Voor Centrale Verwarming evr. v. d. Bent Adverteert In dit Blad RADIO BODE J. C. BURRINK M Wij houden „Vader Tijd" nog even voor U vast! Ik wensch U het beste! Ik wensch U Droste INGEZONDEN STUKKEN. BEVOLKING. Pastilles £1 Bonbons Cacao HELDERZIENDE, Rotterdam Telef. 34632. Heemraadsringel W.Z. 153. Ons „Kalender-aanbod" blijft nog 10 dagen gelden: indien U zich vóór 11 Januari 1938 abonneert op de Radio Bode, (slechts F. 3.per halfjaar, waarvoor U elke week Neerlands mooiste en uitvoerigste Programma-blad thuis krijgt) dan ontvangt U gratis de wondermooie AVRO-kalender (alléén, wanneer U in 1937 niet op ons blad geabonneerd waart). Stort Uw abonnementsgeld ad. F. 3.- onder vermel ding „Radio Bode" op Giro 128.000 AVRO, Amsterdam, of bij Hoofd- of bijkantoren! Na ontvangst van dit bedrag volgt toezending Radio Bode en kalender. Aparte schriftelijke aanmelding is dus niet nodig. 's HEER ABTSKERKE. A6EMDA ALTIJD WELKOM! De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal Woensdag 5 Januari 1938, te één uur, op „Westhove" te Oost- kapelle, in het openbaar verkoo- pen: Een partij geslagen zwaar kap hout, 9 olmen stammen, 1 eik, 2 esschen van 48 M., 4555 cM. doorsnee, voorts dikhout, spaan ders en staken. Te beginnen bij „Zonneveld". De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal Vrijdag 7 Januari 1938, te hall twee uur, op „Overduin" te Oostkapelle, in het openbaar rer- koopen: Een partij geslagen zwaar es schen-, elzen- en wilgen kaphout, dikhout en takhout. Te beginnen aan de oprijlaan bij de hofstede van De Visser. Brachcokes,verschillende afmetin gen en Industrie IV Anthraciet steeds in voorraad. Aanbevelend, TELEFOON 152 MIDDELBURG werkt door eigen kracht. Helpt U door deze moeilijke tijden heen, ook op zakengebied. Velen hebben hun geluk en wéderopbouw aan haar te danken. Werkt voor alle standen. Succes verzekerd. Is da gelijks te spreken, ook per brief en foto. CONSULT 2.50. Er zijn adspirant-abonné's geweest, die met 't maken van Sint Nicolaas-surprises en het opsieren van de kerstboom zó druk bezig zijn geweest, dat zij géén tijd hebben gehad, om eens even alleen aan zichzelf te denken. Voor hen houden wij Vader Tijd nog even vast voor hen laten wij 1937 nog enkele dagen langer duren! Een juweel, deze kalender, dat U zich niet moogt laten ontgaan. Ditmaal met kost bare reproducties van fraaie kunstwerken in 12 verschil lende technieken. De Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg is voorne mens om op Vrijdag 7 Januari 1938, des namiddags te 2 uur, in het Café van den Heer D. Klap te N. en St. Joosland, in het openbaar te verkoopen: Het HUIS met PAKHUIS en Erf te N. en St. Joosland, gemerkt A 82/3, aan den Molendijk, groot 139 centiaren. Aanvaarding 1 Maart 1938. Bezichtiging daags vóór verkoop dag van 1012 en van 24 uur en op verkoopdag van 1012 