SPORT. LAATSTE BERICHTEN. GELD ADVERTENTIERL MIDDELBURGSCHI ZIEKENFONDS. SLUIS Tandarts VAN DER VEEN TANDARTS VAN DE VELDE is Dinsdag 26 Juli weer te spreken. Provinciale Bibliotheek van Zeeland. gesloten zal zijn. WERKELIJK UW VOORDEEL A. VAN R00N SCHULTE THIEME RINGRIJDERIJ TE PAARD N.V. Nationale Volksbank Geldschietbank, DROGISTERIJ L JANSE daar vertrok hij naar Den Ham, waar hij 28 October 1904 intrede deed. Op 13 Hei 1917 verbond hij zich aan zijn tegenwoordige gemeente Wezep. Vrij Evang. Gem. Beroepen te Haarlem D. J. du Fossé, hulpprediker aldaar vroeger te Breskens. Geref. Gem. Ds. H. Ligtenberg te Lisse heeft bedankt voor het beroep naar Borsele. De Vierdaagsche. Voor de Vierdaagsche afstandsmarschen parcours 55 km hebben, alsnog ingeschre ven de heeren H. JNonnekens en R. van Hemert van de W.V. „De Amateur" te Goes, respectievelijk voor de 3e en le maal. ATHLETIEK. KARI. BAUMGARTEN VERBETERT HET RECORD 300 METER. Op den derden, tevens laatsten avond, van de internationale athletiekwedstrijden te Stockholm slaagde Karl Baumgarten er in het Nederlandsch record over 300 meter, dat sedert 6 Sept. 1936 op naam staat van Osendarp met een tijd van 33.9 sec., geves tigd te Amsterdam, met 0,1 sec. te verbe teren. Baumgarten kwam weer tegen Mal- lot uit, hij wist den Amerikaan uitstekend bij te houden en werd slechts met gering verschil verlagen. De tijd van den Ameri kaan bedroeg 33.4 sec. WIELRENNEN. DE RONDE VAN FRANKRIJK. Bartali verovert de gele trui en zal den wedstrijd wel winnen. De veertiende étappe van de ronde van Frankrijk, van Digne naar Briangon over 217 km, is gisteren gewonnen door Bartali in 8 uur 49 min. 7 sec. Middelkamp werd 46e in 9 uur 34 min. 20 sec., Van Schen- del 56e met bijna een uur achterstand op den Italiaan, Hellemons 57e. In het alge meen klassement heeft Bartali thans de leiding genomen met een totaaltijd van 93 uur 56 min. 22 sec. met grooten voor sprong op Clemens en Vervacke. De ronde van Frankrijk is thans prac- tisch beslist: Bartali heeft Vervhecke de gele leiderstrui ontnomen en staat op de eerste plaats met niet minder dan acht tien minuten voorsprong op nummer twee, den Luxemburger Mathias Clemens, die Vervaecke naar de derde plaats heeft verwezen. Op alle drie bergen was Bar tali, de koning der klimmers, eerste en hij kreeg daardoor tevens verscheidene minu ten tijdsvergoeding. In de algemeene rangschikking bezit thans Middelkamp de 38e plaats; Van Schendel de 47e en Hellemons de 57e. Het landenklassement luidt: 1 Italië; 2 België; 3 F.rankrijk. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent P. A. SOMERS, Zuiddijkstraat 36. De werkloosheid te Middelburg. Bij de Arbeidsbeurs te Middelburg ston den heden ingeschreven: geheel werkloos: 711 m. en 13 vr.; gedeeltelijk werkloos: 6 m. en 0 vr.; niet werkloos: 7 m. en 1 vr. Algemeen totaal vorige week 749; bijgeko men 43; afgegaan54; over 738. De directeur der Bathpolders gaat heen. RILLAND. De heer W. Koning Wzn., directeur der N.V. de Bathpolders heeft tegen 1 October ontslag als zoodanig aan gevraagd. Nieuw portret van H.M. de Koningin. De schilderes Lizzy Ansingh heeft een portret voltooid van H.M. de Koningin, ge schilderd in opdracht van B. en W. var. 