Jhnctfittctule NIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHC COURANT ROOiE^STER BINNENLAND. ZEELAND. ÜDDELBURG. De Nieuwe Electro. GOES. VECHTPARTIJ MET DE POLITIE. WALCHEREN. ZUIDBEVELAND N0ORDBEVELAND MM—MM» WEERBERICHT. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. RECHTSZAKEN. Dagblad. Uitg. N.V. De Middelburgsche Crt. Bureaux: te MIDDELBURGSt. Pieterstr.28, Telefoon Redactie 269, Administratie 139; te GOES Turfkade Tel. 17. Postgiro 43255. Abonnementsprijs voor Middelburg en Goes f 2.30, elders f 2.5Q per kwartaal. Week abonnementen in Middelburg en Goes 18 ct. NUMMER 142. TWEE BLADEN. MAAND Air i 20 JUNI 1938. EERSTE BLAD. 181e JAARG. Advertentiën 30 ct per regel, ingezonden mededeelingen 60 ct p. r. Bij contract lager. Tarief op aanvraag. Familieberichten en dankbetuigingen minimum f 2.10. „Kleine Advertenties", max. 6 regels, 75 cent, bij vooruitbetaling. „Brieven, of adres bureau v. d. blad" 10 ct extra. Bewijsnummers 5 ct. de prinses woont liefdadig heidsvoetbalwedstrijd bij. Zaterdagmiddag is te Rotterdam een voetbalwedstrijd gespeeld ten bate van de Nederlandsche Roode Kruis bloedtransfusie diensten. Het tweede gedeelte van dezen wedstrijd is door Prinses Juliana bijge woond. Tijdens de pauze arriveerde de Prinses. Terwijl het Wilhelmus weerklonk, begaf Zij zich door een haag van Roode Kruis mannen en Sparta juniores naar de eere tribune. Na den wedstrijd heeft zij aan de spelers van beide elftallen een herinne ringsmedaille uitgereikt, terwijl de aan voerder van het winnende Feyenoord, van Heel, de medaille, geschonken door H.M. de Koningin, en de Sparta-aanvoerder de Kor- ver, de medaille van Prinses Juliana uit haar handen mocht ontvangen. Tenslotte heeft H.K.H. aan de heeren D. van Prooye en K. Lotsy het kruis van ver dienste uitgereikt voor het werk, dat zij voor den bloedtransfusiedienst hebben ver richt, waarvoor de heer Van Prooye na mens beiden dank zegde. incident op een landdag der c. H. unie. Schoolstrijd-affaire. Een merkwaardig incident heeft zich Za terdagnamiddag naar „de Courant" meldt, voorgedaan op den jaarlijkschen landdag voor Noord-Brabant en Limburg van de Chr. Hist. Unie, welke gehouden werd in hel Mastbosch bij Breda. Na, een rede van het Eerste-Kamerlid prof. jhr. mr. B, C. de Savornin Lohman over „Onze Taak", waarin deze spreker er o.m. op wees, dat ons volk in den school strijd heeft ondervonden, wat dwang op geestelijk terrein beteekent, meldde zich als laatste spreker voor de gedachtenwisseling aan een oudraadslid van de gemeente Wijk en Aalburg, gelegen in het land van Heus- den en Altena. Dit oudraadslid, de heer N. van der Ma de, een 75-jarige grijsaard, lijdende aan een ernstige keelziekte, gaf met een van ver ontwaardiging ingehouden stem, blijk van zijn bezwaren tegen de oprichting van een christelijke school in de plaats zijner in woning, welke school Dinsdag jl. was ge opend. „Gedurende drie geslachten", aldus dit christelijk-historische oudraadslid, die van zijn geboorte af in Wijk en Aalburg heeft gewoond, die eerst 35 jaar brieven gaarder is geweest en gedurende 25 jaar belangloos zuiver uit sociale overwegin gen de N.V. Mandenfabriek „De Vlijt" heeft bestuurd, weshalve hij op voor dracht van den commissaris der Koningin in Noord-Brabant werd onderscheiden met een voor een brievengaarder zeldzame on derscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau „hebben de hoofden van de openbare school als exempel van