GEMENGD NIEUWS. SPORT. LAATSTE BERICHTEN. LIEFDESROMAN VAN EEN OPLICHTER. Nieuw Diesel-electrisch materieel. ONTVANGEN BOEKEN. AFLOOP VERKOOPINGEN. TE HOUDEN AANBESTEDINGEN. MARKTBERICHTEN. IDVERTENTIEN, Ondertrouwd! M, AKKERDAAS RIE VISSER. CATHARINA FRANCINA VAN SLUIJS, TANDARTS VAN BERGEN MIDDELBURG Afwezig voor militairen dienst tot en met 20 Augs. Voor spoedgevallen Tandartsen BLAAUW, Markt, en SMIT, Hout kade. Hij vertelde rechercheur bü Haagsche zedenpolitie te zijn. de Op den tweeden Kerstdag 1936 maakte op een zanguitvoering te Den Haag een dertigjarige vrijgezel kennis met een meis je. Aangezien hij op haar een prettigen en betrouwbaren indruk had weten te ma ken, leidde dit contact al spoedig tot intro ductie bij haar familie. Deze scheen met den candidaat wel ingenomen, temeer, daar hfj zeide, een goede betrekking te hebben verkregen, als rechercheur bij de Haagsche zedenpolitie met vooruitzicht op mooie pro motie. Een vast adres had de man hier nog niet, want hij verwachtte binnenkort te worden overgeplaatst naar Amsterdam. Inderdaad vertrok hij kort daarop naar de hoofdstad en bleef daar eenigen tijd. Niet lang daarna keerde hij terug met de mede- deeling, dat hij weder bij de Haagsche po litie werkzaam was gesteld en dat hij be vorderd was in een hoogeren post bij de recherche. Toen moest hij dus in Den Haag een woning zoeken. Hij huurde een huis in de Bloemenbuurt en bestelde meubelen bij een Rotterdamsche firma tot een bedrag van 1400.De betreffende huiseigenaar zag echter geen betaling van de huursom. welke bij het contract zou moeten zijn ge stort. Hij ging tot dagvaarding van den huurder over, die inmiddels de woning nog niet had betrokken. Als naam had hij opgegeven Van Leeu wen, maar als zoodanig was bij de Haagsche politie geen rechercheur bekend. De man wist' intusschen de dagvaarding voor het meisje en haar familie geheim te houden en vertelde, dat de hoofdcommissaris be zwaar had gemaakt tegen het wonen van een 'rechercheur der zedenpolitie in die buurt, omdat daar vele verdachte vrouwen zouden wonen. Derhalve moest naar een andere woning worden omgezien. Met fi- nancieele medewerking va nde familie luk te dit wel. De hoofdcommissaris was n.l. met vacantie en de beheerder van de kas bij de betreffende politieafdeeling was toe vallig eveneens afwezig en had vergeten den sleutel achter te laten, zoodat de fami lie hem even een som moest voorschieten, in verband met vooruitbetaling van huur, enz. Hij zou een woning in de Vreeswijk straat krjjgen. Inmiddels had hij het razend druk met het schrijven van processen-ver baal, waar mee hij zich des avonds in de woning van het meisje urenlang bezig hield. (Later bleek, dat hij die processen-verbaal over schreef uit een politie-leerboek). Door het verlof van den hoofdcommissa ris en andere omstandigheden zou- evenwel zijn tegoed bij de politie aan salaris al tot 2000 zijn opgeloopen. Op zekeren dag kwam hij met de mededeeling, dat. er iets verschrikkelijks was gebeurd: een hevige vechtpartij n.l. Bij de aanhouding van een man in de Wateringschestraat, had deze hem met een mes ernstige verwondingen aan zijn hand toegebracht, waardoor zijn wijsvinger was