GR00TE HALFJAARLIJKSCHE OPRUIMING Bil L E. RIVIERE G. ROBIJN Co. Halfjaarlij ksch e Opruiming Damesconfectie NI JACs. M. D00RENB0S BALANSOPRUIMING BEROEPSKEUZE! KLEBE ADVERTENTIES EXTRA LAGE PRIJZEN ZIET ONZE ETALAGES! M.1H. BOASSON ZONEN - M'BURG MARKTBERICHTEN. GROOTE MARKT Extra Koopjes HOEK GRAVENSTRAAT MIDDELBURG Zie Etalages!! De Directeur-Hoofdredacteur der N.V. De Middexburgsche Courant en Mevrouw SMEDING—VAN DER MADE zeggen, met weder- keerigen gelukwensch, dank voor de metNieuwjaar ontvangen ge- inkwenschen. LANGEDELFT 70 - M'BURG WINTERJASSEN, SP0RTC0STUÜMS, en REGENJASSEN 20 a 25 korting opgeruimd llril.l IN ALLE AFDELINGEN SPECIALE MAAND-AANBIEDING Te koop bij inschrijving: CRISISBEKENDMAKING. Vergadering en Bijeenkomst Personeel gevraagd Koop en Verkoop Vraag en Aanbod Handel en Winkel Blversen gasten. En de enkele schoten die de Hansweertvoorwaartsea losten gingen nog métérs naast doel. Aan den anderen kant werd beter geschoten. Vóór de rust brachtén Hu vers niet één en de Kam met drie doelpunten den stand op 4—0. In de tweede helft voerden dezelfde spelers en o.a. ook Reynhardt de score geleidelijk op tot 80. Een tweetal doel punten werd voorts nog door den scheids niet toegekend. Zeelandia heeft dus wel met sprekende cijfers revanche genomen. (Ongecorrigeerd). Goes, 31 Dec. Veiling'svereeniging „Zuid-Beveland", Druiven: Black Ali cante 2134 per 100 kg. Groenten: Spruiten 712, Witlof 8 17, Breekpeen 1,50, Uien 45, Aardap pels, (bonte drielingen) 1.401.50, Roode kool 1—2, Groene Savoyekool 23, per 100 kg, Bloemkool (stek) 2, per 100 st., Selderij 1.20—3, per 100 bos. Bloemen: Chrysanten 6, per 100 bos, Tu pen 1f.10, per 100 stuks. Wild: Hazen 2.44—2.56, Fazanten 1.15 Eenden 0.27, pér stuk. Rotterdam, 3 Januari. Aan voer totaal 1924; vette runderen 344; vette kalveren 156; nuchtere kalveren 9; schapen en lammeren 820; varkens 595; Prijzen per kg. Vette koe en le kw. 77; 2e kw. 70; 3e kw, 5054; vet te ossen le kw. 72; 2e kw, 69; 3e kw. 5054; vette kalveren le kw. 120; 2e kw. 105; 3e kw. 7278; varkens (le vend gewicht) le kw, 63; 2e kw. 62; 3e kw. 61; schapen le kw. 52; 2e kw. 47; 3e kw. 42; lammeren le kw. 60; 2e kw. 56; 3e kw, 50. Prijzen per stuk. Schapen le kw. 29; 2e kw. 25; 3e kw. 22; lammeren le kw. 29; 2e kw. 25; 3e kw, 22; zuiglammeren le kw. 19; 2e kw. 16; 3e kw. f4. Vette koeien en ossen, aanvoer klein; handel vasthoudend; prijzen le en 2e kw, koeien iets hooger; prima exempl. 82, os 78; vette kalveren, aanvoer als vorige week; handel matig; prijzen on veranderd; schapen en lammeren, aan voer kalm; handel als vor ge week Dinsdag; prijzen enkele partijtjes voor export verkocht; varkens, aanvoer rui mer; handel matig; prijzen niet geheel prijshoudend. Rotterdam, 3 Januari. Aard appelen: Brielsche eigenheimers f 2,20 2,40; Zeeuwsche eigenheimers f 2 2,40; Zeeuwsche bonte f 2,602,90; Zeeuwsche blauwe f 2,602,90; E Jen- heimers blauwe f 1,902; Eigenheimers drielingen f 1,401,60; bonte en blau we poters f 1,401,60 alles per hl,; Westlandsche zand 4; Westlandsche kleine zand f 3,20 per