chris telijke verdraagzaamheid de jeugd van Wijk en Aalburg onderwezen in aiie chris telijke en maatschappelijke deugden. Na het diep betreurde overlijden van het derde hoofd der openbare school gedurende mijn 75-jarig leven, zijn door den nieuwen 24-jarigen predikant van de Ned. Herv. Ge meente, ds. Monter, in samenwerking met den anti-revolutionairen burgemeester, mr. Landweer, pogingen aangewend tot stich ting van een bijzondere christelijke school. Deze christelijke school is Dinsdag jl. geo pend met precies 50 leerlingen, terwijl de openbare school, welke tot dusverre hon derd leerlingen telde, met een gelijk aantal is teruggeloopen. „Ik", aldus spr„ heb daar tegen, niettegenstaande mijn ernstige keel ziekte, ten sterkste stelling genomen en heb mijn grieven Vrijdag in een particuliere audiëntie met minister Slotemaker de Bruine uitvoerig uiteengezet. De minister zegde weliswaar een onder zoek toe, maar dit neemt niet weg, dat de toestand te Wijk en Aalburg momenteel zoo is, dat het voorkomt, dat de jongens uit één en hetzelfde gezin naar de openbare school gaan en de meisjes naar de nieuw opgerichte christelijke school, zoodat de moeders staan te huilen bij de christelijke school en de vaders bij de openbare school. Voors komt het voor, dat grootouders de kleinkinderen, die op de openbare school zijn wèl willen ontvangen, en die welke noodgedwongen naar de christelijke school gaan, niet. ze^ aldus spr. die bij mijn pen- sioenneering van den vorigen predikant en van den vorigen burgemeester als aanden ken een gouden horloge met inscriptie ont- vmg,, kreeg thans van den predikant een sc rijven, waarin mij werd medegedeeld, aat wie niet vóór het christelijk onderwijs is, gerekend moet worden een bestrijder ®n ®en vijand der Ned. Hervormde ik cr0ri,f, ZlJ,n' zulks", aldus spr., terwijl zittcr .,q6 ?i bijkans een halve eeuw voor plaatse met omc!lristelÜke vereeniging ter aatse met 300 leden ben geweest". De Savornin°T b** °°k gaarne van Prof- standrnmt in kohman vernemen, hoe zijn standpunt m deze zaak was (Langdurig ap- Prof. De Savornin Lohman zeide over deze zaak geen oordeel te kunnen uitspre- ?en' aangezien c'eze voor hem geheel nieuw is. Hij wilde chter geenszins ontkennen dat dikwerf bij oprichting van christelijke scho- ];®n' vooral ten plattenlande, verkeerde me thoden werden gebruikt. De heer v. d. Made: Dan moet ik u ver zoeken in Wijk en Aalburg eens een on derzoek m te stellen. Prof De Savornin Lohman: Daartoe heb ik als Eerste Kamerlid het recht niet. Laat U nu de zaak maar verder aan den minis ter over, dan komt alles in orde. De heer v. d. Made: Wij zullen het hopen maar al mag ik ook van den dokter niet spreken, ik zal vechten tot recht geschied is al kost het mij mijn leven. (Luid applaus)' Hiermede werd het incident door ds. Roos uit Helvoirt, die als voorzitter optrad, gesloten. Het eerste lustrum van ds „Princevlag". Heden is het vijf jaar geleden dat de vereeniging '„De Princevlag" werd opge richt. Naar aanleiding daarvan ontving het hoofdbestuur van verschillende zijden bloe men en gelukwenschen. De viering yan het eerste lustrum zal waarschijnlijk dezen zo mer plaats vinden in een groote landelijke bijeenkomst. Bezoekers van de „Hagespraak" gefouilleerd. Het Tweede Kamerlid De Marchant et d'Ansembourg (n.s.b.) heeft aan den mi nister van justitie de volgende vragen ge steld: 1. Is het den minister bekend: a. dat op 6 Juni omstreeks 7 uur meer dere autobussen met bezoekers van de „Hagespraak" op den rijksweg Heerlen- Sittard door rechercheurs van den vreem delingendienst zijn aangehouden, waarna de inzittenden op den openbaren weg zijn gefouilleerd; b. dat de fotograaf van den vreemdelin gendienst opnamen van deze bezoekers van de „Hagespraak" heeft gemaakt; e. dat de politie in Limburg op soortge lijke wijze ook reeds de laatste jaren) tel kens tegen bezoekers van N.S.B.