gebroken en eenige andere vingers waren gekneusd. Van L. droeg de hand in een zwaar ver band en zeide, voorloopig geen dienst te mogen doen. Een paar dagen later vertelde hij, dat een deur zoodanig tegen zijn ver wonde hand was dichtgeslagen, dat hij ver moedelijk wel zou moeten worden afge keurd en op vervroegd pensioen gesteld. Tenzijhij het consult kon verkrijgen van prof. Terpstra te Groningen, den eeni gen die kans zou zien een zoo ernstig ver minkte hand nog te doen genezen. Het con sult zou evenwel 40 per visite kosten. Met reis- en verblijfkosten had L. dus on middellijk wel 'n kleine honderd gulden noodig om zich naar Groningen te begeven. De familie van het meisje gaf hem een bankje van 100, maar in Groningen is hij natuurlijk niet gekomen. Weer eenige dagen later keerde hjj ten huize van de familie van het meisje terug H met het verhaal, dat de behandeling veel te duur zou worden Hij zou zich nu naar een assistent van prof. T. begeven, die te Leiden werkzaam was en bij wien hij voor 4 per visite even goed kon worden ge holpen. Om den anderen dag ging Van L. naar Leiden de hand bleef steeds in zwaar verband en op een goeden dag mocht het verband er af, want de breuk en de verwondnigen waren geheel genezen. Nu zou het huwelijk wel gauw kunnen worden voorbereid, de woning in de Vrees wijkstraat ingericht, enz. De hand-behan deling had inmiddels 300 gekost De familie had evenwel eenig argwaan gekregen. Onder de kap van het schrijfbu reau waar Van L. steeds maar processen- verbaal zat te schrijven vond zij in plaats van den naam Van Leeuwen den naam Jansen als schrijver van een dezer beschei den. Hierop attent gemaakt zeide Van L., dat hij een deel van zijn werk verrichtte ten behoeve van zijn collega Jansen, die in dezen arbeid minder geroutineerd was. Een ander onderdeel van den roman is, dat Van L. thuiskwam met de mededeeling, v.,een schitterend aanbod van een ambtelijke relatie had gekregen. Hij kon n.l. een wagon anthraciet koopen van 3 per mud voor den prijs van 2. De heele wagoninhoud was voor 250 voor hem te koop. De familie verstrekte ook deze f 250 en een paar dagen later liet Van L. 27 mud anthraciet bij de familie bezorgen, bij wijze van contra-attentie. Een andere familie werd voor 25 aan tien mud, een derde voor 12.50 aan vijf mud geholpen. Weder op een avond kwam Van L. bin nenhollen met een heel bijzonder politieop- dracht: hij moest tezamen met een collega verdachte te Antwerpen gaan arrestee ren Maar de hoofdcommissaris was er toe- reis1ELn!,et ?m hem een voorsehot voor de milie erstrekken> zoodat ook hier de fa- S'.7rks srs hfipen- aa- dedpfllnp- terug met de me- SftftS.-rels he' Tenslotte moest hij nog over nei,, betalen, welke hy even van 'de famnfe"^ leen vroeg en verkreeg De n l moeder had zelf nog lio belasting^be- talen en van L. was wel zoo welwillend die r,WS Tr haar mee te nemen en tT plaatse te voldoen. Eenigen tijd daarna kwam er een dwangbevel van de belasting administratie, waaruit bleek dat de 110 niet waren betaald Toen werd eindelijk bij de politie geïn formeerd, met het resultaat, dat Van L. in de val liep en alles bekende. In totaal had hij de familie voor 1500 opgelicht. De