LANDBOUW. KERK EN SCHOOL. FRANKRIJK- DUITSCHLAND BALKAN. VERKEERSVLIEGTUIG MET VEERTIEN INZITTENDEN VERONGELUKT. POLEN IERLAND. PALESTINA. DE OUDJES RIJDEN! BIOSCOPEN. WEERBERICHT. zou het ministerie van oorlog de mogelijk Jieid overwegen van het uitzenden naar de plaats van het incident vein een militair persoon uit Tokio, om den toestand te be- gtudeeren. De woordvoerder ging vervol gens voort: „Wij wenschen geen oorlog met Rusland op git oogenblik, nu wij met China bezig zijn, maar wij beschikken toch aan de Mantsjoekwosche grenzen over de noodige middelen, om het hoofd te bieden aan iede re eventualiteit"^ Op een vraag naar het gerucht, volgens hetwelk de vice-minister van oorlog ,Tojo, ge vroegere chef van den generalen staf van het Kwantoeng-leger, uit Tokio zou vertrekken, om zich naar de plaats van het incident te begeven, verklaarde de woord voerder, dat dit slechts een gerucht was. Hij voegde hieraan toe, dat het incident van Tsjangkoefeng duidelijk opgeblazen is door de buitenlandsche en ook de Japan- sche pers zelf, op grond van al te alarmee- rende berichten uit Mantsjoekwo en Ko rea. Deze verklaringen bevestigen duidelijk den indruk, dat de toestand sinds 24 uui zich ontwikkelt in de richting van kalmee ring of ten minste in de richting van een voortzetting, der besprekingen. De Japansche pers, die gistermorgen nog een alarmeerenden toon volhield, zwijgt thans bijna geheel en beperkt Zich tot het weergeven van de gematigde verklaringen, die zijn afgelegd door den woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche za ken. De Chineesche regeering ver plaatst haar zetel opnieuw. Van betrouwbare zijde wordt uit Han- kou gemeld, dat de Chineesche regeerings- departementen tegen het einde van deze maand naar Tsjoengking, verder het bin nenland in zal verplaatst worden. Alle bur gerlijke bestuurslichamen moeten naar Tsjoengking, alleen de militaire blijven in Hankou. Naar verluidt zullen ook de bui tenlandsche ambassades naar Tsjoegking gaan. Men kan hieruit afleiden, dat de Chinee- zen vreezen, dat binnen afzienbaren tijd Hankou zal vallen, maar ook, dat zij er niet aan denkt, haar krachtig verzet op te geven. Weer aanslagen te Sjanghai. Aan de Westgrens van de internationale nederzetting te Sjanghai zijn gisteren weer aanslagen gepleegd, waarbij de vice-voor- zitter van de commissie van orde voor de stadswijken Tsantsjoking en Fahwa gedood werd. De voorzitter dier commissie werd zwaar gewond. De beide Chineezen waren juist op weg naar besprekingen met de Ja* pansche overheden. Chineesche berichten beweren, dat het vierde Chineesche guerillaleger onder lei ding van een communist het gebied tus- schen Hangtsjau en Sjanghai is binnenge drongen en daar een levendige activiteit ontplooit. Reeds zouden groote Japansche acties daartegen op touw gezet zijn. DE ONTHULLING VAN HET MONUMENT TE VILLERS BRETONNEUX. Redevoeringen van Lebrun den Engelschen koning. Bij de onthulling van het monument voor de in den oorlog gevallen Australiërs te Villers Bretonneux, integenwoordigheid van het Engelsche koningspaar, heeft de Fransche president Lebrun gistermiddag een rede gehouden, waarin hij o.a. zeide, dat dit de derde keer is dat op Franschen bodem een monument wordt onthuld ter eere van de zonen van Engeland, die op Franschen bodem zijn gesneuveld, eerst te Thiepval, daarna te Vimy en thans op het beroemde plateau