Hf fomnrittcïule MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT BINNENLAND. ZEELAND. Zeeuwen, Waar Blijft Gij? kerk en school. MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. ZUIDBEVELAND Het Bouw- en Woningtoezicht. weerbericht. Witter dan wit R00RDBEVELANB ZEEUWSGH-VLAANDEREN O.D. Dagblad. Uitg. N.V. De Middelburgsche Crt. Bureaux: te MIDDELBURG: St. Pieterstr. 28, Telefoon Redactie 269, Administratie 139; te GOESTurfkade Tel. 17. Postgiro 43255. Abonnementsprijs voor Middelburg en Goes f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week abonnementen in Middelburg en Goes 18 ct. NUMMER 175. TWEE BLADEN. DONDERDAG 28 JULI 1938. EERSTE BLAD. 181e JAARG. Advertentiën 30 ct per regel, ingezonden mededeelingen 60 ct p. r. Bij contract lager. Tarief op aanvraag. Familieberichten en dankbetuigingen minimum f 2.10. „Kleine Advertenties", max. 6 regels, 75 cent, bij vooruitbetaling. „Brieven, of adres bureau v. d. blad" 10 ct extra. Bewijsnummers 5 ct. Op naar het Nationaal jubileum 6 September 1938! Naar ons van bevoegde zijde werd mede gedeeld, blijft het aantal Zeeuwen, dat zich heeft aangemeld voor deelneming aan het, op 6 September ter gelegenheid van het 40- jarig regeeringsfuïïileum van H.M. de Ko ningin te houden, défilé op den Dam te A m- sterdam, beneden de verwachting. Dit is wel zeer te betreuren. Nog temeer omcfet de deelneming van andere provin cies een groot succes zal worden! Indien Zeeland niet wil achterblijven en dat zal onze bij uitstek Oranjelievende provincie toch zeer stellig niet willen dan zal zich nog een vrij groot aantal per sonen moeten opgeven. Met name was, zoo deelt men ons mede, op grootere deelne ming uit de kringen van land- en tuinbouw en op aanwezigheid van veel Zeeuwen in het kostuum van hun streek gerekend. Vooral dit laatste zou ten zeerste te be treuren zijn, als daarin geen verandering kwam. Want het gaat hier allerminst om een optocht, een „vertooning" bij wijze van attractie voor publiek en vreemdelingen; neen: wie als Zeeuw of Zeeuwsche in de eigen dracht naar Amsterdam gaat, gaat daar henen om als Zeeuw de trouw en de aanhankelijkheid van onze provincie aan ons staatshoofd, onze geliefde Koningin, tot uitdrukking te brengen! Zeeuwsche man nen en vrouwen, in hun echte eigen gewes telijke kleedij, die deelnemen aan het défilé voor de Koningin in de hoofdstad des lands, brengen, dusdoende, een echt aanzicht van het ware Zeeland in de eerste plaats onder de aandacht van onze Landsvrouwe, en, vervolgens, bovendien nog van het daarom- henen verzameld geheele Nederlandsche volk, waarvan wij Zeeuwen immers een volwaardig deel vormen! Buitendien: Zeeland is een van Neerlands rijke landbouwprovincies; dat landbouwka- rakter moet bij dit défilé in de hoofdstad des lands ook tot uitdrukking komen. Het is hier, dunkt ons, een zaak van rechtmatig gevoel van provinciale eigen waarde, van Zeeuwsche eer, dat Zeeland zorgt ditmaal in Amsterdam goed voor den dag té komen! Op grond dezer overwegingen wekken wij dan ook in het bijzonder de landbouwende bevolking onzer provincie op, om zich toch nog aan te melden voor dit nationale défilé door aan het lid van het Nationale Jubi leumcomité voor Zeeland mr. dr. R. W. graaf van Lynden, op Slot „Ter Hooge" bij Middelburg, vóór 6 Augustus een opgave te zenden, bevattende; h. namen en volledige adressen der deel nemers en deelneemsters, b. mededeeling of al dan niet het costuum van de streek zal worden gedragen, c. eventueel de naam van de organisatie die door de deelnemers vertegenwor- digd zal worden, d. vaandels en attributen, die men zich voorstelt mee te nemen. De kosten zullen, zoo vernemen wij nog, in geen geval een bedrag van 5 per per soon te boven gaan. O O Maar in elk geval, en hoe dat ook zij: in Amsterdam moeten wij er bjj zijn. Als Haar volk voor Haar défileert, moet de Koningin dan het gevoel kunnen krijgen: waar blijveji mijn trouwe Zeeuwen Neen jmmers, drie werf neen! U. L. O.