GRATIS PAARSMERK 1938 brengt goed nieuws. Lees deze advertentie het is Uw voordeel. SLAGERIJ J. LEIJNSE [Gravenstraat 10 -(Telefoon 540 - M'burg EEN HALF POND KOFFIE LAATSTE BERICHTEN. SPORT. 60 cent per Pond bij aankoop van f I.— Winkelwaren* BOVENDIEN 15°/0 KORTING MIDDELBURG, Lange Delft 56 mcidenten te sjanghai. tsjang kai sjek treedt af als premier BELGIE. DUITSCHLAND. OOSTENRIJK. BALKAN. POLEN. JAPAN f 25.000: 8327 Onze fijne Vleeschwaren zijn goed en goedkoop. Let op: voor 15 cent per half pond kunt U uitzoeken: Boterhamworst, Kookworst, Rookworst, Bloedworst, Zure Zult, Haagsche- of Lunchworst. Heden fijn Pekelvleesch 12 cent per ons, 25 cent per half pond. Fijne Boerenleverworst 10 cent per haif pond. Probeert U ze ook eens! Heden reclame blik gehakt (merk Zwanenberg), inhoud 4V2 ons voor 25 cent. Leverpastei 13 cent per blik. Bewaart Uw cassabon. Wie voor I.— aan bonnen heeft, krijgt 2 sport- zegels, waar mooie prijzen voor te krijgen zijn. HEDEN WEDEROM ONZE FIJNE D0ERENHAM 14, 16 OF 18 CT. PER ONS. STEEDS EEN GOED EN GOEDKOOP ADRES! i e» ifcSÉt 1 i f i' GELDIG VAN MAANDAG. 3 JANUARI T/M ZATERDAG, 8 JANUARI Uilg*200d*rd Swikar «n Morgorlne de legendarische „zwarte pijlen" weer zijn verschenen," Drie journalisten door granaat gedood. 'Eeriige journalisten, die zich naar het terrein van den strijd bij Teruel wilden begeven zijn het slachtoffer van hun plichtsvervulling geworden, doordat een granaat vlak voor hun auto ontploftè. De auto werd letterlijk opengescheurd. Johnson, correspondent van de „New- York Weekly", werd in buik en borst getroffen en was onmiddellijk dood. Richard Sheepshanks, Reuters corres pondent, werd ernstig aan gezicht en arm gewond: een granaatscherf rukte zijn linkeroog weg en drong in zijn hoofd Hij is later overleden. Edward Neil, ver slaggever van de Associated Press had niet minder dan 34 wonden aan dij en onderlijf. Neil is gisteren overleden. Har Philby van de „Times" kreeg eenige lichte hoofdwonden, doch kon, na ver bonden te zijn, naar Saragossa terugkee- ren snet de andere journalisten, die on gedeerd waren gebleven. De strijd in het Verre Oosten De laatste dagen hebben zich te Sjanghai verschillende incidenten voor gedaan, welke er nog eens den nadruk op vestigen, dat de anti-Japansche agi tatie nog onverminderd voortduurt. Uit een Chineesch gebouw aan den Hankau- weg in de internationale nederzetting zijn handgranaten geworpen naar een groep Japansche militairen. Een officier drie soldaten en drie Chineezen zijn ge wond. De politie zette de omgeving af en doorzocht alle huizen in de nabijheid. Naar twee Japansche katoenfabr le ken, eveneens ten Zuiden van de Soets- jaukreek, zijn handgranaten geworpen en pistoolschoten gelost. Een met phos phor gevulde f'esch werd naar het huis van Koesjin Wih, een bekend koopman en lid der onlangs gevormde organisatie tot heropbouw der gebieden bij Sjanghai geworpen. De aanvaller is gevlucht. Voorts werd een bom ontdekt in den tuin van het Japansche consulaat-ge neraal. De helsche macine is niet ont ploft. Algemeen worden deze bomaanslagen beschouwd als een onderdeel van een terroristisch plan, dat is opgesteld door het Chineesch volksfront. De strijd in de provincie Sjantoeng, Hét hoofdkwartier van het Japansche 'eger deelt mede, dat gisteren de in de •provincie Sjantoeng opereerende troe pen Taian, op ongeveer 40 km ten Zui den van Tsinan bezet hebben. De Japan sche troepen begeven zich thans naar Tsingtau. Uit Hankaü wordt gemeld, dat de mi nister van financiën, Koeng, is