van Sancerre, ter eere van het Australian-New Zealand-Army- corps, de onweerstaanbare „Anzac's" van het vierde Britsche leger, die van April tot Augustus 1918 voor Amiens hebben ge streden, tweeduizend krijgsgevangenen maakten, een grooten oorlogsbuit behaalden en twintigduizend dooden op het slagveld lieten. Spreker verklaarde er prijs op te stellen, naast den koning van Engeland, deze plech tigheid bij te wonen. Hij wees verder op de nauwe samenwerking tusschen de beide groote democratieën. Hun gemeenschappe lijk ideaal van gerechtigheid is de beste waarborg voor het behoud van den vrede Tenslotte dankte president Lebrun namens de Fransche regeering de geheele regee ring van Australië en de minister die aan wezig waren en de honderden pelgrims, die de oceanen waren overgestoken om zich te vereenigen op den grond, waar zij met de gesneuvelden hebben gestreden. Ook de Engelsche koning heeft een rede gehouden. Hij zeide o.a. dat het voor hem een groot voorrecht was dit grootsche mo nument te onthullen en namens Australië den president van de Fransche republiek te begroeten, het hoofd van het groote volk op wiens bodem men thans stond en met hetwelk Engeland is verbonden door ban den, welke door het voorbijgaan der jaren niet zullen kunnen worden verzwakt. Het Engelsche koningspaar naar Londen terug. Na de onthulling van het monument ble ven nog slechts enkele minuten tijd voor het afscheid. Koningin Elizabeth verklaarde Lebrun diep te zijn getroffen door de ont vangst die haar in Frankrijk bereid is. Ko ning George drukte Lebrun hartelijk de hand en gaf eveneens uitdrukking aan ge voelens van dankbaarheid voor de schit terende ontvangsten, die een onvergetelij ken indruk bij hem zullen achterlaten. Le brun zeide den souverein dank en ver klaarde, dat het bezoek hem en de geheele bevolking groote vreugde bereid heeft. Ver volgens namen de Koning en de Koningin afscheid van de leden der Fransche regee ring en de civiele en militaire autoriteiten De Koning en de Koningin zijn om 17 uur 30 aan boord van hun jacht „Enchantress1 uit Calais vertrokken naar Dover, waar zj om 19 uur 10 aankwamen. Enkele uren later bevonden ze zich weer te Londen. Nieuwe antisemietische agitatie in Weenen. Er doet zich op het oogenblik te Wee nen een nieuwe antisemietische agitatie gevoelen. In het tweede arrondissement werden alle Joodsche winkels met belee digende en dreigende opschriften besmeurd Volgens sommige geruchten zou binnen kort een verordening uitgevaardigd wor den, waarin iedere „arische" huurder ge machtigd zou worden onmiddellijke uitzet ting te eischen van Joodsche huurders in hetzelfde huis, Nabp de Poolsch-Roemeensche grens op 80 km afstand van de Roemeensche stad Campulung, is een vliegtuig van de Pool- sche luchtvaartmaatschappij L.O.T., dat den dienst WarschauBoekarest onderhield, neergestort. De tien passagiers en vier le den der bemanning kwamen om het leven. Het toestel was juist te Cernauzi opgeste gen, toen het tegen een berg vloog. PASSAGIER UIT SPORTVLIEGTUIG GEVALLEN. Nabij het niet ver van Warschau gele gen dorp Sasy is de passagier van een sportvliegtuigje, doordat hij zich zoo ver naar buiten boog, dat hij zijn evenwicht verloor, uit het toestel gevallen, dat zich op een hoogte vein 1000 meter bevond. De man had geen valscherm en viel te pletter. De besturder bemerkte de ver dwijning van zijn passagier eerst, toen