BUITENLAND. RECHTSZAKEN. beurs van amsterdam. n i a j i Amsterdam 1936-3% 101% Vlaamsche Academiën, j zeuws. Hyp. b-3% ioo%— 100% ou TSJECHOSLOVAKIJE. I dem te bewerken. er op, dat men niet verbaasd behoeft te V00rz0fgsmlatreïelen teneme^ De 'be de ontwikkeIinS van de Vlaamsche of laten beursthermometer donderdag RAADSOVERZICHT VAN MIDDELBURG. BELGIë. FRANKRIJK. ITALIË PALESTINA. DUITSCHLAND VER. STATEN. leger en vloot. VEERE De Spaansche burgeroorlog. DE REGEERINGSTROEPEN VOOR GANDESA. De toestand aan het Ebro-front is nog niet geheel duidelijk. De berichten blijven Nader wordt gemeld, dat opnieuw onrust I oprichting Van de is uitgebroken. Een groot aantal personen werd gedood of gewond en militairen moes ten de orde herstellen. Op het oogenblik staat het geheele zakenleven stil en be vindt zich niemand meer op straat. Cities Service Cy. P. 1958 5 47%47 A Amsterd. Bank 150149% A Ned. Gist- en Spiritusf. 520524% A De Schelde N.B. 46—46 C Am. Smelt Ref. 39%—37% Een datum in de Vlaamsche ge schiedenis. Een nieuwe ploeg om den vruchtbaren geestelijken bo- tegenstrijdig. Men weet dat Zondagnacht I NASPEL VAN IIET INCIDENT TE EGER I (Y^ on?en ^russelschen correspondent.) I A Born Sum. H.M. 178%—178% de regeeringstroepen tegenover Amposta V TT Thans is het besluit gepubliceerd waar- A Houth. Alberts 98—98 en Flix er in slaagden de rivier Ebro over I Gisteren is voor de militaire rechtbank I door Koning Leopold, op voorstel van den I q Union Pac. Rr. 62%62% te trekken. Volgens de opstandelingen te fllse" verschenen de politieman Ka-minjster van onderwijs, de eerste dertig le-1 c Int Nickel Cy. 38%—37% werden de linkschen in de pan gehakt I randa, die in den nacht van 21 Mei op den heeft benoemd van de nieuwe Kon. I a Pref. Lever-Bros 141%141% nadat zij aan den anderen oever waren j ^ger twee Sudetenduitschers vlaamsche Academie voor Wetenschappen, j^ed> 38 1000-3 102%102% gekomen, doch berichten uit Barcelona en Madrid maken er melding van, dat de regeeringstroepen oprukten naar Gande- sa. Alle hoogten rondom deze stad zou den zijn bezet. Ongeveer 4000 rechtsche soldaten zouden krijgsgevangen zijn ge maakt. Hedenmorgen werd zelfs officieel bekend gemaakt, dat dé regeeringstroepen Gandesa hebben omsingeld. De rechtschen hebben versterkingen aan troepen en ge schut in den strijd geworpen. Het schijnt dat de linkschen bij het oversteken van de Ebro groote hulp hebben gekregen van de burgerbevolking in het door dé troe pen van Franco bezette gebied. Van rechtsche zijde wordt gemeld, dat gedood heeft, die lid waren van de partij van Henlein. Het officieele communiqué dat dien dag werd gepubliceerd, wordt in de acte van beschuldiging opgenomeiv. Volgens dit communiqué sommeerde de politieagent de motorrijders in het Tsje chisch en in het Duitsch stil te hoiiden. Het drama speelde zich af des nachts om kwart over drie. In plaats van gehoor te geven aan de sommaties, reden de motor rijders in volle vaart op den agent af. Letteren en Schoone Kunsten. De heer Fr. van Cauwelaert, lid van de klasse der let teren en moreele en staatkundige weten-1 schappen, is benoemd tot voorzitter en prof. A. Schoep, van de Gentsche universi- teit, tot secretaris. De oprichting van de academiën betoe-1 kent in de Vlaamsche geschiedenis een nieuwe vooruitgang van het Vlaamsche ele-1 ment in