KREYMBORG WAARBORG BiNHENLAND. Eden aan het woord. Voldoening te Rome over Chamberlain's rede. Hoe Hitler's eischen werden gereduceerd. Hitier te Eger. Weer moeilijkheden met de Slovaken. De Zuid-Wester storm. Sinclair spreekt. De liberale leider Sinclair, die begon met uiting te geven aan zijn persoonlijken eer- biea vooi' de moedige wijze, waarop Cham berlain de laatste weken de verantwoorde lijkheid had gedragen, betoogde, dat een politiek van geleidelijk terugtrekken voor de agressieve dictatoren nooit den grond slag kan vormen voor een duurzamen vre de. Ik heb zoo het voorgevoel, zeide Sin clair, dat wy nog eens den dag zullen be rouwen, waarop de Britsche regeering den pas der vrijheid in Midden-Europa verkocht en de bronnen der volkeren in Oost-Europa openlegde voor den opmarcsh van Duitsch land. Na Sinclair nam Eden, de vroegere mi nister van buitenl. zaken, onder toejuichin gen het woord. De oud-minister verklaarde, dat iedere burger den premier oneindig veel dank verschuldigd is voor de oprecht heid en vasthoudendheid, die hij in de slot- phaze van de crisis gewijd heeft aan het voorkomen van de grootste ramp, den oor log. Het was thans de plicht van allen, te overdenken, hoe Europa zoo op den uiter sten rand van den afgrond heeft kunnen komen en te zien, hoe dit voor altijd kan worden voorkomen. Eden wees op de mo- reele krachten, die zich aaneensloten om den opmarsch van den oorlog te stuiten, welke, naar hij zeide, op bewonderenswaar dige wijze tot Uitdrukking waren gebracht in de boodschappen van Roosevelt. „Indien de volkeren in de wereld over de grenzen vrij tot elkaar zouden kunnen spreken, zou er niet het minste oorlogsgevaar bestaan, doch dit is niet de toestand, waarmede wij te maken hebben". Eden bracht hulde aan de zelfbeheersching van de Tsjechoslovaak sehe regeering en aan de kalme waardig heid en den onversaagden moed van Benesj. Eden meende, dat nagegaan diende te wor den, welke de omstandigheden waren, die de Britsche regeering genoopt hadden voor stellen aan een bevriende natie op te drin gen, en stappen moesten worden overwogen om te verzekeren, dat Engeland niet nog maals zulk een onaangename rol zal spe len. De Britsch-Fransche voorstellen boden meer dan algeheele voldoening aan de Su- deten-Duitschers en toch bevatten de voor stellen van München nog meer concessies. „Niemand zou, naar ik veronderstel, willen beweren, dat deze voorstellen rechtvaardigd zijn". De oorlog is vermeden ten koste van een ernstige onrechtvaardigheid tegenover een klein bevriend land. De voorstellen van München waren geen zelfbeschikking. „Er zullen niet velen on zer zijn, hoe wij ons ook opgelucht voelen, die niet een zeker gevoel van vernedering hebben ondervonden, toen wij deze voor stellen lazen". Eden zeide, dat hij verheugd was over de leening aan Tsjechoslovakije, doch hij stel de de vraag of Duitschland een deel van de schuldenlast van Tsjechoslovakije zou dra gen. Spr. betoogde vervolgens, dat het verlee- nen van een garantie aan Tsjechoslovakij een afwijking vormde van de traditioneele Britsche politiek, en stelde de vraag, wan neer deze garantie in werking zou treden. Hij bad, dat een viermogendhedenpact niet de buitenlandsche politiek der Britsche re geering zou worden. „Er is niet voldoende reden om te trachten, Europa te organisee- ren op een basis, die een der groote mo gendheden (Rusland) uitsluit. Verder dient het steeds het streven van de Britsche bui- tenlandsche politiek te zijn, de medewerking te verzekeren van de kleine mogendheden in Europa, aangezien deze mogendheden vrjjwel steeds aan de zijde van den vrede