kg met matige aanvoer, redelijke handel. Vlas-aanvoer: 12000 k<* blauw, schoon f 6575; 1890 kg wit Zeeuwsch f 63 75; 4525 kg Hollandsch Geel f 6375; 2100 kg Dauwroot f 5457 alles per kg. De markt was heden kalm gestemd. Beste soorten blijven gevraagd, minde re soorten verlaten, met lichte prijsda- l ng. Aanvoer onverkocht. Fijne zaden geen noteering. Buitenlandsche granen. Stemming: vast. Gele La Plata aangekomen B 152.50, stoomend D 154; La Plata Cinquantino disponibel A 157; Yoego- Slavische stoomend D 148. Braziliaan- sche aangekomen 150; Zuid-Afrikaan- sche nr. 2 disponibel 146.50, stoomend 144; Zuid-Afrikaansihe nr. 3 stoomend 143.50; Gele Amerikaansche nr. 3 stoomend 145, ladend geladen 142; Gele Amerikaansche nr. 2 dagelijks ver wacht 147; stoomend n.a. 144—143; Gele Amerikaansche mixed, dagelijks verwacht 147. Binnenlandsche granen wegens tekor- te aanvoer door de feestdagen geen noteeringen. Amstcrdamsche aardappelprijzen. Amsterdam, 3 Jan. Zeeuwsche bonte en. blauwe f 3.103.40, idem Be velanders f 2.202.50, idem bint'es f 2 2.25, idem eigenh, f 2.202.40, idem poters f 1.701.90, Noord Ho.l. E'genh. f 2.102,20, IJpolder blauwe f 2.50- 2.90, idem bonte f 2.803.10, idem red- star f 2.402.60, idem Bevelanders f 180 2, Friesche bintjes f 2,202.30, idem borgers f 2.402.50, idem blauwe f 3.20 3.40, idem Redstar f 2.502.80, Duin zandaardappelen f 3.203.50, Anna Paulownazandaardappelen f 33.20, Drentsche zandaardappelen f 2.302.50. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon CORNELIS CASPER. J. BOONE. N. BOONE—BAAS. Middelburg, 1 Januari 1938. Kromme Weele 27. Heden overleed onze innig geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, LIJNTJE POLDERDIJK, Wed. van W. K. van Nieuwenhuyzen, in den ouderdom van ruim 82 jaar. 's-Heer Arendskerke: A. E. DE VLIEGER- VAN NlEUWENHUY/,fc.N. Hillegersberg: A. A. VAN NIEUWENHUYZEN. J. J. VAN NIEUWENHUYZEN- DIJKSHOORN. Leidschendam: J. W. VERMET— VAN NIEUWENHUYZEN. Dr. D. M. VERMET. Nieuw- St. Joosland: A. A. VAN NIEUWENHUYZEN. E J P VAN NIEUWENHUYZEN- DINGEMANSE. Oostkapelle: A. P. VAN NIEUWENHUYZEN. M. P. VAN NIEUWENHUYZEN- VIS. 's-Heer Arendskerke: P. K. VAN NIEUWENHUYZEN. D. VAN NIEUWENHUYZEN- REIJNIERSE. Amsterdam: C. P, VAN NIEUWENHUYZEN. M. VAN NIEUWENHUYZEN- DE GROOT Klein- en Achterkleinkinderen. Middelburg, 2 Januari 1938. Seisbolwerk 12. Heden overleed in den ouderdom van 67 jaar en 9 maanden onze geliefde Man en Vader, P. MEULBLOK. L. MEULBLOK—ROTTIER. P. MEULBLOK. D. MEULBLOK. Wolphaartsdijk 31 Dec. 1937. Strekkende dit tot algemeene kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig lijden, onze geliefde Dochter, Zus ter, Behuwdzuster en Tante, NEELTJE DE KOK, in den ouderdom van 36 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, J. DE KOK. P. DE KOK—BAKKER. Nisse, 2 Januari 1938. De heer en Mevrouw WEIJL SNUIJF danken hartelijk voor alle ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig hun beste wensen aan voor 1938. Met dank voor de ontvangen ge- lukwenschen bij de wisseling des jaars biedt ondergeteekende