-examens Goes. 27 Juli zijn geslaagd voor diploma A: H. J. de Regt, M. Huijbens, Ch. Feij W A Louwerens, allen Vlissingen; P. Boom' C Keller, G. M. Hamelink, M. J. v. Moosel S C. Ch. Bourdrez, A. H. Best, allen Middel burg; J. L. G. v. d. Broecke, W. S. de Gra ve, beiden Soeburg; A. S. H. Koevoets, Zie- riksee; A. I. W. Sikkel, 's-Heer Arendsker- ke; J. S. Feij, Terneuzen; D. Louwerse, Hoek; W. de Koeijer, Ierseke; M. J. A. 't Gilde, Aksel; H. J. Kesteloo, Kerkwerve; J. J. Straub, Kloetinge; S. J. de Regt, Wisse- kerke; K. D. de Regt, Kamperland; J. J. v. Roosmalen, Rilland; J. H. de Jager, Goes. Algewezen: vier. VOor het Mercurius diploma boekhouden de heer S. Barentsen te M i d- a e i d u p g. Geslaagd aan de Hoogeschool te Leu ven voor het derde gedeelte van het docto raat in de geneeskunde de heer J. j Ca- merman te G o e s. Voor het examen hoofdakte slaagden te Rotterdam de heeren A. Priem te V 1 i s- s i n g e n en J. Glerum te Ierseke. HET VOORZITTERSCHAP VAN DE LIBERALE STAATSPARTIJ. Prof. Telders bereid een candida- tuur te aanvaarden. Naar „De Vrijheid" mededeelt, is bij den secretaris der afdeeling Leiden van de Libe rale Staatspartij een verklaring ingekomen van prof. mr. B. M. Telders aldaar, volgens welke deze zich bereid verklaart een candi- datuur voor het voorzitterschap van de par tij in de komende vacature-mr. W. C. Wen- delaar te aanvaarden. NEDERLANDSCH PROTEST TEGEN DE MEXICAANSCHE OLIE-POLITIEK. De regeeringspersdienst meldt: De Nederlandsche tijdelijk zaakgelastig de te Mexico City is, in aansluiting op zijn stap bij de Mexicaansche regeering van 29 Juni jl„ overgegaan tot de overhandiging aan den Mexieaanschen minister van bui- tenlandsche zaken van een memorandum, opgesteld door de Nederlandsche belang hebbenden bij de Mexicaansche petroleum maatschappijen waarin deze hun stand punt volledig hebben uiteengezet en gewé zen hebben op: 1) de ongrondwettigheid van de Mexi caansche onteigeningswet van 23 Novem ber 1936; 2) de onwettigheid van het Mexicaansche onteigeningsbesluit van 18 Maart 1938; 3. de ongeldigheid van de uitspraak van den Mexieaanschen arbeidersraad van 18 Maart, jl., waarin verklaard wordt, dat het arbeidscontract, dat geldig is krachtens het besluit van 18 December 1937 is beëindigd. Een Havas-besluit uit Mexico meldt; De administratieve kamer van het Mexicaansche Hooggerechtshof heeft met algemeene stemmen het beroep der pe- troleum-maatschappijen, dat het decreet tot nationalisatie van de oliebedrijven on grondwettig verklaarde, verworpen. ACHT DAGEN EERDER MET GROOT VERLOF. De eerste ploeg van de lichting 1938 der infanterie zal, naar de „Tel." mededeelt, in verband met de feesten in September, acht dagen eerder met groot verlof gaan en dus niet 9, maar 2 September afzwaaien. DE WERKZAAMHEDEN VAN DE „KARIMATA." De „Karimata" werkt de laatste dagen gestadig door. Echter is het opmerkelijk, dat er nu geen zgn. „ballastbrooden" meer opgehaald worden. Deze „ballastbrooden" zijn