DE MAN TRIUMPH 1 CENT VIRGINIA VAN SMAAK PREFEREERT 'N TRIOMF VAN SMAAK! KRONIEK van den DACL BINNENLAND. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN ZATERDAG 23 JULI 193S. No. 171. IN GEHEIMEN DIENST. Historische Avonturenroman. Een nieuwe golf van optimisme in New York. ZEELAND. MIDDELBURG. Sudeten-Duitsche perikelen De Sudeten-Duitsche partij heeft deze week een memorandum gepubliceerd, dat nauwkeurig de eischen bevat, welke zij stelt aan een nieuwe inrichting van iden Tsjechoslovaakschen staat, een inrichting, welke de verschillende „nationaliteiten" in dien staat, recht zou moeten laten we dervaren. Er is echter geen sprake van, dat de Tsjechoslovaaksche regeering deze eischen kan inwilligen. Ontdaan van alle franje zouden ze neerkomen op zulk een groote mate van zelfbestuur voor de di verse nationaliteiten, dat het tenslotte bv. voor de Sudeten-Duitschers niet een al te groote kunst zou zijn, om hun gebied geheel onder curateele van het Duitsche Rijk te brengen, enzoovoorts Inmiddels gaat de Duitsche pers nog maar steeds door met haar venijnige cam pagne tegen Tsjechoslovakije. Men krijgt thans den indruk, dat het er den Duitschen bladen om te doen is, de openbare meening in Engeland tegen Tsjechoslovakije op te zetten. Göring's te Essen verschijnen de National Ztg. wendde zich dezer dagen regelrecht tot Londen, dat in dringende bewoordingen vermaand werd, toch allen verderen steun aan Praag achterwege te laten. Volgens den Berlijnschen corres pondent der Neue Zürcher Ztg. wil men den indruk wekken, alsof de Tsjechoslo vaaksche Republiek een onbetrouwbare ja roofzieke staat is en haar zoodoende bij de West-Europeesche mogendheden in discrediet brengen. Karakteristiek is, dat het Duitsche Nieuwsbureau de berichten over de zg. mobilisatie in Noord-Bohemen eerst te Londen en Parijs, pas den volgen den dag in Duitschland zelf verspreidde. Blijkbaar om haar positie in verband met dit alles wat te verstevigen, is de Tsjechoslovaaksche regeering, zooals men weet, van plan, om een volmachten-ont werp bij 't parlement in te dienen. Deze volmachten zouden strekken, tot 31 Maart 1939 en niet tegen de Grondwet indruischen. De regeering zou dan be voegd zijn, het douanetarief te wijzigen, de noodige maatregelen tot bescherming van den Staat te treffen en eventueel re présailles te nemen, voor 't geval andere staten de economische belangen van Tsje choslovaaksche burgers zouden bedrei gen. Evenwel zouden alle regeeringsde- creten, op grond dezer volmachten uitge vaardigd, de handteekening van den pre sident der Republiek en naderhand de goedkeuring van het parlement behoe ven, terwijl wijzigingen in de Grondwet, de waarde der munt-eenheid of het be lastingstelsel buiten de Machtigingswet zouden vallen. Ofschoon de nadruk is ge legd op het economische karakter der wet, is uit dit résumé toch wel op te makenj, dat zij ook politieke beteekenis heeft. Zoowel naar buiten als naar bin nen. Vermoedelijk zal Praag des te minder geneigd zijn, de eischen der Sudeten-Duit schers in te willigen, omdat reeds nu als gevolg der Duitsche rassenleer in de randgebieden toestanden gaan heer- schen, die bij het doorvoeren der verlang de „volksgroepen-autonomie" zeker alge meen zouden worden. Langzamerhand wordt bijvoorbeeld de positie der aldaar gevestigde Joden onhoudbaar. De beken de Joodsche familie Petschek heeft zich reeds genoodzaakt gezien, haar groote kolenmijnbezittingen aan een Tsjechisch consortium over te doen, daar tal van employees weigerden, langer onder de „niet-Arische" patroons te werken. Er