k ZEELAND. liööELBURG. De nieuwe Politieverordening. VUSSINGEN. WALCHEREN. ZUm-BEVELAND. 2EEUWSSH-VLAANDEREI9 W.D. IN MEM0RIAM „STOOMTRAM WALCHEREN". 0P6EPAST. tf afgevaardigden, niet minder dan dat, maar ook volstrekt niet m e e r d a n dal. En die afgevaar digden krijgen naar Nederlandsch ge bruik de gelegenheid om hun zienswijze inzake de kabinetsformatie aan de Kroon kenbaar te maken, nog voordat de opdracht tot formatie wordt verleend. Een opmerking van gelijke strekking kan worden gemaakt met betrekking tot de leidende figuren uit r;k.-kringen, die bereid werden gevonden in het vierde kabinet-C olijn zitting te nemen. Dat de roomsch-katholieken in het huidige kabi net een te sterke positie zouden inne men is een gratuite bewering, waarvoor, gelijk met zulke beweringen het geval pleegt te zijn, elk bewijs ontbreekt. Wie acht geeft op de sterkte der politieke groepen in de volksvertegenwoordiging zal, ook zoöder afgodische Vereering van de cijferkunst, tot de conclusie moeten komen, dat men aan r.k. zijde niet aan onbescheidenheid heeft geleden en het den formateur niet moeilijk is gemaakt. Zooals wij nog cp Oudejaarsdag kon den,, melden, s het ontwerp voor een nieuwe politieverordening gepubliceerd en een nadere beschouwing wat daarin nieuw of verbeterd: is in vergelijking met de nog bestaandemeermalen ge wijzigde, verordening van 27 Maart 1907, geeft ons aanleiding tot het hier volgen de overzicht. Het zal verboden zijn op of aan dén openbaren weg of op of aan voor het publiek toegankelijke plaatsen, winkels daaronder begrepen automaten of der gelijke. toestellen aanwezig te hebben, welke bestemd zijn of gebruikt worden om daarmede, tegen voldoening aan eenige voorwaarden, te spelen of deel neming daaraan toe te laten tegen in zet van geld of van geld of van in geld wisselbare voorwerpen. Het gaat voornamelijk tegen z.g.n. fruitautomaten, die ook hier reeds zijn 'verschenen én töi klachten van' huis moeders bij de politie hebben geleid. Een nieuwe bepaling is die, waarbij het zitten óp de leuningeh en het staan, liggen of loopen op de zittingen der ban ken in plantsoenen enz. strafbaar wordt gesteld. Het gooien van sneeuwballen naar voorbijgangers of naar woningen wordt verboden. Het op den openbaren weg rióodeloos schreeuwen of eenig ander rumoer maken, is niet alleen als er van burengerucht' sprake is, maar ook -zon der dat volgens het ontwerp strafbaar. Een verbod is ook opgenomen betref fende het' aansteken of dooven van straatlantaarns, en ook inzake net Openen van straatroosters, deksels of afsluitingen, behoorende tot Tiolen, af gas- of waterleidingen. Het zal verboden zijn glas, doorns of andere voor het 'verkeer gevaarlijke voorwerpen, op den openbaren weg te werpen of, na daarop geworpen te heb ben, te laten liggen. Het is volgens het ontwerp een ieder, die duiven in eigendom of op an dere wijze onder zich heeft, gedurende een door Burg. en Weth. in het belang van den landbouw te bepalen en bekend te maken termijn, verboden een of meer duiven te doen uitvliegen of te laten uit vliegen. Deze bepaling strekt ter tegemoetko ming aan de klachten van landbouwers, o.mTtot uiting gekomen ih een schrijven van de landbouwvereeniging, afdeeling Middelburg der Z.L.M. over het aan richten van schade cnder meer door hokduiven. Tegen straatiotografie en be delende Arnemuidsche vrouwen Het zal verboden worden op den openbaren weg het beroep van foto graaf of eenig handwerk uit te oefenen, tenzij met vergunning van Burg. en Weth. Ook zal het verboden zijn zich of anderen door woorden, gebaren, hin derlijk volgen of op eenigerlei andere wijze aan personen op te dringen, ken nelijk met de bedoeling zich of anderen door die personen te lalen fotografee ren en dan door vragen, ophouden van de