meubelen, waarvan de leverantie om diverse redenen al eenige malen was uitge steld, werden afbesteld, de huur van het huis en het voorgenomen huwelijk even eens, en op 20 Juni jl. werd de oplichter voor den officier van justitie geleid, om kort daarna in het huis van bewaring te worden ingesloten. De roman is hiermee echter nog niet ten einde, want in 't huis van bewaring zag de man (die niet Van Leeuwen, doch De B. bleek te heeten) kans, ziekte te simuleeren en naar het gemeentelijke ziekenhuis ter verpleging te worden overgebracht. Gisterennacht meldde de portier van het ziekenhuis de vermissing van den patiënt in casu, die er, gekleed in blauwen broek en witten borstrok, van door bleek te zijn gegaan. Thans is men den vluchteling nog zoe kende. Verdronken. Bij het spelen aan boord van het sleep- schip „Wilhelmina" dat op de Nieuwe Maas te Rotterdam ligt, is het vierjarig zoon tje van den schippersknecht P. J. Vos, wo nende aan boord van dat schip, overboord geslagen en verdronken. Gisteravond was te tienjarige A. J. V., wonende» in de Markenschestraat, te Den Haag nog niet thuisgekomen. De knaap was het laatst gezien door zijn broertje na bij de Nieuwe Haven te Seheveningen. He denochtend is het lijk van den vermisten jongen uit de 2e binnenhaven opgehaald. Ontvluchte gevangene aangehouden. De man, een zekere F., die gisteren te Zutfen toen de gemeente-politie hem naar Arnhem wilde overbrengen, waar hij we gens mishandeling een gevangenisstraf van veertien dagen moest ondergaan, aan zijn bewaker ontsnapte en over het stations emplacement de vlucht nam, is gepakt. Het bleek, dat hij zijn motorfiets van huis had gehaald en daarmede naar Eefde was gereden, waar hij zich eenigen tijd ver stopte. Tenslotte ontdekte de rijksveld wachter hem in een café en hield hem aan. Hij is inmiddels naar Arnhem overge bracht. Aanrijding tusschen wielrenners. Op den Spieringweg in den grooten IJ- polder zijn twee wielrijders, die bezig waren zich te trainen, met elkaar in aanrijding ge komen. Een van hen kwam zoo ernstig te vallen, dat hij met een zware hoofdwonde, een hersenschudding en een sleutelbeen fractuur in het Wilhelmina-gasthuis te Am sterdam moest worden opgenomen. DOODENDAGBOEK VAN HET VERKEER Holten: 1 doode. Gisteravond stak op den Deventer straat' weg te Holten de 14-jarige A. Bannink te voet plotseling den weg over. Zij werd ge grepen door een zeswielige truck uit Go- rinchem. Het meisje was op slag dood. De spoorwegcorrespondent van het „Vad." schrijft: Als straks de 100 nieuwe Diesel-electri- sche rijtuigen, waarvan de aanschaffing on langs werd aangekondigd, in gebruik geno men zijn, zullen van de 2500 personenrijtui' gen, dan in totaal aanwezig, reeds 800 mo torrijtuigen zijn. De vraag rijst nu voor welke lijnen men die 20 D.E. vijf-wagensneltreinen zal be stemmen. Ofschoon daaromtrent nog geen zekerheid bestaat, ligt het voor de hand [spat. van ons Red. M.C.] dat zij allereerst gebruikt zullen worden voor de verbindingen met het Noorden, Oosten en Zuiden. Immers naar Groningen, Twente en Maastricht rijden Diesel- en stoomtreinen, welke laatste belangrijk meer tijd noodig hebben om hun bestemming te bereiken dan de eerste. Het spreekt dus van zelf, dat men de voorkeur geeft aan het snelste vervoermiddel boven het minder snelle. Het zal dus wel de bedoeling zijn deze snel-stoomtreinen zoo spoedig moge lijk door D.E.