GOES. ZUIDBEVELAND ZEEUWSeH-VLAANDEREN O.D. KERK EN SCHOOL, INGEZONDEN STUKKEN. PERSKRONIEK. RADIO-PROGRAMMA. UIT DE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN VOOR VIJFTIG JAAR. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. TE HOUDEN AANBESTEDINGEN. VERKOOP IN GEN - VERPACHTINGEN IN ZEELAND. AGENDA. zMM kijkje in het dorp of by de zee gingen ne men. Natuurlijk was hier voor een versna pering gezorgd. Een der deelneemsters was niet wel geworden, doch mede door de hulp der beide verpleegsters, die den tocht mede maakten, kon zij toch op verhaal komen eri in een voor haar geschikten auto den weg verder mede vervolgen. Het ging van Dom burg naar den Westkapelschen dijk, maar het was toen reeds wat later dan men ver wacht had en daarom werd afgezien van het stoppen aldaar en moesten de gasten volstaan met een rijdenden blik op de bij dit weer 200 bijzonder mooie zee. Met kalmen gang, waarbij de auto met twee leden der Kon. Marechaussée het tem po aangaf, ging het nu over Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke naar Vlissingen waar evenals vorige jaren het terras en de veranda van Oosterhuis voor de. oudjes bestemd waren. Hier is nogmaals de in wendige mensch versterkt en kon dit jaar, dank zij de vele gaven, die het comité ont vangen had, zelfs een broodje aan allen worden aangeboden. Dat ook dit jaar den mannen de traditie van een hoeveelheid rooktabak de Ster, aangeboden door de firma Th. Niemeijer te Groningen, niet onthouden werd hebben zij op hoogen prijs gesteld. Het was even voor dat men weer in de auto's zou plaats nemen, dat de heer P. de Vos mede namens zijn mede-commissiele den, de heeren J. Verhage en W. Vermeu len jr., het woord nam en veronderstelde dat men moet spreken van een goed ge slaagden tocht. De animo was dit jaar wel zeer groot. Totaal gaven zich 208 oude menschen op die dank zij de groote bereid willigheid der heeren autobezitters (en ook een dame, verslaggever) dezen middag alhier mede konden gaan. Een aantal van 67 auto's is zeker niet weinig te noemen. Zoowel aan hen die voor het eerst mede re den als aan de vaste medewerkers bracht spr. hartelijk dank. Dit deed hij ook aan allen, die het deden door financieelen steun of giften in natura. Dat zelfs buiten Mid delburg woonachtige personen steunen wordt bijzonder op prijs gesteld. Dank bracht spr. verder aan de marechaussée, aan de dames, die hielpen, aan de zusters. Het bekende spreekwoord „Eendracht maakt Macht" is weer ten volle bewaar heid. Drie der deelnemers hebben ieder op hun wijze dank gebracht voor het genote- ne. En toen ging het huiswaarts. Bij de aan komst aan de Dwarskade, was het niet al leen den oudjes, doch ook den automobilis ten aan te zien, dat zij een heel prettigen middag hadden gehad en de laatsten volde den gaarne aan het verzoek van de com missie om hun oudjes bij hun woningen af te zetten. EEN AVRO AVOND. Voor een talrijk publiek, dat de groote Concertzaal voor drie kwart vulde heeft gisteravond de demi-finale voor Zeeland van AVRO'S T T Stortingsrace plaats ge had onder leiding van Kommer Kleijn. Behalve van de muziek van Kovacs La- jos en zijn orkest hebben de aanwezien ge noten van de muziek van Cor Smit en de zang van Kees van Dam maar ook van de T T Ballet-Girls en andere artisten van het AVRO reisensemble. Al deze bij de Avro- luisteraars bekende personen traden steeds door of op hun beurt op in de revue „Alles voor den Luisteraar". Het