Hf frwltidale MIDDELBURGSCHE COURANT C GOESCHE COURANT STIL BINNENLAND. ZEELAND» MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. N00RDBEVELAND Be techniek staat niet Jan. '38 10 Febr.18 Maart 17 April 11 Mei i j 55 Juni. 45 Geen speciale pannen meer 11 kookt Elecirssch ooor Draagt onze nieuioe prijs courant aan Uio installateur Tweeplaats Comfoor No. 25 Driepiaats Fornuis No. 13 Ring- kookpiaten f 1.50 extra per stuk N.V. P.Z.E.M. BU3TEUN®. Japan bindt in tegenover Sovjet-Rusland. Dagblad. Uitg. N.V. De Middelburgsche Crt. Bureaux: te MIDDELBURG: St. Pieterstr.28, Telefoon Redactie 269, Administratie 139; te GOESTurfkade Tel. 17. Postgiro 43255. Abonnementsprijs voor Middelburg en Goes f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week abonnementen in Middelburg en Goes 18 ct. 23 JULI 1938. EERSTE BLAD. 181e JAARG. 5^?® NUMMER 171. TWEE BLADEN. ZATERDAG r^T"- Advertentiën 30 ct per regel, ingezonden mededeelingen 60 ct p. r. Bij contract lager. Tarief op aanvraag. Familieberichten en dankbetuigingen minimum f 2.10. „Kleine Advertenties", max. 6 regels, 75 cent, bij vooruitbetaling. „Brieven, of adres bureau v. d. blad" 10 ct extra. Bewijsnummers 5 ct. 75 JAAR GETROUWD. Gisteren vierde het echtpaar J. Muller— Heerens te Delft zijn 75-jarig huwelijks feest. Prinses Juliana en Prins Bernhaid zonden het echtpaar een gelukstelegram en de burgemeester van Delft deed den echte lieden uit naam van de Koningin een brief toekomen. Van het gemeentebestuur van Delft ont vingen zij een Delftsch blauw bord met passend opschrift. DE NATIONALE JEUGDHULDE. Maandag a.s. zal de A.V.R.O. tusschen 21 en 21.25 een vraaggesprek uitzenden met den heer A. Oosterlee, lid van het uitvoe rend comité Jeugdhulde 1938 ,over de na tionale jeugdhulde, die op 6 September a.s. te Amsterdam gehouden zal worden. HR. MS. „SUMATRA" TERUG. Na elf jaar weer in de haven van Nieuwediep. Gistermiddag, circa kwart voor vijf dreunden elf zware kanonschoten over Den Helder; het waren de begroetingsschoten van Hr. Ms. „Sumatra", welke na een ver blijf van elf jaren in Ned.-Indië in het va derland terugkeerde. Met evenzoo veel sa luutschoten antwoordde de batterij Wier- hoofd den kruiser. Daarna werd het stil, nadat de ankerket tingen aan boord van de „Sumatra" waren neergerateld. De kruiser lag op de reede en wachtte op het goede tij om de haven te kunnen bin- nenloopen. Het geduld van de bijkans drie honderd koppen aan boord werd enkele uren op de proef gesteld, want eerst onge veer acht uur 's avonds zou de kruiser kun nen binnenvallen. Intusschen hadden op het bericht van de aankomst honderden inwoners van Den Helder zich naar de haven begeven. Ook hier was wachten het parool. De stafmuziek was óók aanwezig en ver volgens vice-admiraal T. L. Kruys in gezel schap van zijn adjudant, luit- ter zee eerste klas B. J. Velderman, om van het moment van de aankomst getuige te zijn. Om acht uur zag het aan het Wierhoofd zwart van de menschen. Toen was het oogenblik daar. Langzaam naderde het oorlogsschip, getrokken door de sleepboot Amsterdam van Bureau Wijsmul ler den haveningang. Het leek wel, of alle hens aan dek geroepen waren, want langs de reelingen en op het dek stonden overal opvarenden, allen turend en turend, of zij bekenden aan den wal zagen. Immers: de meesten van hen waren drie jaren en meer van huis geweest. Dan stond ineens ieder stram in de hou ding, want het Wilhelmus klonk over het water. Het was een ontroerend moment, deze wederkeer. Daar gingen petten en mutsen in de hoogte, aan den wal zoowel als aan boord: drie hoera's voor de Koningin. Het publiek juichte mee, en plots was