's-Hertogenbosch, als bestuurderen van de broederschap St. Lucas, aldaar, ter plaat sing in de Oranje galerij in de bovenhal van het stadhuis, ter gelegenheid van het veer tigjarige regeeringsjubileum. HET REGEERINGSJUBILEUM EN DE WERKLOOZEN. Het lid van den Amsterdamschen Raad, de heer J. M. van Hardeveld, heeft aan B. en W. de volgende vraag gesteld: Zijn B. en W. bereid zich te wenden tot de regeering, teniende te bevorderen, dat ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin, aan de steuntrekkende werkloozen een extra uitkeering kan worden verleend? EEN ENGELSCHE BOMMENWERPER TE DE KOOY. Een lichte Engelsche bommenwerper van de Royal Airforce, die gistermorgen om zeven uur met nog eenige andere Engel sche rnarinevliegtuigen voor het houden van oefeningen boven de Noordzee van Kingsiynn was vertrokken, zag zich, ten gevolge van een motorstoring, waardoor het vliegtuig geen hoogte kon houden, genoodzaakt een landingsplaats a«m 'de Nederlar.dsche kust op te zoeken. Het toe stel wist het marine-vliegkamp De Kooy bij Den Helder te bereiken, waar het vlot kon landen. In het toestel bevonden zich een officier, een sergeant en twee matrozen. Nadat de noodige formaliteiten waren verrich werd 'n onderzoek naar den motor inge steld. Het bleek, dat er een andere mo tor in het toestel geplaatst moest vel den, welke echter uit Engeland moet ko men, zoodat de bemanning niet kon ver trekken. In afwachting van dezen motor werd de Engelsche officier uitgenoodigd de gast te zijn van een der officieren van De Kooy, terwijl de anderen op het vliegkamp werden ondergebracht. DE STRIJD OM HANKAU. Liever sneuvelen dan wijken. Het bekende Chineesche bataljon „van den oorlogsgod", waarvan de manschappen gezworen hebben liever tot den laatsten man te sneuvelen, dan te wijken voor de Japansche troepen, heeft den Leeuwenheu vel in Midden-China verdedigd tegen een gemeenschappelijken aanval van de Japan sche strijdkrachten te land, te water en in de lucht. Het is niet uitgesloten, dat door dezen slag het lot van Hankau is beslist. De Chineezen hebben stellingen betrok ken op den heuvel, welke Kioekiang be- heerscht en den weg naar Hankau be waakt. Van Japansche zijde wordt toegegeven, dat de Chineesche verdediging niet ls ge ëvenaard sedert de verdediging van Sjang hai. WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Parijs Brussel New-York heden gister 8.95% 8.95 73.08 73.07 5.02% 5.02% 30.76% 30.76% 1.81% 1.82 HANDEL EN NIJVERHEID. Handelsregister. Aan de in Handelsberichten opgenomen wekelijksche openbaarmakingen i.z. Het Handelsregister betreffende Zeeland ont- leenen wij het volgende. Kamer van Koophandel voor de Zeeuw- sche Eilanden (Middelburg) Wijzigingen J. van de Sande, Rilland, Hoofdweg 43. Timmer- en aannemersbedrijf. Uitgetr. E.: J. v. d. Sande. Zaak omgezet in eene ven nootschap onder firma. Handelsnaam ge wijzigd in: Firma J. van de Sande Zonen. Venn.: J. van de Sande, Chr. J. van de Sande. Jer. van de Sande. AFLOOP AANBESTEDINGEN. De Vereeniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting te Vlissingen heeft aan besteed: Het bouwen van twintig arbeiderswonin gen op een terrein gelegen nabij de Iris laan te Vlissingen. Het werk is gegund aan de laagste in- schrijfster, de N.V. Aannemersbedrijf v.h. P. A. van Wijnen, Dordrecht voor 44.880. -Vrijdag werd door B. en W. van Heinkenszand aanbesteed het bouwen van een schuur tot berging van brand- bluschmiddelen, lijkwagen enz. Ingeschre ven door: P. C. Schipper te Heinkenszand voor 3962, Gebr. Pieters te Heinkenszand 3890, P. A. Rijk te Heinkenszand f 3872, J. Janse te Nisse 3850, fa. Gebr. v. d. Poel te Lamswaarde 3800, Gebr. Ver- heijke te Ellewoudsdijk 3799, J. de Mol, te Baarland 3720, D. van der Poel te Oudelande 3690, D. Lindhoüt te Hoede- kenskerke 3675, J. Priem en Zonen te Ovezande 3650, A. J. Rijk te Heinkens zand 3630, H. van Sabben te Goes 3579, C. F. Schijf te Driewegen 3550, P. Engelse te Heinkenszand 3535. Zoodra goedkeuring van Ged. Staten zal zijn verkregen zal de Raad het werk gun nen. BURGERLIJKE STAND. Soeburg. Van 13—19 Juli. Getrouwd: M. Geerse 28 j. en P. M. Kie- boom 28 j.; M. J. Pluijmers 25 j. en M. C. Willemse 24 j. Bevallen; F. S. Joziasse, geb. Poppe d. Overleden: I. Tange 3 d., z. (Nbl.) V rouwenpolder Van 17—23 Juli. Bevallen: T. S. de Bruijn, geb. Besuijen z. Overleden: A. Huijssoon man van J. Ver- hage 62 jaar. Ierseke. Van 16—23 Juli. Bevallen; W. P. Louwerse, geb. Roose z. (I.C.) Kruiningen. Van 14—21 Juli. Overleden: M. Wisse 85 j. jm. Ondertrouwd: J. van Nieuwenhuizen 26 j. jm. en M. C. Blok 23 j. jd. (I.C.) Wemeldinge. Bevallen: L. C. Larooij, geb. Gebraad z. Getrouwd: M. Paauwe 65 j. jm. en J. de Goffau 43 j. jd. (D.Z.) Wissekerke. Getrouwd: M. Hoogesteger 24 j. jm. te Goes en T. L. Koole 28 j. jd.; J. Bosselaar 23 j. jm. te Rilland en L. J. de Vos 19 j. jd.; L. J. Beije 25 j. jm. en P. Ketelaar 22 j. jd. (N.B.) Kats. Bevallen: P. Fieman, geb. Verhulst z.; G. Hamelink, geb. de Wild d. Overleden: M. de Wild 69 j. wedn. J. v. Gilst. (N.B.) Kolijnsplaat. Bevallen: W. Brandes, geb. De Feijter d. Getrouwd: J. Sturm 25 j. jm. en M. M. E. v. Biezen 27 j. jd.; G. Verburg 29 j. jm. en M. de Smit 28 j. jd.; D. Verburg 32 j. jm. en J. Visser 24 j. jd. (N.B.) MARKTBERICHTEN, Middelburg, 23 Juli. Fruitveiling. Tomaten 610 c., Aardbeien 2132 c., Kruisbessen 714 c., Roode bessen 13—24 c., Witte bessen 1015 c., Zwarte bessen 4462 c.,* Oranjepruimen 2023 c., Zure Morellen 2032 c., Early Laxton 3138 c., Eierkrieken 20 c., Klerken 3134 c., Made- leinen 1125 c., Frankenthaler 4752 c., Muscaatdruiven 5355 c., Black Alicante 4647 c., alles per kg. Frambozen 15—33 c., per pond. Perziken 29 c., Netmeloenen 629 c., Reine Victoria 2% c., Kaspruimen 1%2 c., alles per stuk. Exportveiling. Zwarte