GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG Indië omgaat, een beeld te geven van de bewegingen, het verloop, de wisseling en de opeenvolging van gebeuren dat in In dië plaats grijpt. Onder deze praemisse wordt Indië het best verstaan. De bekende Duitsche econoom Sombart heeft in een van zijn laatse werken (1930) de stelling uitgewerkt, dat voor 'n vrucht baren opbouw van een economische theorie die de samengesteldheid der economische wereld zou omvatten vóór alles noodig is een juist en scherp zien en beschou wen van de gewone dingen van het dage- lijksch leven. Een voorbijrijdende kolen- trein wordt aangegrepen om zulks te de- monstreeren. Uitgaande van dezen trein wordt ontwikkeld successievelijk de orde van trein en spoorweg, van de spoorweg maatschappij, haar opbouw en organisatie; via de kolen de mijn als arbeidsorganisa tie, als financiëele organisatie, als soci aal-economisch feit; de orde van staat, maatschappij en techniek die dezen spoor weg en die mijn en de maatschappijen, de aandeelenkapitaalsinvestatie, de arbeids organisatie, de dividenden-uitkeering en de sociale verzekering doen bestaan en zich ontwikkelen. Deze methode lijkt vruchtbaar, niet en kel voor het inzicht in de economische theorie, doch evenzeer als leidraad bij de beschrijving van alle maatschappelijke verschijnselen en aan vergelijking van Nederland en Java ware dit met een en kel beeld ter inleiding te demonstreeren. Een treinreis van Middelburg naar Roo sendaal, of van Utrecht naar Leiden: de polders, de waterkeeringen, de orde van indeeling der akkers, de geteelde gewassen, de wegen, de aanvoer en het vertier op de tusschenstations, de bouwwijze van dorpen en hofsteden, de veelheid van ker ken en scholen-, of, door het veenland van Leiden naar Utrecht; het molenwezen, de waterloopen, de weiden, de streekdorpen, de binnenscheepvaart met de industrieën aan het water, van deze verschijnse len uit ontwikkelt de blik het beeld van Nederland met zijn vastgevoegd geheel van gemeenten, waterschappen en provin ciën, met het onderscheidene karakter der verschillende streken naar grondsoorten en geografische gelegenheid, met zijn dichte bezetting van nijverheid en zijn net van verkeer te land en te water, met zijn bevolking, werkzaam in de meest on derscheiden beroepen, gebonden in vele staatkundige organisaties, tot de laatste man en vrouw opgenomen in het econo misch verkeer van streek en land en over de grenzen, met zijn overrijke veel heid aan eultureele instellingen en zijn welvaart, die zelfs de daglooner nog in woning en kleeding toont. Een treinreis over Java, met de expres se van Batavia naar Soerabaia, 765 km, de afstand van Amsterdam tot Posen, een rit van zonsopgang tot zonsondergang in den koelen ochtend door de vlakten van West-Java, in den heeten middag in de oversteek van Midden-Java, en met het luwen van hitte en licht door de vlakten van Oost-Java naar de tweede stad van Indië. Vlakten, schaakbordorde van kleine' ak kers, vlak zich uitstrekkend in het laag land, in de heuvellanden, waar de trein over de door bochten klimmende baan zich heen windt, hoog gestapelde terras- senbouw van kleine omdijkte akkers: Dorpen, geen losse hoeven, dorpen, schuil gaand in dichte bebossching van erfbe- plantingen, met, naarmate men Oostwaarts komt, de legers van de ranke stammen der klapperpalmen alles beheerschend, als coulissen de. vlakke strekking der velden doorbrekend. Een enkele rjjstpellerij in