BUITENLAND. SPORT. BELGIë. FRANKRIJK. DUITSCHLAND. LUXEMBURG. ENGELAND. TSJECHOSLOVAKIJE. GRIEKENLAND SPANJE. ZUID-AMERIKA JAPAN. VER. STATEN. KUNST EN WETENSCHAP. BIOSCOPEN. De Nieuwe Electro. WTSSEKERKE. Het blijkt dat niet alle aardappelverbouwers aan huri verplichting tot besproeing van dit gewas hebben vol daan. De politie alhier heeft bij een con trole tegen drie personen proces-verbaal opgemaakt, omdat zij, wegens gemoedsbe zwaren, weigerden in hun tuin te sproeien met loodarsenaat. Pe Spaansche burgeroorlog. DE STRIJD OM GANDESA. Naar van de zijde der regeering uit Bar celona gemeld wordt zijn de regeerings- troepen gistermorgen aangekomen in het gezicht van Nonaspe, ten Noordwesten van Gandesa ,op de samenvloeiing van de Mata- rana en de Alaga. Zij zijn thans dus in het Noorden en in het Zuiden voorbij de stad gekomen in hun opmarsch naar het Oosten. Deze vorderingen der regeeringstro'epen stellen hen in staat den weg van Gandesa naar Alcaniz te controleeren en tevens hun stellingen voor Gandesa te versterken. De slag rondom Gandesa is zeer hevig gewor den. De strijd in het Verre Oosten. TAIHOE GEVALLEN. Te Hankau geeft men thans toe, dat Tai- hoe, gelegen op 50 mijl ten Noordoosten van Kioekiang in Japansche handen is ge vallen. Voorts wordt gemeld, dat gisteren zware gevechten zijn geleverd toen de Ja pansche troepen ten Zuiden van de Jangtse de hoofdmacht ontmoetten der Chineesche troepen ten Zuiden en Zuidwesten van Kioekiang. Chineesche vliegtuigen hebben de Japan sche oorlogsbodems op de Jangtse gebom bardeerd. Men verklaart te Hankau, dat zij een dezer schepen tot zinken hebben ge bracht en verscheidene andere getroffen hebben. MINISTER PRESIDENT SPAAK SPREEKT TOT HET VOLK. Een radioredevoering. Minister-president Spaak heeft gister avond voor de radio een redevoering uitge sproken, waarin hij uiteenzette, dat ten minsten op vier gebieden reeds belangrijke resultaten zijn behaald, n.l. op financieel, sociaal, taalkundig gebied en op dat der bestuurshervorming. Het saldo van het begrootingsdeficit zal opgeheven worden, daartoe heeft de regee ring de plechtige verbintenis aangegaan. Zjj zal het evenwicht op de gewone begroo ting tot stand brengen, o.m. door bezuini gingen en door opheffing van zekere mis bruiken. De buitengewone begrooting zal worden beperkt tot leeningsmogelijkheden. De re geering zal desniettemin trachten de econo mische bedrijvigheid te bevorderen en zoo min mogelijk de directe staatslasten te ver zwaren. De Kamer zal, waarschijnlijk in het begin van October, zoo snel mogelijk de gewone en de buitengewone begrootingen moeten behandelen. Er" zal een wetsontwerp, waar in de verkoop van alcohol wordt geregeld en een wetsontwerp, dat het statuut en de productie en distributie van electriciteit regelt, worden ingediend. Op deze wijze, aldus Spaak, zal een nieu we etappe, die het land versterkt en uit rust en die het in staat stelt, zijn weg te vervolgen, in orde en vrijheid, naar een volkmaakteren socialen vooruitgang, afge - legd zijn. Redelijke menschen weten wel, dat men alleen dat verwachten kan, zelfs van de beste regeeringen, tenzij men avonturen wenscht. Aan den anderen kant moet de internati onale toestand ons niet bovenmate veront rusten, aldus Spaak. Men moet hopen op de wijsheid der volkeren en van degenen, die ze leiden. De regeering heeft dezer dagen de gelegenheid