êmmm hbeuws. Auto in Noord-Hollandsch kanaal gereden. Bejaarde vrouw te Utrecht verbrand. brie Kae-sjes verdronken Zondagavond omstreeks half acht is onder de gemeente Koedijk een ernstig auto-ongeluk gebeurd, waarbij drie jon ge kinderen den dood hebben gevonden, De heer J. Bakker uit Bergen, vroeger werkzaam bij de melkfabriek „Wilhel- mina", doch thans Werkloos, die per auto met zijn vrouw en vier kinderen van familiebezoek te Schoorldam huis waarts keerde, reed onder Koedijk- Noord met geringe snelheid in de rich ting Bergen. Op een recht gedeelte van den weg zag een voorbijganger, de heer Prins de auto plotseling den berm van den weg afrijden en in het Noord-Hol landsch kanaal verdwijnen. Hij alarmeer de onmiddellijk een aantal omwonen den, die met een ladder naar de plaats van het ongeluk snelden. De auto bleek vlak aan den kant van het kanaal te lig gen, terwijl de kap nog boven water uitstak. De bestuurder wist het portier van de auto te openen en zich naar buiten te werken. Door handreiking kon hij op den wal worden getrokken. De man was volkomen ontdaan en wilde zich opnieuw te water begeven Men dacht eerst, dat hij dit uit zenuw achtigheid wilde doen, doch even later zeide hij, dat zijn vrouw en drie kinde ren zich nog in den wagen bevonden .Men sneed toen de kap open en met vereende krachten werden de drenke lingen uit het voertuig gehaald. Toen men B. vroeg of nu allen gered waren deed hij de ontstellende mededeeling dat er nog een vierde kind in de auto zat. Ook dit kind, dat slechts eenige maanden oud was, werd tenslotte op het droge gebracht. De moeder en de vier kinderen waren bewusteloos. De gerieesheeren constateerden, dat drie der kinderen, drie meisjes van vijf vier en drie jaar inmiddels waren over leden. De heer en mevrouw Bakker en de baby zijn, nadat zij eerst bij omwonen den waren binnen'gebracht, per zieken auto naar het centraal ziekenhuis te Alkmaar overgebracht. Hun toestand is vrij gunstig. De verongelukte wagen was een huur auto en vrij oud. Omtrent de oorzaak van het ongeluk staat nog niets vast. Wel is het zeker, dal de wagen slechts pen geringe snel heid'heeft gehad. De heer Prins ver klaarde namelijk, dat deze hoogstens 20 tol 30 km bedroeg. Het wegdek was ter plaatse niet glad en de sporen der wielen wijzen in het geheel niet op slip pen. Men vermoedt, dat er iets aan de stuurinrichting gehaperd heeft. lm de Bergstraat te Utrecht is Zater dagmorgen de 78-jarige weduwe Rijn- ders, toen zij met haar kleeren in aan raking kwam met de kachel, in brand geraakt, en korten tijd later aan de be komen brandwonden overleden. Omstreeks half negen werd de aan dacht van buren getrokken door een luid gegil, dat van de kleine woning, waar de oude vrouw woont, kwam. Daar de deur van de woning gesloten bleek te zijn en men op het bellen geen gehoor kreeg, werd de politie gewaarschuwd, die door het raam van de voorkamer de woning binnen ging. In het voorver trek hing een sterke brandlucht. Achter de voordeur in den gang vond men het met ernstige brandwonden overdekte lichaam van de inmiddels reeds over leden vrouw. De vrouw, die zeer slecht ter been was, heeft waarschijnlijK nog geprobeerd de straat te bereiken. Be politie liet het ontzielde lichaam door den geneeskundigen dienst naar het hoofdbureau overbrengen. TILBURY OP ONBEWAAKTEN OVERWEG