuwe postkantoor bekneld geraakt tusschen een ijzeren deur. De man werd ernstig gewond. Op weg naar het zie kenhuis is het slachtoffer aan zijn verwon dingen overleden. Hij was gehuwd en vader van een kind. 'SOODENDAGROFH VAN HET VERKEEK De Klomp: 1 doode, 1 gewonde. Op de Gelderschekade te Klomp tus schen Ede en Veenendaal reden gistermid dag de I5-jarige Evert Jan van de Hoef en zijn 10-jarig broertje Willem, die aan het aardappelrooien waren geweest per rijwiel naar huis terug. Het jongste broertje zat voor op den stang. Toen zij van het land af de Gelderschekade op wilden rijden, naderde juist een vracht auto. De chauffeur kon een aanrijding niet meer voorkomen. De oudste jongen werd in de sloot langs den weg geslingerd en was op slag dood. Zijn broertje kreeg zware verwondingen aan hoofd en lichaam. Bij Kon. besluit is met ingang van 16 Oct. a.s. aan den eerste-luitenant N J. L. Kortekaas, van het 6e regiment infanterie, eervol ontslag uit den militairen dienst ver> leend. Goes. Bevallen: G. R. van Overbeeke, geb. Walrecht, d.; OverledenM. de Kok, 7 jr, jd. te Krab-1 bendijke. (De Z.) Vlissingen. van 29 September3 October. Ondertrouwd: J. van Schijndel, 31 j. en I P. J. van den Boogaart, 24 j.; G. p. Laag land Winder, 24 j. en C. Filius, 22 j.; J. J. de Raad, 31 j. en H. C. M. Adriaanse, 24 j.; C. J. Kooman, 26 j. en A. J. Bijl, 25 j. Bevallen: E. M. de Bilde, geb. de Rijcke, z.; C. van Dalsen, geb. Houthoff (levenl.). Overleden: S. M. Brandes, 71 j., vrouw I van A. Mets; G. Snaaij, 77 j., wed. van M. Geelhoed. (V.C-) Westkapelle. van 26 September tot 3 October. Overleden: L. Minderhoud, echtgen. van Js. Lous, 54 jr. Heinkenszand. Bevallen: A. Martens, geb. Pantus, d. J. C. Harinck, geb. Weststrate, z.; Overleden: T. v. d. Dorpel, 77 jr, echt-1 gen. J. K. Slabbekoorn. (De Z.) Krabbendijke. BevallenJ. van Iwaarden, geb. Groot-1 jans, z.; E. van Zweden, geb. Wagenaar, z.; J. M. Kaat, geb. Hoogstrate, z.; L. Hart-1 hoorn, geb. Houtekamer, z. Getrouwd: E. Leijs, 75 jr, jm. en J. Zwee- dijk, 54 jr, jd.; S. Schrier, 22 jr, jm. en M. I J. Koster, 25 jr, jd.; F. Hoogesteger, 31 jr, jm. en C. de Bart, 22 jr, jd. (De Z.) Ovezand. Bevallen: L. C. Drijdijk, geb. Martens, d.; I E. Martens, geb. de Jonge, z.; C. Goense, geb. Boonman, d.; E. Martens, geb. Cour tin d. (De Z.) Goes, 4 October. Op de graanmarkt was I de aanvoer gering. Zomergerst 8.10; Haver 6; Kookerwten 9.5010.10; Schokkers 1112; Bruine Boonen 18=—18.50; Paardenboonen ongedenatureerd 9; Maan- zaad 23. Aardappelen: Blauwe en Bonte 2; ge perst Tarwestroot 7.508. G o e s, 4 Oct. Veemarkt. Aangevoerd waren 54 biggen. Eierveiling V.V.Z.Bp Aanvoer 50.000 kippeneieren, gr. 4.104.60; kl. 3.60 3.70; poeljeeieren 2.803.10, eenden eieren 3.10. Handelaarsnoteeringboter 72 ct.eieren 3.80, poeljeeieren 2.50. Noteering Z.L.M.