staan. Geen raad kan in Europa volledig zijn zonder de deelneming van alle mogend heden, zoowel groot als klein". Na gewezen te hebben op de noodzake lijkheid van voorzorgsmaatregelen op ieder gebied van de landsverdediging, zeide Eden: „De democratieën moeten zich in haar po litiek en geest even vastbesloten toonen als de landen met welken regeeringsvorm ook. Aan drie conclusies schijnt men niet te kun nen ontkomen: 1. De snelheid van onze herbewapening dient met alle te onzer be schikking staande middelen te worden op gevoerd; 2. Het doel en het karakter van onze herbewapening moeten opnieuw bestu deerd worden in het licht der gebeurtenis sen van de laatste weken, 3. Het burgerge deelte van de natie moet worden aangemoe digd, zich zoo te organiseeren, dat het in staat is, aan iedere toekomstige uitdaging het hoofd te bieden onder andere voorwaar den dan de thans bestaande. Opeenvolgende capitulaties brengen slechts opeenvolgende vernederingen met zich mede, en deze op haar beurt brengen nog meer vernederende eischen". Na een eensgezind streven door een eens gezinde natie te hebben bepleit, besloot Eden: „Ik geloof, dat wij den vrede niet slechts voor deze maand en voor de volgen de zouden kunnen redden, doch voor onze generatie". Sir Samuel Hoare antwoordt de sprekers. Aan het einde van de debatten van gister heeft sir Samuel Hoare, de minister van binnenlandsche zaken, de uitgeoefende cri- tiek beantwoord. Hij zeide o.m.: Enkele dagen geleden stonden wij op nog geen haar breedte af stand van den grootsten rampspoed, dien de wereld ooit gezien heeft. Sommigen in het Lagerhuis en onder het volk gelooven, dat geen vrede in Europa mogelijk is en dat de oorlog onvermijdelijk is, zoolang de dic taturen bestaan en dat het beter zou kun nen zijn den oorlog thans te hebben, nu wij een geschilpunt hebben, waarvan kan wor den verondersteld, dat het tot de geheele wereld spreekt, dan een oorlog uit te stel len tot een toekomstigen datum, waarop on ze positie moeilijker zou kunnen zijn. De conclusie van een dergelijke opvat ting is voor mij zoo ontzettend, dat ik haar niet zou kunnen aan vaarden zoo lang er nog een vonkje hoop bestond, dat de catastrophe nog zou kunnen worden vermeden. Ik geloof, dat de catastrophe kan worden vermeden en de eerste minister is vast die overtuiging toegedaan. Daarom ook heeft hij zijn bo venmenschelijke krachtsinspanning onder nomen. Ik beweer, dat, toen de eerste mi nister de verantwoordelijkheid op zich had genomen voor een bemiddeling, het uitlok king van een zeker lot zou zijn geweest, wanneer hij terzelfdertijd zich zou hebben begeven in een politiek van bedreigingen en ultimata. Wanneer wij een ultimatum hadden gesteld in de dagen onmiddellijk voor de redevoering van Neurenberg, zou Europa thans in een wereldoorlog zijn ge dompeld. Hoare vervolgde: Wij hebben onder hands ons standpunt aan Hitier telkens opnieuw zoo duidelijk gemaakt als moge lijk was. De eerste minister zelf heeft het hem duidelijk gemaakt in zijn besprekingen en het bleek duidelijk uit die besprekingen dat Hitier volledig rekening had gehouden met het gevaar van een wereldoorlog en dat hij, zonder twijfel tengevolge van de geo- graphische omstandigheden rondom ons, dat risico verdisconteerd had en bereid was het te nemen. Wij hebben waarschuwing na waarschuwing tot Hitier gericht in de be sprekingen met hem en zijn ambtenaren. Hoare vervolgde: De oorlog is afgewend en de vraag is: was de prijs te hoog? Ik geef openhartig toe, dat Tsjechoslovakije een vreeseljjken slag heeft gekregen. Ik be treur zeer diep de positie, waarin het ge drongen is. De