gehad wederom een bevesti ging te geven van haar internationale poli tiek en onafhankelijkheid, onpartijdigheid en evenwicht.' Zij voert die politiek uit in een geest van begrip en verzoening. Zij ba seert die politiek op het leger, dat nooit zoo sterk is geweest als vandaag. Wat de coalitieregeering, die onder mijn leiding staat, wenscht, aldus Spaak, is ie eenheid der Belgen tot stand te brengen tegenover de groote problemen, die zich voordoen. Niet toevallig hebben wij gewild, dat 't nationa le feest dit jaar op schitterende wijze werd gevierd. Voor den Koning, den be hoeder der permanentebe- langen des vaderlands, heb ben wij ons één gevoeld met duizenden en duizenden Belgen in liefde voor het land, trouw aan zijn groote geestelijke stroomin gen, onwrikbare aanhankelijkheid aan zjjn vrije instellingen. Wij hebben getuigenis af gelegd van onze tegenwoordige kracht en van ons vertrouwen in de toekomst. Mogen deze ontroerende uren ons dagelflksch le ven bezielen! HET AVONTUUR VAN DEN NEDERLANDSCHEN KANOVAARDER. Gistermorgen is de Nederlandsche on derdaan die er met het pleziervaartuig „Bella Stock" vandoor was gegaan, welk schip voor anker lag op het strand van Panne, verhoord. Hij verklaarde Tassijn te heeten en 24 jaar oud te zijn. Zijn, ouders wonen in Den Helder. Voorts ver klaarde hij zijn militairen dienst vervuld te hebben bp de Nederlandsche marine in Oost-Indië. Men staat hier sceptisch tegenover de mededeelingen van Tassijn. Men zegt na melijk niet te begrijpen, dat, wanneer hij bij de marine gediend heeft, hij er niet in geslaagd is het pleziervaartuigje naar de haven terug te brengen. Bovendien zou hij tusschen 2 en 5 uur des nachts door de duisternis het zoeken naar zijn kano niet hebben kunnen voortzetten, zoodat men niet begrijpt, dat hjj desondanks op zee is gebleven. Ook wijst men er op, dat de man geen geld bij zich heeft, hetgeen hij verklaart door te zeggen, dat zijn porte- monnaie in het water is gevallen, toen h^i zich op een gegeven oogenblik voorover boog. Tassijn is naar Veurne overgebracht waar hij ter beschikking is gesteld van den procureur des Konings. De Heroine-smokkelaar van Parijs een gewoon misdadiger. In het begin dezer week is gemeld, dat een zekere Leifer, die Opperrabijn van Brooklyn genoemd werd, door de Fran- sche politie wegens smokkelarij van he roïne gearresteerd werd. O.a. werd in het desbetreffende bericht medegedeeld, dat hij het verdoovingsmiddel in de banden van Joodsqhe gebedenboeken verzonden zou hebben. De Fransche recherche heeft thans nieu we bijzonderheden omtrent den persoon van Leifer ontvangen, en volgens deze inlichtingen is de smokkelaar een gewoon misdadiger, die nimmer een, geestelijk ambt heeft uitgeoefend. Zijn naam komt niet voor in de lijsten der Noord-Ameri- kaansche rabbijnenorganisaties, evenmin staat Leifer aan het hoofd van een eigen gemeente. Hij heeft zich de titel van Op perrabijn wederrechtelijk toegeëigend, om zijn duistere zaken te maskeeren. Dit ging des te gemakkelijker, aangezien de rabbijnentitel in de Ver. Staten niet wet telijk beschermd is, zoodat Leifer van een leemte in de wet gebruik kon maken, om dit ergerlijk bedrog te plegen. Een nieuwe brandstof voor motoren? Een Fransche uitvinder, Jean Giovanel- li, verklaart een nieuwe motorbrandstof te hebben uitgevonden, welke door des tillatie uit planten wordt verkregen. De kostprijs