ROOK UMPH VIRGINIA 'N TRIOMF VAN SMAAK N TRIOMF IN PRIJS! KRONIEK van den DAG. BINNENLAND. ZEELAND. j TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COUXaOT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN ZATERDAG 9 JULI 1938. No. 159. >urg IN GEHEIMEN DIENST. De beurs in een periode van opgang. Het vliegongeval bij Schellingwoude. (Ingez. Med.) MIDDELBURG. GOES. Opleving. De fondsenmarkten hebben de laatste Weken wel heel duidelijk te kennen gege ven, dat er een algemeen vertrouwen in een nieuwe economische opleving heerscht. Beursmenschen schijnen bijzondere voelho rens voor conjunctuurschommelingen te be zitten. Soms lijkt alles, oppervlakkig bezien, nog botertje tot den boom, en reeds geeft de beurs teekenen van weifeling; ook om gekeerd kan de fondsenmarkt, wanneer de economische depressie op zijn diepst schijnt te zijn, reeds een verbetering aan den dag gaan leggen, die achteraf haar bevestiging vindt in de verdere ontwikkeling. Waar mede niet gezegd wil worden, dat de beurs, eenmaal op gang gebracht zijnde, niet zou overdrijven bij de verdisconteering der ongunstige of gunstige factoren, die zij meent te bemerken. Zoo is zij ook thans zeker vooruitgeloopen op de conjunctuur verbetering, die in den herfst in de Ver. Staten tegemoet wordt gezien, en moet nog worden afgewacht, of deze inderdaad van zoodanigen omvang zal worden, als de beurs thans aanneemt. De aanwijzingen voor een opleving in za ken zijn in Amerika in den jongsten tijd echter ongetwijfeld talrijker geworden. Verschillende artikelen zijn verder in prijs gestegen (het algemeene groothandels-in dexcijfer verbeterde van 141.1 op 30 Juni tot 143.4 tegen een laagste punt van 130.1 op 1 Juni j.l.) en vooral een herhaaldé prijs- verhooging van koper kan als een gunstig teeken beschouwd worden. Het krachtige koersherstel ter beurze werkt op zich zelf bevruchtend op het za kenleven, waarbij in het oog moet worden gehouden, dat in Amerika veel breedere (kringen der bevolking aan den beurshandel plegen deel te nemen dan b.v. hier te lan de het geval is, ook al doordien in Wall- street aandeelen in coupures van 10 en zelfs van 5 dollar en minder worden ver handeld. De toeneming der koopkracht van bepaalde kringen heeft zich in de eerste plaats weerspiegeld in een uitbreiding van den omzet der warenhuizen en in een ver meerdering der bedrijvigheid in de textiel- en de schoen- en lederindustrie, terwijl de automobielverkoopen in den jongsten tijd ook gunstiger zijn geweest, dan verwacht was. Daarnaast wordt gewag gemaakt van een vergrooting der productie van electri- schen stroom en een stijging van het aan tal wagonladingen der spoorwegen (van een dieptepunt van 502.600 in de op 29 Mei geëindigde week tot 538.900 volgens de laatste opgave), waardoor de ten opzichte van het vorige jaar nog altijd bestaande achterstand gestadig vermindert. In de staalindustrie is de toestand nog onzeker, maar ook hier rekent men op een toene ming van de orders, eenerzijds in verband met de prijsverlagingen van den kant der gewone afnemers en daarnaast als gevolg van de uitbreiding der bouwbedrijvigheid wegens het uitgavenprogramma der regee ring. Indien de opleving in de Ver. Staten in derdaad mocht doorzetten, dan zal hiervan een gunstige invloed kunnen uitgaan op de conjunctuur in de geheele wereld. Men denke hierbij slechts aan de beteekenis van het groote Amerikaansche afzetgebied voor talrijke grondstoffen en producten en aan de stimulans, die een prijsverbetering van deze artikelen weer voor menige andere bedrijfstak