zware stukken ijzer, welke in het mid denschip geborgen waren en regelmatig werden opgebaggerd. De omstandigheid dat deze nu niet meer naar boven komen en de emmers slechts wrakhout en niet nauwkeurig te definiee- ren voorwerpen ophalen, geeft reden tot de veronderstelling, dat de „Karimata' thans over het middenschip heen is. Niet onmogelijk is, dat de molen thans werkt op de plek welke bij vroegere ber gingspogingen, n.l. die van Lyons en van Doeksen, reeds „behandeld" is, zoodat daar door ook verklaarbaar is, dat er nu een hiaat is in het ophalen van voorwerpen. EEN MAXIMUM-SNELHEID VAN 50 KM IN ALLE GEMEENTEN. Het ligt in de bedoeling van den minister van waterstaat, zoo meldt de Telegr., bin nenkort bij de invoering van de Verkeers wet voor te stellen, voor alle plaatsen van Nederland eenzelfde maximum snelheid te bepalen. Vermoedelijk zal dit voor de be bouwde kommen der gemeente 50 km per uur zijn. Vermoedelijk zal de minister een speling van 5 km voorstellen, zoodat de automo bilist of motorrijder eerst bij het overschrij den van 55 km strafbaar zou zijn. DERDE EN VEERTIENDE REGLMENT INFANTERIE BESTAAN 125 JAAR. Huldiging en aanbieding van een geschenk op 9 Januari 1939. Bergen op Zoom, 28 Juli. Op 9 Januari zullen het derde en veertiende regiment infanterie te Borgen op Zoom den dag her denken, dat ze 125 jaar geleden werden opgericht. De band tusschen beide regimenten en de stad Bergen op Zoom is wei zeer nauw en hartelijk. Steeds waren onderdeelen van deze regimenten of het geheel dezer regi menten in Bergen op Zoom gelegerd. Eenige tientallen burgers hebben hierin aanleiding gevonden zich te belasten met 't voorbereiden van een huldiging van beide regimenten op genoemden datum. Natuur lijk zal daarbij een cadeau worden aange boden. Besloten is, dit te doen bestaan uit twaalf diepe trommels met bijbehoorend wit lederen 'garnituur. Er zal een plan wor den uitgewerkt, dat alle Bergenaren van hoog tot laag aan het geschenk bijdragen. BEVORDERING VAN DEN VERBOUW VAN KORRELMAIS. De regeeringspersdienst meldt: De ervaringen, de laatste jaren in ons land ten aanzien van de cultuur van korrel- mais verkregen, hebben nog niet tot een eenstemmig oordeel over dit gewas geleid. Wel staat vast, dat aan de teelt van mais voor zaadwinning groote voordeelen zijn verbonden. Niet alleen levert mais een aan merkelijk hoogere opbrengst dan alle an dere hier te lande inheemsche graangewas sen, ook voor de vruchtwisseling en de on- Geslaagd voor het Federatie-examen (Mercurius-diploma) boekhouden, de hee ren J. Minnaar te Middelburg en A. C van Oosten te 's Heer Arendskerke Geslaagd voor het examen Nederland sche Handelscorrespondentie, afgenomen vanwege de Ver. v. leeraren in de Handels wetenschappen, de heer A. Wallenburg te Soeburg. Dat wat een mensch volbrengt, heeft hij in zijn bezit. Wat heeft hij te ma ken met hoop of vrees? In hemzelf ligt zijn macht. Emerson. kruidbestrijding is de teelt van dit gewas aanbevelenswaardig. Vooral in het inten sief beheerde gemengde bedrijf 'is mais voor zaadwinning een gewas, hetwelk verdient nader beproefd te worden. Het is algemeen bekend, dat voor het dro gen van korrelmais een speciale droog schuur onmisbaar is. Ten einde te bevor deren, dat zij, die in 1938 een proef met dit gewas wenschen te nemen, dit onder gun stige omstandigheden zullen kunnen doen, is besloten, evenals in 1937, bijdragen voor het bouwen van droogschuren te verleenen. De bijdrage kan ten