feiten waren echter te sterk en onweerstaanbaar. Tengevolge van de geographische positie van Tsjechoslovakije kwam het er niet op aan wie den oorlog zou hebben gewonnen of verloren. Tsjecho slovakije, zooals wij dat thans kennen, zou verwoest zijn en ik geloof niet, dat de on derhandelaars over een vredesverdrag ooit de tegenwoordige grens zouden hebben in gesteld. De minister voegde hieraan toe: de koers, dien wij ingeslagen zijn, stelt de Tsjechische republiek in staat te blijven leven. Ik ben niet de opvatting toegedaan, dat een inter nationale garantie waardeloos zou zijn of dat de Tsjechische republiek noodzakelijk zwakker zal zijn. De waarborg, dien ik overweeg zal naar ik geloof doeltreffender zijn dan de FranschTsjechische of de Rus sischTsjechische verdragen. Ik overweeg een garantie waaraan alle groote mogend heden deel zullen nemen. Wij zijn geens zins van plan Rusland uit te sluiten. De garantie tezamen met de niet-aanvalsver- dragen tusschen Groot-Brittannië, Frank rijk, Rusland, Duitschland en Italië zal, wanneer de minderhedenkwestie in Tsjecho slovakije is geregeld, de nieuwe republiek even veilig maken als Zwitserland geduren de vele generaties is geweest. De minister besloot: Tegelijk met het hardnekkig volgen van een politiek des vredes zullen wij onze voorbereidingen voortzetten, teneinde ons sterk te houden en te maken. Ik geloof, dat wij van meening kunnen zijn, dat wij een nieuwe periode ingaan, waarin wij de problemen onder oogen zien, welke jaren geleden onder oogen hadden moeten worden gezien, en zullen bevinden, dat het mogelijk is ook al keuren wij bijna iedere methode af, die in de dictatuur- landen aangenomen is voor Europa om in vrede te leven voor de democratieën en de dictaturen, naast elkander. De debatten werden na deze rede van sir Samuel Hoare tot hedenmiddag verdaagd. Regeering dient motie in. Chamberlain, sir John Simon en Mac- donald hebben een motie ingediend, waarin het Lagerhuis de politiek der regeering, waardoor een oorlog werd afgewend tijdens de recente crisis, goedkeurt en haar stre ven naar de verwerving van een duurza men vrede steunt. Deze motie zal Woensdag in stemming worden gebracht. Het staat vast, dat ze met groote meerderheid wordt aangenomen. De rede van Chamberlain in het Lager huis heeft te Rome diepe voldoening ge wekt. In het bijzonder is men den Britschen premier dankbaar voor het feit, dat hij den nadruk heeft gelegd op het vredelievende werk van Mussolini op het beslissende oogenblik der Europeesche crisis. Men brengt hulde aan de oprechtheid van Cham berlain, die de door Mussolini gebrachte bijdrage van een vreedzame oplossing van het Tsjechoslovaaksehe vraagstuk op de juiste waarde wist te schatten en met zeer levendige belangstelling wijst men op de verklaringen betreffende de besprekingen van Chamberlain met Hitier, voordat eerst genoemde uit München vertrok, en op de mogelijkheid van nieuwe onderhandelingen over bewapeningsbeperking. In diplomatieke kringen te Rome is men eensgezind van meening, dat de redevoering van Chamberlain krachtig zal bijdragen tot een verbetering van de betrekkingen tus schen Londen en Rome. In deze kringen zien sommigen zelfs de mogelijkheid onder oogen van een binnenkort tot stand te ko men ontmoeting tusschen Mussolini en Chamberlain ten behoeve van een defini tieve regeling der ItaliaanschEngelsche betrekkingen, d.w.z. in de eerste plaats het van kracht worden van de overeenkomsten van 16 April en de erkenning van het Ita- liaansche keizerrijk doro het kabinet te Londen. In den vorm van een witboek zijn te Londen een aantal documenten