-vergacle- ringen optreedt, waaruit de conclusie zou zijn te trekken, dat men eenerzijds het bezoek dezer vergaderingen tracht te bemoeilijken en anderzijds wil constatee- ren wie aan deze vergaderingen deel neemt 2. Is de minster bereid: a. mede te deelen op wiens bevel de bovengenoemde maatregelen op 6 Juni zijn genomen; b. ervoor te zorgen, dat de persoon of de personen, die het fouilleeren op den openbaren weg en het fotografeeren heb ben bevolen, zullen worden gestraft; c. maatregelen te treffen dat de Ne- derlandsche bezoekers van een Nederland- sche vergadering in de toekomst niet on- noodig worden gehinderd? De Nederlandsche Rijwielnjjverheid in 1937. Nopens de voortbrenging en het verbruik in 1937 van de rijwielnijverheid zijn in de 5e aflevering van het maandschrift van het centraal bureau voor de statis tiek gegevens gepubliceerd. Hieruit blijkt o.m. dat de productie van rijwielen in 1937 10.500 stuks grooter was dan in 1936. Ook van een tweetal andere producten der rijwielnijverheid nl. twee- fietsen (tandems) en motorrijwielen was in 1937 de productie grooter. Hiertegen over staat echter een belangrijke kleinere productie van transport-driewielers (zg. carriers), waarvan er 1.400 minder wer den vervaardigd dan in 1936 en van rij wielen met hulpmotor waarvan er in 1937 nog slechts 110 stuks nl. 5 pet. der productie in 1935 werden gemaakt. DE „KARIMATA" WEER AAN HET WERK. Sedert den nacht van Vrijdag op Zater dag heeft de reusachtige tinbaggermolen „Karimata" zijn werkzaamheden boven het „Lutine"-wrak hervat, nadat deze ruim drie dagen onderbroken waren tengevolge van den storm van de vorige week. Rustig en zeker gaan de menschen aan boord hun gang. Onafgebroken draaien de machines en brengen de met zand en schel pen gevulde bakken die Zaterdag voor de eerste maal ook klei bevatten om hoog. Dreunend, knarsend en piepend rolt de emmerladder over raderen en assen naar boven, tot zij, bij de stortplaats gekomen, kantelen en hun inhoud prijsgeven, terwijl machtige waterstralen als van een water kanon er voor zorgen, dat het opgebagger de zand snel langs den draaienden zeeftrom- mel vloeit, om bruisend als een waterval in twee breede goten terecht te komen, van waar het door de stort gaat, die ver achter de „Karimata" uitsteekt, weer in zee te recht komt. Elk voorwerp echter, hoe klein ook, dat opgebaggerd wordt, wordt voor den zeeftrommel opgevangen en tegenge houden. Het zijn tot nog toe een overweldi gende hoeveelheid schelpen, met af en toe stukken ijzer, hetzij van de „Lutine" zelf, hetzij van den „toren van Beckers" afkom stig. Het ligt in de bedoeling, rondom de plaats waar een roode boei de liging van het „Lu- tine"-goud zou aangeven, den zeebodem uit te baggeren over een breedte van 100 me ter en een lengte van 100 meter, aan de trossen, waarmede de „Karimata" veran kerd is, schuift de molen zich zelf over de geheele breedte van 100 meter voort. Zooals de ploeg over een akker gaat en voor naast voor snijdt, zoo graaft de „Karimata" de eene geul naast de andere, telkens dieper