hoogste 40 bedra gen en wordt slechts toegekend aan hen, die ten minste 25 are mais verbouwen en onder verdere bij den betreffenden rijks- landbouwconsulent aan te vragen „voor waarden". Verzoeken om een subsidie voor dit doel moeten vóór 15 Augustus 1938 worden ge richt tot de betreffende rijkslandbouwcon- sulenten. Na genoemden datum ontvangen aan vragen zullen niet meer in behandeling worden genomen. WEDER EEN OUD STUK MIDDELBURG STAAT TE VERDWIJNEN. De Schouwburg verkocht, hij wordt afgebroken. Het was voor niemand een geheim, dat reeds tientallen van jaren, de reeds ruim honderd jaren oude Schouwburg, een lang- zamen dood stierf. Reeds toen de beide laatste eigenaren, de heeren C. W. D'huy en A. van der Mijle het gebouw met inven taris overnamen, hoorde men dat de ex ploitatie niet loonend was, maar de beide heeren hebben er toch jaren mede gemaakt, dat er vrij wat voorstellingen werden gege ven en wij denken ook nog terug aan de bioscopevoorstellingen van de firma Smits. Maar de laatste jaren is het aantal voor stellingen steeds verminderd en het bezoek was van dien aard, dat het bestaansrecht van het gebouw steeds verminderde. Het verwonderde ons dan ook niet, toen wij gisteren uit de beste bron vernamen, dat het gebouw verkocht is aan den aan nemer Dingemanse, die het eenige doel heeft het af te breken en op die plaats een paar huizen te bouwen. Zoo is het einde gekomen ook van dit gebouw, dat toch een lange reeks van jaren evenals wijlen de Theetuin, de Schutters- hoftuin in zijn oude gedaante, de St. Jo ris in zijn bloeitijd met zijn ongerepten tuin, een belangrijke rol in Hét Middel burgsche leven heeft- gespeeld. Niet zonder- weemoed zal men in onze goede stede vernemen, dat nu de teerling ook over het lot van dit, gebouw geworpen is. Want, hoezeer wellicht ook alles waar mocht zijn, wat men er van zeide en dit was niet weinig: dat het er des winters tochtte, dat het een oud en vervallen gebouw was, dat de rookfoyer een rommelig hok was, en zoo nog een en ander meer! maar toch raakte men ook aan dezen schouwburg, als aan een zeer oud en vertrouwd stuk gereedschap, gewend en tenslotte zelfs gehecht. Want, dit moet ervan gezegd worden: het was geen tooneelzaal, maar het was een heusche schouwburg. Men zat er niet op toch altijd ietwat ongezel lige lange rijen banken, maar in heusche loges, met een soort van Koninklijke loge, met name voorbehouden aan den verte genwoordiger van het staatshoofd in onze provincie, en, indien deze haar niet benutte, dan mochten anderen er ook wél eens gebruik van maken. Verder had zoo een ieder z'n „kringetje", z"n vaste plaat sen waar deze bij en met de dezefis en gene bij en met de genens zat. Het geheel, schoon dan wat versleten en uit de verf, was tenslotte tóch genoeg lijk en gezellig; het tooneel moet, naar deskundigen ons verzekerden, ook ruim en goed geweest zijn. We zullen er nu dus aan moeten wen nen, voor dezen vorm van kunstzinnig vermaak niet meer „naar het Molenwa ter" te gaan Zooals men weet, waren ook de „tempel en voorhof" van de Middelburgsche vrij metselaarsloge „La Compagnie Durable' in dit gebouw gevestigd. Deze behuizing komt nu dus ook te vervallen, zoodat oflk dit gezelschap voor haar plechtigheden el ders onderdak zal moeten zoeken. De Gemeentevlag. Hetgeen wij dezer dagen schreven over onze gemeentevlag behoeft aanvul ling. Wij hadden slechts de schilderijen in het gemeentemuseum beschouwd, in de Raadzaal ten Stadhuize hangt echter