betreffen de Tsjechoslovakije gepubliceerd. Hierbij bevinden zich twee kaarten, waaruit blijkt hoe de eischen van Hitier tijdens de con ferentie van München werden gewijzigd. Ook zijn in het witboek opgenomen per soonlijke brieven van Chamberlain aan Hitler en Mussolini, waarin hij vroeg om een derde conferentie. De eerste kaart is gevoegd bij de over eenkomst van München en geeft een over zicht van de bezetting, zooals deze thans geschiedt, de tweede kaart was gevoegd bij de eischen, welke Hitier op 23 Septem ber aan Chamberlain heeft overhandigd. Hieruit bleek, hoeveel zijn eischen verder gingen. Langs de geheele Noordgrens ver langde hij een breede strook, vooral in het Oosten was, deze strook zeer breed. Dit is teruggebracht tot twee betrekkelijk kleine gebieden in het Noordoosten en Noordwesten. Aan de westelijke grens gin gen de eischen van Hitier bijna tot Laun en in het zuiden tot Pilsen. Het gebied, dat 3, 4 en 5 October bezet wordt, is ech ter ongeveer de helft van dezen eisch. In het zuiden eischte Hitier een strook langs de geheele grens, doch hetgeen op 1 en 2 Gistermiddag heeft Hitier op de Markt te Eger een korte toespraak gehouden, waarin hij zeide, dat hij de bewoners van Eger thans voor het eerst mocht begroe ten met „Mijne Egerlanders". Het land zal nooit meer van het Duiteche rijk worder losgescheurd, over het groote Duitsche rijk ligt beschermend het Duitsche schild en het Duitsche zwaard. Het Duitsche volk was bereid het zwaard te trekken voor de Sudeten en de Sudeten zullen be reid zijn hetzelfde te doen, wanneer ander Duitsch land wordt bedreigd. Niemand ter wereld zal de toekomst van het Duitsche volk kunnen bedreigen. Tenslotte dankte de Führer den Al machtige voor hetgeen was bereikt en hi) bad, dat Hij ook in de toekomst den weg zou wijzen. Hitier heeft den nacht doorgebracht in zijn specialen trein te Hof in Beieren. Vandaag zou hij naar Grasslitz, Falkenau en Marienbad in het Sudetenland gaan. De ontruiming van het afge stane gebied. Het Tsjechoslovaaksehe agentschap deelt mede: De ontruiming van de gebiedston- gen Sloknov en Frydlant in de ontrui- mingszöne van Noord-Bohemen is Zondag ordelijk en zonder verwarring ten uitvoer gelegd. De beide gebiedstongen zijn om 14 uur bezet door het Duitsche leger. In de zuidelijke zóne van het Boheemsche woud, welker evacuatie Zondag voltooid werd, is de bezetting door de Duitsche troepen gisteren uitgevoerd en vandaag geëindigd. Ook het Egerland is thans grootendeels bezet; nergens deden zich incidenten voor. De Tsjechische troepen trekken BEURS VAN AMSTERDAM. Amsterdam 1936-3% 101% Zeeuws. Hyp. B-3% 100%—100% Cities Service Cy. P. 1958 5 47—47% A Amsterd. Bank 147%145% A Ned. Gist- en Spiritusf. 515—524% A De Schelde N.B. 45%—44% C Am. Smelt en Ref. 36%35% A Born. Sum. H.M. 177—178% A Houth. Alberts 93 C Union Pac. Rr. 68%68% C Int. Nickel Cy. 38%38 A Pref. Lever-Bros 142%142% Ned. 38 1000-3 101%101% Oa Indie 37 1000-3 100%100% Engeland 1960-90 4 81%80 A Koloniale Bnk. 155153 A N.I. Hbk. 600 132—132 C Ned. H. M. 1000 155%—153% A v. Berkels Pat. 6264 C Calvé-Delft 89%—90% A Philips Gem. B. afg. 237%236-40 C Unilever 147145-% C Am. Car Foundry 20%—20%-%' C Anaconda Cop. 26%25% -26 C Bethlehem St. 45-44%-% C Kennec Copper 32%32%-% C Rep. Steel 14%—13%-14 C U. States St. C. 45^54%-% C North Am. Cy. 15%—15% A Kon. Petr. Mpij. 344%—342%-44 C Contin Oil Cy. 21% ex div.21% C Phillips Petr. Comp. 30%30 C Shell Union O.C. 11%—11%-% C Tide Water Ass. OU 10%—10% A Ned. Scheepv. U. 119%—119% A H.V. Amsterdam 470—-475-72% A Java Guit. Mij. 176 A N.I. Suiker U. 178 A Deli Batavia 225225%-26 C Deli Mij'. 