hoofdmoment was wel na de pauze werd uitgemaakt wie van de Zeeuwsche luisteraars, die de contributie voor het tweede halfjaar 1938 reeds betaald hebben, de gelukkige eigenaar van een motorrijwiel zou worden. De loting wees een ingezetene van Groe- de als den gelukkigen winnaar aan. De aanwezigen hebben een paar prettige uurtjes doorgebracht. OPENBAAR ORGELCONCERT. Aan de orgelbespeling op Dinsdag 26 Juli a.s., des nam. van 23 uur, in de Groote- of Maria-Magdalenakerk, door den heer Adr. Kousemaker? zal medewerking ver leend worden door den heer Andries de Braai, Haarlem, zang. Het programma luidt: 1. Preludium in c kl. t., Joh. Seb. Bach. 2. a. Recitatief en aria uit Kantate 73: „Herr, so du willt", Joh. Seb. Bach; b. Aria uit „Elias: „Herr, Gott Abrahams", Mendelssohn. 3. Sonate II, Grave, adagio, Allegro maestoso e vivace, fuga, Mendelssohn. 4. a. die Könige, b. Si meon, c. Christkind, Peter Cornelius; d. Schlafendes Jesuskind, e. Gebet, Hugo Wolf. 5. Twee bewerkingen van „In dülci jubilo", Joh. Seb. Bach. 6. a. God, neem; b. Bede; c. Vrede; d. Nu is mijn leven stil gewor den, H. C. v. Oort. 7. Fantasia over Psalm 33, C. de Wolf. Na elk nummer is er gelegenheid tot ver laten der kerk. De Djiquiten kozakken. Onder groote belangstelling gaven de Djiquiten-kozakken weer een voorstelling op het Goesche sportterrein. Hetzelfde pro gramma van de vorige maal werd afge werkt, doch al waren er velen, die hetzelf de dus voor de twee maal zagen, ongetwij feld heeft niemand zich verveeld. Het blijft een attractie deze onverschrokken ruiters, deze lenige acrobaten, op hun vlugge, goede gedresseerde paardjes bezig te zien. ELLEWOUDSDIJK. De heer J. Stout- hamer heeft zijn benoeming tot lid van den Raad dezer gemeente aangenomen. RAAD VAN 's GRAVENPOLDER. 's-GRAVENPOLDER. Donderdag verga derde de Raad, onder voorzitterschap van burgemeester Van Meerendonk, voltallig. De v o o r z. deelde mede, dat het bestuur van het waterschap 's-Gravenpolder ver gunning heeft verleend tot demping van den watergang langs de Dorpstraat. Dit be sluit is echter nog aan de goedkeuring van Ged. Staten onderworpen. Ingekomen was de goedkeuring van Ged. Staten op de wijziging der algemeene poli tieverordening zoodat in het vervolg plaat selijke vereenigingen geen vergunning meer van B. en W. behoeven tot het plaatsen van een podium of tent op het Schoolplein voor het geven van concerten, gymnastiek- voorstellingen enz. De burgemeester heeft in dezen de bevoegdheid. Aan den heer W. J. Rijk, loondorscher te Schore, werd op zijn verzoek ontheffing verleend van het verbod om gemeentewegen binnen de be bouwde kom te berijden met zijn tractor en drie aanhangwagens. Aangaande het verzoek van het bestuur der R.K. Vereeniging tgt verschaffing en bevordering vein opvoeding en onderwijs ten behoeve van den land- en tuinbouwen- den stand in het bisdom Haarlem om een subsidie in de exploitatie- en oprichtings kosten van een lagere landbouwschool te 's-Heerenhoek deelde de v o o r z. mede dat B. en W. voorstellen afwijzend te beschik ken omdat zij aan de onderwijsuitgaven voor allerlei doeleinden met het oog op de zwakke gemeentefinanciën geene meer willen toevoegen. Daarbij komt nog dat B. en W. liever gezien hadden dat er een lagere landbouwschool in het centrum van Zuid-Beveland, dus te Goes, was opge richt. Wethouder Hoogesteger zeide, dat de school hoofdzakelijk is bestemd voor tuinbouwonderwijs. Naar zijn meening