West-Java met zijn aftakkende spoorbaan, suikerfabrieken met lage witte schoor- steenen en smalspoorcomplexen, tabaks- loodsen in Midden-Java; enkele steden, plotseling te voorschijn schuivend uit de velden en dorpen, die tot in de stadsgrens zich onveranderd voortzetten, steden als tuinstadwijken, losse lage huizen, alleen staand op erven, onder boomen en groen; geen industrieën en vrijwel geen gesloten stadsbebouwing. Akkers en dorpen; en op de wegen ein- delooze stoeten van voetgangers, karava nen van menschen met zware lasten aan zwiepende draagstokken, of teruggaand met leeg gerei, stoeten van vrouwen naar de velden trekkend voor den oogst of voor de verzorging van het gewas; samenstroo- ming van menschen langs die wegen bij eetgelegenheden in de schaduw van zwaar geboomte; langzame logge ossenkarren, overbeladen met landbouwgewassen en marktgoederenen in het gebied der landbouwindustrieën het bedrijf evenzeei plaats hebbend onder veelheid van men schen en dorpsgerei. Van Batavia tot Soerabaia schuiven de vlakten in eenvormigheid voor het oog voorbij; wat wisselt zijn de bergen die steeds die vlakten beheerschen; in den och tend de violette silhouetten van het Prean- ger hoogland tegen het Oosten. In den middag de hooge vulkanen van Midden-Java omtorend en overdompeld door zware wol kenstapelingen, in den avond in de klare en ijl wordende open lucht de groote en regel matige kegels van Oost-Java, sintelrood in het Westerlicht en laat licht op hun hooge hellingen vasthoudend, terwijl de trein reeds in den schemer door de vlakte jaagt langs sein- en wissellichten. Aldus Java: steeds beheerscht de indruk dat beeld van vlakten en wegen vol men schen, steeds zwoegend werkend tot knie hoogte in water en modder van de vloei- akkers; vrouwen, gebogen in het vol gewas bij 't snijden van den rijstoogst, vrouwen op den drogen grond bij het wieden, of in de teere groen jonge rijst in het water der akkers. Vlakten en akkers; dorpen en overvloed van menschen, kleine velden, zwoegen van menschen en dieren, in het moeizame land bouwbedrijf van het eene eind van het eiland tot het andere. Van de 60 miljoen zielen die Indië telt wonen er 40 miljoen in dit iand, die vrij wel alle bestaan moeten vinden in hetgeen deze landbouw levert. Per grondbezitter komt gemiddeld aan oppervlakte bouw grond 0.29 hectare. Aan den oogst is wel en weê van miljoenen verbonden. Het leven doorloopt de curve van ontspanning en be- trekkelijken welstand na den oogst naar spaarzaamheid en ontzegging, naast gebrek ook, in den tijd dat de oogst rijpt en te velde staat. Tastbaar en aangrijpend is de betee- kenis van den invloed der natuur voor dit (Vervolg vergadering van 27 Juli.) Schoolgeld gymnasium. B. en W. hadden voorgesteld de vast stelling van een nieuwe schoolgeldveror dening voor het gymnasium, en daarin na opmerkingen van de Commissie van Fi nanciën enkele wijzigingen aangebracht. De heer MONDEEL meende, dat men niet steeds moet vragen naar niet-goed- keuring door Ged. Staten of de Kroon van een bepaald puilt en daarom ziet hij niet in, dat men niet volledig vrije boe ken" kan invoeren; bij het Rijk heeft men dit toch ook voor de HBS vastgelegd. De heer JERONIMUS meende, dat het de bedoeling is alleen te doelen op „het Rijk in Europa" en dat men dit dan ook dient vast te leggen in de verordening met dezelfde woorden. Mevr. WEIJL sloot zich aan bij het denkbeeld van den heer Mondeel, maar vreest voor de practische mogelijkheid. De