van deze plantaardige benzine zou ongeveer gelijk zijn aan die van de ingevoerde benzine. De cultureele vereeniging der Joden. De Raad van Joodsche gedelegeerden) in Duitschland heeft besloten tot het in het leven roepen van een genootschap, waar in van nu af aan alle Joden in Duitsch land gegroepeerd ^zullpn zijn en waar mede alle cultureele vereenigingen ver bonden zullen worden. het giftmengerspaar van asselborn gevonnist. De doodstraf voor Salzburger; 25 jaar tuchthuis voor vrouw Tangeten. (Eigen berichtgeving). In een requisitoir dat meer dan twee uren in beslag nam heeft de advocaat-gene raal mr. Robert. Als het assizenhof, waar voor de moordenaars van Asselborn terecht stonden, op het hart gedrukt, gezien de hardnekkigheid waarmee dit misdadigers- paar den dood van Wilhelm Tangeten na streefde, de wet in haar volle zwaarte toe te passen. Het is niet aan te nemen, aldus de ad vocaat-generaal, dat Salzburger zich in al les door zijn minnares, vrouw Gertrude Tan geten, jjeeft laten leiden: het misdadigers- paar was het in alles roerend eens en ze zijn beiden schuldig. De vrouw vond geen middel sterk genoeg, en men vergete niet dat de gebruikte hoeveelheden strychmine voldoende waren om 2 menschen om het le ven te brengen! Het is dan ook een wonder, dat Wilhelm Tangeten het leven er af ge bracht heeft, en het pleit voor zijn ijzer- sterk gestel. Gedurende dit vernietigende requisitoir zitten de beide verdachten zonder eenig uiterlijk teeken van berouw onverschillig op de verdachtenbank voor zich uit te sta ren. Dan komt de verdediging aan het woord. Mr. Lambert Schaus verlangt nog een zitting met gesloten deuren, waarin hij, naar hjj zegt, een belangrijke verklaring wenscht af te leggen. Daarna werpt hij de schuld voornamelijk op Gertrude Threis, de vrouw van Tangeten j vroeger was Salz burger een oppassend werkman, die echter steeds dieper zonk, toen hij onder den ver- derfelijken invloed van deze vrouw kwam. Onder haar suggestie vergiftigde hij zijn eigen vrouw, en toen zei hij: „Nu heb ik mijn deel gedaan, doe jij nu het jouwe!" Mr. Henry Cravatte uit Diekirch treedt als verdediger van vrouw Tangeten op; de ze tracht aan te toonen, dat de schuld tot alles bij Salzburger gezocht moet worden. Als de verdachten gelegenheid tot een laatste woord krijgen, wijst de president van het gerechtshof hun er met nadruk op, dat dit de.laatste kans is, iets in het midden te brengen, dat nog op het vonnis van invloed zal kunnen zijn. Salzburger staat op en zegt: „Het spijt mij, wat ik gedaan heb die vrouw draagt daaraan alleen de schuld" Vrouw Tangeten antwoordt enkel: „Ik heb niets meer te zeggen" Dan trekt het hof zich terug. Des avonds om half zeven eerst komt het de gerechts zaal weer binnen; dan spreekt de president het vonnis uit: Adam Salzburger wordt tot de doodstraf veroordeeld en zijn medeplichtige, Gertrude Threis, huisvrouw van Wilhelm Tangeten, tot vijf en twintig jaren dwangarbeid. Ook bij het vernemen van dit vonnis was geen der twee misdadigers, althans uiter lijk, bewogen: onverschillig luisterden zij naar de uitspraak. De ongeregeldheden in Rangoon duren voort. Gisteravond heeft de militaire politie te Rangoon (Britsch-Indië) zich gedwongen gezien het vuur te openen op de menschen- menigte in vier verschillende deelen van de stad. Daarbij werden vier personen gedood en zestien gewond. Alle slacht