ger nog is het lot der kleine Joodsche kooplui, die eenvoudig geboycot worden en nu maar naar het binnenland trekken, in de hoop aldaar nog den kost te kunnen verdienen. Wat echter, gezien de reeds hevige concurrentie, zeer te bezien staat, zoodat de economische moeilijkheden door deze „transmigratie" belangrijk toenemen. Over deze dingen rept de Duitsche pers uiteraard met geen woord. Ze zijn dan ook allesbehalve geschikt om de openbare meening in Engeland tegen Tsjechoslova kije op te zetten. Integendeel: ze geven den Engelschen weinig vriendelijk te denken over de Sudeten-Duitschers. De openbare meening in Engeland laat zich trouwens 40). Door G. P. BAKKER. Van Aitzema wordt zeer verschillend be oordeeld, maar hij is altijd uitstekend op de hoogte. Persoonlijk ken ik ze alle drie en jij zult zeker nog eens kennis met hen ma ken. Als ooit de keizer je te dicht op de hielen zit, zullen zij je zeker helpen. Men kan nooit weten in welke positie je eens kunt geraken. Foppius is op het oogenblik in Hamburg. Ik heb van Brederode een afschrift van een brief aan de Generale Staten en ook nog een exemplaar van dat courantje no. 24. Je moet ze beslist eens lezen. Maar daar in de verte zie ik reeds de spitsen van de tweelingtorens van den Dom", viel Saxon zichzelf in de rede. »Nog een uurtje", meende Edzke. „De morgen is aangebroken". „Welk een kleurenweelde aan de kirh bewonderde de roode dragonder. „Het zal weer een warme dag worden. In geen jaren is er zoo'n heete zomer geweest". „We rijden nu in een grooten boog Noord waarts om de stad", merkte Edzke op. „Juist en we zullen uitkomen aan den Visschersoever. Je weet er zijn een rij hui zen gespaard. Daar in het zuiden ligt de Nieuwe Markt met den Dom en het Lieve Vrouwenklooster. Het gedeelte, dat Tilly beschermd heeft. Men zegt, dat hij het Pro testantsche Maagdenburg haatte en dit het begin zou zijn van een nieuwe Katholieke weinig gelegen liggen aan de onbetrouw bare beweringen in de Duitsche pers. Ze wordt objectief voorgelicht door officieele Britsche waarnemers te Praag, die o.a. het gebied der zg. mobilisatie heeft be zocht en geen abnormale troe penverplaatsingen mocht ontdekken. Finantieel economisch weekoverzicht. Gunstige verwachtingen voor de suikermarkt. Verdere prijsstij ging van rubber. Het jaarver slag der Deli Mij. De New-Yorksche beurs, die reeds zoo vaak is vooruitgeloopen op een eerst later aan den dag tredende wijziging in de eco nomische ontwikkeling, schijnt het ook dit maal bij het rechte eind te hebben gehad. Toen de koersstijging in Wallstreet inzette, was er nog bitter weinig te bespeuren van een verbetering in de conjunctuur; hoog stens kon men hier en daar eenige sympto men aanwijzen, die wellicht zouden kunnen beteekenen, dat het dieptepunt der depres sie overschreden was. De fondsenmarkt echter liep in zulk een snel tempo op een economisch herstel vooruit, dat menigeen zich bezorgd heeft afgevraagd, wat er zou geschieden, indien de gunstige verwachtin- gens eens niet bewaarheid mocht worden. Nog is het te vroeg, om zich een definitief oordeel over de economische ontwikkeling in de Ver. Staten te vormen; maar toch moet worden geconstateerd, dat een verbe tering in het bedrijfsleven zich hoe langer hoe duidelijker begint af te teekenen, ter wijl het er steeds meer naar gaat uitzien, alsof de optimistische verwachtingen ten aanzien van den gang van zaken in den herfst verwezenlijkt zullen worden. In verschillende takken van industrie is de bedrijvigheid reeds sterk. De Amsterdamsche beurs, die van het be gin af