GEGREPEN. Echtpaar om het leven gekomen. Zaterdagmorgen, kort voor tien uur, is öp den onbewaakten overweg in de gemeente Lange R u i g e W e i- d fe [Z. Holland) een ernstig onge luk voorgevallen. De 46-jarige veehou der J. A. de Bruin uit Linschoten was met zijn echtge'noote in een tilbury op weg naar Lange Ruige om daar zijn moeder zijn nieuwjaarswenschen te brengen. Het echtpaar moest daartoe een onbewaakten overweg passeeren. De wteg loopt hier bijna evenwijdig met de spoorbaan WoerdenGouda. Ver* moedeKjk heeft de opstaande kap van de t'lbury den veehoud.er het uitzicht belemmerd, althans hij merkte den ach ter hem, uit de richting Woerden ko menden stoomtrein uit Groningen naar Den Haag niet op, hoewel de machi nist duidelijke flu tseinen gaf. De Bruin '■eéd door, met het nood lottig gevolg, dat de tilbury op den overweg doof den trein werd gegrepen. D 45-jarige Margje de Bruin—Verweij werd. uit de tilbury gesLngerd en was op slag dood. De man werd met het wagentje over een afstand van vijf honderd meter meegesleurd. Ook hij was onmiddellijk dood. Het paard, dat slechts aan een der achterbeenen een kleine wonde, opliep, sloeg op hol, doch werd een paar honderd meter verder gegrep-en. Het echtpaar laat een kind van zes jaar achter. Aanvankelijk meende men, dat bet ?.i.h ook in de tilbury bevoni en in die veronderstelling heeft men _e Rauy de piaats, waar het on geluk gebeurde, afgedregd. De trein had twintig minuten vertra ging. Voedselvergiftiging. Het gezin van den landarbeider K Veentjer te Zomerdijk, bij Woldendorp (Groningen), bestaande uit man, vrouw en vier kinderen ,is op Oudejaarsavonc plotseling ziek geworden, vermoedelijk tengevolge van een voedselvergiftiging Het jongste kindje is overleden. De toe stand van den man, de vrouw en de drie kinderen was gisteren iets beter. IJs op het IJsselmeer. Op het IJsselmeer heeft zich al vee ijs gevormd. Voor de zeilvaartuigen is het bevaren van het IJsselmeer onmoge lijk, zij moeten van een sleepboot ge bruik maken. De ijsinlichtingendienst treedt heden in werking. Seinhuiswachter door trein gegrepen en omgekomen. Zaterdagavond te ongeveer half twaat heeft op het stationsemplacement Feijen- oord te Rotterdam, nabij de luchtbrug, een ernstig ongeluk plaats gehad, waar van de 58-jarige eerste seinhuiswachter J. Sparreboom het slachtoffer is gewor den. De man, die zich met een collega op het seinhuis bevond, heeft zich om streeks dien tijd even verwijderd om naar het toilet te gaan. Hij is toen ge grepen door stoomtrein 194, welke ko mende uit de richting Dordrecht naar het station D.P. ging. De machinist van dien trein heeft blijk baar van het ongeluk niets bemerkt. Dit werd eerst ontdekt, toen de collega van S., omdat deze wat lang wegbleef, op onderzoek uitging en daarop S. naast de spoorbaan totaal verpletterd vond. Hoofdconducteur ouder trein gekomen en overleden. Op het station der Nederlandsche spoorwegen te Schiedam is gisterochtenc de 54-jarige hoofdconducteur M. A. Kraan uit Rotterdam om het leven ge komen, Hoofdconducteur Kraan zou den electrischen trein 2120, welke om 9.28 uur naar Maassluis vertrekt, geleiden. Toen de stationschef het vertreksein hac gegeven en de hoofdconducteur wilde in stappen, kon hij blijkbaar het portier van den wagon niet gemakkelijk open krij gen, Hij kwam te vallen en geraakte tusschen trein