er een groote vreugde van wederzijdsch her kennen en weerzien. Intusschen had de Amsterdam het schip geheel naar binnen gesleept. De menschen- zee bewoog mee naar de plaats, waar ge meerd werd en daar was het weldra een drukte van je wèlste. Aardige tooneeltjes speelden zich hier af. VRACHTAUTO DOOR TREIN VERPLETTERD. Een doode. Gistermiddag omstreeks een uur is op den onbewaakten overweg tusschen Mee- den en Muntendam (Gron.) een vracht auto, geladen met turf en afkomstig van Emmererfscheidenveen door den locaal- trein naar Stadskanaal gegrepen, de auto werd meer dan dertig meter meegesleurd. De eigenaar van den wagen, de heer Th. Boelens, werd ernstig aan de beenen gewond. De naast hem zittende knecb' bleef zoo goed als ongedeerd. De heer Boelens is naar het academisch ziekenhuis te Groningen overgebracht. De vracht auto werd geheel vèrnield. De trein had ongeveer een half uur vertraging. Nader wordt gemeld, dat de heer Boe lens. wiens beide beenen bleken gebroker en die verder zware inwendige kneuzingen had, kort na aankomst in het ziekenhuis is overleden. DIEFSTAL UIT WOEDE. Een steuntrekker, die ontevreden was over het feit, dat hem een week steungeld werd afgehouden, heeft gistermiddag te gen twee uur kans gezien in een stempel- bureau in Zuid te Amsterdam een greep te doen achter het loket van een kantoortje waarbij hem verschillende bankbiljetten van tien gulden in handen vielen. In zijn woede strooide hij eenige biljetten over den vloer van het stempelbureau, doch snelde met medeneming van enkele bankbiljetten het kantoortje uit. Twee agenten, die voor het stempellokaal wacht hielden, zagen den man wel verdwij nen, doch vermoedden geen kwaad. Na van zii ?e hoogte te zijn gesteld, togen loon v» j* op onderzoek uit. In den ning gearre^rd^ d® W°~ door electrischen stroom gedood. deGN/TKodnaMö. detSf Van de 46-jarige poetser aanraking gekomen met een weTstuk' dit onder stroom stond. De man stortte 'neer en werd in bewusteloozen toestand naar de verbandkamer gedragen, waar men nog ge- ruimen tijd heeft getracht de levensgeesten op te wekken, evenwel zonder succlj Besmettelijke ziekten. In de week van 10 tot en met 16 Juni kwamen in onze provincie 10 gevallen van roodvonk voor, nl. 3 te Biervliet (in één gezin), 3 te Krabbendijke 2 te Schoondijke (in één gezin) en één in de gemeenten Sint-Annaland en Sint-Jansteen. DE VLISSINGSCHE MOORDZAAK. Geen vordering? Het „Dagbl. van Noord-Brabant en Zeel." meldt: De drie verdachten van den dubbelen moord te Vlissingen zitten nog steeds in voor-arrest te Middelburg. Zoo men weet, werden de verdachten De K. en B. begin Augustus van het vorig jaar gearresteerd en v. T. op 24 December j.l. Hoewel de justitie nog steeds met hen bezig is, schijnt het onderzoek niet te vor deren. De verdachte B., die gedeeltelijk be kende, legt nogal eens tegenstrijdige verkla ringen af, terwijl De K. en v. T. volhouden niets van de zaak af te weten. Daar het voorarrest niet eeuwig kan du ren, lijkt het ons niet onwaarschijnlijk, dat de verdachten binnenkort op vrije voeten zullen worden gesteld. Het is wel jammer,^dat het de justitie, ondanks alle moeite, niet gelukken mocht, meer licht in het duister geval te ontsteken. Brandgevaar. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een loodgieter, die bij zijn werkzaam heden niet voldoende voorzorgsmaatregelen tegen brand gevaar heeft genomen. Een 20-tal dames van de Naaiver. „Wees een ander ten Zegen" te Middel burg heeft dezer dagen een excursie ge maakt naar Vlaardingen, waar de Sunlight Zeepfabriek werd bezichtigd. Verplaatst met ingang van 16 Augus tus a.s. de tijdelijke rijksklerk J. Dorjee van het kantoor der reg. en dom. Zaandam naar de inspectie reg. en dom. te Goes. Een witte musch. OOSTKAPELLE. Op „Veldhoek" alhier is een witte musch uitgebroed en deze vliegt er nu met zijn grauwe gewezen nestge- nootjes, rond in den tuin. Naar wij van deskundige zijde vernemen, is dit te beschouwen als een meer voorko mende bijzonderheid. Ook bij andere in- heemsche vogelsoorten komt zoo nu en dan dit albinisme voor. Maar een bezienswaar dige zeldzaamheid blijft het niettemin. RAAD VAN VROUWENPOLDER. VROUWENPOLDER. Vrijdag vergaderde de Raad onder Voorzitterschap van bur gemeester J. Louwerse Wzn. Afwezig de heeren W. Maas Azn. en M. Arendse Pzn. Ingekomen waren o.m. mededeelingen goedkeuring besluit tot belegging gemeen tegelden en een opgave over 1937 inzake te veel betaalde normaal- en extra sub sidie werkloosheidsbeluit 1917 tot een bedrag van 25. Aangeboden werd de Gemeenterekening over 1937, aanwijzende voor den gewonen dienst in ontvang 23379, in uitgaaf 23560 en een nadeelig slot van 181; voor den kapitaaldienst aanwijzende in ontvang en uitgaaf 1521. Aangeboden werd de gemeentebegrooting voor 1939, voor den gewonen dienst aan wijzende in ontvang en uitgaaf 22391, voor den kapitaaldienst aanwijzende in ontvang en uitgaaf 500. M.as.t. werd besloten L. Schoe Pzn,, algeheele en Jac. Moens Sr. voor de helft ontheffing te verleenen van hun aansla gen in de hondenbelasting over 1938, ter wijl m.a.s. werd besloten afwijzend te beschikken op het verzoek van Jac. Moens Sr., om ontheffing van de door hem toegezegde bijdrage in de kosten van verharding van het Kortewegje. Besloten werd afwijzend te beschikken op het verzoek van het bestuur der gewes telijke Landstormcommissie „Zeeland" om beschikbaarstelling van gemeentelijke sub sidie. Vervolgens werd de aansluiting aan het dectructiebedrijf de „Gekro" te Over- schie besproken. De V o o r z. lichtte deze aangelegenheid toe en deelde mede, dat de aan die aansluiting verbonden kos ten voor de gemeente 100 per jaar zullen bedragen. Ofschoon dit weer een meerdere uitgaaf voor de gemeente be- teekend, is aan aansluiting niet te ont komen, de uiterste grens van ontheft! - is door den betrokken minister gesteld op 1 Juli 1939 en ofschoon men deze uiter ste grens zou kunnen afwachten, moet toch van 1 Juli 1938 worden betaald, waarom B. en W. dan ook voorstelden tot aansluiting te besluiten, welk voorstel z.h.s. werd aangenomen. Vervolgens werd op voorstel van B. en W. besloten tot aankoop van de benoodigde nieuwe slan gen voor de brandspuit in de afd. Vrou wenpolder, inzake beschikbaarstelling van een bijdrage van gemeentewege ten be hoeve van de feestviering der schoolkin deren ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, voor kennisgeving aan te nemen, op grond dat B. en W. in de eerst volgende vergadering daaromtrent voor stellen hopen te doen. 's HEER ARENDSKERKE. Bjj den heer J. van Iwaarden alhier is een bloeiende Uca Vil Matrooza te zien. De hoogte van den stengel waarop de bloemen zitten is on geveer 1.80 M. De geheele plant bereikt een hoogte van ongeveer 2.50 M. Het is vol gens deskundigen een zeldzaamheid, dat deze Mexicaansche plant bloeit. IERSEKE. Nog steeds is de uitvoer van mosselen naar België niet toegestaan. Tot Besteedt uw moeilijke dagen niet om het anderen ook moeilijk te ma ken. voor kort wist Filippine, door (verkeerde?) toepassing van het tractaat van 1839 zich aan het verbod te onttrekken en voerde haar product uit den Braakman frank en vrij België binnen. België zegt nu evenwel, dat alleen mossels geteeld in de Braakman of W e s t e rschelde dat voorrecht hebben en