hij geland was, ITALIAANSCHE ZEELIEDEN TE DUBLIN AANGEVALLEN. Een aantal jonge matrozen van twee Italiaansche opleidingsschepen, die een bezoek aan Dublin brengen, is op straat aangevallen door groepjes jongelieden, die ,Denk aan Abessynië" schreeuwden. En kele der matrozen werden ernstig mis handeld en door een joelende menigte gevolgd. Tenslotte wist de politie de or de te herstellen en de matrozen in vei ligheid te brengen. DE TERREUR. Bij verschillende aanslagen zijn in de laatste 48 uur dertien Joden gedood. Ver scheidene andere werden gewond. Een Britsche soldaat is aan de bekomen ver wondingen overleden. Uit Amman wordt gemeld, dat aldaar bij een botsing tusschen de politie en een gewapende bende vier terroristen zijn ge dood. In een stuk of zestig auto's, Door den zomeravondstond, Reden Middelburgsche oudjes Heel het mooie eiland rond. Ach, wat hebben ze genoten En wat was er veel te zien. 't Was voor vele oude menschjes D' eerste autorit misschien. Kijk,ze glund'ren, kijk ze lachen, O, wat vinden ze dat fijn. Kijk die grijze opa's rooken, Kijk ze eens gelukkig zijn! In een luxe Lincoln Zephyr Zit een opoe, blij van zin, Vriend'lijk links en rechts te wuiven, Als een tweede Koningin 'n Ouwe zeerob zit te pruimen, Kijk, z'n sik danst op en neer; Ja, in zoo'n Hispano Suiza Zit je toch maar éénen keer. 'n Heel oud moeke, in een Ford-coach, Kijkt haar man eens lachend 'an; 't Is alsof ze hem wil zeggen: „Weet je nog van vroeger Jan In een vierpersoons coupé-tje Zit een oude veteraan, Maar die is door al dat rijden Aan den knikkebol gegaan. Als ze weer zijn thuisgekomen En de rijpret is gedaan, Hopen ze, als ze 't beleven, Volgend jaar wéér mee te gaan. Lange Jan. MIDDELBURG. CITY. Ching-Ching. Het lieftallige wezentje, dat Shirley Temple toch ontegenzeggelijk is, speelt in deze film weer eens de rol van kleine kop pelaarster. In alle onschuld dan. Shirley ziet in haar leventje twee jonge menschen binnen komen en ze weet hen, na tal van moeilijkheden voor die twee op beminne lijke wijze opgelost te hebben, samen te brengen in het huwelijksbootje. 't Is een eigenaardig geval met Shirley, Met haar charmante maniertjes en lachend snuitje weet ze den met critischen blik kij kenden toeschouwer, die niet zóó maar aanneemt, dat zoo'n filmsterretje ook nog natuurlijk kind kan zijn, te overtuigen dat het tegendeel waar is. Dat bewijst menig aardig tafereeltje in deze film. Ze is hier inderdaad op haar best en de enkele liedjes die ze zingt zijn van een eenvoudig kinder lijkheid, zoodat ook wat deze kant van het geval betreft er veel te waardeeren valt. De avonturen van de kleine Ching-Ching worden in levendige beelden getoond Ching-Ching is een wees die uit de binnen landen van China op een Oceaanstoomer verzeild raakt als blijmoedige verstekelin- ge. Daar op die boot heeft de verdere ken nismaking plaats met haar toekomstige ouders. Robert Young speelt de rijke jonge ling, die verliefd raakt op een reeds ver loofd meisje (Alice Faye). Daar komt ten slotte toch een huwelijk van en het ligt voor de hand dat Ching-Ching als mede- bewerkster van dit geluk daarin deelt. Als men nu weet dat het verhaal zich afspeelt in de erg dankbare sfeer van mail stoomers en Chineesche havenplaatsen, dan is het duidelijk dat de entourage.de film nog aantrekkelijker maakt. In levensgevaar. Hoe een flinke jongeman zich een weg door 't leven