ook nog een zeer fraai schilderstuk, de stad Middelburg uit dien ouden tijd voorstellen de (het is van omstreeks 1640), en op den voorgrond daarvan ziet men een driemast bark, met den voorsteven naar de stad en den achterspiegel naar den beschouwer ge wend. Van de bezaansmast waait een klei ne driebaansvlag geel-wit-rood, van den achtersteven daarentegen een enorme wit te vlag met daarop den Middelburgschen gekroonden adelaar in zwart met schild en burg in rood en goud. Van onder en van boven is deze vlag met een zeer smal strookje rood-wit-blauw geboord. Andere, denkelijk Vlissinger, schepen voeren op dezelfde plaats een geheel roode vlag met de gouden flesch. De „Darola". De Goesche uitvinders van de „Darola" (de nieuwe donkere kamerlamp) hebben gisteren op verzoek een demonstratie gege ven in het laboratorium van de Bataafsche Petr. Mij. te 's-Gravenhage. Deze demon stratie, die door vele deskundigen werd ^ij- gewoond, was een groot succes. De „Ba taafsche" bestelde dadelijk drie „Darola's". Voorts is de hr. De Soomer uitgenoodigd volgende maand een demonstratie te geven in het laboratorium der K.N.L.M. De collecte voor het Fonds voor Bij zondere Nooden heeft deze week 31. opgebracht. RINGRIJDERIJ TE KAAPDUIN. De uitslag van de gisteren gehouden ringrijderij op het vroon bij Kaapduin te Koudekerke, luidt: le J. Reynierse Pz. 29 ringen; 2e Jac. de Witte 18 r.; 3e P. Barendse 17 r.; 4e J. Koole 17 r.; 5e C. Koole 16 r.; 6e A. Janse 16 r.; 7e W. de Potter 15 r.; 8e A. Hovijn 15 r.; 9e W. Koole 14 r.; 10e P. Flipse 14 r.; lie W. van Sluijs; 12e C. de Witte; 13e Ad. Kluyfhout; 14e Jac Vos allen 13 r.; 15e Joh. Stroo 12 r.; 16e As. Kluyfhout 1 lr.; 17e Abr. Kluyfhout 11 r.; 18e Jos Vos 10 r.; 19e P. Bosschaart 10 r.; 20e Chr. Jobse; 21e W. Kluyfhout; 22e J. Jobse allen 9 r.; 23e L. Verhage; 24e Jac. v. d. Heijden; 25e Iz. Kluyfhout allen 5 r.; 26e P. Koppejan 4 r.; 27e Js. de Witte 3 r. Het aantal gereden beurten bedroeg 40. De wisselbeker van de V.V.V) te Kou dekerke werd gewonnen door J. Reijnierse Pz. met 5 van de 6 ringen. Extra prijzen wonnen J. Reijnierse, P. Barendse; P. Bosschaart; J. Koole. De potlepel gewon nen door P. Flipse. Het was den geheelen dag druk bij de ringrijderij. Ook de muziekuitvoering door de muziekvereen. „Voorwaarts" trok veel belangstelling. Hoe een deel van Zuid-Beveland zich poogt te redden. De laatste weken namen enkele gemeenteraden op Zuid-Beveland een be sluit, strekkende om tot een gezamenlijke regeling inzake het bouw- en woningtoe zicht te komen. Medegedeeld werd daar bij, dat deze regeling bedoeld is voor de gemeenten Ierseke, Kapelle, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland, Schore, Waarde en Wemeldinge. Rilland en Wemeldinge zul len zich echter pas „uiterlijk 1 Januari 1942" aansluiten. Van de gemeenten werd voor de kosten dezer gemeenschappelijke regeling een bijdrage van 10 ct. per inwo ner gevraagd. Gezamenlijk zal men keuren Ged. Staten deze regeling goed dan een bouwkundig opzichter benoemen wiens standplaats Ierseke zal worden. Wij kregen den indruk, dat de burge meester van Ierseke de initiatiefnemer dezer regeling is, endat men er nog al gehaast mede te werk gaat, terwijl wij in andere gemeenteraden geluiden hoorden, die een andere oplossing deden verwachten. En dus togen wij op onder zoek uit, en daarbij bleek ons he't vol gende: De Inspecteur voor Volksgezondheid, afd. woningbouw, jhr. De Graaff, achtte den toestand inzake het