aan eenigszins sceptisch stond tegen over het optimisme in Wallstreet, heeft zich hierdoor ook in de afgeloopen week niet laten meesleepen. Men vreest nog steeds, dat de New-Yorksche beurs al te hard van stapel is geloopen, waarbij komt, dat de internationale politieke verhoudingen telkens weder aanleiding tot bezorgdheid geven. Eerst maakte men zich ongerust over de gevolgen van het Russisch- Japan- sche incident, daarna kwam het moeilijke vraagstuk der Sudeten-Duitschers weer de aandacht opeischen. Een en ander had tot resultaat, dat het in plaats van tot een verdere koersstijging in Amsterdam in ver schillende gevallen tot een inzinking der noteeringen kwam. Zoo maakte in de suikerafdeeling de vaste stemming, die de geheele vorige week heerschte, plaats voor een reactie, ondanks het gunstige commentaar, dat op het resultaat van de bijeenkomst van den Internationalen Suikerraad te Londen werd geleverd. Wel heeft ook Nederland, naast de vermindering der productie met 52.000 ton, uit hoofde van de algemeene restrictie van 5 pet., vrijwillig van nog 14.000 ton af stand gedaan, waardoor het Nederlandsche quotum voor 1938-'39 van 1.050.000 tot 973.500 ton verlaagd is, maar niettemin ziet men de toekomst voor de Java-suiker- cultuur optimistischer in dan vroeger. In suikerkringen meent men, dat de ver betering van de statistische situatie tenge volge van de productie-beperking nog geenszins ten volle in den prijs is verdis conteerd. Ook de afzetmogelijkheden voor Java-suiker worden vrij gunstig beoordeeld, nadat de verkoopen in de laatste weken de verwachtingen verre hebben overtroffen. Deze week heeft de N.I.V.A.S. opnieuw flinke hoeveelheden afgedaan, waarna de limites weer verhoogd zijn, voor de vierde maal in een week tijds. De prijzen zijn dientengevolge geleidelijk op een niveau aangeland, waarop een winstgevende ex ploitatie mogelijk is geworden. Wel zijn zij nog aanmerkelijk beneden het peil van het vorige jaar om dezen tijd, maar daartegen over staat, dat sindsdien de vrachten voor al in het Verre Oosten belangrijk verlaagd zijn, hetgeen het prijsverschil ten deele, stad. Opbouwen. Maar wanneer zal dat kunnen gebeuren? Het is een tijd van af breken, allerminst van opbouwen. Overal worden steden vernietigd, landen verwoest, rijken ontvolkt. De eene helft van het menschdom vermoordt de andere. Waar om?" „Wil je wel gelooven", vervolgde Saxon, „dat ik langzamerhand genoeg krijg van den oorlog? Als de beslissende slag gewon nen is, ga ik met prinses Marion op onze landgoederen wonen". Langs de overblijfselen van de Hooge Poort reden ze door de Lakenmakersstraat naar den Visschersoever, zonder iemand te ontmoeten. „Daar bij de Kröckenpoort", Saxon wees naar het Zuiden, „hebben we den laatsten strijd gestreden. Daar vocht kapitein Schmidt, de dappere Zweed tot het aller laatste. Daar doodde een smid, een reus van een kerel, stervend door een worp van zijn moker den Waalschen overste. Daar heb ik een paar uren in een goot vol bloed gelegen, om het veege lijf te redden. Maar aangenaam was het niet. Br, als ik er aan denk, ruik ik het bloed". „De Visschersoever", merkte Edzke op. „Daar heb je de havenkroeg". Hij wees op een vrij groot huis met een luifel en een puntgevel. „Generaal hier zijn we samen geweest als Hollandsche schippers. Weet u nog?" En Edzke zong: Een ander lief in elke stad In elke plaats een and're schat". „Ha, ha", klonk plotseling een vrouwen volgens sommigen zelfs geheel, opheft. Op de ruljbermarkt is, na een onbeteê- kenende inzinking, de vraag opnieuw ko men opzetten, waardoor