offers zijn Indiërs. HET NATIONALITEITENSTATUUT. De politieke beraadslagingen zijn gisteren begonnen met een conferentie van de com missie van zes over het zelfbestuur in de districten en gemeenten. In den loop van vandaag zou over dit deel der bestuurshervorming tusschen de coalitie en de regeering getracht worden overeenstemming tot stand te brengen, op dat de geheele nationaliteitencodex na tionaliteitenstatuut, talenwet, bestuursher vorming Maandag door de groote coali tieconferentie der voorzitters van partijen en fracties goedgekeurd zou kunnen wor den. Daarmede zou dan de voorbereiding van de nationaliteitencodex van T s j e c h i- s c h e n kant beëindigd zijn en zou de weg open staan voor de onderhandelingen met de Sudetenduitsche partij. De definitieve onderhandelingstekst zal, in het Engelsch vertaald, aan lord Runci- man ter hand worden gesteld. Opstand nummer zooveel op Kreta onderdrukt. Het Atheensch telegraafagentschap meldt dat telegrammen uit Canddia en Canea, door den gouverneur-generaal en den voorloopigen gouverneur aan ministerpre sident Metaxas gezonden, melden, dat de opstandelingen verspreid zijn en Canea ontruimd hebben. De openbare gebouwen in deze plaats zijn weder door de wetti ge autoriteiten bezet. Tijdens schermutse lingen werden 3 personen gewond. Het naderen van de vliegtuigen, die de regeering uit Athene derwaarts had ge zonden, heeft een snel einde bereid aan den opstand. Toen de vliegtuigen in zicht kwamen, gingen de oproerlingen uiteen. DE REGELING TUSSCHEN BURGOS EN NEDERLAND. De in rechtsch Spanje verschijnende bla den begroeten de regeling tusschen de re geering van Franco en Nederland, waarin zij een bewijs zien van het toenemende ver trouwen van het buitenland in het recht- sche Spanje. De Nederlandsche agenten en sub-agenten mogen de Nederlandsche vlag hijschen, hun correspondentie wordt niet aan censuur onderworpen, en zij mogen telegrammen in code zenden. Bandietenhoofdman neergelegd. De bandietenhoofdman Lampeao, wiens bende sinds jaren de achtervolging van po litie en militaire troepen had getrotseerd, zoodat hij reeds een legendarischen roem had verworven, is door de politie van den staat Alagoas (Brazilië) in een schuilhoek ontdekt. Hij werd met zijn geliefde, Maria Bonita, en tien bendeleden in een gevecht neergeschoten. De politie bracht de lijken der twaalf roovers naar Pirnhas als bewijs, dat de koning der Braziliaansche bandieten werkelijk zijn einde had gevonden. Hittegolf in Tokio. Het is drukkend heet in Tokio. De zon brandt en de temperatuur bedraagt gemid deld 85 tot 90 graden Fahrenheit. Voor den gewonen burger is de eemge kans op eenige verkoeling een wandeling des avonds door de parken of een bezoek aan de bioscopen, waar hij het oorlogsnieuws uit China kan aanschouwen in een kunst matig koele atmosfeer. AMERIKAAN SCI IE VLIEGBOOT VERMIST. 15 personen aan boord. De vliegboot van de Pan American „Ha- wai Clipper", welke met zes passagiers en een bemanning van negen personen op weg was van Guam eiland in den Stillen Oceaan naar Manilla, een afstand van 1600 mijl, wordt vermist. Het laatste bericht van de vliegboot heeft men ontvangen, toen zij op 565 mijl van Manilla was. Oorlogsschepen en marinevliegtuigen zoeken den Stillen Oceaan af. Ook zijn vijf bombardementsvliegtuigen opgeste gen om te zoeken. Deskundigen vërklaren, dat de benzi nevoorraad