baant, zou het motto kunnen zijn. Met genoegen constateert men hier hoe een duistere zaak, dank zij het optre den van genoemden jongeman, in gunstigen zin afgewikkeld wordt en de heeren die door brandstichting de verzekeringspennin gen trachten binnen te krijgen in de val loopen. De spanning die daarbij heerscht geeft de film een emotioneel karakter. Het actieve optreden van de brandweer bij den geweldi gen pakhuisbrand is ook de moeite waard om te aanschouwen. FEESTVERGADEKING B.V.G. Ter gelegenhend van het 25-jarig bestaan. De „Bond van gediplomeerde oud-leerlin- woord van felicitatie voor de afdeeling J Zeeland van den Ned. Boerinnenbond. Allen werden door den V o o r z. met een hartelijk woord bedankt, waar op het officieele gedeelte van de bijeen komst geguoten werd. Nadat het gezelschap gefotografeerd gen van Landbouwwintercursussen in Zee- was, werd gezamenlijk een diner gebruikt, land" (B.V.G.) hield gistermiddag, ter Verschillende gelukwenschen, o.a. namens gelegenheid van het 25-jarig bestaan een de Z.L.M. werden aan dezen maaltijd nog feestvergadering in de Prins van Oranje I uitgesproken. Dit officieuze gedeelte vorm- te Goes. Onder de aanwezigen merkten I de een prettig besluit van een waardige we o.a. op den voorzitter en den secreta- en aangename feestviering, ris der Z.L.M., mr. Dieleman en ir. Dorst, en de consulenten Droogendijk en Zwager-1 man en de hr Mesu. Nadat de vergadering geopend was met I het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, sprak de voorzitter de heer W. de Buck een woord van welkom, in EEN KOUDBLOEDPAARD-SKELET. Aanwinst voor de landbouwschool te Schoondijke. Men schrijft ons uit Sluis: Einde vorig jaar werd een noodslager al- het bijzonder tot de hierboven genoemde I jjjer gegeven het geraamte van heeren, tot de afgevaardigden van de I een vo]wassen koudbloedpaard-kadaver vol- vereeniging van oud-leerlingen, van den I je(jjg ontleden. Dit skelet zou worden ge- Boerenbond e.a. I prepareerd voor onderwijsdoeleinden aan Spreker wierp dan een terugblik op he I den landbouwcursus te Schoondijke. In een verleden, herinnerde aan den achterstand I s(-aj van de exportslagerij te Sluis lag het die eind vorige eeuw op landbouwgebie I geraamte eenigen tijd bloederig, vettig en ontstaan was, en, hoe men deze, mede ooi I smerjg) jn afwachting dat men iemand zou landbouwonderwijs, trachtte in te .1 vbl(jen ,jje z;cb met <je eigenlijke behande- De leerlingen wilden, ook na de sc oo I bng van bet prepareeren en de rebuilt- contact met elkaar houden en zo I werkzaamheden zou kunnen belasten. Het stonden vereemgmgen van oud-leerlm- wag de heer j Smoorenb alhier, weike gen Die vereemgmgen gingen!JUde moeilijke, tijdroovende en waarlijk niet op bezoek en behoefte aa I van gevaar ontblooten arbeid op zich nam, punt werd gevoeld. Voora e I welke het prepareeren van een dusdanig kebeeke nam in deze ,„„_j I skelet met zich medebrengt. Stuk voor stuk organisatie en onder zijni g I moesten de verschillende deelen van vetlaag Juni 1913 dezen Bond PS I en vlies worden ontdaan, hetgeen op zich- Vervolgens omschreef spr. de doelstel- 2elf reeds geruimen m in beslag namP Hier_ lmgen van den on -I na kon pas met de eigenlijke montage wor- rieele be angen, ma houd I den begonnen. Kunstig en accuraat werden langen wil de Bond di I alle deelen in elkaar gepast, wervel na wer- zich daar ij p d d I