de rubbernoteering te Londen den hoogsten stand voor dit jaar heeft kunnen bereiken. Het maakte een goeden indruk, dat het verbruik in de Ver. Staten in Juni reeds met een kleine 6 is toegenomen, n.l. van 28.947 ton in Mei tot 30.629 ton, terwijl de uitbreiding van de productie in de Amerikaansche automobiel industrie de hoop wekt op een verdere toe neming van het rubberverbruik in het loo- pende kwartaal. De op het oogenblik in omloop zijnde ramingen schatten het Ame rikaansche rubberverbruik in het kwartaal Juli-September op 105.000 ton, terwijl het in de periode April-Juni slechts 87.000 ton bedroeg. Ook in de overige landen is een lichte toeneming van het rubberverbruik te constateeren. Men put hieruit de hoop, dat het internationale Rubber Comité binnen niet te langen tijd de exportquota weer iets zal kunnen verhoogen, waardoor de rub berondernemingen meer dan bij het huidige restrictie-percentage van 55 van de prijs- verhooging zouden kunnen profiteeren. Na de beëindiging der voorjaarsinschrij vingen voor Sumatra-tabak is de belang stelling voor tabakswaarden geluwd. Het gunstige jaarverslag van de Deli Mij. dat betrekking heeft op een achter ons liggen de periode, kon slechts weinig invloed op het koersverloop hebben. De tabaksoogst 1936 blijkt een winst te hebben opgeleverd van 4.28 millioen tegen 3.94 millioen voor oogst 1935. Op rubber werd 736.430 verdiend tegen slechts 141.671 vorig jaar, terwijl de palmolie- en palmkernen-oogst 1937 een winst gaf van 426.651 tegen 142.011 voor oogst 1936. Uit het voor aan deelhouders beschikbare saldo van 3.59 millioen is een dividend uitgekeerd van 14 tegen 12 vorig jaar uit een winst van 3.07 millioen. Aandeelen Koninklijke konden op vraag voor buitenlandsche rekening wat in koers verbeteren, maar bepaald geanimeerd was de stemming ook voor dit fonds niet. Uit Amerika wordt melding gemaakt van een prijzenoorlog in den benzine-handel, die echter slechts op bepaalde gebieden betrek king zou hebben. De petroleumproductie in de Ver. Staten is in de laatste weken op nieuw gestegen, terwijl de voorraden nog steeds zeer groot zijn, wat een verbetering op de markt voor petroleumproducten moet tegenwerken. Er is thans sprake van een overeenkomst tot productie-beperking onder de Californische producenten van ru we olie, zooals in Texas, Oklahoma en Kan sas reeds wordt toegepast. Een opleving van de industriëele bedrijvigheid zou echter ook op de petroleummarkt spoedig veran dering kunnen brengen. Van industriëele waarden waren Aku's gedrukt door de berichten omtrent de be- drijfsbeperking bij de Hollandsche Kunst zijde Industrie, welker aandeelen voor het grootste deel in het bezit van de Aku zijn. Philips'-aandeelen hebben zich eenigszins kunnen herstellen van den minder gunsti- gen invloed van het jaarverslag, voor de meeste andere soorten waren de koersfluc tuaties beperkt. Op de binnenlandsche obligatiemarkt is geen opleving van beteekenis ingetreden, maar de stemming was goed prijshoudend. De inschrijvingen op een 3 li ïeening van Nijmegen konden slechts voor een uiterst gering deel worden toegewezen, welk suc ces te danken is aan het feit, dat de emissie- voorwaarden in overeenstemming waren met de door het Beleggingsfonds gestelde desiterata. Daarentegen is een 3% con- versieleening der Amsterdamsche Ballast Mij a 99 niet geheel geslaagd; blijkbaar werd de rentevoet voor een industriëele obligatie niet aantrekkelijk genoeg geacht. Ook de jongste buitenlandsche emissies 4 15-jarige guldensobl. der Intern. Standard Electric en een 4 