is 's-Heerenhoek daarvoor niet de geschikte plaats. Een neutrale tuinbouwschool te Goes was z.i. billijker en beter geweest. De heer V e r m u e wees er op, dat het heel lang geduurd heeft voordat de Vereeniging van den minister vergunning kreeg voor het oprichten van een landbouwschool. De ze is bestemd voor de gemeenten in de zak van Zuid-Beveland. Het betreft hier een groot algemeen belang daar de middelbare rijkslandbouwwinterschool meer bestemd is voor de beter gesitueerde boerenzoons. De bijdrage ad 10 per leerling is slechts een luttel bedrag vergeleken b.v. 'bij de uitgaven die de gemeente moet doen voor de leerlin gen die de H.B.S. te Goes bezoeken. De heer De Schipper keurde het af dat de vereenigingen die iets tot stand willen brengen eerst altijd alles keurig in orde maken buiten de belanghebbende ge meenten om en dan later bij die arme ge meenten om subsidie aankloppen. Spr. ver klaarde zich tegen die aanhoudende ver meerdering van het getal subsidies. Het voorstel van B. en W. werd aangenomen met 5 tegen 2 stemmen. Voor stemden de heeren Blok, Riemens, De Schipper, Hooge steger en Verhulst. Tegen de heeren De Klerk en Vermue. Vervolgens werd z.h.s. aangenomen een voorstel van B. en W. om met de N.V. „Ge- kro" te Overschie een overeenkomst aan te gaan inzake destructie van gestorven en afgekeurd vee. De kosten bedragen 52 per jaar. De gemeenterekening over 1937 werd aangeboden, sluitende in ontvang met 1381. Het raadsbesluit tot het aangaan eener fraude-verzekering door bemiddeling van de Incasso-bank N.V. te Amsterdam werd op verzoek van Ged. Staten opnieuw vast gesteld. Een voorstel van B. en W. om ook het burgerlijk armbestuur in die verzeke ring te betrekken, werd verworpen. MEISJE VERDRONKEN. TERNEUZEN. Ter hoogte van den Zeve- naarpolder op den weg langs het kanaal van Terneuzen werd gistermiddag op den oever een rijwiel gevonden. Daar men meende dat hier een ongeval was geschied, werd in het kanaal gedregd met het ge volg dat het lijk van de 19-jarige dochter van den heer A. Drabbe te Sluiskil werd opgehaald. Het stoffelijk overschot is naar de ouderlijke woning overgebracht. Om trent de toedracht van het gebeurde tast men in het duister. R.H.B.S. te Goes. Na gehouden examen zijn toegelaten tot de le klasse der R.H.B.S. te Goes. A. P. Buijs, Goes; A. S. J. Dekker, Goes; Ries Dekker, Goes; Aa. Sa. Duvekot, Goes; H. Ehrhardt, Goes; P. A. de Graag, Goes; J. de Graag, Goes; Ja. Ma. Haaeck, Goes; W. de Jonge, Goes; P. Joosse, Goes; R. C. Kloet, Goes; D. Lintvelt, Goes; Ea. A. J. G. Looijen, Goes; H. Merison, Goes; Wa. Ja. Snoek, Goes; J. Th. Steketee, Goes; Ga. Aa. Ja. van Strien, Goes; J. L. Verhoeks, Goes; L. van Zaltbommel, Goes; Aa. Ma. Sa. van Zweeden, Goes; C. M. Blomaard, Kloetinge; H. Trimpe Burger, Kloetinge; C. J. van Heel, Kloetinge; Ea. Q. Lenshoek, Kloetin ge; P. H. van der Weele, Kolijnsplaat; Ga. den Dekker, 's-Gravenpolder; Pa. D. Douw, 's-Gravenpolder; J. A. Duininck, 's-Graven- polder; K. Minnaar, 's-Gravenpolder; J. M. Geense, Krabbendvjke; Ja. Sa. Kosten, Kruiningen; A. M. Kostense, Kruiningen; H. J. Meijer, Kruiningen; J. P. Mol, Kapel- le; J. van der Maas, Waarde; W. den Her der, Wolfaartsdijk; Ja. J. Mol, Wolfaarts- dijk; E. W. van Oeveren, Wolfaartsdijk; J. M. A. Kole, Hoedekenskerke; N. P. Leen- dertse, Hoedekenskerke; J. de Rijk, Baar land; Ca. J. H. Steketee, Baarland. Teruggetrokken tijdens het examen: 1 herexamen: 3; afgewezen: 