vel, lid na lid, met haken en metaaldraad; diens ïge ge P d I tot tenslotte het geheel verrees zooals het Boersteels aZgtfme^n nuttige con- ^SSBS^t ffif" vantldennBondlewerS doo^r^jTkorte I De beteekenis van de preparatie van dit trekken geschetst. Tevens noemde hij de mutaties in het bestuur en zeide hij, dat het aantal leden plm. 700 bedraagt. Dit aantal had grooter moeten zijn, doch het omvat anderzijds toch geheel Zeeland. Spr. besloot met de opmerking, dat in het verleden ongetwijfeld fouten zijn ge maakt, doch de Bond daarbij ook zijn be staansrecht bewees. (Applaus). De hr De Buck, daarna het woord voerende voor de afdeeling Serooskerke, bood den Bond een groote vereenigings- vlag aan, waarvoor de w.n. voorzitter, de hr L e C 1 e r c q, in hartelijke be woordingen dank zegde. De V o o r z. bood daarna een nieuw bondslied aan, woorden van „M. Bartelsz." op de wijze van het „Wilhelmus", waarvan het eerste couplet door de vergadering gezongen werd. Nadat nu een korte pauze was gehou den, in welke een kop thee werd aange boden, hield mr. Dieleman een feestrede, die hij vooraf liet gaan door een geluk- wensch aan den jubileerenden bond. Spr. zeide vervolgens, dat hij eerst, in verband met zijn beschikbaren tijd, tegen het hou den van de gevraagde feestrede had op gezien, doch dat hij nader besloten had zijn stof te putten uit de rede „De jonge boer in den storm des levens", die hij voor de Z.L.M. hield, doch toen zeer had moeten bekorten. Daar wij indertijd een uitvoerig resumé van deze rede opnamen, zullen we thans volstaan met een be knopt overzicht. Spr. schetste dus het ontstaan der huidige economische omstan digheden, onder vrije ontwikkeling der persoonlijkheid; den terugkeer van dezen weg in Rusland bv.het -streven, allerwe skelet zal waarschijnlijk velen ontgaan. Men dient hier speciaal de aandacht te vestigen op het feit, dat het een geraamte betreft van 'n koudbloedpaard van Bel gisch type, welk type voor onze provincie practisch de alleenvertegenwoordiging be zit. Algemeen intusschen schijnen de be staande of geprepareerde skeletten, ook deze welke gebruikt worden voor het landbouwonderwijs in de provincie Zee land, van v/armbloedpaarden afkomstig te wezen, terwijl inderdaad tusschen de ge raamten van beide typen zeer in het oog springende verschillen aanwezig zijn. Zoo staan de schouderbladeren bij 'n warm bloedtype met 'n hoek op de voorpooten gericht, terwijl zij bovenaan reiken tot de zevende of achtste ribbe, en zij als 't ware in verband met de rest van het ge raamte 'n soort „stroomlijn" vormen. Bij de koudbloedpaarden daarentegen loopen de schouderbladeren, vrijwel rechtlijnig omhoog tot tegen de eerste drie ribben. Een ander markant verschil schuilt in den stand der achterpooten, welke bij de koudbloedpaarden zeer kenmerkend is, daar zij voor alles aangewezen zijn als trekdier. Bij aandachtige beschouwing van het skelet treden aanstonds meer be langrijke verschilpuntennaar voren, zoodat het wel iedereen duidelijk zal we zen, dat voor het onderwijs op de land bouwscholen in onze provincie een dus danig geraamte de voorkeur verdiend bo ven dat van 'n warmbloed. Daar het geraamte bestemd was voor onderwijsdoeleinden heeft bovendien de heer Smoorenburg met de montage van het skelet daar eenigszins rekening mêe gehouden in dezer voege, dat hij iets van ge, naar autarchie; het gedwongen ingrij-1 de gewone