hand, roepen of op eenigerlei andere wijze te bewegen of trachten te bewe gen eene belooning of eene grooterr be looning, dan reeds gegeven is, te geven De commissie voor de strafverordening verwacht, dat deze bepalingen dienstig zullen zijn tot het beperken van het min of meer bedekt bedelen door Arnemuid sche vrouwen en kinderen, speciaal op marktdagen, dat meermalen ergeniswek- kende vormen heeft aangenomen, als mede aan het vaak hinderlijk optreden van gelegenheids'fotografen. Inzake de dierenbescherming is een bepaling ontworpen, waarbij het verbo den is varkens, nuchtere kalveren, ge vogelte of knaagdieren aan den straat de huid of de ooren te vervoeren. Een volgend artikel is gericht tegen den hinder, die ondervonden wordt van gramaphoon- en radio en verbiedt het aanhoudend geluid maken, dat voor de omgeving ernstigen hinder kan ver oorzaken, Dc i'ssport zal door een wijziging ge diend zijn want nu zal in de toekomst ook het beschadigen of ontreinigen van openbare ijsbanen, en van bakens, planken enz, verboden zijn evenals het berijden of betreden van het afgezette terrein voor een hardrijderij of ijsfeest, tenzij daartoe gemachtigd of voorz en v,an een toegangsbewijs. Het aange ven van een gevonden voorwerp wordt thans verplichtend gesteld en zulks wel binnen 24 uur bij de politie. Het venten door bonafide kooplie den uit andere gemeenten is n et meer verboden, als men voorzien is van een verklaring ter zake van B. en W. der betrokken gemeente. Wel is verboden bij het venten op Zondag of op andere d.agen na des avonds 7 uur of voor 7 uur des morgens luidkeels te roepen of door middel van een bel of gong of op andere ge ruchtmakende wijze te trachten de aandacht te trekken. Het geldt hier o.a. de ijsventers, d e ook Zondags mogen venten volgens de wet, In verhand met eventueele dreigende ongeregeldheden zullen Burg, en Weth, in het belang van de vrijheid of veilig heid van het verkeer straten of we gen kunnen aanwijzen, waarop gedu rende bepaalden tijd, gedrukte of ge schreven stukken of afbeeldingen te verkoopen, te verspreiden, aan te be velen, aan te kond gen of bekend te maken, verboden is en ook het met eenige voorwerpen bestemd tot het ma ken van propaganda of reclame rond gaan. Het zonder geleide of toezicht rond laten lopen van honden tusschen des avonds 11 uur en des morgens 5 uur is verboden. Deze honden kunnen wor den opgevangen en bij niet terugvorde ring met machtiging van Burg. en Weth. werden afgemaakt. Blijkbaar gevaarlijke honden kunnen 'n die uren terstond door de politie worden afge maakt. Nieuw is ook de bepaling, dat eige naars van heggen, beplantingen, strui ken of boomen, welke in of nabij kru singen of bochten van openbare wegen het vrije uitzicht belemmeren, verplicht zijn op aanschrijving van Burg. en weth. deze op aan te geven hoogte af te knippen of te hakken of wel op te snoeien. Het zwemmen of baden zonder voor ontkleeden en aankleeden gebruik te maken van kleedgelegenheden van ge meentelijke of part'culiere zwem- ol badinrichtingen en zonder gekleed te zijn in een aan de eischen der open bare zedelijkheid voldoend badcostuum, is verboden. Ook is het verboden zich op den openbaren weg of op vandaar z chtbare plaatsen te be,vinden in .aan stoot gevende kleeding. De opgenomen nieuwe bepalingen in zake het marktwezen hebben voorna melijk beteekenis voor de marktkoop lieden. Van belang voor de openbare ge zondheid is het verbod om op de M.arkt waren als geneesmiddelen., op welke wijze ook, te verkoopen, te koop aan te b eden, uit te reiken of aan te prij zen, Voor de rust van kooplieden en koopers is de bepaling opgenomen, dat het verboden is tijdens de weekmarkt met een rijwiel in de doorgangen tus schen de tenten en kramen te loopen. Een volgende bepaling, die onze