-treinen te vervangen. Behal ve sneller, zijn deze treinen ook comforta beler, onder meer is het van belang, dat in deze treinen, die een paar uur onderweg zullen zijn, restauraties zullen komen, zelfs iets meer uitgebreid dan die in de nieuwe electrische treinen, zoodat men er behoor lijk zal kunnen lunchen. Tot zoover dit blad. Als het gelijk heeft, dan is er voor Zeeland dus zelfs nóg geen verbetering in zicht. Of meent men, dat wij géén „voorkeur geven aan 't moderne snel le vervoermiddel?" Bij W. L. en J. Brusse's Uitgevers Mij te Rotterdam verschenen de vol gende nieuwe uitgaven „Ik wil van iemand houden" door B Roest Crollius. Dit boek beschrijft de ont wikkeling en bewustwording van een jong meisje. Omslag en illustraties van Emile Bruinsteede. „Spiegel aan de wand", door Olaf de Landell. Omslag-ontwerp en vignetten van den schrijver. „Boefje", door M. J. Brusse. Met pen- teekeningen van H. Meijer. 18e druk. Het financieel jaarboek voor 1938 .uitgave van de Nederlandsche Financier Dagelijksche Beprscourant te Amsterdam bevat naast de algemeene beschouwingen; overzichten over de productenmarkten; scheepvaartbedrijven, de Europeesche en de niet-Europeesche fondsen, terwijl aan de statistische gegevens natuurlijk weer groote plaats is ingeruimd. „Kolonisatie- en emigratie-mogelijk heden naar Oost-Indië, door Th. H. Sin ninghe te M a r u m (Gr.) DE VIERDAAGSCHE. Men schrijft ons: De tweede dag van de Internationale Vierdaagsche Afstandsmarschen is gister morgen begonnen met 4545 wandelaars, dus met minder loopers dan Dinsdag. Op den len dag waren er 9 uitvallers en Woensdag morgen bij den start trokken 16 loopers zich terug. Alle Zeeuwsche loopers startten gistermorgen op tijd; de eerste vertrokken al om 4.45 uur. Allen waren vol goeden moed en met een opgewekt humeur werd de marsch begonnen. De 2e dag geldt als de zwaarste dag. Dit was dan ook tegen den middag bij de Zeeuwsche deelnemers goed merkbaar. Enkele hadden een of meer bla ren opgeloopen of onwillige spieren gekre gen, doch dank zij naald, jodium en mas- seerolie werden deze euvels verholpen en werd er weer vlot door getippeld. Alle Zeeuwsche deelnemers kwamen in vlot tempo binnen, zoodat wij kunnen melden: „Zeeland heeft geen uitvallers". Over de 2e dagmarsch kunnen wij mel den, dat gestart werd met zeer koel weer en een flinken wind. Nu en dan was het zelfs guur, maar gelukkig'droog. Tegen den middag klaarde het weer geheel op, de zon brak door en op de gezichten was te lezen: dat weer bevalt mij beter. Na 25 km geloopen te hebben werd Dru- ten binnengerukt. Daar begon het eerste werk voor de verzorgers en het Roode Kruis. Hier was het speciaal stijve boven- beenen van de kou, tegenwind, en de re actie van den len dag. Van Druten ging het over Puiflijk, Horssen, Bergharen, Herne en Leur naar Wijchen de groote rustplaats voor alle afstanden. Duizenden belangstel lenden waren hier saamgekomen om de deelnemers te zien voorbij trekken en te luisteren