heer BOASSON meende, dat men ter zake geheel aan hooger macht is on derworpen. Het voorstel-Mondeel kan toch niets beletten. De heer Mondeel trok zijn voor stel in en de verordening werd z.h.s. aange nomen. Onbruikbaarmaking van vlecsch en vleeschvvaren. Voorgesteld werd een nieuwe regeling met de N.V. „De Gekro" te Overschie in verband met het onbruikbaar maken van vee en vleeschwaren. Alzoo besloten. Wijziging gastarieven. Aan de orde kwam vervolgens de voor gestelde wijziging der gastarieven. De heer BOASSON deelde mede, dat B. en W. besloten, nader voor te stellen hen, die alleen voor verwarming of technische doeleinden gas gebruiken een door B. en W. vast te stellen vastrecht te doen betalen. De heer MONDEEL meende» dat de nieuwe regeling van te weinig beteekenis is om er propaganda van te verwachten. De heer DE BRUIN bepleitte het maken van propaganda o.a. door koodemonstra- tie. De heer PAUL is het daarmede niet eens. De heer BOASSON verdedigde het voor stel. Spr. meende, dat men de werkking moet afwachten, maar het nu voorgestelde aannemen. De heer KöGELER meent, dat de toe stand niet zoo mooi is. Men moet niet vergeten, dat het met het gas, niet is als met het water, dat alleen bij de gemeente verkrijgbaar is. De heer BOASSON zette uiteen hoe het voorstel werken zal. Het werd nu zon der stemming aangenomen. Waterlevering aan Koudekerk©. B. en W. stelden voor de regeling van de vergoeding van waterlevering aan Koudekerke zoo te wijzigen, dat de jaar- lijksche vergoeding voor brandkranen in het vervolg zal zijn 12.50 per kraan voor de eerste 4 brandkranen; 5 voor elke volgende kraan en verder 10 voor waterverbruik bij eventueelen brand. Alzoo besloten. Verhooging crediet voor restaura tie Abdijtoren. Voorgesteld werd een nieuw crediet van 37000 voor de restauratie van den Ab dijtoren beschikbaar te stellen. De heer ONDERDIJK deelde mede, dat thans vast staat, dat het Rijk als voor het eerste bedrag der restauratie en nu ook voor de brandbeveiliging weder subsidie zal geven. De kans op een derde crediet is thans nog niet te beoordeelen, vooral waar het hout duurder, doch de steen goedkooper wordt. Men wilde nu voorko men dat men het eerste crediet zou over schrijden en spr. deelde nu mede, dat het tweede crediet ook niet zal worden over schreden. Het voorstel werd z.h.s. aangenomen. Gebruik achtergedeelte Entrëpöt- gebouw. Thans kwam in behandeling de nieuwe overeenkomst c.a. nopens achter-gedeelte entrepótgebouw. Alzoo besloten. Erfpachtsuitgifte. B. en W. stelden voor 21 c.a. grond aan het Oostkerkplein uit de pacht te nemen en te gebruiken om den toestand ter plaat se te verbeteren. De heer Van Maldeghem had nog ver zocht de kosten voor hem te betat\. De VOORZITTER meende dat dit niet kon. De heer JERONIMUS meent, dat de belanghebbende i.e. de gemeente de kos ten moet betalen als zjj er voordeel van heeft. De VOORZITTER meende, dat er geen sprake is van een trottoir door de gemeen te, maar zjj verleende alleen steun. Het voorstel werd z.h.s. aangenomen. Aankoop woning Kuiperspoort. B. en W. stelden vervolgens voor van A. Geensen voor 75 de woning Kuipers poort no. 10 te koopen. Jaarwedde rector Gymnasium. In verband met het feit, dat de nieuw benoemde rector van het Gymnasium, ir. W. van Oorde, anders achteruit zou gaan in salaris, stellen B. en W. voor hem reeds direct 4 van de 5 éénjaarlijksche verhoogingen toe te kennen en in plaats van met 4702.50 te doen beginnen met 