van de vliegboot gisteravond te tien uur moet zijn opgeraakt. Men is zeer bevreesd, dat het toestel in zee is gestort en vernield, vooral omdat men geen enkel teeken van leven meer heeft ge hoord. Met uitzondering van enkele onbewoon de koraaleilanden is het gebied waar het toestel is verdwenen een groot watervlak. Er wordt geen melding gemaakt van storm. DE SCHOUWBURG TE MIDDELBURG, Men schrijft ons: Bij het opmaken van een acte van over lijden wordt steeds gevraagd naar den ge boortedatum van de(n) overledene. Nu de doodsklok over den Schouwburg wordt ge luid, denken wij ook terug aan den tijd, toen zij werd gebouwd. Dit is 131 jaar ge leden; want op 16 Februari 1807 toch gaf het bestuur van Middelburg toestemming tot het stichten van een schouwburg aan het Molenwater, dat toen nog werkelijk een water was. Op dezelfde plaats had een groote herberg „Het Koningsplein" ge staan. Eenige notale personen op Walcheren, voornamelijk uit Middelburg, hadden een vereeniging opgericht om een schouwburg te bouwen en te exploiteeren. Aandeelen werden geplaatst van 20 p. vl. (ƒ120). Bij den aanbouw van den schouwburg deed een der oprichters, de heer Adriaan Kaspar Cornelis Slicher, die het werk kwam bezichtigen, een noodlottigen val, 't geen zjjn dood tengevolge had. Hü was bijna 32 jaar oud. Gehuwd met Wilha. Carola. van den Brande, woonde hij op het kasteel Westhove onder Domburg. DOODENDAGBOEK VAN HET VERKEER Laren: 1 doode Hedenmorgen is in het St. Jansziekenhuis te Laren overleden de 45-jarige heer S. uit Haarlem, die gisteravond bij een motoron geval onder Eemnes ernstig werd gewond MIDDELBURG. Om 5 Millioen en „Happy Landings." G§§) De laatste week voor den op bouw der kermis is zeker een der tijde lijke stedelijke aantrekkelijkheden ge weest de race met den tijd welke de aan nemer der verbouwing van de Electro- bioscoop gehouden heeft. En, als er, naar Engelschen stijl, gewed zou zijn op het al of niet op tijd klaar komen, dan zou het vermoedelijk 1 tegen 10 gestaan heb ben. Vrijdagavond heropeningsvoorstel- lingen den morgen van dien dag de heele zaak nog in de steigers en zelfs de voorgevel nog niet geheel afgemetseld. Het leek een onmogelijkheid, en heelemaal in optima forma kant en klaar was het ook niet, maarhet scheelde toch maar weinig, van binnen („en op het binnen werk komt het toch meer aan" zegt Bu- ziau) was alles in orde, en de heropenings voorstelling heeft gisteravond plaats ge vonden. Zonder eenigen officieelen vorm; slechts de commissarissen van de Socië teit „De Vergenoeging" eigenaresse van het pand, hetwelk immers in prae- historische tijden haar kegelbaan wassen, als wat men fluistert waar is: ook niet on belangrijk financieel geïnteresseerd bij deze belangrijke verbouwing waren met hun dames als eeregasten aanwezig. Uit- en inwendig is de Electro radicaal veranderd. Het is niet een ander verfje en een nieuw lampje, maar een volkomen ombouw en moderniseering geworden; dit heeft wat inrichting en aankleedinp; be treft de Electro tot een der modernste kleinere bioscooptheaters van Nederland gemaakt. Typisch is, bouwkundig bekeken, de blinde muur waar men, onder een vrij lage boogconstructie door, tegen op tornt. Een half-hoog trapje brengt den bezoeker dan in het sterk hellende en daardoor zeer goed zicht biedende parter re; de tweede helft van het trapje voert naar het balcon. Dit laatste is nü