België, een nieuwe maatregel O. Indie 37 1000-3 100%—100 Engeland 1960-90 4 84% A Koloniale Bnk. 161—161 A N.I. Hbk. 600 142—141 C Ned. H.M. 1000 160—160 A v. Berkels Pat. 6464 C Calvé-Delft 91—90 A Philips Gem. B. afg. 247245%-47% C Unilever 156%—155%-%' C Am. Car Foundry 23%21-% D^e vuurde daarop De acte van beschul I waal^oor de Nederlandsche beschaving in c Anaconda Cop. 27%-26%-25% Uddiop. oe acte van Descnul- I lo„n ca,V,n-r,A o-n naanmm Hp I tt>-4.i.7_icl m> A11L s diging vermeldt dan verder, dat de pa trouille, waartoe de agent behoorde, be vel had gekregen den weg van Franzesbad wte bewaken, voertuigen aan te houden en oeBtuI.eil vall de troepen van Franco den linkschen in I deti te bfdienen, wanneer I vervlaamsching van de Gentsche universi- den sector van de Ebro zware verhezen ,geJolg werd Segevea, teit, krijgt Vlaanderen nu ook zijn aeade- hebben toegebracht. Te Burgos wijst men Jmeening, dat de mign> die als instrument van invloed op dit land wordt gediend, en waarvoor de| besten onder de Vlamingen sedert jaren hebben geijverd. Na de verschillende wet ten op de vervlaamsching van de openbare I besturen, van onderwijs en leger, na de Zijn over den weerstand der regeerings troepen op den rechteroever van den Ebro, aangezien hun bruggen vernield zijn en hun niets overblijft dan weerstand bie den tot het uiterste hunner krachten en tot hun munitie is uitgeput. Het terugtrekken der vrijwilligers. In de nota, die de Spaansche regeering aan de Britsche regeering heeft gezonden, en waarvan de tekst gisterenavond is ge publiceerd, aanvaardt Barcelona de voor het terugtrekken der vrijwilligers ontwor pen regeling. Zij zal loyaal medewerken aan de daadwerkelijke uitvoering ervan. De reserves in de antwoord-nota be treffen vooral de volgende punten: 1 De Spaansche regeering is van meening, dat het aantal evacuatiezones in verhouding moet staan tot het aantal buitenlandsche vrijwilligers in beide kampen; 2 de door klaagde hield zijn onschuld staande. Koranda legde een verklaring af, waar in hij uiteenzette hoe hij geschoten heeft en hoe hij trachtte het voorwiel van het motorrijwiel onder vuur te nemen, zoodat zijn geweerschot slechts bij ongeluk tie motorrijders heeft geraakt. Hij wees er op, dat na de eerste sommatie de beide motorrijders zich hadden omgekeerd en hem hadden bespot. Een deskundige toonde vervolgens aan, dat de agent, die voor de eerste maal een geweer hanteerde, zeer gemakkelijk zijn, doel kon missen. Tusschen den verdediger van den be klaagde en den advocaat der slachtoffers ontstond vervolgens oneenigheid, waarbij de Duitsche advocaat den Tsjechischen be- Zljn'. De gebeurtenissen hebben ons m het C Bethlehem St. 46-^3%-^ C Kennec Copper 3230%-% C Rep. Steel 15%—14%-% C U. States St. C. 46%—43%-% C North Am. Cy. 17%16% A Kon. Petr. Mpij. 345%344%-46 C Contin. Oil Cy. 25%—24%-% C Phillips Petr. Coipp. 