benoemd tot Voorzitter van den uitvoerenden Joean fminister-president) in de plaats van Tsjang Kai sjek, die op deze wijze in staat gesteld wordt zich geheel te wijden aan het opperbevel der CHinee- sche troepen. Dit is overigens slechts één van dg veranderingen in de regeering, die ten doel hebben de doelmatigheid der oor logsmachine te vergrooten. BRAND EISCHT VIJF DOODEN. Bij een brand in een huis te Vilvoorde is op nieuwjaarsdag een arbeider met vier van zijn k'nderen om het leven ge komen. Een vijfde kind kon uit het bran dende huis gered worden. HITLER IN MEI VERMOEDELIJK NAAR ROME. Van wel ngelichte, gezaghebbende zij de verluidt, dat Hitier op 6 Mei a.s. naar Rome zal gaan voor een tegenbe zoek aan Mussolini. Skiërs door lawine bedolven. Een lawine, die zich van den 2.000 me ter hoogen Schneeberg had losgemaakt, heeft in het Kraunbach-ravijn acht ski ers bedolven. Vijf hunner werden leven loos te voorschijn gehaald. Naar de drie anderen wordt nog gezocht. EEN „DOODE" KEERT TERUG. In 1928 had de 42-j,arige Dimitir Goerkoff uit Bansco in het Zu'den van Burgarije zijn gezin verlaten om in het Noorden van het land werk te zoeken en in zeven jaar werd niets van hem vernomen, zoodat zijn vrouw en gezin alle hoop h.adden opgegeven hem ooit terug te zien. In April 1935 ontv'ngen zij echter een brief uit het ziekenhuis van Pe- rustiza bij Philipopel, met het bericht, dat een man, Dim tir Goerkoff geheeten, aan een besmettelijke ziekte was over leden. Direct begaf zijn zoon Ivan zich naar het ziekenhuis om het stoffelijk overschot van zijn langverloren vader te identificeeren, maar hij kwam te laat voor de begrafenis en het een'ge wat hij nog kon doen, was een krans op het graf te leggen, en naar huis terug te gaan. Het bezit van den overledene werd daarop verdeeld onder de nabe staanden. De „doode" is nu echter plotseling in zijn geboorteplaatsje weergekeerd. Toen zijn gezin voor het middagmaal aan ta fel gezeten was, kwam hij plotseling binnen. Hij ontst.ak 'n groote woede, toen hij vernam, dat zijn bezittingen verdeeld wassen. Hij stelt thans pogingen in het werk om dengeen, die verant woordelijk is voor het verspreiden van liet valsche doodsbericht, op te sporen, Sirijd om tachtig mi'lioen dollar. Kort geleden is een Pooiscbe imi^rant Duszynska geheeten, in Amerika over leden onder nalaling van een kapitaal van tachtig nrllioen dollar. Voor het Amerikaansche gerecht heeft een tand arts uit Gdynia, mevr. J, Duszynska, baar rechten op dit fortuin kenbaar ge maakt, maar het' door haar advo caat ingestelde onderzoek heeft inm'd- dels aan het l'cht gebacht, dat nog' zes andere personen verwant zijn aan den Amerikaanschen millionnair, en een deel van de erfenis opei$chen. i j 1 1 - Tragisch einde Van een Russisch generaal. Prins Timofiej Danilowisz Muratow, een vroegere Russisch generaal, is een ge dagen geleden in het Armenhuis te Warschau overleden. Prins Muratow heeft behoord tot de Russische aristo cratie was zelfs verwant aan tsaristische familie. Hij was gehuwd met de prinses van Golicyn, De laatste jaren heeft hij om in zijn onderhoud te voorzien, voor de synagoge van Warschau staan bede len. Prins Muratow was een broer van den vroegeren gouverneur van Kursk. 