aan dacht trok is die dat bij het laden of lossen van ballast, mest, asch, aarde, zand, puin, sintels, grond en dergelijke stoffen of wel bij het over scheppen daarvan van schip op schip, of van schip op kade een dicht en toereikend kleed, zeil of vloer moet worden gelegd, opdat er niet in het water gestort wordt. Als de openbare orde wordt verstoord of dreigt verstoord te worden in geval van brand, watersnood, verkiezingen, kermis of mobilisatie, kan de burgemees ter een of meer houders van tapperijen gelasten hunne inrichting te sluiten en tot nader order gesloten te houden. Ook kan alleen het verstrekken, toedienen, verkoopen of gebruiken van alcoholhou dende dranken worden verboden. De tappers zullen verplicht zijn perso nen, die binnen de laatste drie jaren meer dan eenmaal wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld of van wie, ter beoordeeling van den burge meester, bekend is, dat zij van alcohol houdenden drank misbruik maken, uit hun tapperijen te weren. Dit is alleen toepasselijk ten aanzien van hen, wier namen schriftelijk aan den tapper zijn opgegeven. Het verbod om in een tapperij mu ziek te maken of te laten maken of wel toe te laten zonder vergunning van den burgemeester, is uitgebreid tot vertoo ningen van welken aard ook, terwijl de tapper ook uitbundig gezang en ge schreeuw niet mag toelaten. Voor ieder, die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te ver schaffen, is de verplichting opgenomen dagelijks vóór 4 uur aan het politiebu reau op te geven de namen enz. van alle personen, die na 4 uur van den vo- rigen dag tot het houden van nachtver blijf bij hem zijn aangekomen, zulks op formulieren, waarvan het model door den burgemeester wordt vastgesteld. Bovendien moet zulks dan ook door pensionhouders en kamerverhuurders binnen 24 uur kennis worden gegeven als een vreemdeling door hen is opge nomen. De houder van een volkslögement of slaapstede is verplicht zorg te dragen, dat alle ruimten met meubilair en toe- behooren in het perceel, waarn hij zijn bedrijf uitoefent, steeds zindelijk wor- stemming is gevraagd zoowel de persoon, die de deelneming aan den optocht heeft opengesteld als hij, die kennelijk' als leider van den optocht optreedt. Gezien de ervaringen elders opgedaan, wordt bepaald, dat het verboden is toe gangsbewijzen voor feesten, vergaderin gen, sportwedstrijden e.d. op den open baren weg uit winstbejag te verkoopen, te koop aan te bieden of ten verkoop in voorraad te hebben. In zake de vuilnisemmers enz. is be paald, dat deze alleen goed gesloten op den openbaren weg mogen worden ge plaatste, terwijl het verboden is deze emmers e.d., bestemd om van gemeente wege te worden geledigd, te doorhalen of te doorzoeken of daaruit iets mede te nemen. Een nieuw voorschrift is ook het ver bod om vuilnis te werpen in goten en daarbij behoorende zinkputten op of aan den openbaren weg, daarop schillen van vruchten of afval van vruchten of groen ten te werpen of achter te laten of op eenigerlei andere wijze den openbaren weg te verontreinigen. Ten slotte zij nog vermeld, dat het ver boden is, krengen of andere walgelijke voorwerpen op of in mesthoopen of ver zamelingen van mest, Vuilnis, bagger specie of dergelijke te brengen of te heb ben en aan eigenaars van terreinen, slooten, wateren of riolen in de bebouw de kom gelegen, deze in vervuilden ofi gebrekkigen toestand te laten, nadat B. en W. bij een met redenen omkleed be sluit den toestand schadelijk voor de gezondheid hebben verklaard. Auto in een droge sloot gereden. Zaterdagavond reed een personenauto waarin vier personen zaten langs den Vlissingschen Singel blijkbaar met de be- doe ing den nieuwen Vliss'ngschen weg op te draa en. Met den riclitiugswijzer daartoe uitgestoken werd een b^eede bocht