31%—30% C Shell Union O.C. 13%—12%-% C Tide Water Ass. Oil 11%—11%-% A Ned. Scheepv. U. 120%—119% A H.V. Amsterdam 474%470-71 A Java Cult. Mij. 195—190 A N.I. Suiker U. 194—188 A Deli Batavia 236%—231-32 Koninkl. Suiker Amerika Philips Obl.Markt - (Wattle Unilever Markt Rubber Tabak Schepen gedenoneewLg wij zeggen Nederlandsche cultuur, van de grootste beteekenis zullen blijken te zijn. Toen wij onlangs schreven dat verschil lende polemieken die werden gevoerd rond om deze kwestie, in de Vlaamsche pers, slechts een „academische" beteekenis had den, werd dit ingegeven door de overwe- C Deli Mij. 1000 286%284%-86% ging, welke vrijwel een zekerheid was, dat I er van halve of halfslachtige oplossingen toch niets zou tèrecht gekomen, dat zulks ook niet in de bedoeling kon liggen van den toenmaligen Vlaamschen minister van onderwijs en ook door het feit, dat de Vla mingen een zoodanige rol zijn gaan spelen I in België, dat het vrijwel onmogelijk is in cultureele aangelegenheden beslissingen te treffen waarmee zij het niet eens zouden A Senembah 256255% C Baltimore Ohio 7%7 C Southern Pac. Cy. 15 13%-% A Southern Rlw. 10%-«-9% A Amst. Rubb. C. 233%231%-31% A Deli-Bat. Rubber 167%—168%-69% A Hessa Rubber 136%137%-% A Serbadjadi S.R. 120 ex div.116%, WISSELKOERSEN. Heden. Gister. 8.95% 8.95%: 73.08 5.02% 30.78 Londen Berlijn Parijs Brussel New-York 1.81% 73.05 5.03 30.77. 1.81% leedigde. De voorzitter richtte vermanin- ,de commissie voor de niet-inmenging op-gen den Duitschen advocaat. Een ge- i I fuift"/! 4liS-hU1nr.Ti/1A "Ui.1 J JLSI gestelde categorieën zijn onvoldoende ge detailleerd"; 3 gewezen wordt op het be lang van controle ter zee, terwijl be treurd wordt, dat niet voorzien is in con trole in de lucht. DE VERTROUWENSMAN VAN HITLER WEER NAAR LONDEN. De „Daily Mail" bericht, dat de vertrou wensman van Hitier, kapitein Wiedemann, morgen opnieuw naar Londen zal komen met een boodschap van den Führer voor Chamberlain. Het blad voegt hieraan toe, dat de boodschap vermoedelijk een grond slag voor onderhandelingen tusschen En geland en Duitschland, om te komen tot gelijk gesteld. De onafhankelijke, dus op zich zelf staande Vlaamsche academiën zijn een werkelijkheid geworden. Zij die beweren dat er in België niets is I veranderd zullen moeten erkennen dat er integendeel veel is veranderd. tuige verklaarde, dat hij de politiepatrouil le op een honderdtal meters afstand had gezien en dat het onmogelijk is, dat ae beide motorrijders zijn aanwezigheid niet hebben opgemerkt. De Duitsche advocaat. verzoekt in verband hiermede de bewo-1 T772 werd opgericht, heeft getracht, haar gq qqo den gewonen dienst ten goede, en 28—VH—'38. Namens B. en W. bood 's Raads voorzitter de definitieve afrekening der ge meente over 1937 aan. Het nadeelig slot daarvan was 70.000stemming meteen onder het vriespuntmaar, zoo vervolg de spr„ dat komt hoofdzakelijk omdat het Rijk zijn nota nog niet betaald heeft, en die nota is 90.000 grootstemming ■meteen boven kookpunt van plezier maar, zoo ging de spreker onverstoorbaar De Académie Royale de Belgique, die in verdervan die 90.000 komt er maar ners van de huizen tegenover de plaats van het incident als getuigen te hooren, doch de rechtbank weigerde hierop in te gaan. De zitting werd dan geschorst om een reconstructie van het gebeurde te oogen sluitende voor de werkelijkheid, te verhinderen, dat de onafhankelijke Vlaam-1 sche academiën zouden tot stand komen. Met het advies van dit nochtans gezagheb- bende lichaam werd evenwel geen reke- tweede reis van kapitein Wiedemann is ge regeld door bemiddeling van de Duitsche ambassade te Londen en Chamberlain heeft zijn vertrek naar Schotland voor vacantie hierom uitgesteld. Overval op anti-fascistische tentoonstelling. Te Brussel hebben gisteravond