1000 290—286 BEURSTHERMOMETER MAANDAG. - H.V.A. Schepen Amerika - Philips Konlnkl. Unilever - (Wettig Markt Suiker Rubber Obl.Markt Tabak gedeponeerd.) A Senembah 253%253 C Baltimore en Ohio 6%6 C Southern Pac. Cy. 13%13%-9 A Southern Rlw. 9%9% A Amst. Rubb. C. 238%—235%-38 A Deli-Bat. Rubb. 165—162 A Hessa Rubber 130129%-30 A Serbadjadi S.R. 116%—113 WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Parjjs Brussel New-York heden gister 8.79% 8.82% 73.60 73.60 4.91% 4.93%- 31.12% 31.06 1.83% 1.83% Al wie WAARBORG-KLEEDING kent mee content (Ingez. Med.) October werd bezet was ongeveer een vierde deel hiervan. overal correct en in volmaakte orde te rug. Henleinisten vallen aan. Te Praag wordt medegedeeld, dat in de stad Krumlov (Boemisch Krumau) die niet in de aan Duitschland over te dra gen zóne ligt, maar wel in de nabijheid daarvan en daarom niet bezet is door Tsjechoslovaaksehe troepen, Henleinisten zijn binnegedrongen, die zich barricadeer den en gewapend waren met mitrailleurs en handgranaten. Tsjechische huizen wer den, zoo voegt men hier aan toe, in brand gestoken, evenals het station en het ge bouw der gendarmerie. De troepen, die niet ver van de stad aanwezig waren om de dynamietladingen weg te nemen, die onder de bruggen waren aangebracht, werden aangevallen met schoten. Drie Tsjechoslovaaksehe soldaten werden ge wond. Het Britsche legioen dat naar Tjechoslovakije gaat. Gistéravond is te Londen besloten, dat majoor Fetherston Godley, de voorzitter van het Britsche legioen (oud-strijders), de leiding zal hebben van de vrijwilligers voor Tsjechoslovakije. Hij zal worden bij gestaan door generaal O'Dowda, brigade generaal Fitzpatrick en kol. Wilberforce. De vrijwilligers zouden vandaag geselec teerd en in dienst genomen worden en Woensdag bijeenkomen voor het ontvan gen van instructies. Vermoedelijk zal hun aantal 1000 zijn. Opmarsch der Poolsche troe pen. De Poolsche troepen zijn gisteren de belangrijke industriecentra Frysztat en Karina binnen gerukt. De bezetting van het aan Polen afgestane gebied zal op 12 October voltooid kunnen zijn. Polen's maarschalk, Smigly Rydz, heeft per radio een oproep gericht tot de be volking van Teschen om kalm en waar dig de vaststelling der definitieve gren zen af te wachten en te vermijden dat bloed vergoten wordt. Reuter meldt uit Praag: De kwestie der betrekkingen tusschen de Tsjechen en de Slovaken dreigt brandend te worden, ter wijl de toestand reeds zoo met moeilijk heden overladen is. Volgens het orgaan van de Slovaaksche autonomistische par tij heeft Cermak, de minister zonder por tefeuille, die in het kabinet was opgeno men om zijn grondslag van volksvertegen woordiging te verbreeden tijdens de cri sis, de regeering ervan in kennis gesteld, dat hij zal aftreden, tenzij de Slovaaksche autonomistische eischen binnen 24 uur aanvaard worden. Reservisten van de Engel sche vloot naar huis. Uit Londen wordt gemeld dat orders uit gevaardigd zijn, waarbij de rest der vloot- reservisten, die onder de wapenen geroepen waren tijdens de recente crisis, zoo spoedig mogelijk deze week met groot verlof zullen worden gezonden. De reservevloot blijft in actieven dienst met de actief dienende of ficieren en manschappen aan boord. De re servisten, die geen plaats op schepen had den toegewezen gekregen, zijn reeds naar huis gezonden. Te Londen wordt vernomen, dat het afzwaaien der reservisten niet in houdt, dat de reservevloot gedemobiliseerd wordt. Het doel der maatregelen is de re servisten in staat te stellen naar hun bur gerlijke beroepen terug te keeren nu de cri sis geweken is. Gevangen