5. Geëxamineerd voor de 2e klasse: 2. Ge slaagd: S. R. Eversdijk, Kortgene. Afgewe zen: 1. Geëxamineerd voor de 3e klasse: 3. Her examen: 1, afgewezen: 2. Geëxamineerd voor de 4e klasse: 2. Her examen: 1, afgewezen: 1. DE RUYTERSCHOOL TE VLISSINGEN. Overgangsexamen stuurmansleerling. Bevorderd tot de 2e klasse: J. Bimmel, J. Brevet, P. J. Brouwer, J. Heyse, A. Jan sen, A. C. E. van Opdorp, J. Pille, H. G Postma, J. Risseeuw, P. C. D. Sandee, H. L. Schmelzer, C. M. Visser, D. Weststraete, D. Woudstra. Voorwaardelijk bevorderd: C. I. Haartsen, J. H. Heys, J. H. ter Meulen. Afgewezen 5 leerlingen. Overgangsexamen Machinistleerling. Bevorderd tot de 2e klasse: J. Baart, S. C. van Balderen, J. Beekman, J. H. W. van Burck, J. Coers, L. S. van Coevorden, G. E. Couperus, W. F. Dissevelt, W. J. van Dijk, J. D. Dijkstra, H. Emans, P. v. d. Ent, K. M. Gommers, A. A. Groeneveld, S. J. Haits- ma, S. Hoekstra, R. Jonker, W. H. Kiewiet, E. J. Knoet, P. Lauwen, P. W. H. Lux, J. Meintser, L. Mulder, L. Nette, J. Polder vaart, C. Reichwein, G. W. Rijnberg, J. W. Rijpkema, P. Severijn, N. Siraa, H. J. Sprang, L. Spruyt, N. Stijve, H. W. van Tuyl, Th. Velthuizen, G. J. Visser, J. H. Wamelink, J. G. F. Warris, G. L. Baren- dregt, N. Bartels, W. Bel, M. L. Borghouts, H. A. Buchel, A. F. Bij land, J. D. Eilers, J. H. van Eldik, J. J. Grootegoed, M. Imandt, J. H. Keller, G. H. Menses, J. J. Metselaar, J. Minderhoud, A. Moesker, W. Mossel, A. H. W. Reinhard, H. J. Reuyl, W. S. de Ridder, D. Roeterdink, H. G. Stolk, J. J. Sprink, D. P. Sijtsma, J. A. Vegter, J. W. Weggelaar, H. R. Welfing, C. van der Werff, Th. v. d. Wildt, A. Bringmann, J. B. Danschutter, J. Dirkse, J. C. van Driel, W. K. van Driel, H. F. Ghijben, A. M. Goudswaard, M. J. Hatzmann, L. Koenders, J. W. Kramer, B. W. B. Lancee, B. W. J. v. d. Meer, C. Peters, J. L. de Rijcke, H. A. Schippers, K. Toereppel, J. Uytterlinde, J. Veldhuis, P. Vreeke, J. Zoetelief. Voorwaardelijk bevorderd: W. A. Alwi- cher, J. Horst, B. v. d. Wall, A. Burgh- graef, J. L. Reinen, B. Bluemink, J. J. v. d. Brugge, J. L. Wijers. Niet bevorderd drie leerlingen. Voor het Toelatingsexamen van de M.T.S. (afd. Electrófechniek) .te Dordrecht slaagde de heer H. J. Steutel te Hans- we e r d, leerling van de Goesche Am bachtsschool. STICHTING „HOENDERLOO". Voor het Christelijk Opvoedingsgesticht „Hoenderloo", waar sinds 1851 jongens wor den opgevoed, wier aanleg of milieu een op- 'voeding buiten het ouderlijk gezin noodza kelijk maakt, wordt op Woensdag 27 Juli te Goes een inzameling gehouden- Het aantal verpleegden is in den loop der jaren steeds toegenomen en bedraagt thans circa 380 waarvan er meer dan 250 een thuis vinden in de inrichting te Hoender loo, terwijl de anderen in gezinnen zijn ondergebracht. De inkomsten zijn daarentegen vermin derd door de lagere bedragen aan subsidies en giften. Het daardoor ontstaan tekort aan middelen maakt de collecte noodzakelijk. Dat ieder de belangelooze collectanten zal verblijden met een zoo mild mogelijke gift, is de wensch van het comité, dat de leiding dezer collecte heeft. De collecte wordt hartelijk aanbevolen door; Ds. J. J. Homburg, Em. Pred. Ds. A. W. M. Odé. Ds. P. J. Steinz. Ds. M. van der Vis. Collecte Comité: Mej. C. Deurloo. S. M. Gillissen, secr. Westsingel 117 Mevr. de Kokde Lange. Mej. H. Th. Roskes. TOEKOMSTIGE LANDBOUWCRISIS- POLITIEK. In het Officieel Orgaan van den Alge- meenen Nederlandschen Zuivelbond