heeft. Het is dan ook begrijpe lijk, dat men aan deze zijde van den Oceaan in beurs- en handelskringen voortdurend zijn oog gericht houdt op de ontwikkeling in Amerika, terwijl men minder belang stelling heeft op wat „dichter bij huis" ge schiedt. Zoo schenkt de beurs weinig aandacht meer aan de gebeurtenissen in Spanje of aan de verhoudingen in Tsjecho-Slovakije, nu het gevaar voor daaruit voortvloeiende internationale politieke verwikkelingen minder acuut is geworden. Zelfs heeft men zich weinig bekommerd om de gevolgen, die de „Anschluss" van Oostenrijk aan Duitschland op economisch en financiëel gebied voor het buitenland zou hebben. Het eenige, wat men zich feitelijk heeft afgevraagd, was, hoe een bevredigende re geling zou kunnen worden verkregen voor Historische Avonturenroman. Door G. P. BAKKER. 28). Hij liep langzaam door den kelder en ging zitten aan een tafel in het midden. Een meisje in een korten zwarten rok en rood keurslijf, strak over den boezem ge spannen, kwam bij hem. „Eerwaarde vader, wat mag ik u schen ken? Een kruik heerlijken wijn van den Rijn of van den Moezel? Of een kruik broi- han, Halberstadter bier?", voegde zij er verklarend aan toe. „Het is wijd en zijd be roemd." „Een kroes bier, lief kind", sprak de monnik op den vriendelijken toon van een vader. ,,'t Zal u smaken", zei ze, „in dit warme weer. Hier is het koel en er zijn nog weinig menschen". De monnik keek niet zonder welgevallen naar de aardige deerne, antwoordde: „Zoo is het, mijn dochter". Hij kreeg zijn bier en keek eens rond. In een der nissen zaten twee mannen, een monnik en een heer, streng maar keu rig in het zwart gekleed, een zilveren kruis op de borst. Hij was slank en lang. Hij had een haakneus, droeg een puntbaard. Edzke kreeg een schok. „Ha, ha", zei hij. „De man van Werben", de ander met den rug naar mij toe is natuurlijk Van Finkenborg". Hij bleef echter bedaard zitten wachten op de dingen, die zouden komen. Aan de andere zijde van het schot, dat de betaling van rente en aflossing op de Oostenrijksche leeningen, met name op de Oostenrijksche Volkenbondsleening, die, naar men weet, door de verschillende le den van den Volkenbond in verhouding tot het in het desbetreffende land uitgegeven bedrag is gegarandeerd. De in de afgeloopen week tusschen Duitschland en Engeland gesloten overeen komst heeft in zooverre eenige verhelde ring gebracht, omdat er uit gebleken is, dat Duitschland zijn aanvankelijk ingeno men standpunt, volgens hetwelk het deze schulden niet wenschte te erkennen, niet heeft kunnen handhaven. Dit is feitelijk het eenige bevredigende van de thans ge troffen regeling, die, als men haar op de keper bekijkt, weinig aanleiding geeft voor de voldoening, waarmede zij op de Lon- densche beurs is begroet. Niet alleen immers is de rente op deze 7% Volkenbondsleening tot 5 verlaagd (terwijl Oostenrijk tot dusverre haar ver plichtingen uit deze leening stipt was na gekomen), maar bovendien heeft de Duit- sche regeering gebruik gemaakt van deze gelegenheid, om ook de rente óp de zuiver Duitsche Rijks- en andere overheidsleenin- gen te verminderen, zoodat de Engelsche houders van Oostenrijksche en Duitsche leeningen er door de overeenkomst belang rijk op zijn achteruit gegaan. De pil, die men de Engelsche bezitters te slikken heeft gegeven, is alleen daardoor verguld, dat het bedrag, dat minder aan rente wordt uitge keerd, zal worden aangewend voor aflos sing der desbetreffende leeningen, terwijl voor verschillende andere leeningen de ren- tedienst, die tot dusverre in