zeer luxueus, met ruime, diepe, royale zetels; ook de zitplaatsen in de zaal zjjnechter zeer verbeterd. De binnen-aankleeding maakt ook een schoonen indruk: het ge golfde lambrizeeringshout, de goud-met- rood-opgespoten overkapping, enz. En ook de buitengevel is architectonisch een verbetering van dit deel van de Markt; als er nu niet te veel schreeuwend en op zichtig reclamespul aan en op komt, dan zijn we ook in dit opzicht er zeker beter op geworden. Om 5 Millioen.) Bij wijze van heropening èn kermispro- gramma zijn er twee groote films ditmaal. De eerste, een Heinz Rühmann film, kon ons, eerlijk gezegd, verreweg het meeste bekoren. Wat is dat met zijn leuk-lako- nieke snuit toch een genoeglijke kerel, die Heinz. En wat een schat van een vrouwtje heeft-ie. En wat een groen groentje is-ie nog, als Heinz de aanstaan de 5 x millionair, nu nog vruchteloos stofzuigerverkooper, met Amerikaansche gangsters in aanraking 'komt, die hem van deze duiten willen ontlasten. En als dan zjjn neef uit Schotland overkomt, die bijna z'n tweelingbroer zou kunnen zijn... nee, het is een alleraardigste film. Sonja Henie in Happy Landing. Deze Sonja Henie-film is voor de kunst schaatsenrijdster en rondom haar kun stenmakerij op het ijs geschreven. Dg'j; ge deelte is natuurlijk mooi: het is een lust dit gracieus figuurtje op het ijs te zien pirouetteeren en voltigeeren en zwieren en slieren. Daaromheen is het een echt- Amerikaansche show-film met songs en als „bijzonder effect" een geïllumineerd or kest. Als we de ruikende naast de spre kende film krijgen, dan komt er mis schien wel eens een nog bijzonderder ef- genoeglijke zot, en Duke Sargent een Enfin, het begin is wel genoeglijk, en Flo Kelly is als helleveeg lang niet on verdienstelijk, en de assistent-manager een genoeglijke sot, en Duke Sargent een mooie kwal van 'n venten Sonja He nie i s lief en kan mooi schaatsenrijden... CITY. Café Metropole, Dat een naam niet alles zegt, was al bekend voor dat Shakespeare de wereld zijn beroemd geworden uitspraak schonk, Niettemin moet men een film als „Café Metropole" zien om de juistheid ervan weer te beseffen. Want deze titel is een vlag die de lading niet volkomen dekt. Het zit niet daar in, dat het een valschen vlag is waar onder het geval vaart, doch meer in de on beduidendheid ervan. Want de inhoud van de film is zoo alleraardigst en wat .be langrijker is de regie en wat daar verder aan te pas mag komen is in zulke goede handen gesteld, dat het een rolprent is ge worden van een hoedanigheid die de naam niet zou doen vermoeden. Het verhaal van een knappe jongen, die als prins vermomd een gansch hotel er in doet vliegen mag al meer vertoond 2fin, maar hier wordt het met zoo'n spranke lenden humor behandeld, dat men den vorm vergeet. Daar komt nog bij dat de hoofdrolvertolkers een spel te zien geven dat volkomen getuigt van hun talent om een fijne comedie op al haar gevaarlijke wegen te kunnen volgen. Zoo'n Adolphe Menjou als een allercharmantste doch deugnietachtige hoteldirecteur te zien jong- leeren is prachtig. Dat is een nummer op zichzelf. Tyrone Power en Loretta Young zijn de twee andere hoofdfiguren en ook zij zijn het vermelden waard. Natuurlijk is het een geschiedenis met reel verwikkelingen, waaraan Victor de ho teldirecteur in hoofdzaak schuldig is. De handigheid en vindingrijkheid waarmee de ze evenwel alles weet te