wijze van doen is afgeweken, pen der overheid, en de moeilijkheden die I *s bijvoorbeeld de rechtervoorpoot op nor- dit, alles gaf, vooral ook voor den land-1 m£de wijze gemonteerd, zoo bemerkt men bouwer in ons land, dat zoozeer op den I aan linkervoorpoot, dat iets boven internationalen handel was aangewezen. I hoe_nagel n kort gewricht niet precies Dit alles wierp ook vragen op, den aard op plaats werd ingewerkt, zoodat de der organisatie betreffende. Alle conser-1 gelegenheid werd geschapen de binnen- vatief vooroordeel, en vooral allen drang I constructie waar te nemen. De kop van tot terugkeer naar het oude, moet daarbij I bet paard werd zoodanig gemonteerd, dat gebannen worden. Want we moeten voor-1 de onderkaak verstelbaar is, en men zoo- uit, we moeten een plan maken, en daar-1 doende de ouderdomsverschijnselen op het Verwachting tot morgenavond: DE BILT: zwakke veranderlijke wind, aanvankelijk helder tot licht bewolkt/ met dauw in den nacht, overdag toenemende bewolking, droog behoudens toenemende onvveerskans, vooral in het Zuiden en Oos ten, iets koeler in het Zuiden, in het Noorden weinig verandering in tempera tuur. UKKEL: Aanvankelijk vrij schoon en warm weer bp matigen wind uit N.O. tot O. richtingen. Morgen veranderlijke wind,: schoon tot bewolkt, kans op onweer, vrij warm. ZO 24 Juli. Zon op: 5 h 08; onder: 21 h 03. Licht op: 21 h 33. Maan op: 2 h 01; onder: 18 h 33. MA 25 April. Zon op: 5 h 10; onder: 21 h 02. Licht op: 21 h 32. Maan op: 3 h 07.- onder: 19 h 24. N.M. 27 Juli. Hoog- en Laagwater te Vlissingen: Juli. Hoogwater. Laagwater. Vrijdag 22 9.03 21.30 3.06 15.28 Zaterdag 23 10.21 22.48 4.16 16.46 Zondag 24 11.30 23.59 5.30 18.02 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge: Juli. Hoogwater. Laagwater. Vrijdag 22 10.35 23.01 4.02 16.34 Zaterdag 23 11.53 24.22 5.12 17.52 Zondag 24 13.15 6.29 19.06 bij de ernstige vraag stellen: hoe moet dat plan er uit zien? Vooral kracht in sa menwerking moet gezocht worden, aller eerst van land- en tuinbouw, en we moe ten ook lied enken dat er nog andere be gebit kan aanschouwelijk maken. Zoodat deze werkwijze voor het beoogde doel een verbetering mag worden genoemd. Zij nog vermeld, dat het sierlijke sta tief en de keurig-uitgevoerde „plank" waar langen zijn, aan die van land- en tuinbouw, het geheel op rust getuigen van nauwge- die van de geheele volksgemeenschap. |»zette afwerking en goeden smaak. Spr. wees er daarbij op, van hoeveel be lang al de vragen, die zich daarbij voor doen, ook voor den B.V.G. zijn. Spr. eiu-1 digede zijn rede met het doen zingen van het derde couplet van het nieuwe' bonds- lied. BEVOLKING GOES. Bevolking. Ingekomen; J. J. Schakel, De Voor z. zegde de hr Dieleman I reiziger, van Apeldoorn, Kamperfoeliestr. in welgekozen woorden dank, waarna op- I 8, W. Pannekoek, magazijnknecht, van nieuw een korte pauze werd gehouden, in I Vlissingen, Oude Singel 90; M. Beaufort, welke een kop koffie werd aangeboden. I apoth. ass., van Heinkenszand, Ganzepoort- Vervoigens werden door den hr Maas-1 straat 1; A. van Bendegem, winkelbediende, dam, eenige films vertoond, toebehoorende I van Aksel, Rimmelandplein 7; M. Geense aan het ,.Ned. Rundvee Stamboek". Deze I en gezin, koopman, van Krabbendijke, 's- films gaven een overzicht van de interna-1 Heer-Hendrikskinderenstraat 58; J. Otte, tionale tentoonstelling 1935, de fokveeda-1 dienstbode, van Ovezand, Beestenmarkt 10; gen en tentoonstellingen, te Meppel en I A. C. Platteeuw geb. v. Wijngen, zonder be- Groningen (1936), Kloosterzande en Mid-1 roep, van Kloetinge, Piccardtstr. 