den vorm van 4 fundingbonds betaald werd, voortaan tot 50 in contanten zal worden voldaan. Finantieel economisch weekoverzicht. Toenemende beteekenis van Am sterdam als internationale kapi taalmarkt. De kooplust op-de locale markt. Degenen, die verwacht mochten hebben, dat de hausse ter beurze, nu zij eenmaal was ingezet, ook onafgebroken zou aan houden, moeten zich door het koersver loop in de laatste week eenigszins teleur gesteld hebben gevoeld. Opnieuw hebben winstnemingen er voor gezorgd, dat de koersstijging binnen betrekkelijk beperk te grenzen gebleven is, doordien een deel van het behaalde avans weer moest wor den prijsgegeven. Zooals echter in een tijd van depressie de beursnoteeringen, on danks een zoo nu en dan intredend her stel, gestadig op een lager niveau aanlan den, zoo kan, in een periode van opgang een af en toe intredende reactie de stij gende lijn niet definitief doen ombuigen. Wij zien dan ook thans weder, hoe de noteeringen zich telkens verder verhef fen boven het punt ^van uitgang: het laagste niveau voor dit jaar, dat op 31 Maart jl. was bereikt. Nemen wij het koersverloop te New York, dan vinden wjj als gemiddelde voor industrieëele aandeelen op 31 Maart jl. een laagste noteering van 98.95. Op 30 Juni was reeds een verbetering ingetre den tot 133.88, waarop een verder her stel volgde tot 138.53 op 2 Juli jl. waar mede tevens het hoogste niveau voor dit jaar bereikt was. De noteering voor spoorwegaandeelen was op de bovenge noemde data achtereenvolgens 19, 26.02 en 27.57, die voor openbaar nutsbedrijven 15.14, 21.06 en 22.27. Een teruggang van enkele punten heeft, vergeleken met den omvang van de voorafgegane stijging, weinig beteekenis. Niet veel anders was het koersverloop in Amsterdam. Wanneer men ziet;, dat een fonds als Handelsver. „Amsterdam" van een laagste punt van 379 gestegen is tot een hoogste niveau van 488, Am sterdam-Rubber van 165 tot 235, Konin klijke Petroleum van 285 tot 360 enz., de nis vormde, waarin de twee mannen za ten te praten, zag hij een edelman, prach tig uitgedost. Daar Edzke in het midden van den raadskelder zat, had hij het gezicht op hem en de vermomde Van Werben en Van Finkenborg. De edelman droeg een donkerrood fluweelen wambuis met goud afgezet, om den hals een breeden witten kanten kraag. De mouwen, die uit het wambuis staken, waren blauw met witte poffen. Zijn broek was van dezelfde kleu ren. Zijn laarzen met sporen, van boven omgeslagen, hadden een lichtbruine kleur. Aan den rechter schouder hing een lange donkere blauwe mantel. De breede bande lier was rood met gouden rand. Er hing 'n lang zwaard in met gouden gevest, dat ver sierd was met een grooten strik van gele zijde. Naast hem op de tafel lag een groote grijze vilten hoed, met een lange roode veer. Maar zijn gezicht was niet dat van een saletjonker. Hij keek met een paar scherpe donkere krijgsmansoogen. Zijn haar was lang en zwart, zijn gelaat ge bruind door zon en wind. Zijn gestalte gaf den indruk van soepelheid en groote kracht. „Een mooie paradijsvogel", dacht de Franciscaner. „Maar een kerel, die weet wat hij wil en gewoon is te bevelen. Be paald een Franschman", oordeelde hij. Juist op het oogenblik, dat Edzke naar hem keek, stond de edelman voorzichtig op, ging op zijn teenen staan en keek over het schot, ging daarna muisstil zitten, den rug vlak tegen den wand. „Hij tracht iets van het gesprek van mijn vrienden af te luisteren", dacht Edzke, luisterde nu ook dan hecht men minder waarde aan een reactie, die toch slechts een klein deel van de