omzeilen, is zijn redding. Goede smaak en geest zjjn de twee hoofdkenmerken van deze bijzonder ge slaagde film, die in vele opzichten valt te roemen. De spion der Lnnciers. De moed, volharding en sluwheid waar mede in oorlogstijd spionnen over en weer te werk moeten gaan, wordt in deze film in alle schrilheid geteekend. De Engelsche geheime Dienst (het verhaal speelt als zoo veel andere in de wereldoorlog) stuurt een officier, Bruce, naar Duitschland om daar enkele plannen te bemachtigen. Het is een zware taak, die hij weet haar te volbrengen, doch men moet niet vragen, hoe. Vermomd als een bekend Duitsch officier, staat hij da gelijks aan tal van gevaren bloot en wan neer er een „lek" komt, kan slechts een sensationeele vlucht hem redden. Als slachtoffer valt evenwel de contra-spionne, die Bruce lief heeft gekregen. Veel roman tiek dus. Doch wie zal zeggen of het de werkelijkheid te na komt? Er zit spanning in het verhaal en dat er zoowel Duitsch als Engelsch gesproken wórdt daar waar het noodig is, verhoogt de actualiteit ten zeerste. „DE VIERDAAGSCHE". Alle Zeeuwen aangekomen. Men schrijft ons: De laatste dag van den Vierdaagsche is volbracht. Onder prachtig zomerweer werd gistermorgen om 5 uur gestart. Reeds vroeg was al waar te nemen, dat het een warmen dag zou worden. De wegen van het parcours van gisteren waren over het algemeen heet. De Zeeuwsche loopers had den onderling afgesproken om in den voor middag een flink stuk af te leggen en in den namiddag het kalm aan te doen. In een flink tempo werd over Grave, Mill en Haps naar Cuyk geloopen, waar door de meeste de groote rust werd gehouden. Van Cuyk ging het over een pontonbrug, ge legd door het korps pontoniers, de Maas over in de richting Mook verder over Mal den naar Nijmegen. Alle Zeeuwsche deelne mers en deelneemsters hebben de marschen volbracht. Een mooi succes! Wel werd er door enkele zoo nu en dan met een pijnlijk gezicht, vanwege de blaren, geloopen, maar over het algemeen was de stemming pri ma. Dat het publiek met de Vierdaagsche medeleeft heeft men gisteren wel kunnen merken. Van den start om 5 uur van mor gen stonden al duizenden langs de wegen opgesteld. Maar het hoogtepunt was wel bij binnenkomen te Nijmegen. Zeker 8 a 9 km van het eindpunt af stonden de toe schouwers rijen dik langs het parcours. Het deed speciaal de Middelburgers goed dat er zooveel stadgenooten onder de toeschou wers waren. Wij zagen dan ook een auto bus vol met Middelburgers. Van alle deelen van het land waren enthousiasten gekomen om voor een prachtige ontvangst van de tippelaars te zorgen. De bouqetten bloemen die door de toeschouwers aan familieleden, vrienden en onbekenden werden gegeven, waren ontelbaar. Enkele Zeeuwsche deel neemsters waren letterlijk onder de bloe men bedolven. Na den derden dag waren er aan uitval lers en niet gestarten 83 en gistermorgen zijn er 6 niet gestart terwijl er den laatsten dag vier uitvallers waren. Een totaal van 93. De vierdaagsche is volbracht door 4477 wandelaars. Een percentage dus van nog geen 2 uitvallers. De Zeeuwen komen in deen loop van Zaterdag naar hun woonplaatsen terug, met het vaste besluit om het volgend jaar weer te starten. De Internationale Vierdaagsche Afstand- marschen 1938 behooren weer tot het ver leden. Bezoek van dr. H. Colijn. Gemeld zij nog, dat de minister-president, dr. H. Colijn, begeleid door