verzet G(eluk) zich tegen het streven der regee ring om de crisismaatregelen door de land bouworganisaties te laten overnemen. „Wij zijn er ten stelligste van overtuigd, dat, willen de boeren hunne vereenigingen voor de toekomst intact en krachtig hou den, zij er nooit in moeten toestemmen, dat deze misbruikt worden voor het uitvoeren van overheidsmaatregelen. Daar komt nog wat bij. De regeering kan de macht over maatregelen, die er op ge richt zijn het Nederlandsche publiek meer voor de producten te laten betalen dan de ze door het gewone spel van vraag en aan bod zouden kosten daar komen in den grond van de zaak al deze maatregelen op neer niet uit handen geven en moet dus uiteindelijk altijd het recht van veto hou den. Degenen die meenen, dat het anders kan, zien de praktijk niet. De invloed der regeering zal bij overname door de belang hebbenden zelfs op den duur veel verder gaan. Dit heeft tot gevolg, dat de belang hebbenden de maatregelen in schijn uitvoe ren, maar dat de regeering de touwtjes in handen houdt. En dan komt het in de prak tijk zoo, dat de belanghebbenden voor de gemaakte fouten opdraaien, terwijl de re geering achter de schermen aan de touw tjes getrokken heeft. Zes jaar crisismaat regelen zijn daar om dit door de ingewij den voldoende te doen beseffen. Hierbij willen wij nog even wijzen op hetgeen de regeeringscommissaris in zijn inleiding te Goes in dit verband heeft ge zegd, n.l.: „Bij de regeling der productie zal er klaarheid moeten komen tussehen Overheid en Landbouw. Het geheele volks belang heeft hier den doorslag te geven; daarvan is de landbouw onderdeel niet meer, maar ook niet minder". Wij onder schrijven dit laatste, maar juist omdat dit zoo is, achten wij het zoo buitengewoon be zwaarlijk uitvoerbaar, dat de landbouw hier zelf regelend zal optreden. Maatrege len, waarbij het geheele volksbelang be trokken is, kunnen niet door een bepaalde groep worden uitgeoefend, tenzij deze groep haar eigen belangen verloochent, dan wel dat de overheid oogluikend toe laat dat de groep, onder het mom van al gemeene belangen te dienen, haar eigen belangen bevordert. Het eerste kan men moeilijk van belanghebbenden verlangen het tweede zien wij helaas bij vele regelin gen gebeuren. Alle prijsregelingen, conven ties, collectieve contracten en, om wat dich ter bij huis te blijven, consumptiemelk- regelingen, heeten in het algemeen belang te zijn, maar in de praktijk komt 't er (na tuurlijk) op neer, dat de betreffende groep kans gezien heeft met behulp van de over' heid zich een beschermd plaatsje te verze keren. Al moge dit op het oogenblik nog niet zoo sterk spreken, op den duur zal wel blijken, dat hier geen algemeene, maar groepsbelangen gediend worden. Nu kan men natuurlijk zeggen, des te noodzakelijker is het, dat de landbouw ook zorgt, zoo'n plaats te krijgen en op zich zelf zijn wij het daarmede eens, maar dan ko men we aan de moeilijkheid, dat het voor den landbouw niet om marges of loonen gaat, maar om veel grooter en algemeener problemen, die ook veel sterker tot het publiek spreken. Het gevolg daarvan is, dat de overheid zich daarmede ook sterker zal moeten blijven bezighouden. Wij vreezen daarom, dat een overdoen van landbouw crisismaatregelen aan de belanghebbenden meer schijn dan wezen zal zijn, met de ZONDAG 24 JULI. HILVERSUM I, 1875 en 415,5 M. 12.00 AVRO. 5.00 VARA. 6.30 VPRO. 8.00 —12.00 AVRO. 8.55 Gram. 9.01 Ber. 9.05 Tuinbouwpr. 