krachtige verbetering te niet doet, vooral wanneer deze, zooals dit in de afgeloopen week het geval is geweest, toch weer door een krachtig herstel ge volgd wordt. Er is een tijd geweest, waarin het Ne- derlandsche publiek, gedachtig aan de verliezen, die niet alleen op Duitsche, maar ook op Zuid-Amerikaansche en zelts tengevolge van de devaluaties op Noord- Amerikaansche en Engelsche leeningen zijn geleden, beslist afwijzend stond ten opzichte van nieuwe buitenlandsche uit- giften. Hierin valt in den jongsten tijd een kentering te constateer en, voornamelijk als gevolg van het feit, dat de vraag naar nieuw kapitaal in het binnenland zoo ge ring blijft, dat de voor belegging in vaste rente dragende fondsen beschikbare mid delen slechts zeer ten deele emplooi kun nen vinden. Daarbij komt, dat de Nederlandsche in stanties, die tot dusverre aan de uitgifte van buitenlandsche leeningen hinderpalen in den weg hadden gelegd (teneinde de kapitaalmarkt te reserveeren voor de be- behoeften van den Staat en de andere openbare lichamen) sinds kort een soepe ler houding aan den dag zijn gaan leggen, waar het de uitgifte van buitenlandsche leeningen of de introductie van aandee len betrof. Onder deze omstandigheden mag worden verwacht, dat de beteekenis, van Amsterdam als internationale kapi taalmarkt weer zal gaan toenemen. Wij maakten reeds melding van een 4 emissie der International Standard Electric Corp. van 12.3 millioen a 98 die inmidels met succes heeft plaats ge vonden. Daarnaast werd op de Amsterdam- sche beurs een 394 leening van Ierland geïntroduceerd. Van de vele introducties der laatste weken noemen wij die van twee soorten dépot-eenheden van Zuid- Afrikaansche aandeelen, van certificaten van aandeelen der Amerikaansche Dou glas Aircraft, Sub Nigel en Phelps Dod ge Corp. Vooral de introductie van Ame rikaansche aandeelen zal nog wel gesti muleerd worden door de opleving op de New Yorksche beursi, waardoor ook de vraag naar Amerikaansche fondsen hier te lande aanzienlijk is toegenomen. Op de locale afdeelingen der Amster- damsche beurs heeft de handel zich even eens uitgebreid. Verschillende aandeelen die bij de koersstijging ten achter waren gebleven, hebben ditmaal goede kooplust getrokKen, terwijl daarentegen die fond sen, die reeds sterk waren opgeloopen, het meest van winstnemingen te lijden hebben gehad. Handelsver. „Amsterdam" bv. konden tijdelijk het koersavans niet behouden, hoewel belangrijke nieuwe af doeningen van de N.I.V.A.S. een steun voor de markt vormden. Men overwoog blijkbaar, dat de tegenwoordige suiker prijzen voor de Java-suiker. ondernemingen niet loonend zijn, terwijl de overige pro ducten, waarbij de H.V.A. betrokken is, ondanks het hier en daar ingetreden her stel nog altijd aanzienlijk lager noteeren dan de prijzen, waartoe de oogst van het vorige jaar verkocht is, en waartoe ook reeds een deel van den nieuwen oogst op latere levering van de hand is ge daan. Een verdere stijging van den rubber prijs heeft tot een nieuwe vloed van kooporders voor rubberwaarden geleid, al is hier met een lichten teruggang der rub- bernoteering de vraag voorbijgaand ge luwd. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat de winstcapaciteit der rub berondernemingen sterk lijdt onder de vermindering der productie en dat hun positie eerst dan weer gunstig zal wor den, wanneer een uitbreiding van het verbruik een vermindering der restrictie toelaat. Voor de rubbermarkt en daar mede voor de Ned. Indische rubberonder nemingen, hangt veel af van de verdere ontwikkeling van den toestand in de Ver. Staten. Deze heeft uiteraard ook veel invloed op den gang van zaken op de petroleum- markt en het stemt optimistisch, dat uit Amerika berichten komen over een hech scherp, maar hij verstond niets. Slechts verbeeldde hij zich de woorden „Gustavus Adolphus" te hooren. Hij liep langzaam in de richting van den man van Werben, maar toen hij vlak bij hem was en hem in het gezicht kon zien, bemerkte hij, dat hij zich deerlijk ver gist had. De man in het zwart was een vreemde, en die andere monnik met. zijn bleek dweepziek gelaat geleek in niets op Van Finkenborg. De beide mannen groetten hem met een: „Dominus vobiscum". Edzke bromde de beide Latijnsche woor den na. Ze keken hem verwonderd aan. Toen viel het oog van den heer in het zwart op het Christuskruis van den vaischen Fran ciscaner. „Broeder", vroeg hij, „hoe kamt gij, een Franciscaner, die bedelt aan de deuren der menschen, aan zoo'n heerlijk kruis?" Edzke merkte op, dat hij met een vreemd accent sprak. „Het -werd mij geschonken door Zijne Eminentie den bisschop van Bremen", ant woordde de vermomde luitenant. „Dan moet ge wel een zeer vroom man zijn, broeder". De lichte spot in zijn stem ontging Edzke niet. Hij boog, mompelde iets van „Dominé van Biskom". Hetgeen door de beide ande ren beantwoord werd met: „Et cum spiritu tuo", en daarna „Amen". Hij liep langs den edelman, die hem la chend aankeek en, neen, Edzke vergiste zich ditmaal niet, hij gaf hem 'n knipoogje. tere structuur der petroleumprijzen en een vermindering der voorraden. In verband daarmede kon reeds worden overgegaan tot gedeeltelijke opheffing van de beper king der petroleumproductie in Texas. In 't vervolg mag er weder gedurende de Zaterdagen gewerkt worden; in de maand Juli wordt echter de stopzetting der pro ductie op de Zondagen gehandhaafd. Aan deelen Koninklijke waren in de eerste dagen der week vast gestemd, maar zij konden zich niet onttrekken aan de al gemeene inzinking, die de beurs tegen het midden der week te zien gaf. Van industrieëele fondsen waren Phi lips' gevraagd op de simpele overweging, dat dit fonds nog niet zijn volle deel van de koersverbetering had meegekregen en dus nog wel aan de beurt zou komen. Op_ het teleurstellende dividend van 11 tegen 18% vorig jaar liep de no teering echter terug. Daarentegen waren Aku's hooger op gunstige dividend ge ruchten, die bevestigd werden door de mededeeling,, dat op de pref. aandeelen het geheele achterstallige dividend plus 3 ad interim over 1938, in totaal der halve 21 zal worden uitgekeerd en op de gewone aandeelen een dividend van 2% Hieronder volgt een overzicht van het koersverloop A'dam-Rubber 22414 —235 —227 23294 Hessa Rubber 140—153—147%—152 Serbadjadi 110124118126 H.V.A. 454% e.d.465455463 Koloniale Bank 14015094 Javasche Cult. 161166 Deli Batavia 226 cum. div.238 e.d.— 232—240 Ned. Scheepv. Unie 11894124% Kon. Petr. 350—359 cum. div.344%* e.d.—348 Philips' 260—271—261%—263% Unilever 155%—157—15514—156% Het verhaal van een ooggetuige. Korten tijd na het ongeval heeft ..een verslaggever van het A.N.P. een onder houd gehad met een ooggetuige van het vliegongeval gistermiddag te Schelling woude. Deze, een visscher uit Durgerdam, was net van de vischvangst thuisgekomen en stond op den dijk nabij het Buiten IJ. Kort achter elkaar stegen twee water vliegtuigen van het vliegkamp Schelling woude op. „Plotseling op een hoogte van ongeveer 60 a 70 meter aldus deze zegsman geraakte een van de twee vliegtuigen waarschijnlijk in een vrille en viel met den kop naar