omstreeks vijftig personen een overval gepleegd op de anti-fascistische tentoonstelling, die op het oogenblik georganiseerd wordt door de Brusselsche federatie van de socialisti sche partij in een gebouw aan den Bou levard du Jardin Botanique. Na de stands dooreen geworpen te heb ben, hebben de daders brochures en den inhoud van de kas meegenomen. Twee personen zijn gewond. Er is geen enkele arrestatie verricht. DE VLIEGTUIGENPRODUCTIE. De minister van luchtvaart en de voorzit ters der luchtvaartcommissies van Kamer en Senaat hebben een bezoek gebracht aan de nieuwe fabrieken van de Nationale maatschappij voor vliegtuigenbouw, welke georganiseerd zijn volgens het program voor de nationalisatie, met het doel de mo dernste vliegtuigen in serie te bouwen. De nieuwe installaties der fabrieken zullen in staat stellen binnenkort maandelijks vijftig Eger mogelijk te maken. Koranda is op I nnig gehouden. De regeering heeft gemeend vrije voeten gesteld. dat naast de Académie Royale wetenschap- pelijke corpsen moesten worden gevormd HET NATIONALITEITENSTATUUT. I die het Nederlandsch zouden gebruiken. De Volgens berichten uit Berlijn moet de I eigenlijke inrichting van de Académie Roy- J moest "drie""malen gestemd worden de -_~4..- 4.. -r- -1_ A-_4.--l J- ...4. ACACT T T 4. tOffll Raadsleden bij dus is de eindconclusiedat 1937, met een batig slot van rond 15.000 begonnen, niettemin met een nadeelig saldo van rond 20.000 eindigtzoodat de eindstemming toch weer beneden vriespunt zakte. Om zich wat warm te werken, ging men toen praten en stemmen. Voor drie leden der commissie voor 't georganiseerd overleg een luchtvaartverdrag zal bevatten Deze I Publ'catie te Praag van het regeeringsont- I ale dagteekende uit 1845. Van toen af heeft I heer pau} wenschte het aldus en tweede reis van kardtein Wiedemann is ee- ZeT? ,™or, het nationaliteitenstatuut, in men wel eemge belangstelling aan den dag deze aanvoerder der roode Raadslede Duitschland een storm van protest ver- gelegd voor de Vlaamsche letteren, maar de drie plaatsvervangers der vorige drie oorzaakt hebben. In politieke Duitsche 1""1~ kringen, waar de zending van lord Run- ciman een gunstig onthaal heeft gevonden, blijft men critiek uitoefenen op de hou ding der Tsjechoslowaaksche regeering. Ook in Sudeten-Duitsche kringen ver- dit bepaalde -zich tot de uitgave van enkele merkwaardige handschriften betreffende de middeleeuwsche letterkunde. Op de Vlaamsche cultuur oefende zij niet den minsten invloed uit. In 1886 is de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Let- vasten" goedgunstig wilde toelaten, dat daarvoor maar op één briefje ineenen ge stemd, werd, toen zei de voorzitter: neen, nu zullen deze drie óók in optima forma gekozen worden. Het hieraan voorafgegane debat was weer klaart men, dat de taak van lord Run- J terkunde tot stand gekomen met de bedoe- eens prachtig van wijdloopendheid; ach, wat CÏ man door dp unhlipntio iron Viof I 1 v-> r-v rl/-» inowiinnrin "forroivinflf IrAtYlOD 1 - -i -ixJ ciman door de publicatie van het sta tuut, die ook in een nauw met den minis ter-president verbonden blad is geschied, aanzienlijk bemoeilijkt is. Auto in afgrond gevallen. Op de Simplonstraat is de bestuurder van een auto, waarin negen personen re den, het stuur kwijt geraakt. De auto vloog van den weg en viel