bessen 40, Roode idem 11.30, beide per 100 kg. Middelburg, 22 Juli. Groentenvei- ling. Postelein 312 c., Wagenaarsboonen 1329 c., Suikerboonen 819 c., Stoksnij- boonen 1635 c., Stamsnijboonen 818 c. Stamprincessenboonen 1522 c., Tuinboo- nen 58 c., Doppers 818 c., Peulen 8 c., Andijvie 25 c., Savoye kool 35 c., Spits kool 2,5 c., Roode Kool 5 c., alles per kg. Peën 2,59 c., Kroten 13 c., Uien 25 c., Selderie 24 c., Rabarber 23 c., alles per bos, Bloemkool 215 c., Andijvie 13 c., Kropsla 12 c., Komkommers 24 c. Goes, 22 Juli. Veilingsvereeniging „Zuid- Beveland". Groote veiling. Zwarte bessen 80-86.10, Roode bessen 14-15.50 per 100 kg. Kleine veiling. Zacht fruit. Druiven: Black Alicante 4748, Aardbeien 1021, Roode bessen (Prolific) 27, Zoete roode bessen 12 15, Witte bessen 1516, Kruisbessen 9.50- 14, Frambozen 2250, Zwarte Vleeschker- sen 1525, Eierkrieken 25, Dubb. Eier krieken 26-27, Ronde Krieken 26, Bruine Blanche 2232, Tomaten 1116, Klerken 3139, Zure Morellen 2640, Uitschot ker sen 815, Oranjepruimen 15, Pruimen (val) 714, Appels (val) 55.50, per 100 kg, Me loenen 1126 per 100 stuk. Groenten. Dubb. Princesseboonen 1318, Wagenaarsboonen 8.5011, Groene boonen 11, Gele boonen 910, Stoksnijboonen 28, Stamsnijboonen 7.5014, Pronkboonen 10, Roem van Holland 12, Eerstelingen 34, idem (drielingen) 23.50, Doperwten 5 18, Postelein 2, Zilveruien 5.508, Roode kool 23.50, Witte kool 0.80, Savoye kool 24, Eigenheimers 2.503, per 100 kg, Bloemkool 1.5015, Kropsla 0.753.40, Komkommers 23.50, Andijvie 0.90—2.80, per 100 stuks, Wortelen 610, Rabarber 1- 2.50, Rammenas 5.50, Selderij 0.501.50, Kroten 1.503, Uien 56, per 100 bos. Bloemen; Gladiolen 38, per 100 bos. Kapelle, 22 Juli. Veilingsvereeniging „Kapelle-Biezelinge en Omgeving". Groote veiling. Jucunda 12 (doorge draaid), Roode bessen 13.6014.30, Dubb. Pr. Boonen 15.20—15.70, Zwarte bessen 86.50, per 100 kg. Kleine veiling. Klerken 2642, Eierkrie ken 2330, Dubb. Eierkrieken 2835, Krieken 20—27, Vleeschkersen 23—36, Abesse de Mouland 30, Citroenkersen 31— 40, Zure Morellen 17—45, Zwarte Blanche 32—36, Spaansche Wijnkersen 37, Zuurtjes 2830, Aardbeien 1216, Frambozen 32— 71, Roode Bessen 12—24, Witte bessen 5— 11, Kruisbessen 314, Blauwe druiven 46- 50, Oranjepruimen 12—22, Tollenaarsprui- men 10—15, Early Laxton 24—42, Wijnprui men 89, Citroenpruimen 910, Sint Jans- pruimen 919, Madeleinen 1131, Jan baasperen 913, Dubbele Pr. Boonen 15 18, Gele boonen 8—10, Doperwten 6—7 al les per kg, Aardappelen 24, Tomaten 8 13, Rabarber 2, Sjalotten 6—8, alles per kg, Savoye kool 44.20, Roode kool 4.10, beide per 100 kg, Stamsnijboonen 13, Augurken 812 beide per kg, Komkommers 2—3, Bloemkool 3—8, beide per stuk, Bcspeen 6 —9, Kroten 1—2, beide per bos, Natuursla 1.10—2.40, Andijvie 1.20—1.30, beide per 100 stuk, Meloenen 16—17, Perziken 2—9, beide per stuk, Kaswashington 1.806.20, Kasburbanck 2.504.30, Kas Dietrich Ul- horn 2.20, Kas Blauwe pruimen 1.401.50, alles per 100 stuk. De Heer en Mevrouw VOLKERS—VAN