beneden in het IJsselmeer, juist achter het uiteinde van de riolee- ringsbuis van Amsterdam. Ik sprong onmiddellijk weer in de boot, zette den motor aan en spoedde mij naar de overzijde van het Buiten IJ om zoo mogelijk hulp te verleenen. Tegelijk met onze boot arriveerde een vlet van de ma rine, terwijl het tweede watervliegtuig, dat ongeveer tegelijk met het verongeluk te was opgestegen in de nabijheid gedaald was. Op een der drijvers van dit vliegtuig lag een der inzittenden van de L 10, het lesvliegtuig, waarmede het ongeval ge schiedde. Intusschen was ook een ambu lanceboot van de marine gearriveerd, die aan de buitenzijde van den dam, waarop de rioleeringsbuis ligt, ligplaats had ge nomen. De gewonde vlieger werd voor zichtig op een baar gelegd en gezamenlijk hebben wij hem over den dam naar de boot gedragen. Hier werd de eerste genees kundige hulp verleend. Van den tweeden inzittende was eerst niets te zien. Het toestel zat met den kop in den modder, terwijl de drijvers onder steboven op het water lagen. De machine was één ruïne, gedeeltelijk gebroken, ge deeltelijk ontwricht en gescheurd. Hij ging weer zitten, zat met zijn gezicht naar den edelman, nam hem nog eens nauwkeurig op, en wist zeker dat hij hem nooit eerder in zijn leven had ontmoet. De ander bemerkte, dat hij bekeken werd stond op, verwijderde zich heel voorzichtig in tegengestelde richting van de nis, waar de beide vreemdelingen zaten en liep naar Edzke, met een sierlijken ietwat zwaaien- den gang, alsof hij zoo juist binnenkwam. Deze begreep, dat hij later in den raads kelder was gekomen dan de beide anderen en dat hij vertrouwde, dat ze hem niet hadden gezien. Hij bleef vlak voor den Franciscaner staan. „Mon père" zei hij met zachte stem. „U schijnt belang in mij te stellen". „Monsieur", antwoordde deze. „Het scheen mij, dat uw linkeroog trachtte ken nis met mij te maken". „Inderdaad „U heeft gelijk. Als u het mij niet kwa lijk neemt, wenschte ik een paar opmerkin gen te maken in uw eigen belang". „Ik zal ze met genoegen hooren, indien ze tenminste niet beleedigend zijn". „Maar mon père". Ik heb", vervolgde hij fluisterend, „nog nooit een broeder uwer orde ontmoet, die de Latijnsche begroeting en het antwoord niet kende. De eerste is, zou ik willen zeggen, een der eerste ver- eischten van hun beroep. „Dominus vo biscum", en de hand ophouden. Ja, ik zou verder willen gaan en beweren, dat geen katholiek die woorden niet kent uit de kerk. Bovendien, uw gelaat is niet dat van Drie kwartier hebben wij gewerkt om den tweeden inzittende van het vliegtuig te bevrijden. Het slachtoffer zat geheel bekneld tusschen de brokstukken van het vliegtuig en toen hij eindelijk was bevrijd, waren de levensgeesten geweken. Waar schijnlijk is de man bij het neerstorten van het vliegtuig op slag dood geweest. Ook dit slachtoffer hebben wij op een baar over den dam gedragen en naar de ambulanceboot gebracht." De ambulanceboot is daarop naar de hangar vn het vliegkamp Schellingwoude gevaren, waar de slachtoffers werden bin nengedragen. De namen der slachtoffers. Bij het ongevl is de korporal J. K. C. V. vn Huiten, uit Nieuwediep, om het le ven gekomen. De andere inzittende, die gewond is, was de leerling-onderofficier-vlieger H. F. Hassels. De verongelukte machine, die van Schellingwoude was opgestegen om naar het vliegveld De Mok te gaan, was een marine-watervliegtuig, een lichte Fokker verkenner, van het type C VII. De korporaal-vliegtuigmaker J. K. C. V. van Huiten was in Tilburg geboren en ongehuwd. De leerling-onderofficier-vlieger