SEIZOEN-OPRUIMING SLUIT U AAN OPENBARE TELEFOONCELLEN VOGELZADEN Wil HOEKSEMA DOET IS IN ORDE Middelburgsche Vacantieschool. ONGEKENDE MODELKAMER-VERKOOP in onze y/yy -yr het pand Turfkaai no. 27 ii in gebruik genomen. J. DEN TOONDER - Middelburg JMJDU OP REIS fcfcfcfebft AMSTERDAM HOTEL KOOYMAN LUNTEREN o.d. VELUWE. VALKENBURG (L.) - Hotel Franssen VALKENBURG - Hotel Smeets-Huynen RIJKSLAHDaDUWWIHTERSCHOOL* VAN SLUIJS Co. »DE ROODE TOREN« KLEINE ADVERTlNTÏËS OOK TE GEBRUIKEN VOOR In onze opruiming verkoopen wij een groot aantal ameublementen uit onze toon- kamers, waaronder eenige Avodiré- en Pommelé Slaapkamers, Engelsche en Gothische Huiskamers en een aantal moderne Zitkamers. Al deze ameublementen worden ver benéden de waarde verkocht Profiteert van deze unieke gelegenheid. Gratis bezichtiging zonder verplichting tot Lange Burg 1 - Telefoon 121 - Middelburg VERENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING. IN AMSTERDAM l°geert U prettig, goed verzorgd, rustig KRASNAPOLSKY V.a. f 3.50,appart. m. privé-bad v.a. 4. SUISSE f 3.50,apparL m, privé-bad v.a, 4. ROODE LEEUW f 3.00. GOUDEN HOOFD I 2.50. COMMERCE f 2.50. RADIO-TEMME - TEL. 757. CREDIETEN DIENSTBODE NET MEISJE-ALLEEN, Middelbare Handelsdagschool met 4-j. c. Middelburg. Middelbare Handelsavondschool met 5-j. c. Vergadering en Bijeenkomst Personeel gevraagd Huur en Verhuur Handel en Winkel Diversen Hoogstraat 208 - Beijerfandschelaan 72-78 ROTTERDAM (TROMP - - ;-V( DE KLERKeZN" Heeren Costuum f2,25 Regenjas of Mantel f2,25 Japonnen vanaf f 1,50 Zomerpantalon f1,00 Heerenhoeden f1,00 Costuum oppersen f 0,90 Ontvlekken en oppersen f 1,50 BIJ DE BEGRAFENISONDERNEMING „DE VOORZORG" en ge zijt bij voorkomende sterfgevallen verzekerd van een zeer billijke verzorging van een uitsluitend eerste klasse begrafenis, en van allen bijstand in de afwikkeling van zaken de begrafenis betref fende, waaraan ge op zulke momenten behoefte hebt. Vraagt inlichtingen bij onzen vertegenwoordiger te Middelburg: de Heer P. J. KIEBOOM, Langeviele 65. Hoofdkantoor; VLISSINGEN, Badhuisstraat 65, Telefoon 536. AFHALEN GROEPSNUMMERS voor deelnemende kinderen MAANDAGAVOND 25 JULI in tuin Rijks Leerschool (St. Sebas- tiaanstraat) en wel voor de 6- en 7-jarigen om 7 uurvoor de 8- en 9-jarigen om 7.30 uur; voor de 10- en 11-jarigen om 8 uur en voor de 12-jarlgen en ouderen om 8.30. (Statiegeld 3 ct,) EERSTE TOCHT DINSDAG 26 JULI. Regeling der autobussen wordt Maandagavond bij uitdeeling nummers bekend gemaakt. Bij uitstel vlaggetjes op toren. HET BESTUUR. Bij gebrek aan uitstalruimte voor onze Banden, Olie, Accu's en andere benoodigdheden, hebben wij kaa Beleefd aanbevelend, GARAGE ZUIDSINGEL 56-60 TELEFOON 284 Minimum contributie 1.50 per jaar (tevens voor echtgen. en minderj. kinderen). Tarief voor leden: Crematie, dragers en orgelspel, in totaal 82.50; voor niet-leden 165.In- lichtingenbladen en inlichtingen omtrent het verzekeringsfonds kosteloos verkrijgbaar bij den afdeelings-secretaris, Singelstraat 12, Mid delburg. «*TIO I en niet duur jn de Rotels Prijzen inclusief uitgebreid ontbijt. Logies met ontbijt f 