in een af grond van vijf meter. Drie inzittenden werden uit de auto in een beek geworpen en verdronken, vier anderen liepen kwet suren op. TERREUR Twee sjeiks vermoord. Uit Beyroet wordt gemeld, dat Hoessie Asdoe Rahim, de imam van groote moskee te St. Jean d'acre, gister avond door schoten om het leven is ge bracht. Dit is de tweede aanslag op een ling de Vlamingen tegemoet te komen. Sindsdien is er veel verbeterd in België. Het middelbaar onderwijs werd ver- vlaamscht. De voertaal van de Gentsche I universiteit werd Nederlandsch. De univer siteit te Leuven werd vrijwel gesplitst. Tal van Nederlandsche cursussen worden gege ven aan de Brusselsche universiteit. In deze omstandigheden drong de oprichting van de Vlaamsche academiën zich op. De mi nister van onderwijs maakte het terrein I schoon door dadelijk uit te maken dat van de Académie Royale niets was te verwach ten. Hij vroeg haar advies uit te brengen I over een splitsing in Vlaamsche en Fran- sche afdeelingen, met dien verstande dat de Vlaamsche klassen een eigen afdeeling zou den vormen, met eigen bestuur, begrooting en bestendigen secretaris. Daar wou de dient men de democratie toch deugdelijk door haar zóó al pratende zachtjesaan om hals te brengen! De heer Kögeler maakte een zeer juiste opmerking over het voorstel, den pas-be noemden rector van het gymnasium pardoes een kleine zevenhonderd gulden salarisver- hooging te geven. Het voorstel in den vorm, waarin het de Raadsleden en het publiek bereikte, was dan ook wel zeer onvoldoende gemotiveerd. Natuurlijk vindt niemand het leuk, een zes, zevenhonderd gulden achter uit te gaan, zij het dan ook met verhooging van rang n.l. van leeraar in Rotterdam tot rector in Middelburg maar: dat wist de sollicitant toch tevoren? En om dat nu na de benoeming te veranderen, dat leek den heer Kögeler oneerlijk tegenover moge- sjeik Académie Royale niet van weten. In deze j.jke andere mededingers, die om deze re de Académie zetelen nog oude, zeer eerbied- den misschien gelaten hadden meê te din- waardige en verdienstelijke heeren, die gen echter niet willen begrijpen wat er rondom I Namens B. en W. werd de zaak echter hen is veranderd in dit land. Zij hebben in mtgelegd, en daardoor kreeg zij een heel 1Jl__ïJ1-*-. r-rri rlot rl O I - /-,-I i 1-j_11 leider van de mohammedaansche geeste- ^un advies de meening verdedigd, dat de ander aanzicht. Dr. Van Oorde bleek geheel 4- r> mi bjkheid m Palestina. Naar men zich herin- Académie Royale een gecentraliseerd open- gona fide er op gerekend te hebben dat, tot zestig Potezvliegtuigen van het type 6- neren zal, heeft de imam van de Omarmos- baar lichaam is dat gecentraliseerd blijven zooals alom te doen gebruikelijk schijnt, de kee tq Jeruzalem onlangs onder dezelfde moet. Zij beweerden verder dat académie dienstjaren elders bij de uiteindelijke vast te vervaardigen. MILITAIR VLIEGTUIG VERONGELUKT. Vijf dooden. Vannacht is bij de heuvel Saint-Rambert Dalbon een militair vliegtuig brandend omlaag gestort. Uit het wrak zijn vijf lij ken geborgen. Een Duitsch vliegtuig wil om de aarde vliegen, De Japansche regeering heeft gisteren vergunning verleend voor het vliegen over van een burgeroorlog aan. Japansch 'gebied door een viermotorig Focke-Wulf vliegtuig, dat 8 Augustus'van Berlijn zal vertrekken voor een 35.800 km lange vlucht