kapt. J. L. Breunese, per auto langs vrijwel het ge heele parcours reed in Cuyk den tocht der duizenden over de pontonbrug gade sloeg. Bij de prijsuitreiking heeft dr. Colijn ook eenige kruisen uitgereikt. De minister-pre sident richtte hartelijke woorden tot de bui- tenlandsche en de Nederlandsche deelne mers, in tegenwoordigheid van verscheide ne autoriteiten. VOETBAL. PRIJSUITREIKING NEDERLAAG- WEDSTRIJDEIN DEBOMICO-ELFTAL. De nederlaagwedstrijden van het Den Boer-Middelburgsche Courantelftal begin nen langzamerhand traditie te worden. Zij nemen in het zomervoetbal reeds een voor name plaats in. Deze wedstrijden kenmer ken zich altijd door een prettige sfeer, flin ke belangstelling en goede sport. Dit seizoen zijn deze nederlaagwedstrijden voor de der de maal georganiseerd. En ook nu waren zij weder een groot succes. Er is op kame raadschappelijke wijze gespeeld en de wed- strijden waren voor spelers en belangstel- lenden interessant. Gisteravond had in de Nieuwe Land bouw de prijsuitreiking plaats. De voorzit ter van het Debomico-elftal, de heer J. C. Peeman, heeft allereerst een welkomst woord gesproken en daarbij gememoreerd dat de wedstrijden geslaagd zijn. Spr. bracht de spelers, de scheidsrechters, de beheerder van het sportterrein, degenen die prijzen beschikbaar stelden enz., dank voor hun medewerking en bewijzen van sympathie. Spr. gaf een overzicht van het verloop der wedstrijden. Voordat tot de prijsuitreiking werd overgegaan, werd door allen het over lijden van den voorzitter van den Z.V.B., den heer J. P. van Bel, herdacht. De prijzen, bestaande uit een beker en lauwertakken, werden gewonnen door: le prijs V.V. Oud Middelburg (1—5). 2e. Arnemuiden (24). 3e. Pingelaars, Sint-Laurens (2—3). 4e. Serooskerke (22), na loting met Nieuwland (11). De heer Jobse, die den prijs voor Oud- Middelburg in ontvangst nam, heeft het bestuur van Debomico-elftal dank gezegd voor de organisatie en voorts gewezen op de kameraadschap welke in de wedstrijden naar voren kwam. Het speet spr., dat hij niet de verzekering kon geven, dat Oud- Middelburg volgend jaar wederom zal mee spelen. Dit vindt zijn oorzaak, volgens spr., in de houding van den Z.V.B., welke de combinaties deri voet dwars zou zetten. Ten slotte is ook nog het woord gevoerd door de vertegenwoordigers van Arnemuiden, de Pingelaars, en den aanvoerder van Oud- Middelburg. Voorts heeft de aanvoerder van het Debomico-elftal aan het bestuurslid en speler den heer W, J. Bos dank gebracht voor zjjn vele werk in het belang van de vereeniging. Bos is de ziel van het Debo mico-elftal en daarvoor bracht spr. hem hulde, onder aanbieding van een geschenk. Er werd dan ook nadien nog veel gespro ken en men bleef verder nog geruimen tijd gezellig bijeen. ATHLETIEK. Engelsche damesathleten te Vlissingen. Vrijdagavond kwamen met het s.s. „Mecklenburg" van de S. M. „Zeeland" te Vlissingen aan een gezelschap van 23 da mes, 4 heeren en 2 officials, allen leden van de Engelsche kampioensclub „Mitcham A. C.", die Zondag a.s. te Amsterdam tegen een Nederlandsche damesploeg zullen uit komen. Zooals ons blad Donderdag berichtte zou het district Zeeland van de K.N.A.U. de Engelsche dames namens de K.N.A.U. en de C.D.A. te Vlissingen verwelkomen. Het district Zeeland van de K.N.A.U. was ver tegenwoordig door den heer R. van Roo,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 2