-commissie: fabrieksbo- I ter 87% ct. boerenboter 75 ct. 2e kw. 701 ct. afw. kwal. 50 ct. Goes, 3 Oct. Veilinggvereeniging „Zuid-1 Beveland". Groenten. Augurken 2-15, Stok- snijboonen 315, Stamsnjjboonen 7, Pronk-1 boonen 36, Dubb. Princesseboonen 6.50- 12, Stok Princesseboonen 1519, Rentege- I vers 16, Wagenaarsboonen 34, Groene boonen 7, Breekpeen 1, Spinazie 912, Uien 0.602, Kroten 3, Aardappels 13, Roode Kool 25, Groene Savoye kool 28.50, Witte kool 0.90, per 100 kg, Wortelen 8 9, Rapen 38, Kroten 2.505.50, per 100 bos, Bloemkool 1.5015, Kropsla 0.953, Komkommers 1.503, Andijvie (breedblad) 1.202.90, Andijvie (krul) 11.70, Knolsel- derij 1.10, per 100 stuks. DiversenBlauwe druiven 1928, Torna- ten 44.50, per 100 kg, Meloenen 217, p. 100 stuks, Patrijzen 0.23, per stuk. Bloemen: Pluimen 35, Chrysanten 5, Dahlia's 4. Rotterdam, 4 Oct. Totaal aan voer 3153. Paarden 136; magere runderen I 903; vette runderen 604; vette kalveren 30; graskalveren 414; nuchtere kalveren 735; schapen en lammeren 222; varkens 5; bokken en geiten 86; veulens 18. Prijzen per kg. Vette koeien le kw. 76; 2e kw. 65; 3e kw. 4555; vette ossen le kw. 74; 2e kw. 62; 3e kw. 4656; stieren I le kw. 65; 2e kw. 60; 3e kw. 54; vette kalveren le kw. 105 2e kw. 95; 3e kw. 70 80; schapen le kw. 43; 2e kw. 35; 3e kw. 28; lammeren le kw. 50; 2e kw. 45; 3e kw. 40; graskalveren 2e kw. 54; 3e kw. 44; nuchtere kalveren le kw. 45; 2e j kw. 40; 3e kw. 35; slachtpaarden le kw. 50; 2e kw. 45; 3e kw. 35. Prijzen per stuk. Schapen le kw. 24; 2e kw. 20; 3e kw. 16; lammeren le kw. 16; 2e kw. 13; 3e kw. 10; nuchtere slachtkal- veren le kw. 13; 2e kw. 9; 3e kw. 7; nuchtere fokkalveren le kw. 24; 2e kw. 20; 3e kw. 18; slachtpaarden le kw. 210; 2e kw. 170; 3e kw. 150; weritpaarden le I kw. 330; 2e kw. 270; 3e kw. 180; hitten le kw. 240; 2e kw. 195; 3e kw. 100; veu- Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen na het overlij den van onzen besten Huisvriend, den Heer W. ROSS, betuigen wij onzen hartelijhen dank. Fam. A. W. RIEMENS. Breestraat E 48, gem. Koudekerke. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen na het overlij den van onze geliefde Zuster, Be huwdzuster en Tante, Mejuffrouw JOHANNA ELIZABETH ALTORFFER, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, G. O. ALTORFFER. Middelburg, October 1938. vechtbij p. flacon 50 ct. A Melita 65 ct. K. MEERTENS Jr. Middelburg f MIDDELBURG 0N0ERG0E0EIEN NEDERLANDSCH FABRIKAAT. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE te Middelburg, zal VRIJDAG 7 OCTOBER 1938, des namiddags te twee uur, in het na te melden café „Tramzicht" te Westkapelle, krachtens art. 1223 B.W., in het openbaar verkoopen: HET HUIS, WAARIN CAFE, genaamd „Tramzicht", met berg plaats en erf te Westkapelle, wijk E nummer 20, kadastraal bekend in Sectie B nummer 3465, groot 5 aren 49 centiaren. Te aanvaarden 1 November 1938. Bezichtiging Donderdag 6 Octo ber van 1012 en van 2—4 uur en Vrijdag 7 October van 1012 uur. Cafetaria Wij beginnen morgen met onze heerlijke Erwtensoep per kop en per bord. DUBBEL GENOT VAN EEN DE TOON ALLEEN ZEGT U VOLDOENDE. Vraagt demonstratie bij tegenover Postkantoor, M'burg. Let op juiste adres. Tijd Dat weet ik niet, mijnheer, maar het inzee- pen en schuim maken is geheel vervallen. Alles wat U doet is 1 e. een paar tikjes Boldoot Scheercrème op het droge gelaat 2e. uitwrijven met een~niet te vochtige kwast Probeer het eens 75 x beter scheren voor slechts 50 cents (Zn ■j A .j>, V NEDERLANPS'CH FABRIKAAT- KOOPT VANDAAG NOG UW TUBE.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 3