9.30 Viool, piano en gram. 10.39 Ber. 10.40 Declam. en gram. 11.00 Ork. en kinderko ren. 12.00 Het woord van de week. 12.05 Ensemble Jetty Canter en gram. 1.30 Cause rie. 1.50 Gram. 2.00 Boekenhalfuur. 2.30 Ork., solist en gram. 4.00 Gram. 4.15 Stan Brender's Jazz-ork. 5.00 Meisjeskoor en gram. 5.30 De Ramblers. 6.00 Sportuitz. 6.15 Sportn. ANP, Gram. 6.30 Ned. Herv. kerkd. 7.30 Gram. 7.40 Wijdingsw. 8.00 Ber. ANP, Mededeelingen. 8.15 Residentie-ork. en so listen. 9.05 Radiojournaal. 9.20 Gram. 10.00 Radiotooneel. 10.20 John's Hawaaiian Se- renaders en solist. 11.00 Ber. ANP, hierna tot 12.00 Dansmuz. (gr.pl.). HILVERSUM H, 301,5 M. 8.30 NCRV. 9.30 KRO. 5.00 NCRV. 7.45— 11.00 KRO. 8.30 Morgenw. 9.30 Gram. 10.00 Hoogmis. 11.45 Gram,. 12.45 Causerie. 12.20 Orkest. (1.001.20 Boekbespr.). 2.00 Godsd.onderr. voor ouderen. 2.30 KRO-Melodisten en solist. 3.00 Gram. 3.45 Kamermuziekensemble en gram. 4.30 Voor de zieken. 4.55 Gram. 5.05 Geref. Kerkdienst. Hierna: Gew. muziek (gr. pl.). 7.50 Causerie. 8.10 Ber. ANP. Me dedeelingen. 8.25 Gram. 8.30 De KRO-orkes- ten. 9.30 Radio-tooneel. 9.45 Verv. conc. 10.30 Ber. ANP. 10.40—11.00 Epiloog. DROITWICH 1500 m. 12.40 Fred Hart ley's sextet en solist. 1.20 Callender's Senior orkest. 2.05 E. Colombo-Oxtet. 2.35 Orgel en zang. 3.05 I. Schwiler's strijksextet. 3.35 Gram. 4.20 Pianovoordr. 4.50 De Karl Cay- lus Players, 5.20 Relig. causerie. 5.40 Het Kutcher-strijkkwartet en solist. 6.30 Deel. 6.50 BBC-Varété-ork. en solist. 7.358.10 Zang. 8.15 Kerkd. 9.05 Liefdadigh.-oproep. 9.10 Ber. 9.25 Ork. der Garde-Républicaine en het BBC-Harmonie-orkest. 10.20 Zang. 10.5011.20 Epiloog. RADIO-PARIS 1648 m. 8.10 Gram. 11.50 Orgelconc. 12.35 Koorconc. 2.05 en 3.20 Gram. 4.05 Duetten. 4.20 Radio-tooneel. 5.20 Het Gras-orkest. 6.50 Orkest „Catalunya". 7.50 Chansons. 8.35 Zang. 8.50 Cellovoordr. 9.25 Zie Droitwich. 11.2012.50 Dansmuz. KEULEN 456 m0 6.20 Havenconc. 8.50 Koor en solisten. 9.35 Gram. 10.20 Mil. ork. 11.50 Gram. 12.20 Het Rhein-Mainische Lan- desork. 2.30 Rijkszending. 6.20 Vroolijk pro gramma. 7.20 Westduitsch strijkkwartet. 8.309.15 Gram. 9.20 Rijkszending. 10.50 Fred Bert's ork., solist en Orgelspel (gr. opn.). 12.203.20 Gevar. nachtconcert. BRUSSEL 322 en 484 m. 322 m: 9.40 Gram. 10.05 Orgelconc. 10.50 Gram. 11.05 Rep. 12.50 en 1.302.20 A. Felleman's or kest. 2.35 Gram. 3.20 Orgelconc. 4.05 Dub- belmannenkwartet „Animato". 5.20 Dans- ork. 7.20 en 8.20 Gram. 9.20 Conc. m.m.v. soliste. 11.00 Gram. 11.2012.20 Dansmuz. 484 m: 9.20 Gram. 10.50 Rep. 12.50 Gram. 1.05 en 1.30 Het Luc Darcy-ork. 2.202.35 en 2.50 Gram. 5.20, en 6.00 Lucien Hirsch en zjjn ork. 6.20, 7.10 en 7.35 Gram. 8.20 Sym- phonie-ork. 8.50 Radio-tooneel. 9.35 Verv. conc. 10.30 A. Felleman's orkest. 11.20-12.20 Gram. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 8.30 Gevar. programma. 10.20 Ber. 10.35 Sport- overz. 11.05 Ber. 11.20 Zie Keulen om 10.50. I.15 Tijdsein. 1.262.20 Dansorkest. MAANDAG 24 JULI 1938. HILVERSUM I 1875 m. en 415.5 m. Algemeen Programma, verzorgd door de AVRO. 8.00 Gram. (Om 8.30 Ber.). 10.00 Morgen wijding. 10.15 Gram. 10.30 Ensemble Jonny Kroon. 11.15 Declamatie. 11.40 Verv. conc. (Om 12.15 Ber.). 12.30 Gram. 2.00 Orgel spel. 2.30 Declam, 3.00 Orkest. 4.00 Piano voordr. 4.30 Causerie. 5.30 Kovacs Lajos ork. en solist. 6.50 Solistenconc. 7.40 Inter view. 8.00 Ber. ANP, Mededeelingen. 8.15 De Twilight Serenaders. 9.00 Interviews. 9.25 Orkest en solist. 