en perron beklemd, met het gevolg, dat hem de borstkas were ingedrukt. De man was vrijwel op slag dood. De trein kwam zonder conducteur te Vlaardingen aan, waar een nieuwe conducteur de leiding overnam. DE BEREKENING DER STEUNBEDRAGEN; Voor landarbeiders. De minister van sociale zaken heeft aan de betrokken gemeentebesturen ge schreven: Daar voor de berekening der netto- bedrijfsinkomsten van kleine grondge bruikers algemeene normen zijn vast gesteld, aangevuld met de door de ge westelijke commissies bepaalde normen, acht ik het wenschelijk, dat voortaan van d:e normen ook uitgegaan wordt bij de berekening- van de netto-inkomsten uit een bedrijfje van arbeiders, die steun ingevolge de steunregeling voor werk- looze arbeiders ontvangen, of die bij een werkverschaffing zijn geplaatst. De af trek op het steunbedrag zal gelijk aan het bedrag van de aldus bepaalde netto inkomsten dienen te zijn. Bij de plaat sing in de werkverschaffing zal geheel dienovereenkomstig worden gehandeld. Alle regelingen, welke te dezer zake vroeger zijn getroffen, zooals bijv. die voor de gemeenten in de provincie Zeeland, komen hiermede te vervallen. De motorstoring van de „Wielewaal." De K, L. M. bericht n,ader omtrent het Douglas DC 3-vliegtu g „Wiele waal", dat te Athene wordt opgehou den wegens motorstoring: Na een volkomen normale vlucht van Napels naar Athene volbracht te hebben, werden de gewoonte ge trouw de motoren aan een olievn- derzoek onderworpen. Onder aan den motor bevindt zich een oliereservoir, waardoor alle circuleerende olie geleid wordt. Mocht er z'ch een storing in het binnenste van den motor hebben voor gedaan, dan zullen zich eventueele ma chinedeeltjes in dit reservoir verzame- en. Daar deze zwaarder zijn dan de olie, kunnen zij niet mee opgepompt worden. Bij de inspectie op het vl'egveld te Athene bespeurde men enkele mate riaaldeeltjes in het reservoir. Hoewel tijdens de vlucht niets aan den motor te merken was geweest, hij had o. m. op normaal toerental gedraaid achtte gezagvoerder Brugman het raadzaam den motor uit elkaar te ne men. Hierbij bevond men 'nderdaad, dat van een der zuigers een gering stuk was afgebroken. Na zich hierover in verbinding gesteld te hebben met Schip hol vernam de heer Brugman, dat de technische d'enst van de K. L, M. het verstandig oordeelde de reis niet ver der voort te zetten, doch de komst van een reserve motor af te wachten. Dit is inmiddels geschied. Gezagvoer der Van Balkom is met Je Douglas ,.Jan van Gent" te Athene aangeko men, met een reservemotor aan boord. Met d t laatste vliegtuig zijn de passa giers van de „Wielewaal" verder naar Azië gereisd. Ook de post en de vracht werden medegenomen. VOETBAL. WEDSTRIJDUITSLAGEN. le klasse. Afd. I. R.F.C.—D.W.S. 2—3: V.S.V.— D.F.C. 9—4; A.D.O.—Sparta 2—0; K.F. C.Excelsior 13. Aid. II: H.B.S.—D.H.C. 2—2; 't Gooi Feijenoord 0—2; C.V.V.—Stormvogels 1—2; Xerxes—Blauw Wit5—4; Haarlem Hermes D.V.S. 54. Afd. Ill: Z.A.C.—Hengelo 1—0; N.E.C. Heracles afg. Afd. IV: BleijerheideJuliana 13; EindhovenB.V.V. 22; Roermond N.A.C. 00 gestaakt; LongaN.O.A.D. 3—2; M.V.V.—P.S.V. 0—2. Afd. V: alle wedstrijden afgelast. 2e klasse A. BredaHero 24; De BaronieZee landia 2—0; Middelburg—De Zeeuwen 43; R.B.C.Goes afg.; Vlissingen—R. C.S. 2—3. 3e klasse A. HulstTerneuzen 23; AxelOost burg 51; BiervlietSluiskil afg.; HoofdplaatCorn. Boys 30. 