uur. Verdere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van den Notaris, Lan ge Noordstraat 63. Neêrlands nationaal Radioblad GEEN ORANJEFEEST TE KATS. In de meeste plaatsen zijn de Oranje verenigingen den laatsten tijd bezig met het treffen van voorbereidingen, om de aanstaande blijde geboorte van een Prins of een Prinses, feestelijk te vieren. In Kats echter hoort men niets van voorbereidingen voor feestelijkheden. Wel gaan er stemmen op voor een schoolfeest, maar zou een algemeen feest, waaraan de geheele bevolking kan deelnemen, nietmeer gewenscht zijn? Ieder is toch in de groote vreugde betrokken. Wanneer in andere plaatsen wel feest gevierd kan worden, waarom kan dit dan niet te Kats? Zou het niet wenschélijk zijn, dat de Oranjevereenig'ng eens een algemeene vergadering vast stelde, waarin ook de burgers hun mee ning kunnen uiten? Laar men zijn aan dacht ook eens aan deze zaak schenken. Hoogachtend, J. Versprille, MIDDELBURG. Over December 1937. Ingekomen: W, J. J. G. Hertogs, adj. Insp.verz., Roosendaal, Rotterdam- sche kaai 9; M. Heeren, -zonder Goes, L, Burg 19; G. A. Grol, zonder, Emmen, L, Deift 36; A. C. Kruithof, winkeljuf- rouw, O. en W, Souburg, Kousteensche dijk 2; G. Janisse, zonder Vlissingen, Rozenstr. 26; P. J. Martijn, zonder, Veere, Veersche weg 207b; A, Wouters, tuinman, O. en W. Souburg, Oude Vliss. weg 69; J. de Bree, huisknecht, Blari- cura, Veersche Sing'el 148; H. F, Arnol- dus, zonder Koudekerke, Brakstraat 31; R, Hoegen, secretaris der Cult. Mij., Zoutelande, Seissingel 6a; J. F. Drost, adj. commies rijkstelegraaf, Leeuwar- deradeel, Noordweg 82; E. de Jongh, db-, 's Gravenhage, Seisdam 22; J. Kerk- hove, db., Oost en West Souburg, L. Delft 70; J. M. Moeskops, db., 's Graven hage, L. Burg 18; KI. Schroevers, mari nier le kb, O. en W. Souburg, Juliana- straat 28, Wed. C. Wolfers, geb. Osse- waarde A. P., Kloetinge, Spanjaardstr. 37; W. G. van der Werf, zeevisscher, Vlaardingen, Singelstr. 49; W. A. Ver beek, reiziger, St. Laurens, Bagijnhof 30; M. G. Berger, chauffeur, Naarden, Zus- lerstr. 34; F. Meliefste, db., Seroosker- ke (W.j, Seissingel 6a; J. Paardekoo- per. zonder, Borssele, Heerengracht 48; ■J, W. van Nienes, opzichter R.W.S., Goes, Veersche singel 264; J. H. M. Wolfs, reiziger-winkelier, Breda, Korte Delft 25, C. J. Snoep, chauffeur, Yerseke, Seisweg 53; J. Huibregtse, werkman, Vlissingen, Vischmarkt 11; P. Maljaars, landbouwer, Serooskerke (W.j, West Oude Havendijk 6; S. Posthuma, huis houdster, Dantumadeel, Heerengrach: 104; D, M. van den Berg, huishoudster, Vlissingen, Molenwater 35; A. W. Evers zonder, Amsterdam, Londensche kaai 35; H. A. Janssens, db., Vlissingen, Var- kensmarkt 15; Fr. Boone, landarbeider, St. Laurens, Seisweg 147; C. M. Spier - lings, of.. L, d. H., Eindhoven, Graven straat 88; E. J. M. Bedet, geb. van Kalmthout, zonder, Goes, Nadorstweg 22; Joos van den Broeke, straatrnaker, St. Laurens, Nadorstweg 3; L. Coppoolse db., Utrecht, Oud Arnemuidsch voetpad 45; C'. Kuzee, geb. Herrebout, zonder, Koudekerke, N. Poortstr. 