komend, zoodat het geheele terrein, waar zich resten of wrakstukken van de „Lu tine" kunnen bevinden, systematisch wordt afgezocht. Wrakstukken, stukken ijzer, gra niet- en zelfs betonblokken, worden door de bakken onder water aan stukken gehakt en door den emmerladder naar boven ge bracht. Op het oogenblik is men over de volle breedte van 100 meter reeds 25 meter ge vorderd, terwijl men Zondag reeds ruim 16 meter diep zat. Het zal misschien nog twee of drie weken duren voor men tot het midden is genaderd van de kuil, die men onder het wateroppervlak graaft. DOODENDAGBOEK VAN HET VERKEER Rosmalen: 1 doode. Gistermorgen is te Rosmalen op den rijksweg 's-HertogenboschNijmegen, de heer C. K. Brekelmans, die ter kerke was geweest en per rijwiel huiswaarts keerde, bjj zijn woning, toen hp den rijksweg wilde oversteken, door een personenauto gegre pen. De man werd tegen een boom ge smakt en is spoedig daarop overleden. Het slachtoffer dat ongeveer 55 jaar oud was, was gehuwd en vader van een kind. De mensch is er niet om het leven te genieten, doch om te werken, te dienen, te helpen, een zegen te zijn. HEEFT DE BOERENBOTER AFGEDAAN? De heer Van Asperen Vervenne, rijks- pluimveeconsulent schrijft in het Z. Lb. blad: Een paar weken geleden is op advies van den heer Zwagerman een monster boerenbotér, 140 kg ongeveer, naar een groot boterhandelaar gezonden. Dat mon ster bestond uit pakken van 2 kg en was afkomstig van verschillende boeren; ge tracht was om zooveel mogelijk de ver schillende kwaliteiten, zooals die op Zui.rl- Beveland voorkomen, te vertegenwoordi gen. Deze inzendingen zijn vóór de ver zending door een vakkundige gekeurd en in 1ste, de en 3e kwaliteit gewaardeerd. Vóór de verzending bleek het echter al noodig sommige monsters om te werken, daarbij kwam 4 kg water vrij. Verder was er zeer veel verschil in kleur. De ont vanger van het monster berichtte al spoedig na ontvangst, dat de boter zoo niet te verkoopen was, hij had ze op nieuw bewerkt en vermengd (daarbij was er weer 4 kg water uitgekomen) en hij had die boter aan verschillende verbrui kers op proef gezonden. Na eenigen tijd kwam bericht, dat hij de meeste monsters teruggekregen had, omdat die boter niet verkoopbaar was. Ook op Zuid-Beveland zelf is de boe- renboter door de handelaren slechts met veel moeite te plaatsen. Na al hetgeen ik thans over die boe- renboter heb gehoord, schijnt het mij toe, dat dit product zijn tijd heeft gehad, zij blijkt in het algemeen minder van kwa liteit te zijn dan fabrieksboter, de afzet levert veel bezwaren op, in veel gevallen blijkt, dat dit alleen mogelijk is, als ook de eieren aan den boterafnemers worden geleverd tegen een te lagen prijs. Het zal dus niemand verwonderen, dat het mij voorkomt, dat ik de boerinnen moet aan raden geen boter meer te maken, maar dat zij meer zorg aan hun kippen moeten gaan besteden. Bij het Vrijwillige Landstormkorps Motordienst, afdeeling Zeeland, zijn aange steld als sergeant de korporaals van dat korps P. Bikker, M. A. Barentsen en L. L. Vermaire. Bij Kon. besluit zijn benoemd; a. tot dijk graaf van het waterschap Oud- en Nieuw- Noord-Beveland J. M. Bom, te K o 1 ij n s plaat, b. met ingang van 16 Juli 1938, tot dijk graaf van den Oudepolder van St. Philips- land, A. A. van Nieuwenhuijzen te St. Philipsland, uiterlijk tot het einde van het zittingsjaar waarin hij zeventig jaar zal zijn geworden. De Electro-bioscoop op de Markt is, tijdelijk), gesloten wegens