3e klasse B. Eiland BoysMiddelburg II 14; Goe- sche Boys—Goes II 1—2; Terneuzen II E.M.M. 10; Zeelandia IIHansweert 8-0. Hero en Middelburg aan den kop. De uitslagen van dézen Zondag heb ben weer een geheele verandering in de standenlijst teweeg gebracht. Verrassend was ditmaal de overwinning van R.C.S. op Vlissingen. De Souburgers hebben prachtig revanche genomen, en met de zelfde cijfers, voor de destijds in Sou burg geleden, onverdiende nederlaag Knap werk van R.C.S. Vlissingen ver speelde daardoor de eerste plaats, welke weer eens door Hero is ingenomen, dat een goede overwinning op Breda behaal de. Dat valt ons tegen van de Breda menschen. Middelburg heeft ook'de kans waargenomen en De Zeeuwen met een nederlaag huiswaarts gezonden. Middel burg klom van de vierde naar de tweede plaats. De Baronie behaalde een verwachte en regelmatige overwinning op Zeelan dia. De Zeelandianen zijn nu wat het aantal gespeelde wedstrijden betreft ge lijk gekomen met Goes en R.B.C., daar de ontmoeting tusschen dit tweetal geen doorgang vond. De stand luidt nu: Hero 12 7 Middelburg 135 Vlissingen Breda De Baronie R.C.S. De Zeeuwen Goes Zeelandia R.B.C. 3 2 26—18 17 6 2 23—18 16 12 7 1 4 31—22 15 12 6 2 4 27—24 14 12 4 5 3 24—19 13 10 5 2 3 27—24 12 12 5 1 6 28—29 11 11 3 2 6 17—22 8 11 2 2 7 19—28 11 0 4 7 15—33 Terneuzen op de eerste plaats. Terneuzen heeft de lastige klip te Hulst mooi omzeild. Zij keerde met een kleine overwinning huiswaarts. Mede door het feit, dat Breskens Zondag niet speelde, heeft Terneuzen nu de leiding genomen. Hulst heeft met Axei, dat Oostburg een flinke nederlaag toebracht van plaats verwisseld. Oostburg heeft naar verwacht mocht worden, geen en kel voordeel u:t den wedstrijd in Axel be haald, doch ook Corn. Boys leed weer een nederlaag. Het was Hoofdplaat dat een goede overwinning op de Sas van Gentenaren behaalde. BiervlietSluiskil werd afgelast. De stand is hier nu: Terneuzen 10 8 2 0 64:21 18 Breskens 9 8 1 0 4313 17 IJzendijke 10 6 1 3 28—28 13 Axel 11 5 2 4 28—17 12 Hulst 11 5 1 5 33—28 11 Hoofdplaat 11 4 3 4 23—27 11 Sluiskil 9 4 0 5 24—29 8 Biervliet 9 2 1 6 1533 5 Corn. Boys 9 0 2 7 1345 2 Oostburg 10 0 1 9 14—48 1 Weer een overwinning van Middelburg II Middelburg II dat verleden week reeds goed werk deed door E.M.M. op eigen veld te verslaan, bracht dezen Zondag weer een mooi resultaat mee naar huis. Op overtuigende wijze ver sloegen de groen witten Eiland Boys in eigen huis. Middelburg II steeg nu zelfs tot de tweede plaats, Goes II heeft we derom een zege behaald, maar de tegen stand van de Goesche Boys was zooda nig, dat het een overwinning met hei kleinst mogelijke verschil werd. Zeelandia II heeft revanche genomen voor de indertijd te Hansweert geleden nederlaag. Met l'efst 8-0 werd Hansweert verslagen. Zeelandia is nu weer drie punten van den laatstgeplaatste ver wijderd. Terneuzen II toonde weer eens, dat zij in haar thuiswedstrijden moeilijk te kloppen is. E.M.M. leed een kleine ne derlaag. De stand luidt: Goes ÏI 8 7 1 0 30—5 15 Middelburg II 11 6 1 4 32—19 13 Eiland Boys 10 6 0 4 25—25 12 Vlissingen II 8 5 1 2 25—19 11 E.M.M. 10 5 1 4 29—24 11 Terneuzen II 9 3 2 4 2024 8 Zeelandia 10 3 1 6 25—31 7 Goesche Boys 10 2 1 7 2138 5 Hansweert 10 2 0 8 1840 4 MIDDELBURG—DE ZEEUWEN 4—3. Het is M'ddelburg mogen gelukken weer eens