we- derkeerig de zijne aan. W. J. MAZZOLA. Met wederkeerigen gelukwensch, betuigt de Heer C. BOUDEWIJN- SE zijn dank voor de bij het be gin van het jaar betoonde belang stelling. De Burgemeester van Middel burg en Mevrouw FERNHOUT DU MARCHIE VAN VOORT- HUYSEN, betuigen, met weder- keerige gelukwenschen, vriendelijk dank voor de op 1 Januari ontvan gen belangstelling. De Heer en Mevrouw DIELEMANMAGENDANS betuigen, met Wederkeerigen ge lukwensch, hartelijk dank voor de met nieuwjaar ontvangen wen- schen. De Inspecteur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie te Middel burg en Mevrouw WEISFELT VAN DEN BOUWHUYSEN, zeg gen hartelijk dank voor de in ver band met de jaarswisseling ontvan gen gelukwenschen en bieden we- derkeerig de hunne aan. De Heer en Mevrouw BOASSON—KOOPMANS danken voor de gelukwenschen en bieden wederkeerig de hunne aan. De Heer en Mevrouw DE REGT SCHUURKAMP betuigen, met we derkeerigen gelukwensch, hun dank voor de op 1 Januari onder vonden belangstelling. Middelburg, Dam Z.Z. 62 De Heer en Mevrouw VAN DEINSE—BROUERIUS VAN NI- DEK betuigen, onder wederkeerige felicitatie, hunnen hartelijken dank voor de ontvangen gelukwenschen. De Heer en Mevrouw GHIJSEN- VAN MARLE zeggen dank voor de ontvangen gelukwenschen en bieden wederkeerig de hunne aan. De Heer en Mevr, BOASSON SANDERS danken, met weder keerigen gelukwensch, voor de belangstelling, op 1 Januari on dervonden. De Heer en Mevrouw PEECK BOEKE danken hartelijk voor de ontvangen Nieuwjaarswenschen en bieden wederkeerig de hunne aan. Middelburg, 3 Januari 1938. De Heer en Mevrouw STOFKOPER—ROEST retuxgen hun Jank voor ae goede wenschen bij de jaarswisseling ontvangen en bieden wederkeerig de hunne aan. Met wederkeerigen gelukwensch dankt ondergeteekende, mede na mens de familie, voor de ontvan gen gelukwenschen op 1 Januari. L. ONDERDIJK. Blaüwedijk 35. De Heer en Mevrouw VAN DER LEIJE CALLENFELS betuigen met wederkeerigen gelukwensch, hunnen dank voor de ontvangen belangstelling op 1 dezer. De Heer FEIKEMA dankt voor alle ontvangen gelukwenschen en biedt wederkeerig de zijne aan. Middelburg, 3 Januari 1938. De Heer en Mevrouw PEL zeg gen hartelijk dank \oor de vele gelukwenschen op 1 Januari ont vangen en bieden wederkeerig hun beste wenschen aan. De Heer en Mevrouw TELLEGEN—KINGMA zeggen, met ^wederkeerige geluk wenschen, dank voor de hun bij de wisseling des jaars betoonde belangstelling. De Heer en Mevr. Dr. KOCH DE WAARD betuigen hun harte lijken dank voor alle op 1 Januari ontvangen gelukwenschen en bie den wederkeerig de hunne aan. De Heer en Mevrouw VAN DER HARST—HAMMACHER zeggen hartelijk dank voor de den 1 dezer ontvangen gelukwenschen en bie den wederkeerig hunne beste wen schen aan. Dr. GEERLING dankt hartelijk voor de ontvangen gelukwenschen en biedt wederkeerig de zijne aan. Middelburg, 3 Januari 1938, De Heer en Mevr. ALBERTS SALBERG betuigen met weder keerigen gelukwensch, hunnen dank voor de op 1 Januari onder vonden belangstelling. De Heer en Mevrouw MEERKAMP VAN EMBDEN bedanken, met wederkeerigen ge