genomen. De auto raakte op het trottoir op de brug en raakte de lening even om ver volgens aan de overzijde op den sloot- bèrm te geraken, en daardoor om te kantelen, zoodat de wagen op de rech terzijde in de droge sloot langs den weg kwam te liggen- Van de inzittende personen bekwamen er twee snijwonden van het gebroken glas en lieten zich, na evena's de anderen uit den wagen te zijn geklauterd, bij dokter Simons verbinden. De gemeentepolitie van Koudekerke en de rijkspolitie stelden een nader on derzoek in naar de oorzaak van het on geval. De auto was eigendom van een garage houder te Nieuw en St. Joosland en was zonder chauffeur verhuurd. INBRAAK OP DEN TRAMSINGEL. Feitelijk onder gemeente Koudekerke doch aan den tramsingel alhier heeft op Oudejaarsavond een inbraak plaats ge had, tijdens de afwezigheid van den heer Z. en zijn familie, die naar den Oude jaarsavondkerkdienst waren. Toen de heer Z. terugkeerde bemerkte hij, dat er ongenoode gasten in huis wa ren geweest en een nader onderzoek door de politie en der bewoners onthul de, dat de inbreker of nbrekers toe gang hadden gekregen door een raam van de badkamer, dat zij van het dak van een schuurtje af konden bereken. Ofschoon hier en daar wel wat overhoop was gehaald, bleek, niets vermist te zijn. Eén poging om de gesloten deur van het kantoortje van den heer Z. open fe bre ken, bleek mislukt te zijn. De werkloosheid. Bij de arbeidsbeurs staan ingeschre ven: geheel werkloos: 853 mannen en 15 vrouwen; gedeeltelijk werkloos: 7 man nen en 1 vrouw; niet werkloos 12 man nen en 1 vrouw. Algemeen totaal vorige week 878; bij gekomen 40; afgegaan 29; over 889. Vlissingen. Nutsspaarbank. In de Nutsspaarbank alhier werden gedurende het jaar 1937 12946 inlage gedaan tot een bedrag van f 1,854,816 en 7910 terugbetalingen tot een bedrag van f 1,483.361. Er werden 894 nieuwe boekjes uitgegeven en 384 geheel afbe taald, waardoor het aantal spaarders steeg' tot 8182, Aan rente werd bijge schreven f 74.957, waardoor het totaal tegoed op 31 Dec. werd gebracht op f 3.072,300. Tewaterlating Poolsche onderzeeboot. Naar wij vernemen zal de Poolsche onderzeeboot, in aanbouw op de werf der N.V. Kon. Maafsch, ,,De Schelde", Zaterdag 15 Jan. a.s. 's middags te circa half twee te water worden gelaten. Straatroof. Vrijdagavond heeft een 14-jarigen loopjongen een onaangenaam avontuur gehad. Hij werd nl. op straat aangehou den door een hem onbekenden man, die de jongen zijn portemonnaie met geld ontstal en er toen mee vandoor ging. De jongen heeft aangifte bij de politie g'edaan die onmiddellijk op onderzoek uitging, doch tot dusver zonder resul taat. Weer terug. De Spanjaard die reeds geruimen tijd in onze gemeente verbleef, doch kort den gehouden. Duidelijk wordt aange- geleden werd aangehouden en bij zijn geven wie als houder van een optocht landgenooten te Gorkum werd opgeslo moet worden beschouwd. Als het be-ten. is weer in vrijheid gesteld en naar treft een optocht, waarvoor geen toe- Vlissingen teruggekeerd. De brandweer gaat verhuizen. De garage aan den singel, waar thans het brandweermaterieel is onderge bracht, moet worden afgebroken en wel in verband met den bouw der vliegboo- ten voor „De Schelde", welke maat schappij over deze oppervlakte gaat be schikken. Daardoor is al het brandweer- materieel thans overgebracht naar de garage van de Stoomvaart Mij. „Zeeland" aan de Kenau Hasselaarstraat. 