een wedstrijd in een over winning om te zetten, hoewel het niet had behoeven te verwonderen als ook deze wedstrijd in een gelijk spel was geëindigd. De groen-witten hebben zich geheel gegeven en getracht er van te maken wat zij konden. Vooral voor de rust werden er aard ge staaltjes vaiï combineeren te zien gegeven, maar het is ,uf te keuren dat met het nog zoo dikwijls te kort houdt. Verhulst er. Neufeglise vonden wij wel de beste in het gioen-witte elftal; de voorhoede heeft kansen te over gehad, maar dooi te zacht schieten en het geringe start vermogen, bleven meer doelpunten uit, want van de 4 gemaakte goals ont stonden er 2 ut vrije schoppen even buiten het strafschop gebied. Alleen Carol weet nog van de kansen te pro fiteered Ploegaert deed erg onzeker, door het onnoodig terugspelen op den doelverdediger, waarvan door de Zeeu wen dan ook eenmaal geprofiteerd werd om te doelpunten. Hertogs was beter dan verleden week, maar zijn plaatsen bleef onvoldoende. Dirkse was geheel uit vorm. Moens geeft prach tige ballen uit zijn doel gehouden. Van de zwarthemden kan gezegd worden, dat zij een ploeg vormen, welke den moed niet laat zakken en tpt het uiterste blijft volhouden, Leijnse stond weer opgesteld in de voorhoede, het welk een versterking bleek. De vleu gelspelers werden goed in het spel be trokken, waarmee het spel open gehou den werd. De spil Dankaert, die de plaats van Fritz innam, voldeed goed en beheerschte volkomen het midden veld, hetwelk voornamelijk zijn oor zaak vond in het korte spel van de groen-witten. De keeper was wel de zwakste van de ploeg; hij schiep soms angstige momenten voor zijn clubgenoo- ten. Het was wel jammer, dat het er wel eens hard naar toeging. Spelverloop. Middelburg kwam, na een aanvanke lijk gelijk opgaand begin, langzamerhand in de meerderheid, terwijl De Zeeuwen met gevaarlijke u'tvallen dreigden Moens houdt een prachtig schot van Kopmels er verdienstelijk uit. Dan komt Middelburg los, Jongepier brengt keurig op en Carol geeft zijn club de leiding (10). De voorsprong wordt niet lang gehandhaafd* want uit een geharrewar voor het M ddelburg-doel maken De Zeeuwen gelijk (11). Mid delburg is nu geregeld de meerdere, en onderneemt aanval op aanval, maar door het korte spel en te weinig door tastendheid weten. De Voogd en Roose erger te voorkomen. Toch komen de groen-witten geregeld terug en uit één dezer aanvallen, maakt Carol het twee de dotelpunt, waarbij keeper Zietse n et vrij uit ging. Met den stand 21 brak de rust aan. Na de rust is het spelpeil wel eenigs- zins gezakt, vooral aan Middelburgsche zijde. Bij een Zeeuwenaanval zet Donze goed voor en D'Jong brijgt de partijen op gelijken voet (22). Maar Middel burg neemt uit een vrijen schop, keurig door Neufeglise genomen, met een kop bal van Carol weer de leid'ng (32) Deze voorsprong gaat evenwel weer spoedig verloren, daar Ploegaert zoo onberekend hard op Moens terugspeelt, d3t Moens den bal niet in zijn macht kan krijgen. Smit had geen moeite om het leer in het leege doel te plaatsen (33). Als Middelburg weer ten aan val trekt wordt er even buiten het beruchte gebied hands gemaakt; Neu- fegl se neemt de toegestanen vrijen schop weer, waaruit tenslotte Van de Ven doelpunt (43). Scheidsrechter v. d. Ven leidde zwak. Middelburg kan met dezen uitslag te vreden zijn. DE BARONIE—ZEELANDIA 