naar de muziek van de marineka- pei. Van Wijchen ging het over den rijksweg naar Nijmegen. Het laatste stuk van 13 km werd door de meesten in een flink tempo geloopen. Er waren gisteren in totaal 19 uitvallers. Met den eersten dag meegerekend, zijn er thans in het geheel 44 uitvallers, zoodat er momenteel nog 4526 deelnemers op de lijst voorkomen. ATHLETEEK Engelsche damesathleten te Vlissingen. De Engelsche damesathletiekkampioens- club „Mitcham A. C." zal Zondag te Amster dam tegen een Nederlandsche damesploeg uitkomen. De Engelsche dames, vergezeld van eenige gasten, maken de reis via Vlis singen. Vrijdagavond komen zij aldaar met de „Zeeland"-boot aan, waarna zij met den boottrein verder reizen. Naar wij vernemen zal het district Zeeland van de K.N.A.U. de Engelsche dames namens de K.N.A.U. en de C.D.A. te Vlissingen verwelkomen. Het voornemen bestaat dat de Zeeuwsche athle te mej. J. Groenendijk namens de Commis sie voor damesathletiek de leidster van de Engelsche meisjes bloemen zal aanbieden VOETBAL Den Boer-Middelburgsche Courant Elftal De Pingelaars 23. In den laatsten wedstrijd heeft het De bomico-Elftal nog een nederlaag moeten slikken, een nederlaag echter, die eerst in de laatste halve minuut een feit werd. Bij een doelworsteling redde de doelver dediger moedig, doch zijn broer kwam aangestormd en liep den bal in eigen doel Dit was het verrassende slot van de serie Nederlaagwedstrijden, welke zeer zeker geslaagd genoemd mag worden. Debomico verscheen met een gewijzigde opstelling, welke op het laatst nog zeer gewijzigd werd omdat G. Ploegaert ver stek moest laten gaan. In den aanvang leek men hiermede suc ces te hebben, want nadat F. Minder- houd uit een corner van rechts zijn club met een fraaien kopbal de leiding bezorgd had (01), doelpuntte Ploegaert kort ach ter elkaar tweemaal met harde goed ge richte schoten (21). Debomico was sterker en bleef ook na de rust overwegend in den aanval. Men verviel echter weer in het korte spel. Van het ver opdringen der backs maakte F Minderhoud dankbaar gebruik. Hij pas seerde handig en stormde alleen op doel af, waar de keeper geen kans kreeg (2— 2). Het had er allen schijn van dat met de zen stand het einde zou komen doch zoo als hiervoren gememoreerd werd het nog 2—3. WIELRENNEN. DE RONDE VAN FRANKRIJK. Kint wint zijn derde étappe. De achttiende étappe van de ronde van Frankrijk, welke gisteren van Straatsburg naar Metz over 186 km werd verreden leverde geen bijzondere moeilijkheden op, Vrijwel; voortdurend ging het over een vlak parcours en in verband met de warmte en de stoffige wegen werd er een boemeltempo aangenomen, dat bijna nooit boven de 25 km uitkwam. Degenen, die bandbreuken bekwamen, konden met be hulp van anderen gemakkelijk weer bij komeni Eenmaal leed Vervaecke band breuk, maar Bartali dacht er niet "aan te trachten zijn voorsprong door een uit looppoging te vergrooten. Dit boemeltem po was oorzaak, dat Anton van Schendel die gistermorgen ondanks hevige pijnen aan schouder en rechterarm, veroorzaakt door een valpartij, toch maar op de fiets was geklommen, niet al te veel achter geraakte. Alleen toen in het laatste ge deelte van de étappe het tempo