9; P. Geleijnse controleur L.C.W., Hulst, K. Noordstr. 30; J. Mulder, Rotterdam, Penninghoek- singel 61. Vertrokken: F. C, R.adespiel, kellner, van Rozen dwarsstraat 8 naar Vlissingen, Badhuis straat 65; Ch. Francois, zonder, Veer sche Singel 148, Oost- en West Sou burg, Tuinstraat 10; K. Dingemanse, grondwerker, Domburgsch Schuitvlot 13, Oostkapelle, Domburgsche weg B 161; Pa. J. Francois, verpleegster, Heerengr.acht 62, Oegstgeest, Ende- geestlaan; M. van Sorge geb. Flipse, Oude Kerkstraat 15, St. Laurens A 48; L. Dingemanse, zonder, Oud Arne- mu dsch voetpad 81, Den Haag, DSnza- straat 43; Ja. M. de Valk, zonder, Bree- straat 75, Koudekerke, Koudekerksche weg B 464; C. W. Verloop, vertegen woordiger Texaco, L. Delft 24, St. Lau ren, Noordw. B 90b; E, F. Groosman, bouwkundige, Korte Delft 26, Utrecht, Voorstraat 1 IbisJ, W. van Amers foort, commies N.S., Lange Noordstr. 49, Rotterdam, Polderstraat 51b; Fr. N. M. Boel, winkelbediende, Korendijk 32, Utrecht, Jode van Lodesteinstr. 41; Wa. P. Snoep, zonder, Verwerijstraat 21, Hilversum, Kam Omestyeg 145; A. T. Slootm.ans geb. Verdoorn, zonder, Korendijk 44, Rotterdam, v. IJzerstr. 26i; M. van de Ven, muzikant, woon wagen, St. Niklaas, Waes Molendreef 15; P. J. Geljon, koopman, woonwa gen, St. Niklaas, Waes Molendreef 15: A. Witkamp, zonder, Noordweg 70. Utrecht, Sweder, van Zuijlenweg 98; .1. van Maaren, machinist bankwerker, Julianastraat 28, Vlissingen, Kanaal straat 62; Ma. de Visser, zonder, Span jaardstraat 10, Bergen op Zoom, Wouw- scheweg 136; L, L. Ton, leerling ver pleegster, Noordsingel 2, Haarlem, Ha- zepaterslaan 24; Ma. Bresie, koopman, woonwagen 444, St. Niklaas, W,aes Mo lendreef 15; M. L. Dhert, dienstbode, Noordsingel 74; Ginneken, Chasséstr. 35; E. Schoe, dienstbode, Lange Gee- re 43, Oostkapelle B 169; L. van Have- ren, arb. telegr, N.S.S., Schroeweg 2, Koudekerke, Ter Hoogepad D 50; C. J. de Vos, huishoudster, Middelburgsch wegje 4, Amsterdam, Jacob Obrecht- straat 69; A, Roman, granietwerker, Gravenstraat 59, Koudekerke, Lageweg 243; P. W. Louwerse, .teekenaar, Lon densche kaai 17, Oost- en West Sou burg, Bermweg 1; jhr. M. Boreel, em ployé K. L. M., Loskade 45, Amster dam, Prinsengracht 810II; A. van Rossen geb. Mel'efste, zonder, KI, Werfstraat 5, Rotterdam; K. Schooner- loostraat 25b; M. Cornelisse, zonder, Kinderdijk 74, Rotterdam, G. J, Mulder- str. 48; T. de Vos, kapster, Spanjaard- straat 58, Overschie, Julianastraat 15; L. Coppoolse, zonder, Oud Arnemuidsch voetpad 45, Nieuwkoop, Noordensche Dorpstraat B 163; J. J. de Smidt, ass, iikwezen, Varkensmarkt 5, Rotterdam, Walenburgerw. 