genomen Tsjechen in vrijheid gesteld. Gemeld wordt, dat de Duitsche autori teiten de meeste Tsjechen, welke door Su- deten-Duitschers gevangen genomen en naar Duitsch gebied overgebracht waren, in vrijheid gesteld hebben. PRINS BERNHARD NAAR DUITSCHLAND. Men meldt ons van officieele zijde, dat Prins Bernhard heden voor enkele dagen naar Duitschland is vertrokken, ter bijwo ning van de begrafenis van Prinses Sigis- mund van Pruisen te Potsdam en voor een kort bezoek aan 's Prinsens moeder te Rec- kenwalde. Handelsovereenkomst met Zuid-Slavië verlengd. Het A.N.P. meldt uit Belgrado: Nederland en Zuid-Slavië hebben nota's uitgewisseld, waarbij de handelsovereen komst tusschen beide landen tot eind Octo ber 1939 verlengd wordt. Twee menschen verdronken. In den afgeloopen nacht en ook nog he denmorgen heeft een Zuid-Wester storm over een groot deel van ons land gewoed en op vele plaatsen schade aangericht. Langs onze kust woei het tot 10 h 20 he denmorgen met een kracht van 9 a 10 Beaufort, hetgeen overeenkomt met een windsnelheid van 70 a 80 km per uur. Op het Brasemermeer, onder de gemeen te Alkemade (Z.H.) is vannacht een mo torboot tengevolge van den storm omgesla gen. De twee opvarenden zijn verdronken. Van een politieboot, die op het Brase mermeer op nachtelijke surveillance was, heeft men gezien, dat de motorboot „Ma ria", metende 70 ton, toebehoorende aan den Bijlloos' motorbootdienst N.V. te Schiedam, is omgeslagen. Door de ruwe zee kon men echter geen hulp bieden. Het vaartuigje was geladen met stuk goederen, op weg van Rotterdam naar Zaandam. Aan boord bevonden zich de 35- jarige kapitein I. Klein en de 40-jarige knecht A. Bil. Vanochtend is met het on derzoek begonnen, doch van de opvaren den werd geen spoor ontdekt. Tot nu toe is ook bij de reederij geen be richt ontvangen omtrent de beide vermis ten, zoodat het vrjjwel vaststaat, dat zij zijn terdronken. Brandende motorboot opgepikt. Vanochtend omstreeks half vijf heeft de „Groningen 4", kapitein Vogelenzang, nabij U r k de motorboot „Amstel 10", kapitein Jongsma, opgepikt, aangezien deze nood seinen gaf. Toen de „Groningen 4" bjj het in nood verkeerende schip was gekomen, bleek, dat de kajuit in brand stond. Door den hevigen storm was de kachel omgevallen, waardoor brand was ontstaan. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De „Amstel 10" is op sleeptouw genomen en om negen uur te Amsterdam binnenge bracht. De kajuit is geheel vernield. De boot is eigendom van de reederij van Swie- ten in Amsterdam. Groote schade op tentoonstel lingsterrein te Schimmert. Door den hevigen storm is op het terrein van de groote land- en tuinbouwtentoon stelling te Schimmert (L.) in den afgeloo pen nacht groote schade aangericht. Twee groote tenten zijn totaal vernield. De stands liggen geheel overhoop. Een der standhou ders beweerde hierdoor een schadepost te hebben van vijftienhonderd gulden. Hoe groot de totale schade is, valt nog niet te overzien. De tentoonstelling is stopgezet. Het terrein wordt door politie bewaakt. Te Amsterdam. De zware Westerstorm heeft ook in Am sterdam huisgehouden. Talrijke boomen hebben zich begeven, schuttingen vielen om of raakten los, schoorsteenpijpen en dak pannen moesten het eveneens ontgelden. Tot het middaguur was de brandweer der tig maal uitgerukt om bij al deze zaken as sistentie te verleenen. Uit de Amsterdam- sche haven zijn geen schepen naar zee ver trokken, evenmin kwamen er uit IJmuiden binnen. Op Schiphol had men van den storm weinig last. De diensten kwamen zelfs ge heel zonder vertraging binnen. In IJmuiden was de toestand zeer