5386.50. De heer KöGELER is door den gang der zaken niet bevredigd; de benoemde wist toch hoe de bezoldiging was. Men is nu onbillijk tegen over hen, die gaarne zouden hebben gesolliciteerd, maar zich door het salaris lieten weerhouden. De heer PAUL wees er op, dat er ver schillende betrekkingen zijn, waarbij el ders doorgebrachte dienstjaren mede tel len. De heer BOASSON zeide, dat de rec tor dacht, dat men dit hier ook zou doen, land. De wolken om de vulkanen in het ge bergte brengen den regen voor de droge en heete aarde; wegblijven van den regen be- teekent ramp. En ondanks exprestrein en vliegverbinding en autowegen en modern stedelijk comfort blijven dit de feiten, die voor Java den gang der gebeurtenissen be- heerschen. v. L. en het een vergissing van hem was, er niet naar te informeeren. Mevr. WEIJL achtte de functie van groot belang en dan mag men niet vra gen of de gemeente een jaar eerder of later een verhooging toe kennen moet. Het voorstel werd z.h.s. aangenomen. Wijziging gemeentebegrootmg 1938. Ter vaststelling was aangeboden de 10e wijziging van de gemeentebegrooting 1938. Alzoo besloten. Jaarrekening vee- en vleeschkeu- ringsdienst. Ter goedkeuring was overgelegd de re kening van den vee- en vleeschkeurings- dienst 1937 met een batig saldo van 119, wat zal worden uitgekeerd aan de tot. den kring behoorende gemeenten. Alzoo besloten. Vaststelling vergoeding aan bij zondere scholen. Ter vaststelling werd aangeboden de lijst van bijdragen over 1935 aan de bij zondere scholen en ook die voor vakon derwijzers en vakonderwijzeressen. De heer KöGELER heeft gemerkt, dat uitgaven geschrapt zijn, waartegen de hoofdinspecteur bezwaar had, i maar zjj zijn gedaan en hoe moet men ze nu ver goed krijgen? Het gaat om het principe. De heer BOASSON zegt, dat het gaat om een bedrag van 750. B. en W. willen de kwestie tot in hoogste instantie zien uitgemaakt. Het voorstel werd z.h.s. aangenomen. Voor de R.K. School. B. en W. stelden voor 220 uit te trek ken voor de uitkeering van de R.K. school voor invoering van een nieuwe leesmetho de. Alzoo besloten. Voor de Chr. school Heerengracht. Voor de aanschaffing van nieuwe leér- middelen voor de school Heerengracht van de Ver. van Geref. Onderwijs stelden B. en W. voor 42 toe te staan. Alzoo besloten. Erfpachtsverdeeling. Voorgesteld werd de N.V. Houthandel v.h. Den Bouwmeester, Borsius en van der Leyé te ontlasten van 11.40 erfpachts canon en die der heeren Schorer en De Kleyn te verhoogen met resp. 3.40 en 8, omdat gebleken is, dat bij den bouw der woningen van deze beide heeren, een stukje grond in erfpacht bij de N.V. bij hun tuinen is getrokken. Alzoo besloten. Pensioen brandweerpersoneel. Ten einde te voorkomen, dat personen in gemeentedienst, die tevens brandweer man zijn, bij een eventueel ernstig ongeluk in de tweede functie, de dupe zouden wor den omdat alleen het kleine bedrag als brandweerman in rekening zou worden gebracht, stelden B. en IV. voor te bepa len, dat voor de toepassing der Pensioen wet 1922 de bedoelde personen zullen wor den geacht de aan de brandweer verbon den werkzaamheden met die, voortvloei ende uit hunne andere functie of functies in gemeentedienst in één betrekking te vervullen. Alzoo besloten. Bezwaarschrift Straatbelasting. Aan de orde was de beslissingen op een bezwaarschrift tegen aanslag straatbelas ting 1937/1938. Het bleek, dat de meerder heid der commissie tegen inwilliging van het verzoek tot ontheffing was. De