70 dooden bij cingeluk in bioscoop theater. Het dak van een bioscoop-theater te Nigta dat met een dikke sneeuwlaag was bedekt, is ingestort. Van de onge veer 7G0 bezoeken: werd dé hebt onder het puin bedolven. Er rijn zeventig doo den en 68 .g'ewonden, van wie 32 er ern stig aan toe zijn. DE MOORD TE GROEDE. Het gerechtshof te Den Bosch heeft heden arrest gewezen in de zaak tegen den landbouwer F. J. G- wonende te Groede, die aldaar op 4 Maart van het jaar 1937 den landbouwersknecht A. v. d. Wege met een revolver heeft doodge schoten. Het noodlottig schot had G. ge lost, nadat den landbouwersknecht v. d. Wege hem had mishandeld, terwijl diens patroon toesnelde, om hem met 'n knup pel te slaan. Door de rechtbank te Mid delburg is G. wegens doodslag tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het gerechtshof te Den Haag heeft in hooger beroep G. veroordeeld tot drie jaar gevangenistraf. Bij arrest van den Hoogen Raad is de zaak verwezen naar het gerechtshof te Den Bosch, waar de zaak op 22 December j.l. werd behan deld. De advocaat-generaal heeft toen op grond van noodweer exces ontslag van rechtsvervolging geëischt, waarna het hof G. onmiddellijk in vrijheid heeft ge steld. Het hof heeft thans op grond van noodweer exces, G. onslagen van rechts vervolging. STAATSLOTERIJ. (Trekking van heden). 2.000: 7712 1.500: 3252 1.000: 7858 14071 15944 18736 f 400: 17353 18234 18469 f 200: 9573 11663 15551 f 100: 26 3385 18861 VOETBAL. Wedstrijduitslagen Z. V. B. Zondag Adspiranten: R. C. S. (A) Vlissingen 32; De ZeeuwenR. C. S. (B) 100; MiddelburgZeelandia 00. Ie kl. A: Vlisingen IIIDe Zeeuwen II 14; Kruiningèn IHansw. Boys I 3—2. Te kl. B: B. K. V. V. I—Philippine I 02; S. V. O. ITerneuz. Boys I 24; Corn. Boys IIHontenisse I 23; Ria I Axel II 42. Ie kl. C: Groede IIBreskens III 35; Hoofdplaat IIBiervliet II 14; Oost burg IISchoondijke I 311. Overgangsklasse: Vlissingen IVDe Zeeuwen III 35; Walcheren IMiddel burg IV 121; Nieuwland IZeelandia III 35; Eiland Boys IIDe Noorman nen I De N. n.o.g. 2e kl. A: De Zeeuwen IVCortgene I 35; R. C. S. IIIZeelandia IV 160; De Zeeuwen VKapelle I 21. 2e kl. B: B. K. V. V. II—Philippine II 63; S. V. O. IIHontenisse II 012; Corn. Boys IIITerneuz. Boys II 08; Ria IïAxel III 21. 3e kl. A: Vlissingen V—De Zeeuwen VI 9—0. Z.V.B. BEKERTOURNOCI. Bij loting is bepaald dat voor het Z.V.B.-bekertournooi de volgende wed strijden zullen worden gespeeld: le Ronde. Tournooi A: 1. Groede 1 Hontenisse 1; 2. Schoondijke 1B.K. V.V. 1; 3. De Zeuv/en 2Kruiningèn 1; 4. Burgh 2Zierikzee 2. Tournooi B. 5. R.C.S. 2Domburg 1; 6. De Zeeuwen 3Walcheren 1; 7. Hon tenisse 2—B.K.V.V. 2; 8. Ria 1Groe de 2; 9. Breskens 2 vrij.' 2e Ronde. Tournooi A: 10. Breskens winnaar 1; 11. winnaar 2 vr; 12. Goes 2winnaar 3; 13. E.M.M. 1 vrij; 14. Win naar 4Zierikzee 1; Burgh 1 vrij. Tournooi B: 15. Winnaar 6winnaar 5; 16. winnaar 7Breskens 2; 17. winnaar 8 vrij. In de derde ronde speelt o.m. R.S.C. I tegen de Zeeuwen I. Goesscbe BoysGoes II 12. Goessche Boys heeft zich tegen de leiders dezer afdeeling van een goede zijde getoond. Hoewel zij over het ge heel een verdedigend spel speelde, waren haar uitvallen, vooral over links steeds zeer gevaarlijk en met wat meer geluk aan haar zijde, zou zij nog, on danks de veldminderheid, een gelijk spel bereikt hebben, Vooral haar ver- ded ging was actief en Het den aa» vallers zelden tijd tot een schot te '-•omen. Verder waren Sinke en v, d. Velde zeer trapvast en greep ook de Goesscbe Boys-keeper steeds scbitte rsnd in. - - Goes was tegenover dit actieve spc: te lanözaam. Het duurde te lang eé> de ballen voor doel kwamen, en voor men een schot loste. Voor een deel lag dit ook aan beide vleugelspelers, wiei voorzetten, zoo ze er kwamen, meest al slecht geplaatst waren. Kort na rust, die met blanken stand ing ng, nam