2—0. Deze wedstrijd is wederom in een ne derlaag voor onze stadgenooten geëin digd. En verdiend. De Baronie vertoen- de in dezen wedstrijd weer een mooi spelletje voetbal. De bal ging steeds van man tot man en de Zeelandia achter hoede moest alle zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen. De Baronie had in den aanvang bij haar gevaarlijke aanvallen pech, toen tot tweemaal toe het leder tegen de lat terecht kwam. Hoewel in het veld De Baronie daarna niet sterker was, bleef de Zeelandia- voorhoede toch te zwak om succes te behalen. Voor beide doelen deden zich tal van gevaarlijke situaties voor, doch gedoelpunt werd er niet voor de rust. Na de hervatting liep De Baronie direct hard van stapel en doelpunten konden dan ook niet uitblijven. Toch duurde het nog een kwartier, voordat De Baronie rechtbinnen doelman Adriaansen die zijn doel op sublieme wijze verdedigde wist te passeeren. (10), Nadien was Zeelandia het meest in den aanval doch voor het doel van de tegenpartij wilde het maar niet vlotten. Tegen het einde zette Zeelandia alles op den aanval, maar het wilde niet lukken. Een minuut voor het einde volgde nog een Baronie- uitval, waarbij de midvoor onhoudbaar wist te doelpunten (20). Scheidsrechter Vet leidde tot aller vermakelijkheid. VLISSINGENR.C.S. 2—3. Vlissingen heeft in haar eersten wed strijd in 1938 zich niet alleen beide pun ten laten ontnemen, maar tevens is haar ongeslagen record in thuiswedstrijden gebroken. Tegen het goed op dreef zijnd R.C.S. heeft de Vlissingsche kampioens- candidaat op normale en volkomen ver diende wijze met 32 verloren. Behou dens een korte periode in de tweede helft, is R.C.S. vrijwel voortdurend, zoo niet sterker, dan toch zeker gevaarlijker geweest. Het begin was wat zenuwachtig en 't was moei ijk uit te maken deze aan- sterkste was, Vlissingen was toen wat meer in den aanval, maar door te kort spel en slecht schieten waren deze aan vallen ongevaarlijk. R.C.S, deed toen ook eenige verkenningstochten en bij een dezer aanvallen glipte Gillisse han dig door de backs en gaf doelman Har- j tuig met zijn harden kogel geen kans (0—1). Vlissingen besteedde toen al haar aandacht aan hem en mede hierdoor kreeg het Vlissingen-spel een te verde digend karakter, waardoor haar voor hoede tevens te weinig werk kreeg om gevaarlijk te kunnen zijn. R.C.S. ging met een alleszins verdienden voorsprong de tweede helft in en gezien het aantal kan sen, zou een wat grooterén voorsprong geen overbodige weelde geweest zijn. Na de rust begon Vlissingen overweldigend en reeds na korten tijd was het Reyn- ders, die uit een kluwen van spelers den gelijkmaker scoorde (11). De vreugde was echter van korten duur, want door het bewaken van Gillisse kreeg Labeur een kans dien hij dankbaar benutte (1 2). Eenige wederzijdsche aanvallen wer den goed weggewerkt tot bij een onge vaarlijke situatie Daniëlse binnen het beruchte gebied een tegenstander onge oorloofd aanviel. De scheidsrechter ken de Vlissingen een penalty toe, waaru ta Reynders scoorde (22). We dachten reeds aan een herhaling van het eerste treffen, waarbij R.C.S. onverdiend de beide punten aan Vlissingen moest laten, toen 5 minuten vóór het einde Labeur wederom fraai voor nummer 3 zorg droeg (23). Bij R.C.S. speelde vooral Marteyn een fraaie partij voetbal. Hij was de ster van het veld. Ook