heer JERONIMUS meende, dat die meerderheid zich op een te formalistisch standpunt stelde. De heer HEEMSKERK meende, dat men in ieder geval voor de 4 maanden, die val len in 1937 ontheffing kon verleenen, doch niet over twee maanden in 1938. De heer PAUL, voorzitter der commissie wees er op, dat het bezwaarschrift is inge diend voor de vaststelling van het primitief kohier 1938 en voor de wijziging der veror dening. Spr. meent daarom dat aan deze aanvrage niet moet worden voldaan, doch dat de betrokkenen een wenk kan krijgen een nieuwe aanvrage te doen, waarop dan gunstig kan worden beschikt. De VOORZITTER meende, dat dat even goed niet geheel juist zou zijn en men in ieder géval over iets heen zal moeten stap pen, omdat men toch de billijkheid gevoelt, spr. is dan ook voor het idee van de min derheid der commissie. De heer PORTHEINE, die intusschen ter vergadering was gekomen, zeide dat men nu met de meerderheid mede moet gaan, bij een tweede aanvrage kan de be trokkene zich dan op overmacht beroepen. Met 8 tegen 7 stemmen, de heer Helder was weggegaan, vereenigde de raad zich met het voorstel der meerderheid. In het begin der vergadering, had de Raad B. en W. toestemming gegeven om na afhandeling der agenda met nog enkele voorstellen te komen. Verhuur van grond. Het eerste dezer voorstellen was dan om aan de firma M. L. Polak en Zoon 400 m? grond te verhuuren achter de Meelfabriek en zulks tegen 20 per jaar van 1 Augustus 1938 tot 1 Augustus 1941, met één week op zegging. De heer ONDERDIJK, dit voorstel toe lichtende, wees er op, dat het geld het puntig uitloopende stukje langs het kanaal voorbij het terrein dat aan Pieterse ver huurd is. Aanvankelijk hadden B. en W. wel bezwaar het stukje voor dezen prijs te verhuuren, maar het is anders niet best te verhuuren en de firma Polak wil er alleen ijzerkrullen opslaan. Door den korten opzeggingstermijn is het mogelijk bij eventueel verschijnen van gega digden voor industrieterrein, direct over het terrein te beschikken. De heer KöGELER meende, dat 5 cent de prijs is voor vestiging van industrieën, doch gaat men nu niet te ver door dit ook te berekenen voor rècf-ls gevestigde firma's. Het lijkt een cadeautje. De heer ONDERDIJK zeide, dat als dit waar was, B. en W. er niet mede zouden zijn gekomen. Men mag niet vergeten, wel ke voorwaarde is gesteld inzake de opzeg ging. De heer PAUL meende dat men toch be ter een maand opzegging kan vastleggen. De heer ONDERDIJK zeide, dat het er om gaat het tijdelijk karakter goed te laten uitkomen en nam daarom een maand over. Hierna werd het voorstel z.h.s. aan genomen. Verkoop grond park de Griffioen. Het tweede voorstel was dat om aan dhr. Louws en Fooy de perceelen 3 en 4, dat zijn die welke grenzen aan den grond van den heer Boasson, te verkopen voor 4850, den er voor vastgestelden prijs. De vergadering vereenigde zich hierme de. Benoeming tijdelijk leeraar. In verband met de ziekte van den heer v. d. Vecht, hadden B. en W. ingaande 31 Mei drs. M. J. M. Robijns alhier tijdelijk benoemd tot leeraar in de Nederl. taal en geschiedenis aan het gymnasium. De drie maanden, waartoe B. en W. het recht heb ben loopt op 31 December af en thans stel den zij den raad voor den heer Robijns tij delijk te benoemen tot 28 Februari 1939. Al dus werd besloten. De versieringen enz. bij het Re- geeringsjubileiïm. De VOORZITTER zeide, dat verwacht mag worden, dat tegen de a.s. feestdagen weer gebruik zal worden gemaakt van