wat ver hoogd werd, kon onze landgenoot niet volgen. Middelkamp en Hellemons bleven echter bij hem en tezamen kwamen zij Metz binnen, slechts ruim 10 minuten la ter dan de winnaar en het groote peleton Vlak voor Metz waren enkele rennêrs definitief uit het peleton gesnapt. In de straten van de stad werd om de overwin ning gestreden en de snelle Marcel Kint slaagde er in zijn derde sprintoverwinning te behalen. Het is wel opmerkelijk, dat deze Belg' van de vijf laatste étappes er drie heeft kunnen winnen. 1 Kint 5 uur 43 min. 27 sec.; 2 Le Guevel; 3 Leducq; 4 M. Clemens; 5 Fon- tenay; 51e Middelkamp 5 uur 54 min. 35 sec.; 52e Hellemons en Van Schendel 5 uur 54 min. 35 sec. Algemeene rangschikking: 1 Bartali 127 - üslTm> uur 22 mm. 42 sec.; 2 VervaeCKe xx.7 uu. 43 min. 59 sec.; 3 Cosson 127 uur 52 min. 53 sec.; 4 Vissers; 5 M. Clemens; 6 Vicl- ni; 42e Middelkamp 130 uur 9 min. 23 sec.; 50e Van Schendel 130 uur 45 min. 14 sec.; 55e Hellemons 132 uur 20 min. 44 sec. VREEMDELINGENBEZOEK. Met de Provinciale booten zijn heden morgen van Breskens naar Vlissingen over gezet 2800 passagiers en 152 auto's, tegen het vorige jaar 2900 personen en 154 auto's. MOORDAANSLAG TE ROTTERDAM. Vrouw ernstig gewond De da der gearresteerd. Op den Schiedamschen Singel te Rot terdam klonk vanmiddag een revolver schot. Bloedend zakte een vrouw in el kaar, om onmiddellijk weer op te staan en wankelend een kapperszaak binnen te loopen. Hier zakte zij wederom ineen' en zeide: „Nu heeft hij zijn zin!" De dader-, de 30-jarige J. K. en zijn 32- ;arige verloofde mej. J. M„ hadden al lang verschil van meening. Toen mej. M. op weg naar haar betrekking vanmïSdag K. ontmoette, moet deze, volgens oogge tuigen, met haar opgeloopen zijn, toen kwam er twist, de man wond zich zeer op, trok een revolver, plaatste deze op den rug van de vrouw en vuurde. De ko gel verwondde ernstig de linker lon§. Toen de vrouw in elkaar gezakt was, en voorbijgangers den man wilden grijpen, zwaaide deze met den revolver en schoot wederom. Het wapen ketste echter, waar door verdere ongelukken werden voorko men. K. nam de vlucht. Door velen ach tervolgd, rende hij de Witte de With- straat in. Op den hoek van de Hartman straat gekomen, dreigde een agent van politie den woesteling te zullen neerschie ten, waarop deze zich overgaf en naai de politiepost aan De Baan kon worden overgebracht. In de kapperszaak had men inmiddels den G.G. en G>D. gewaarschuwd; de vrouw is in ernstigen toestand naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd. POLITIEPOST TE BETHLEHEM OVERVALLEN. De politiepost in het centrum van de stad Bethlehem (Palestina) is door een bende van 150 gewapenden overvallen. Drie politiemannen werden gedood en het post huis werd geplunderd. Een andere bende heeft de kolonie Yok- nean bij Haifa aangevallen. De kolonisten waarschuwden door middel van vuurpijlen de politie en militairen. De aanvallen wer den afgeslagen en de aanvallers leden zwa re verliezen. Bij Amman is een Bedoeinen- stam door een gewapende bende aangeval len. De aanvallers maakten zich meester van de sieraden van de vrouwen en het vee en namen de vlucht. Zij werden door militairen achtervolgd, die