daar. de mosselkweekers te Filippine noch in de Braakman noch in een overig deel der Westerschelde perceelen hebben die geschikt zijn voor de mosselteelt moeten ze hun mosselcultuur uitoefenen in de Oos- terschelde. Van de Oosterschelde brengen ze de mossels, geschikt voor de consumptie ter verwatering over naar den Braakman en dan België in. De Belgische kooplui on dervonden een h.i: ondragelijke concurren tie van hun Filippijnsche collega's, deden hun beklag bij den betroxken minister te Brussel en vroegen o.a. geheele sluiting van de grens te Filippine. Hetgeen geschiedde. De Belgen klaagden ook, dat de Zeeuw- sche mossels te duur waren. Het Centraal Verkoopkantoor te Bergen op Zoom heeft 13 cents per 100 kg voor haar distributie en administratie noodig, maar houdt van de kweekers 0.25 in. Van die rest maakt ze een geheime „pot" die nu reeds tien duizenden guldens bedraagt. Waarvoor is dat noodig? zegt België. Verlaagt liever den prijs met 0.25, dan vermeerdert ge de' omzet. Jelui Zeeuwen hebben toch veel te veel mosselen. De mosselkweeker en handelaar in Zee land worden niet geraadpleegd, men vraagt hun niets, 't Is nu ruim 2 jaar geleden dat ze als georganiseerden bij elkander kwa men. Kan daar nu geen verandering in ko men? Men wil een regeling een spoedige rege ling van het gerezen conflict, opdat het product, dat dit jaar zeer best is, spoedig van de hand kan worden gedaan. IERSEKE. Waren tot op gisteren ver schillende pannenboeren huiverig hun pan nen in de Schelde uit te leggen in verband met de weersomstandigheden, nu het zulk mooi weer geworden is zjjn ook de voor- zichtigen begonnen. Binnen enkele dagen zal dan het pannen uitleggen zijn afgeloo- pen. De buitenkant der dijken biedt reeds leege plaatsen. Ruim 4.800.000 pannen wor den te water gebracht. KRUININGEN. Op een aardappelveld in deze gemeente zijn twintig larven van den Coloradokever gevonden. KRUININGEN. Vrijdagavond vergaderde het voorloopig comité ter viering van het regeeringsjubileum met de besturen der verschillende buurtvereenigignen in hotel de Korenbeurs, onder voorzitterschap van burgemeester De Mul. Besloten werd om als dag der feestvie ring vast te stellen 31 Augs. Op voorstel van notaris Van Dijke zal het comité den heer de Groof trachten te bewerken weer zitting te nemen in het feestcomité, waar mee alle aanwezigen zich zeer gaarne ver- eenigden. De bedoeling is om het feest op grootsche wijze te vieren en niet zooals de laatste malen met een feestje te volstaan. Hiervoor is meer geld noodig en de bur gerij zal opgewekt worden om flink op de lijsten te teekenen. KRABBENDIJKE. Door de controleurs belast met het toezicht op de bespuiting van aardappelplanten met loodarsenaat te gen het gevaar van de coloradokever wer. den Vrijdag op een perceel aardappelen ge legen in den Karelpolder larven van den coloradokever ontdekt. Moge deze ontdek king ook voor de aardappelverbouwers in onze gemeente wederom een aansporing zijn om nauwlettend toe te zien op de aan wezigheid van Coloradokevers in hunne aardappelvelden. Wegens alhier heerschende roodvonk onder de schoolgaande kinderen van de Chr. Bewaarschool, zal deze met ingang van Maandag 25 Juli voor tijdelijk worden gesloten. De ziekte draagt echter geen kwaadaardig karakter. Vrijdagavond had midden op de dorps straat alhier een vrij ernstig ongeval plaats. Van een vrachtauto van de „Lelie" uit Ber gen op Zoom die passeerde liep plotseling een der achterbanden van den Wagen af die mej. A. Lamper trof welke juist per fiets passeerde. Door de vaart van den band werd zij tegen den grond geslingerd. Me disch advies werd direct ingeroepen