conversie- leening der Comp des Wagons Lits hadden geen succes. Bethlehem Steel 42%—46%—45% U. S. Steel 42—46%—45% South. Pacific C. 12%—14% Handelsver. Amsterdam 471475465 469 Koloniale Bank 157%—160—159 stem. „Dus zoo denken de heeren officieren er over. Ik heb het eerder gehoord". En 'n mooi blond kopje keek uit de karos. Edzke hield zijn paard in en zag haar met een paar groote oogen aan. Maar de generaal zei: „Jonge dame, onder de dekens blijven en niets zeggen. We gaan zoo de brug over, de wacht voorbij en u speelt voor den onzicht- baren Spaanschen edelman don Felipe del Torez". „Hoe zou het met de beide meisjes zijn, Lien en Trees, de dochters van den waard?" opperde Saxon, toen de vrouwe lijke Don Felipe haar blond hoofdje weer teruggetrokken had. „Generaal ik zou zin hebben er een kruik bier te koopen". „De kroeg is nog gesloten. Het is veel te vroeg", antwoordde Saxon. „Achter door den tuin. Klop aan het tweede venster links van de deur en de mooie blonde Trees doet open". „Galgenaas", schold Saxon, maar Edzke lachte vroolijk. Ze waren nu bij de brug. Een onderoffi cier trad uit het wachthuis. Saxon nam hem scherp op, herkende hem niet. „Zijne Excellentie Felipe del Torez met gevolg. Zijn Excellentie slaapt in de karos Neem mijn raad aan. Maak hem niet wak ker". De ander keek het perkament in. De schrijftaal baarde hem zeker nogal eenige moeilijkheden, want hij hield het stuk op den kop. DR. L. HEYERMANS OVERLEDEN. Gisteravond om tien uur is dr. L. Heyer- mans, oud-directeur van den gemeentelij ken geneeskundigen en gezondheidsdienst te Amsterdam, in het Wilhelminagasthuis, waar hij sinds eenige maanden werd ver pleegd, overleden. Hij bereikte den leeftijd van 64 jaar. DE EERSTE T 5 EN D 21 TOESTELLEN TE SOESTERBBERG. De eerste T 5 en D 21 vliegtuigen, waar van, zooals bekend, bij de Fokkerfabrieken te Amsterdam een geheele serie in op dracht van de militaire luchtvaart in aan bouw is, zijn gister op het vliegveld te Soes- terberg gearriveerd. De beide vliegtuigen, waarvan reeds een uitvoerige beschrijving is gegeven, trokken uiteraard veel belangstelling. Het type van de nieuwe toestellen wijkt in vrij sterke mate af van de tot op heden gebruikte mo dellen. Vooral de verschijning van den groo ten T 5 luchtkruiser trok de bijzondere aan dacht. De T 5 werd van Schiphol naar Soesterberg overgevlogen door kapitein vlieger Van Gemeren en den eersten lui tenant-vlieger Linthout, terwijl de D 21 ge vlogen werd door den tweeden luitenant vlieger De Zwaan. Naar wij voorts vernemen, is de aanbouw van de eveneens bij Fokker in opdracht zijn de G 1 toestellen ook reeds in een zoodani ge stadium gekomen, dat de aflevering hiervan binnenkort kan worden tegemoet gezien. OUDERCOMMISSIES EN OUDERRADEN. Op de vragen van het Tweede Kamerlid Van Sleen, betreffende het vorderen van een spoedige totstandkoming van een alge- meenen maatregel van bestuur, regelende de inrichting, de samenstelling, de bevoegd heden en de wijze van verkie zing van de oudercommissies en de ouderraden heeft de minister van .on derwijs, kunsten en wetenschappen ge antwoord, dat aan een duidelijker omschrij ving van de taak én de bevoegdheden der oudercommissies en ouderraden inderdaad dringend behoefte bestaat. De minister hoopt een spoedige totstand koming van den bedoelden algemeenen maatregel van bestuur te kunnen bevorde ren. DE LUCHTBOMBARDEMENTEN IN SPANJE. Op de vragen van het Eerste Kamer lid Van Embden met betrekking tot het voorstel der Britsche regeering, dat Ne derland zou deelnemen aan de uitzending naar Spanje