de bandieten gevangen namen en het gestoiene aan de eigenaars teruggaven. Britsch schip gezonken. Het Britsche stoomschip „Triton"," dat tengevolge van het slechte weer een toe vlucht had gezocht in de baai van Port- lock in Somerset, is op een klip geloopen en gezonken. De bemanning was in staat zwemmende de kust te bereiken. Notaris J. L. van der Harst heeft Dins dag publiek verkocht in het café „Bloemen- daal", een rentenierswoning, zijnde dubbel huis met grooten tuin en steenen schuurtje, voorzien van gas, waterleiding en eleetrisch licht, aan den Noordweg A 15, tegenover den molen, in de gemeente Sin t-L a u r e n s, groot 6 a 8 ca. Kooper C. Crucq zonder beroep, te Koudekerke voor 3415. Woensdag werd ten overstaan van no taris J. C. Kram, in hotel „De Zwaan" te Kapelle in het openbaar verkocht 1. Bouwland, in Boonhoek, groot 72 a 50 ca. Kooper C. Geense, aldaar voor 1180 per 39 a 24 ca is voor den hoop 2180.17. 2. Bouwland, aldaar, groot 1 ha 98 a 40 ca. Kooper M. F. van den Berge te Goes, voor 907 per 39 a 24 ca is voor den hoop 4585.85. Woensdag heeft notaris Jonkers pu bliek verkocht een woonhuis met erf en bouwland en zijkantweg te Ovezand. in den Middel Blasekop, groot 20 a 20 ca. Kooper Vereeniging „Eigen Erf" te Goes voor 2400. druiven 3944 ct., alles per kg; Frambo zen 2229 et. per pond; Triumphe de Vien- ne 6 ct.; Perziken 28 ct.; Netmeloenen 1321 ct.; Ananas-meloenen 14—20 ct., al les per stuk. Middelburg, 27 Juli. Groentenveiling. Postelein 413 c., Wagenaarsboonen 49 c., Suikerboonen 511 c., Stoksnijboonen 6 24 c., Stamsnijboonen 513 e„ Rentege vers 1318 c., Dubb. Stamprïncessenboonen 813 c., Tuinboonen 25 c„ Roem van Holland 916 c„ Doppers 518 c„ Savoye kool 3—6 e., Spitskool 2 c„ Roode kool 4 c„ Andijvie 58 c„ alles per kg, Pe'.'n 5- 10 c,, Kroten 1,54 c., Uien 35 c., Selde rie 2,57 e., Rabarber 24 c., alles per bos, Bloemkool 213 c„ Andijvie 1,54 c„ Kropsla 12,5 c„ Komkommers 24 c., al les per stuk. Middelburg, 28 Juli. Op de Eiervei- ling Walcheren te Middelburg, bedroeg de aanvoer heden 15000 stuks. Witte kippeneieren: 5052 kg 2.68, 54 56 kg 3.20, 56—58 kg 3.57, 58—60 kg 3.85—3.96, 60—62 kg 4.01-^.11. Bruine: 5860 kg 3.91, 6062 kg 4.014.06. Eendeneieren 3.50, kalkoen eieren 5. Goes, 27 Juli. Veilingsvereeniging „Zuid- Beveland". Groote veiling. Roode bessen 15.20—15.80 per 100 kg. Kleine veiling. Zacht fruit. Aardbeien 15- 20, Witte bessen 16, Kruisbessen 814, Frambozen 3354, Zwarte Vleeschkersen 1619, Eierkrieken 2232, Bruine Blanche 16, Tomaten 69, Klerken 3440, Uitschot kersen 7.5015, Oranjepruimen 1213, Pruimen (val) 6—7.50, per 100 kg, Perziken 3.50, Meloenen 8—36 per 100 stuks. Groenten. Stokprincesseboonen 20, Dubb. Princesseboonen 6—12, Wagenaarsboonen 48, Groene boonen 45.50, Gele boonen 4—6.50, Stoksnijboonen 11—20, Stamsnij boonen 410, Pronkboonen 5.50, Aardap pels 3.505.50, idem (drielingen) 33.50, Idem (kriel) 1.50, Doperwten 6, Zilveruien 4.5010, Augurken 719, Roode kool 23, Savoye kool 3.505, per 100 kg, Bloemkool 1.50—13, Kropsla 1.20—3.80, Komkommers 2—3, Andijvie 1.30—2.20, per 100 stuks, Wortelen 5.50—8, Rabarber 2—2.50, Selde rij 0.80—1.60, Kroten 1.50—2.50, Uien 34 per 100 