2.Café-Restaurant Van ouds bekend huis, als bij Moeder thuis. Amsterdam, Damrak 33. Tel. 43216. Prachtige omgeving. Prima Hotels, Pensions en Kam peerterreinen. Natuurbad. Inlichtingen Secretariaat V.V.V. Telefoon 266, BONDSHOTEL A.N.W.B. en K.N.A.C. 80 Kamers, koud en warm stroomend water. Lift. Centrale verw. Tel. 38' Eigen garage gratis. Pensionprijs f3.50f4. Biedt U de beste garantie voor een prettige vacantie. Alle mod. conf. Voortr. keuken. Pr. tuin m. gez. zitjes. Garage a.h. hotel gr. Vraagt prosp. Tel. 77. Pensionpr. hoofds. f 3.75, v. en naseiz. f3.25 De weel nauv stelt Tsjec welk| dien derv| dat eisch fran groo vers bv. al td gehej Rtik In| maa pagnj thani blad- in te de II rege) bew verct latej ponq den vaabj ja bij disci] het overl eers den BI met Tsjel weet werj voln Maa indr voeg de van présj stat' chos] gen. cret vaail sidei| goed ven, de lasti] zouq legd| wet mail heel nen V. genei schel als de r| schel de mee wor gevi de reec kole consl emp I „niel ger I koon en il in dl vercl hevil zoocl dezt uitel ook I mee I kije I Engl ove:l me«l 4(1 Vl oorJ hooi jij ken;;' hiell kanl kunl in 9 li eenl nog.4' 24. in twe zich mol a I bewl weel is e „V wad Vis' zen Nie Vrc bes tesi beg 1 Betaling tter telegromkosfem In een cel met een 3 mimts- pï' v-;( -■> intassccrapparnat contant. In andere cellen door afschrij- ?- I ving van postrekening of aen- P bieding van rekening aan huis. K.B., PHILIPS EN MENDE RADIO-TOESTELLEN, ACCU'S, BATTERIJEN, LAMPEN, LUIDSPREKERS. W LAGE PRIJZEN, "lü NOORDSTRAAT 47—49 MIDDELBURG. vanaf 800.5 Zonder borgen o.d. Iedereen vraagt conditiën. Brieven porto antw. No. 6011 Bureau van dit Blad. In gezin met 2 kinderen, waar van de huisvrouw veel afwezig is, wordt gevraagd FLINKE ZELFSTANDIGE OF HULP IN DE HUISHOUDING. Boven de 23 jaar. Brieven met voll. inlichtingen, onder No. 6044, Bureau v. d. Blad. Vereeniging van belanghebbenden bij de productie van en den handel in consumptiemelk in Walcheren. De uitbetalingsprijs is voor de periode 17 Juli t/m 13 Augustus 1938 vastgesteld op 5,55 cent per Liter met inbegrip van rijloon. Storting Stabilisatiefonds 1,7 ct, per Liter met 0,04 cent controle- kosten. GOES, Aangifte van nieuwe leerlingen voor den cursus 1938/39 moet plaats vinden vóór 31 Juli. De leerlingen moeten in het jaar waarin zij tot de school .worden toegelaten, den 16-jarigen leeftijd hebben bereikt. Aan on- of minvermogende leer lingen van goeden aanleg kan, ter tegemoetkoming in de kosten van hunne studie, een toelage worden verleend. Inlichtingen worden gaarne ver strekt door den Directeur, Ir. C. J. DROOGENDIJK. Middelburg. Gevraagd: per 1 Sept., in klein gezin te Was senaar. V.g.g.v. Zelfst. k. koken en werken. Mevr. DE MURALT, Nas- saulaan 23, Den Haag. <i; vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. School tot opleiding voor betrekkingen in Handel en Admini stratie, en voor den Middenstand. Aangifte van leerlingen voor den cursus 1938-1939 schriftelijk bij den Directeur, of mondeling op het eenige spreekuur in de va cantie, Donderdag 18 Augustus van 1.304.00 uur. Het tweede toelatingsexamen wordt