gemeentegrond voor palen enz. en ver zocht is daarvoor voor medewerking van de zijde der gemeente te verleenen. De heer ONDERDIJK zeide dat B. en W. voorstellen te bepalen, dat de gemeen te evenals vroeger de herstelling der be strating weer voor haar rekening zal ne men, doch dat daartegenover enkele be palingen in het leven waren te roepen. Ten eerste dat de palen geplaatst moeten worden in overleg met den directeur der gemeentewerken en den commissaris van politie, verder over de hoogte waarop ver sieringen moeten zijn aangebracht; het weder verwijderen binnen 5 dagen na het feest enz. enz. Dit werd aangenomen z.h.s. De kosten van werkverschaffing. De heer ONDERDIJK besprak ten slot te nog een voorstel van Burg. en Weth. dat een gevolg is van de jongste beslis sing van den minister van Sociale Zaken, dat in het vervolg de kosten van werken in werkverschaffing, voor zoover het niet de loonen betreft, op den kapitaaldienst der gemeente moeten worden gebracht. Dit komt nu direct voor in verband met enkele uit te voeren werken en zoo zal 10400 op den kapitaaldienst moeten wor den gebracht, als de strijd over dit punt tusschen sociale zaken en Ged. Staten in het voordeel van eerst genoemde uitvalt. En dit zal ook in de toekomst zoo moeten gaan. De heer PAUL ziet in dit alles voordeel voor de gemeente. Het voorstel om het bedrag op den ka pitaaldienst te brengen, werd aangenomen. Rondvraag. De heer LAMBERMONT heeft reeds enkele malen op Donderdagmiddag om 4 uur bemerkt, dat op den hoek van de Langedelft en de Burg, waar het dan met schoolkinderen, marktbezoekers, auto's en bussen nog zeer druk kan zijn geen politietoezicht aanwezig was. Verder vraagt hij of het den burgemeester bekend is, dat op 15 Juli des avonds om kwart voor elf op den hoek van de Pottenmarkt en de Markt een aanrijding heeft plaats gehad tusschen een auto en de tram. „Het liep nu vrij goed af, alleen was de auto wat beschadigd aan de voorzijde. Spr. meent, dat de aanrijding een gevolg is van het feit, dat toen geen agent aanwe zig was en hij begrijpt, dat niet op alle gevaarlijke punten een agent kan aanwe zig zijn, doch op de Markt en speciaal op dezen hoek is het toch zeer gewenscht. De VOORZITTER kan alleen toe zeg gen ter zake den commissaris van politie eens te raadplegen. De heer LAMBERMONT vraagt of een en ander soms het gevolg is van de nieu we regeling bij de politie. Geroep: Daar komt de aap uit den mouw. De Lange Jan. De heer KöGELER wil, waar hij de vo rige vergadering door het late uur er niet meer toekwam, thans een punt aan snijden, dat hij meent toch nog naar vo ren te moeten brengen. Tegen het einde van de maand Mei verscheen in een der dagbladen een artikel over den Abdijto- ren, getiteld Gammelen Langejan, die ge durende enkele jaren gevaarlijk moet zijn geweest. Bij velen heeft dit ongerustheid verwekt ten opzichte van de persoonlijke veiligheid. Spr. vraagt daarom of er wel inspectie plaats had en als dit het geval was, dan was z.i. toch zeer onvolledig. Daar komt dan nog bij, dat eerst 2 jaar na dat het gevaar ontdekt werd, plannen zijn bekend geworden voor herstel. Spr. meent, dat het stuk wel een bewijs is van eenige journalistieke vrijheid. Spr. vraagt of een pers enquete noodig was en of deze- is ingesteld met hulp van een gemeente ambtenaar zonder voorkennis van B. en W. De heer SULKERS vroeg nog hoe het staat met de plaats voor vrij zwemmen, waarnaar B. en W. volgens hun toezeg ging in de Meivergadering