1 Mutaties loodswezen. De loodskweekelingen le klasse M. J. Hooger en A. Lagendijk zijn met ingang van 1 Januari 1938 benoemd tot hulp binnenloods, terwijl de loodskweekeling 2e klasse J. van de Heuvel met ingang j van dien datum is bevorderd tot loods kweekeling le klasse. Gestolen goed gedijt niet, In den zomer van 1934 werden uit een auto van een gast van „Hotel Britannia" alhier gestolen een fototoestel en een prismakijker. Een onderzoek door de po- litie had toen geen succes. Op toevallige 1 wijze zijn thans deze gestolen voorwer pen teruggevonden. In een woning alhier had men clandestien een aansluiting op het net der radio-distributie aangebracht Bij een ingesteld onderzoek in deze wo ning nu ontdekte de recherche de gesto len voorwerpen. Een 18-jarige jongen uit deze woning werd daarop aangehouden en hij bekende den diefstal in 1934 ge- pleegd te hebben. RAADSVERGADERING. De politie krijgt een „Baby spuit". Vrijdagmiddag kwam de Vlissingsche Raad in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemees ter van Woelderen. Tot regentes van het Gasthuis werd herbenoemd mej. B. W. de Kam en tot regent de heer G. J. J. Kuijpers. Tot le den van het bestuur der gemeentelijke instelling van Maatschappelijk Hulpbe toon, werden de aftredenden heeren herbenoemd, terwijl in de vacature van den heer M. C. Braat werd benoemd de heer jhr. J. Graswinckel. Tot tijdelijk leeraar aan de Avond school voor Nijverheidsonderwijs werd benoemd de heer L, Ahn. Een voorstel tot aanschaffing van een nieuwen ketel voor de centrale verwar ming in school D werd z.h.s. aangeno men. Hierop kwam in behandeling een voorstel van B. en W. om machtiging te verleenen tot aanschaffing van een mo torspuit a 2000 en deze babyspuit ter beschikking van de politie te stellen. De voorz, ze:de dat hem is gebleken dat dit voorstel in minder goede aarde is gevallen bij de vrijwillige brandweer, doch dat daarvoor geen enkele reden is. De aanschaffing van 'deze spuit betee- kent slechts een voorzirgsmaatregel. De politie moet bij brand steeds paraat zijn. De heer DeRuijter zeide dat de brandweer zich gapasseerd gevoelt en spr. vroeg, of er niet wat op te vinden is. De toelichting van den voorzitter achtte spr. niet afdoende. De voorz. zeide, dat men de zaak niet moet opbla zen- De brandweer verricht uitstekend werk, daarover is men het unaniem eens, doch de preventieve taak der po litie eischt bijzondere maatregelen. De heer S o r e 1 zeide dat bij de be handeling der begrooting nog niets van deze zaak bekend was. Spr. was dan ook verwonderd over dit voortsel. Spr. is altijd een voorstander, geweest om de politie meer brandweermaterieel te ver strekken, doch na den brand in de St, Jacobstraat is hij van meening veran derd. De heer De Bart (s.d.a.p.) juichte echter het voorstel toe en vond het in het belang van de inwoners. Spr. zeide dat ook de deskundigheid van de brand weer niet is te roemen. De voorz. wees er nog op dat Vlis singen zit in de le gevarenklasse en dat deze aanschaffing tevens geschiedt met het oog op de luchtbescherming. Het aanwezige materieel bij de politie is ver ouderd. Overigens blijft de functiever- deeling onveranderd. Tenslotte werd het voortsel z.h.s. aan genomen. ARNEMUIDEN. In deze gemeente is een Christelijke Historische Kiesvereni ging opgericht. Het bestuur wordt ge vormd door de heeren H. G. Horninge, voorzitter. M. C. Slootmaker, secreta ris, C. de Klerk, J. van Belzen en S. Goverse, WESTKAPELLE. Donderdag verga derde alhier op het gemeentehuis onder voorzitterschap van burgemeeslter jhr. mr. de Casembroot, het comité van de feestviering bij de a.s. blijde gebeurtenis in het Koninklijk Huis. De voorz. deel de bij den aanvang der vergadering me de, dat door den Raad op de begrooting uitgetrokken is voor tractatie aan de leerlingen der beide scholen 25 cent per leerling en f 50 voor versiering'. Ook zullen de kinderen van de be waarschool worden getracteerd. Beslo ten werd, dat dadelijk na het bekend worden der gebeurtenis de klok zal worden geluid; herauten te paard zul len de blijde boódschap verkondigen, terwijl de muziekvereeniging een muzi kale rondgang maakt. De nationale feestdag wordt geopend, met klokluiden, daarna in .dén morgen heeft een kerkdienst plaats, waarbij de Zangvereenigingen uitgenoodigd wor den. 