bouw- en woning toezicht, evenals in een groot deel van Zeeland, ook op Zuid-Beveland zeer on voldoende, terwijl bovendien niet voldaan werd aan de woningwet. Want allerwege ook te Goes wordt afgeweken van de bepaling, dat de opzichters der gemeen ten, noch in hun gemeente, noch daar buiten, particulier werk mogen verrichten. Dat het algemeen belang van de combi natie gemeente-opzichter-particulier ar chitect de dupe kan worden, laat zich be grijpen. Ook op Zuid-Beveland schijnt 'dit gebleken te zijn. En dus moest hieraan een einde worden gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben toen een schrijven gericht tot de gemeentebesturen en de „Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen op Zuid-BeyelandJ' heeft daarop deze zaak in studie genömen. In deze vereeniging teekenden zich twee stroomingen af: de eene wilde Goes" als centrum hebben, de andere wilde Zuid- Beveland in twee rayons verdeelen. De laatstgenoemde opvatting werd gehuldigd door het Oostelijk deel van Zuid-Beveland, waarbij dan gedacht werd aan Kruiningen, als zijnde het best gelegen, als centrum gemeente. Of het overige deel ook geschikt was als „rayon" liet men in het midden. Tenslotte besloot genoemde vereeniging, eenige weken geleden, aan Ged. Staten te antwoorden, als hierboven omschreven: dat men het niet eens was kunnen wor den en er twee stroomingen waren. De algemeene indruk was daarbij ongetwijfeld, dat, na dit schrijven, op een advies, of een beslissing, van Gedeputeerde Staten gewacht zou worden. Mede, omdat eener- zijds het initiatief van Ged. Staten uitging en vooral, omdat Ged. Staten, krachtens art. 13 der Woningwet, een gemeenschap pelijke regeling kunnen opleggen. In dit licht bezien, doet de actie van de genoemde acht gemeenten ongetwijfeld wel wat eigenaardig aan. Zonder de an dere vereenigingsleden (of zelfs het be stuur) daarin te kennen, en bovenal, zon der op een antwoord van Ged. Staten te wachten, gaat men nu zijn eigen gang, terwijl men zich blijkbaar ook niet afge vraagd heeft: of zoo het algemeen belang gediend wordt, of de andere gemeenten zich nu óók zelf kunnen redden, en zelfs: of men zélf zoo gered zal zijn. Want men dient daarbij toch wel in oogenschouw te nemen dat het Oostelijk deel ook de be langrijkste gemeenten omvat, waar het Verwachting tot morgenavond: DE BILT: Meest matige in het Noorden aanvankelijk nog tijdelijk krachtige wind uit W. richtingen, meest half tot zwaar be wolkt, weinig of geen regen, weinig veran dering in temperatuur. UKKEL: Matige wind uit W. tot Z.W. richtingen, bij afwisseling heldere en be wolkte hemel, plaatselijk regenbuien, ma tige temperatuur. Vr. 29 Juli. Zon op: 5 h 16; onder: 20 h 56. Licht op: 21 h 26. Maan op: 8 h 34; on der: 21 h 32. E.K.: 3 Augustus. Hoog- en Laagwater te Vlissingen: Juli. Hoogwater. Laagwater Donderdag 28 2.41 15.01 9.12 21.48 Vrjjdag 29 S 3.30 15.45 9.57 22.36 Zaterdag 30 4.14 16.30 10.43 23.23 Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij.) Hoog- en Laagwater te Wemeldinge: Juli. Hoogwater. Laagwater. Donderdag 28 4.40 17.08 10.14 22.46 Vrijdag 29 S 5.31 17.52 11.02 23.34 Zaterdag 30 6.14 18.36 11.49 24.20 worden Uw tanden wanneer U poetst met wat goeds, namelijk met IVOROL Tube 60 en 40 ct. Doos 20 ct. (Ingez. Med.) meest gebouwd zal worden en waar oois. het verkeersvraagstuk het meest urgent is. Hoe, vragen wij ons af, hebben genoem de acht gemeenten zich nu de oplossing voor de andere gemeenten gedacht? Waar