een onderzoek zouden instellen. De heer ONDERDIJK beantwoordde den heer Kögeler en zeide, dat eerst in de Middelburgsche Courant en daarna in de Nieuwe Rotterdamsjche Courant een artikel verscheen over den Abdijtoren, en dat het wel een weinig schrikaanjagend was. Er is geen medewerking geweest van B. en W. bij „het instellen van een enquete" en ook was dit niet bekend bij gemeente werken. De pers heeft zich gewend tot den heer Koole, den uitvoerder van het werk en deze is met de pers den toren opgegaan en heeft haar o.a. foto's laten zien die het gemeentebestuur heeft doen maken van de te restaureeren deelen van den toren, die bestemd waren voor de onderhandelingen met den rijksgebouwendienst. Er was zeker wel reden voor het schrijven van een arti kel. Wellicht is de wijze waarop het gebeur de af te keuren en ook dat men zich niet wendde tot B. en W. Den heer Koole is ge wezen op het verkeerde in zijn alléén-optre den in dezen. Toen de directeur van gemeentewerken, hoorde van het persbezoek, is nog overleg gepleegd. Het opschrift in de Middelburg- Courant was schromelijk overdreven als het de bedoeling was te wijzen op gevaar voor de burgerij. Als dit zoo was, dan zou het zeker nalatigheid zijn geweest. Er was ech ter geen sprake van dat de toestand zoo was, dat er gevaar kon worden veroor zaakt. Dan zou alles zich wel te gelijk heb ben moeten begeven. In 1931 kwam er bericht, dat herstel hier en daar noodig was en werd 1000 uitge trokken voor het herstellen van verteerd hout en daarmede is in Juni 1932 begon nen, toen bleek uit een rapport in Augs. dat de toestand erger was dan men aan vankelijk dacht en was er reden, om zich tot de monumentenzorg te wenden. Na een paar rapporten ter zake is toen na twee jaar een beslissing genomen en kwam het voorstel voor het eerste crediet van 37000 Dit werd in October 1936 aangenomen en in Febr. 1937 werd besloten hoe het werk zou worden uitgevoerd en door wien. In November 1937 kon nader worden vastge steld wat in 1938 en 1939 nog zou moeten worden verwerkt en dit leidde tot het voor stel voor te geven tweede 37000 crediet. Er is daarbij niet gebleken, dat ooit eenig gevaar bestond, wel zijn verschillende hou ten bestanddeelen vermolmd, maar deze zijn dan allen met zink e.d. bekleed en het ligt in de bedoeling bij de vervanging geen houten vulsels meer toe te passen. De VOORZITTER zeide thans tegen den heer Sulkers, dat hij de nog niet getypte notulen der Meivergadering, die echter wel in concept gereed zijn nog eens zal naslaan inzake het zwemmen. De zaak-Vermeulen. De VOORZITTER wenschte nu nog een mededeeling te doen en wel betreffende den heer Vermeulen directeur van den reini- gings- en ontsmettingsdienst, wiens buiten gewoon verlof door loopt ook nadat hij door de rechtbank is vrijgesproken. B. en W. hebben deze kwestie van alle kanten be keken en achten het het beste dit buitenge woon verlof voorloopig te laten doorloopen. Spr. herinnert de raadsleden aan een rap port over samenvoeging van gemeentelijke takken van dienst en deelt mede, dat nadat ziekte van den rapporteur, den heer ir. de Bruijne uit Rotterdam stagnatie had doen ontstaan thans een tweede rapport is ont vangen en aan de commissie van advies in zake gemeentewerken is doorgezonden. Na nog een verzekering van den heer ONDERDIJK, ingevolge een interruptie van den heer Mondeel, dat hij onmogelijk kan zeggen of er al of niet nog een derde crediet voor den toren zal noodig zijn, sloot de voorzitter tegen half zes de vergadering. RADIO-PROGRAMMA. VRIJDAG 29 JULI. HILVERSUM I, 1875 en 415 M. 8.