H. F. Hasselo, blijkt een bekkenfractuur te hebben bekomen, alsmede een pols gebro ken te hebben. Faillissementen. Het faillissement van de Wed. M. C. S. Nooijens-Scherping, zonder beroep, te Mid delburg, ie geëindigd wegens het verbindend worden der eerste uitdeelingslijst, met eene uitkeering van 100 pet. aan preferente- en 20 pet. aan concurrente schuldeischers. Waterschappen. Bij k.b. zijn benoemd: met ingang 27 Juli tot dijkgraaf van den Molenpolder G. Daane, te Ierseke; met in gang van 1 Aug. tot gezworene van dien J. Chr. van der Burght, te Ierseke; tot lid van het dagelijksch bestuur van het water schap der Sluis-aan-de-Wielingen, E. B. Wijffels, te IJzendijke; tot gezworene van den Heer Janszpolder, J. C. Luijk, te Kam perland; tot gezworene van den Adriaanpolder, J. D. Verburg, te Kort- gene; tot gezworene van den Nieuw St. Jooslandpolder, Chr. P. Reijnoudt, te Nieuw en St. Joosland; tot gezworene van het waterschap Hoedekenskerke, P. Huige, te Hoedekenskerke; tot gezworene van den Nieuw-Olzendepolder, A. de Putter, te Ier seke; tot gezworene van het waterschap Groote- St. Anna- en Nieuwehoven, I. de Hullu Izn., te Nieuwvliet; tot gezworene van den Thoornpolder, C. van der Weele, te Wissekerke; tot gezworene van den Rei- gersbergschepolder, J. M. Krijger, te Ril- land-Bath; tot gezworene van de Maria- polder, E. van der Maas, te Wissekerke; tot gezworene van den Willempolder, S. Breuere, te Geersdijk; tot gezworene van het waterschap Oud-en-Nieuw-Noord-Be- veland, M. de Regt Mzn., te Kats, uiterlijk tot. het einde van het zittingsjaar, waarin hij zeventig jaar zal zijn geworden; tot ge zworene van den Stadspolder, J. Vogelaar, te Kortgene. Men meldt ons: Het Jubilégedicht ter gelegenheid van H.M.'s 40-jarige regeering van onzen stad genoot H. -den Engelsman is getoonzet door den heer Leo Mens voor 4 stemmig koor. H.M. de Koningin heeft te kennen gegeven dit lied gaarne te willen aanvaarden. Openbaar Orgelconcert. Dinsdag a.s. zl vn 2 tot 3 uur in de Groote Kerk weder een orgelbespeling plaats hebben door den hr Adr. Kouse maker. De hr Bob van Marken, cellist, zal daaraan zijn medewerking verleenen. We merken 'hierbij tevens op|,\ dat de* toegang vrij is en er na elk nummer ge- een Francisnaer, hoewel ik dadelijk toegeef dat men onder hen allerlei gezichten aan treft, maar ze hebben allen een anderen blik in de oogen. Ik zal hier niet verder over uitweiden. Ziedaar mijn beide punten. Een er van kan toeval zijn, twee zou mis schien kunnen dienen als bewijs, maar het derde verschaft zekerheid". „En dat is?" vroeg Edzke vol spanning. „De... ongebruikelijke en onverschillige wijze, waarop u dat kruis draagt, mon père". „En nu stel ik mij aan u voor. Wie u is behoef ik niet te weten." Hij reikt Edzke de hand. „Mijn naam is markies de Saint Rocque de Haute Colline uit Béarn". En hij maakte een diepe bui ging- De monnik stond op, wees den markies met de hand een zetel en antwoordde: „Monsieur le marquis", neem plaats. Het is mij aangenaam met u kennis te maken. Men is nooit te oud om iets te leeren. Mijn naam is broeder Ricardo en ik voel me zeer eenzaam. Mag ik een kruik bier voor u bestellen?" „Dat is het vierde punt,' mon père. Een Franciscaner biedt nooit iets aan. Maar mag ik een kruik Médoc laten komen op onze kennismaking?" Hij riep het aardige meisje, streek haar even over de wang en zei: „Hébé, breng ons een groote kruik van de oudste Bordeaux, die je in den kelder hebt, met twee dunne roemers". (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 5