van waarnemers ter vaststel ling van de bedoeling van luchtbombarde menten op open steden, heeft de minster van buitenl. zaken geantwoord, dat geen uitnoodiging van beide strijdende partijen met betrekking tot de in te stellen com missie is verlangd, doch instemming. Op het ontbreken hiervan is de zaak niet af gestuit. Het Nederlandsche standpunt is geweest, zich niet te mengen in een strijd, waarin Nederland niet rechtstreeks is betrokken, op een wijze, waarbij in wezen tegenover een der partijen stelling werd genomen, en zulks niet op den grondslag van breede internationale samenwerking. De regeering ziet niet in hoe het vol gen van een partijdige gedragslijn onmen- schelijke praktijken zou kunnen beletten. Omtrent de antwoorden van de regeerin gen van Zweden en Noorwegen gevoelt de regeering geen vrijheid mededeelingen te doen. Iedere poging om een einde te maken aan luchtaanvallen op een weerlooze bur gerbevolking zal door de regeering zoo veel mogelijk worden ondersteund. Amsterdam-Rubber 226232%229231 Serbadjadi 119—122%—118%—120 Deli Batavia Tabak 235—237%—237% Deli Mij. 294%—281 ex div.—282% Kon. Petroleum 342—349%—347 Aku 46%4745% Philips' 248%—258—255 Unilever 156%—157%—156%—157 „U kunt passeeren", zei hij bijna fluiste rend. „Als het beslist moet, maar de over zijde is vrijwel geheel in handen van de Zweden". „Bekend, maar mijn meester is een ge zand. We keeren spoedig terug". „Goede reis", klonk het antwoord. „Sa cramento, „Don Felipe", mompelde hij. „Wat zou die duivel weer uitbroeden?" De oude snorbaard sloeg een kruis. „We slaan de richting in naar de Oude Herberg", merkte Edzke op. „Ja", antwoordde Saxon. „We zullen een bezoek brengen bij Rudolf en Annette en langs den heirweg marcheeren de Zweed- sche troepen". In kalmen draf vervolgden ze hun reis. Dwars op den weg stond stil en forsch als een standbeeld een ruiter op een groot grijs paard. Onder den morion zag men een zware witte snor. „Majoor Melchior", verklaarde Saxon. „Wacht", zei Edzke.' „Mag ik dat varken tje wasschen?" „Wat meer eerbied", antwoordde Saxon. „Maar ga je gang". De luitenant in zijn Fransche kleeding reed vooruit. Zijn lange zwarte haren flad derden boven zijn witten kanten kraag, zijn blauwe schoudermantel wapperde sierlijk in den ochtendwind. De markies gaf ook zijn paard de sporen. „Neen", zei Saxon. „Hij kan het alleen best af". „Monsieur", sprak Edzke op hoogen toon. „Uw paard staat ons in den weg". „Dat is de bedoeling, mijnheer", klonk PROPAGANDAMARSCH VAN ACHILLES. De Turnvereeniging „Achilles" zal Woensdag a.s. te half acht met haar sig- naalafdeeling en adspirantenafdeelingen een propagandawandeltocht door de stad houden. De te volgen route zal zijn: Abdij, Balans, Spanjaardstraat, Koepoortstraat, Molenwater, Meidoornlaan, Rozenstraat, Emmastraat, Wilhelminastraat, Jacob Cats- straat, Veersche singel, Nederstraat, Lange- en Korte Breestraat, Schuitvlotstraat, Sin gelstraat, Molstraat, Dam, Korte Delft, Nieuwstraat, Londensche Kade, Houtkade, Turfkade, Nieuwe Haven, Hoogstraat, Var- kensmarkt, Koestraat, Kalvermarkt, Lange Geere, Langeviele, Beddewijkstraat, Vlas- markt, Markt, Gravenstraat, Zusterstraat, St. Jansstraat, Lange Delft, Burg, Balans Abdij. De Christelijke Nationale Bouwvak arbeidersbond houdt op Woensdag 3 en Donderdag 4 Augustus zijn jaarvergadering in lokaal den Boer alhier. Men verwacht afgevaardigden uit alle deelen van het land. In hotel du Commerce zal den deelnemers een diner worden aangeboden; en een rij toer, om hen kennis te doen maken met al het mooie van ons