welke door dokter Nieuwenhuijse bijgestaan door mej. Welleman werd verleend. Per auto werd zij huiswaarts gebracht. Zij klaagde over pijnen aan haar hoofd. Een en ander wordt door de politie onderzocht. RAAD VAN WISSEKERKE. WISSEKERKE. Vrijdag vergaderde de Raad onder voorzitterschap van burge meester Geuze. Afwezig de heer Balken ende. Ingekomen was van de onderwijzer es J. de Kok een bericht van haar voor nemen om September a.s. in het huwelijk te treden. Voor het maken van een steiger aan de haven te Kamperland waren twee biljet ten ingekomen waarvan P. de Kam de laagste inschrijver was voor 6?2. De V o o r z. deelde mee, de jeugd- hereenigingen te hebben opgeroepen om op 6 September e.k. mede te werken aan de feestviering; o.a. onder een gemeen- tevlag. Daar er echter hier geen ge- meentevlag is, vroegen B. en W. machti ging er een aan te schaffen. Toegestaan. Van de Oranjevereeniging was er een verzoek om gelden voor tractatie der kin-1 Een financieel bezwaar vormde tot voor kort nog de vrij hooge aanschaf- fingskosten van speciale pannen. Ook dit is thans ondervangen. Onze kook- apparaten kunnen thans worden geleverd met de modernste ringkook- platen, waarop U ook uw eigen pannen kunt gebruiken, mits deze een tamelijk vlakken bodem bezitten. Dit geeft een belangrijke besparing bij aanschaffing.Slechtsvoor het koken van groote hoeveelheden stamppot of melkspijzen bevelen wij U aan een pan met dikken bodem te nemen. 3 pers. f3,- maand 5 pers. f4.-/ maand 7 pers. f5 - maand 10.pers.f 6 - maand GEPLAATST 1938 Invoering ringkookplaten a contant. f 25- of20 termijnen ad fl.35 a contant. f 90.- of 20 termijnen ad f 5.- (Ingez. Med.) deren op 6 September e.k. B. en 'W. stelden voor 25 cent per schoolgaand kind. Aldus besloten. Daarna stelden B. en W. voor den ou den havenmeester voor den tijd van 1 Januari tot 15 September te betalen 350; den nieuwen havenmeester voor dit jaar 400 en met aanvang van 1 10 van de te ontvangen haven- en lig gelden. Aldus besloten. Hierna vaststelling instructie voor den te benoemen havenmeester. De heer Bustraan vroeg,, indien de benoemde havenmeester gewetensbe zwaren had om als havenmeester een 'eed af te leggen, wat dan? De V o o r z. zeide: ik vermoed niet dat er onder het alphabetische 3-tal een is die dit bezwaar zal maken, maar de wet eischt een eed of belofte. De alpha betische voordracht bestond uit de heeren C. Bouterse, A. Leendertse en H. de Looff. De le stemming bracht geen meer derheid. Bij herstemming verkreeg A. Leendertse 5 stemmen en H. de Looff 4 stemmen^ zóodat Leendertse gekozen verklaard werd. Aangeboden werd de gemeenterekening 1937 met een batig slot van 3444. Daarna kwam in behandeling een voor stel, om een motie aan den minister van sociale zaken te zenden tot bespoediging van den bouw der brug over de Zand- kreek. Aangenomen. Vervolgens behandeling van een adres aan het hoofdbestuur van de P.T.T. in zake de openstelling van het toekomstige poststation te Wissekerke, zulks in ver band met den tijdsduur van openstelling. Het postkantoor is thans 5 uur per dag open. Dit zou worden 3 uur. Besloten werd een aares te zenden. Daarna werd ter sprake gebracht het tijdelijk stopzet ten der steunregeling. De V o o r z. zeide: ik ben nu 1000 boven de begroo ting. Maandag jl. konden er met reisgeld van de gemeente 20 personen in de Bies- bosch vlas gaan trekken maar er waren maar 14 liefhebbers. Enkele andere zijn op eigen gelegenheid met vergoeding voor reisgeld vertrokken naar de Wieringer- meer en hun gelukte het aldaar werk te vinden. De heer De Boer stelde voor de Lange Viele te Wissekerke te effenen. De V o o r