verbouwing. Ware dat slechts een gewone inwendige restauratie: een ander behangetje en een ander verfje, en zoo, dan zou men tot de heropening hebben kunnen wachten om er dan enkelé regels aandacht aan te wijden. Maar zoo is het niet: de verbou wing beteekent een geheele vernieuwing, van buiten, van binnen, van .onderen en van boven: architectonisch, wat meubi leering en wat technische inrichting be treft. Om te beginnen, zoo vertelde ons de directeur, de hr Wöhler, wordt de voor gevel heelemaal veranderd. Weliswaar blijft de bestuurs-kamer of kleine boven zaal van de sociëteit „De Vergenoeging" in stand voor de soos namelijk maar toch wordt de Marktzijde daarvan voorzien van andere ramen. D.w.z.: er komt een hoog-opgaand raam-complex van de ves tibule de rbioscoop af tot boven toe en hierin is die besturskamer opgenomen. De projectiecabine wordt naar voren gebracht; zij komt met de rugzijde aan de Markt uit en als aardige bijzonderheid kan verteld worden, dat deze achterzijde van glas wordt, zoodat men het werk in de betegelde cabine van de Marktzijde af kan zien. Op den beganen grond is aan de Markt - kant eerst een open betegelde vestibule ontworpen, die met een ijzeren hek wordt afgesloten. Links daarvan komt de kassa, rechts een dienstruimte. Door twee gla zen deuren ko mtmen dan in de hal, met links de kleederbewaarplaats en rechts een „zitje". Die hal wordt helder verlicht; de zijkanten zwak. Want terzijde van de ingangsdeuren naar de eigenlijke bios coopruimte, welke de achterkant van de hal vormen, worden twee te verlichten aquariums ingebouwd. Door de deuren in de bioscoop gekomen zijn er rechts en links de trappen naar het balcon. Want de twee hoogste (en duurste) rangen worden nu naar boven gebracht. Daar komen nu 62, naar ons verzekerd werd: zéér ruime en zeer ge makkelijke zitplaatsen. Beneden in de zaal komen de zetels in het midden, met ter weerszijden een gang pad. Dit loopt gemakkelijker en is veili ger. Er komen beneden 180 zitplaatsen; thans zijn het er 206, maar met de 62 van het balcon mêe worden het er nu totaal toch nog 242, of 36 meer. Ook in de zaal worden de zitplaatsen nog iets ruimer dan thans. Wat hetu iterlijk betreft: de gevel aan de Markt wordt in roode baksteen ge zet het glas is gedeeltelijk glas inlood. De onderpui wordt in donkere steen uit gevoerd. Van binnen wordt, vanwege de traditie waaraan het Electropubliek gehecht is, de boogvorm voor het plafond gehand haafd. De wanden worden met Lisulwood bekleed (voor het goede geluid) en de lambrizeering in Oceana gegolfd triplex uitgevoerd, alles in mahonie. Op het balcon wordt, vanwege de warm te, een ventilatie-afzuiginrichting aange bracht. De geheele binnenarchitectuur zal met aandacht en warmte behandeld worden, terwijl ook aan de technische perfectio neering van projectie en geluid de uiter ste zorg besteed zal worden. Architect van deze verbouwing is de heer Van Wijckhuise. Mislukt examen. De candidaat-motorrijder J. S. uit Ierseke zou Zaterdag examen als motorrijder afleg gen, en reed daartoe met zijn examinator, den heer P. C. S. uit Kortgene, achter op de duo. Toen J. S. echter den hoek Wil- helminastraat-Voorstad met een sierlijken draai wilde nemen, nam hij zijn bocht te groot en reed met examinator en al de sloot in. Het liep gelukkig met een geha- venden motor, wat vuile kleeding en eenige kneuzingen af. Niettemin verklaarde J. S„ dat men hèm nooit meer op een motor zien zou, en men er de Schelde