lukwensch, voor de belangstelling. De Directrice van het Gasthuis te Middelburg dankt hartelijk, met wederkeerigen gelukwensch, voor de ontvangen felicitaties bij het begin van 1938. De Heer en Mevrouw SIMONS KAAN zeggen hartelijk dank voor de ontvangen gelukwenschen en bieden wederkeerig de hunne aan. Middelburg, 3 Januari 1938. Dames DE MAN zeggen vrien delijk dank voor de ontvangen ge lukwenschen en bieden wederkee rig de hare aan. De Directeur der Arbeidsbeurs te Middelburg zegt hartelijk dank voor de ontvangen gelukwenschen op 1 Januari en biedt wederkeerig de zijne aan. De Heer en Mevrouw HEYSE BOOGAERT zeggen vriendelijk dank voor de gelukwenschen bij de jaarswisseling ontvangen, en bieden wederkeerig de hunne aan. De Heer en Mevr. DE WOLFF VAN ZOOM bedanken voor de gelukwenschen en bieden weder keerig de hunne aan. De Burgemeester van Goes en Mevrouw VAN DUSSELDORP— KERN betuigen, met wederkeeri ge gelukwenschen, vriendelijk dank voor de bij de jaarswisseling ont vangen belangstelling. Met wederkeerigen heilwensch, dankt ondergeteekende voor ont vangen Nieuwjaarswenschen. A. L. VAN MELLE. Wethouder, Goes. De Heer en Mevr. JONKERS VRIJDAG zeggen, met wederkee rige gelukwenschen, dank voor de ontvangen belangstelling bij de jaarwisseling. Goes, 3 Januari 1938;. Met wederkeerigen gelukwensch mijn dank voor de betoonde be langstelling op 1 dezer. JOH. PILAAR. Goes, 3 Januari 1938. Notaris VAN DISSEL betuigt, met wederkeerigen gelukwensch, zijn besten dank voor de bewijzen van belangstelling op 1 dezer ont vangen. Goes, 3 Januari 1938. De Burgemeester van Arnemui- den en Mevrouw HORNINGE FRANCKE zeggen dank voor de ontvangen gelukwenschen en bie den wederkeerig de hunne aan. De Heer en Mevrouw ELOUT DRABBE betuigen hun dank voor de ontvangen gelukwenschen op 1 dezer en bieden wederkeerig de hunne aan. Domburg, Januari 1938. De Burgemeester van Sint Lau rens en Mevr. VAN 'T HOFF RISSEEUW zeggen hartelijk dank voor de bij de wisseling des jaars ontvangen gelukwenschen en wen schen wederkeerig Gods zegen toe in 1938. Mevrouw Wed. J. C. VAN DER HARST J.Jzn.—PETERS zegt har telijk dank voor de ontvangen at tenties en biedt wederkeerig hare gelukwenschen aan. De Heer en Mevrouw SCHEPS BEUSEKAMP bedanken voor de hun betoonde belangstelling en bieden wederkeerig hun beste wenschen aan. De Heer en Mevrouw MIDDEL KOOPv. d. MEIJ betuigen hun hartelijken dank voor de vele wen schen bij het begin van dit jaar ontvangen en wenschen wederkee rig veel heil en zegen toe „Kinderzorg". 21'38.. De Heer en Mevrouw BOOGAERT-VAN DER SWALME bedanken, met wederkeerigen ge lukwensch, voor de belangstelling op t Januari, De BURGEMEESTER van Scho- re en Mevrouw TRIMPEBLOK, zeggen hartelijk dank voor de bij de wisseling des jaars ontvangen ge lukwenschen en wenschen weder keerig Gods zegen toe in 1938. MIDDELBURG. Van vorig jaar nog voorradige worden met Arbeidsbeurs Middelburg. Zitting Woensdag»?. «,s,. Ir—8 mar» SOLIDE GELDBELEGGING. Wegens vertrek naaf het buiten land te koop een solied winkel pand op len stand te Middelburg. Koopsom 