om de aarde met acht voor genomen tusschenlandingen, nl. te Bagdad omstandigheden den dood gevonden. En uit Jeruzalem komt het bericht, dat sjeik Izzeddin, de muzelmansche kadi van de stad Acre, door Arabieren is neergescho ten, toen hij in de nabijheid van zijn bureau stond. De politie heeft een demonstratie van Mohammedaansche vrouwen uiteengedre ven. Daarbfj werden negen personen licht gewond. De onrust neemt langzaam het karakter over de wetenschap, te oordeelen heeft en j stelling van het feitelijke salaris hier ter stede zouden meêtellen. Hij rekende daarop zóó vast, dat hij er niet over de taal. De Académie wou harerzijds toch een stapje doen. Zij stelde voor haar statuten te wijzigen in dien zin dat de jaarlijksche zittingen in iedere afdeeling om de beurt in het Fransch of in het Nederlandsch zou den plaats hebben. Alle benamingen en kennisgevingen van de afdeelingen zouden Hij krijgt z n verhooging, ook in de beide landstalen opgemaakt wor zelfs niet bepaaldelijk naar vroeg. Curato ren en de minister erkenden de redelijkheid van deze opvatting met dr. Stutterheim moet het vroeger net zoo gegaan zijn trou wens en zoo zit die zaak nu in elkaar. I den. In de zittingen zouden de leden ge-1 De verhooging voor het crediet der res- T6l'"T-6 «4444. Te Haifa heeft maken van de taal die zij verkozen, tauratie van den Abdptoren ging er vrijwel de Arabische bevolking wederom een aan-1 °r t 7 i u C£,i™jP tal Joodsche winkels in brand gestoken, bommen geworpen in de Joodsche wijken, 1 en Joden mishandeld. Een aantal wegen Tenslotte zou het aantal briefwisselende leden van tien op zestien worden gebracht voor elke afdeeling. Zooals de feiten hebben uitgewezen heeft I werd onbegaanbaar gemaakt, o.a. de weg Karatsji, Hanoi, Tokio, Nome, San Fran- I van Jeruzalem naar Nabloes over een leng- dit advies niet de minste beteekenis gehad, cisco en Dublin. te van acht kilometer. Op den weg van I niet den minsten invloed op de te nemen zonder slag of stoot door. B. en W. hopen, dat 74.000genoeg zal zijn (Rijk en Pro vincie dragen er in bij); zij achten het mo gelijk, dat dit genoeg zal zijn, maar wie zal 't zeggen? Bij de rondvraag heeft de heer Kögeler zijn gemoed eens gelucht over een repor- a Mn i Jeruzal°m naar Tel Aviv werden verschei-I beslissingen. Minister Hoste is er over heen j ta^e van ons blad, nu al eenigen tijd gele- ENGELAND j (jene voertuigen aangevallen. Een passagier I gestapt. Deze Vlaming, die in de vorige re-1 over het herstel van den Langen Jan. HAILE SELASSIE KRIJGT EENS GELIJK Van een Joodsche autobus werd betrapt op I geering zetelde als extra-parlementair, wemig begrip van de deze zaak be- De rechter te Londen heeft Haile Selas- het oogenblik, dat hij een bom wilde wer- heeft dit alles in stilte gedaan, zonder veel heersehende elementen, gewaagde hij van sie in het gelijk gesteld in zijn klacht tegen de Cable and Wireless limited, van welke maatschappij hij 10.000 pond sterling eisch te voor het onderhouden van een draadloo zen dienst tusschen Abessinie en Engeland vóór de bezetting van het land door Italië. De ex-negus was in hooger beroep gegaan - -i 1VUHU01.11 UlOblbUUt V WV/1 ue. UJ1V11UU1 V, I UCllliUXCllO VV ClU V UVl 'JV-' TA'-*■ w*» tegen een vroeger vonnis, waarbij de ree -1 meening, zijn in de Vereenigde Staten twih- de Vlamingen geen