maar mee moest dempen. - Tegen J. C. de W. alhier werd gisteren proces-verbaal opgemaakt wegens openbare dronkenschap. Zaterdagavond te ruim 11 uur is voor een café op de Groote Markt tusschen de drie gebroeders B. en de politie een vechtpartij ontstaan, welke een nog al ernstige om vang aannam. De oorzaak van de vechtpartij was S. B„ die in zeer opgewonden toestand verkeerde en door de politie niet tot rustig heengaan bewogen kon worden. Toen de politie ten slotte genoodzaakt was handelend fëgen S. B. op te treden verzette eerst zijn broer J. zich er tegen terwijl daarna ook zijn broer W. er zich mede bemoeide. Het werd een veldslag tusschen de poli tie, met gummitsokken en de gebroeders B. Een hunner bediende zich daarbij van een leege bierflesch. Het publiek bemoeide zich er mede en nam tegen de politie een on willige houding aan. Zoo voldeden enkele personen niet aan het bevel om op het po litiebureau assistentie te gaan halen. Ten slotte gelukte het de politie eerst J. B. op het bureau te krijgen en hem daarin bewa ring te stellen. Later kreeg men ook S. B. binnen. Laatst genoemde, werd gisteren naar „Vrederust" overgebracht, waar hij reeds eerder eenige malen verpleegd werd. J. B. was hedenmor gen nog onder arrest. De politic agent M. Francken die eenige rake klappen op het hoofd bekwam liep waarschijnlijk een lich te hersenschudding op. Hij zal eenigen tijd rust moeten nemen. Verschillende proces sen-verbaal zullen opgemaakt worden. VERE. Woensdag a.s. vergadert de Raad. Aan de orde komt o.m. de kwestie: aan sluiting waterleidingnet. WESTKAPELLE. De speldjes-verkoop ten bate van de reclasseering heeft in deze gemeente opgebracht ruim 8. KLOETINGE. Toen mej. J. Nijsse gister middag omstreeks half twaalf van Kloetin- ge naar Goes fietste, kwam zij op den hoek van de SchoolstraatLewestraat in botsing met een touringcar uit Brugge, welke uit de richting Goes kwam. Door deze botsing kwam zij midden voor de auto tusschen de wielen te liggen en deze is geheel over haar heengegaan. Door zich plat tegen de straat te drukken, kwam zij weliswaar zeer ge schramd en met vernielde kleeren onder de auto vandaan, maar zonder ernstig let sel. Haar fiets was geheel in elkaar' gere den. Na van den schrik bekomen te zijn, maakte de patiente het hedenmorgen vrij goed. KAMPERLAND. Zaterdagavond werd al hier door het plaatselijk muziekkorps „Ons Genoegen" een concert gegeven op de mu ziektent. Het mooie zomerweer lokte veel belangstelling. DE COLORADOKEVER. KORTGENE. Zaterdagmorgen is een Coloradokever op het land van den land bouwer De Vos alhier gevangen. Een nieuw type landbouwschuur. KORTGENE. Op de hofstede van den heer Jac. van Maldegem aan den Prinsen- dijk alhier wordt momenteel een nieuwe schuur gebouwd. De constructie hiervan en de inrichting, wijken geheel af van het gewone type. Er bestaan in Zeeland dan ook maar 2 of 3 dergelijke modellen. Het bijzondere van de schur is, dat de zolders uit holle poreuse betonbalken be staan, zoodat er geen condensatie kan plaats hebben. Verder komen er in de nieuwe schuur houten gebinten zonder tusschen verbin ding. Deze tusschen verbindingen vormen in gewone schuwen ongemak bij het op stapelen van graan in de tassen. In de nieuwe schuur is alles evenwel ruimte. De ramen zullen uit zg. schokbeton be staan. De lengte van de nieuw te bouwen schuur bedraagt 32 m; de breedte 18% m en de hoogte 12% m. Over bijna de ge heele oppervlakte zullen betonvloeren ge maakt