DRIEL geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter JOHANNA GERDINA, Sint Laurens, 23 Juli 1938. Tijdelijk adres: Ziekenhuis Middelburg. Langeviele Middelburg AFWEZIG, ook in Noord-Beveland, tot en met 6 AUGUSTUS. Spoedgevallen tandarts Blaauw, Smit en Tichelman. GROOTE KADE GOES Het Bestuur'verzoekt den leden beleefd de volgende week voor twee weken de contributie te be talen om het,mogelijk te maken, dat zijn bodes de week van 1 Augustus6 Augustus vacantie kan gegeven worden. L. ONDERDIJK, Secretaris-Penningmeester. ©9©®©©©©@©$©3@S®®®©@@@@® j] II II li De Bibliothecaris maakt bekend, dat deze instelling van 1 TOT EN MET 15 AUGUSTUS 5 mooie Gaspannen nu255 Afwasteilen 39 Uit één stuk zonder naad 58 Goede kwaliteit Fluitketel 59 Juslepel, Soeplepel15 en 20 Zware emaille Wasketel 425 5 mooie Compöteschalen98 Braadpannen, zwart graniet emaille 115 Koffie-, Thee-, Suiker-Bussen compleet 159 2-gaats Bonenmolen 98 Oventjes met inzet49 Karnmachientjes 285 LANGEVIELE 62, MIDDELBURG. Kachelmag., Stofz,, Wasmachines. Wringer en Bok samen nu vanaf R 1 - f8'75' Komt zien en vraagt alle artikelen. is het mesje, waar U zich ontelbare malen mee kunt scheren. Is geschikt voor de hardste baard, de gevoeligste huid. Markanto is een roestvrij mesje, zeer dun, n.l, 0,1 mM, en kost slechts 45 cent per pakje van 10 stuks. Alleen verkrijgbaar in de DROGISTERIJ In het Huis met de Roode Pilaren en Filiaal Hatwee, Middelburg. De Burgemeester van GOES; Gezien het schrijven van den Heer Inspecteur, Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst d.d, 20 Juli 1938 No. 11911 B 37; Gelet op het bepaalde in art. 8 der wet van 27 December 1934, Stbl. 687 tot bestrijding van den Coloradokever; Brengt ter openbare kennis, dat is toegestaan het vervoeren of doen vervoeren van aardappelen en an dere gewassen, afkomstig van per- ceelen, waarop de aanwezigheid van den Coloradokever is vastge steld of wordt vermoed. Goes, 21 Juli 1938. De Burgemeester voornoemd, A. L. VAN MELLE. Lo. Burgemeester. TE KOOP wegens omstand.: druk bekl. ELECTROTECHN. BUR. m. winkel te Den Haag. Br. No. 5470, Adv. Bur. Ekering N.V,, Appelstr. 200, Den Haag. KOUDEKERK E. Bezoekt Woensdag 27 Juli a.s, de (ongev. 30 deelnemers) van 818 uur, op het Vroon bij „Kaapduin". Daarna CONCERT van 20'22 uur door de Muziekvereeniging „Voor waarts" van Koudekerke. HET BESTUUR. Notaris J. C. KRAM te Kapelle, is voornemens op WOENSDAG 27 JULI 1938, voorm. 11 uur (N.T.), in het Hotel „De Zjvaan" te Kapelle, ten ver zoeke van den Hr. P. NIJSSE e.a., publiek te verkoopen: I. BOUWLAND in Boonhoek te Kapelle, groot 72 A. 50 c.A., thans in pacht bij den Hr. C. Geense. II. BOUWLAND, genaamd „Hoogheide", aldaar, groot 1 H.A. 98 A. 40 c.A., thans in pacht bij den Hr. Adr. de Schipper. De perceelen worden ook ge combineerd. Ze komen op gebruik na rooven oogst 1938. Betaling: 16 Augustus 1938. Nadere inlichtingen bij den No taris. Ambtenaren tot Maandinkomen zonder borg. Wettelijk tarief. Inlichtingen (postz. v. antw.) en afwikkeling' schriftelijk. MAURITSWEG 3, ROTTERDAM. WILT U VERVEN en VERNISSEN en langen tijd voldoening van uw werk hebben, gebruik dan onze van ouds bekende verven voor bin nen- en buitenwerk. Speciaal be reid. In elke hoeveelheid en naar iedere staal. Behangsel in groote verscheidenheid en glas in elke maat. Billijke prijzen. Lange Noordstraat Middelburg. De verkooping van den LANDBOUWERSINSPAN van den Heer SIMON MELSE te Vrouwepolder, is bepaald op WOENSDAG 21 SEPTEMBER '38. Nader te annonceeren. Notaris J. L. VAN DER HARST. De Notaris H. JONKERS te Goes, zal op WOENSDAG 27 JULI 1938, des namiddags om 2 uur (N.T.) te Ovezande, in de gemeente-herberg, publiek verkoopen: HET PLAATSJE, bestaande uit woonhuis, erf en bouwland en zijkantweg, te Ove zande, in den Middel Blazekop, kadastraal bekend als gemeente Ovezande, sectie C nr 457, groot 20 A 20 cA. Eigendom van Laurus Steenbak ker. Op gebruik na de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. OP 18 AUGUSTUS 1938 zullen worden geveild diverse perceelen BOUW- EN WEILAND, onder Veere en Vrouwepolder en Ritthem. Nader te annonceeren. Notaris VAN DER HARST. De Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg, is voor nemens publiek te verkoopen op DINSDAG 26 JULI 1938, 's middags om twee uur, in het café „Bloemendaal", aan den Noordweg te Sint Laurens: EEN RENTENIERSWONING, zijnde dubbel huis met grooten tuin en steenen schuurtje, voorzien van gas, waterleiding en electrisch licht, staande en liggende aan den Noordstraatweg A 15, tegenover den molen, in de gemeente Sint Laurens, groot 6 Aren 8 centiaren. Bezichtiging Maandag 25 Juli van 1012 en van 24 uur en Dinsdag 26 Juli van 1012 uur. B. op WOENSDAG 27 JULI 1938, 's middags om twee uur, a contant, voor bovengenoemde renteniers woning, de navolgende roerende goederen, als: 2- en 1-persoons ledikant, bed met toebehooren, Singernaaimachi- ne met tafeltje, dekens, tafel, stoe len, waterfilter, antieke koperen doofpot, geldkist, pendule, spiegel, bank, traplooper, broodblikken, kachels, mahoniehouten secretaire, koolbakken, korven, petroleumstel, baktrog, drie prenten in lijst, da messtoeltje, waschtafel en wasch- stel, mah. tafel, haardstel, rolveger, en hetgeen meer te zien is één uur vóór de verkooping. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris, Lange Noordstraat 63. HOENDERLOO-COLLECTE. Vanwege de Stichting „Hoender- loo", Chr. Opvoed. Gesticht voor jongens te Hoenderloo, wordt met vergunning van B. en W. op a.s. Woensdag 27 Juli een buscollecte gehouden in de gemeente GOES ten bate van haren arbeid onder de misdeelde jeugd. TE KOOP BIJ INSCHRIJVING" a contant: 1. De APPELS, PEREN, NOTEN en PRUIMEN (met uitzondering van de „Madeleines" en „Early Victoria"), wassende in den boom gaard „Zoute" te Ierseke, van de N.V. de Schoutenwaard te Amster dam. 2. De APPELS (met uitzondering van de jonge boompjes) en NOTEN, wassende in den boomgaard van den Heer D. B. van Kruyssen te Hoedekenskcrke, op diens