10.00 Gram. 10.15 Or kest. 11.00 Ber. ANP., hierna tot 12.00 Har ry Calling's dansorkest. HILVERSUM II 301.5 m. NCRV.-Uitzending. 8.00 Schriftlezing, meditatie. 8.15 Ber., gram. (9.309.45 Gelukw.). 10.30 Morgen dienst. 11.00 Chr. Lectuur. 11.30 Gram. 12.00 Ber. 12.15 Gram. 12.30 Kwintet en gram. 2.00 Gram. 2.15 Zang, piano en gram. 3.00 Gram. 3.45 Bijbellez. 4.45 Gram. 5.15 Voor de kinderen. 6.15 Gram. 6.30 Vragenuurtje. 7.00 Ber. 7.15 Verv. vragenuurtje. 7.45 8.00 Rep., evtl. gram. 8.05 Ber. ANP., herh. SOS-Ber. 8.15 Leger des Heils-Samenkomst. 9.15 Gram. 10.00 Ber. ANP. 10.05 Hollandsch Kamermuz.-ensemble en gram. 11.20 Gram. II.50—12.00 Schriftlezing. DROITWICH 1500 m. 11.50 Gram. 12.20 Orgelconc. 12.50 Sportrep. 1.00 Dansmuz. (gr. pl.). 1.40 Sportrep. 1.55 Het Roy-Caden- ce-sextet. 2.35 Sportrep. 6.20 Ber. 6.45 Sport rep. 7.00 Medvedeff's Balalaika-ork. 7.20 Pop. programma. 8.05 Orgelconc. 8.30 Radio- tooneel. 9.10 „Perseus en Andromeda", ope ra. 10.05 Causerie. 10.20 Ber. 10.45 Buitenl. overz. 11.00 Alfredo Campoli's Salonork. 11.35 Billy Thorburn en zjjn Band. 11.50 12.20 Dansmuz. (gr. pl.). RADIO-PARIS 1648 m. 8.10—9.20, 10.10 en 12.35 Gram. 1.50 Zang. 2.05, 3.05 en 4.20 Gram. 4.35 Zang. 5.20 Gram. 6.05 Piano voordr. 6.20 Gram. 7.35 Zang. 8.35 Piano voordr. 8.5011.20 Uitz. uit Vichy. KEULEN 456 m. 6.50 Gram. 7.30 Klein ork. 8.50 Amusementsork. 12.20 Nedersak- senork. en solist. 2.30 Pop. conc. 4.20 Lan- desork. Gouw Baden. 6.40 Voc. en instr. conc. 7.50 Gram. 8.30 Solistenconc. 9.20 Vlie- geniersork. 10.35 Gram. 10.50 Omroepork. en -koor en solist. 12.203.20 Nachtconcert (gr. opn.). BRUSSEL 332 en 484 m. 322 m: 12.20 Gram. 12.50 en 1.30 Max Alexys' orkest. I.50—2.20, 5.20, 6.50, 7.20 en 8.20 Gram. 9.20 en 10.30 Symphonie-ork. en solist. 10.50, II.20 Gram. 484 m: 12.20 Gram. 12.50 en 1.30 Luc Dar- cy's ork. 1.50—2.20, 5.20, 6.35, 7.05 en 7.35 Gram. 8.20 Radio-tooneel. 8.50 Symphonie' conc, en solist. 10.3011.20 Cabaret-progr. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 7.50 Gram. 8.30 Blaasork. 9.20 Cantate-uitz. 10.20 Ver. 10.50 Blaaskwintet en solist. 11.05 Ber. 11.20 Klein orkest en solisten. 12.20—2.20 Nachtconcert (1.15—1.26 Tijd sein. kans dat het landbouwvereenigingsleven daarvan de slechte gevolgen zal ondervin den. In de Kreuzztg. komt een heftig anti- semietisch artikel voor. O.m. schrijft dit blad: „De macht der Joden moet gebroken wordenWelke vorst, welke staats man begint dezen edelsten van alle veld tochten". Naar wij vernemen en onder voorbe houd mededeelen, worden er nog pogingen aangewend om den aanleg van een wandel- pier voor Vlissingen te verzekeren en zou een der belanghebbende maatschappijen niet ongenegen zijn daartoe mede te wer ken. Voor eene plaatsing als cadet aan de Koninklijke Militaire Academie is o.a. aan gewezen voor infanterie hier te lande H. P. van der Mieden van Opmeer. Vrijdag was het drie jaar geleden dat het rijks-museum geopend werd. Het aan tal bezoekers gedurende dit drie jarig tijd vak bedroeg 1.587.465. Ten bewijze dat onze Hollandsche wielrijders niet bij hunne buitenlandsche sportbroeders behoeven achter te staan ver namen wij, zegt de Goesche Courant, dat Zondag onze stadgenoot dhr. A. S. Fran sen van de Putte op een roversavety den weg van Goes tot Vlissingen heeft afgelegd in niet meer dan 1 uur 36 minuten, welken afstand hij onafgebroken heeft afgereden. Hoe ongelooflijk kort dit tijdsverloop moge schijnen, durven wij voor de waarheid in staan, daar er ooggetuigen aanwezig waren bij vertrek en bij aankomst. Vergadering van den Raad der gemeen te Middelburg, op Woensdag, den 27 Juli 1938, des namiddags te 2 uur, ter behan deling van de onderstaande zaken: 1. Notulen vergadering van 11 Mei 1938. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming onderwijzeres school J. 4. a. Vaststelling nieuwe verordening terzake georganiseerd overleg, b. Benoeming 3 leden van den Raad als leden in de Commissie van over leg. c. Benoeming 3 leden van den Raad als plaatsvervangende leden der Commissie van overleg. 5. Vaststelling nieuwe Schoolgeldveror dening Gymnasium. 6. Nadere regeling voor onbruikbaarma» king vleesch en vleeschwaren. 7. Wijziging van gastarieven. 8. Wijziging overeenkomst tot waterle vering aan Koudekerke (vergoeding voor brandkranen) 9. Verhooging crediet voor restauratie Abdijtoren. 10. Nieuwe overeenkomst c.a. nopens achtergedeelte entrepot-gebouw. 11. Erfpachtsregeling gemeente-grond Oostkerkplein. 12. Aankoop woning Kuiperspoort. 13. Nadere jaarwedde-vaststelling rector Gymnasium. 14. 10e Wijziging Gemeente-begrooting 1938. 15. Goedkeuring jaar-rekening 1937 vee- en Vleeschkeuringsdienst. 16. Vaststelling vergoeding over 1935 ex. art. 101 L.O.-wet 1920 aan Bijzon dere Scholen (vergoeding per leer ling en vergoeding voor vakonder wijs). 17. Beschikbaarstelling gelden ex art. 72 L.O.-wet 1920 voor Bijzondere? school Wal (aanschaffing leermid delen). 18. Beschikbaarstelling 1 gelden ex art. 72 L.O. wet 1920 voor Bijzondere school Heerengracht (aanschaffing leermiddelen). 19. Goedkeuring der overdracht van erf- paehtsgrond aan den Blauwen dijk. 20. Vaststelling eener regeling voor toe passing der Pensioenwet 1922 op brandweer-personeel. 21. Beslissing op bezwaarschrift tegen aanslag 1937-1938 straatbelasting. Middelburg, den 22 Juli 1938. De burgemeester, M. FERNHOUT. ZA 30 Jul. 14.00 h .in het Gasthuis (Regen ten kamer) te Goes, door bestuur van het Gasthuis aldaar: 't grootendeels afbreken van het gebouw voor ouden van dagen en het ter plaatse bouwen van 'n keukenafd., regentenkamer, kamers dienstpersoneel. Zie Middelb. Crt. 21 Juli 1938. Juli. 25 Kapelle en Waarde, Boomg. en land, Jonkers. 26 Meliskerke, land, Loeff. 26 St. Laurens, Huis Van der Harst. 26 Middelburg, Meubilair, Notarishuis. 26 Koudekerke, land, Loeff. 27 Kapelle, land, Kram. 27 St. Laurens, Inboedel, Van der Harst. 27 Ovezande, Huis, Jonkers. 28 Kloetinge, Inb. en gereedsch. Jon'kers. 29 Serooskerke, Veldvr., Van der Harst. 29 Koudekerke, land, Jonkers en Loeff. 30 Arnemuiden, Huis, Blaupot ten Cate. Aug. 18 Vere, Land, Van der Harst. 24 Middelburg, Motorschip, Arr. Rechtb. Sept. 21 Vrouwepolder, Inspan, Van der Harst. Vere, Inspan, Loeff. MIDDELBURG. ZA 23 Jul. Popul. concert door Chr. Muz. Vereen. „Oefening na den Arbeid" voor de Vacantieschool; Markt 20-22 h. ZO 24 Jul MA 25 Jul GOES. ZA 23 Jul ZO 24 Jul MA 25 Jul BIOSCOPEN. CITY, Midd. VR 22—DO 28 Jul. Ching— Ching („Stowaway") en „In Levens- gevaar", 20.00 h. ZO 15 ïi« matinee. nas wo 1 kle 1 VOO ter< roe IS 1 geit wei niel doe haa gen E te Bek dele woo plaa 1 van van de daar vest omg kwa vliej halv kast E] Ree verl vini stro lust O met thijs mak D een toen In Het gesk de t gen. beril het, de e suur Di in h begr Al het en groc waa gebc heef Dt king 1730 een de c 31 j was. gen woo: huw groc* loop

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 12