78; M. delburg (1937), Goes (1938), een aardige, I Marcusse, dienstbode, van Kats, Wijngaard- gekleurde film van Wychen met rood- straat 29; J. W. de Schipper, apoth.-ass., bont vee, en tenslotte, suggestieve opnamen van Middelburg, Ganzepoortstr. 1; A. M. de van een storm op zee, de bezienswaardig-1 Moor, dienstbode, van 's-Heerenhoek, Sin- heden van Rome, de Italiaansche stads- gelstr. 5; A. C. Boudeling geb. Frijters, zon landbouwbedrijven en de versiering van der beroep, van Den Haag, Groote Markt Den Haag bij het huwelijk van Prinses I 1; M. Boone, dienstbode, van Oudelande, Juliana en Prins Bernhard. Opril Westwal 3; J. W. L. van Doorn, en Nadat de V o o r z. zijn dank be-1 echtg., proc.houder, van Kloetinge, Lelie- tuigd had voor de vertooning dezer be- straat 5; G. Traas, dienstbode, van Rilland, langwekkende films, bracht ir. D r o o- Groote Merkt 1; J. P. Ploegaert en echtg., g e n d ij k de gelukwenschen over voor machinist, van Middelburg, Schengestr. 17. de ambtenaren van den voorlichtingsdienst. I Spr. wees er daarbij tevens op, van hoe I Vertrokken: M. Nieuwenhuijse, winkelbe- groote waarde het landbouwonderwijs I diende, van Heernisseweg 29 naar Utrecht; voor de jeugdige landbouwers fs. En daar A. Schrier geb. Van Sabben verpleegster, de financiën voor niemand een bezwaar I van Couwervestr. 44 naar Kolijnsplaat; M. behoeven te zijn, betreurde spr., dat nog I Wor, dienstbode, van Zuidvlietstr. 47 naar zoovelen die onderwijs niet volgen, hetzij I Sliedrecht; P. M. de Coninck hulp huish. uit luiheid of anderszins. Spr. wees voortsl van 's-Heer-Hendriksk. str. 47 naar Den op de belangrijke taak van den B.V.G. en Haag; M. Louisse, dienstbode, van Patijn sprak de hoop uit, dat de bond nog vele weg 6 naar Hoedekenskerke; A. C. Schelle jaren in het belang van den Zeeuwschen kens, modiste, van Opr. Groote Markt 9 landbouw werkzaam mag zijn. naar 's-Heer-Arendskerke; A. C. Echelle- De hr Z a n d e e uitte de gelukwen- kens, modiste, van Turfkade 13 naar Don- schen voor de vereeniging van oud-leerlin- gen; A. Wisse en gezin, vertegenwoordiger gen, en wees daarbij op de goede ver- van Kamperfoeliestr. 41 naar Bergen op standhouding die steeds met den B.V.G. Zoom; C. Broerse en gezin, boekhouder, van bestaat. Spr. uit evens zijn gelukwenschen Schouwenstraat 1 naar Bergen op Zoom; J aan de ouders der leerlingen en aan de M. Swart, zonder ber., van D. D. v. d. Bout onderwijzers, die zooveel voor het onder-1 straat 14 naar Den Haag; W. A. Oomen en wijs over hadden. gezin, timmerman, van Violenstr. 15 naar Mevr. Van D ij k e sprak een Meerssen. Rijks Hoogere Burgerschool te Oostburg. Bevorderd zijn: Van de Ie naar de He klasse: To Aalbregtse, Frans Belderok, Thea Beun, Addi Boidin, Jannie Bossand, René Cambier, Willy Cappon, Leentje van Cruij- ningen, Johan Dekkers, Elsje van Dijk, Jo sef Govaert, Daan Haak, Hendrik den Ha mer, Izak Herman, Jo van Houte, Hubregt Hubregtse, Mien de Hullu, Coby Leenhouts, Freija Lemaire, Adri van der Lijke, Georg de Milliano, Oscar de Milliano, Gerard Raes, Betsy de Smidt, Francina de Smit, Piet Toussaint en Rumond Verschoore. Niet bevorderd: 3. Van II naar III: Tanneke Adriaansens, Rudie