26b; J. M. Kareis, dstb., Langedelft 24, Oostburg, Violetstraat 31; G. M. van der Weel, electricien, Molenberg 67, Den Helder, Violenstr. 83; P. C. Otte, machinist ter koopvaar dij, Koepoortstraat 10, Curasao; M. Boogaard, werkman, Segeerstraat 5; St. Laurens, Van Cittersstraat; J. A. de Vin, metaaldraaier, Lange Noordstraat 52, Vlissingen, N euwstra.at 27b; F. Stratmann, coiffeur, Lange Delft 87 Bottrop Did., Aegdistraat 186; W. Ka land, zonder, Seisdam 22, Westkapelle, Zuidsingel A 99; B. P. Westenberg, kleermaker, St. Pieterstraat 29, Vl's- singen, Wolstraat 9; Cl. Drognla geb, Dingemanse, zonder, Oude Kerkstraat 17, Dresden, Altstadt 11, Jagdweg 13; Th. Jellema. winkelbediende, Eigen- haardstraat 11, Soerabaj.a N.I. Tegal- sauè; G. M. Verhage, tech. employé B.P.M., Lange Delft 85, Padjoe N.I.; J. M. C. den Boer, zonder, Lange Burg 4, Vlissingen, Boulevard de Ruijter 66; wed. A. H. Munnik geb. Van Riet, Veer sche S'ngel 130, Den Haag, Laan Copes van Cattenburg ,26f; G. J. Vijver, rijks werkman, Segeerssingel 88, Koudeker ke (Z), Nieuwe Vlissingsche weg E Ï7>5; Th. A. SchiDpers, kapoer, Lange Noord straat 30, De Bilt, Bilthoven, Juliana straat 26; wed. C. Goverse geb. Huijs- soon, zonder, Noordsingel 86, Sluis, marechaussee kazerne; T. Tange, dstb,. Lange Burg 22, Oost- en West Sou burg, Vl'ssingsche straat 118; H. Voor- hans, teekenaar PZEM, Leliestraat 46, Westdorpe, Sluiskil Kanaalweg 86c; J. W, Poortvliet, Vlissingsch Bolwerk 6, Vlissingen, Glacisstraat 76. RADIO-PROGRAMMA, DINSDAG 4 JANUARI. HILVERSUM I 1875 m en 415,5 m. AVRO-Uitzending. 6.307.00 RVU. 8.00 Gram. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gram. 10.30 Omroeporkest. 11.00 Huishou delijke wenken. 11.30 Omroeporkest. 12.30 Gram. 1.30 Kovacs Lajos' orkest en soliste. 2.00 Omroeporkest en solist. 2.45 Knipcur sus. 3.45 Piano. 4.30 Kinderkoorzang. 5.00 Kinderhalfuur. 5.30 Omroeporkest. 6.30 25- jarig jubileum van de Amsterdamsche Volks universiteit. 7.00 Voor de kinderen. 7.05 AVRO-Dansorkest. 7.30 Engelsche les. 8.00 Berichten ANP. 8.15 Gram. 8.30 Bonte Dins- dagavondtrein. 10.15 Renova-kwintet. 11.00 Berichten ANP. Hierna: AVRO-Dansorkest. U.4012.00 Gram. HILVERSUM II 301,5 m. KRO-Uitzending. 8.009.15 en 10.00 Gram. 11.30 Gods dienstig halfuur. 12.00 Berichten. 12.15 KRO-Orkest. 1.00 Gram. 1.20 KRO-Melodis- ten m.m.v. solist. 2.00 Vrouwenuur. 3.00 Modecursus. 4.00 KRO-Melodisten m.m.v. solist. 4.45 Gram. 5.00 KRO-Kamer-orkest. 5.45 Felicitatiebezoek. 6.00 KRO-Orkest. 6.35 Gram. 6.40 Esperanto. 7.00 Berichten. 7.15 Lezing. 7.35 Sporthalfuur. 8.00 Berich ten ANP. 8.15 Stedelijk orkest van Maas tricht, m.m.v. solisten. (Van 9.009.15 Gram.) 10.00 Gram. 10.30 Berichten ANP. 10.40 KRO-Boys, m.m.v. solist. (Van 11.00 11.10 Gram.) 11.3012.00 Gram. DROITWICH, 1500 m. 12.Q0 New Aeoli an Players. 12.35 Causerie. 1.05 Gram. 1.35 Ernst Leggett en de Continental Players. 