hofstede aan den Moolweg, Reserve 4 H.L. De APPELS en PEREN, wassen de in de volgende boomgaarden: 3. van het Gasthuis te Goes,'on der Heinkenszand, in den Ouden Kamer; 4. van het Burgerlijk Armbestuur te Goes, in den Smokkelhoek te Schore; 5. van den heer S. Dekker Jzn. te Goes, aan den 's-Gravenpolder- schen straatweg te Kloetinge, Aanwijzing voor den boomgaard sub 1 te bevragen bij den heer P. LAMPER, Dominicusstraat 14 te Ierseke. Inschrijvingen voor eiken boom gaard afzonderlijk in te leveren vóór of op Dinsdag 9 Augustus 1938, n.m. 2 uur (N.T.) ten kantore van den Notaris H. JONKERS te Goes, alwaar inlichtingen zijn te bekomen. OPENBARE VERHURING. De Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg, is voorne mens om op VRIJDAG 29 JULI 1938, des avonds om 7 uur, ten verzoeke van den Heer S, Melse Gzn„ te Serooskerke, publiek te verkoopen, de n.v. VRUCHTEN TE VELDE: Drie perc. tarwe; een perc. gerst; een perc, haver; een perc. erwten; twee perc. witte boonen; een perc, zwarte boonen en een perc. tweede snede klavers. Te vergaderen op de hofstede. Lijstjes met de grootte der perc. verkrijgbaar bij gen. Notaris, Lange Noordstraat 63 en bij den oproeper v, d. Broeke te Vrouwepolder, van Dinsdag a.s. af. Mr. P. LOEFF, Notaris te Kou dekerke, zal DINSDAG 26 JULI 1938, des namiddags 1 uur, in het Café van den Heer A. Jongepier te Meliskerke, publiek verhuren, voor zeven jaar: 55 PERCEELEN BOUW EN WEILAND en SPRINK, in totaal groot 25.2550 Hectare (64 Gem. 107R.), liggende onder Me liskerke, Zoutelande, Biggekerke, Aagtekerke, Domburg en Grijps- kerke, ten verzoeke van het Bur gerlijk Armbestuur en de Diaconie der Ned. Herv, Gemeente te Me liskerke. Geen kosten voor huurders. Geen borgen. De huur moet vóór den len Maart van ieder jaar bij vooruitbetaling worden voldaan. Lijsten der perceelen verkrijg baar bij den Notaris en den Cri- ëerder. De Notaris H. JONKERS te Goes, zal op DONDERDAG 28 JULI 1938, n.m. 1 uur (N.T.) te Kloetinge, ten verzoeke van den Heer Joh. Vis ser, aan diens woonhuis, School straat A 148, a contant publiek verkoopen: 1. diens goed onderhouden INBOEDEL, bestaande uit: tafels, stoelen kasten, kachels, emaille-, glas- en aardewerk, vloerkleeden, tafelzeilen, matten, kisten met ko len, tuingereedschap, 2 kippenhok ken, schuurtje met varkenshok. 2. een bijzonder goed onderhou den collectie TIMMERMANSGE REEDSCHAP, als: diverse zagen, schaven, boren, beitels, werkbank, gereedschapkist, gereedschapbak- ken, 2 complete passerdoozen enz. Te bezichtigen één uur vóór ver koop. VEILING TE KOUDEKERKE. De Notarissen H. JONKERS te Goes en Mr. P. LOEFF te Koude kerke, zullen VRIJDAG 29 JULI 1938, om half 2, in Café Centraal, publiek verkoopen: 0.4080 H.A. (1 G, 11X R.J BOUW- EN WEILAND, a. d. Bree- weg te Koudekerke, en 0.4060 H.A. (1 G. 10 R.) WEI LAND a. d. Kriekeweg aldaar. Samen verpacht aan den Hr. J* Corbijn voor 72.60 tot November 1940. Inlichtingen bij Notaris Loeff.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 9