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 4.00 VARA. 7.30 VPRO. 9.00 VARA. 10.40 VPRO. 11.00—12.00 VARA. 8.00 Gram. (Om 8.15 Ber.). 10.00 Mor- genw. 10.20 Gram. 11.00 Deel. 11.20 Orgel spel. 12.00 Ensemble „Excellos". (Om 12.15 Ber.). 12.45 Pianovoordr. 1.15 Verv. conc. 2.00 Declam. 2.30 Variété-progr. 4.00 Gram. 5.00 Voor de kinderen. 5.30 Orgelspel. 6.00 Fantasia. 6.30 Politiek radiojournaal. 6.50 De Ramblers. 7.20 Ber. ANP. 7.30 Ber. 7.35 Causerie. 8.00 Pianovoordr. 8.30 Cau serie. 9.00 VARA-ork. en gram. 10.00 Frag menten uit de operette „Maske im Blau". 10.30 Ber. ANP. 10.40 Avondw. 11.00 Gram. 11.30 Jazzmuz. (gr.pl.). 11.5512.00 Gram. HILVERSUM H, 301,5 M. Alg. Progr., verzorgd door de NCRV. 8.00 Schriftlezing, meditatie. 8.15 Ber., gram. (9.30—9.45 Gelukw.). 10.30 Morgend. 11.00 Gram. 11.10 Cello, piano en gram. 12.00 Ber. 12.15 Gram. 12.30 Ensemble V. d. Horst en gram. 2.00 Gram. 2.40 Chr. lec tuur. 3.00 Solistenconc. en gram. 4.45 Gram. 5.00 Orgelspel. 6.00 Gram. 6.30 Tuinbouw- praatje. 7.00 Ber. 7.15 Causerie. 7.45 Re port., event, gram. 8.05 Ber. ANP, herh. SOS-ber. 8.15 Haarl. orkestvereen. 9.00 De clam. 9.45 Verv. conc. 10.40 Gram. 11.50 12.00 Schriftl. DROITWICH, 1500 m. 11.20 BBC-Nor- thern Ireland-ork. 12.10 Orgelconc. 12.40 Sydney Kyte's Band en solisten. 1.15 De clam. 1.35 Het Willoughbytrio. 2.20 Het Cellini-trio. 2.50 Pianovoordr. 3.10 Gram. 3.55 Liedjes bij de piano. 4.15 Gram. 4.45 Radiotooneel. 5.20 Fluitvoordr. 5.40 Het Gershom Parkington-kwintet. 6.20 Ber. 6.50 Parlement, overz. 7.05 BBC-Northern-ork. 8.00 Sonny Miller en zijn „Royal Hawaiians" e.a. 8.35 Het versterkte BBC-Variété-ork. en solisten. 9.20 Radiotooneel. met muz. 10.05 Causerie. 10.20 Ber. 10.45 Het Strat- ton-strijkkwartet. 11.35 Dansmuz. 11.50 12.20 Dansmuziek (gr.pl.). 8.109.05, 10.10 en 12.35 Gram. 1.50 Zang. 2.05 Zang. 2.05 en 3.05 Gram. 4.35 Zang. 5.20 Kamermuziek. 6.20 Zang met toel. 8.35 Zang. 8.50 Radiotooneel. 10.50 Gram. 11.20 12.50 Nachtconc. KEULEN, 456 m. 6.50 Gram. 7.30 en 8.50 Tent.ork. 12.20 Amusementssextet en solist. 1.35 Gram. 2.30 Kleinork. en Amusements- ork. 6.35 Solistenconc. 8.30 Amusements orkest. 9.50 Rijksz. 11.40 Otto Fricke's ork. 12.203.20 Nachtconc. BRUSSEL, 322 en 484 m. 322 m: 12.20 Gram. 12.50 en 1.30 Sarba-ork. 1.502.20 Gram. 5.20 Dansork. en solist. 6.05 Ver. van Blaasinstrumenten. 7.20 Gram. 8.20 Staf- muz. van het 8e Liniereg. (Om 9.05 Ra diotooneel). 10.3011.20 Dansorkest. 484 m: 12.20 Gram. 12.50 en 1.30 Kleinork. 1.502.20 Gram. 5.20 Kleinork. 5.50 Zang. 6.05 - Verv. conc. 6.38, 7.10 en 7.35 Gram. 8.20 Stafmuz. Ie Reg. „Guides". 8.50 Radio tooneel. 9.20 Verv. conc. 9.50 „The swing- phonic dance orchestra". 10.30 Gram. 10.50 onbekend, 11.15—11.20 Gram. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 m. 7.20 Gevar. progr. 8.30 Bonte avond. 9.50 Zie Keulen. 11.20 Berichten. 11.50 Orkest. 1.15 Tijdsein. 1.262.20 Nachtconc. AGENDA. MIDDELBURG. DO 28 Jul VR 29 Jul GOES. DO 28 Jul. VR 29 Jul BIOSCOPEN. ELECTRO, Midd. VR 29 Jul.—DO 4 Aug.: „Gelukkige Landing" en „Vijf mil- lioen zoeken een erfgenaam", 20.00 h ZO 15.00 h. matinée. CITY, Midd. VR 29 Jul—DO 4 Aug.: „De Spion der Laneiers" en „Café Metropole", 20 h. ZO 15 h. matinée. Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M'burf.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 6