16.000, Huuropbrengst 1560. Tusschenpersonen uitgeslo ten. Br. no. 5583 Bureau van dit Blad. WA LST RAAT Si TEL.ASa VÜSSINCEN L.ANCE BURG pG, TEL. 13.1 MIDDELBURG De Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg, is voorne mens om op Dinsdag 11 Januari 1938, des voormiddags 10 uur op „Rand- duin" (ten Oosten) te Oostkapelle, publiek te verkoópen: Een partij geslagen Essen, Elzen en Berkenkaphout, 17 boomstam men en dikhout. Verzamelplaats: achter hek „Ei kenoord". 2 Perc. BOUWLAND in Schouts- weg elk groot 299^4 r. t Perc, BOUWLAND in Bóudè- wijskerke, groot 373 r. 1 Perc, WEILAND in Boudewïjns- kerke groot 742 r. 1 Perc. BOUWLAND in dé Buks- weg, groot 309 r. 1 Perc. WEILAND in de Buksweg, groot 636 r. Inlichtingen te bekomen en brief- j jes in te leveren tot Woensdag 12 Januari 1938 bij den eigenaar R. BOOGAARD, Zuid-duin E 30' te Westkapelle. Bij vooruitbetaling vafii I6 regefc 75 cent. Met motto 10 cent hooger. auuu DE OfTGESTELDE Filmvertoo- ning van 19 Nov. der N.C.G.O.V. zal plaats hebben Dinsdag 4 Jan. in de Bogardzaal, M'burg. Aanv tug voor kinderen 4.30 en ouderen 4 U, OOGSTFÏLM. Van der Ven met muziek en zang Woensdag half 8, Schuttershof Middelburg. Toe gangsprijs 50 cent. Houdt uw avond, vrij. DIENSTBODE gevraagd, tegen 1 Febr. te Middelburg, zelfst. kunn. koken en werken, niet beneden 20 jaar. Aanmelden 's avonds tusscherr 78.30 uur Spanjaardstraat 10. TE KOOP OF TE HUUR: Nette burgerwoning, van alle gém. voorz. 2 kamers en suite, keuken en groo- ten tuin. Adres J. Louws, timmer man, Noordweg 159, Middelburg. DENATURATIE VERGOEDING ERWTEN EN VELDBOONEN OOGST 1937. De Nederlandsche Akkerbouw- centrale maakt bekend, dat de de- naturatievergoeding voor erwten van oogst 1937, welke zijn gedena tureerd in het tijdvak van 27 tot en met 31 December 1937, 0.95 per 100 kg zal bedragen voor groe ne erwten, door handelaren gede natureerd en voldoende aan het standaardmonster van kwaliteits klasse C, en 0,45 per 100 kg voor voedererwten, door. telers gedena tureerd. De steunvergoeding voor veld- boonen, welke aan de daartoe ge stelde eischen voldoen en door te lers of handelaren zijn gedenatu reerd in genoemd tijdvak» zal 2 30 per 100 kg bedragen. TER OVERNAME, wegens: vertrek antieke kast, zeer groote boeken kast, groote kast, loudspeaker enz. Mevr. Troll, Singelstraat 5 Mid delburg. TE KOOP: Als nieuwe Sopraan- Saxofoon, mat verzilverd, nieuw systeem, merk „Lyrist", met etui voor 50.Zandstraat 23v Mid delburg. EEN KISTJE met 50 sigaartjes 84 J4 cent of 1 gulden. Een boek whistkaarten met joker 10 et. Een half pond Golden Shag van Nie- meijer 15 cent. J. van Holthuijsen, naast Militair Hospitaal, M'burg. BEHANGSELBOEKEN 1938. De nieuwe collectie ligt weer voor U ter inzage bij Iz. A. Lorier, Veer- sche Singel 174 Middelburg. assretuuuBUMBBuuuuuuf VERLOREN: Oudejaarsavond, autobus Middelburg-Domburg 6.30 uur, beurs met inh. geld en Lips- sleutel. Tegen belooning terug te bezorgen Markt E 4 Domburg. Elec. Drukkerij G'. W- den Boer,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 4