worden. KORTGENE. Het muziekgezelschap „Eendracht Maakt Macht" gaf Zaterdag avond een concert in de tent op de Voor straat o.l. van den heer Adr. B. Holster. De haartjes kent hij aan de kleur, Maar pijpen kent hij aan hun geur. Hij onderscheidt ze, zeer te pas, In eerste, tweede, derde klas. Eh allereerste-klas tabak Die heeft een Roode Ster op 't pakt NIEMEUER'S 6, 10, 13 ct. per half ons. (Ingez. Med.) Verwachting tot morgenavond: DE BILT: Matige, tijdelijk zwakke W. tot Z. wind, licht tot half bewolkt, droog, vrij warm weer. UKKEL: matige tot zwakke wind uit W. richtingen, schoon tot bewolkt, matige temperatuur. Di. 21 Juni: Zon op: 4 h 39; onder: 21 h 24. Licht op: 21 h 54. Maan op: 24 h 58; onder; 1 h 41. L.K.: 21 Juni. Hoog- en Laagwater te Vlissingen: Juni. Hoogwater. Laagwater. Maandag 20 6.55 19.08 12.59 Dinsdag 21 7.47 20.03 1.46 13.55 Woensdag 22 8.47 21.07 2.44 15.00 Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij.) Hoog- en Laagwater te Wemeldinge: Juni. Hoogwater. Laagwater. Maandag 20 8.34 20.49 1.57 14.09 Dinsdag 21 9.19 21.39 2.41 15.04 Woensdag 22 10.17 22.40 3.39 16.08 Het „Kortgeensch' Kinder- en Meisjes koor," lieten zich eveneens hoore<n. Er was, mede dank zij het prachtige zomer weer, veel volk op straat. „E.M.M." kon bij dit concert laten zien, dat het in le denaantal toeneemt;. Alle leden konden, nl. niet in de tent, hetgeen op Kortgene sinds jaren niet is voorgekomen. Er ston den nu een paar muzikanten op een vrachtauto, welke men naast de tent had gezet. BRESKENS. De muziekvereeniging „Uit het Volk—Voor het Volk" gaf Zondagavond een geslaagd concert onder leiding van den directeur den heer C. Schijve. verduistering van gemeente-gelden. Hij ging trouwen, terwijl hij wist elk oogenblik gearresteerd te kun nen worden. Vanochtend had zich voor de rechtbank te Maastricht te verantwoorden de on geveer 30-jarige oud-gemeente-ontvanger van Gulpen, verdacht van verduistering van gemeente-gelden, ten bedrage van ongeveer 8S00. De verdachte had sedert 7 Mei 1936 een vaste aanstelling gehad. Hij verdiende 1000 per jaar en genoot ook nog in komsten van enkele andere functies. Het geld,(' dat' hij zich wederrechtelijk toe eigende, werd grootendeels besteed aan plezierreisjes en uitgaan met vrienden. Het waren voornamelijk belastinggelden, welke de man zich had toegeëigend. De verduistering kwam aan het licht, toen verdachte in het begin van dit jaar ver plicht werd tot het uitschrijven van aan maningen aan inwoners der gemeente, die hun belasting reeds lang betaald hadden. Als de kas gecontroleerd werd, dekte hfj het tekort uit andere fondsen. Verd. bekende de ten laste gelegde fei ten. Hij zeide, zich niet te kunnen voor stellen, waar al dat geld gebleven was. In het begin van dit jaar was hij er mee opgehouden gelden te verduisteren. Kor ten tijd later ging hij trouwen. Eenigen tijd daarna volgde zijn aanhouding. Het O.M. vond den verdachte een bui tengewoon naïef iemand, hetgeen hij aan toonde door te wijzen op een schatting, die verdachte zelf van zijn uitgaven ge maakt heeft en waarop o.a. een post van 500 voor taxi's voorkomt. Deze naïve teit noemde spr. de eenige verzachtende omstandigheid. Overigens vond spr. het feit heel ernstig. Dat verd. ging trouwen, terwijl hij wist, dat hfj ieder oogenblik gearresteerd kon worden, verzwaart dien ernst nog. Spr. eischte een gevangenisstraf voor den tijd van twee jaar.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 1