schijnlijk heeflt (men echter alleen aati zichzelf gedacht. Doch o.i. heeft men zelfs dan nog op „eigenaardige" wijze gedacht. Want we behoeven wel niet nTicier uit een te zetten, dat aan een dergelijke ray on-opzichter een gewichtige taak zal wor den toevertrouwd. Zulk een opzichter Z8l zijn stempel, mogelijk gedurende eenigs tientallen jaren toch wel min of meer op geheel of (volgens het onderhavige plan) de helft van Zuid-Beveland drukken. En gelukkig is men sinds eenige tientallen jaren gaan beseffen, van hoe groot belang een practische en aesthetische bebouwing is. Helaas werd reeds al teveel in ons land verknoeit door alles wat zich ar chitect of bouwkundig opzichter noemde. Zulk een bouwkundig opzichter zal dus niet alleen technisch goed onderlegd moe ten zijn, maar hij zal bovendien in de praktijk moeten bewezen hebben, dat hij aan technische bekwaamheid ook een aesthetisch inzicht paart. In 't kort: zulk een opzichter zal een „goed" opzichter moeten zijn. Het bieek ons, dat ook de genoemde acht gemeenten of de initatiefnemers van het rayon-plan er zoo over denken. Want in de Raden, die reeds het rayon- voorstel aannamen, werd medegedeeld, dat zulk een opzichter wel „Middelbaar Technische School" gehal zal moeten heb ben, en - dit zij hier terwille van oïize conclusie tevens bij vermeld dat hij zal moeten beschikken over een auto of een motorrijwiel. Maar dan vragen we ons ook af: welk salaris heeft men den te benoemen goeden, gediplomeerden opzich ter toebedacht? En welke vergoeding voor auto of motor? Ons dunkt, dat als men aan een sala ris van 3000 denkt vooral als daar een motor van gehouden moet worden, om van een auto maar niet te spreken dat dit toch niét aan den hoogen kant is. Doch volgens de opzet der genoemde gemeenten (een bijdrage van 10 ct. per inwoner) zal men slechts aan ruim 1500 komen (plm. 15.300 inwoners) en komen Rilland en Wemeldinge er bij (ruim 4000 inwoners), dan komt men nog aan geen 2000. Doch daar men de eerste drie jaar met ruim 1500 zal moeten volstaan, "zal men den rayon-opzichter (met motor of auto) dus 30 per week kunnen betalen! Nog daargelaten of deze functie geen an dere kosten met zich zal brengen, die on der het hoofd bouw- en woningtoezicht zullen moeten vallen. Er restten ons zoo slechts twee con clusies: öf men heeft gedacht een derge lijke kracht wel „op een koopje" te zul len krijgen, öf de voorstelling, dat dezè oplossing slechts 10 ct. per inwoner zal kosten, is erg aan den optimistischen kant. Tenslotte: met belangstelling wachteïi we de beslissing van Ged. Staten op deze Raadsbesluiten af. Het komt ons voor, dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat gemeenteraden en secretaries een hoop werk voor niets zullen blijken te hebben gedaan! NISSE. Bij gunstig weer zal Zaterdag avond het muziekgezelschap „Prinses Juli ana" van Baarland op de muziektent op het Dorpspeil alhier een concert geven. KATS. De Commissaris der Koningin heeft met ingang van 1 September a.s. be noemd tot bezoldigd veldwachter in deze gemeente Cornelis Boeij, thans korporaal bjj de politietroepen te Bergen op Zoom. BESPUITING VAN EEN AARDAPPELVELD ONDER TOEZICHT DER GEMEENTEPOLITIE. Aangezien een teler in den Visartpolder weigerachtig was om zijn aardappelen te gen den Coloradokever te laten bespuiten is dat werk onder toezicht der gemeentepo litie van gemeentewege doch op kosten van den teler uitgevoerd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 1