bos. Bloemen. Gladiolen 2—6 per 100 bos. Eenden 0.24 per stuk. Kapelle, 27 Juli Groote veiling: Roode Bessen 14.6015.50; dubbele pr. Boonen 7.709.30 beide per 100 kg. Kleine veiling: Kersen: Klerken 2443; Eierkrieken 2530; dubbele Eierkrieken 24—31; Vleeschkersen 23—30; witte Vleeschkersen 50; Zuurtjes 33; Spaansche Wijnkers 45; Zure Morellen 21—56. Pruimen: Oranjepruimen 1018; Early Laxton 1831; Occulanen 1419; Engel sche Krozen 1525; Wijnpruimen 12; Ci- troenpruimen 1314: Tollenaarspruimen 1417; Eldensche Blauwe 2229. Appels: Madeleinen 830; Early Vic toria 6-15; Perzikappels 1222; Beauty of Bath 915; Idealappels 410. Peren: Janbaasperen 617. Diversen: Frambozen 2871; Bramen 4866; Roode Bessen 1018; Witté Bes sen 10; Kruisbessen 414; Aardbeien 12 17; Blauwe Druiven 49 alles per kg. Perziken 29 per stuk. Kaswashington 2.205.10; Kas Dietrich Ulhorn 4.Kas Burbank 5.10; Kas blauwe pruimen 1.30; Eieren 3.503.70' alles per 100 stuks. Groenten: dubbele pr. Boonen 68; Gele Boonen 46; Wagenaarsboonen 4; Trosprincëssen 12; Stoksnijboonen 2024, Tomaten 47; Zilveruien 49: Augurken 10; Sjalotten 67; Postelein 11; Rabarber 12 alles per kg.; Savoye kool 3.90; roo de Kool 3.30; Aardappelen 2.503.70 per 100 kg.; Kroten 12: Bospeen 68; Poot- uien 15% alles per bos; Bloemkool 414; Komkommers 23 beide per stuk; An dijvie 1.201.50: Natuursla 1.303.60 per 100 st.; Meloenen 1422 per stuk. Oostburg, 27 Juli. Avicultura. Aanvoer 54 kg boter, prijs 1.11 tot 1.54 per kg. ZA 30 Jul. 14.00 h .in het Gasthuis (Regen ten kamer) te Goes, door bestuur van het Gasthuis aldaar: 't grootendeels afbreken van het gebouw voor ouden van dagen en het ter plaatse bouwen van 'n keukenafd., regentenkamer, kamers dienstpersoneel. Zie Middelb. Crt. 21 Juli 1938. Middelburg, 28 Juli. Aangevoerd door Walchersche boerinnen (offieieeie prijsno- teering). Boter 0.77%, Eieren 4, Een deneieren 4, Ganseneierex 9, Kalkoen- eieren j 7. Aangevoerd door handelaren Boter 0.75, Eieren 4, Eendeneieren f 3.50, Particuliere prijs van den Marktzetter van de Z.L.M. Boter 0.85, Eieren 5, Eendeneieren 5. Idem handel: Boter 0.82%, Eieren 4.70, Poelje 3.50, Eendeneieren 4.30, Ganseneieren 9. Kalkoeneieren 7. Middelburg, 28 Juli. Fruitveling. Tomaten 5—9, witte Bessen 1416, roode Bessen 1623, Kruisbessen 1025, Morel len 3133, Aardbeien 34, Madeleinen 13 24, Earley Victoria 923, Petit Fruele 10 13, mr. Gladstone 13, Perzik-roode-Zo- merappel 20, Oranje pruimen 1620, En gelsche muizen 2021, Spuitjes 13, Alican te 4345, Frankenthaler 5154, Muscaat- Inplaats van kaarten. en Domburg, Weststraat E 10, Delft, Hof van Delftlaan 119. 27 Juli 1938. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij het overlij den van onze geliefde Dochter en Zuster betuigen wij onze hartelijke dank. J. VAN SLUIJS. C. VAN SLUIJS—SOETENS en Kinderen. Middelburg, 28 Juli 1938. De Heer en Mevrouw BENSINK BRON, „Steenhove" bij Middel burg, geven hierbij kennis van hun vertrek naar Rotterdam. Adres: Koningin Emmaplein 7. Alle lidmaatschappen en contribu- tiën worden hiermede opgezegd. Verzoeke nog niet ingediende re keningen aan bovenstaand adres te zenden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 3