eiland staat ook op het programma. (Ingez. Med.) Steun voor den Vrij willigen Landstorm. Het bestuur van de gewestelijke landstormcommissie in Zeeland heeft zich met een adres gericht tot den Raaci met verzoek om eenigen financieelen steun, in dien althans niet reeds aan de plaatselijke afdeeling steun wordt verleend. Met ingang van heden is tot klerk bij de politie alhier benoemd de heer P. San- dij ck te Kloetinge. De benoemde is in het bezit van het inspecteursdiploma en mede werker aan een buitenlandsch zoowel als aan een Nederlandsch politietijdschrift. De heer Sandijck is reeds van de oprichting af tweede secretaris van de Vereeniging voor Veilig Verkeer voor Middelburg en omstre ken. Middelburgsche Vacantieschool. Nu op verschillende scholen de vacanties reeds begonnen is, zal Dinsdag a.s. bij gun stig weer de eerste uittocht van de school kinderen, ingeschreven voor de reisjes 1938 der M.V.S. plaats hebben. Wie mede wil, moet voorzien zijn van een groepsnummer, hetwelk Maandagavond in den tuin der Rijksleerschool (Sint Sebasti- aanstraat) wordt uitgereikt. - DE VERBETERING IN DE LANGEVIELE ENZ. Betreffende het voorstel tot vaststellen van nieuwe rooilijnen voor de Langeviele en omgeving, kunnen wij thans nader mede- deelen, dat de Langeviele, die bij den hoek- Molenberg 10.60 breed is, en bij de Geere 10.80, volgens de nieuwe rooilijnen tot de Markt toe 9 meter breed zal moeten wor den. De rooilijnen loopen dan ook door be staande panden heen en met name is dit het geval met het pand op den hoek van de Pottenmarkt (kapperszaak Vereist) en bij de beide panden op de hoeken van de Markt (vooral cafè-Groenewegen, doch ook het pand, waar nu tijdelijk Bezooijen's wa fel- en poffertjesbakkerij is gevestigd). Voor de Beddewijkstraat is 6 m en voor de Schuitvlotstraat 7.506 m uitgezet. AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN. De ruim 200 ouden van dagen, die gis termiddag verdeeld over 67 auto's van den Dam vertrokken, zijn daar na een zeer prettigen middag eerst om ruim half negen des avonds teruggekeerd. Na den rondrit langs alle Singels ging het naar Vere, en over Vrouwenpolder en dank zij de welwillende toestemming van mr. H. F. Lantsheer over Zeeduin naar Domburg. Hier werd halt gehouden bij den heer Moggré en konden zij, die niet ver loopen kunnen zich in den heerlijken tuin ophouden, terwijl andere hier en daar een het kalme antwoord. „Voor dragonders en kurassiers van den keizer is hier den weg versperd". Edzke trok zijn degen. „Trek je zwaard, ouwe", schreeuwde hij. „Fransche melkmuil", gaf de beleedigde majoor terug. „Verweerd stuk standbeeld", brulde de ander. De majoor trok zijn zwaard en deed een uitval naar den jongen luitenant, die deze handig pareerde. Melchior heek verbaasd. „Er zijn er maar twee die dat zoo kun nen" zei hij. Voor Edzke den slag kon beantwoorden, luidde het scherpe bevel: „Opsteken". Dadelijk liet de majoor het zwaard zak ken, salueerde de punt naar beneden voor den rooden dragonder, floot en van alle zijden kwamen uit de bosschen ruiters aan gereden. Een geheel regiment, zelfs de mu ziek ontbrak niet. „Hoera voor generaal Saxon", brulde de majoor. De roode dragonder drukte majoor Mel chior de hand. „Jonge, jonge, Excellentie, wat zie je er weer uit. Maar wie is die Fransche melkmuil? Die brutale aap. „Wie zou dat nu anders zijn dan Edzke?" lachte Saxon. „Majoor", zei Edzke. „Ben ik een goed leerling? Heb ik het niet gewaagd een van je beste stooten met het bloote zwaard te pareeren?" (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 11