Beuns voor Goes, uit een scrimage de leiding. De gelijkmaker werd op fraaie wijze gescoord door Vereyzer, uit een goed opgebrachten bal van den linksbuiten. Langen tijd werd vinnig om de le ding gestreden ■en het was Van Elsacker, die uit een afgemeten voorzet van Weststrate, Goes de zege bezorgde. Wel kregen de Boys nog een goede kans op den gelijkmaker, toen de Goe- sche backs misten, maar niet zonder- fortuin hield Goovers die steeds betrouwbaar was zijn doel schoon. AxelOostburg 51. Oostburg verschijnt met één invaller, Axel is volledig. Na ruim een kwartier spelen maakt Axel het eerste doelpunt. Oostburg houdt echter moedig stand en het gelukt den gasten zoowaar in de 22ste minuut gelijk te maken (11). De rust gaat in met gelijken stand. 11. Oostburg blijft goed partij geven en het eerste kwartier na de rust is Oostburg zelfs in de meerderheid. Daarna komt Axel weer opzetten. De thuisclub neemt spoedig de leiding (21). Axel wist de score geleidelijk op te voeren tot 51. Het derde doelpunt leek ons niet geheel vrij van buitenspel. Axel bracht een ver jongd elftal in het veld. De leiding was matig. HoofdplaatCorn Boys 30. Hoofdplaat verschijnt met een reserve- keepèr in het veld en ook de gasten hebben een invaller. Van het begin af neemt Hoofdplaat het spel in handen. Na 12 minuten krijgt de linksbinnen van Hoofdplaat den bal toegespeeld en maakt een prachtig doelpunt. Na dertig minuten spelens maakt dezelfde speler het tweede doelpunt (20). Niettegen staande Hoofdplaat overwegend sterker is worden geen doelpunten meer ge scoord, zoodat de rust ingaat met 20 voor Hoofdplaat. Na de rust heeft Hoofd plaat weer direct het spel in handen en heeft dit tot het laatst toe behouden. De laatste helft van den wedstrijd heeft zich afgespeeld op het doel van Corn Boys. Het geheele elftal stond voortdu rend voor hét doel en niettegenstaande Hoofdplaat stukken sterker was duurde het dertig minuten alvorens het derde en laatste doelpunt werd gescoord. Vrouwe Fortuna was Corn Boys goed gezind, want een uitslag met dubbele cijfers had geen overbodige weelde geweest voor Hoofdplaat. Doelpaal en latten hebben Corn Boys goed geholpen. De keeper van Corn Boys komt zeer zeker een pluim toe voor het prachtige werk dat hij verricht, al had hij nu en dan ook niet over geluk te klagen. Zeelandia HHansweert 8—0. Wie gedacht zou hebben, dat Hans- weert na de overwinning van verleden week, uitstekend partij zou geven, kwam bedrogen uit. Voor de rust ging het nog eenigszins, doch in de tweede helft kregen de gasten bijna geen voet aan den grond. Steeds meer was het een belegering van het Hansweert doel- Hansweert poogde nu en dan aanvallen op te zetten, maar het veilig backstel van de Zeelandianen had weinig moeite met de doorzichtige aanvallen der DAAR WIJ GEEN LID ZIJN VAN DE MIDDELBURGSCHE SLAGERSPATROONSVEREENI- GING EN DE TIJD ER NIET NAAR IS OM LUXE HOOGE PRIJZEN TE BEREKENEN, ZOO WILLEN WIJ: PRIJZEN NMR M TIJDEN. WIJ HEBBEN PRIMA KWALITEITEN RUNDVLEESCH. Schenkel 35 ct. Lappen (mager) 45 Lappen (doorregeld) 45 Stukken 50 Rollade 50 Rib of Lende55 Rosbief 60 Biefstuk of Haas 70 Alles per 5 ons. KALFSVLEESCH, Schenkel35 ct. Lappen 45 Stukken50 Rollade 50 Rib of Lende55 Fricandeau 60 VARKENSVLEESCH, Gehakt45 ct. Worst 45 Schenkel 35 Coteletten 50 Lappen (mager) 55 Fricandeau 60 Alles per 5 'ons. Alles per 5 ons. RUIME VOORRAAD SCHENKELBEE NEN EN MERGPIJPEN. ZELDZAAM DIK SPEK EN DIKKE BLADREUZEL. 8 lH Ill MIMI I III

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 3