's M'ddags zal een optocht van school kinderen gehouden worden, voorafge gaan door een stoet ruiters op versierde paarden. Na aankomst in de school, worden de leerlingen getracteerd, 's Avonds heeft weder een optocht van schoo kinderen plaats, waarbij ie der kind voorzien is van een lampion; ook daarbij verleent de muziekver, haar medewerking. Besloten werd ook, inplaats van ver sieringen aan te brengen, 's avonds hier en daar vreugdevuren te ontsteken. Deze week zal langs de huizen een bus collecte gehouden worden. 'S-HEER ARENDSKERKE. Vrijdag j.l. was het 25 iaar geleden, dat Jac. Job- sen alhier in dienst trad bij den heer F. Kakebeeke, De politie alhier heeft proces-ver baal opgemaakt tegen M. wegens over treding der Arbeidswet. 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN. Op Oudejaarsnacht hebben ongenoode gas ten een bezoek gebracht aan de ko- nijnenstallen van V., alhier. Toen deze op Nieuwjaarsmorgen in den stal kwam ontdekte hij de ontvreemding van,eenige konijnen. Direct werd aangifte bij de po litie gedaan, die een onderzoek instelt. NISSE. De Oranjevereenig'ing' alhier heeft besloten op den dag der blijde ge beurtenis een lichtstoet te organiseeren. Alle vereenigingen zullen daaraandeel nemen. Ook zal door het luiden dér klok de ingezetenen der gemeente de blijde tijding worden bekend gemaakt. BIERVLIET. De verkoop van prent briefkaarten ten behoeve van het mis deelde kind bracht te Biervliet-Driewe- gen f 27 op. (Een oudejaarsav on d- m ij mering van V. te W.) Trammetje, je hebt je laatste rit dus gereden. Lang reeds werd voorspeld, dat dit komen moest. Toch gaf je doodsbe richt in de „Middelburger" van 23 Dec. j.l. me een schok. Want, trammetje, je bent goed voor ons geweest. Wij, die weten, hoe je ons 30 jaar geleden uit ons isolement gehaald hebt, beseffen dat het best. Heugt het me niet, hoe ik, na een lange treinreis in Middelburg aangeko men, nog volle drie uur stevig stappen moest, eer ik thuis was? En heugt het me ook niet, dat we een jaar jaar later, toen je gedurende de zomermaanden zelfs aansluiting op morgen- en avond- sneltreinen gaf, o, ongekende weelde, ééndaagsche uitstapjes naar Rotterdam en Antwerpen maakten, waarbij we van 's morgens 10 uur tot 's avonds 8 uur 'in de stad konden zijn? Hoevelen hebben zich niet verder kunnen ontwikkelen, voor wie dat zonder jou onmogelijk ge weest zou zijn? En heb je de landbou wers in dit stukje van de wereld de bie tenteelt niet gebracht? Voor dit alles en voor je veilig en- comfortabel vervoer, kunnen we niet anders dan je dankbaar zijn! Eenige weken geleden begreep ik, dat het einde kwam: op een groote vracht auto zag ik den houten bovenbouw van een van je wagons naar elders brengen. Telkens weer kwam dat trieste beeld me voor oogen, schrijnende tegenstelling met je triomftochten bij de opening van de lijn op Paschen 1906, toen zelfs je goederenwagens te hulp geroepen moes ten worden, om al de passag.ers te ver voeren. Trammetje, overal is vanavond het „Uren, dagen, maanden, jaren" gezon gen. Ook jouw leven is kort, veel te kort geweest. Misschien zullen velen je zon der hartzeer zien verdwijnen, omdat de vulgaire autobus het vlugger doet en ons dikwijls zelfs als bestelgoed aan de deur afzet. Ondank is nu eenmaal 's werelds loon. Maar velen zullen, met mij, nooit vergeten, wat je voor ons geweest bent! 'fy Ja, dat moet tegen- woordig. als 'n atito links van den weg stilstaat. Want, wan neer die licht voert, mag alléén 'n rechts- zittend lampje bran den, dat naar veren reed en naar achte ren wit licht geeft' iC* t Q1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 6