doelman Guiran en spil Wanjon waren uitstekend. Bij Vlissingen blonk, vooral na de rust, linksback Kodde uit. Butz was veel min der en zijn vervanging was waarlijk geen verzwakking. Ook Oreel, aanvankelijk rechtsbuiten, later midvoor, was steeds gevaarlijk. Overigens konden wij Vlis singen nog steeds niet als kampioens- ploeg zien. R.C.S. speelde beter en pro ductiever voetbal. Scheidsrechter Nuy- ten uit Helmond leidde wederom voor treffelijk. Zijn kalm en goed ingrijpen geeft den spelers een rustig gevoel. Wij hopen hem nog vele malen op de Zeeuw- sche velden te zien verschijnen. R.C.S. zal het intusschen nog menigen tegen stander lastig kunnen maken! BredaHero 24. Breda was al aanstonds in de meer derheid en Hero werd in de verdediging gedreven. Steeds bleven de aanvallen van Breda gevaarlijk en ieder oogenblik verwachtte men het eerste doelpunt. Toch duurde het nog geruimen tijd voordat Breda het eerste doelpunt wist te maken, maar spoedig daarop werd ook een tweede punt gescoord. Met dezen 20 voorsprong ging Breda het wat kalmer opvatten, en daardoor kon Hero het spel verplaatsen. Langzamer hand kregen de gasten de overhand en nog in de eerste helft werd het eerste regenpunt gemaakt. Na de hervatting ging Hero op den zelfden voet verder en paste er wel voor op, dat Breda niet meer in de gelegen heid kwam het spel in handen te nemen. Hero bleef het beste van het spel behou den en spoedig waren de partijen op ge lijken voet gebracht. Weinige ©ogen blikken later nam Hero een voorsprong en wist zelfs spoedig de score tot 24 op te voeren. Breda leek nu wakker ge schud te worden, doch het was reeds te laat. Hero verdedigde in den resteeren- den tijd met succes haar verkregen voorsprong. Eiland BoysMiddelburg II 14, Middelburg II pakt direct goed aan. Steeds komen de Middelburgers terug op het doel van Eiland Boys. Met een goeden aanval over links schiet de rechtsbuiten Jobse hard in (01). Bij een kleine inzinking van Middelburg II maakt Eiland Boys uit een corner, door den rechtsbinnen, gelijk. De aanvallen van Middelburg II zijn talrijker maar tot doelpunten komt het voor de rust niet meer. Na de rust is de midvoor van Eiland Boys centerhalf gaan spelen. Dit is geen verbetering. Middelburg II is nu over alle linies beter en vooral de bei de backs zijn weer goed op dreef. Jam mer dat de back Meeuwse uitviel. In valler v. d. Kop speelde ook zeer tac tisch. Bij een goede aanval maakte de midvoor van Middelburg Simonse een mooi doelpunt 12. Door de verschil lende wijzigingen in het Eiland Boys team konden de Middelburgers hun spel beter ontplooien. Bij een vluggen aan val maakt rechtsbuiten Jobse het derde doelpunt (1-3). Middelburg II zit steeds op het doel van Eiland Boys, maar de backs passen de buitenspelval toe, waar de Middelburgers steeds inloopen. Maar toch konden zij niet verhinderen dat J. Simonse nog een doelpunt maakt (14), Gedoelpunt werd een verder niet meer. Een verdiende overwinning voor Middelburg II. SCHAKEN. Het tournooi te Hastings. In het schaaktournooi te Hastings be haalden de Nederlanders nog de volgen de resultaten: Premier reservegorep A EvaPrins 01; PrinsSergeant 01; Premier Reservegroep B: Van Does- burghCole 10; LandauKitto 1—0; WinserSchelfhout 10; MichillVan Doesburgh YY; SchelfhoutLan dau Y—-Y-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 7