2.20 Schotsch orkest, m.m.v. soliste. 3.20 Arthur Salisbury en zijn orkest. 3.50 Orgelspel. 4.20 Jack Wilson and his Versatile Five. 4.50 Gram. 5.20 Victor Olof Sextet. 6.00 Piano. 6.20 Berichten. 6.45 Orgelspel. 7.20 Solis- tenconc. 7.50 Causerie. 8.05 „The Geisha operette. 9.20 Berichten. 9.40 Causerie. 9.55 Britsch Dames-symphonie-orkest. 10.50 Les lie Bridgewater Kwintet. 11.35 Grosvenor House Dance Band. 11.5012.20 Dans muziek (gr.pl.). RADIO PARIS, 1648 m. 7.50, 8.55 en 10.40 Gram. 12.40 Giardino-arkest en zang. 3.05 Piano. 3.20 en 4.20 Zang. 5.20 Loca- telli-orkest. 8.35 Parijs' Instrumentaal kwin tet. 9.501 1.50 Radiotooneel. KEULEN, 456 m. 5.50 Militair conc. 7.50 Hagestedt's orkest. 11.20 Kleinorkest. 3.20 Sextet, pianoduo en solist. 5.20 Solistenconc. 6.30 Conc. 7.20 Orkest, m.m.v. solist. 8.30 Literair muzikaal programma. 9.5011.20 Kleinorkest en dansorkest. BRUSSEL, 322 en 484 m. 322 m: 12.20 Gram. 12.50 Orkest. 1.50—2.20 Gram. 5.20 Salonorkest. 5.50, 6.50 en 7.20 Gram. 8.20 Cabaret. 10.3011.20 Gram. 484 m: 12.20 Gram. 12.50 Dansorkest. 1.30 Salonorkest. 1.502.20 Gram. 5.20 Declamatie met muz. 6.35 Kamermuziek. 7.50 Declamatie met muz. 8.20 ,,Le déser teur", opera. 10.30—11.15, Grant., m DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 7.20 Otto Dobrindt's orkest. 8.20 Politiek dag bladoverzicht. 8.35 Causerie. 9.20 Berichten, 9.50 Karl Ristenpart's Kamerorkest. 10.05 Scheep8weerbericht. 10.2011.20 Han» Busch* orkest. GEVONDEN VOORWERPEN TE MIDDELBURG. Aan het bureou van politie, houweel, twee huissleutels. Bij particulieren: Sjaal, v. d. Berge, Bleek 18. Zilv. armbandje, Minderhout, Noordweg 72; Glassnijder, A. Buijs, Spanjaardstraat 31. Blauwe schort en 2 zakdoeken, v. d. Jagt St. Sebastiaanstr. 5. Zakkam, Govertse, Nieuwstraat 39. Zilv. broche, C. de Visser, Breeweg D 247. Kinderhandschoen, J. de Jonge, Ba lans 27. Gedachtenis in étui, Melksalon Markt, alhier. Belastingmerk, bode Rie- mens, Serooskerke. Wollen das, P. Roeleven, Jasmijnstr. 46. Dameshand schoen, N. Goeman, Noordweg 8. Da meshandschoen, mevr. Dentz, Seisstr. 2. Tafelveger, Pattenier, St. Pieterstr. 9. Zakje inh. geld, Francois, Verwerijstr. 31. Wollen handschoen, M. Vereist, Pot- tenmarkt 24. Belastingmerk, F, Moens, KI. Vlaanderen 60. Doos ijzeren schroe ven, W. Lampert, Singelstr. 30; Vulpen, Aerrens, Bosjeslaan. Vlissingen 28. Gla cé handschoen, J. v. Gemert, Heeren gracht 26. Polshorloge, Snouw, Noord weg 87. ABONNEMENTEN en ADVERTEN- TlëN voor dit blad worden aangenomen door den Agent IZ. DE BLAUWE. Niwe. MIDDELBURG. MA 3 Jan Dl 4 Jan. Filmvertooning N.C.G.O.V., Bogardz. Kinderen 16.30 h., oude ren 20.00 h. WO 5 Jan. Jaarl. Alg. Verg. Aandeclh. N.V, Bad- en Strandhotel „Dom burg" te Domburg, ten kantore Hendrikse en Co. 14.00 h. GOES. MA 3 Jan Dl 4 Jan, Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 8