ongun- w'EERBERICLU. Verwachting tot morgenavond: DE BILT: Stormachtige tot krachtige, later verder afnemende meest W. wind, be trokken tot zwaar bewolkt, met aanvanke lijk nog regenbuien, later opklarend, iets kouder. UKKEL: Sterke wind uit Z.W. tot W. richtingen, afwisselend zwaar bewolkte en heldere hemel, plaatselijk regen en zelfs on weer, matige temperatuur met een nachte lijk minimum van ongeveer 7 graden. Wo. 5 Oct. Zon op: 6 h 08; onder: 17 h 28. Licht op: 17 h 58. Maan op: 15 h 39; on der: 1 h 37. V.M.: 9 October. Hoog- en Laagwater te Vlissiïigens Hoogwater. Laagwator. October. Dinsdag 4 9.39 22.25 3.28 16.11 Woensdag 5 10.46 23.17 4.44 17.1» Donderdag 6 11.31 23.58 5.35 18.02: Westkapelle Is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij.) Hoog- en Laagwater te Wemeldinge? Hoogwater. Laagwater. October. Dinsdag 4 11.11 23.51 4.30 17.04 Woensdag 5 12.22 5.49 18.12 Donderdag 6 0.51 13.14 6.45 19.02: stig. De storm, die tegen twaalf uur van N.W. naar Z.W. draaide, had daar een windkracht van 10, d.i. zware storm. Als fonteinen spoten de golven tegen de pieren omhoog. Het scheepvaartverkeer was ge heel lamgelegd, nadat vannacht de loods- dienst reeds was gestaakt. Storm teistert Engeland. Den geheelen afgeloopen nacht heeft bo ven de Britsche eilanden een storm van een buitengewone hevigheid gewoed. Voorna melijk het Zuidelijk deel des lands heeft er van te lijden gehad. Tal van telegraaf- en telefoonkabels werden vernield, boomen werden ontworteld. De wind bereikte een snelheid van 130 km per uur. Te Londen werden vjjf personen ernstig gewond, van wie twee aan hun wonden zijn bezweken. De materieele schade is belang rijk. De kanaaldienst op Frankrijk is gestaakt. In de Londensche voorstad Norwood is een boom op een autobus terecht gekomen. Drie personen kwamen om het leven. Er zijn negen gewonden. DENATURATIE VAN ROGGE. Naar ons van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, is het niet mogelijk gebleken de dendturatie van rogge zoo vlot te doen ver- loopen als wel werd gehoopt, daar de leve ring van de voor het kleuren benoodigde fuchsine tengevolge van den onzekeren toe stand gedurende de vorige weken gestag neerd heeft. Men hoopt evenwel spoedig in staat te zijn op normale wijze aan de aanvragen tot denaturatie te kunnen voldoen. GRENSCONTROLE VOOR GRAAN. Op 23 September zijn de grenscontrole- maatregelen voor graan weder ingevoerd. Dientengevolge is voor het vervoer van graan in hoeveelheden van meer dan 2% kg in de daartoe aangewezen grensstrooken op een afstand van uiterlijk 5% km van het vreemde grondgebied, een vervoerdocument vereischt. Voor hte vervoer van rogge is voorts de voorwaarde gesteld, dat, voorzoover dit ver voer aansluit op uitslag uit panden van land bouwers, de in totaal per jaar uitgeslagen hoeveelheden rogge niet mogen overschrij den de som van de hoeveelheid, die rede lijkerwijze uitmaakt de jaarlijksche oogst opbrengst van de gronden, welke de betref fende landbouwer met rogge heeft beteeia en de hoeveelheden op andere rechtmatige wijze door hem verkregen en opgeslagen. Het vervoer van rogge ter denaturatie moet naar één handelaar, ter keuze van den betreffenden landbouwer, plaats vinden,; mits deze keuze door den landbouwer schrif telijk ter kennis van de landbouwcrisisorga nisatie in zjjn provincie is gebracht en deze daaraan haar goedkeuring heeft gehecht. STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 3 October. 5e Klasse, 9e Lijst. HOOGE PRIJZEN. 1000: 2354 129181 14378 PRIJZEN VAN 70. 7959 7966 17557 NIETEN. 6992 7990 8870

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 2