voldoening hebben ver pen in de Arabische stad Ramleh. De Amerikanen zijn tegen dictatuur. Volgens een statistiek, opgesteld door dr. George Gallup, directeur van het Ameri- lawaaierig betoon, en dat is het wat eigen lijk oorzaak is dat zijn activiteit minder op den voorgrond treedt. Doch aan de tot standkoming van de Vlaamsche academiën zal steeds zijn naam verbonden blijven. een „enquête" door de pers „zonder voor kennis van B. en W. ingesteld" en wat niet al ijselijke dingen meer. De zaak is echter toch heusch doodeen voudig. De krant heeft zijnen lezers te ver een natuurlijk belang in de restauratie van- ons aller „Langen Jan". Dies vroegen wij den aannemer van dit werk, den heer Koo- le, of het gelegen kwam dat we eens gingen kijken boven. Met plezier, zeide deze. Aldus geschiedde. Bij dat bezoek liet men ons tal rijke fraaie foto's zien, waaruit bleek, hoe erg het wel met den patiënt gesteld was. Op grond dezer door de vaklieden verstrek te gegevens, aangevuld met eigen waar neming, ter plaatse, op den grond en in de lucht, schreven wij toen ons artikel, het welk geen „enquête-rapport voor Raadsle den.", maar een doodgewone journalistieke reportage voor onzen lezerskring was die naar waarde genoten is. Toen ons na dit bezoek bleek, dat de feitelijke directie van het werk bij den directeur van gemeentewerken berustte, hebben wij wijl we, als 't kan, met de gemeentelijke overheid gaarne op goeden voet blijven staan schoon niets ons daar toe, journalistiek gesproken, verplichtte,- vriendelijkheidshalve eerst nog een onder houd met dien directeur over de zaak ge had, en als gevolg daarvan is onze repor tage aangevuld en op bepaalde punten zelfs nog vrij wat verzacht, schoon onzen oorspronkelijken gastheer, den aannemer,- onze oorspronkelijke tekst toevallig bekend was en hij dien tekst, zoo terloops, verklaard had juist te achten. Dat is alles, hoe het in elkaar zit en hoe het gebeurd is. Was het nu noodig geweest daarvoor zoo'n hoogen rug te zetten, en- zoo hard te blazen? GEEN PRODUCTIEVEN ARBEID. De kantonrechter te Groningen, heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den 37- jarigen gereformeerden predikant U. El- gersma te Ulrum, die verdacht werd de Zondagswet te hebben overtreden door op Hemelvaartsdag in zijn tuintje, dat aan den openbaren weg is gelegen, met een hand- maaimachine het gras maaide. De kantonrechter beschouwde deze werk zaamheid niet als „arbeid", zooals art. 1 van genoemde wet dit bedoelt en daarom werd ds. Elgersma ontslagen van alle rechtsvervolging. Geacht werd n.l. dat verdachte uit lou ter genoegen, ten einde lichaam en geest te ontspannen, dit werk heeft verricht en geenszins met de bedoeling om den arbeid van den tuinman overbodig te maken of om dezen te vervangen. Er kon, aangezien elk economisch mo tief afwezig was, geen sprake zijn van productieven arbeid, veeleer, zoo luidde het vonnis o.m., van een sportieve presta- t16- 14 Een zoodanige lichaamsmspannmg valt niet onder het begrip „arbeid" van art. 1 der Zondagswet, hetgeen ook reeds blijkt uit het feit, dat de wet zelf onderscheid maakt tusschen „arbeid" en „spelen bp welke laatstgenoemde bezigheden evenzeer inspanning van lichaam en geest wordt ver- eischt, doch ten aanzien waarvan niet het zelfde absolute Verbod behoudens dan in geval van noodzakelijkheid met