Belderok, Ans van den Broecke, Izak Cambier, Gas ton Cammaert, Henk Corthals, Johan Daansen, Staf Dobbelaere, Marie Geelhoed, Jaap Geluk, Piet van Hanegem, Noël Hon- telez, Mien de Hullu, Miel van Hijfte, Wim Jacobs, Willy Klaaijsen, Betsy Kouwe, Mientje van Lare, Bram Leenhouts, Marie Lutje, Mia van Mazijk, Arnold de Milliano, Jacques Pateer, Chris Streefkerk, Frans van der Slikken, Chris Streefkerk, Frans van der Vleuten, Christien de Vogelaar, Arthur Willemsen en A. van Mazijk. Niet bevorderd: 5. Van IIIA naar IV A: Jozien Allaart, Nelly Brevet, Bram de Bruijne, Izak Cijsouw, Frans van Daalen, Jas Dees, Erich Dierikx, Suzie Kr ij nen, Willem Michielsen, Arie Streefkerk, Charel Verhoosel, Corrie Verschoore, en Jacques Willemsen. Niet bevorderd: 4. Van IIIB naar IV B: Bram Beun, Jacob Casteleijn, Adrie Klompe, Adri van Liere, Joost Lijk, Sam Maas, Bram van der Plas, Jan de Pree, Jo han Schippers, Bram Verhage, Achiel Ver schoore, Saartje Wandel en Tineke Zanen. Niet bevorderd: 4. Van IV A naar V: Emmy van den Broecke, Levien Cijsouw, Corrie Goedhals, Gerard Grahame, Marinus de Jong, Willem Klooté, Willy Lako, Jan Lako, Mies Post en Maurice de Rocker, Niet bevorderd: 4. Van IV B naar V: Wim Biezen, Adri Faas, Bram de Hullu, Frans Kense, Ko de Kraker, Han Lako,: Helmut Lemaire, Ko Masclee, Jan Pauw,. Jan Risseeuw en Bram Willemsen. Niet be vorderd: 4. Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres m de school der Geref. Gemeente te Waarde mej. L. N. Salm, thans kweeke- ling met akte te Ierseke. Geslaagd voor het examen Fransch Handelscorrespondentie van de vereeniging van leeraren Handelswetenschappen de hr. J. A. Stobbelaar te Ierseke. Aan de Amsterdamsche Huishoud school (Zandpad) slaagde voor het diplo ma voor huishoudkundige mej. T. Faber te Oostburg. Voor het examen hoofdakte slaagde te Rotterdam de heer P. A. Bil te Vlis singen. Geslaagd voor het vanwege de Ned. Organisten Vereeniging te Amsterdam ge houden examen voor het getuigschrift voor kerkelijk orgelspel met pedaal, de heer A. Goedegebure te Nieuwdorp. Te Den Haag slagde bij het Insti tuut voor Belastingconsulenten voor het gedeelte IA en 1B de heer D. P. Labruij- ëre te Middelburg. Ds. A. M. KNOTTNERUS. t In den ouderdom van 75 jaar is te Arn hem overleden de oud-predikant-directeur van het Ned. Hervormd Diaconessenhuis al daar, ds. A. M. Knottnerus. Hoewel ds. Knottnerus reeds geruimen tijd lijdende was aan een hartziekte, die hem in 1934 noopte zijn werk aan anderen over te' dragen, is het overlijden toch nog vrij onverwacht gekomen. Ruim 33 jaren heeft hij met volle toe wijding en met al zijn krachten de belan gen van het Diaconessenhuis en de patien- In^l889 werd hij candidaat in Friesland, doch zijn eerste gemeente was's-G ra v e li no 1 d e r, waar hij 1 December 1889 als predikant bevestigd werd. In 1892 aan vaardde hij een beroep naar Z aamslag, uit welk ambt hem in 1901 eervol ontslag werd verleend wegens zijn benoeming tot predikant-directeur van het Nederd. Her vormd Diaconessenhuis te Arnhem. Ds. N. G. Kerssies, pred. der Geref. Kerk van Wezep, die op Zondag 28 Augs. wegens bekomen emeritaat afscheid van zün gemeente hoopt te nemen, zal dan 4ü jaren in het ambt staan, waarvan de her denking valt op 31 Juli. Ds. Kerssies is 63 jaar oud, hp deed 31 Juli 1898 intrede te Biezelinge. Va

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 8