afgenomen Donderdag 8 September a.s. Aangifte van leerlingen zoowel voor den driejarigen onderbouw als voor de vervolgcursussen, die opleiden voor de praktijkdiploma's, is opengesteld. Mondeling uitsluitend op Donderdag 18 Augustus van 1.304.00 uu<" in het schoolgebouw op den Dam schriftelijk dagelijks. De Directeur, P. C. DE JONGE. «e*Kaansas»;IEWB)BBBBaui'<? ACHILLES, A.s. Woensdagavond 7.30 uur alle Adspirantenafdeelin- gen (meisjes en jongens) met Sig- naalafdeeling (in tenue) aantreden in de Abdij Middelburg. - ««BcsatisaiiigaaiiaiKeï NETTE DAGDIENSTBODE ge vraagd, Zich aan te melden Huize Perkoetoet, Dishoeck, Koudeker- ke. BRAND- EN ONGEVALLEN- verz., een aangame bijverdienste, voor levensverz. agenten en pers. met veel relaties, actieve agenten gevr. door gr. sol. Mij. Hooge prov. Br, No. 6036, Bureau van dit Blad. TE HUUR: TYPE LANDHUIS, bevattende 2 kamers, keuken, bij keuken, 2 slaapkamers, voor- en achtertuin, tegen 1 Aug. Bevragen bij Van de Ven, N. Vlissingsche weg 161 bij Middelburg. TE HUUR: 2 huisjes alleen Seis- weg, Kapoenstr., 3 p.w. Dito Gortstr. 2 aparte bovenh. 3 en 4 kam., 3 p.w. Groot ap. bovenh. 22.50 p.m. Ben.h. m. tuinje Geere, 2.25 p.m. Inl. Seisbolw. 2, Mbg. BEST JONG PAARDENVLEESCH Lappen 40, stukken 45 cent. Alles per 5 ons. A. Leijnse, Gravenstraat, over de school, Middelburg. MUZIEKHANDEL. Mooie gebruik te Piano's in prijzen van 85. Met vakkundige garantie. Gebrs. van. Damme, Piano- en Orgelhandel, L. Noordstraat 3, M'burg. Stem men, repareeren, verh., inr., transp. VRIJE WONING TE HUUR (ge heel gemoderniseerd), van alle ge makken voorzien, in de nabijheid van Seisplein. Terstond te aan vaarden. Brieven onder No. 6043, Bureau van dit Blad LET NU ZEKER op onze lage prijzen. Heeren zolen 1, met lee ren- of gummihakken 1.40. C. Joziasse, Eerste Electr. Schoen makerij, Dampoortstraat 12, Mid delburg. ZOUTELANDE. Na 28 Augustus zeer billijk te huur: Landhuisje. Adres brieven letter Z., Boekhan del Baurdoux, Middelburg. MUZIEKHANDEL. Prachtige kruis- snarige Piano's in prijzen van 225, Met vakk. garantie. Gebr. v. Dam me, Piano- en Orgelh., L. Noordstr. 3, M'burg. Stemmen, repareeren,- verhuren, inruilen, transport. MAG. DE UIVER levert U tijdens de opruiming: Mahonie slaapkamer van 180 nu 90. Mahonie eetka mer van 140 voor 70, 4 fau teuils met tafel van 85 voor 42.50 enz. Zie etalage. DE TAXI CENTRALE, Markt, Middelburg, Telef. 737, verhuurt taxi's, luxe auto's, autobussen, tan dems en rijwielen. Eiken werkdag 's middags per autocar rond Wal cheren. LET OP ONZE PRIJZEN en af werking. Dameszolen 65 cent, met leeren- of gummihakken 90 cent. C, Joziasse, le Electrische Schoen makerij, Dampoortstraat 12, Mid delburg. ALLEEN tijdens de opruiming: Eiken slaapkamer met 2-deurs kast compl, nu 58. Old finish eetka mer, dressoir, tafel, 6 stoelen nu 85. Zie etalage Toonafd. Mag. „De Uiver", K. Delft, M'burg. N MALTHUSIAANSCHE BOND- Vereeniging tot bewuste beperking van het kindertal. Alle Richtingen gratis verkrijgbaar bij Mejuffrouw A M Witte, Rotterdamsche Kade 5 'hoek Brakstraat, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 10