toestem ming van de plaatselijke regeering is gegeven als met betrekking tot openbaren arbeid. Doch ook de beperkte voorschrif ten ten aanzien van spelen en dergelijke werden niet van toepassing geacht, aange zien het ten laste gelegde feit werd ge pleegd in den namiddag toen de tijd, be stemd voor de openbare godsdienstoefening reeds was verstreken. Het ten laste gelegde is dus wel bewe zen geacht, doch niet een strafbaar feit, zoodat verdachte van alle rechtsvervolging Een oplossing zooals deze door de Aca- j tellen van wat er voor belangrijks, of hun kaansch instituut voor de openbare I démiciens werd voorgestaan zou zeer zeker belang inboezemends, gebeurt. Velen stellen ter zich niet bevoegd verklaarde. Onrust in Rangoon. Dinsdag jl. hebben zich in Rangoon (Britsch Indië) ernstige ongeregeldheden voorgedaan, welke zijn ontstaan doordat een Mohammedaan een boek had uitgege ven, waarin het boedisme werd beleedigd. Tijdens de ongeregeldheden werd een politieman gedood, een Europeesch poli tieofficier en zeven inlandsche politieman nen, alsmede 23 Indiërs gewond. Een de tachement van het Yorkshire lichte infan tig personen tegen één tegenstander dictatoriaal geregeerde landen. van schaft. Een taalvrijheid in een dergelijk milieu beteekent niets meer dan een grap. Op de vraag: „indien een oorlog uit zou I Er zijn vrijwel geen leden in de Académie I aanvullen tot een cijfer van twintig, leden breken tusschen Frankrijk en Engeland die het Nederlandsch niet als een minder-1 pef* klasse, en zulks binnen den tijd dien aan de eene zijde en Italië en Duitschland I waardig instrument van den geest beschou-1 zij daarvoor zelf geschikt zal achten, a aan de andere, aan welke zijde zoudt gij wen en toen de kwestie was gesteld van j is een overgangsmaatregel, welke er rf staan?" spraken van de honderd personen de vervlaamsching van de Gentsche univer- ning mee houdt dat wetensébaPP® V zich 65 uit voor Frankrijk en Engeland, siteit heeft zij in blok een motie goedge-1 krachten van werkelijke grooe drie voor Italië en Duitschland, terwijl 32 keurd welke tegen de vervlaamsching voorzichtig, behoedzaam en ge ei e j geen partij zouden kiezen. was gericht. I ten worden uitgekozen. Op de vraag: „indien in Europa een oor- Men is nu zoover dat de onafhankelijke Hiermee is Vlaanderen een me p g man- I log uit zou breken, zouden dai. de Ver- Koninklijke Vlaamsche Académie voor rijker om den vruchtbaren geeste ij en d - terieregiment herstelde de orde en bleef eenigde Staten den vrede kunnen bewa- Wetenschappen, Letteren en Schoone Kun- dem te bewerken. Op die manier wor e den geheelen nacht op wacht in de be- I ren?" verklaarden 54 tegen 46 zich voor sten van België er is. De academie zal zich normale toestanden gescnapen trokken wijk, gewapend met mitrailleurs. den vrede. zelf door achtereenvolgende verkiezingen te lang in België zijn uitgebleven. is ontslagen. De eisch luidde 3 boete of drie dagen hechtenis. Bij besluit van den gouverneur-gene raal van Ned.-Indië zijn met ingang van 31 Juli a.s. tot tweede-luitenant bij het Kon. Ned. Indische leger benoemd: bij bet wa pen der infanterie: M. C. de Weerd, J. Snijders en L. van Asperen Vervenne. Abonnementen en Advertentiën voor blad worden aangenomen door den Agens C. DE JONGE.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 2