z. zeide overweging toe. Dehr Meulenberg informeer de of de werkzaamheden aan de haven te Kamperland tijdig klaar zullen zijn in het laatste geval voor begin der bieten campagne. De V o o r z. antwoordde, dat het heiwerk niet meevalt, maar de aannemer zal alle mogelijken haast be trachten om op tijd klaar te zijn. WISSEKERKE. Dat niet alle aardappel verbouwers doordrongen zijn van hun plicht om met loodarsenaat te sproeien, moge blijken uit het feit dat ook hier te gen een aardappelverbouwer proces-ver baal is opgemaakt. LEGER EN VLOOT. Commandant van het 14e regiment. Naar de Tel. verneemt is als opvolger van luitenant-kolonel Haan, die tot territoriaal bevelhebber in Limburg is benoemd, tot commandant van het 14e regiment der in fanterie te Bergen op Zoom benoemd ma joor J. W. Oosterveen van den staf der brigade grenadiers en jagers in Den Haag met gelijktijdige benoeming tot luitenant kolonel. De Snaati-iebe burgeroorlog. VOORTDUREND KLEINE RECHTSCHE VORDERINGEN. Havas meldt uit Valencia: De rechtsc'nen hebben gisteren hun druk op het Levantfront in de sectoren van Viver, Benafer en Caudiel voortgezet. Zij hebben Caudiel veroverd. Ten Oosten van Montanejos rukten zij op naar Torrechiba. In de zóne van Begis ten Oosten van Viver werden zij tegengehouden. In den sector van Viver sloegen de regeerings- troepen alle aanvallen af^. ondanks het hevige bombardement. Het dorp Jerica is door de rechtsche luchtmacht verwoest. Vijftig personen werden onder de puinen bedolven. Rechtsch legerbericht. In een officieele mededeeling van het rechtsche hoofdkwartier wordt medege deeld, dat de troepen van -Franco in het Noorden van Estremadura oprukken naar de Guadiana. Deze rivier is overschreden ten Zuiden van Orellana Lavieja. Meer dan 500 krijgsgevangenen werden gemaakt. In het Zuiden maakte de rechtsche cava lerie bij Elhelechan 240 krijgsgevangenen. Bij Sort in Catalonië werden alle aan vallen van den vijand afgeslagen, twee bataljons werden geheel vernietigd. Aan het front bij Castellon is de rechtervleugel van de rechtschen twee km opgerukt en is de grens van de provincie Valencia overschreden. De vijand werd op de vlucht gedreven. Hij liet 400 gesneuvelden en 200 krijgsgevangenen achter. Bij Gaibiel heb ben de troepen van Franco het dorp Pa- vias bezet. DEENSCH SCHIP GEBOMBARDEERD EN GEZONKEN. Reuter meldt uit Londen: De commandant van den, Britschen krui ser Shropshire bericht, dat hij, op weg van Palma naar Marseille, gezien heeft, hoe het Deensche schip Bodill op 11 mijl afstand door een vliegtuig werd gebom bardeerd. De kruiser was toen 60 mijl ten Oosten van Barcelona. Toen het schip op de plaats van den overval aankwam, was de Deensche bemanning in de booten ge gaan, de Bodill was gezonken. De krui ser heeft de Denen naar Marseille ge bracht. Havas meldt, dat de Shropshire te Mar seille de zestien opvarenden van de Bo dill aan land heeft gebracht. De Denen zullen door de zorgen van den Deenschen consul aldaar naar hun vaderland worden teruggezonden. De strijd in het Verre Oosten. De woordvoerder van het Japansche de partement van oorlog heeft gistermiddag tegenover een vertegenwoordiger van Ha vas te Tokio verklaringen afgelegd, waar in hij o.m. zeide: „Het Japansche leger laat het op het oogenblik aan de diplomatie over, de kwestie van Tsjangkoefeng (den door Russischen troepen bezetten heuvel op de Siberisch-Mantsjoerijsche grens Red.) te rege'len". Voorts zeide hij, dat de kansen op een minnelijke regeling langs diplomatieken weg niet uitgeput lijken. Wanneer echter de onderhandelingen mochten mislukken,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 7